Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1916

Cl aeineu op welke wijze iiiöutoteen Ccmprom zwu Kunnen gei aken l ri verj aardte achepeu Tweede Kaam u Wegene unvoltalligbeld iSei ledenyan ik Tweede Kaïnei wand da Kamer tot nwrgen verdiaagd Naar hot Handelsblad varneeuit iieelt de oummanitLant van de Staitlng AiiBterdam uitoefenende jhot militair gezag in te ganieeiute ValSen hetrft bepaald dut aan Nederlandsche hanilelw en viötfchersvaaatuigen zal belet worden dte haven van IJmuiden te verlaten wanneer zij niet in liet be At zij pvan da daiiFVüur ingovoige artikel 1 dar OorlogsZaaongevallen wet 19r varejschte v argunining Mijnraimp Men seint ons uit lleerlenTji lledennaxibt is up de staatemijn Emm te Hoenflbrutk een ernsltlg ongeluk gebeurd bij het springen van steen Er zijn C nrbeidlars gedood terwijl 3 zwaar gewond zijn en 1 licht gewonid De getroffenen waren in lieitfft van een DuütSche oaiioiemersfirma Men seint ons uit Oosterhout De afgevaardigde voor Ooa ofhont Jhr I B D Van den Beroh van Heemstede heeft wegens gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend alp lid van de Tweede Kamer Voor da ontstane vacature zullen o m als oandidaten gesteld worden R B A N de Quay Majoor der Grenadiers te s ïravenhage en C B Hellermann Slotenmaker dirioteurder Directe Belastingen te Breda StoomvaartlQnen Rotterdamscho Lloyd Tnibinia 18 Juli te Aden Besoeki 18 Juli van Faliüouth Koninklijke Hollandsche Lloyd Amstej dflk en de Salland 18 JuU binnenland f 4 50 4 70 3ito export t 7 60 7 70 peulen f 17 prinsjsseboonen f 43 per 100 K G De aanvoer was heden 34 870 komkommers le soort 16 876komkommera 2e soort Kaasmarkt WOERDEN 19 Juli Aangevoerd 136 partijen Goudache kaas ie lOort 56 57 id zwaardere id it soort ƒ id met BjlksmCTk 56 57 50 met conditie Alles per So KG Uaadel vlug den zang en van viooliwiimners 1 Zooais altijd was dit bij bain inl gifiedo haiulen Mogelijk zullen wij bij het tweede concert op 8 AugiuöÈu meer orgetnumnierS ven don beer Spaanr lerman zelf hooreii en deze beter kunnen waiardeeren K Gesignaleerde a R Door de politie is heden een gesignaleerde aangahoodsn die nog 8 dagen hechtenis moat ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Aanbesteding Ten kantore van de N V Raederg de IJsel V h C G van dor Gardta is heden aanbesteed het bouwen van een kantoorgebouwmet pakhuis en bovenwoning aan 4e Laakhaven te s Gravenhage ten Ijehoeve van de diensten Den Haag Utrecht langs den Rgh en via Gofida vioe versa De plannen voor dezen bouw zijn ontworpen oor den architect J J van Dongen te s Gravenhage Ingeschreven werd door N V tot aanneming van Werken v b H J Nederhorst f 24 0 Technisch Bureau Botgers den Haag f 20222 J H de WUde f 18942 Aan den laagsten insobrgaer is het werk gegund Kindexamen B H B S Heden slaagde te s Gravenhage voor het eindexamen R H B S de heeren J J v Stnyvesant Meyen L A van der Nagal A Breekland en Th C K Hagwiaar allen letirlingen van de R H B S alhier Schoolreis Christ Sohool De leerlingen der Sohool met den Bjjbel hoofd do haer F M Both hebben gisteren gezmenlgk een uit stapje gemaakt naar ïl jmegen £ iiuniRne ue loröcne roooe luus ucuiig L Vïooü ue zkinnaitleuvise liUj ua u ur OM witte iieroart öieveife de liont rose l nanieaer ue guu eie l ady llilliugtbon te roooe v uaiRi j uranam ue liout rooue v eii up Ue Arnold Jansen Le lientiusu 1 iince ue Bulgao ie Maa Aoel LiiaLfeiiai t adiy ülustown die rooue laeneral Mac Artbur eu de ainuKleurig roode i aily Maal roos iviud lid nerriot Al bet tautoon ei telde is bijeengebraiiit or de volgende exposanten Anlh kluis ü van Ne Aan A i delman en Zonen J Edelman en Zonen Guldiemond en Co Jan Spek Job üexslbergen G H Kensbergen Van der WilUk en Koetsier J G il Kaber Gouda A vaoKieefWz Gobr Juelerwijk Gehr Elleiibmek W C Hage V B van NeS en Zonen J Boer Gzn en Andr Slooties De bedneding van deze tenitoonslel ling 18 voor de Boakoopaetoe rozencultiuir ip het binnenland een grootar aizetj ebaed te vinden d n tot nu toe bet geval is Dit is voor deze cultuur au de giroote alnenierS op het vasteland niet meet mogen betrokken een naodizakelijkheid De tentoonstelling die thand gehouden wordt zal laartoe naar wi hopen on verwaohten een krachtig midktel blijken Er is bepaald dat deze tentooinHteiling geopend zal s n van 9 l en van 7 11 uir tot en met Zaterdagavond Wij zouden willen vragen Stal ook op den Zondag deee verheven bloamenipraeht ten toon opdat de talloos velen dSe ailaendie Zondags de tentoon edling zouden kunnen bezoeken daarvan niet worden uitgesloten Ook bijl avond wanneer het jtü aWsMi li ïhl van duizenden kaarsen sterk zijn halder schijn l in die rozenzalen werpt iS het een genot dhar te zijn Man kan d r rustig genieten van den mooien aanblik en een goed strijkje zal het verblijf d ar nog veraangenamen De BoskoopSi ÏViaantentoonstelling m den HaagSchen Dierentuin moet iedte gaan zien 1 Vooi een bezoek daaraan zal men zich zelf dankbaar zijn huldte brengen aan liet groptatohe werk van den verdiianstelijken leider en zijn medewerkers een oede zaait Steunen Moulsihooldl oi laet een deuttboeil op Wu ouu wunwleliu in de ouwtrekoukeerdj het gioepjo zingende naat lt i lkvoe siui lerug IVen een eoaiMter t fort geiügaaleerd wa trok onmddtlellijk een patrouille vao 10 man met een korporaal der Marinieijj b m aobterna door de Barakken InmiddlelS was de wacht Op ds Markt te Hallevoeteluls in t geweer geroepen na kwamen de dertaeu iboowlioeners tusBohpn tweevurani Aan de wacht was bevel gegeven de meorachoii niet door te laten Door het Joptieden van een Sergeant die on middellijk roet geweld wiMe beginnen i weiHi do toestand kritiek De mannen wanen toch al niet In beste ajtemmiing j daar zij geheel willekeurig aid klebi jgroepje uit een geheek massa jnion tranten in Inidië opgepikt ennaar huis gevoerd zijn ifls m dfeidi I gera Het volk liep te hoop en er dreig 1I de een handgemeen De politie niet I eenige militairen zette onmiddellijk deIgeheele markt at IiimidUelS kwamrnog een patnouilLe soldaten uit het I fort Haerlemk £ e beV voerenide kaI pitein Singel gaf benrel met Soheup I te laden en die bajonetten werden op I de geweren gezet I Op dat oogenblUc verscheen dtennaI rine patrouille van De Buffel en I ook de hittenaut ter tee Ie klai I Vink Aan t zeer beWdivol optredoi I van dezen zeeotficier iS het te dftnI ken dat een bloedliajd werd voorkomen Ook de korporaal der marl jniers die da patrouille van De Bul jfel commandeerde trad aeer beleidvol op De mannen werdfen gekal meeid De officier sprak met eb hunner perskionlijk en bradht t zoover d at enkelen dor gedrosteni zichnaar de Seboipioen begaven amdsrast gewillig zidi naar de Mjkslwert liet leiden werd de IB jarige Leonie 8 door een ltweada aohot gitfxo en tar boogta van de heup Nadat gebleken was dat da mals es 1 volstrekt geen smekkalwaar bg zich hadden konden Kg weer naar bare I woning terugkawan 1 De zaak u tor ondtnodi in handen 1 gesteld vatt da militute autoriteit en I van de jpolitia 1 Gisteren zgn weder 6 geïnlameerds 1 Duitsohe deaertenn uit het internee 1 ringskamp te Bergen in vrijheid gesteld Onder hen bevonden zich ook twee onderofficieren Beiden hadden reeds het IJzeren Kruis De commisne te Bargen die tot nog toe alle vrggelatenen van kleeren en I geld voorzag heeft zich genoodzaakt I gezien om haar werkzaam h eden te I staken I Aan den minister van oorlog stuurde I de commissie het verzoek om den I commandanten op te dragen met het I interneecen van deserteurs met voort I te gaan CAlkm Ct I Uesuapt I Op i Aoveuuöei van het vuiige ja i veruitó e ue neer o uoigiuan ue üigetnuir van bet caie reslaumm Lie ueur aan den WirUau irutjK taijtuuuttiutón een uedrag vun fjiotoii ouu aan oanit iapiei uit etin geldrKitjije tiet wurtAu waarin tut m tje waa geplttuirit was echteir gestut n in 4eu ooutenui van oen Jen Uèoeju 1 oer was een wanileistoK roet zilveien itnop apounouw verdwenen en aee I avunUM bemeü Kte ae beer Bergman 1 dat zijn oureau was geforceeru et was gelleel uit tie Sponningen ge I ruRt tjt bleek echter niets out1 vieemdl 1 a ei dagjavond j i 12 uur kwam de I Ui tr bergma thuiw na mUchtingen 1 tuin iwsn reontercommiiBbari te liebben 1 I voi tr€uit m verband me kleinere I 1 dieii iallen te zijneu huize Weer oteeK I hem dat uit het kistje f 20 w sa 1 I situletn terwijl aan het bureau nletei I I waa te zien Een eiectrisohe inaiidi I tuig welke op bet bureau was aan I I gebracht en bij de minste aanraking I I in walking komt had de heer Borg I man uitgesichakeld met het oog op I I het veistoren vam de nachtrust van 1 I ziju kinderen dsAr ook hij zeil bellen I in werking zou Tirengen wanjneetrhij 1 zijn bureau zou moeten gebruiken I Duch na dezen diefstal werd alles I wter in weuking gesteld en Zondag I avond istiree s half twaalf rinkeléni I 4u jr iet gtiuam pand d beileu pe I beei Bergman iKe zich in het caifé bevondi mMe n ar zijn bureau Juis zag hij dat en peiraoon zich uit Ojfk woning vvwMI v rwijdlBrött dbdi de heer Bergjnan pakte den indringar Wj den kraag ra leverde hem aan den comnïiasartó vau politie over die met zijn mannen reedö Sedert 18 Novennlier op den dief hadi getoerd Do aangehoudene bleek te zijn de 24iarige J H te LeBuwardlen milicien bij het regiment ginenadieiw Hij wn eehter niet in unilorro L C 1 Da bedrieger bedrogen 1 Het volgende geval speelde zich 1 dezer dagen te Breda af Ëen Duit1 scher had boter gekocht en kwam I overeen met een Belg die marmelade aan den Dnts had verkocht de I boter in de vatan marmelade te smok1 kelen De Belg luveg een flinke som I gelds voor zgn hulp en alles scheen I in orde waar de Duitscher consent I voor de marmelade had Aan de grens 1 vertrouwde men echter het zaakje 1 niet en de douanen gelastten dat d 1 marmelade geboerd moest word n 1 I Groote zweetdruppels parelden op het I I voorhoofd van den Duitscher die per I soonlgk bg de visitatie aanwezig was I W e besehr ft echter s mans verbaI zing toen b de boring bleek dat er I geen kereltje boter aanwezig was De Belg had de marmelade verkocht het geld daarvoor ontvangen benevens voor zSn hulp om te smokkelen en bovendien een partg boter op den koop toe En de Duitscher was zSn boter enz n geld kwgt maar durfde toch geenaangifte bij de politie doen want danhad hij zelf moeten vertellen dat hghad willen smojtkelenl Tel Men meldt ons uit Koewaoht Gisteren in den namiddag is een 20 jarig Dnitsoh soldaat bij de herstelling van den electrischen draad de i grens overgekomen De betoogerS tit SoeWbaja Men Sohnjt uit HellevoJlpluis aanHet Volk Een dertiental der vijftig marinesoheijelingen hier paS aangekomen uit Soerabaja en beiioorende tot de ge iH aften ten gevolge van de relletjes aldaar hadcfen zich Zaterdags avond uit hun bnvrijwHUge opMui ting aan bo van De BuMai onttrokken en waren op stap geI gaan Allen wftren ongiebleed I hnrtin gtTii in wit werktenue andleren Binaa e lartdL Lie ijdlrage wordt berefeoid naar utuu tuctH aud op Ij Jauuaiu I Aan de Meuiuiie van Toelichting wordt hetvolgende ctaOeeod i I iJe b B trijd4ng van het raoni en klauwzeer l tot dusver bekudtigldui Uijks kaa Het biisonder bétons dat de veehouder bÜ de bMrijdine I der ziekte hebben bovtei de andere I groepen dier bevolkibg wordt daar bij miMcend I Het bedrag de bijdrage i ini het ontwerp zoo va 9tg oteld dat zi geen drukkemdeu invloed op de vee houder zal uitoefenen terwijl de minder ruim bedeelden die slechts enkele sohagen ol varken houdten van de bljc agen zijn vrijgesteld De bij agen worden verdubt ld voor zooveel rundereta i e4reft welke wonlen gehouden in de gemeentetn waai de veehouderij eene rverweI gemde plaats inneemt I Ten eindje wanneer gedurende geI ruimen tijd geen mond en klauwzeer I in ernstige male heelt gebeersoht de I belanghebbeiKlen niet blijvend te beI zwaren met een bi drag ifl bepwld I lat die bijdrage tijdelijk za ophoudfem I Eoodra en iïoolang de rekeni waarI in de bijdrAgen zuilen wiorden gced I geschreven een oredietsaJdo aanwijst j van ten mdns tien millloen gulden I De opbrengst der bi ragen wordl giobaal geöcAat op 2 mfllioen gulden DaaiPbiJ IS nog in het oog te houden dat de veestapel sedert 1910 belangrijk is vooruitgegaan Prin HendHk in Zwitserland Volgens berichten uit Zermatt in Zwitserland Keelt Prins Hemink dter Nefcrlandten Virijdiag 11 dbn Breithorn beklommen vergezeld van twee gidisen De ekcurSie werd begiunstigk door prachtig weer ZooalS men weet i de Bratthbrn 4171 Meter sfele en boven den zeea iiegel Mond en kUn wzeer Naar wg vernemen ia naar de 1 Tweede Kamer gezonden een wets1ontwerp dat de strekking heeft bij1 dragen te beffen van de beUngheb I benden in de kosten van bestriding I van mond en klauwzeer I Qroenten J Door de Ryks Commissie van toe1 zicht op de vereeniging de Groenten I Centrale is heden een oircnlai e ge1 richt tot de hestoren der exportvereenigingen teqeinde deze uit te noodigen de groenten in te zetten op de maximnmprgzen niet voor den kleinhandel doch direct voor den groothandel Vrgw militaire telefonisten Uen verzoekt er de aandacht op te vestigen dat er gelegenheid bestaat een verbintenis te sluiten bg den vr willigen ongewapenden landstorm als militair telefonist Deze vrg willigers moeten bereid zgn om in het geval dat ons land gevitar mocht loopen in den oorlog betrokken te worden aU telefoniat in het leger dienst te doen Voor dit oogenblik behoeft alleen een opleiding gedurende 20 avonden in de maanden Angastns en of September op een der rijkstelefoonkan i toren te Haarlem Katwgk Noordwijk 1 en Loosduinen te worden gevolgd I Toor het sluiten van de verbintenis 1 komen in aanmerking personen min1 stens 17 jaar oud die niet dienst1 plichtig zgn of niet vóór Augustus 1 1917 wetkeiyken dienstplicht belweven 1 te vervallen en van wie verwacht kan 1 worden dat zg gedurende deze korte opleiding tot bruikbaar militair telefonist kunnen worden gevormd Zy moeten minstens meer uitgebreid lager onderwas hebben genoten By de keuring wordt hoofdzakelnfc gelet op goed geboot en duideiyke uitspraak Kleine UoUamelgke gebrev ken behoeven geen reden tot atkem ring te geven Gewapende landstormdienst kan niet worden gevorderd van hen die 4en verbintenis sloten bg den ongewaped den landstorm De vrgwilliger draagt geen uöifo kleeding Aan hen wordt van rg Wege een ken of ondei cheiding i teeken verstrekt bestaande uit een oranje katoenen band 4 cM br e4 en voorzien van het in zwart opg drukt rgkswapen Het wordt gedragen om den buitenkant van het om net hoofd sluitend deel van het hoofddeksel en daaraan bevestigd met het rgkswapen naar voren Ook kan het om den arm worden gedragen Zoodra hg wordt opgeroepen ten i einde zgn functie als militair telefonist 1 te vervullen wordt hij op gelgken 1 voet behJmdeld en staat met gelgke 1 reohten onder dezelfde verplichtingen als het personeel van het onderdeel I der landmacht waarbg h in dienst 1 is gesteld of waarmede h dient Zgn gezin of wel zijn naaste bloedver I wanten hebben dus ook dan recht op vergoeding voor levensonderhou volgens de bepalingen die daarvoor gesteld zgn Ug beeft dus ook recht op pensioen De Ëngelsuhe regeering en de heilsoldaten Volgens den Betlijnsohen correspondent van de Köln Ztg zou de £ ngelsche regeering den otfioieten van het Leger des Heils uit de neutrale landen aangezegd hebben binnen tien rdagen Engeland te verlaten Niet minder dan 40 Nederlanden vallen onder deze bepaling I luvigciate Staten van ZuldkHoUand In lie vergadlerini van 18 Julivan de I rov Staten kwam aaa doorde het vopi eil tot nadere teg ling van lie abaldie ten beJio v vanilou apoorwïg üouda Boakoap Airph i tjed p Staten gewen in overwejjlng ilat l iuv Staten zioh bereid verklaren ten beiioeve van den aanieB van Hi k wegff van een sIpoorweG aan de w tzljde van de Gouwe over Waddinxveen en Boekoop naar Alpheni t exploitaercn door de MaaldcJiappiJ tot Exploitatie van Staatslspoorwegen omiei wcdkien aanleg o a iel b giKH pen de aanjeg van een lo raJ aan de Otwegelwflteirtnijr en een haven te Wad i ino veen aan den Staat eenbi diralgB uit provinciale fondBen te verleenen van 675 000 zSjmde 1175 000 boven de reedH toegiezegOe on van 1600 000 Een verzoek van de commiaeJe ter bavorderinigl dertotötandfttoming van den ö oorwfigi Gouda Boskoop Alphen om die provinciale bijdWge roet het giebMlct nogtrt kort komiendie bel a van 1200 000 te verhooeen brariht in de zienewii L Atste Berichten Aan het WetrtelQk Front Het Engelsoh Offensief LONDEN 18 Joü Volgens berichten uit Noord Frahkrjk werden op het front in Artois gioote gebeurtenissen tegemootgezien De wederzijdsche bedrgvigheid neemt in hevigheid toe De Dnitschers hebben zwaar geschut achter het front aangevoerd en beschieten daarmede de mititairbelang rgk veronderstelde Fransche plaatsen achter het front Zg dooden hiermede hoogstens eenige burgers en verrichten geen schade De Dnitschers trachten het Engelsohe initiatief te dooden d ior hunne loopgraven te overstelpen met granaten Deze actie is er op berekend eigen physieke zwakte te verbergen Maai van de zijde der Engelsohen is een t itnemende vliegdienst georganiseerd die de Dnitschers zeer bemoeilijkt in het aanvoeren en verplaatsen van troepen LONDEN 18 Juli De vijand is hedenavond een aanval begonnen op onze stellingen in de stt bek van Longueval en het bosch Van Delville Aan de aanval ging een b glbardement van tranen verwekkende gasbommen voortif De trgd wordt met verwoedheidvoortgezet t Van andere deelen niets belangrgks Aan het Oosteiyk Front PETROQRA d 18 JuU Offloieel De kozakken die met woestheid voortrukken hebben aan het Kankasnsf roht 34 Turksohe officieren en 608 Askaris gevangen genomen Tevens hebben zg ee mitruUeiïrs veroverd Il i Ëngeiaad en Ameiilui WAaHINGTOlI 19 Juli Minister Grey heeft eep nota gezonden waarin hg weigert aan itet Amerikaanscha Rooda Kruis tpe te staan medische hulpmiddelen te zenden naar Duitschland eu Oostanrgk In di e nota weerlegt Minister Grey de bewering dat de blokkade der geallieerden in strgd zon zjn rntt de Conventie van Geneve GrootBrittlnib heeft zich steeds nauwgezet gehouden aan die conventie Minister Grey vindt geen aanleiding te gelooven dat de € entralen gebrek aan Hoóde Kruis middelen zouden hebben De Centralen willen deze middelen voor andere doeleinden gebruiken De Brltsohe regeering acht zich niet verantwoordelgk een geheel niauw precedent te scheppen dat zon ontstaan indien het verzoek werd ingewilligd zOoals dit door het Amerikaansohe Roode Kruis wordt voorgesteld NOORDZEE HARING Behalve de reedb vroeger genoenv de zijn otónog de volgende winkelier met de dMributle dietzer haring belast P C Scharleman Nieuwe Markt 29 N de Jong KleiwegWrast 21 C Langeraar Walasteeg 17 C van Mourik Prins Hendrilkstraat 66 en J van der Laak Jan Phillpsweg 1 De Scheepvaart en de Oorlog Nederlandsdie schepenpigs verklaard Naar de N Ct meldt zgn alle door de Ëngelséhen opgebrachte Nederlandsohe vissohersvaartuigen met htin ladingen volgens bericht van den Nederlandscheb consul te Kirkwall prgs verklaard Naar ijihgeland opgebracht Bg de rMdeiü te IJmuiden is bericht gekomen dat haar stoomkotter HwoBles welke van IJsland naat I IJmuiden terngkeerends was naar Lerwick optebracht werd Thans n tt alle zes thnisvarenflsIJmuider lioomkotters naar LerwickI of Kirkwall opgebracht I Interneerii Naitr aanleidii Vao de pogingen door veniohillendte werkgever aange wend tot het bekomen van gMnterneerden In hun dien kunnen wijthaM na tar bevoegw plaatse iur lichtingen te hebben ingewonnen mededeellen dat de vestigtiig f ec 1 temeeringsgroeip hiest et M itil yhr zakerd is j ui g ï i U u tn verband met élw WflBJ fnheld zal a S VnjdiagiKond teitt uur opnieuw een vo ri gb iW r lle gehouden leneipde B i o S VC iingen deifinitiaf vast te Stallen Manumprijzen van groeoten en 1 vroetfe aardappelen Ue UUUtjji MJubiöTrjU vanUUUDAi 1 unlH op j circulaire van denflii nuiicr van i auiiïuoui iNijverhtud en i aiii jtl do io Juli Vahi no j uuu aiijeeliug uaitiM eu dtaas leiegiatihiscliö lUttcntigtng van 1 Juli ttflu ijiengt tei algemeeiie Kennisi Je uat gerenend te zijn ingegaam i op li Juli lait en tot naoere aan i Konuaging voor de bieronoJoi ver melde artucelen de volgende maxiaHimipiijien zullen gelden Urouthandelprijzen liloemkiiol Ie soort tl cent per stuk idem ze soort 5 cent par stuk luem uitschot 2 oen per stuk JtMige peen Ie soort 2b wortelen per bos 4 cent per bos luieun 2e soort 25 wortelen per bos 3 cent per bos Zware poen Ie Soort 18 worWe per bos 4 cent per lioff J Idem 2e soort 18 wortelen per bo 3 eeui per bos i Doperwtan Ie Soort 14 cent p K G Idem 2e soort 10 cent per K Gj j I luioiioonen 4 cent per K G Kropsla Ie soort f 1 per 100 1 I krop j I Idem 2e Soort I 0 75 per 100 kr p I Vroege aardappelen ronde i ct I per K G 1 I Icllem muizen b cent p r K G 1 I Kleinhandeiprijzeni 1 I Afgehaald aan den winkel of tm straatverkowji dioior venter die geed winkel hebben 1 Bloemkool Ie eloort 12 oentp stukJ Idlem 2e sioort 8 sit per Stuk 1 Idem nli hot 4 cent per stok M Jon fe peen Ie soort 25 wortOllra per bos B oent per bos Idiani ae Soort 25 wortelen per bo i 4 cent per hosi Zware peen Ie Soort 18 wortöi it par boS 8 oent per bos Idta 2e Soort 18 wortelen peirboA 4 cent per bod DoperwU Ie Soort 19 oent p K a Idem 2e 4oort 15 cent per K G Tuiniboonffl 7 cent par K G Kropsta Ie soort 2 oent per krop Idem 2e K rt 1 cent per Krop Vroege aardlajtpeleo ronde 9 cent per K G Idem muizen 8 cent per KG 2e dat door groentenbanidlelarea die tevens een winkel h ben l verkoop lang de huizen der Ingezetenen kan berekend worden i a voor alle soorten peen en krop sla cent boven de sUb Ie gé noemide mtuximmi prijzen v I b voor alle soorten bloembsool do erwten en tuinboonen 1 oen bov o I de Sub Ie genoemde mlaximluini prijM I 3e dat ondier de slab Ie genoëmds I vroege aardlaippelen alleen d gewone I soorten wonJen verelaan en niet d I fijne aandaaidaippelen I 4e dbt devorenglenoemdleiDaxiimuiii I prijzen betrekking hebtien op ver lu I waaf vag giawone hoedanigheldi Stadsnieuws GODDA 19 JnU 1916 Door de Bataafio e Fsttolenm Maatschappij te s Oiavenhage is bg enkele ooderhaodseti opdiaaht aan da N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst alhier opgedragen het bonwen van een ketelhuis met twee bgbehoorende gebouwen p hare terreinen aan de Hembrag voor a som van f 44 814 Gisteren shiagden te Zwolle viior het examen Hoofdakte de heeren L Hogeweg t4 Zegwaard en R Bagen te Schoonhoven beiden cursist van den Hoofdaktecuisns alhier Eeiwte Orgelconoeit OiStoloiBivona had in de Groote I St Janrikei k de Eerste Orgelibebesipeling plaau door oeti heer J H B 8paau tarman Welwitlenidla meueweikmg veiloenden de dan Cujirie Hubert valij Beusekom alt Margot Kiehard viool n de heer Aniih Van oter lloröt orgel Dat de jaarli ksehe oogelcoucertau gowaardeeru worden bleak wei uit het vrij talrijke publiek d t in de kerk aanwel ig was Het programma dat bestond uit 14 nuunmer b xid voidoenide afwissiellng Vande solisten willen wij allerearst noemen de violiste Mei Margo Richard Hoewei niet altijd even gelukkig lieeft zij onS toch ia de verschillende nummers zeer veel dOen genieten BesCtoAkend over veel teohiwsebe vaardigheid heelt aij oen mooie streek en speelde zij voojel de 4e Sonate van Hitnded on het Grave uit het Concerto van ïarthii met veel sentbnent De Bitzangeres Mei Corrie Hubert van Beusekom is voor da trouwe bazoek ers va n de orgeJconoarlen geen onbeüTffiKT Beedb vroegpr zong zij hiar in de kerk Over hel geheel kon zij ons maar mq bekoren Haar stem heeft geen groojwi omvejug en klinkt bij sommige Realen vooral de i dik Ook hadi over tgtlwieil met de zuiverheid te kaïdpeQ Het beste was van haar hc Bet und Busugesamgl van Von Rasicinek Dat wij dien heer Van der Horst het laatst noemen wil niet zeggen dat wij van zijn spel minder hebben genoten Integendeel in een zestal immers toonde bU zich een orgtanlst met bijzondere eigensehappan In aJle nummers nKiar voorzeker in da compooltife pooltifevan Bach en Widor heeft hij zeer veel van zijn spel doïen genieten De reglstroering wa bij alle nummers uitnemend verzoigid De coneertgiBver de hoer Spaanderman had ditmaal een zeer 5 eSi eid ea deel van het concert voor ai ne rekening genoman Alleen heelt hij zich doen hooKm aW b g ekfcir van van St Vincent TT AJai A ZüiulerUngc wei king van kunöt tanden Üver een zontterliutfe ervaring opgedttdn imet kuiurttandieifc weet ecai melowerker van het befttwnde DliitH he ü dfcAïhriEt Koömoa te beiiohtien Hij diineer te iii eeïl gezolaichap wmir oiuter ïüicih ooJc eeni d aiie belvond Vie het herhaaltiel ijk za bILktïeinitiiii terwijl ni nawl aiuder dat opinlerktu Daardü ir in d e war gebracht Itegiito ze mm en vork neer waarmee Jhter ook oninltMellijk de blikaicin o hicid Dit wee op oenig vorband turt Jf hen eten en blikaieni wnt d an ook hleedt Ze haA o a aarttiai ptitif i lade geigetem Door bett zuurgehalte daaivan waa de gouiifebokleoding van twee kumyilfliniljitandien in de bovenkaak en te in ten mond gobraohte vork deietrisch gt wordlon ongfefveer w 0 dal vork aarUappeUwil die en de goudon brug alri een gilvanisdx tlijment werkten ITet hliikdemaehlige lichten mi werd vercjirzaakt door de phyalologjialiühe werking van den clectriöcheuiÉfiroon welke tot land kwam zoodTa die vork de gfuMlien brug aanraakt en het element du gesloten wei dl Zoo ziet mn diat kün ttamiieiHi met gondien brug voor hun bezitiersi zeer o naangeitaant kunneji wondlen wan neer deze zaïre aipijzen giroente eniz nuttigen Het eenige midkllel daarfe gen in hrtït gebruik van een zilveren beter nog udten oï vergtulden vork en lepel X X niVoaT2doh b iy Vanmorgen heeft de aOhilidtiruit Rotterdam Jie wolkiaaam tólaan d n gashonidfei de onvoorziclhtigheid gJbad om over een m vasit liggende plank te loopen Waardoor hij vanoen l gto van 3 4 Meter op denomloop viel Aanvankelijk werd wllacht aan een e nsftlg ongeluk en werd da iiian dap ook per poHliabranoard naar het Ziekenhuis ovorge iradllt Het ondenaoek dbar heeft achter uitg miaakt dat de man er nog al goed iS afgfekumen Gemengde Berichten Inbraak Te Amerioort is ingottroken in een thdelgk nietbewoond huis van een officier Na terugkomst der familie welke door de pimtie Was verwittigd bltek dat o a voor een groote waarde aan tafelzilver pn lljfsieraden werd vermist Uoordaanslag I Zondagavond tegen 12 uur werd 1 de Torenstraat te Dordrecht in op I schudding gebracht door een moord1 aanslag I Zekere Akkerman uit Tilburg af komstig beeft daar tgdens een vecht I partij Jefke Mol uit Den Bosch met 1 een mes in den rug gestoken I In een café was ruzie onstaan door1 dat Mol den ander geplaagd had door j smaland at te geven op cUens aangenomen zoon Bniten ontstond een gevecht waarin zich ook de moeder van dien zoon mengde Terwijl de vrouw Mol 1 de keel vast had trok Panske lijn mes dat hg geleund tegen een raamkozgn achter den rug opende I Plotseling drong hg door de yeohI tonden omringende menigte heen en stak Jefke het mes in den rug Hevig I bloedend werd deze nadat de veohI tonden gesoheiden waren in een huis I binnengedragen vanwaar hg naar het I ziekenhuis vervoerd is I Eenigen tgd later is de dader aanI gehouden en door de politie in verI zekerde bewaring gesteld D Ct I Belgisch meisje aangeschoten Men meldt uit Putte aan de Maasb Zondagavoiid waren een drieti4 meisjes uit de Belgische gemeente Stabroedc mat toestemming van daHollandsohe grenswacht de grens overgekomen om een boodschap te verriohten Eenigen tgd later zonden z buistwaarts koeren en werden zn aangeroepen do w do dienstdoende komtmiezan Waaxschgnlgk doordat dameisjea het ondar alkander wat drukhadden hoorden zg het haltgeroepniet an blevan dus niet staan Een schot volgde waarop het drietal staan bleef maar tenselfdertgd A1ARKTBERICH1EN OroenteavelUng Nieuwe Tuiniersvereenlglng Ooada Groentenveiiiug van 19 Juli Bloemkool buitenland p tt ij 11 ct j Iloode Kooi p et lü löit 1 Savoye Kooi p t 10 15 ct Si jj bounen p lOOO 17 18 AnLjviop 100 boa f 2 50 14 Salade p lUO krop f 0 50 fit Kon ommerS groten p St iii l ct mtles p 10 lios 80 45 ct Spinazie p mand fOv30 fl Postelein p jid 0 50 tl Zuring p mand 15 20 ct Wortelen p 100 boS f 5 19 buitenland i Tulnbooneni buitenend p 100 pd f3 50 f 4 Kroten p 10 boe 30 50 ct Rabarber p 10 Jos 15 30 at Selderie p 10 bos 30 3p ct Doperwtan p pd 7 et Rasperwten p mapd 1113 i ct Capucijners witte p pd 11 13 ct PeuJm p pd 9 12 at Bloamkool tilnnenland 9 ct paan binnenland p 100 l o f 3 f4 Tuinboonen Mnoenlanill p JOÜ pd 12 Aar llbeian p pd L i rig ot Zwarte BeBttan p pd 17 20 ct Koode Besiten p pd 14 16 at Vailingsbericht der Coöperatieve Toinlionwveiling NïéUwerkerk a d IJsel en Omstreken van Dinsdag 18 Juli De prfizen waren Eng komkommers f 9 40 f 11 70 id Sa soort f 6 80 f 7 70 kl halve kothkommer f 3 60 f 4 10 groengele komkommers f 3 90 4 70 bloemkool 1 soort binne nl f4 20 f 8 80 dito export f 9 30 f 13 70 2e soort binnen f 2 70 f 5 80 dito export f 6 20 f 8 70 per IOC komkommerstek f 0 07 f O lè per K G peen binntól 5 60 6 dito export f 7 70f 8 10 per 100 bos groote boooeU VeiwichPaen wt het Vüorl opitf vea yla dvtr teit te Katner uopeoie het we w nt ext tot verteeniiig vaa dte UuKïtordoniBreiite oevraagiü wei of Ue regeeiiog nog i nJS ateilt op de vertliero beha iMïelinff Ou uitdla dter Statenverkiealne éie stoncl ia het teekeii Uter Ötaato pen iumi eriiig hoeft aioh volgienfl de ledeu iM © dtaatfvraagi stekten duidedi k tag n flitaa 1flï e nflftoen m voor het tiueOeel Talmai lütiöeeprokea Ofk vroögen üiiid r£ öh idfiin i ledem HAar tie d oor ten Miniatter van Waier6ibaa t aan te nemen hiuuding waiuiwr lie Ka er het wetabmtwierp nocht verwerpen Venathiltondo ledden betoogt de wen cheti Ul te geraken of te tratehteo te gierafcem tot üvejeenfiteraiminig Ooit lodea giekant tegion het ontwerp veo klaardiea dat diit hun aatagenaam zou zijn ak dit n1 ieilijk zou bh en met haniJiiavin eii verbetering ter wetten van Talina Zii hadtléft peen beawaéir evef tueel oük aiKleffe éan Ioon Tbeid era in de wet 1 betrefeken uAtM het ayisteem der vejzeiieringf ble f gohamMhaafd On fenscheideriie ethSn waren te n elk compromisi Vele ïedien htiVbcn oïhovörkoinelijjce besffftten tegen het ontTiV0ï P omdat daarin gehuldlL d wordt het begliite vxn Staatspenöio Van andere z weM bet on wci verded4g T De Cjnimififiiie van Rapportemw heeft gelijk iinnededeeU g qpnemud Albhang vo itvwpig Keen gevoj tè kunnen Jj e e i ivh t vxTKoelk o m fe Regleering eeü onderhoud te vjeiraoekeii teneiade ie Telegrafisch Weerbericht van het Koninkiyk Meteriologisch Instituut te DB BILDT Hoogste barometersland 764 7 te Vlissingen Laagste barometerstand naby 763 te Oost Duitschland Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordwestelijke tot westelgke wind sswai r bewolkt of betrokken met tgdelyke opklaringen waarsohynigk eenige regen Zelfde temperatuur Sbobin bd Strorein Hoedenwasohmiddel Drogisterij Westhaven 11 u 1h WOLFF C 1 £ van UiOii p 4atesi geen vtraude 1 rung I jje UM idolheid der uommiujie ad 1V uteeitte tut aannenaag van het v or 1 atel vmi ueOep Staien terwijl een 1 nünderlieid die bijdrage zou willen 1 verhoügeii tot f Tüft UOU en m elk ge vat de 2iaak opnieuw aan de orde 1 Mu weiiöchen geeteld te zien iiidden 1 de looaliieit tut diekking van het te I koiikomende bedrag met in staat 1 raucbt bliikeii I Ue heer Van Wichen t£lde nKde 1 namen die overige ledcu der Mnder1 beid bij amendienient voor de bij I lra e up 1725 000 te be palen üij de verdiedigln vaa het v or 1 utel van Uedep Staten deed Itet lid van dat college Jhr Mr Von 1 iI t eane uitkomen dlat de localiteit tog I wel wat meer zou kunmen bijdragen I dan zij reed doet wat van fere I irtjdle werd erkend voor wat een deel I der lietrokkeii gemeenten betreti onI der opmerking evenwel dat die IccaI liteit toch niet het uoonUge zou kunr I nen Mjdiragen I Het am idlement Van Wioheu c I word roet 43 tegen 24 iJteinmen verI worpeft waarna het vooielei vanGeI deputeerden zondier etemmiog werd I aangenomen I Inigekomen w een verzoek van I de paden dier g imeenten Bleie vijken üergttohentoek om te willen medeTleelen ondeir welke voorwaarden de in hunne gemeenten gelegen wegen i deel uitmakende van dto verkeer I weg Kotterdam Gravenh G ou1 da in voortdlurAwï onderhoud aan die I Provincie kunnen worden overgedra1 gen alamefc adaia iebetuigilngen van 1 de laden der gemeente Rotterdani 1 GoiKJa en BerkeJ en van het dage1 li kdch beiftomr van dem A N W 1 B Toeristenbond voor Nedlerlaodt I De comtni iaiia heeit in ovwweging 1 I gegeven aan te nemen het voore tel I van Gedep StateOi om aan dé aMeè1 aeeremlle gemeentebesturen medie te I deelen dlat vn irfllliandlai geen termen I begaan op hun verzoek in te gtaan 1 AldluB werd beBloten Meel U Nea rlaiid be Vereeniging van I Meeiaigenten heelt een adiretï gezonI a n aan ikm Mimlster van Landibouw I waarin nvekiing wordt gemaakt van I klachten van nuoelagenten dlie geen uï I zeeir weinig glebuUd of ongebuiid meiel I van hun patroons meeltciflitikanlt l I kuniiieu knjg waardoor zij hutt I klanten dSe andere regelmatig d r I tien voor meeUtBiUrikaniten be tteb4 I werden geen inla idls lie bloem pf o I gtibuiid kunnen leveren en waardliiior I bedueldrf klanten bakkenl en hana I laren zi in de veilingen vanAowirikaanoch l atenltnieel moeten vytirzien Dieiiitengevolge zijn de prijken voor ratentmeei in oedoelde velijn i gen gexlegen tot gemiddeld 1 2 25 p ec I 100 K G bovten dten mjnilmiumpirijï 1 oiigerekend de 1 pet veilingk oflten I en de baawarende zakkenregeliDg I De meellaibrikanlen beweren liet vold oendje tarwe te kumien bekomen 1 inaar adr meent dat de hooid or I aak van bet tekort aan inlatidBche bloem in het grooUMs geideelte van 1 otM land gelegen ia in bet feit dat I de meeliabrikanten en vooral de ten I zuiden van on0 lanil gelegen tabrie1 ken hun tabrikaat naar de g eo I ntieken van ons land verkoppBn I waardoor er veel brood ge xpotrteenl I wordt en zoodloende de meelaglenten 1 in de anrtere provinciën hun orde niet kunnen uitgeveerd krijgen en ïe ineetfabrikantesi daardoor meeetal I geen 25 etsi provisie behoeven ai té etaon Het adiree geeft den Uinister in I overweging I Ie de inland he meedfabrikaaten I te verplichten voor hun agenten die I voorden tijden de mobiiiaatie regel I matig aan hun pa roons meeitivbrüuui I ten order inaonden en die tocoiook I nilgevioerd kregen nu ook bedoekta I ordtera uit te voeren I 2e indien de meelfabrikanten niet I voldoende tarwe kunnen bekomen I grootere partijen patentmeel dad 100 000 balen tegidijk ia veUii te brengen teneinde den prije van de groiid toI voor de bakkerij op een normaal peil terugl te brengen Kosten ter bestrijding van het Mondl en Klauwzeer lugedSend id een wetAintwerp totbe tin van bijdiragen in die koeten van bestrijding van het monuï em klauwzeer Vooirge teld wordt te bepalen dal I in de koeten van beetrijdii ven het 1 monden klaAiwtzieler wordt lyijgteldra1 gen dnor iedler die hier te lomdle 1 rundvee j tbtiapen ol varken houdt 1 en dlat laairlijliel wordt bijgedragen a voor ieder rund met twee ot meer breede tandm ééin gulden b voor ieder rand zonder bmede tanden vijftig cent I c voor acht apen acht varkens of acht schapen en vairkeotf Mn gulden voor i lere viier chapfln vier I varkens o vier i i en vsiken I boven acht Vijftig cent I Voor kalveren jonger dan drie I maanlden Laaiff ereb jonger dan twed I maanden en biggen jongw dan ze I weken ie geen biidrage verscboUigid eu noodigt de ingezétaneu dringend uit mede te werken tot eene Sti enge handhaving dar hiervoren vermelde maxi mu ip rijzen Gouda den 18 Jcli 1916 De Burgemeester voorn K L MARTENS Boskoopsche RozententoonatelHng in den Haag t Ib de e weeK bloaiuenleest m de UolMatt ue oeyie pruüucten van de BosItoopsüiie ruzencnltuur aijn in uitgeladen collectie ie zaniein geibracbt in ruilne luobtige zalen in oen in vollen zomerweolde hadenden tuin van het ItOB Zool Bot Genoütsohap aan de Komngökade in den Haag i 6 tiosutoopsche kweekere dlie van de rozenoultuur Ijjaonder werk maken henben zich gevurmdi tut een groep tüo oiidai de liepr iefde leiding van den heer J H van Nea een tentoonstelling hebben georganisesKl die flink opgezet thans een flchitterond beeld van het kunnen van de Bosikoopsehe cultuur en van de energie van de kweOkeri geeft die telkeitó en telkens nieuwe soorten weten te brengen en het buitenland voorbij weten te streven Wij en te vele duizenden dia die tentoonstellingen in Boskoop gBoagttniseerd hebben gezien zijn wei heel erg verwend datardkior en iw iuurlijkerwijs niet meer zoo makkeiliik te voldoen En zoo zal onwillekearig de gedachte bij velen zijn dat wat in den Haag thanS wordt geboden toch niet halen kan bij de bloemenpracht in Buskoop aansehouwd ja wellicht eigenlijk met de moeite loonen daarvoor naar dien Haag te gttan Welnu laat ons het dtwi direct zeggen deze rozenlentoonelteUing in den ITaag id een juweel van rozenpracht een st hoonheid van rijke kleurenhainnonie liefelijk en vol zoeten geur Hat is een knnstBtuk van tuin arebitertuur oen uiting van durf en ondernemingsgeest dSe waardeering en aanmoediging ver dient De groote breeds laan aan wedrSzijdPn waarvan het groene glrastapijt j wordt afgewisseld met fraai aangelegde bluainperken an watarpaijtijljes voort van den ingang van den tuin aan de Koningskade naar de entree van de lentoonfitellingwzalen Deze entree wordt geflankeertl door met mooie rozen gevulde groote zand steenen tninvazan die de faibridk Brouwer te Loiderdtirp wetwillema ter bestjliikking heeft gesteld Daar aan dta ingBjig i h€ h rtijk te overzien den kleiurenptradit Aie zich in öteedb afwisselende iiuan eee in volkonven harmonie en stihoonheid aan het oog voordoet De eerste mat met zijn kleurri k middenvak 4n es hoekan van groote verscheidenheid loopt direct ineen met de groote zaal waar in het mididbi een heerlijke ro sentuin is aangelegd en aan de zijden tamTozen zich rijen tot eafii g rooto lijn die omzoomd wordt dïtor een menigte afgeSneden rozen in fraaie vazen die de Pia teelbakkerij Zuidl Hollnnd te Gouda welwillend ter besbhikking heeft geeteid in de uiterste hoeken fraaie sierplanten On stanwozen on geheel op den aditergrond op het tooneei dat met een roaenrij ia afgezet een Woeioperk met gra rand dtat zidi voikomeii aansluit aan het fraaie aehterdoek dat een wateppöftll voor elt te iwidUeii van boumen en graövelidl In de eerste zaai de rotonde is eon middenperk aangelegd waar de Polyantha rooS in tal van variëteiten bloeit als Jules Gouohault Ellen Pontaen Mrs Cuthbuah Orlean roste Bebaij van Ne Rothtitta omzoomd door lie witte Yvonne Babier Sior lijke kroonboomin vol bkiaiehdte rozen aan hun bolvormige takken en geioiide tuinvazen volmaken het gehael In de hoeken worden de Stfupirozan gedamonstreei d waarvan wij noanen Ladly HilliagAm Mevr Dora van TelBi Gen Snp de Arnold Jansen Gel Mac Arthur Arttiur H Goodiwini PhariaSar Georg Shalyer Hertogin Marie Antoinette Madt Ed Herriot August Hartman British Queen In hot midden der groote zaal ie oen langwerpig veJd waarvan de ziifcn bestaan uit een keurooilectie rozen in potten wa rbi i er nog zijn die nog niet in den handel zijn gebracht Bloemenperkenr j aan vooi en achterzijde van het VeidI aange legd Ook hier brengen eenige rozenrparajilluies een heel aangename en fraaie afwisseling aan Deze groote zaal levert met zijn goed getroffen achtergrond eini 8 j dlBooraHes een sChitlerenden aanblik op In twee nevanzalen ia een reuS achtige collectie gieenedan rozen bijeengebracht allen in vazen gegroepeerd Daair zijn er een 20 000 stuk bijeen Deze enorme h aveelheid toont wel aan dht de BoakoopSt e rozencultuur van zeer bedbidenden omvang Is geworden Van de nieuwste rozeni cKe oP de tentoonstelling zijn g B tIiö icerd nee men wij de witte rooe Mrf Arthur Munt de z lnikleurige Hartbgln MMe