Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1916

IKTJuriWO Eenve rtronw dadres S voor het maken en stoffeeien S van MEUBELEN is by i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda § BiUnke prezen prima mate es riaal Reparatie aan alle men S beien U 19 22 Juli Dan Haag Diprflntuin Boskooj iehB Kozentantooiirtemng 9 5 en 7 11 uur 20 Juli 7 uur Zesde VoJtoconc rt in het Houti uiBt tent8to ni 31 Juil 2 uur Gebouw voor Houwen WoningtoBricht Onid r anJ cdmmdssJe Armenzorg Bettwfd vOTMMkn wq feR dd mt awdedKlIng te rnogm ontTSii B vsb Twgadsrlngn nUMrtni v iii kaU kl f d o eni om doM dan In ooi Ie TtvmeldMi StectriMie Drukkvril A brinkman 4 ZOCW Goud Advertentiên ER BIEDT ZICH AAK 7 een nel MEISJE TOOT Winkel of iet dergel ka Iieeftgd 20 jaar Brieven onder No 2877 Bareau Gondsclie Courant Markt 31 DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oplaldiag oor Pi aotiJk examens oMK pei sFieta Oh LAFEBER 15 LM n DuHaoh M O C Houtmanagracht 19 OOUDA Ppijscoupant eerate kwaliteit RUNDVLEESCH Lappen imt 70 Ot Gehahl BS Poiet 70 Rollade 7B Biefstuk BB Rip K b 78 Rosbief 78 Ossenhaas 88 Rundvel 80 AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 GOUDA 26 Telefoon 379 Openl are Verkooping aÜÉ opDoftderilaEl AuKustus 1916 Augustus bij veiling en op Donderdag 24 Augustus 1916 by afslag telkens des voormiddags elf nnr in liet Hotel DE ZALM te QOUDA ten overstaan van NoUris J KOEMAN te Haastrecht vak Db BouwinanswoÉo genaamd WERKHOVE gemerkt C 20 met stalling voor 50 Koeien Hooiberg Schuren Stoephuis en verdere betimmering beneven diverse perceelen UITlfUNTEND Wei en Hooiland ens zeer gunstig gelegen naby Oouda aan de Haastrecfitscüe Dilk te HAASTRECHT ter grootte van 23 Heiriaren 32 Aren in één perceel trekkende van de Haastreohtsohe Dijk tot de Qondsohe Vliet Te aanvaarden de Woning enz 1 Mei 1917 het land Kerstmis 1916 EN 4 Hektaren 59 Aren 76 Centiareiii HOOILAND Beneden Haastrecht te HAASTRECHT Te aanvaarden 1 December 1916 Breeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zijn ook te bekomen ten Kantore van de Heeren BLAAÜBOER Hnddestraat 3 Amsterdam wat perceel 1 betreft 58 FirmaCSMITS Schoeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IDERËM ZEEUWSCHE IHYPOTHEEKeitlIK MIDDELBURG Reserve f 69 71 98 Geplaatst kapitaal f 600 000 UITGIFTE v VAN fl 000 000 57 Pandbrieven waarran geplaatst f 750 000 Koei s van uitgifte 101 De PANDBRIEVEN aflosbaar k pari bij uitloting zyn verkrijgbaar in stukken van f 1000 f 500 en f 100 ten kantore der Bank te Middelburg Rouaansche Kaai O 151 en te GOUDA bij de Heeren GOEDEWAAGEN ZONEN waar tevens prospectussen omtrent de uitgifte en exemplaren van het laatste jaarverslag te bekomen zijn De Directie Mr A A DE VEER Mr M C VAN DER MINNE Middelburg 19 Juli 1916 80 KOtO IIIUIWIU HELKIMTE lEUUIlEa EK HEtn EMIEUn IMO UIHITIMM m MLVESDE mucmiac MULLEI aaVNii KOKO gehruilrt hneft DMn q lifc lt ïiet Mnrondis op het u d n wryft men hu r cbtjii i nibrwurtMb riohUm m bonUlUe Kink UW tPOTHEKU DRNin OF UrPEII HEEFT MKO V00IIUDI6 EK HV at U DF lEnEDmtElO VtN MDERE VERBRUIKERS lEDEDEELEII KOST fHUM EER KLEIIIE FtEMH F 0 7S PRUS i R w 1 9 Ike dl U all Koko orlt i ï h fc rt M 1 Wyk i I Il lïi Ulrotlii a lMid N Bra f II l intlrtiill Uiiil iiiim n t n Un mlie Omtysel t ft MBIMDBIISHA tnaak AflTQN COOPS Wydslrhat 29 Oeuda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 3 TIJDGEESTBRIEFJES weder verkrijgbaar ü onthoudt u van veel genot indien U ons Geïllnstreerd Zondagsblad Pak me mee niet in uw huisgezin hebt Voor de kinderen aangename lectnnr en pr sraadseU waaraan groote prijzen verbonden zgn Voor u zelf wereldgebenrtenissen in woord en beeld Bovendien boelende Romans en Verhalen Voor slechts 3 cent per week kannen de lezers van dit blad deze premie geregeld ontvangen Vul dos nog heden onderstaand inteeksnbiljet met uwnaam en woomplaats in en bezorg het aan ons BureauMarkt BI 60 INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie FakMk Mis k 3 cent per nummer Nüm Woohplaatb PHILIPS nn NIEUWE 11 HALFWATT VERVANGFM JÜik BOQGUMPEN LAMPEN Wessanen s UnUiJte FaliriÉD pssli Ie Vormer oPdERicHT ire Voedert aw Vee met de uivere murtee LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en 80YABOOIIEIIKOEKEII meplc W L Uitmuntende door hoog eiwit es vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma Par Uu 1900 Segen Gouden UedaVle W STIJNIS Zeer mooie soUede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Sptesels Schilderijen Theetafels Butfetten Sti lameublemen fels Butfetten Sti lameublementen In teer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 StUItafel f 9 50 Spiegels f B 60 f 7 B0enz 20 SMfflSmim IntilnltiiililliiStliiekill RoHepdam HAASTRECHT MAGAZIJN van IJzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeden L andbouwgereedschappen en Werktuigen Fijne Likeuren WUNAND FOCKINK Amslenlam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Gouda Tel 87 Miivorihiniitlilop IMEeilililln UIT HÏT MaOAZIJII VA N RAVEN8WAAY ZONEN OOniNCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in veraegelda pakjes van vyt twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend dt S nD i j a BIJL voorheen J BREEBAAKT I Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant fee4 aeoeea MT Deie iTerleDlieii Itosteo slMkts U Tooruitkelaliag 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf sitsinitend aan hetBuraan 55e Jaargang HtsfmsimB i tm M jsj sr Verschijtit dagelijke behalve Zon © n Ifeestdagen PRIJS van HET ABONNEMENT P kwartaal f 1 85 Idem franco per post 1 50 Met fieffllustreerd ïtondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelfiks aangenomen aan óns Buread Markt 31 bjj onze Agenten fen Boekhandel en de Postkantorep PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels mjR bew knummer f 0 65 Elke regel hieer 0 10 By drie achtereenvolgende plaataingeo worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing an 1 5 regels fO 36 by vooniitp betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote lelteis en randen nwr plaatsruimte Telefoon Intero 82 Telefoon Interc 82 ïïit eT r8 A BBIHOLIH Jm ZOON niet dut eeiie bijzondere Kra llt inisp ïuiing lioudig zal zijn ouu dei Huösen te verhinderen hef Hongaa rsah gebied opmauw te betroden me RitóBen beschikken toeh in dezen sector over zeer goevJe achterwaartsiche verUmiiingen terwijl generaal Lotsohitaki bekend staat als een onmeedougelooa aanvoerder die zijne troepen niet spaart Zooveel is echter zeker dat de Huöeen een harden noot te kraken zullen krijgen Aan het lUUaansche Front Hel U o s t e n r ij k s o h e oonwimniqué van lil J mii luidt Geen vetr aiu ermg len Zuid Weeten van de Moldewa werden eenige KuiSSisicliiu lichte aaiwatlen algeslagen In het tïerg en beechgiebied vati Jabluiüca en Zablo loste de strijd zich in talrijke staawten geivechten op Ten Zuid Westen van DelatiJndRiven Onze troepen RwMisohe aldeelingeu die op ivfk Wewteliiken oeivar van deJ roeth wieren voooi ïed ongou over de rivier leru nftuieu 3IW man gevasngèn en maiakten twee utaohiiuiseweren bult Verder noordelijk niets van belande Het O ostenrlfksohe commiuniqué van 19 Juli luidt Na een nieuwe heftige aptlll6r le vo üa bereidingt vle ten de Italianen onze stellingen ten Zuld0 jsten wan den Uorbola paö drie maal met steri e Strijdkradiieu aan Mttvallon met handgranaten en machlitegeweren aaim bloedig afg agen Op het Karlntlsdie front duurt het le endige glesohutvnur in den Fella sector voort Eeii naiöhtolijke aanval van Alpiifeiaildcellngen in deeen sector mislukte na een hardnekkigen strljdl tengevolge van de taaibetó der verdediger die een vijandelijk machinegek weer buitmaakteo Tarvis werd s avonds rajot ge schutvuiir besehoten Op het Islonaofriont was de ItaliaaiiSohe artillerie hoofdzakelijk tegen de hoogvlaikta van Doberdo werkzaam In D u i t s c h 1 a n d Het in beslag nemen van wol in DuitslOhland Er is thans iu Duittiiahlapd een niteuwei vej ordening afgekonidligd waarbij alle ruwe Wol in beSlag wordt genomen Indien de wol niet binnen den vflsigesteiden termiju voor het waasohen ia ingeleverd of bij de KriegswoJbeldarf A G te oang inald zal zij worden onteigend Br ie oen vergangrtbcpaling getroffen waaibij de wol die bij het in WOT iiüt feiaiuiiUMiur loen Kwuaiien ae Ajii eidvUL a uL p ll net uoxp lU ÜU utiki iii iien otii van aue ijoeu vvij uatniMi uai ï ons ii et nanugraua ion uu ue uunuiipiaai e Koutiten jar gen Muar dal oieoeu Zij niet en toeui Kwameii wg naar buiten en gavoni olm over jil de Kaïneiadeu Van da ieii uian veriiiaarden eenparig uiat ons aj tiJ tei ievuur veisolKTiklkelijk was gewecsi en aat onze tot bet nieuwe itigea oe UouiejiiM troepen zic buiteng ewoon uiuéillg JndSeu gedrag ivan wist nuj lat lotoet ik beken j iieu ti u K heni zalnÉB viaiag atelde Ie vangen ik vro ö n i wake Dnitsche troepep in hdofdsiaak op liet deal van hot Iront w ar hiJgeweoiM nas gc Kreüjen haddentj i wettke kwrpseio er Dij OniaJmaiaett Mametiz eni in TmnüHi bosüU opgetreden warwi liij antwoordde rufltig D bent een Kngeteeti gantleoMJ en weet zeer goed dat ik u dat nlec mag zeggen i Untroerd vertelde hij nij dat de helft van de Dudtoche bezettlngetroepen in Oonjlalmoieoii dodd wa De verliezen waren naar hg zeid ver achrlfckeilijk geweest ea hij geloofde niet dat de oorlog nog lang zoU kunnen dkiren De Dldtsehe verlieiaen waroii ontzettend In het Oosten zoowel als in het WöSjeo en uit lederen brief iMten do soldaten van thuis ontvingen klonk de hoop dat de oorlog Spoedt uit zou z Kaï l gel ooide niet dat i Wiaaud mug lang Ikilke verliezen iton kunnen doorStaan De verliezen van de EngeSöolieni zeidé hij zijn ook heel groot Ik verzekerde hem echter dat Engeland pas be n en was zijne mlilitaire kraohten in d strijd te brengeni Ja ja antwoordde hij net een zluciht Ik weet dat h t Eug SOhe leger heel sterk is maar ik geloof dat de oorlog Spoedig zal nfgeiloopen rfjn Ik heb nu al van Bepteraber 1914 af moegevochten Ik ben verleden jaar Mei Ie Yperien gewond tien hoorde ik dat wij aan de winnende hand waren dat het einde lilpoedlg zou komen ea dat one vijanden verslagen zouden worden En nu ben ik hier ais evangane van de EtigoliBlcaien Ik haat u niet Maar ik gtdoof dat het einde nu spóedHg zal komen an het Oosteflik Front Het D u 1 1S o h e comam qjqué Vön 19 Juli luidl Ten Zuiden en Z O van Eigia braken de dappere Duit die reöimienten herfiaaldetilk met verstelrkte troepen oiLtternoiiten ltui iselie aanvaJIen matjvoor de ItutfeCn bi itengewoon groote VLTliezen J gea grOep Leopold van Beieren i l o toestand van het fr nt is onvor 1 aiuterdi Up de stations HprodStleJa en Na goTjettfji die zicli bevinden oip t mat troopentransportan bezatte gedeelte van Minsk iu de richting van llaranowi tÈïji werden door de Dultsohe vliegesfcaders met snecaS tal van bödiwïien geworpen I egergröep Van Linsingen Geidieel telijke levendige artillerieweikzaaan heid van de KtSSen bijzonder aan de Slocfaod entenate ten Westen en Z W van 1 oetok Legergroep van Bothmer Geen bijzondere göbairtenleelen u t Wienen Wordt eaneJd De taaiön benemen uit het oorlogispeje KwiLriier spreiiveB de verwauating uit i ai spoedig opnieuw gi oote agen op het iiu wiBene front zullen woruen J geleverül V 0 w net oogenolik tradt leii oe ituöüdsohe legars door te dringen in de Ivarpatilen en met hunne noirfdtmacnt langs de Dnjeflter In de noiiUiig van htanislau en ih VVothyniö oVer oen btoctod In de streek ten ZüidVVeeten van Luok die ontahgs dioor oe iiusieeti werd veroverd zi n xij bezig hunne strljdkrtieuiten opnieuw te venzamelen en opnieuw te groepeercn terwijl zij de l uitaahiuosienrijksobe troe n die naatr d i Zuidelijken oever van de Llpa teru eirokiton door cavalerie en kleine afdeelingen laten otiderveeren Ue meent hevige stoot van de Russen is thoiiB gCT oht tegen de tel liiigen op de hoogten van liet iio VonMoldavB dal en vooral tegen het terrein ten Zuid Weeten van Ureaoa en ten Noord Oosten van Giooaue tie Ook wordt hevig gevoOhten in de poSitkB in de nabijheid van LLCs na aan den Mngura en CapulJberg De treek is daar bij2 nder wUd Oerwouden wulfellen af niet talrijke on herbongzame ravijnen Dootr den regen die sedert ZondB namddldag zonder ophouden gedurende meer dan M uur in Btixiomen neerviel en die alle bergtoppen in neivel hulde konden de Kween ongenverkt met groote troepenjMaa a B 0o8tenri k8ohe posities naderen waar zioh op talrijke plaatHen verbitterde gevechten van man tegen man ontwikkelden De Ruskien werden hierbij kraehtig gesteund door hunne artHlerle Hoewel bet re i at van den gtrooteii Strijd nog te wadhtcn fttaat met goed vertrouwen wordt tagemoet gezien veiteelt men zl 4 Fransohe gedeelteiyke aanvallen ten noorden van Barleuz en bg Belloi Op andere plaatsen werd hun aanval in den aanvang veredeld Aar dao rechteroever van de Maaszettftj dhea hun vergeefsohepoginjj Tv J wen de Dnitsche uhiSn de Terre Froid I Ten noorden van Ban de Sapt bad een Doitsohe patronille ondememing De Oorlog Aan het Westeiyk Front i 011 bijz 0n i jre Otureflpondent v on atiïiüiiim 1 o t gaetl volgen uei it v t tie voigenwe beeonnjving Villi een uniDeillouui dot hij met een güvaii en irf iei lü©n ajcyouat Ibeeibtj genad 1K ffi rak iiiöt een giroepje geivanr geil olitoten van net i j2 te lieieir schc gilnent Het gesprek wordj gevoerd door bemidWeling van een tolk totdat IR toevallig een loan ontmoette üie oniftitMaiiUJk tameiijk goed tMgeluch begon te afprakan iÜpreoKt Knipolacihj ï vmnsg ik INjet rvert ftnliaer 1 Mtwoordde hij lérwijl hij r eerbie g opetend en groette De BuUaohe soldaat vergeet n l nooit te groeten zelte een vijand atmeer hij denkt roet een meerdere t aptek a Uebt u in Engeland gewoondl f Vrueg ik Ja zeid hij ik bea maubelniaUer van beroep en heb drie jaren In youiden eéwoopd Ik hdi gIBwerkt voóf en hij noemde een bekende firma lil ToUenhOm Court Boadt Ik bcai kort vcior het uitbraken van dien ooTlog uH Engeland vertrokkent gbig hij volkoraon openhartig voort amdat ik voor mijn iandi meeetgnan vechten Dat was mijn pliofalt als Duilacher Hij verfaMe Ait hij met zijne k meraden a oobten Ï9 om drie uur bij Con maiiSon dkKnde Engeidohen gevangen genoimen waa Hioo wat het daar bij Contalmaiflon 0 dat was de hel giewoon dje hel antwoordde hij Jlet Engelache artillerievuur was veraohrikkeJl Ik had nooit gedacht dat de Engeleehen dW konden doen De gronaten regenden dag en nacht op on neer Maar wij hadd bevel gekregen om oiut niet ovar te geven Wij gingien dUs in onze dlap ujitigiegiraven schuilplaaisen waar wij maohinefgeweren bewaarden om tegen uwe fliol iaten te gebrulkett Van tijd tot ÖJd ging er een man naar buiten maar er kwam sieldhtfli zedden een temigl Zij werden geAïwï of gewond dloor ÜM i raaöblic wjuMimniqué vau jiy J uli lui4i Ue naöat was liaUnf p l t g ob te gtdieelte vxa bet trout i j wee o ii V4lleai ier Uuitiitaliere p U Klftiue trtiiwölie poöteii iu de wrttslt vau l Q iJleheiMiaeie © a © ea aa i tei e i ii Moorilien diar Aüme bij i aia tiy iijiöMttea ia het vuur dier Fraa uiteen ün den raohter Maasoever houdt de artillerieBtójd in den aecltox van Weury levfindig aan De FranflillMn maalden met een handi anjateaaao val eeoige Vürd eriug n bij d ütiaptjle Salute Fine liet l ni g e 1 s c h e comlodumqué van 19 Juli luidt Na eeu ïeerho vig bMcfaieUng gingen die l ujt Aijoh ii aii lia6 oi 5 8ü indiohite maosia K tot dien aaaval oij saz elMlingen tan Oortea van Bazentiji öïo 4l De ütrijil dHiuipde den gébieelela dla voort Na 2 are verliezen tehcfobeal geleden alaa gll de vijandl dliakiiacb tige versiwkinglen had gekregen r j in le BteUingen in het Dalvllleboa te heroveren en vasten voet te krijgea in de NoonMijke buitaawijken van Longlueval De Strijd ize treek i nog hevig Ovangenfi w rden ïo vijandlelijlte aanvallen met inbegirip van drie atoonderUjke atonm il aaiivailen op de WaterlooJweve vol j koiiwn lair ons vuur gefnuikt Delville en Longueval door de Duitsohérs heroverd Het D u i t a c h e communiqué van 19 JuU luidt In het Sommegebied werden gisterenavond het dorp Longueval en bet oostelnk bg het dorp aansluitende gehucht Delville door het Maagdenburgsohe inf anterieregiment 26 en een Altenburger regiment in een zwaren sir d weder ontnomen aan de Engelsohen die behalve zware en bloedige verliezen 8 officieren en 280 man gevangenen verlorèh en een aanzienlek aahtal machinegeweren in Dnitsche handen lieten 6e Engelsche aanvallen tegen de Dnitsche ateUingen ten noorden van iOvillers evenals tegen den zuidelgken rand van Fozéres werden reeds door het Dnitsche spervuur tot staan gebracht en hadden nergens het geringste snooes Ten zuiden van de Somme mielokton Feuilleton de Ster van het Getuk ven dfen hemel neer te halen Ook hi i moeit wachten horpen en geduldig het uur vei beide toidat zij hem ato eonGod gesobenk word It aweEen Deize geda te troost den prins De wereld heeft zi e abbrille tegenstelüngiBn maar ri en ana boog en laag heer of koclohit voor die heldere tor van het gpluk z jn allen geUJk Voor haar ligt M gBud machteloos in het Stof de kroon naast den bedeisltal Liefde aUeen iS geluk en wie haar in haar voUen rijkdJom deelaefatl moidt Mm heeft God gezegend I l ercy niet mocht verraden Met beeldje schijnt te gllmkciien Heeft het geen pijl en bo g in de handV Neenu ze zijn misBOhien onder de hlnemen verborgen Waarom wenkt het bem Inlet Het lacht alsof het iseggei wil Omdat mtjn pijl H d j in uw hart zit I Omdat gij hier in deze kamer geen arte meer zijt maar een anine gewonde zieko man I Zou het gelijk hebben Prins Percy verzet zich tegen deze gedachte als een penis dien men gekiMVeld heelt En de gloed in zijn handen wordt sterker en sterker en stieirkar hij dreigt hegn gebeel te verteiren en Hx ii trekt hij de handen niet terug Ninmier tevoren heeft Perctc zoo naar het etensbur verlangd als hedenmiddag Hij staat aan het venster en ziet in het park waar Marga Daja om dezen tijd pleegt te vertoevon Nóg heelt de bel niet geleid maar to keert het jonge meiatje naar het hüi tanig Doktor Hobrecht bevindt zieh bij haar zij zijn In druk geSprA De jfvnge geneMileer is een en al galanterie ea vooikoméndlleid Marga Daja loopt naaist hem met opgeheven hoofd fier als ene koningin Zi Is niet onbeleefd zij Spreikt Sn antwonrdt maar op zulk eene onbeifchrijlelijke voorname wiitte dat hot niet ander dan louter boleetdheidsfrazen zijn Hobraohfe blikken han gen ah verheerlijkt aan dit schoon gelaat Hij heeft het immer uit prins J eroyl s inond zelf vernp men dat deze zijn voorspraak wilde zi i dat Marga te weten zpu komen welk een aannamelijke partij hij voor haar is De meeelte jonge dames zouden trüls di zijn wanneer hij om hare hand kwam vragen zij zijn niet ongevoelig voor de blikken van den rijken Oostenrl tor die in de heSte kringen der residentie een welkome gast is Marga Daja evenwel sohijnt geene waarde te hoditen aan de vele votorreehten van den jongen man die haar todi zulke duidelijke bewijzen geeft van zijne belangstelling an bewondlering Of Is het goed barekende ooquetterie die olie in het vuur giet om de vlam aan te wakk en Het ki bijna ondenkbaar dtit eene zangeres die in dergelijke omstandigiheden verkeert niet gratig dahan den zou uitsteken naar een huwe1 dal haar met één slagl uit hare ellende varloSaen en haar een positie zal verzekeren in de wereld aan de zijde van aan braven nun Zou Marg in staat zijn tot zulk oan keel bereken daad Neen 1 o neen t De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUÏH Niet mocht De jonge vojst staart peinzend voor zicti uit Na4rnk verboden 90 Jaren l ng had hij zich tevnadlen gflvoield In döze aénzame vertrekken en nu iqiaons kwamWi zij hem zoo ledig en 8lil zo ondlra ali Yerveteid voor Hij overlogiile blJ zelven ol hij Marg Daja niet zou verzoeken ook avond de fliee met hem t geibniiken maar eeae zekere ehuwheid hieW beun daarvan temig Het jonge inei i met haar Strenge hegrippeoi znu dit weillicht niet aangenaam en padHleraJ vindteft em ook hij achtte he verkietfelijker burn verhondiiiï niet al te vriendöcbappelijk te maken om de glrenzen Van al te gniote Intlmtteit bettoorHjk af te bakanen Hot waa reed ieta zeer bniteogemQOM dlat en prina uH een ragBelrend votrStenhuie een arme ortl 0keode zangieres aait ïijn tafel noo g fe niaar hterin harfi het toeval oeii rol geHpeeld Manga Daja au ook nog aan Oe theetafel te noodlgian Kou van een p raoOnlijk t welwillendJheid doen bHJten e n Prinsl Nog nooit had hlJ zjljne poedtia beschouwd aW een drukkomlen laat Heden echter voor het eerst ontwaarde hij een gevoel van wrevel t igenovei genoveidie pUohten die b ni waren opgeleigd Zij versperden hem den weg tfjt het geluk Tot het geJuk Waar dwaalden toeè zijne g edla lrten heen Vejrperw onlljkt Marga Daja werkelijk het Maaal van zija geluk dan gelijkt zij op een verre onbe reikbare eter die Goda genade alleen den Sterveling kan werpen in den rnibmi I Den volgenden morgen bedft prins Percy met dokter Waohmitz zich naar de kamer van Harga Daja begeven De nieuwe wijze van hebandfeWngi die hjj in toepaeaing wil brengwiin tereSseert hem zeer en hij wil haar in alle bijzonderheden na E ian vooral nu zij oen baitengewpon SufloeB belooft Ditmaal wil Mj zelf het hoofd vasthouden Zijn handen zijn koud maar hel iS atóof er en ruurgSoed uitgaat van Marglai s fluwoeleta gwlaat eOn gdioed die hem i r de vingertoppen stroomt naar hot hart Zijn oog staart recht voor zMh uit on ziet naar het glouden engeltje ZejEs een vorStenkroon is mat in staat haar te beralkéii Alleen de liefde kan zi tot haar opheflen de HeHe van twee nien h ijiartcn die elkander volgens Goeflie s WaWverwaiii lsohaft ongezocht hebban gevon Ien Margla D a S hart is edel maar koel zjj verzorgt de leilSn dar heilige Ceeilja miaar ÜJ vo t haar hart niet trillen bij de naar lietde rtnaohtende liederen een r Ujetieo Wordt vervolgd Zal t altijd zoo h m Het hoofd van dên prine zinkt nogi dieper op da borSt Armzalige droomer wat gaat het h e m aan H y mag het nooit ultvorSchen Hobreebt kan dit doen Maar zal het hetn iet baten Hetoi staan geen heganalijn geen goud in den wflgl maar o k h i ontbreken de vVelugejeft om