Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1916

Advertentiëii No 13145 l Zaterdag ZZ Juli 1918 5fte Jaargang BOOGLAMPEN Dienstaanbiedingen hebben in de QoUdsche Courant êteeilt aueeet § tr Doze adTerlrntien kosten slechts blJ Tooruitbelaling 1 6 regels f 0 85 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spieeels Schilderyen Theetafels Bulfetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 Stijltafel f 9 50 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz 20 SIMHSTltUTIM hniliiliuliilliMitebll Rotterdem FirmaC SMITS Schoenhaiiclel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH 93 Weet Sj wie het ia Zijne atom heetó een oigenaardfigen klank benedSota laat de oogen op en ziet hem openhartig aan Priaaea Johanna zegt t Muiht en wederom bedtekt een g4oeieD4lo bloflhaar wangen Percy keert z ich af ajohikt eeö paar boeken terecht dje op een klein taftitje liggen Hoe kent gij de priiweöl vraagt hij kortaf Zij giliiraaaoht Men beaft ia den laatflten tijd veel in de couranten over haar gaötdiravian haar portret prijkt in de meedte boekwiokelö Ik heb het Hoo etld reeds eerder vol vereering en warmte bewonderingi beschouwd Hij werpt het book dat hij inde hand ho k op het marmeren tafeltje neer Zoo zoo knikt hlJ en opeens gaat hij voort op gieheei anderen toon BlüdelSjk deAï p Mijn honger i geduoht oip de proef gesteld Mag ik u verzoeken ïdöjpiffrouw Daja I Gij weet dat in O EJ TPug 19 2S Juli Den Haa Dierentuini Itoekuopcehe RozentenKooniriteUing 9 5 en 7 11 uur 31 Juli 2 uur Gebouw voor Bouwen Woningtoezicht Onder tan ieconunaaBtie Arn wizorg BeleeM venoekoi wl geregeld Ujdls mededwling te mOgw ontTSogw vu rNgwamtagm conowtes Termak ll bc dea eau om daae d D la soi te vsmoMaa ËleoliiAJhe Dmikkdrii A BRINKMAN ZOON Goud Heden overleed onze geliefde Echtgenoot Vader en Grootvader Gerrit Cornelis de Vooijs in den ouderdom van 69 jaar Gouda N DE VOOIJS Kbdut Utrecht C G N DE VOOIJS C DE V00IJ8 Kloit Oen Haag I P DE V00U8 J P DE VOOIJSVAN Dah Arnhem S DE V00U8 Oouda P C DE VOOIJS M DE VOOIJS DX Lahoe en KLSiNEiHOXBrai Gouda 19 Juli 1916 33 De begrafenia zal plaata hebben Zaterdag 32 Jidi des voormiddaas 11 uur Heden overleed on e beite Zwager Gerrit Cornelis de Vooijs in den ouderdom van 69 jaar Oouda D SAMSOM D SAMSOM Keüyt Sotterdam J HANNIK A M HANNIK Kbüyt Beeuwyk A U KRÜYT Arnhem D V KRUÏT Sotterdam P ï L KRÜYT Zuidhom Q O KLXJYT P H E KLÜYT 26 Kbdyt lekwamt Witwery kannen direct geplaatat vrorden bg de N V MEUBELFABRIEK v h VAN LEEUWEN BOSCH Voorhaven 91 Rotterdam S Gevraagd J In de fftbriel van Drops en Suikerwerken van TH DE JONGH Willem II Straat TilburK kunnen TWEE BEKWAME Balletiiiskokers tegen hoog loon geplaatst worden 20 GEVRAAGD mèt of zonder pensionvoor iemand b h h 8 Brieven met prgBOPgaaf onder No 188 Bureau Goudaohe Courant Markt Te huur gevraagd OemeubilcerdeZiten Slaapkamer met kookgelegenheid Brieven onder No 2878 Bureau Goudiohe Courant Markt 5 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Blousen Rokken Kiniiepjui ken enac Hoogachtend A KORTLEVEN HAASTRECHT U DE COMMISSIE VAN BOVENGENOEMDE TENTOONSTELLING DEELT HIERDOOR MEDE DAT === ZONDAG 23 JULI = DB ROZENTENTOONSTELLINO OOK GEOPEND 18 ENWEL VAN 9 5 UUR EN VAN 7 11 UUR 30 ENTREEPRUS 25 CENT 3 X TIJDGEESTBRIEFJES weder verkrijgbaar Wessaflen s loÉUijkii MM pesliiilliifoniiemer OPGERICHT ir Voedert nw Fee met de minere nwrw LIJINZAADKOEKEN merk TOT en W U 28 en SOYIIBOOMEIIKOEKEII mark W L LOOPT UW KAIM WEG iVIET ÜW HAAR ÜitmoDtende door boog eiwit en vetgehalte en groote voedingsvaarde BereTHploma Par i 2900 Keoen Goudett lKe4aiUeii KOKO ta tun l niikM T M ImI ta Imi it KOKO 4 t HAAR KOKO DO£T HET MAÜR OirOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VE STE KT DE WOKTCLS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOr OLIE OF VET VERFRIS SCHEND VOOR DE HOOFDtl KOOF HIT VANDAAG VAN OW OROOIST OF COirrEUII FRUBi FL 0 75 ft J tfO fL SAO pm Hmm AUno V n na ruofdiit n H bZ Hatbad Utr bt £ j N BntMinlui Llmbvn Crl nla l r aa MaimnaMBiim i T vA HJlEl luonw iMTMRaaM n AMUrtu DEfOTHOUDERSi Gonda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d U88el A 6R0ENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 N I JAKOBS ZOON SCHIEDAM 43 55 Orersehieaohe itraat 43 55 FABRICEBtEN SPECIAAL VERF en TEERKWASTEN VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalv STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor huishouding en industrie ook Stootsakken Reddintfiboeien en Zwemtfordels s ten dlenate der Scbeepvaail 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MACHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSCHE TEER EN ARCHANGEL PEK EimiTHKIEl IX lOILTEEl UINyiElli El ILIE fEUEHE SClEEmiELEII ü onthoudt tt van veel genot indien V oni G lnstrewd Zondagsblad 4 ak me mee niet in uw huiigecin hebt Voor de kinderen aangename lectuur en prgsraadsela waaraan groote prgzen verbonden agn Voor u zelf wereldgebeorteniasen in woerden beeld Bovendien boeiende RomaiM en Verhalen Voor slechts 3 cent per week kunnen de lezers van dit blad daze premie geregeld ontvangen Vul dus nog heden onderstaand inteekenbiljet met uwtuiam en woonplaats in en bezorg het aan ons Bureau Markt 31 60 INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie FasMi Mik k 3 cent per nummer NiA WooMPtiiiB DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGFM LAMPEN Openlsare Verkooping op Donderdag 17 Augustus 1916 by velHng en op Donderdag 24 Augustus 1916 bij afslag telkens des voormiddags Sll uur in het Hotel DE ZALM te OOUDA ten overstaan van Notaris J K0ËHAN teHaa8trecht Vin De Bouwmanswoning genaamd WERKHÖVE gemerkt C 20 met stalling voor 50 Koeien Hooiberg Sohnren Stoephnis en verdere betimmering benevens diverse peroeelen UITMUNTEND Wei en Hooiland enz zeer gunstig gelegen naby Oouda aan de Haastrechtsche D k te HAASTRECHT ter grootte van 23 Heklaren 32 Areni in één perceel strekkende van de Haastrechtsche Dgk tot de Gondsche Vliet Te aanvaarden de Woning enz 1 Mei 1917 het land Kerstmis 1916 EN 4 Hditaren 59 Aren 76 Centiaren HOOILAND gelegen in Beneden Haastrecht te HAASTRECHT Te aanvaarden 1 December 1916 Breeder bn biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zijn ook te bekomen ten Kantore van de Hoeren BLAAUBOER Huddestraat 3 Amsterdam wat perceel 1 betreft 58 In de Molen TlllltN 12292 Wie naar zfln voordeel ziet En niet tegen sohrgven ziet Vervoegt zich algewis Waar Jiet goedkoonste is of zend schipper ol bode het is Van onds bekend JACOB KÜLMAN Korte Punckoekstr Rotterdam Heil meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoaptatel Vergelet vooral niet mgn Prima Toffee f 1 60 per bus en mjn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 ot p stuk 20 HT Telefoon 12292 Adverleert in dit Blad mimm mmm tTi© va T s © za d Trexteaa tie blsuA voor C3 o a d ©t © ia Oxvx mtx lsBzoxu Verschijnt dag elijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 ïdem franco per post l O Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaa Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Pi tkitntoreB PRUS DEft ADVERTENTIKN Van 1 6 gewone regels met bew snvrnmer f 0 b Elke regei meer 0 10 Btj drie acfatereeaTtrigende plaatsingen worden deze teiren twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Keelaanes f 0 f5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers t EN ZOON Telefoon Interc 82 omviit tal van goede Bigensebappen die zuiver maatfi oba p i k ssijn maar men zal er nooit dW fd a mee bedelen al naaslenii heldcnnïoed opofferingfeteeeindiieid ön dergelijke Hiet begrip h altJJÖ betrekking op het uiterlijk Wen JKïoi dat voor iedereen duidelijk Iblljkt en op iemand B houding in be taa4 de maatflichappeUjke veri ondingen Dit op zich zelf maakt reedfll dat velen het beütelen van ieïnand ifle eln degelijk roan ntear een zeer twijfelachtige of atthOM niettfbetetftemdli lo£a pTaak achten Niet op dtePgi e uiterlijke maat ohappeiMjke denijs koitnt het aan zoo redeneereu naar ccp het diepere wezen v a cfen lenBlclh dat zijn waarde bepaalt Mij lijkt deize iaatsÉe opvatting wed t eenizij ffig Wamn wr rai ii op de waarde van der ll e deugden maar niet te sterke nadruk gaat leggieii zal het goed Kijq die waarde te blijven erkennen Men nuet zich ook in het maatsbbftppeiijk leven gedragen zooals het heiroort Mfwr het tódian ook juist naar ik aobn die overdreven waarde die BVeQlgeen ergert Ze zeggen dat er H beter dingen zijn dan de UJk vtgfté n dat dli een Itïfsi raak I VolV lr zeer mtddölmatige va n wien iWen niets hieterO te zeggen wwt Wie zoo rfpï oe vergeet ê t de nveedten onzer middelma t gen znjn en ndskent ibotveni dien de waarde van alle maabdc appelijke deugden Het ia het verzet tegen de overdreven waardeeringidiier deugden En dit ve et maakt dat velen aan degelijkheid een beteekenia gaan hechten dae deize elgen dhaip tot iets als een ondeugd omkeert Men verstaat er ondier een gaasnivoeging vftn uUerilj braafheid vormelijk fatsoen eeo de meofllcSLen naar de oogen kl en en een hanr ffigbeid om aijn eigen zaakijed fortuinlijk te l eredderen Maar het i toch ook wanneer men de dt oMjkheid niet al de hoqgiMe deugidl vereeren wil nog niet ooodig ze tot dergelijke initfmaakthcld te vervormen Men kan er tooh ftinkhedd onder verstaan en doortaMendhcdd on correctheid van gedragingen ematig bedoeien en zuiverheid van daad en woord Natuurlijk zal het dftn weer van de eigen houding t enover het maataiehap iel leven aftiAngiefnr vralC men 11 flinkheid cIiooirtajkeni flLd eniz bedoelt Maar blijft die niet altijd de beteekenis veler woorden voor om bepalen en behaalt zij ook n ot veelal de pjichteo die wij eikennoi en dei deugden die wij vereeren Ik sprak onlang met een dbane over het nakomen vanfinancleeleverplichtingen Toen bleek dat ik hoewed d t natuurlijk een beslist vereifcthte achtende toch ook wel an dere en hoogere plichten kende vroeg Kij zeer verwonderd Maar wat dan V Wat ooemt u dakU plichten y De loop van het geeprelk verhinderde aj iiaarop verder in te gaan Maar den volgenden dag hieb iK haar de volgende tekst gestuurd Strooi vandaag een enk le bloem op UW0 uaaeten pad birij heon van t bezorgd gelaat iiukele rimpeU glad Lmi uDiiait en droog eea traan breng een enk lien zegen aan Doe een woord van liefde hooren Ibn utw dag la niet verloren Ik wild e hiermede niet zeggen dat olniveii dcEte regelft He verpttchU geu liggen opgeölótbn die wij tegenover uuae iiaasten hebben Maar het 4jn wel die die vele au niege Dit nummer bestaat ntt twee bladen do iviwner ac hter de groene taled waar hij bijna voortdurend beötookt erd en waar hij de heftig e aanr vallen op zijn beleid en rijn beginselen had te verduren Nooit iS wedlicht de politieke Mrijdl zóó hevig ii ewee t ato in de jaren 1912 en 1918 n van dien strijd is Talma afteede het middielpunt geweest Hij stond op een zeer moeilijke post die getegtn was tudMhon de beide groote groepen van de Kamer in Zijn eigen vrienden gilngenlang niet van harte met hem mede voor velen wasi Taltna veel te ver naar linka afgedwaald en Mechttf f oorvoetentd volgden zij hemi De oppo aitie die door dte linkïirzljde telgen ham gevoerd werd waai de te hrftlger omdat de denkbeelden die door Talma in sdjn wetsontwerpen warden belichaaimd tot voor kort ook door de linkeraaijde werden gntnildlgd Een harde i aig is voor Talma geweest de val van de baikkerstwet Daarbij kwam dat deze lag geheel onverwacht kwam H t aantal leden van de rechterzijde dat zich te g n die web verklaiarde wae aadunoPkelijk grooter dan zich tijd entf dè b handeling deed vermoeden Ongetwijfeld was die wet een zeer belangr ke Sociale maatregel geween waarvan tie zegenende gevolgen nn reeds gevoeld zouden n Thai rust deze aangelegenheid wie weet voor hoeweel tientallen jaren Ve l retfuUaai heelt Tallsna van zijn weric niet beleefd Hij heelt nog beleefd dat de Tweede Kamer d wet BannBtm onn de invoering zijmer groote we en drie jaar uit testedlen waarbij het de bedoeling is ze grondig te herzien zóó niet ze gehmd en al zedfs principieel te wijzigen Het eenige dat van hem alkoon ig iri is 9e wuderdametpente kraohten art 369 en deze rente ia nbg een gevolg van een amendesnent der sociaaldett ocr teii dat door den Minieer werd overgononven Al Kanwrlid deed Talma veel van zich verwachten Met een geweldig élan is hij in het politieke toui4iooiiveld getreden en menig miiniiftter he lt het hard te verdinren gehad van d bpflichöiden redevoeringen van dezen Jupiter Tonanö De oeiTBte Mlnisletr van l anidfoouw Mr Veogens ook reed ter aiele had nv nig wanm debatie met ham Meeaitai vallen dergelijke stoere stri derH zeer tegen wanneer ai eindledijk zelf voor de taak g alteld worden te regeeren Talma ifl niet tegmgavallen Het ia helm zeer togeng eloopen en vandaar het weinige refftiltaat van zijn grooten ftrbeldi Kerste Blad Degelijkheid r is roifeBchien geen woord dat diriftgentleir een nadere döïiniitie behoeft van h D Se het foniikt dan het woord degeiyklieid De iweeBte woorden nïi6 ehi in wel alle h tobön een veröch iUende beteekonisi naar gelantg van dengene dfie ze in den mond neemt Zelfö bij woorden die zaJtelijike voorwerpen aanduiden Kal de VQorflteilliiig die bij het uitapréken ervan in de g tta fcten van den eenen leeft afwiêkett van het beeld waaraan een an uitdrrtikking geeft Zoo zal om een voorbeeld te noemen bIJ eei arme me het woord Det gobruikt een heel andere vooV lUng aan wezig zijn d an bij dea rl Tl ike wanneer hij er zich van bedient Maar voorab bij woorden die geen materieele aafeen maar ynHltcffelij e beg rdppen aanduiden zou c veieichll uitkomen wanneer ieder eeuie de beteeikeniA die hij aan een gebruikt woord hecht Diader nioe é Uiiéeft en db voo ateJIHaigent nwe aaiwlftiiden die het wooatfi bij hem oqpwekt De oonzaak van diit iUih vormen ih n vemetMllende vooraitellingien b het hooren v a heteeüdb woord dit litdruikkem van geheel andere geèfiidh en on gevoelen met dleöwlfdie naimingen al naaié g eiang de raeor rtShen die preken of hooren ia in jeeen dozeifdé ale düe we boven al anduidden toon we op de verdohilieiide beteekenti wazen étw het woord stoel voor dten anrae ön voor d m riike heeft De arme en de rijke leven i d r in aan andtetre fltpffed e werelrl voor aoover bun naaate omgieving betreft De een heeift zijn leven kior met IEHn andere dtoelen omlgicgaan en biina uitaiuitand gebed andere eleq geizieu dian de andier Maar eveneens leeft tfemtefnetoh in een gefaeel andere geesiteJijke wereld dbn de andier lËn dit nsailktdbt de bogripfpem voor den een ganaich flnrlierp beteeitanis hebben dan voor i eü ander ja dbt waair toch ten lotte ieder Innerlijk leven eea 4gien gee teli e wereld bed uidt nooit gleheet gelijk aan die van anderee in di p8te wezen ieder menal met begrippen al9 liefde haat en wati andiera beidodt Ook miet het woord degielpiklieLd te d at het f eval en in ooverre ië dat d ua geen bïzioniderfieid Maar haer openbaart zich a e ook bij domunig andere woorden dat verecdidl in beleekentó bizonder daiidéli naar buitien omdat de beteekenie dïe nsem aan dSt begirlp geeft en de waArdlet die men dienovereenkonwitig aan het begrip teekenit vrij nvarkantiefinand e houding te nover het maatsbhalppeH k leven teeikent en daardoor teven Kegenover zijn medemensichen en tegenover tal van begrip p i dienvet dat maabaiohappell leven amenhangen en tei van plichten d e OTiüt voorWpruitem Uit de houdtnigi tege over dit woord biljet vaak èBlt de een een dteugd vindt wat de ander een ondeugd acht zoo geoiakkelijK lijKe mensichen vergeten Brieven uit ae Hofstad ouoxxvia Het onveiTwaohie aimerven van den otuli imnkater laAma üeett in oe rediioieuUe vooral in die Klingen waai wien zich met ue uei t u urtKaangeJe genheden bezig houm üiepen iiir iruk geuiaakt Aan uJen titunti deue oawiBiUfliman voor den gee t aia een groote foraChe matL die iiehatroelijX len volle was opgewaaeen tegen ue awaanaite taak üae ooit aan een milueter werd geeteid Van ziekte ot ongeateldlhead viel ninMiier een sj oor te ontdekken Ue laatvte tweeiaren van zijn mimatenachap heett hlj een werk te verrichten gehad dat aUeeu door een ijizer terk aosuwgeetel ii an worden volgehouden Maandenlang dagi in dagwit atond hij in de Twee Deze ondenaJcfaeidooe beieekenifllaien aan het woonj degelijkheid giebeüht maken een nadere alg neeae oimialQhri kVin H rij wel OiMao irii k Iedere o b Miohrijving heeft noodzak dijkerwSj iet individloeelrf Men kan wej ogfgen dat men ondier een deigielij men iob over t alg eineeia ieBoandverai tvi die braaf fatfloenli en emrHlBg leeft en s n plidhten nakomt zoo tegenover zijn med amenacfean al LegerMJver den A t Maar heel vetel verder Itf nuen hier mee niet otnvdat net brave fab oenlijk en erv0i e voor den een een ganech anderen zin heeft dan voor den anid r en dpeciaal trent de plicèteai feUe op idmaoid riLaiten zeer veieichillende opvattingen beutaan Zeer aJgenteen giea roken kan m n echter degali kheid onder die deugde afcihikken dfie vooral ianwndi fli uiterll e gedragingen betrrflen mits men ont er uiterlijke gedragingen niet zoozeer fataoenfllen beleeidBieidtfvormen verstaat ala wel die gËid ragiagen die niet het dieper inmeirlijik leven van den mei h raken noch daaruit voortkomen Degelfijklieid toc Feuilleton II iv m MP I mi II M i het zacht van hare lippemi ambtenaar bij het mtfniWerle van Buitenlandeohe Zaken ïïij droeg toch een anderennaam Y Mar a Daja is we uw tooneeinaami Juist Hoogheid Vol verwachting zag hij haar aan maar toen zij zweeg vond H het oiiiijesoheiden op haar waren naanr aan te drin n Waart gHj reed Imj t leven van uwen grootvader zangeres Neen Hoogheid Het wafi ftjch altijd uw wenefchgeweest u aan de kunst te w j n Volstrekt niet HoogheSd I Ikb nooit bijzonder veel neiging gtehad om bij het toonee te gSaan ZijKwe een oogeniblik en ging toenzachtjes vourt Alleeïi de noodlzakelijiihelMli heeft mij gedkvongön den naam Margtt DajaJ aan te nemen en ik verzeker u Hoogheid dat ik dien ongaarne zeer onffaarne diraag f Zij f oeg dte oogen op en za hehi opreoht in het geiaat aand waaiv heid barer woordten twijfelde hij koud ie en tooh gera liefde ontmoet die het verwarmt wanneer het een n lie zoekt en er geen vindt dan is iedere storm een dubbeie beproeving omdat het eerst dèn gevoelt hoeveel het moet ontlberen De Btewï van den preker klonk ajuliers dan g ewoonlï Het hart van Benedicta klopte tot ifi de keei Tooh beproefde aij gilin aiohend het gea i rek eene andere wflodlnig te geven hoewel ij wel atleftt had willen doen om Ie weten hoe het miogeli wafl dat een anan Me zooevem het beeSd zijner bekoorlijke bnild aanisicihouwde dergeQj e siwaomioedSige gedïu iiten kon uiten De regen houdt op de an e zwaluw heeft haar neöt gevonden waarin KÏj zich na al het doorgestane leed duUbel behaag l zeA gevoelen Mij dunkt ook é i mensiohenhart vindt ter rechter öjd imst en vrede wamieer het niet eigenzin ndg een anderen weg oïJgaat fen door God wil i afge4 akend Ër zijn drievraigen waarop ik dttzen nacht tevergeets antwoord zocht te vinden Ik dacht wat wel het ergste zou zK honger te heUjeu zonder dien te kunnen atillfm dorsij mder deze te kunnen leaMhen of moede te zdjnen niet te kunnen rufltoiu Ik konmaao tot geen bebluit komen De prin lachte NatUiurlljk U dftt het eigfefte wat iatnand overkomt Laten wij het maar niet be proeven zeide hij ttohertaendhaar ijn glais toereikend of wilt giymiBöotiicu met maj de proei een nemen f Zij verheide zioh over s nvroolijkheid en vuldte den fijn gesl wn roeirner Uwe Hoogheid bevad zooeven geheel aA thuisi daaro m sichonkik niet te dlikwijlft in ik heb miin armen grootfvadter altijd zeer krapgehouden En heeft de oude heer zichgoed bevonden bij die sitiefnvoederlij ebehandelimg De leugld is edhter dikwijls odüe cheidien en veeledsicheiid geeft nren haar den v ngerr zoo neeont dji de hand Gij hebt mij nog zooweinig van thu i8t verteld en tochzoiu het mij bijlzonder veel genoegendoen iets daarvan te hooren Waarwoonde uw grootvader eigelijk WederoTOi bloosde Benedic a Itot achter de ooren Zi wMfeöde de hand die op het tafediaken lag heefda Zonder hem aan te Eoien antwoordde z5J Ik verloor mijne moeder toen ik twee jaar oud wa en fliedert den oorlog ben ik w e Mijngtroot vader wooïide in de realdonüe nam mSj tot zich en droeg zorg voor mijn opvoeding buiten hem heb ik geen andere btoediverwanten g endl Welk beroep oefensde uw grootvader uit Ztl aarzedde wederom toen iuldkle del e jonglge UeSifWoniDg tnaton en eetzaal één zi u Ik weet dal dit in ij n e alehrulditf lloogbeid Hij gaat tegenover haar zitten en vouwt de handen Gebeel ain thula I verzoekt htj nvet zaucMe ateun Nadruk verboden Een reigenbul hinug over het veld De drupipeds kletterden t en de glroote ruiten de ranken der domtttie en kUBnrozen dto telgen h 4 ftwlkon grofflden werden heen en weer gel iwi Ëen ziwahaw fladklerde ang tig tegen het venster de prins zag het Wèl haar die veili p en geborgen in haar nestje lé wanneer deetorm opsteekt zeide hij pednaend Benadlcta boog het hoowi U hebt hier een veSiig verblijf gidbquwd voor vete armen en ongeluikki eini antwoordde zij zacht zelltf de zwaluw zoekt heöf entAo onder dak Hij zag haar aan met eenvreeKnlden glans in het 009 Wordt vervolgd 1 Er ifl Booverf leed mejuffrouwDaja Op dit ooe eDbUk dlacltt jkwelallerminat aan de Smart die dooreen atuk brood een dak om onderte gilapen en door de hond van dengenecpb er kan ffriendgd worden Eri een veeï groóter leed waartegenmciMK hen niets venoogen Waarneerhet hart eeneuam Is en verlbtetat denzwervenden vogiel g eli wanneeirhetl