Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1916

uaniei uLt ü dit oin een iiielKooit jg B vourKoiiien en tevens iu liet ve irouneu at Ue minister wel undöoleniin ou weten te vinden de l aasi verieiiigiiig te nopen tot het bllljr ven guven van den toeslag Te eer ging iiie naiuiol over tot het goven van den cent toealag omdatvolgiane uü bewouruiiiigem vuu den Mlaustai lell de prcHilucueküSiien der melk ten gevolge van btt dure veevoeder met méCr dan 1 i a cent por liter geiittgeii waren wodat het billijk waa den conspmqitaamelkar tegemoet tekon in Ue scbnjiver voorspelt dat we óf een nieuwen melkooriog zuUen krijgen ill dat de melkprijzen andermaal zullen upeïaan Om de Kaasvereeniging tot rodle Lte brengen stelt hij voor d grens vuor den uitvoer VSu kaas terfuiten Toeslag voor constumpüemelk Men meldt oos uit Arnhem In verband met den onlangs dioor dOn Minister van Landbouw genomen maatregel m den toaslag voor couskunlpIlonM k te vei minderon word iloor den fiaad van Advies van Leveranciers der Arnbanilalche Jfol dnrichtlng vertegenwoordigend 4ainaLkleverani iemi leverende 7000 liter melk per dag een telegram aan den iiiMster van Landbouw gezonden waarin aij verklaren dteuen maatregel Ie betreuren daar dta inolkprtjKan vour het pdbllBk dtoardoor zullen ygen de koasboeren toch nog vaal meer voor de melk maken dian do i unMumiptle leveranclors en de kaasprjjicn niet verlaagld zijn van een hooivprk een slag tegen het achterhoofd i egeven waardoor die jongan pgnl pc getroffen eu vrg ernstig blosdend verwond was T zake van mishandding werd f 20 boete subs 20 dagen heobtenis geèisobt 00 W decu de dioutpiiohtige ond oiSnbimn korporaals en otdatsn d r lichting 1907 van da bereden vapau de pantserfort artillerie en de torpediiton voor oover ieq dit celf wensohen in het genot van onbepaald klein verlof moeten worden gestald Aan hen die in vasten dienst wju van itaat provincie of gemeente mag nist worden toestaan onder de wapenen te blgven Aan allen kan warden v gnnd mits voor eigen rekeningreizende reeds in den avond van 27 Jnli te vertrekken Avp Voor het grootste gedeelte werd heen en terug de weg ovet de heide genomen waar msn ta midden yan kreupelhout en roggeakkers geheel in de vrije natuur was Vanaf het terras van het buiten heeft men een heel aardig vergezicht over de omliggende roggevelden de heide en Hilversum zelf Tegen half één was men weer terug eu werd in het H6tel De Doelen een uitstekend middagtnaal gebraikt Ruim een nur later word opgebroken om de rest van den dag ten noorden van Hilversum door te brengen De Gooiiche stoomtram stond juist gereed en 20 minuten later was men te Laren Thans was het weer aan de Apostelpaarden te toonon waartoe ze in staat waren t Allereerst begaf men zioh naar het paviljoen Larenberg een groot h6tel op ruim een kwartier afstand van Laren Eenige oogenblikken na aankomst bevond zich het gansohe geselschap op de hier aan wezige Belvédère Tan den top van den toren ontrolt idolj eli aeersohoon vergeiioht dat zich naar alle richtingen uren ver uitbreidt Een groot aant tl torens vertoonen zioh aan het oojg van den opmerkzamen waarnemer boischen heidevelden heuvelrijen vatrgzen allerwegen en geven aan het gelieei een liefelijk aanzicht maar vooral de donkerblauwe wateren der Zuiderzee doorkliefd door tallooze vissohersvaarthigen die men met het bloote oo duidelijk waarneemt dragen er aiet weinig toe by dm het panorama onvergetelijk te Nadat men bet Paviljoen verlaten had werd de tocht door de Crailoosohe bosachen over h ogten en laagten door heide en laag hontgewas voorigezet tot men de nabgheid van de Tafelberg bereikte iHet vergezicht vanaf dezen heuvel heeft veel overeenkomst met dat of de Belvédère en doet er in schoonheid weinig voor onder De toren van Hnifeen en de goW vende zeevlakte scheneti kier zoo nkbg dat men niettegenstèande de reecU volbrachte wandeling den lust niM weerstaan kon om ook dit dorp met en bezoek te vereer Dwais door hei ei bonwland ging het op het doel af tot n n pnj m halt l de eerste huiKe MMi e i Enkele minuten lalticjistoriiidsilallen het café van o l n onel vui Haastrecht bi nm waai men tiarielijk ohtvangen v rd H Even rusten een Itort t ezoejc aad de Zuiderzee en teru 09 i e f ijl tram en verder perspjo ffp keri tot spnt van velen ai vaard worden Vrgdagmorgen halfWn bevond men zioh weer in Haaatrecbt s stille straten en was het geheele gezelschap weldra in alle richtingen verspreid Het was een vermoeide dag geweest maar hetgeen men gezien en genoten had woog daar ruimifphoots tegen opy Het hoeritjke zomarwsijer de prettige stemming de mooie mgeving alles werkte mee om het uitstapje te doen slagen en zeker zal bet nog lang b de leden van Eendraoht maakt Macht in aangename herinnering bljjven o a te Christiani Bstgen enDronthelm Omtrent de betoo ngen hi Zwitserland en Amerika zuUen welAra eenige mededeelingen kunnen volgen gadeeld dat gednimde de a s Kermis m den Nieuwen Sehonwburg de Operettes Hofbal ralenbloed en LenteIncht zonden worden opgevoerd thans kunnen wg mededeelen dat op dringend verzoek van vele leden der Sociëteit laatstgenoemde wordt verTangen door De Mooie Cubaansohe ZHn Hofbal en Polenbload in alle oprichten praohtoperettes De Sohoone Onbaansohe is wel mede een der mooiste die op dat gebied bestaan Het opvoeringsreoht daarvan is verkocht en het u na groote moeite en opofferingen mogen gelukken dit voor Gouda te verzekeren Deze 3 Opiettes mogen met recht genoemd worden hot neusje van de zalm Verder kan nog worden medegedeeld dat de heer Sol J Kinsbergon den gunstig bdrenden dirigent van het vorig jaar ook thans weer als zoodanig zal fnngeeren Het Comité tot Steun aan NoodInden en door d Mobilisatie te Gouda verleent op 22 JnU geen steun De heer J Doctor van Leeuwen Jluar is benoemd tot onderwijzer aan een openbare lagere school te Rotterdam Kaas Dit Alkmaar wordt aan de Telogr De ataun van Canada un England i e iiiut wijtH op de gruoiebuaui cvm uivtMWUy uie v anoua aauiijUr jjemuu ijewijbt in i oveiiii ei van uci vun e jaar ateiue u uauauk t ie legeering u neiJt van uei im mag vuu naar eerine uionviuaauiicioe teeuinif ot iu onuioen p t ter tiewsoiKJiUiii Van ue uriuKhe regeerioe vuur nel piaataen van oroer tn anaou lu iitaart rerleeuoen de v anaueoscne banaiera eeu creuiet van La uuliiueu p ut aan de üriuwbe regeeiing voor üelieifde dk el ibaus ui iBttttr wy vernemen een nieuw creujct loegciHaan van O n lioon p t i li geelt teaamen een betiirag vau óuUw M p Lilt i een zeer grooie miü en reetto aanzienlijk meer aan de heifl van het bedrag dat üjhgetuibd het vorige laftr verkxeeg uit ue i UgeiiKhJ ranscbe leenine m Ver 8iatea tin Hir rho na Wiiitei de miniater van InAncUn geeft te kennen diat Canada naar wij meenen ongeveer 40 000 000 p at kealt opgenomen of door blnnaniand he leeiiingen of te New York Voorden oorlog leende Canada zwaar op die Londeuüvhe markt en 8 dert het uitbreken van den krijg had het te vooraüen in zijn eigen Wmnaolanda he noodeni waaronder de floanoeering van d geheeleu graanoogM van 1915 Dat het land nocittansiu alaat Is een belangrijk aandeel te nemen In de financeerijigvandaoverzeea he nmniUavoorradten ia van het gnioWle belang De ontwikkelingvan de munitiefaibrioage in Canada 1 9 geweldig zoowel In Bnelheid al bekwaamheid Noch Engeland noob Canada wWten in het eer e oorlogetijdperk wat zij op ifit gSbled verniotihten en hoe hei beete gebruikte maken V4n hun werkkraditen en In aofnmige gevallen werden ordere gegeven aan de Ver Staten dISaven goed aan Canadta hluMen kunnen wordien gegeve n Than zijn de zaken zeer veranderd en Canada zal ten allen tijde de voorkeur hahben alt het fh ordlera kan plaatiïen Het plaatsen van deze groote Canadee che ordïir voor zoover zij niet door Canadb wordien gafinanoeerd doet flezelfdte flnancleele vraagirtukken OBlatsan aU de orderd g laaut in de Vtr Staten Zij zijn een gelijke laat voor de Briteche bela tlngbetaler en wij raoeten voor hen aven good onff güMd zenden of onae papieren verkoopen Met het oog hierop en de anorme bedragen die wij leonen oan onze geallieerden verdient de tegemoetkoming van de Canoiieewthe banken d w te meer wsaideck ring Voor een groot wereldrljlk ajs het BritMie t de volledige nnUU atie van zijn Unandeelo bronnen veeJ niMilIjker dan voor het DuiWcho rt t en het Is onvennt ddljk dist delast in de verschillende doelen ongelijk wordt verdWd hetoij In Engeland of Canada of AuMraM vrijwillig en miei in de weegiskihaal worden geworpen kriuAiton die in deaen ector onder dekking van den n i8t on front naderden werden met ware verliezen teruggeworpen In het KlBin dW v Kterkte de Italiuuuche wrtillerie bet Overigen niets ran belang het Balkanirünt geen nieuwe vuur Van Sioaxxezilaxxca xMAKKTBEKlOHIEN Hr Ms Noord Brafeant Hr Ms Noord Brabant is eergisteren uU Nederiandsch Indie vertrokken onj de reis naar Nederland te aanvaarden waar het flohip 5 October wordt terugiverwacht In Dnitiohland D oogit Er baamht by aommiga ktingen in DaitMhland groots bworgdtwici dat het koade n natte weer denprachtoogit bederven zti In boerenkriimsn deelt men volgena de Kölniiohe die Tieei niet Ds regentjglcs Eomer bljlct tot doavsr Tolitrskt niet zoo achadeiyk ala men mssnt Door ds vordsringsn dsr techniek ia tsgsnwoonüg sen te droge somer men te vreezen dan een natten Lie Order in Coaneil ran Engelaiul Uil LiOaUen wurtlt dt d 4 Jiuoi genieiu t oiMler ualo i juii xon4 het iiuiiiuterie van t uUenianUiM he ï aiKen eun nuia aan uie vertegetuwoorui ere au iM uc utiaie c taten te L aadea betitnieuue oie iatrekkin van de d clar ratic van i ond n eu de iodteiUD van de nwiwe Order in Council betieiientie a regelen waaiaan die eaiheiirden zi thaiui zullen houden liicibij wa gevoegd een meinoraa lun opgemaaKt bij de lüngelwheen 1 rauHctie regeeringen waarin de re rieneu voor het uitvaardigen vaudaze nieuwe Urder in Council Wordlenudtceugezet lie uieniurandlum éoei uitkomen dat d ur den voortganiE Y tn de g lieurtoniiwem de reg leu neergelegd io te iteolaraüe van Loud n niet in siand konden worden gehooMkin dtoor de Hiiel veranderde omstamSgbed n die niet koiulen worden voonzleni ü © geallieerden zijn daarom tot dia concLuHle gekomen dat zij zicb a eoht moeten houden aan de hlMorifiche en erkende regelen van het Internationale Reoht L e geallieerden verklaren plechtig en zonder voorbehoud dat de hanr 1 Wingen hunner oorlogB iBpen niet iniiuler dan het oordeelen hunner prljagerochlen teecb overeenkonMtlg deze grondfcegin len zullen blijven dat zij getrouiw hunne verpllohtingen Muilen nalfomen en In het bijzonder alle internationale overeenkomsten In Biht zuilen nomen betrelterotedeooo loguwetlenii dat zij gedactatigi aan hetgeen de menjtlohelijkheld voolWlhrUfb elk denkbeeld verwerpen o n de le vene te bedreigen van nMMOintoattann ten dat zfij niet zonder reden neiutraal eigen om zullen aantasten en dat zij indien zij dbor de actie hun ner violen nadeel mochten veroorzaken aan de bedanken van eend koopman die te goeder trottw huudelt zij iiteedo bereid zullen zijn zijne klachten in overwegdiw te nemen en helm zoodanig d ai loos ts stellen ala z j zloh Terplicht zuilen achten Oroentenveillng CoOp Tidniersvereeniging Oauda en Omstreken te Oouda vLuiu an X Uii op ue yuUiittiidgiauui i 1 lLi iH l uUliüUluUu p iWflO JU I til tortelen oiuteujau i p luo lüx 1 1 1 o 1 umoouuei iudiiiw p i u PU i J io til uiy wvvicii wmiiiiuauii p lUü pü 111 iii üui Aiop Ji8 üuitsniajiM p lou jio 1 i oi i i luinbooneu p lUu IKi I 1 4 1 i AodllJViü p Iwi f J lol 1 M i iiusessetltiouen p luOU 1 iiu 1 iMj Btamioooneu p pd i y o t ani oneo ie soort p po 2U Ji et ld ld p lUüo ri ffijUi Reiarva veldprediksn De onlanga door den llinister benoemde veldpnidiken zyn in rang gelijk gesteld met majoor terwjl door ben een kepi zal orden gedragen alsmede ondersoheidingsteekenen op de kleeding zooals deze bereida voor de veldpredikers z n vastgesteld JUD J Joartaurs UtredU Van belanghebbende zijde zijn stanmeu opgegaan tegen het houden van eeno Jaarbeurs in Saptemfcer TiJdBlIjK geiireik of sohaarSebte aan groudstoflen te Weinig tijd van voorbereiding voor het gereedmaken van monsters het overladen zijn mietorderd voor de wintermaanden maakten deelname bezwaarlijk terwijl in baudelsltringen de meening werd uit goHpriken dat voor het konneode seizoen de meeste groatóer en winkelieiw hunne koopcontracten reedb hadKlen ofgelSlotbn en er deiiialve voor vele handeldrijvenden geen dllecte aanleiding zou bestaan om de beur te bezoeken Men bedt besloten hoewel het aan tal deelnemers van dien aard Is dathet tiüoces eener beurs in September verzekerd wad om de Eerste Ne deriundskbe Jaarbeurs te houden van 2 i Februari 10 Maart 1917 De vo r iaar8ljemw heeft ooJï nogi dit voor dat de ti d van voorbereiding dan ook voldoende is om genoegzame medewerking te verkrijgen uit onze koloniën terwijl doarenboV en ook in het buitonland voor daze Nederlandsehe jaarbeurs op ruimere schaal propaganda kan worden g maakt om die belangiatedling te wekken en zoodoende het bezoek van vreemde kooplieden te bevorderen Ten einde te verkrggen dat by elkj troepenonderdeel ah compagnie battery escadron enz althans over één voldoend onderlegden leider in li i ohaamsoeteningen kan worden beschikt he t naar de Avondp meldt de op i perbevelbebber bepaald dat de vorming van spelleiders ook na 25 Au gnstns zal worden voortgezet Tot dat doel znllen te Gravenhage nog twee ounnssen ter opleiding tot spelleider worden gehouden en wel van 18 Sept tot 3 October n van 4 tot en met 13 October Uohting 1907 Thans is definitief bepaald dat De Scheepvamrt en de Oorlog Mail aangehouden Het S 8 Besoeki 7 Juli uit Rotterdam naar Oost Indië vertrokken hoeft de post te Kirkwall moeten lossen FKËDIÜBEÜRTKN OOUDA ZONDAG 23 JULI REM0N8TRAMT8CHE KERK Wl n vjn Da H v ASSENDKIiFT St janskerk 7 n v m Ds J G DEUR 10 u v m Ds D CANNEGIETEB Pred te Winterswp 2 o n m Geen dienst KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds P v d KOOU van Reeuwnk Vooi Ds J W Barkelb v d Spienkal 6 u n m De heer VISSER Kinderpteek lüThersche kerk 10 n v m De heer J P VAN HEEST Theol Oand b de Berst £ v Lolit Kerkg BOSKOOP REUONSTR GEMEENTE 10 u v m Db Pa L G STEENBEEK Lnth Pred te Bodegraven MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds J E BIJL v Gouda STOLWIIK NED HERV KERK 10 n v m Ds E A KRANCE EVANGELISATIEGEBODW Gonwweg lO i tt van en 7 a n njn Ds J te Btogichiinhoek HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u V 1J1 Da E V D BROEK GÏIREI KERK 10 u v m Ds B VAN HALSEMA 7 a n n m Ds B VAN HAlfiEMA OÖUOA Woensdag 26 Juli St janskerk 12 u m Ds J E BUL Hnwel ksinzegening l apui ijiieit p jid II 1ÓJ4 et Uoperwteu p p i i et l euu p pd ifj s l yi et Komkoinfiiers groene ie p liw f 7 75 1 11 ld ld Üe p luj ft ij f7 id gele p lOOfS iö ï IJ Uloamkool ie soort p st 9 et ut ie Soort p St 1 4 50 f 6 Koode Kool p Bt uy 15 et Kroten p lü boa as 3B et Wortelen p UU bosj 3 76 f 4 i oSteleio p ummllie 10 27 ot ld p mand 70 9Ü Cl ld p lüü pd f 3 75 1 5 5U Kabarbaip bos 1 T t cl Itadlij p il bo 13 18 et KropSla p lUU tl 45 fl Spinazie p ntMid 10 67 et ld p 1 X pd f 4 I 6 5U Uien p 1 hos f S 70 f 5 Zuring p mondje 4 9 et id p memt 16 iK ot Selderij p 10 bos K et PetenÉBlIie p 10 bos 4 17 l umaten Ie skwrt p 1 X pd 119 50 f2 Idl 2e soort p 100 pd JU flft Peren p pd 11 ot Aanfteppelen p 1 pd f a 35 t J Klpcicren p 100 I G ai f 7 10 Aardbeien p pd 11 20 et Fran ozeu p pd 2a 29 et Roodkj Beekton p pd 16 19 et Zwarte Bvrnea ji pd 11 21 ct i DoombasBenp p J 12 11 ft Perziken p st B 16 ot Veilingsbericbt det Coöperatieve Toinbouwveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Omstreken van VrHdag 21 Juli De prüzen waren Eng komkommen f 9 70 f 18 60 id soort f 6 40 f 8 20 kl hjiJ ve komünmnMts f 3 10 f 6 40 miar l gelekonüommers f 3 80 6 floMh f fcll Boott binnenl f 7 30 f8 50 aito export f ia 80 f 16 2e soori binnenl f 2 60 f 4 30 ditó export f 5 60 f 9 70 per 100 komkommerstek f 0 08 f 016 per K G peen binnenlap f 3 70 f8 80 dito export f 6 40f a20 per 100 bos groote boonen binnenland f 3 70 3 90 dito exportf 7 80 8 10 doperwten f 18 70 prinseaseboonen f 46 53 per 100 K G snijboonen f 0 67 per 100 roode kool f 8 8016 per 100 stuks De aanvoer was heden 23 811 komkommers Ie soort 8061 komkommers 2e soort Kwumarkt SCHOONHOVEN 12 Juli Aangeroerd 11 partijen 330 tl wegende pint 9 Goudiche kaas ie sbort f s6 f S id twsardere f f ld ae soort f l id met Kljksoetk f f Met conditie Alles per 50 K G Handel vlug die door deai tegenwoordigen toeMiand het meest getroffen werdt welke opdracht dankbaar i aan aard Ook kocht H M e i4ge groote rozeiiWLruiken aan welke opgezondenmoeteu worden naar Katwijk Tot in byzoiiderjieden deed h M ich inlionten owr den tegenwoordigen toobHand lu boskoop Alvorens de ten tooiJBteHiug te verlaten betuigde U M opnieuw hare groote ingeni men beid met deze rózen expodltae ue Koningin noemde het een goode geoaobte van de Comsnlssie dat zij besloten was iltae tentoonstelling ook nog Zondag a s open te stallen teiir 1 einde de talloos velen die op eeu anderen dag niet kunnen komen de gelegeiLheid te bieden van de rozen piaobt te kunnen genieten i Het oezoek van H M duurde ca een uur liet was gisteren een mooie dag voor de tentoonstelling Het zonnige weer had vele bozoakers naar hét l ozenptileUi gelrokken Wasihet aanmi moeUbrSlfo Oii VXO giaweest Vrijdagmiddag was het aantal van dien dag de 1600 reetb ge paal9eerd In het namiddaguur was in de tenlooustolUngBIzaal zooveel publiek dat het liijna bezwaariijk leek H M dé Koningin die verwacht werd in da gelegenheid te stellen rusüg de rozencoliectles te kunnen beschojwen Maar bat is alles po achtig gegadh onder de leiding van den voorzitter der tentoonstelling eu het publiek heeft bij H M S konwt alle medewerking verleend om de Hoogte Bezoekster in waarheid te laten genieten Vandaag is het op de tentoonstelling weder druk Het weer werkt ook bijzonder mede Nu morgen de Zondag nog de sluitingsdag tavenS Dan gglooven wij al het er stroosn van bezoekers die genieten zullen De exposanten zullen mongenavond tevreden kunnen zijn met hun Suoce dat ook na deze tentoonstallingsldagen zich zal uiten in orderS die na het schitterend voorbeeld van onze Vorstin en vele anderen zullen blijven inkomen Bg de door het Gemeentebestnnr gebonden aanbesteding vooi het maken van oen nieuwe brug in de DwarsNienwstraat is ingesohreven als volgt G van Dam f 1498 J Loef f 1300 Gebrs Nghof f 1286 en A Q Vreeburg f 1190 De gunning is aangebonden Haoslfooht Een heerlijk uitstapje De Gemengde Zangvereeniging Eendracht maakt Macht dis Donderdag haar plan volvoerde e n uitstapje t maken naar Hilversum e o trof het uitstekend Hoewel de lucht s morgens zwaarbewolkt was werd het langzamerhand beter en na den middag straalde de zon uit den nagenoeg wolkeloozen hemel niet te warm echter n t weer om een daagje bniten door te brengen s Morgens kwartier voor 6 ging het op stap naar Gouda van waar de trein hen eerst naar Utrecht en verder naar Hilversum voerde waar men te mim half 10 aankwam Om zooveel mogelgk van het natnnrschoon te profiteeren besloot men voor den middag een wandeling te doen naar t Hoogt van tKmis een bniten op eenigen afstand van Hilversum een heuvel gebonwd Laatste Berichten Ernstig auto ongeluk Men seint ons uit Bennebroek Gisterenavond is op den Rijksstraatweg onder de gemeente Heemstede een anto uit s Gravenhage bestuurd door een zekere Heer B door het uitweken voor een hooiwagen tegen een boom gereden De anto werd geheel vernield en de twee inzittende dames werden er uit geslingerd en ernstig gewond opgenomen Onmiddellgk waren een 7 tal doctoren ter plaatse om hulp te verlesnen Per brancard worden de dames naar Haarlem vervoerd Da toestand zoowel van Mevr i V als van juffrouw T is zeer ernstig Voor het leven van Mevr d V wordt gSVMSSd JOoor den eleotritohen draad gedood Men seint ons uit Oostburg Ta St Kruis is gisterenavond een der militaire grenswachters velmoedelgk door onvoorzichtigheid met den electrischen draad in aanraking gekomen tengevolge waarvan hg in oen afgeloopen naont is overleden Stadsnieuws WUDA 22 Joü 1916 De Schoons Cubsansohe Men meldt ons Word in eeu vorig bericht mede Opgtive van Personen die zioh gedurende de week van 15 tot 21 Juli in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GSrESTIQDMN 3 Linthorst uit Voorst in Haam 45 en J W Grootvonk uit Den Haag in Graaf Florisweg 55 VXSUIBOKKENMN 3 P Bastinck uit W Tombergstraat 14 mux Amsterdam Borgerstraat 168 H Kool uit OosthavMi 66 naar Groningen Nieuwe Ebbingenstraat 44 J de Boer uit Turf singel 62 naar Buiksloot A Ph van Velde nit IJssellaan 5 naar Moordrecht Zuidplaspolder en F ter Haak uit Kniperstraat 32 naar Haarlem Bakenessergraoht 87 apoedig uit het gezicht vendwenen l nul bedaAt dat zijn vrouw wist dat bij om drie uur b i Koenri moest komen Daarom bad zij dUB met dien vreemden man durven vertreden Hij besloot thand niet naar Koene tegaan doch thuia de terugkomdt vanzijn vrouw af te waohten Hij riep een taxi aan en stapte In Toen Paul evenwel tUuls kwam stond hem nog grootere verraIBBing te wachtetn Zijn vrouw wae reed IhuW I Toch hadbij zelf db taxi waar zij met haar metgezel lng feceten had de richting van het station zien ingaan terwijlbij In een auto de tegenovergestelde richting ni r hijla was Ingegaan Bovendien was zijn vrouw nu geheel anders gekleed n vijf minuten geleden on was ook haar kapsel veranderd Daar zijn vrout hem zoo straks niet herkend had besloot hij nlals te zeggen dkxh begaf zich regelrecht naar Koend wien hij het geval vertelde Koen had dien nacht blijkbaar niet gerilapen Hij had diepe blartwe kringen ondier de ooigen en zag er vermoeid uit Evenwel Scheen hd zeer in zïjn humeur te zijn ToMi hij de geheele gesohledenls van de taxi en l ïeranderde kapsel had aangehoord stond hij op legde zijn handen op PWul s schouders keek hem recht In o oogen en vjx egi Wie IS Uaudir Paul Schrok f en ke zijn vriend aan Wie ie Unud hei4iaalde hij Ken te baar niet vroeg Koens dringend Neon maar ik achrok omdat Ik me diezelMe vraag reeds gastod had Mijn vrouw hteeft reeds tweemaal al zij onrustig stiep do naam Maud genoemd Ik begreep dat natuurlijk niet en hield het voor de gewone wartaal van l n nd die hardcqi droom Toen het echter voor de tweede maal ge eurde kwant het me vreeBid voor oöoboon Ik ar vierder niet om dhcht Nu jij me dat aeliler ook vraagt Ja juist Nu zal Ik je gigeo dat als we weten wie MMid is da ws ingang haul gehoorzaamde ziwljgend en monsterde alle reizigers die langza merhand kwamen opzetten voor den anettrein naar Berlijn Plotseling Sprong hij ven jhrlkt overeind Uaar de trap op kwam veigezeld van den man uit de taxi djn eigen vrouw Koens greegi hem bij de pols Vluff zei hü ken je db reWooantel dien ze aanheeft L Neen mompelde Paul overbluft KoenS trok hom mee achter een kiosk Waar zij hen goed kouden zien Stil zei hij dringend Laat ndj handelen en bemoei je er njat mee Mand schreeuwde hi plotsalingl luid Een siddering voer Paul s vrxMiw door da leden doOh ze keek nie om terwijl de man met den zwarten baard opv de roep in het geheel niet inging Vlug beval Koen vooruit moe 1 En hij trok Paiul naar den uitgang Bulten gekomen stapten de mannen in do eerste de beste taxi en reden naar Paul s huis Wat ga je eigeidijk do en viroeg Paul toen M weer tot bezinning kwam Wij gaan naar je vrouw Maar Niets te meren Me daar in ilen trein is haar tweelingzuster Maud die naar Amerika vertrok voor jij Elale kende Leg me asjeblieft eens uit riep Paul geheel verbijBierd uit Wooht even we zijn hier tlnilel Stap maar uit Koena betaalde den chauffeur en heide vrienden gingen naar binnem Daar zat ElMe met eai betraand gezicht op de divan Koens ging op haar toe Ze zit nu veilig en wel in den trein roevrouw zei Mj Wie vroeg ze angMig Uw zuster Ha antwoordde Koene luchtig Elsie sfirong op als door eau adder gebeten i ü weet Alles aintwoordde iCoens rusug lin wat gaat u nu doen Niets zei Koen Ik heb volstrekt geen bewapen maar slechts bloote vermoedend Uat ik nu per toeval goed geraoen heb dat die vrouw die r aul voor de zijne aanaag uw zaïster was bewijst nog niet dat ik zeker kaai weten dat die man dia baar vergezelt wel die misdadiger i wienS aannoudine verzocht werd Uw afwager draa eengroeten zwartenibaard waarvan ik wel niet weet ol die echt ie inaar de Amerikaan Jeekle op wiens hoofd een pri staat IS ia ieder geval gla esichoren en heeft rood haar Hoe hoe weet u dat alleSf vroeg Ëlete moeilijk Sprekend Ik bad een oopie genomen van den eeraten brief en die ontaijlerd Waarom moeet ze die ook in het En elsch stellen Dat vesUgde tocU dadelijk de aandlacht op Engeland en Amerika I De Amerikaansiehe tijdöchriften staan vol over de ontvluebting van Joakle die door zijni vrouw geholpen uit de gevangenis ontsnap te en met haar nalor Bnroipa vertrok Uw nian had u bovendien op twee plaatsen tegelijk gazion Dat is onmogelijk dus er moest nog Iemand anders in het Spel zijn En wie zou er nu meer op u lijcon dan uw eigen suster Dat u die zuster b Schermde op haar doortocht naar Peten urg waar ze veilig zal zijn iS ook heel nahittrlijk Ik wil van haar man niets weten want Ik doe altijd niS n plicht jegens den staat Op zulke loaSe gronden behoef ik evenwel niet te handelen Dat isl dW afgedaan En nu leef gdultklg samen De sluiers zijn opgelloht en de zon Schijnt weer heliter Er bestaat ook geen kans meer dat Paul jaloerslch wondt wanneer zijn SdboonÈMüe met een ander op rel gaat HIauwepkark a d Uaaol In deze gemeente komen onder de varkens een paar gevallen v n vlskziekte voor Geen der dieren is nog aan de ziekte bezweken Land m Tuittbouw De inekquaestie tiet Nad Tijdschrift voor Melkhyg ilinti baMpreakt het Intrekken van oen toejlag dSr Kaaslvereemging aan de leveranciers van consuinptiamelk lie schrijver verklaart dikt hem niets bekend is van een verlaging vun den kaasprijs waardoor d intrekking getnoWveerd wordt Hl berekent dat wanneer de toeslag imgetmkken wordt de zoetboer Ü et en de kaasmaker 13 cent voor ito melk ontvangt en vervolgt Daarbij komt dat deze intrdiking al op een zeer ongewenstiht tijdstip valt De maanden der hooge nwikprojiïuotie zijn voorbij en InAugusilus eu September zal menige Inricbting zeer moeten sdiarrclen om voldnende melk te ontvangen Voorden zoelboer zpowel als voor de inrichting komt de Intrekking op een zoo ongunstig mogelijkcn ti De eerste zag reedb zijn ontvangst door dedta lin der nvalkprodhictie zeer verrniaderen en voelt dit nu diohbeil zWaar terwijl de tweede vermoedelijk op tal van plaatsen aangesproken zal worden om uit eigen zak den toeslag te geven In enkele gemeen ten we denken b v aan Amsterdam en Utrecht heeft Wj het begin dter zinnerperio te de melkhsnd l wioreen groot deel zich reeds verbonden den toc lag te blijven uitkeeren onge aiht ol dk Kai vereenig ng voortging met den toeslag te verstrekken De Rechtssaken De Rotterdamsohe Rechtbank behandelde gisteren dï zaak tegen de 63 iarige voerman P A K te Gouda reotdivist en gedetineerd had Op 15 Juni een kinderstoél je en den volgenden dag een bezem met steel eb een tninstoel weggenomen Bekl had de diefstallen geplesaJ + n drie vei vsnohillende winkelnitstaljingen Bet O M eischte wegens diefstal bg herhaling ééa jaar gevangenisstraf Bekl was reeds herhaaldelijk veroordeeld Mr L E Roes voerde verzaolftende omstandigheden aan De 31 jarige schilder G A A geboren t Antwei n laatstelgk verblijvende in een kamp van Bdgische vluchtelingen te Gonda thans alhier gedetineerd had op 13 Juni een beurs met een Belgisch bankbiljet van 20 francs en een bedrag van f 5 54 aan Nederiandscbe munstnkken weggenomen ten nadeele van een anderen vluchteling Bekl verkjaarde dat het slechts en grap zon zgn geweest Het O M eischte wegens diefstal u maanden gevangenisstraf Mr H Sanders itte clementie De 28 jariga landboS i r N C P te ReeuwSk had op 30 Maart een veertienjengen jongeh met den steej Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologiaoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 5 te Christiansund Laagste barometerstand 760 in Oost Duitsohland Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordelgke wind nevelig tot half bewolkt weinig of geen regen iets warmer overdag BUROEBLIJKE STAND GOUDA ONDERTROUWD L A Wijtenburg en D Lonrier J Vos te Rotterdam en M Moleveld J Boevree en D Noordegraaf T van Kooy en O J Tuinman T G Gravesteyn en J J Meewezen H J Ö M Lieiker te s Gravenhage en M W Dongelmans J Hogendoorn te Rotterdam en N A Both OVERLEDEN 19 Juli Maria C Znnrhout geh met G N F van Hoof f 40 j Gerrit O de Vooys 69 i 20 Everhardus J van Dort 87 j Vrcdctpogiiigcn Vredesdemoostratiecl in ds onoijdtge staten De Nadeitamted AntK aito Raad deelt het volgende mede Zooals reeds is medegedeeld zullen er op 1 Augustus niet alleen in Nederland msar ook In de voornaaimfte andere on jdlge landeA demonMrallee ten gunste vam eenduurzaoieii vrede püate vinden Vooral in 8can $inavië zullen de betoogingen een Indrulcwekkenden omvang nemen Ook daar verleent de Neutrale Coirferentle te Stockholm krarfitigen Hteun tot bet welslagen ervan Zouwei in Noorwegen als In Zweden en Denemarken zijn bijzondere Ciiimté a gevormd weike dme Vredeapropaganda tw hand hebben geluomen Het Deensohe comité dat samengceteid is uit twee leden van ieder der vier vetsehlllende politieke partijen terwtjl de voomaa mMe DeeM he BIMtep BlMchop Oetenfeid zich mede bereid heelt verklaard daarvan deel It te maken hoeft ZondagoK bteiid een oproep In alle Deenr che Waden geplaatst waanbij debelangttielliing van het Deeni volk voor de beto oglngen werd ingeroepen Een berof i werd gedaan op alle bestaande vereenigingen weric zaajn op sociaal ge ied ojn op 1 Ai uBtufl een vergadering te houden waarUj in een motie de wen chi naar een spoattlgon rechtvaardigen vrede worde aangenomen Zedf organiseert het Deensohe Comité ongeveer 19 vergaderingen waarvoor reeds de medewerking van een aantal parlementsleden en professoren IsJ verkregen Verleden Zaterdag heeft een bespreking plaats gevonden met de vertegenwVMirdigerS der voornaam ste DeeiiiJohe nieuwsbladen waarbij de bedoeling dezer demonstratie is uiteengezet en een beroep op de medewerking der Deensohe pers werd gedaan In Zweden aial dezer dagen eveneeml een oproep verSolüjaen onderleekend door een groot aantal manuon en vrouwen van veradiillende nohtlng waarin eveneens gewezen zat worden op den plicht èêr on4i tige volkeren om waar de oorlog thuna het derde jaar ingaat de beginselen der vredasböweging in herinnering la btengen De onaljdlgen onverschillig voKjr wplke dar strij dendspartijen zij het meest siympathie g oelMi zullen een emmig a3s hui overtuigldg moeten uiten dat het wederaijdiiloh aanvaarden van die be I glntfelen eenj veel betere waarborgi voor den door allen gewetvschten duurofjamen l ede Is dan grenslwij glngon waarifoor thans nog dtoorve ten de voort tting van den strijd wordt verlangd De neutralen zullen als hun meaning moeten herhalen dat niet de mltoht verbouding op het Mlagveid maar verstandig overleg den grondslag voor den vrede moet vaststellen Vermoedelijk zullen ongeveer 200 vergaderingen in Zweden voor dit doei worden gebouAn Ook In Noorwegen zullen verschillende vergaderingen plaats vloden ie ziet üut e er zoo iieeiauuers uilzien l et nu op Neem ik deze oiuier elkaar staande njlges bg elkaar en krug dan Duain ereilmal Daar begrijti ik niets van begon l aul Och JIJ blinde kip smaalde dead vocaat t eas nu eens van raohts naar links als het op de gewone manier niet gaat Dan krijg je deoiptLSi ing n 1 1 aim here maud of wel beter 1 am here Maud Ik ben hier Maud Is h t je uu dkiidrelijk Jo bent een toovenaar zel Pa il Maar wat betedient e booiMchap Dai Is ea aankon4ging van iemand die buitenslands woonde en nu hier gekoown is Ontving je vrouw wel esps brieven uit liet bultenland Y Nooit antwoordde Paul na oven nagedacht te hebben Dan is dai nog een kennis udt bav ineiSjeHJaren Dat schijnt wd zoo Oa mee êm KoenS Op straat gekomen riep Koens een taxi aan en beval denchauilanr hen naar het Station te brengeoi Daar aangekomen raadjpleegde hij de tabel waarop het vertrek der treinen aang igeven stond en kooht een perronicaar e De sneltrein naar Berlijn vertrekt om 4 30 zM de advocaat En verder vlWg Paul En naar ik hier lees beeft dcse directe verbinding met St Petarsbuitg Let nu Of Ik geloof dat Ik het geheim eet Heeft je vronw een broer Neen antwoordde Paal ze had wd een ustar die lang voor ik Elsie kende naar Amerika gegaan waa Het was haar iweellngtonsler en ze heen veribaaend veel van haar gehouden te hebben Ze wilde tamnlnMe no iit over haar spreken Ik moet nog meer weten zei Koend en dat moet Ik hier op het perron gewaar wordenLet lij nueeu goed op alle relzieera die het p rrono komen Je sit soo ae tqgenoverden ten we aUeS Ik deni zei Paul dat aciiter den naam Mauid de n n zloh verSdbuilt die ik oij mijn vrouw in de taai gezien heb Dat zou zeer goed mogelijk zijn voegde Koena eriUj lioud jij dhkt niet voor veilieeldingi vroeg Paail angstig I Neen zoo Iels is bijna nooit verbeelding Dit bevestigt juist Mijn theorie omtrent de zaak Volgemsl jio eigen btttfchrijvlng kon je van al de straat In do kamer zien ntotwaar Dat Is zoo Nu dan IS de man doodkalm het raam door gevluobt terwl jij je vrouw uitschold Dat Is bijna zeker riep Paul Juist juist momtielde de advocaat Ik geloot dat ik er kou Wat is het Ik wil de waarheid weten riefi Paul wanhopig uit Daar komen wij vanfesgi nog achter antwoordde Koens Hadden w die brieven nog maar zei J aul O ja dat is waar ook Je weet toch die copie die Ik jo gisteravond heb laten maken Y Die copie i niet venbrand en toen jij vannaciht sllap héb ik die zitten bestudeerea en be kra ven Weinuf Ik he4 het geheimschrift opgetost Wat staat er in vroeg Paul angstig Het was hoogst eenvoudig antwoordde zijn vriend die voor 4jn overwinning op het gahahnsChrilft veel meer voelde dan voor den inhoud van het briefje Kijk een bier vervolgde hij len be reven vel papier naar voren halend Dit waren de woorden nietwaar Demi ura ae nih Dat lijkt veel op tatijn en dat heelt me In het begin dan ook danig inde war gebracht Het heeft er nieWmee uit te staan Kijk maar Hier SUan de woorden onder dkaar zoo Dewl ura ae Bah Van aQ rtttó il ai wuaiua luMj juies een seeer ukioie iHiu 4uet omluikeuoe oranjerozen aauuuou iiie 11 ü gaarne aanvaaiooe i e neer V an i ea geieiOo ue aooge ozoeH SLer door ue verscüiUanue men wawiroij u M liare bewnnUeting uiiuruKte voor de groote eiiert e der 10 iiosivo sche kweeaers viie lu oen zoo Korden lyd van diie luLgfu ïUlK een scniiterend geneei üL jueu weten samen te stellen il tl tiet i icü daaiop de veracnilienue ex iiijnatiieii vooisiellen en gat ouk luf euover hen van tiare Dewonueriij bloik over de praicht t oliectie rofcen duo te aansonouwen worut gegeven opecioal dankte li M oen uem Jan bpek voor de ultnomenoe uiivüoriug van de hem door Haar veistrekle opdracht tot lev jring en planten van rozen die als gescheuK moe3ien dienen voor H M de o lun inMoeoer te Soestdjjk Ook lichtte n M zioh belangst leod tot de IfaiKtere exposanten en leed Ugken uai ue oniMtandigheden waarin de iiosKodpsebe handel thans verkeert uaar wel bekend zijn Ook mej t etsy van iNes werd door li M liet UU der CouAulssie de heer Ij uldeoiond geieidide J onkvrouwe ttenger en iiohite haar omtirent detalrijKc roxensoorten In wauai il M al het geëxposeerde geaureude een uur nauwkeurig had oeaKttnouwu verrukt door het schoone geheet verzoent 11 M d n heer Van i es de opdracht te willen aanvaarden voor i lOtJO rozen te koopen bij den inzender van do tantoonstelling De kaasvereeniging he ft namens de regeering 20 pCt van den voorlaad van middelbare kaas voor binnenlandsoh gebruik aan DuitsoUand verkocht aangezien de middelbare kaas ia ons land geen aftrek vindt Op de markt te Hoorn werd Donderdag daarvodr in de plaats 30 000 K G Edammer Itazen gekoobt en in de regeeringspakbnisen ondergebraoht Luit Hofstee De eerste luitenant M L J Hofstee die voor eenigen tijd een srnstigen Ifi deed met luit Polis heeft hoewel nog niet geheel hersteld gisteren eenige jluohten gedaan Van de renbaan Dnindigt steeg de heer Hofstee eenige malen op en kruiste op verschillende hoogte boven Sohevenittgen en den Haag Voorwedstrpen G Z O Naar wg vernemen gaan de voorwedstTfjden van de Goudsche Zwemolnb welke morgen in de Stedel JTweminrichitfig 2AÜden phtats hebben niet door wegens de ongunstige weersgesteldheid van de afgeloopen dagen Stenn door Arbeid Psninama van 17 Juli is voor Gonda interessant door het artikel Steun door Arbeid met sohoone illnstratiBs van het Huis der Prince s te Zeist en het werk van den heer C FrinM op t gebied van Handenarbeid Slöjd Knutselwerk voor de gemobiliseerdeo Het doet ons goed dat een onzer vroegere ingezetenen zich zoo verdienstemk maakt met hetgeen hg in onze goede stad van meester van Kempen leerde Gouda genoot de eer in wglen den heer van Kempen een der eerste onderwijzers in den zoq nuttigen handenarbeid te bezitten Wat zegt de heer Prince zelf in het artikel Zie nu eens honderd menschen hebben een liefhebberij een bobby Ik heb er ook een Maar het doet mg zoo n genoegen dat van mgn knataelarg zoovelen kunnen genieten De lessen bg meester van Kempen in de school te Gonda ze brengen nu hun rente op Zeldzaam dat snoces van een onderwgzer zoo openlgk blgkend jaren na zgn ovarlgden Eindexamen H B S 5 J o Van de tweede gvoep dier oandldatcn voor het eindexamen H B S met 5j c heden te söraivenhago in het L paum gaboudea staagden o a van de B H B S alhier de eandlriaten C A P Beek A D Bny en A A Vrylandl Boskoop H M de Koningin op de Rozententoonstelling in Den Hug Zooals wij gisteren nog konden melden had H M de Koningin baar Voornemen te kennen gegeven de BoSkoopsche HazententoonStelllng in den Haag te bazoAen H M bracht dat bezoek gWtarenntlddag te kwart over vier en werd daarbij vergeeeld door Jonkvr Rengers en H M fl a udant Jhir Hooft GraaOand Toen H M het gebouw binnentrad weerklonk hetWten NeerlandSch Bloed dat door een orkeHt d l op een der galerijen troont wan ingezet H M werd ontvangen door den voorzitter der tentoonStelldng den heer t