Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1916

IVo 13147 i KËl N18GËVI G INRICHTINGEN i lk Gevaar Sobad al Hinder kunnen veroor BURGEMEEOTBK en WETHO0DEE8 van GOUDA i Gelet op da artt 6 en 7 der HladetVet Brengen ter algemeene kennis dat op de tteiROtarie ter viale 2ijn gelegd de verzoeken met oijleg ii van D VergpuiBt te üouiila om veegunning tot oprichting eener werkplaats tot vervaardiging van riiwieJbeiV o dlleden ba gedlrag rs en slaiKJcuudd gadtreven door een éefc iBomotor van 1 P K en waarin tevens een motfeioven zal geplaatst woralen in hot perceel gelegen aan de Korte Noodli odk9teeg No 10 kSr ikiMraal bekend SecUe D No 56ö Dat oJ Diii8iiiBgdeni8Aug u iudl916 des n middagis ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningeu in te breiigen en dat gedlurende drie dagen vóór dien dag van de ter najke iogeécomenj sicbi ifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgene de bestaande juriaprudentie niet tot beroep gerechtigd zi zij die niet ovet enkonistlg art 7 dar Hindtfwet voor het Gemeentebeetuur af een of meer zijner leden zijn ver cheosn ten sinds honna bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 26 Juli 1916 Burgemeester en Wethouder voornoemd E L MARTENS De Secretaris E MOERKERK l o De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Fraia0ohe oomiimfiijqu é van Juli luidt Op het Sonisne froiut a0 de naobt kalm Het weeHI blijft lacfat T ii Noords van de Aisioe drongen cle Fran c verkcancira de vi leti e loi graven bij Vailiy binen bradbtra g vaDg enen taea t0Op den reo3itei Maaaoerver n $D n $ die Franacben ti cl in0 eetii kletline ondternflandïi in de nabijheid van de nflibijheiid van de kapel t Fine 30 man gevangen Valgons niouTve b ridhten overtreft het totale aantal gevangenen die de Fran h n ïtedert FirmaC SMITS SchoenliaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Jujflt de alan Kundiry en dienwtrlniperige bloemenmeuiijeB ik houdmet van aulke wereidöohe tocjjplfteBDij een Goedie VnidagBauaiek Gaarneectottr zou ik het toonwerk zelf inzü reine volntaaktfaeidl efa ideafesebooDiieid leeren kennen Zoudt g j ie goec eid winea heèibea mij daEunia behulpzoadn te zijn en nu en doft eeoft eejj aria ar uit te zin pea Het jonge medne werd zeer var Uwe Hoogiheid overaciiat mSJne Icraciilien gta mMs 2 ïfoe zoo Ik verlang geen be rtdp voordrafciit gSJ kunt het emg fawtideereni Dat gjij nog niet inBayreuth hebt gew ng D weet ik wed en dktt i die mttei u erven vreemö 1 aüj Maar gIJ zult die beter kuanen b rijpen dan ik Voor mlJ zalhe4 een leaot jn ze dj het danook broikagewijze te kunnen hoo ren en voor u i het eene gioed oefening en een geachakt JfA iM ots iu hier der tdifd te ItoHdn 1 r n Kk wij geregdd tydlg aMMiMUBff te iDOgm oatvaoga Tngata4iicia niMttai TwauduU ikt den eni om tow im la os V te v ineldeB Jïeoln ihe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Goud Adyertentien METSELimiiS GEVRAAGD aan de Garen pinnerij te Ciouda 9 GEVRAAGD mét of zonder peniionvoor iemand b b h h 8 Brieven met pr opgaaf onder No 138 Boreaa Qoadache Conrant Markt Te hnnr gevraagd OeffleubllcerdeZiten Slaapkamer met kookgelegenheid Brieven onder No 2878 Borean GoadKhe Conrant Markt 5 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Biousen Rokken Kinderjupken enz Hoogachtend A KORTLEVEN HAASTRECHT U Notaris LOVEN TE TILBimO Jl zal voor xfine Prinoipalen ÊLf op Woensdag 26 Juli a a mmm bij inzet en op Woensdag 9 Augustus a 8 by toew zlng telkena nam 4 anr in HAtel A JANSSEN aan de Spoorlaan tegenover het Spoorwegttation aldaar Publiek Verkoopen De ganitig gelegen ledert eenige jaren grootendeeli in Cnltnar zynde TERREINEN aan den Dongenschen weg onderTILBURG totaal groot 34 H 53 A 50 cJi te presenteeren inperoeele n en masaa i Biljetten en kaarten op aanvrage bg den Notaris verkr gbaar Inlichtingen bij den Notaris en bij den heer TIMMENGA Opzichter Nederl Heide My Bredasoheweg 276 N B KiimtmMlatolfMi In bMtaM m wardaii daop tfa KoaiMrs ap Mplne aaraiaap i a avwaaaoa Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant Meila Museea MT Deieadvertrotiea kosteo slechte lij Toorultbelaling 1 6 regels f 0 86 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitsinitend aan hetBorean Fijne Likeuren WiJNAND FOCKINK Amstordami VerkrQgbaar 10 Firma A OAIM Kleiweg Oouda Tel 87 Mh iÉlfiilll Zeer mooie sollede meubelenals Tatdi Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Bnffetten Stlilameublementen In leer en peluch Boeken kasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Xapokmatnusen Slaapkancrmeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Lcerstoelea vanaff 17 50 Stfllkast f20 StHItaf el f 9 B0 Spiegels f 6 B0 f 7 60 enz 20 UWmiUtMb liwliiltuliilbUdi Ul RoHardaim Bestel tiians Uw Winterif oorraad In losaina en lading Prima Belgische ADtHraGiet en Eierkoleiu PKIJZCHi llMel Mill inm ib unN m 12 10 W U lilimli il liaiii 11 II II piii rilWilvMd 60 Aanbevelend D VERMU Talai IM htsmii bfliiUijke FMeii lemll leWoiemer OPGERICHT Voedert mr Vee met de xuivere martre Ly ZAADROEREN merk STER en W L 28 an SOYJIBOOMEMKOEKEM mark W L LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Ditmintende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde ICer rHploma Par Hf 19O0 Degen OmuUm MedalUttr UraH foad doen iaat KOKO to sitan c N lUa TOOT bat bt ImU m KOKO T HAAR KOKO DOET HET haak cnoEicN OAAT HIT UITVALLEN TCOEN VERSTERKT DE WOXTILS HtLDEt ALS KRISTAL BEVAT OCEN KLEBRSTOr OLIE Or VET VERrRISSCHtND VOOII Dl HOOFDK KOOP HET VANDAAG VAN UW DSOOIST OF CÖirfEUI rnijsi n o ts t i o n n 3 00 w ii mb SP Ml H aKl UinJil 1 11 N Bnlupl rn Uinlwr T T h nKU lAMDIM turnt a VMMBIMA BMMk DEPATHOUDERS Goud ANÏON COOPS WydBtraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d Uisel A GROENEVELD L z Zegwaard IA OOSTERLING 68 Adverteert fii dit Blad Dames en Heeren Jong en oud wilt D weten wanneer U huwt en met Wie twyfelt niet bezoekt dan de onovertrefbare HELDERZIEND II MEDIUM II ALGONDA DAMASO Zy geeft advies in alle zaken Soliedite oadste en bekende adres met den Aatrologisohen Spiegel geheima kimst SpirlUMne Bg geen voldoend succes is men geen betiding venehaldigd Consnlt vanaf 25 cent ook per brief met datam van gebdorte en 40 cent aan postzegels voor antwoord en za besohryft üw levensloop UI ninl op Hngo de Grootstrut 109ii Rotterdam Het solledste en vertronwbaarate adres voor alle HygICnische Artikelen Victoria tabletten falen nooit Succes verzekefd 30 U onthoudt n van veel genot indien U ons Gemnatreenl Zondagsblad Pak me mee niet in aw hnisgezin hebt Voor de kinderen aangename iectnar en pr sraadsels waaraan groote prgzen verbonden zgn Voor u zelf wereldgebenrtenissen in woord en beeld Bovendien boeiende Romans en Verhalen Voor sleohts 3 cent per i eek knnnen de lezers van dit blad deze premie geregeld ontvangen Vnl dus no oden onderstaand inteekenbiljel met nw naam en woonplaats in en bezorg het aan ons Barean Markt 31 INTEEKENBILJET Ondergeteekende terzoekt geregeld toezending van de premie PaxHk Hu i 3 Cent per nnmmer Naah WooKTLAAte DE NIEUWE PHILIPS HALFWATT VERVAWGrr JTaV BOOGLAMPEN LAMPEN N I JAKOBS ZOON SCHIEDAM 43 55 Orerschiesohe straat 43 55 FABRICEEREN SPEOAAL VERF en TEERKWASTEN VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSQEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hoishouding en industrie ook Stootzakken Reddlntdweien en Zweintordels s ten dienste der Scheepvaart i 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MAOHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSQHE TEER EN ARCHANGEL PEK EUITUNDEl II INLTl UEBOLIIEi II 1UI fEn SmUTIIElEI fOERPOSMAR Eenvertrouwdadres c voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN is bQ I N HE8SIMG S Peperstraat 24 Oouda Billflke prezen prima mate go riaal Reparatie aan itlle men S beien 14 m MiiionilnniÉep lieillliiitlii i j i nu j i u i i n II ÜIT HBT KaOAZLTK VAH In de Molen MelNi I2ÏÜ2 Wie naar zgn voordeel ziet En niet te en schrgven ziet Vervoegt zich algewis Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het is van onds bekebd JACOB KÜLMAN KorU Pannalcoekatr St Rotterdam Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Ve eet vooral niet m n Prima Tome f 1 60 per ba en mijn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 ot p stuk 20 1 Telefoon 12292 iI HAVENSWAiYZO lE M 60SINCHMM Deze THEEËN wordei afgeleverd in verzegelÉ piSjes van vijt een hail en een Ned me met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaaAd Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BUI voorheen 3 BREEBAART Lz A C3 E3ÏTID A 31 Juli 2 imr Gebouw voor RoHW D Woningtoaacht Ondet UndscommiBBile Armönaorg Poeder Dora om linnen sohoenen wit Ie maken Drogisterij Westharen II n k WOLFF C 55e laargaog Dinsdag 25 Juli 1916 OOVDSIMiCOllAlVT behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnufflmer TO 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 rcsels f 0 36 by Voon betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 26 per regel Groote letters en randen naar pUAtaruimte VerBctujnt dagelijke PRIJS VAN HÊT ABONNEMENT Per kwartaal fl Idem franco per post 1 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem fianco per post Triefo Hi Interc 82 tt Abonnementen worden dagelUka ajugenomen aan ons Buread Harkt 31 by onze Agenten den Bo kbandel en de Postkantorea Telefoon Interc 82 UitgeTen A BBUXMAS EN ZOOM eieren en 141 mianongdcwetat te vourschfjn Ten W van de Spmbie mMLtdctebkleine ondernemingen van de Fimnaehen bi Suteecourt en tem W vanVermandOvillerri in het Dult chevuur De artiUniegevet iten verminderden a4er hts tijdeftjjk De DuitiBtche bait uH de gievechten eiedert 15 Juli bedrae volgene telling tot nog toe 68 machinegeweren Hechts van d Maaa nun h t artilleriegevecht aan weenkanten tot groote hevigheid toe Geen werkzaamheid van de infanterie De KfAnttt Uit Beiii wordt gmneU D4i Keizer begaf zich van het WeBteb naar het Oostelijk front De ch van den genei len 0taf van hetvet ic er be etdt Z M Aan het OosttMpc Front Het ooatenriikaehe Comniia niqi é van J uli juldti De toèsta nd ia niet veraodeni Op dfe hoo ten tén iNoofden van den Prielopbergkam en hij Lobacasewfitka werueta KiluWlAehe aanvallen af pefil en In OofitrGalicië ten iuideii van de Dniester werd het naderen onzer lln door vijandeUjke tafdeelingea doo r ooB geaichuivuur y Jdold Ten Noorden van de Dnieaier deden enae troffen inet t 6 MOhtalijke ovecvallen Aan het ItaUMmcbe Pront Het O o stenri ksohe uohhouniqjué van 24 JuU luidt i e vgand zette zijn heftige aanvallen iu u tieek van l aiuoveggio en i eilegreno ten Xiuiden vau het isjugana oul zondeu eenig tfuccea voort Iu tfc ochtenduren gingen veraoheidene Italiaanoche bataljons tweemaal tot deb aaoHval over i eikutf moeait de vijand onder zwat e verliexen vluehted In het gebied van den Monte Z biu mielukten in den loop van den ochtend vier aaq vaJlent mtddags heriiaalden de Italianen nog tweentaai hun aanval op den Nooidelijkeiu Van het Balkanfront valt geen nieuwe te m den Aan het Za Ooiteiyk Front Het Turkacbe coniinniuiq uió van 23 Juli tuidl Aan bet Iraktromt vieleen der i urkfiiche mionitorbooten iuden ü uphraat twee huaHiec e moiatoren bevig aan en veroorzaaktebrand De Turksdie vrljwilliger0 giaveu van den oever af vuur en dooddieu eenige manitobappen van de bemanning De Kueei e monitoren luoeeten den teruglbocht aanvaairden Aan het Peinals he front bleef de toestand in het gedeelte bi Kermauj onveranderd Turksche afaeeilngea en vrijwilliger verdreven door eenkrachr tigen aanval de KfufOiïache troe5 en in de atreek van tiane Maaa het Oosten Mieten de Turken op 35 K M ten Ooeton van itewandoesB en 8 K M van de gtresia a gedeelten der Knaiaietche achiterhocfcle die onder bevig vuren werd genomen De Turken braiohten hun ernstige verliezen toe Om bet zdch bij bun vlucht gesnakke Ujker te maken wleirpen de Rudoeti hun kl edlngutukken munitie enGs op den wegu au den K ukaidua eu de andere fronten geen belangrijke berlchtefii Krygtverrjchtingftn ter Zee Een zeeg recht Ufi Duiittfcbe cömnnt quévafi 24 JuJI luidt In den nacht van 22 op 23 Juli ondernamen Duituche to pedobooten van Vlaanderen uit eep uitval tot ducht btj de iheemamioiir dinjp zond er daar Engelodbe zeestnjdkrachten flan te treffen Op den terugtocht etleten zij In den morgen van 23 Juli op veraich idene Engelfiche kleine knüsere van de Aurorar klafiiBe en torpedo bootjageiw El ontwlkkellde zloh een kort airtiileriegevecbt waarbij de Engiel eh gotroflett werden De I uit iche torpedobooten keerden ongedeerd op hun steunpunt terugi Eng land a oorlogekosteu Een heuter telegram uit Donden n eldi In bet i jerhulB diende A CLUttb het crcdiet van 450 mtUioen p ttt in waardoor het totale bedrog der uitgaven edevt den aanvang van den oorlog op 2B32 raillioen wordt gebraoht De dngebjltscbe ultgarven vermeerden den tot op 5 05U UXI p st voor de periode vati 21 Mei tut 22 Juli De uitgaven voor ma rine zuilen op hetzelfde bedrag wo en gehandhaafd er wordt niet vorwttc4i t dat de oorlojf oHten in de naaste toekoanst aanzienlijk zuilen stijgen De uitgaven voor bet leger bereikten het hoogste bedrag in Novemft er 1915 doch zullen waarachijnlijk voor de maand Juli 1916 hooger zijn Sjp alj eenige wijsslglng In de poUtlÉVftDU wonden aangebracht wadflbr het niveau in de naaste tockoffln zou worden gehandhaafd De numitiö uitigBiven kwamen op het hoogste niveau dat tot di lver werd bereikt en kunnen zelfs nog toenemen De leemingen aan de Geallieerden en de Dominioiiö bedroegen dageiijhi ongielveer 1 32 000 p A hetgeen gedixrende de periode van 1 April tot Juili Ifif millioen uUnttiakt tien dagen in detzien aecto hébben gemaakt 800 man Hedenoaoht wierp eenDuitflk vliegttuïg ibommen o p Limeville Een ferffoon werd giewond Luitenant Chaput echoot beden zijn acfatdte Dutteche vliegtuig naar omlaagi dat W Fre iee in Woevre neetratortte E i tweede Duibdi vliegtuig diat vui zeer dichtbij door een Frandciii vliegt tuig werd aangevallen vie4 bij lut fort Vaux te pletter Gedurende defci nacht van 22 op 23 en den dagi van 23 wiearpen de Franöche biRöchieting vUegtuigen acht bomnven op het Eftatifln van Conllen veertig oip de barE ken van ViginiuUefl en vijfentwintig op de kazernen en het vlieig aricvan Dienze Vrodesbeweglng Naar oen duurzamen vr ede Een onser mederw orkqjrtf heeft een onderhoud gehad met den aeoretaris van den Nederlaiul ichen AiUi Uorlog Uaad Mr B die Jong van Beek eil Donk die na een verbliit van twee maanden iu Scandinavië weder in Nederland W teruggekeerd Op onze vraag naar het boofddjpel zijner reia antwoordde Mr de Jong dat hij eenerai ib in opdracht had met de vrienden van den N AO R in Scandinavië maatregel en ie baapreken te einde de tott ndk ming eenor officieole oüniea entie van onzij iige Regieeringen te bevonderen anderzijds eien regeling van de verhouding tusBcben den N A O K en de daanuede verwante Intemati onale Centrale Organisatie voor een dhiurzainen vrede ten opzichte van de door den heer Ford in bet leYen geroepen neutiral conferentie te StockIVolm voor te bereiden Wat het eerérte punt betreft kan thaps verzekerd worden dat in alle neutrale Staten van Europa een groep van InivloedTijke politieke personen zich gevormd heeft die met groot verlangen bet oogenhlik tegemoet 2den dat een offideele neutrale conferentie zal aomenJcomen Zij zijn thans ook een gOGind over het driel der conferentie De cx nferentie zal niet moeten atrdcken tot betfctiennlng der rechten en bdangen van do onzijdigen zelf gedurende dezen oorlog Zij zal evenmin tot taak hebben om onraiddellijjk bemiddeUng aan te bieden Neen naar het thans eeoHtiemimig V rdeeJ van deze zeer invloedrijke groepen uit de verrtïhiUende landen zaj de conferentie tot voornaamMte taak hébben de voorberdding van de toekomstige onlwilcke Jriet h Ui gi e I e ü h e comumnlque van J4 juu luiut uenalveuei vuortliui enue iievi £ gescimivtuir atsin Deioe zijüien van lüt troni waa ie nacht uiie oiï den ero ugen dtrijd ve KiiB teren vulgue beireKKehik rustig iJe vtjanii herhaalde gisteren ujntegen aanivatleni hij bediaajde geen voorueet doGii leed zieer zware verhezt door ODS gtMCJiut en mac negieweervu ur Wij wonnen eenjg terrein bij het booeh van b oureaux en m de rtcbting van GiulU Dont in de natbijlbieid van i ozlèireei maakten onze troepen ondanka tteu hardnekklgen vijandelg en tegenstand b langri e voj riogen Ji eii groot gedeelte va t het dorp i mi in on handen Ia de najt ljheid daairvan maakten wij twee kamonnen bui en naaneu opnieuw sKietig man gevangen Hel D u t b 8 c h e XMiuininiq ué van Feuilleton liij stond gUmttacheiKl op en reiKie baar beleefd de hand ik zal u de muziek dtract la ten bezergen bn opdat gttj ze geheel ongeatoordi eens ooor kunt bladereu kan ik u verzekeren dei er hedennndtif niemand hier in hui zal zijn die u kan hooren Wachnitz en Hoibrectit vergezellen m naar eene vergadering i u0 tot weerziens op hedraukvond I Gemakshalve zal u de Ghee oo4c In het aalon worden gebracht Hij boog evea en ging heen Zijn fijnbeeneden aodeffs zoo ematig gelaat had er nog nooit zwo opgew ict uitgezien ale In dJt oogenblïk Op den drera bleef hij een oogmbliJE aiaan het waa of er iete In db kamer verschopf Hij zag oia hed poi tret vau prineeff Joiianaa wafl van den tandaaird gj eden en op den grond gevallen Prins PeraQT keert ch niet om maar ti kt de deur achter zich dicht Een oogenhlik aarzeide Benedicto Axel raapte zij het portret op en zette het we op xk y 9A 0 In gledachten verzonken bleef zt er voor liaaiti Toen zij het zooeven io de hand had gehouden en prin Percy naaM haar staande zijn donkttv o en op haar neergedaald die alles oin haar heen gehnld had in dbidtemiA Haar hart had zoo onflluiiDig gcArk ftt baar boezem dat aauvli hare simii naü Kunnen oobeerAshen j a het moetft printed Jonantia wel u Welk ander potftret aou bier zoo met bloeuuea omgeven mioeten prijiken in zijn sialon f Zij bad bet w in de boek winkels tenioongeMeid giezien doch naaa eme andtjre alua ming en de gelaalstrekk n badl z4j toen niet zoo meC aandacht baaiohoiuwid Nu maakte een weemoedig verlangitm zich van baar meeeter dut gelukkige wezen dat den voortreffetijjkiAen en besten aller nüumeit den hare zou mojgen noemm eeaw van meer naibij t beetobouwea I e groote vnendeli e kiuderoogen za en afchaUvfcfa tot baar op en de lippen ffohenen te vragen Waaj oni noemt ge ii4j geïiukkigi Weet gij wel z o zeker dat ik dit ben Zie zooveel nMnaicfaenoogen er in de wereld zvQ zooveel veracbillende idealen vangeluk zijn er ook Wie aejgt u daii gevoel aid ggj en dat Prind PerCy ml n ideaal af Zie eena goed in mijn lachend vrooHjk MBicht Paat bet wel bij dtat van den ematigea profesaor Zie eenrf naar ndjfie kleine ongeduJdlg e voetje I Zij trillen dioor het l veii dati4en 10 dat wel mogealk in dit aomfeere gtroote huid waar armoede en ellende woont waar men een heilige Elizabeth en niet een jonigta gellukkige Jo an ia verlangt En wieet gIJ zoo zeker dat Priw Peröy mij lïeAeeft z o lief aU ik dat wil Zfe een la 24 Juli luidt Naar ifed leken iff zijnde gisteren gemelde aanvallen van dieliingeleehen tegen het front l Süie val Kougemionit door gedeelten van 11 Engelache ddviöiea uitgevoerd waaryan er veiiE cfaeidene baaMig van andere fronten gebaald waren Heteenige voordeel dat de Eog e adbeiiop de geÉieete linie konden beredkea en diat de i uitdciherfl apg niet herateld hebben het binnendirlagea iueenige huizen van Pozléires rooeBten de Engetóohenmet buitengewoon ziwareverliezen aan doodeu en gewoudenbeCaiLen In Loi ueval werden deBritten terugigeworpen in een metkracht ondernomen tegenaanval vande BrandienburgAche grenadierd die zich reodifl bij Douanmont roeuMriJt ondertfobe dlen hebben Uit eengrintkuil ten Z W van Kougemwnt waarde Britten zi h tijdelijk genaAeld hadden brachten die Duitschere 3 oöl zgn ernHtige koele oogeu ap reken Zfij van lieCdie en geluk V Het poirtret beett in Benedicta hand Zij zucht diep een gtoedemte blü0 kleurt bare wangen M een baar der ime vreemdelinge epr ken aij niet van minne Maar boe botooverend acb ion moeten zij ziju wanneer zij bet zouden doen 1 Geen gevod van nijd of wanglunat in haar hart ato een gebed komen baar de woorden op de lippen Nur die Herrlichüte von allen Soil begllioken Deine Wahl Und ich will die Hofae aegnen Segnen vieltaueend nwl Zij schikte de roeen weer terecht en drukt de teedere knoppen tegen bet portret Mooigt gij ala eene bloent abt eene rooe zonder doornen aijb lerven eren t fluistert zij zaït i Een acheduw valt op de portiere Printf Percy taat in de deur Hij beeft zijn irigarei ker vergeten u komt dien halen Met starende oogen ziet hij op Margb Daja Zijne üppen beiven ja oog Mraalt van diep waam ge oeL Dan keert bij zich om en verdwijnt even plotaeling als hij W gekomen De zon breekt door de regenwolken zij hult Benedicta g fiUlte in vriendeÜ en glans De awalttw jubrit voor het veoc De Gelukssten door NATHALY VON ESCHSTRÜTH ater zij heeft baar neetje gevonden een tweede voegt zich bij baar en beide aöjgien gelukkig nahoogi naar het blauwe hemelgeweflf HOOFDSTUK XXIV Nadrok verboden W Veertien dagen waren voorbijgegaan Een wonderii e verandering had er met Prina I erqy plaats gegrepen Hij de atille in zich zelf giekoerde man die In niets andera belang stelde dan In zijne atudie die eeiufelvig en teruggetrokken leef do ala epn grijsaard die met de wereld beeft afgedaan hij waa vrooll apr akzaam en opgewekt geworden een vriend van ponver tle en muziek Dokter Wachnitz en Hobrecht waren dagelijkeche gasten In het salon van dien prins Zi dronken de thee die Marga Dftja vol vo rnflmie waardigheid inÉ chonk zi slpeölden acbaak en whirit terwijl de jonge d me musiceerde Dit laatöte had Prins Percy dringend verzo t Een aanidttohtig lulaterpnd gezelfltöhap dht 8 Jf en vol verw tiog alf in een oonoertzaal zat zou haa r veriegen maken en haar het tóonoegen Vergallen Zij verzocht daarom dat men vrij en ongedwongen zou sipreken terwijl zij een of andier nflMMekstidc Inötaideerde rWordt vervolgd