Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1916

De groaBtaBvifc t ailBg dar heotlagid J a taaataad ay 4a gtaairtauMht te Amiterdam waa gittérmorgen veel irbetari da aanvoer van tninboonan a ea men Ueef slechte wemig onder At vraag vo c Amaterdamach varbmik n gneataa waren ook in vrg aan inl boereelkaid aan de markt en 4a handel ia bloemkool ging vlot De Uoemkeolaa waren ingekocht tegen 4ea ondaa mananuqirpa en giat avond werd bg miniataneela bwchikking plotaattng deprja voordeUoamkool met 3 cent verhoogd Daardoor waa hedeiunorgen de handel in dat artikel zeer geanimeerd Namena bet Marktwezen werd aanvankaiyk bealag gelegd op den gekochten voorraad van een winkelier die voor Baverwgk kwam opkoopen Later ia dat Iiaalag opgeheven Namena bet Uarlctweaan waa evanaena beswaar tagan het hier ter markt koopen van groenten door winkalioi nit Bnikaloot Onderkerk Weeap Abconde omdat daatdooi de hier aangebrachte prodnotan naar buiten gaan Daar het winkeliers Iwtreft dia geregel hier hnn inkoopen komen doen heeft men die bezwaren laten varen De coöperatieve inkoopavereeniging van Streven naar Verbetering ni hedenavond worden opgedoekt Aan de deelnemen enllen hou inleggelden worden tamggageven r Een inbreker Voor eeoige dagen vond de pirfilie te Velian in het boach van jhr Boreal een pakje met kleedingatnkken Bg onderzoek werden nog meer kleedifigstokken en ook een nieuwe fieta gevonden Men kwam totdeovertnigiag dat een inbreker hier een bergplaata had opgealagen Toen de politi a avonds waar kwam waa da fiel verdwenen en de inbreker waa ar dp blnkbaar weer op uit De politie verborg sioh an werkel£k kwam de inbreker eenigen tyd terag Hg werd gevat doeh gaf den rnkaveldwachtar Van der Mee een alag met een fietapomp op hetlfoofd Dete gaf echter een fiinken opatopper temg zoodat zijn nens aan het bloeden ging Naar het pohtieborean overgebracht weigerde de man te spreken en deed zich ala gek voor Den vol f enden dag in Haarlem herhaalde hy etaaltde apelletje Daar bleek echter dat ds fieta te Heematede waa geatoten Da vartohillende inimken dan laattten tyd geplaagd o a in bet kantoor der gemeentelgke waterleiding te Velien en ook te Wgk aan Zee aal de man wel op zijn geweten hebben Vennoedelgk ia de inbreltgr een Dsitaoher Peter genaamd Hoewel hg nog ateeda weigert ta apreken znn de bewnten eoo afooande dat hy sgn atrat met oatloopen nü 0 H X iHiiiiin dia aiali ittal hagmat aaa I IIIMItaTUa ap am Mad kawnaama ea t aaagaa da vaaal hadaaa aranMiaaada wunaaaaaaara gratia Da afcaaaaaia a taprHa vaa I a I Ool hadrsMgt aaaral waar i 86 CENTS 10 CENTS agalilka iii i Ki tiKvi m INRICHTINGEN welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroor taken DÜKGEMEE6TEE en WETHOUDEHS van GOUDA etien art ti der lUuderWca Doen t weten Dat ii vergunningl hebben varleend aan de N V tot Aanucanin van werken vooiheen H J Neder hoiBt aldaar en bare rechtvaifcnjgend u lot het uitbreiden l aror baBtaaode timiaorfabriek door bi bo w en vervanging van den mifcgg moior va 90 P K door 9 eiootromiotoreo te zamen tiO P K fltetk in het perceel geleg o aan do Goudka ia plaataelijk ongenuaanerd kadastraal bekend sectie F No 1363 Gonda dtm 38 Juli 1916 Burgemeester en Wotboudert voornoemd B L MARTENS De Secretaria R MOERKERK i o MaxiaiiuB priiseB Tan groenten en trroetfe aardappelen De BUBGHatEESTEiB van GOUDA Gelet op de circodakre van danMi nWter van Landbouw NIjveitwId en Het eerate gevolg van d a val van Erzingban zal wel Ujn 1st de Tuiten geen Teratntlngeo naafOa licit zenden voor h t Uoatennjkaoba leger sooala Mrxt hun plan aa doch trachten Eulteil den voortganf der UuaHen die eenoMal er lect d 15U K M welke Eraingban vaa Er ceroem adieiden loo anei i jlflft m te atoppei rraaar Nicelaas liKtt teKpalMrhden opperlia ihflbbar en zi B dappere troe n getut gewenocht met liet wapenJelt In Uuitacbland De DulIBche bladen melden d t een njktwetkaart ing woerd zal worden en geen riJk4bolerkaart De Iaart al dienen voor het Inkoupeu van boter reutel eetbare veuen van allerlei aard margarine en talel ea bakolt Wordt b v een rMuaoan van lOU fram vaoigevteM lan zal iemand die 50 gram olie gekoeèt heelt nog alechta 6U gramboter kuivUMi koopen De Invoeriuf van de kaait la finda AnfuMu Ie verwachten Roemenie voor de beirilaalug Koning terdtnaud van Koem ulA ia uil zijn z unerverbliif Minaja i juu Uoakarei teruggekeerd De Duit che en Ooatenrijkw ie gezant breogeu be zo lten uan den nutntMer preoutd it hrallanu De Bulgaaraobe gusot onfereert met den ttoemem cben niiuiater van buiteniandacbe zaken lirauaiiu aü altreileu eu plualii maken voor een coatitiu uiiuialorie Kou nc Ferdinand heelt een tang und liuudi gehad met MargtiUoman den lildei lier conservatieven Kn ten lutto den i euwtienoeniden Roemeeialoheo iirititairen attaché by het KoeMeenache gezanIMchap te Sotia kapitein rzonewui ia de toegang tot Uulgsnje geweigerd Kiedaar een reÉki van eiten dia In hun omterlliig n amenhanf wijzen op Kixnieniö a plannen out etnilelijk gevolg te gwen aan den lokkenden zanK van den Enlente voge laar i ieen wonder dat dii lu Kaan enl8 verblljvemlc Itulgaren in ajlerijl hun aken liquldieerett en iKig te reduien zoeken wat er te redden valt De Anverlkaanadie nota aan Engeland Een Keuter telegrani uit Naw Yark uHldt d d 27 Ji l De oorreapondeut van de AMkx ialed PreAi te Waebington meldt De nota aan IrottBritaiuill waarin wordt ge prutcateenf telgen del ziHigenaainl i warte lIjiKen van zeliere hanideU huizen in de Vereenigde Staten ala legen een aanval door bet iMniatsrie van BuiteulanA 4 e Zaken Man I mliHi geiMud Het herziene oorlogedoid Da i euJaieha oorlo orre p ükdeat vau de 1 meldt Naar me zich herinnert liadden d AIM oecuiuMiïiaijie verbonden in UuiUuUand elaehengefornwleerd voor e u oorlogMoel dat duor aanexaille van veroverd groadtpebiad uitbreiding der DullHebe oeeouimiiaehe niaabl au cuiiiipeiuitlie voor de ourl g verli ieen veel verder ging dan het oorlogadnel door d n KiJkiitantMUer in Higeineeue truttkeu gt achetult iliaua veruHXu ik uil d beete bruu dW bedoelde verbonden hun ei nbeii heboen bereieu m naderen tbana in faootdjutk de lorniuleeriii van uitüruiUing der grenzeu allean in het Oi teu eu waarborgen in hel We ten Ininidilicl i in het Duitaeiie Natlunale uulté geatloU om d poUliak van duu KiibAaiiaeiieT te ateunen een atrihaikug laeildliaar om ouder dui drang der mlUtalre gobsurteuiamo bei reeda duor de KijiiaJuuwelier uilgeaiprolien oorlogMioel nog meer in te perken De uitbreiding dar grenxen In het Uorten toa dan zou worden uitgelagd dat oeeouomiadie voordbde voor de Ceotralen worden bedoi n in een tamelijk lelhitandig I oiea mlt leRu aeu zekere baetle gabtede oatnrimen c dat de warkeUJke waar borgen In het Westen ouden beataan niet in veatlngen maar ineen Internationale fegeUng welke voor alle ataten bindend zou il I n Easelanil Engelwhe teeiriiool De lYiuee irnldt dat er binneiatart een atijgiug van den a g aomeiprij van lie iMeenkoul verwacht wonx ütaeukoothandelaara ie In hetkMu verkooj Mi worden ovemWÉpt ni b Mellingeu en hebben andte licii de voorraden te verMtialfen om hunoa klanten van te badteneo Wanneer d Jbngelacbe nijneigenaara een zeUde oonceaale van de regeering verttrijr gen al die welke kortgeleden aan de nijnelgenaare in Wall kt to gentaan en bun prijzen roet 2 iiling i pence per ton mogen verhoogen dan zou er nalnurlitt ze t de Ttmaa een aUJgbW van denprijl van kletas hoenreelhedcn ilteenkool volgen maar op de Londenaldhe ko iënbëuw wan men van maeaii Ml uik een cooceaaie niet gereditvawittgd nm ttjfi Niemind aeii lnt te eu waarom dia tomttmu aan da eiti aaara m Walea getfaaii iM Da arneMaia baMomran kaar la iiet begin van aan ntaowe bewagtng in de reeAi hoof konten voor loveii onderhoud te vttitoogan V hond van uiijikweikaa Intft ijju renet lagen een voiioofliif van da atatBkoolprlpieii kanbakr ganaakt en men zegt dat de vëkvereeniglngen Ingeval de prijzen van kolen en andere levauabaiuieflaa mnfiitwi at gen een alach tot looatfverboogiog sullen indieneo BlanLrv aa laaa A t eu NederlaiiidA Üranjeboeli voor het buitenland aur wjj vei nemen al in den loop deir volgende week door het Dapaiieu ent van uuiteulaateebe aken r verapreidtng In bet buitenland worden uitgegwen een Heoueü de divenea cowmuiucationjf du Mini i a Alfair tlaing aaa aox lLlat iéuéraux par rapport k Uk ntAUraUié i aya bsa et au reaped uu Droit dea Ueoa Dit ia een publicatie in de Fran athe taul nopcua de vuornaaniate aaugulegenlieden behandeld in de Oraajebueken eu andere vSrzamellibgeu van dtpluoialielte beecheadeB zooabi bet Noordiza bo i w4ke gedjorende den oorlog tot op heden liin verbcheneii Vitvoer van varkamvleeMli Door het H B van don Nederi HlageMgecelleaboml la ondarataamd aehrijven vetaionden aan den Mialatei van l andl ouw DU ten beriebt In een der l g bladen ia on gelHekan dat het in do bedoeling van Uwe Exc Ugl d n uilvoer van variieiiavl e a at lt waai voor binoankort eonMnt wordt verleend op te dragen aan vier z purloura Ia verband biermede wilten ondeitgete Aenden u er op dat hierdoor de weritJooalieid onier de srbefdera lUe voor de andere axportmira gewoon a jn te wetlten baataau biijlt Dai ve verzoeken wijUwe Kk het daarheen te vIBen leitleri liot eeralbedoelde exporteura TWEBDE KAUBR Vergadering van Jmlt Varvolg lul wtitMontworp auppietoira liatl dutae begrooUug werd a h 1k ajkW aeui iaen iLOUjge ktelaere wetaonf werpc i werdeiu aaugeiKHuaa waarna aan de orde kwam het wetaonlmrarp Diatribntiewet iya heer van Vuuren r k het eenit aan iMt woord komend betoogt ue dut ue Kegeeriuü Machia in het aalemuodigate heelt te vooraieu zijt bueil de lewniauiddielea te brengen uiulvi bti bereik van han onder wier tjeruik aij waren votnr den ooiiogi ie veel ia voigena apr overgelalea aan de hurgemeeaiera Upr oordeel de dal er inl een voikoman ganila aan eenheid in de l veMal1Mdelea9a litiok hen vaüte band onHiraeltt LMe ouvaoliieid in de be liaslng n dèrHageeriiig leidt tot apai nlatle en g iti libei iu den veeilaudel ens Do willei eurige rijutpoiiliek beeft naar apr lueemng aaoiiHdtBC gagMeu lot al lerlei oubiHiJkhedeu üpr zal wel voorateminen voor het ontwenp maar hiJ boeit tseen vertrouwen ia het baleid der Utgoeriuap De beer üierdmaaa lU vei heugde ziili uvar da Imlaniag van bet ontwekillij aou achter willen Aieu dat de Uiulater niet ala raadtiliedeii nam belanghebbenden zoolang ihe diii Uinlirter ter zi ile aiaan ia apr ulel goruet In do avoDdver0ndering voerde hat woord de heer de Baaafort u 1 Volgens ham aal d tUnlatar ia dit ontweip te veel maebt in handen krijgen oBidat hel dutwerp tal voorzien in levetaÉOlddeleB braui aHen en buüihowMlJke artikelen Ouder deze groep la xooveel te verataan luuende j r terwU in 4a wet niet ia uangegoven boiiaag de wet tal blgve werken In eik gam wenalcktv rfpr dtot de wet aood de vrade gOHioten ia tal vervaMen De beer van Wlohan nJi waa van oordeel dat da koatan voor de gemeenten veel te haag aijn Een kwart van de koaian ia voor vele gemeenten wo boog dM ai ar niat aan kunnen denkcai De heer Schim van dar Loell u l aohtta ileil ve tlciit den Uiniater te vardMigan lagen da vele aanvallen die tot hea gerieht wor ddn Deze wet omvattan telde apr een gobeei nletiwie nsleila wtarantrenl niemand eeniga errartaig harft zIj lUene du van ander aUml onl té worden bealen Door den tiijtoi deren aard van a waikwaiidiwlitt acht apr airh garecbU wrar dit allea mae t prateir l e da i a eoolameni telde a Nr maant Tanland te mm btbbeil vw4e ooiilaovtt Ut i lirwt bereid tie oiaatnsgdm v ft ien WnMer te tcerHMe r a D eii 4e twuiH zeide ato ToocaaiM actoren Ml M m wat ar ten nadaeta tm Mileij f4 cfaiH l eeit aai leuha Iih dierpa kfM libijii r m dieiw mutrviialen De lUilMer Irt met 0D et l a üi aa tnurliili lijn er ou d door hem genaakt BMar men Target niet jat zijn taalt leedb grooier to g iroraen en Ui ank door 4a ervaringm vew galeenl heelt Naar apr a n w n ia t S i lp geheele laak van het dqpartemeot i i root voor één nAn en zou litDing noiM yo Er i teute r lenwiul iMiödig dle de gaMele le itlnt i i iM naemt Aa ww Over i it l van ten ik eeotrab leiding uitaaat Veel aanK naoier ou bet ootizl n iM cwle Mpr dat bet publi 4c medewerkt oai Ie genomen inHatreKt er Ix ttr te doen lAagen en er voor niialltte dat 4e niailninni ll4pM wor lHn naKekoiuen De veeielAlhtmjdhei viin het pahMi ia beiceiul vooral nu lie Re teerin ï de zurg van vete leveranoiera op zldi beeft genomeni Deze uehl tol erltlek keurde apr leuzeer ate al tl i in hooge male oiAilliK Dat de at direot na het etuUenvanI den vrede ou kUDoen vervalten geliKitde apr niet Zoo opeena zali uIleH niet weder in gewone banene geleid kuntben wonlen S ir gelooft dat dU van giroolebaleekenja zal zijn voor het gebaeAe volk en zal er gaarne jdijn aton aaageven De beer Sanaa e a d vaa van oordeet dat wanneer de Hegeeringbi lrfg en van de gemeenten blijft eiachen de gebeele regeling zaJ alpa k loopm Ook zon apr liever zien dat lie broodregeling gescheiden Mijft van deze wet omdat de broodrege llng goed garagald i en reads zoo lang beataat De beer Patljn u 1 aan hctj woord kontende deed uUkomm hoe met drae dUtrtbutlewel eigenllfc n M ideuwa Ingevoerd wordt alleen va gelegd wordt wat reed geruimen tijd diiur de Regeering wordt uil cevoenl De bedoeling van bot ontwerp lO alleen dat bestendigd wat niti reede wonlt loegepeat De critlidt op den Uiniaiter ia vaak zeer onjuiet Nie mand zeide apr kan maar een oogenblik beaadereft wat voor dtoei i liJkhedeD de MinUter te doorworMe Mi heeft Het zoo dUtwlJIa geopper dankfeeeli om de grenzen i n an flMten W zoo gehiakkelijk KBZflgil iwiai ieder weet maar al te gonl dat aHkrt nnnwgclifi I UK en pogpunt van billijkheid arhtte ur ièt onodzakelijk dat openlijk verklaard wordt dht de Regeering bet jtot kan helpen dut zoo veèT tuotnoi n et Ie krijgen i maar dat dit eenvoudig aan de moeUijkhedeii ligt Door die verlclaring zal het jHepgeiwoMeld vooroordeet tegen Mlniater PotAhivna wel niet worden opgelieven maar toch ohtle pr het noodig Nog wwd ilaor verwhlllende r het woord gwoerd De vergadering werd daarna verdaagid tot Vrijdigmorgen Gffleiigde Berich teB Engelioha Nederlandera Er i n hlpbaar bq de Engalacba marine ook in de offioierarangen ge boren Naderlandert a of niet genatnraliaeeid ala Engalaohen in dienat tohrtjft het Bott Hwbl D engroarder van een der roots paatagierabooten dealde one mede dat y aab dar jongate aanhoudingen tot het afnamen der brievonmaila van aan Engoliohe torpedoboot een officier by ham aan boord atapte die in het coiTertte Kederlandadi lei Morgan kapitein Kond vanmorgen hè t Weertie wel I Ia n Nadarlandar vroag da kapitain Taittat aan dan man in Engauoka imifaim V heort took dat ik londerdialaot tpraak antwoordde de Maig ik ma dan even vooratellen ai da ka trin a noemde tgn naam Kaar de Engekoha offioiar lachte Naan kapitaia m n naam Mgik a niet Hat geaprak weid toan ovat ditjaa en daljaa vooitgatet Ean middal tagan mynan Aan M Bid wordt gemald H t meat eaaiowmata verwondaring baren dat koewal nog dageiyka aohapan door het athotaa op mynan vorloren r n nog nht aan pnotÏMili middal gavondan om da vaaitoigan voor dit gevaar immoon ta maken Da haaran F J Donwaa Srtkar an J SindhovaD ta VOravanhaga maaoaD Uiana da aitvtedinc ta baMwi gadaan waarop gava wwd m hebbn ona Indan kon dairiib tM op aan modal fadamonalnard Boa Uae komt Uenp aar dat i8 op dui tot p nn bak aohip bovan 8a wataiiyn opgWtgalda afataadan loogenaamda aithoaaac8 v aaBl angen waariangt ataoayxea loopoor dia ataonSifnw jdllkg gehaald waaardoor het adup ab mat eau aaomAp omBet kababyitaamaroBttVnnanbahMdald fgaat el aeergekdsn In kat laaiate gaval at ket fattelyk vlak agan dan raap eivti Of gaenetW hindaiigk Zgn de UbS aangdiaald dan ia da romp vpn bat Bchip ov r een brvadte v n 4 meter van elk voorwerp verwgderd AaoraJung met eeu m n zal voigena de nitvindera dan alleen de kabela achaden Bovendien beeft men onder aan de ateangaara krachtige atalun meaaen aangebracht in ataat om de kettingen waaraan da mnnen qq verliondan door te inyden t e nitvindera tgn geatennd door de adviezen van practici waarbij o m een atteat van het beatnnr der vereeniging van Nedorlandache Gezagvoerdera en Stnorlieden overtuigd van de volkomen dengdolykheid hnnner vinding en wachten nn aïecbta op den reeder die een zijner rchepen aldus toegemat door het mynenveld wil ndeo t ekoatanbehoevsn ga n Iwleteel te i n te minder daar nagenoeg al het voor de aitvinding benoodigde matarieal in tyd van vrede wear voor andera doeleinden aan boord l mikl aar ia Een redding Voigena ean ta IJmnidan ontvangen barioht lyn door de loggert Doggai bank nit Scbeveningen elf man in een Bchotache haven aangebracht welka werden gered van den atoomkorder KelUe Motten die in een gevecht met een Dmtacha duikboot in den grond werd geboord Drie opvarenden werden gedood terwijl van da geraddea nog drie aan da baliomen veiwondingail overleden Eooga prgian Da N Ot vameamt dat de tainder te Baverwyk door da hooge prezen dit jaar 6 k 8 X 000 gnlden meer voor hnn aardbeien hebban ontvangen dan in normale onutandighadan het geval ton geweeat zyn Te Qennep ia giateren in bnrgerklaading ean Dnitühe deaertenr aan gekomen een officier van gezondheid De man vertelde dat inn oudere vroQw an kindaran in Frankrykwonen waar hg zelf ala vlieger inbat vraamdelingenlegioen gediui had Daar tgn ondara Dtiitaolmm vraren werd h bij het nitbreken van den oorlog nitgeweaen Hy kon zichin den Dnitschen dienst niet schikken naar da vtMrschrif ten en klaagde over onvoldoende voeding N R Ct Iiaatig volkje Da veldwachter te Ottoland daad by dan rykavaldwaolrter te Molenaaragraat aangifte van diafatal van ean kaaa waarvan verdacht werd ean vroaw behooranda by eanta UolenaaragraB ataanden woonwagen Spoedig bleek dat de verdachte werketyk da diavagga waa Na de kaaa uit een griodhoop ta hebban te voorscbgn gehaald wilde da rgkavaldwaohtar de dievegge voor dan bnrgemeaatar goleidan Op vag naaf hal gamaantehn a wiat zy echter loa ta rokken ly vluchtte den pddar in na aarat nog door aan watering en verschillende alootan ta inn gewaad Da rykavudwaofatar Itraag hulp van da valdwachtara van Molengraaf en Ottoland en van ean jaohtopaianar Zy begaven noh geiameniyk naar dan oon fgan an atelden daar ean ondersoak in of de vlochtehnge er asnwerig waa Na eenigen ty4 vergeafa te hebben gecocht bemerkten y baveging in een nabyagnde aloot En jawel daar zat ankel met het hoofd boven wat Haar vader wiUa haar mat ean atok gaan verdedigen dooh weldra aaghg lieh bedreig door drie blinkende resolvera De dievegge poogde int toohen weer ta ontvlooktan dooh irard door aan revolvertohot tot ataan gabradit Haar vader trok lich lang amarhand tenig an verdwean inden woonwagen waaruit hg even later woedend weder te voorachgn kwam gewapend mat een geweer De menachen die in da omgeving aan het werk waren n het geval met belangatelling hadden gadegaalagan gingen na a n dan haaL Ook de jaohtopiiener op viea de woonwagenbewoner het wal het argit gemnnt aehaan te heMben maakte sioh nit de voeten De drie politie mannen toonden eohtar wederom hnn revolvera eu dit bracht dan man tot rede De potttie vanamelde toen gegeveaa Voor het proaaa verbaal en daarmede eindigde de acène dia veel beroering S wwt hadden ia da AJblaaaarwaaid n achrikvoot de gevreeade woon▼agai hewoiMn ▼ eer heeft vermeer Handel dd 2 JpU 1S16 ao 7390 afdeeling Handel Brijo Ier eroeene kenaia I dat gerekaéd te z n inge uuiap 21 JuM en Kt nadare aaidisn gtag voor het tüerondar gaaomxaie art el de volgende Qau intB i tsct zull i gelden Q r Irakis a ndelprijia Bloemkool la ort 12 cent p atj Kleinhaadelprtjtf Afg 4 aald aan den winkel o bi atraatverkoop door veuteis Aa sen wiiikel h£ 4 eni Bloemkool Ie aoort 15 oent p Aik II dat voor het overige 4Jae ko oWgeviug van 18 Juli 1 16 van onverminderde kracht biijlt Gouda den 28 Juli 1916 De Bunneaater voorK R L MABTEN3 Siadsnieuwsa GbUDA 28 Juli 1916 Openbare Bawaandiolen Door B en W ia aan dea Raad toegwoaden het volgnid sohrgven Wg a hten het bulgk dat de thana geldende aalanaregeling voor het peraoneel der openbare bewaartoholm in de gameante wordt hersien Deae regeling ia op nomen in de voor die onderwgaionohtingen vaatgertalde verordening zoodat deze daarvoor nd moeten worden gewgtigd Zg moet trouwene ook worden aangepaat aan den nieuwen door het ith lt wi van een derde school geschapen toeatand In verband daarmede wanaêhan wg in de verordening ook nog aenige alulere vrgtigingan aan te btca cen Bat ontwerp van de niaaws veroidaaing zonden wy om advies aan da plaatselijke Commiaaie van Toezicht op het Liager Onderwya welke bare opmerkingen daaromtrent in een hiernevena gaand acbrgven neerlegde Met de meeate der gemaakte opmerkingen knnnen wg ons wel vereenigen Wg kunnen het echter niet eens zgn met de Oommissie dat de door ons voor r telde periodieke verhoogingen van jaarwedde der hootdonderwyzereaen geóen de aalaritrsgeling van het Ondarwyzend personeel aan de lagere aeholan te langzaam worden toegekend Op dat pnnt nebben wg dns gemeend ona ontwerp onveranderd te moeten laten Ook achten wg het niet noodig lat een geneeaknndig onderzoek van ket peraoneel vóór de benoeming in ia varordening wordt voorgeschreven W hebben besloten om een zoodanig Waarzoek ala door de Oommiaaie Vordt Voorgeateld te doen plaata hebtan maar evenala dat ook voor het endarwgzend personeel aan de lagere aoholen niet in de verordening is vaat leud achten wg bet ook niet noodig dit in de onderhavige verordening te bepalen l Op grond van het bovenstaande atallen B en W een verordening voor waaraan wy de volgende artikelen lOnUeanen I Ait 6 Ala leerlingen warden toe galalaa de kinderen die dan leeftyd van drie jaren hebben bereikt De leerlingen die den leeftyd van aea jaren hebben bereikt worden ont aUgen ala en zoodra zg op eene der laj aoholen kannen worden toegf flatan De regeling dar toelating n de iaanwgsing der acbool waarop de kin deren wi den toegelaten geaehiedan fdooi Bnrgemeeater en Wethondera of namena hnn College door de Oommiaaie van Toezicht Art 7 De ouden of die hen verj vangen hebben te zorgen dat de lew bngen rein en lindeiyk ter aohool I komen zy zyn verpUoht wanneer hnn kind 1 of hunne Underen verhinderd eyn de achool te bezoeken daarvan kenniate geven aan da hoofdonderwgzerea Onreine kindaran kannen door de hoofdonderwgaerea igordea terogge tonden Bg voortdurende onreinheid ot aan i hond id willekeurig aohoolv uim agn Bnrgemeeater ea Wathondwt ge I boord de Commiaaie van Toezicht be fvoegd leerlingen voor eaa bepaalden tyd of voor goed van de achool ta idoen verwgderen Art 12 De jaarwedden welke aan het peraoneel worden toegekend bekragen voor de hoofdonderwyzereaaen f 700 met Vier verhoogingen van f 0 tetkena na drie jaren dienat ala zoodanig voor de onderwyteresaen f 400 met vier verhoogingen van f 60 telkens na twee jaien dienat ah cao danig voor de Inreekdin en f 160 mat irier verhoogingen van f 26 telkent na een jaar dienat ala loodanig voor de dienatboden ten hoogate f 175 Da vechoogingan wndaa h ge biakan vaaUdnranda gaaohikthaid an ijver toegdcaad don Burgaueeatac aa Wethondera geheatd da Coaaiaaia van Toeaiah De jaarwedden der nnlw a janaaaiia en dear kwe alingaa wordn vagkaogd ma f 60 voor het haait ondeo adiaideaiyk dar akte van hoirfdoadarwgiaret en der akte van onderwyaaraa Alle varhoogingui gaan in mat hat kwartaal volgütda op dat waarin de aanspraak op de verhooging ia ver kregaa De onderwytarea die by atwamgheid of ontatanteait van de hoofdondarwyieree in hare plaata optreedt gedurende eena maand of langar ontvangt daarvoor eene belooning over den tyd der piaatavarvangiag barakendnaar het vertchil taaaohen deminimnmjaarwedde eener hoofdoadwwyaerea ea hare jaarwedde 4 Diatriota Sofaoolopaieaer De Sohoolopaianer in het diatrict Gkrada da heer D Boawyk ia met yeriof van en met 31 Juli toten met i Attgnstna Ala plaatavervanger it a keweaen da haar J Foatma Sohoolopiianer in het Arr Oonda te t Chravenhage Buya Ballotatraat 69 Waartohnwiag De Burgoneaater haatt batlotea eana lyst te doen aanleggen van groaaiert handelaren en wmkeUera die op ematige wyte voonohritten hebben overtraden voor de lieaohikbaaratelling van Artikelen van Regeeringawege veratrekt ot daarmedt naude hebben gepleegd De plaataing op de Igat brengt mede dat dan betrokkenen geen dier artikelen welke ook wordt geleverd en door hem ook niet op de taaaohenkomat van den Bnrgemeeater ter verkrgging daarvan behoeft te worden gerekend Tarwe gwtt en haver De miniater van landbouw ayverbeid en handel heeft in verband met den aankoop van tarwe gerat en haver het volgend bealuit genomen dat door iMmiddeling der broodoommiaaUn ter kennia van de burgemeeatera tal worden gebracht Het ia my in het belang der voeding van menaoh en dier noodaakelgk gebleken dat het rgk de beschikking verkrygt naaat de rogge ook over dein ont land geteelde tarwei cant en haver Ik noodig u derhalve nit aoo tpoedig mogelijk over te gaan tot dan aankoop van alle in uwe gemeente verbouwde tarwe gent en haver met uitzondering van nat voor eigen behoeften noodige ttaikoren en daarby gevolg te geven aan de vooraohriften die u namena my door de provinoiala broodoonuniaaiea tullen worden veratrekt In het belang der veevoeding aal aan de Undboowen die dit verlangen kannen worden toegeataan dat ag de beacbikking houden over datgedulte der gemelde graanaoorten dat noodzskeiyk ia voor het voederen van hun vee gedurende de eente acht maanden Van Begeeringswege tal da tribntie van veevoeder ter hand woirden genomen opdat aooveel moge yk wordt voomen in de behoeften veevoeder ook van die veehoftdan die niet in het bezit yn van voldoende aigenvarbonwd graan tarwgl ook maatregelen anUen worden getroffen voor bat ventrekken van veevoeder in de xomermaanden Md Augnatua van 1917 De prgien door n f besteden ayn ala volgt doar mfi vaatgeateld tarwe per 100 K G 15 bBaen naturagewioht tot 76 K ö par HX daarboven f 16 95 gent f 14 per 100 K O haver fl8 parl00K Ö alias mita goede qnalitM en met de gebmikeiyke korting ta lavatan daar waar zulka door de provinoiala broodcommiaaie wordt verlangd Ter bevordering van aan goede uitvoering detar maatregelen ia het mgne bedoeling den handel in da f elegenheid te atellen de proviaciala roodoommiade bg haar taak babilpzaam te tgn Groote Nationale Zwanwed rijdm De Gonikidie Zwonehib aal op Zondag 13 Augnatua a In daStedelijte Zwenilnricfcting aan deHontman Kra ht haar grooten Nationalen ZweirtwedBtnJd houden Voor dsen wedatritd ia ket volgend progratmna opgemaakt No 1 BoMlKweimBen Baanlengtf 40 Meter Voor leden van de GAud che ZweancM beneden 16 Jaar No 2 BorsttwamaMD Daiaaa Baaifengte 80 Hefsr No 3 Boratawcaanen Jnalorea Baanlengte 40 Meter No 4 Bonsmreome Baaaleagts 400 Metar e o Hagsweanea i Jau M iwaalai te 41 Malar fto o BorsuwiatBaen Ua kaieugte ao Metar No i Boratawesmiien Baauiengle 2U Heter Voor ntelalea beoedan 14 kuur abonaAa dar iaitefattag u hataletie Race 3 maal 40 Meter No 9 BoiaaiweiaiBen tiaanleiktpe 4U Ueler Voor Daraeai leden der Uobdsche Zweancluh No 10 VK0anmmm ovar 80 M No U Waterapringen voor Dames en Ueeren 3 varpUchte vrije aproj en Hoogte der plank pi m 3 Meter boven t water Veiplicbteeprou gen Keizeraprong Andariialve Salto ZweeAaalto No 12 Duiken Gekleed No 13 Polu wedatrijd G Z C met een ander aan Ie gaven Club Voor dete wedetrll eB i4 n erachUlewte medtlltea ala prijtan beaciiikbaar geateld De pritwltreiking tal plaata kM beu direct na aOoop der wettatrlJdieB lleurt ter Hatl a avna Halt I Hier Blijveu t Zooala In de adveMeotiekoioinmen reedd meermalen W MMi ekondigd komt Henri ter Hall met zijn gwelachap in zijn Sohoiiwlrargtent op de Nieuwe Markt gedurende de aA karaats Invoeringen geven van aiJn zoo populaire revue Halt Hier blij n 1 In daae rewoe wordan de gebeurteolsaen van 191 naar voren g bra 4it De apil waarom as draait ia het smokkelen en de naaatoegeieo welke de Itegeering neemt om san elllerlei goederen waarvoor de oorloigvoerende landton met grol geld betalen maar die wij in ona land niet kunnen derven eea Halt I 1 Hier blijven toe te roepen Merourfua Se god van den koophandel en van de dieven ia daarom een der hoofd llguren van de reivue Door de goden Mare en Philo naar dé aarde gezonden om hen er vaa op de hoogte te atellen hoe t in Nederland toegaat aiult bij een compagideaohap met Piet den onaterfelijken revue liet die 0ic4i thana aaiat ona vertoont ahi barbier Deze heelt echter van het lA eren den brui U wil liever trachten met oorlogWWlMt ri te worden en gaat daaroai dpu eren in ultvoeroonaenten Voor aiJn acbeersalon neemt hij een Bttgiaohea geinterneerde Jelke maat dasa liadliilt de klanten op zoo adertlnge ai nier dat zij wegloopaB J ke voelt dan ook veel meer viar Kdoaja de aardig doehler van é n baai daa voor het Aoppetiftaaieo en aan den anderen kant wil hiJ nok H 4Br prof beeren met mokkelA rl te W6i den wat die jon e dame tiok éA aanlokt Zellg oude Griet dkV htihl hoyiMer van Piet wordt door de amokkeinmnie aangetast en zoo ia de groixlelag gelrgtt voor een reek van kluchtige tafereeltjes in bonte afwi aellivg waarin zoowat alte ten tooneelc wordt gevoerd waardoor het atgeloopen jaar zich voor Nederland heeft gekenmerkt Abt uitvoerder heelt Ter Halt tirh een atai van medewerkere cevtirmd waarop bij Voor hat w Afltagen vim zijn revue rekenen kan Oemcmteraait nn Oowia In de tiedeumiid gehouden vergadering van d igealaniteiraad waaria niet legenwooriig waren de hoeren iloiigeubilngeri MuiJIwijk Van Galen eu de Joln de heer Broekhuizen kwam laterj t ja benoemd tol ooorsctor vaa Jiet Ijrimutlun Dr M A Evelein leeraar aan bet Gymnaaium met algpvaeoe 14 stemmen tot hootdonderwijBerea der te op ne derde openbare bew iaiacno d mej J l de Jpng hoidd i id r i zerea aan de eerate opeiLb ire bewaarschool met U St i eu 3 op me O E van de Putte tot regent der brida UaalhiiLiea de heer ü Bonten met lU at legen 4 op den heer Bantzinger Op tijn verzoek is met ing ing vin l Liet a a eervol ont4ag v riwnd aan den ooderwi er J Daetera van Leeuwen van de achool v g I a no 2 Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Rtaten erloeht h ben een wljzking nan Ie btangen in de doo den Rati in züne veiKadenlng van 9 Juni 1916 vaMgastelde ahlarisrageling van den Burg e mt q il e r van den Secretaris en vaa den Ontvanger De voorg telde wl iging Ki goedgekeurd De voortoopige pemaloenrigrondalag abi geroeente anijteiiaar van itai Gcnt ent Bouwi eeAer ilen Jieer L Koole werd net hi Bng van I Aug 1916 vaoikixip vaaiMteld op I 3600 wéanndsr da vr e awgwonlag ii geschat op fSOO I i4lalve de aan de orde geMelde vooriKel n djn bed taf l d dag tngeltorneev liet vsDialH van B sn W tot nadere regeHag van hfl salaria der onderwiJznW in de de o 4 der gvanaente bet vaecaiel vaa B ea W tot vaatatelUng eener niauwe verordaniag op de Openbare Bewaaraohoien in dike gemeaais het nader lichrüven van B aa W insake de door n heer I van der Want ing iwdite beacInildlalaMa tegen den luapaelaur van hat Boaiwen Waniagtaaalcht J M Bakkers en een adriÉa van het Nederlandacti Verbond van Vakvereeatigingen ta Ameterdam iiaaake de hersienintf der Iconen van kat geaaaeoKtyk aWbtana ren badenden en werkliedenperaoaeel wifte Mukken alle ter visie tiJn gelegd Ëenige medie ingekomen begrootlngen van enieenlelijke inSrflingen en iastelllugen van weldailiglieid zijn geateld ia bandMi eener raadaoonani me Evenzoo gesohiedito met de gemeentereltenlna over 1919 Het voonatai om de darde openbare bflwaaraiehooi roet October a A ie openen la tonder Steemnlng goedgek eyrd Door den heer Vah der Wantla ti n vooralel tot vaittooging vanbet loon tter wachtere van de bruggen in de Gouwe toegellrhl en aaiih bevolen op grood van da meerdere werkzaamheden dier brugwacbtara In den loop der jaren en da i l ve hoogde bezoldiging 1 Doheer Van de Velde bestreed het motief van de meerdere weiktaamheden op grond van de Inllftitlugen hem door den Havennieeater ver Strekt De werlctaamheden zouden niot drukker zijn geworden De finaniieele omHitndigtieden der betrokken bmiKwanhtam gevenapr ookgeeaaautleiding voor het vooretel testenUien De heer IC o I ij n ateunks hot vooi atelVan der Want uit bIlUjkMd oogpunt Of de bedoelile peiilonen al of niet bijveirdienaien hebben mag niet ak motief in dete gelden Hpr vroeg de aandaiiit te veSli gen van den brugwachter van Ap kleinat brug op de talrtjke overir dtnwea inaake bet berijden van die brug met rijwielea hetgeen de ver ordening verbleMt De V o o r 1 1 1 1 e r telde hieraan aandacht te zullen schenken De heer Donker veiklaar mede het vooiwlel Van der Want te steunen op billljkheidHgronden BiJ teraaning werd het vooiWtel aangenomen met algnnaenf atemnen behalve van iten heer Nan dO Veld De wijalging door den heer Van der Werf voorgesWd op art 15 van het Werklieden Reglement beoogend tal atn dat artikel tal worden toegevoegd de bepaling De loonen worden oen de ijarei door Hungomeealer en WethnudeiW geboord de betrokken Commlasie van Hijetand en het hoofd van den be irokken dienat hm en werd door heui töeg ill r na het a wi nd adVlea van B en W Spr vindt in de periodieke verhoogingen de aanleiding tot lijn voorstel De heer K o I IJ n gevoelt wel voor de voorgierteWe wijziging rf M lï weiwop de prartiache bezwaren ilaaraan vert oial n De heer Vaa de Velde melkte op dat hel gaat om de miniina ande maxima Jlet tijdsbeaiek van twee jaar ia Wel wat koiit De heer Donker ziet niet In het prspctlMrh nut van de wijKigiiiig v d Warl De aibnoraarie il t van thapa Ui voor apr een reden om niet dien weg op te gaan In normalen tijil ka het opnieuw worden voorgieatelil De heer Van der Want zmi in bel eeriAe lid van art 1 vermelii willen zien nl i n I m u M loonen waarop ie Vooriittor antwoordde dat dit geen tin heeft itaargeen der werklieden op het mInImiunlToon ataat De wlJziglng Van der Werf werd in ritenaiilng gebracht en met 10 tegen at aangenomen Het voorstal In daarop zonder at goeilgeheurd Aan de orde waa vervi Higena d © OntwerpVerordening op bel beheer van het OrondlbedTiJt welke In de vorige zitting l uilgeateld De heer K o I IJ n stelde den voorzitter de vraag ol de Geaneentawet toeataat dal aan art 2 Jiet bekeer genliiedl door Bargemeeirter en Wothoudeiw wordt toegevoegd en een HaadiOionmiaine van AdvW De Voorzitter antwoordde dal waar het beheer dnor B anW vrltwel nominaal zou zijn daar het ulIiilvMend geldt de adinIniiKratleve regeling een Oommlawle van BijSbtnd onnuodig ia Wanneer te gemeente in het beril komt van f roote elgéndoamen twijfelt de voorzitter nietoi B en W zullen kooieD met het voonatel tot instelling eener commiaaie abi door den heer Kolijn bedoeld De beer K o 1 ij n replleeerde en Meel aandringen dat B en W aa korten tijd zullen komen met het vopialel daartoe Do Voortltter telle nog uiteen de werkzaamheden der in art IS genoemde OiinaidUde van Scbatlenl die tal h ban Ie waken dal aan 4e gronden niet wordt t iegekend em te hooga waarde andiebij aan te koopen graad daae hebben te waai doei Mk De wijze yan benoendag dezW couamaaie werd door den Voorzitter toegelioht in verband met de wijze van benoeming eli ars De ontwerp verordening ia in zijn geheel ongewiMtd z at gi eJge kourd Aan het eind der ig n ta heeft de heer Van der Werf wn v rstei gedaan waarin B en W wortm uit genoodigd bepalingen Ie ontwerpen in erband met het uitgo ej van grund in erfpacht Dit voorzei werd i iderbtntiiLd en aal In de volgende vergaderog aan de orde worden gesold De vergadering werd te kwart voor drie gaatoten Biiman brandje In de warkplaata van den meubelmaker V d K alhier ia beden een b ia vaa brand ontataan door het aoEtelooa wegwerpen van een lucifer Hat brandje kon met eigen middelen worden gebluaoht Er ia weinig aohade aangerioht Koaynendiefatal De hier nit Heematede aangebraohte konynendief ia heden overgebracht naar bet Hnia van Bewaring te Rotterdam Politie onder oek Door marechaaaaeea rgka en ga maenlepolitie nit Papendreobt ia giateren in dete en omliggende gemeenten een uitgebreid oadetaoek ingeateld in alle aanwaalge woonwagena Dit onderaoek heeft niet het gewenaohte raanltaat opgeleverd oskosp éi Woenadag lyn in Bfitel Klaaaaen ten ovarataan van notana Maartohalk verSocht de peroeelen 17 en 19 selegen in de Bieaen voor f 4300 Koopen Qehr Kompeac mandanmaken alhier De peroeelen van den heer A P Oomelia lyn opgehoudea Laatste Berichten TWBiDE KAUËK Vergadering van Vrijdag JB JuU üeopeml Ie 11 u üü min Vouralttor Ur B Goeman BatgeaiuB Aan de orde ia de raming d voor de Tweadé Kamer benoodtnjiuilgavan in 1917 Z h a goedgekeurd 1 nterpellatiei plékloalil Opbrengen van WeSerU aesviascheravaartuigeii Ue lieer Splskman ai d vraagl lil lie gelegenheid te wordnn geelteld tot d Kegeering oen vraag t rii teu liairtflonde oen taak iHo velen In den lande bezig houdt o l bat door de Engetsche vloot opbrengen van NadeiilaiKbtihe vbaashemaaohepen Db Minister van UnitenlandMelie Zaken de heer London beantwoordt den ioterpellaot De naak heeft de vdle aandaefct der Ri ecwlngi Miniater P o t h u n aliIxMjitwoordt de veraohtlloiide nirekew l llvoerig bcaprak de MlnWter ile venrtlllenide mofilliJ h Ien aan do cllutributie venhomlen Of ar grove fouten gemaakt ayn tooala hier ia beweerd zal eent na jaren knnnen worden beoordeeld Spr begrypt dat het volk zijn levenapad gehandhaafd wil tien de leiden echter dienen te begrgpen dat we leven in buitengewone omstandigheden Na aanneming van eaniga kleiaere wetsontwerpen werd overgegaan tot de behandeling van de disiribntiewet waarby de heer D n y a a d aandrong op de inattlling van ean oommiaaie welke ondertbeken tal inatellen naar de geruchten welke loopen intake de graandiatribntie De Miniater Van Ltnddonw verklaarde niet te willen overgaan tot da inatelling van coo n Commiaaie au ala da Kamer mocht bealuiten tol aan parlementaire enquête aal da Miniater eerat heengaan Majoor de Qnajr die belaat word met eene militaire zending naar Frankryk aal over n 14 dagen naar Parya Tertrekken Telegriflseli Weerbericht van het Eoninkiyk Meteriologiaeh Inatitont te DS BILDT Hoogita barometerjtand 766 9 te yiuaingen Laagate barometentaad 762 9 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordwettel e tot noordeiyke wind nevelig tot lidit bewtdkt weinig of geen regen aelfde teanparatnnr