Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1916

No 13151 Dit nummer bestaat uit twee Maden Schoot en Karakter Ome lazer keraien rftig wljf i liet verbaal van iHen vor en o 61e om te learen bevelen moe begiaaen met ala gewoon soldJaat te AeüBB Zijn vader gin iaartiij ui van tie veiBtandlge overwegllng dat moni om te kunnen bevelen zich Btoa kunnen veiplaaWon iu de gedlacfcrten en gevoejeaa van wie geboonannau R K eteii Do juWÜieid van M iiKldh wordt behalve In den kleinen kring dier voraKenklmteren fc4t Ji in allerlei kringen omzer zoo 8aoïengierteA ïa uiaabkihapiiil erkend Warkgwenl Me er prij op ellen dat hun zonen en opvolgers eenmaal bun plaats n c4 eere zullen Ininemen Mden hen in hun werk in inaksii hen voor hunne taak gwacblkfi door hen na een vooraCgoau de theoreUedie apleiiflni letterlijk alle onderdeden van het eamangexteltte beilri e Ueren keooen op de eeniga umtiietr éi daartoe doeltreiieni iat door hen aLa g woon werkman het werk te dtoeu verrJCtoten dat in die ajdeelingen aan de orde ld Geldt het niet als een eer en ate betwijö van bijzondere zxiakkumU eid indHeavan iemand £ ezegd wordt dat b alle deelen eetier zaak dkiorgekropen lë Wij berinnerefi aan dece bekeniüe feitea om d aandatiit te vestigen op de kunat die zoo weialgen verutaaa aldlus te bevelen en Ie leiden dat men gehoorzaamd wordt met hart en ziel dal wie feboorzanien zidi met volle bewustzijn en volle toewijding toevertrouwen aan de leiding van wie hen beveedl Ala er eene groeip van meiiscÉwia irt die van ervajingeu iu dit opzicht we en made te e irdiea dan 2ija het wei de velen die inwetke tUQCtle d n ook aan de opvoeding van bet opkomend geeladit med weriim oiMterwi Eerd leeraar predikanten ena kortomi allen wier weilc De Geluksster door NATHALY VON E8CH8TRÜTH 98 De Hozen waren verweüct Hoo oeid en ik ben zoo vrij g wee t volgffl Uw eigen mij verleende vergunning wat het gabruik betreft van bloeaan uit h4t puk ze door Iriaeohe te vervangen staaneide Mj verlegen Hij gündacfate KeediB riednt eanJISe weicen belust gij dagehjk dien liefdedienM ik gedbrhteoloose bemeirk het eerat heden Dat i toch wel het beate bewij hoe zeU en ik het beeiil beeldiouw van de prinsea Hij stond op nam het portret van den etander en aleboot bet in een album Naar ik hoor eail de prinsee luijne ddboonzu er worden Mijn lonkte broedter heeft haar innig liet en dtuu db bende jongË levoodnJtlge menSciien uitwekend bij elkander paalsen Ia er niet tegen zulk een hnweiijk JoacUm heeft mij dit portret gezonden maar het publiek kljnt mij voor dien huweJijkioandldaat te howien MWebien vindt men liet 31 Juli 2 uur Gebouw voor Bouwen WoiUn toBdcht OnderWan coBuiaaeie AiwjaaaoTg Eleotriaabe Drakktdj A BJUNKJJAN ZOON Qooda HW Advertentiën Mm tm Dienstbode gWflMgd in klein gezin Lieht poedig BrisTen h letter O BareeaGoadiohe Coaruit Utrkt 31 6 HOFFMAN A Co VBAOEN een ieÉ of lufiroow goed op de hoogte van de BOEKROUDINa SolNoiUUën chrifteiyk 8 Dienstaanbiedingen hebben in dé Goudsche Courant Ueeéê tueeeê MT Deie advertrniiCg kosten leekii kIJ toornitbclftllDi 1 6 regeli 0 36 voor elke regel mmr 6 centa Opguf aitcluitend un betBnrean Fijne Liiceupen WUNMID FOCKIMK Verkrygbuu 10 Firma A DAM Kleiweg Ooudik Td 87 In 4 Molsn Tilthw 12212 Wie nau ti n voordeel ziet £ n niet te en obryven tiet Vervoegt ziob rtlgewii Waar het goedkoopite ii of zend lonipper o bode het ii van ondi bekend JACOB KÜLMAN Korte Panaekoekitr i Raturdam Het meeat geiorteerd en goedkoopite adrea voor de Snoaptafel Veriieet vooral niet myn PrimaTollee f 1 per bua en myn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 et p itnk ao MT Telefoon 12292 FirmaC SMITS Schoenliandel Kteiwegr 48 l ouda Opgwioht 1879 HËT ADRES VOOR lËMRËGIV 111 utrüï MHi liiiirilfiRKlIip IIEUil DIT HIT HaoAIUM VA N HAVEN8WAAY ZONEN aosiNCBsm Deze THEEËN worden afsaleverd in verzegelde pakjea van vyf tum en en half en ee Ned ons met vermelding van Nom m r en ftys voorzien van Mvenitaand Uerk volgens de Wet gedeponeerd Zi h tot de uitvoering van geëerd otdera aanbevelend jr O aat veorhMn J BfiSEBAAKT lm H E E K B M 10 Het Succes Apparaat ia heteenigate middel om zijn scbeermes en ook £ jne Chirurgische instrumenten voortdurend in enkele aeconden viymaoherp te maken De ateeda toenemende navraag bewSat voldoende Pr a f f 60 n b t IM Firma A QUANT Kleiweg Kermis 1016 Oonda Staidplaats Nieuwe Markt BOITENGEWOIIE VOOISTELLIIGEN DMII Ncr Eerste Nederl Revue Qezelsohap Dirrotiai HUHU TER HALL OPVOERtNQ VAN HALT HIER QLIJVEN I f HoU Revue in 3 Aoten en Ftoloog van HENRI TER HALL MT OROOTSTE SUObES REVUE im Aanvanc 8 unr HT Entre Zl dalQrooto RilJatlM IH Plaatakaarten aan He Tent vanaf 10 uur lliimH lol rüÉII fai Mfliselapiiiilijk km Keizersgracht 133 Amsterdam TeL Interc Noord 10789 Afd Schrifteigiie Cursu en CURATORIUMl Prol Dr H D J BOOENSTEIN Jhr Mr L H VAN LBNNBP Mr Dr C P SCnOCH Dr H C PRINSEN OBBRUOS Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schrlftelllke Cursussen ala vi lgt verdeeld A Handelswetenschappen 12 cunasscn i Boekhouden populaire leergang en eiamen cursna Handelarekenen Handelacorrespondenlie Nederlandaoh Fransoh Duitacb Engelsoh Zweedaoh Rnaaiach paansch Ualeiioh Handelsrecht Handelaaardrgkakunde Handeltkennia Warenkennis de Techniek der Adminiatratie de Techniek der Bedryfareclame de Techniek der Etalage Stenografie Boboonachrijven Maohineaohryven N B Special l f aai a voor teipraktitk dlplaaHi a B Talen 24 cursussen Franach Duitacb Engelsoh Italiaanach Spaanaoh Deensoh Noor8ch Zweedach Bu8aiach llsleiach Latnn Cmek8ch Eaperanto bovendien een Cnrsua in de Algemeene Literatanrgeschiedenis N B Bllaondere Carsmaea voor ket Staatsexamoa Ond Talaa A B C Exacte Wetenschappen an Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigknnde Eleotro Techniek LiJDteekenen Meten en Teekenen VakDuitscb Vak Engelsoh D Ontwikkeling en Beschaming 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling i Algemeene Beaohaving Psychologie Sociologie Logica de Isnat van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Aeathetioa Muziek li uzielu eachiedenia Harmonieleer Bub lken iia Oezondbeidaleer en xneele Hygiüne Schn ven zonder fouten een goede Suil de Verbetering van het Handsohrift vlug en goed Reenen Bibliotheekwezen Jonrnaliatiek Herhalinga Ondetwga Uitgebreid Lager Onderwga Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cartaaa HarliaUatsoa4arwl a e U I O oavattM alle lag ach vakfcea E OpleMhig voor een acteX O 4 cursussaa Franach Duittoh Engeladi Wiaknnde F Opleiding voor een M O II cursussen Nederlandach Franach A Duitacb A EngelaohA Oeachiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuiahoadkande Wiikunde Boekhouden Schoonschryven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Eookknnat en Voedingaleer Linnennaaien Kinderkleeding Oostnnmknippen en Ooataomnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Poatale Aardr kakunde Gtpleiding Holptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommiea by de Belaatingen Opleiding Handel Opleiding Techniek NA Bebdva voor da Mor teaoeod ambtaa ol beroopon Kkooie of partlSole opleldl Saraam ralf aa Adaplrant CoiBiiil a P a T RUkavanokarlatabaak RUkspoatspaarbaak Spaorwetea Oe maaateAdintalatratl Mlalatarlaa Rllkawatontaat ai Van het onderstaande neme men goede nota De Cursoaien duren minatena 3 maanden hoogateiia 3 jaar Normaal lesgeld f 6 par kwartaal Wekelbka wordt den leerling een lea toegeaonden Iedere les bevat de stof voor de week die in de eentvolgende lea eventueel wordt uitgewerkt Peraoonlgk contaot tnssohen docent en ounist Leergangen voor beginners eenigszina gevorderden en meergevorderden Speoiale rapetitie oaransaen Da examen onrauaaen worden geaoheidea van de p nlaire leergangen die men uit liefhebb volgt Ageeoheiden van de afdeeling Sohriftemka Onranaaen ia aaiv het Bnreaa een afdeeling varbonden voor Advicsan Inzake BcroepskeuM ader dia aick voor oaa ackrtltoUlke Caraaaaaa of voor oai B roopsadvlaiaa latereaaeert vrat loader alok aak aMur aoalsaalaa t varbladoa oaa tratia proiip ctaa dat alia ventere bUioadarkodoa JOll OdBO Jr Dir 1 0 RP05T 5 6AR Aj onneert U op Het SteooyrafiscJi Verslag Tsn het VerhamiBMs in den QemeenferMHl van Oouda Bevat ALLE y dm Raad inkomende atukken de beachikkingen daarop en de stenografiach opf enomen discussies alias byeen in bodrfonaaat ABON NEU ENTS PRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwaitaal bg vooruitbetaling voor nietabooné s f 0 50 per kwartaal by vooruitbetaling Aboanementcn worden aangenomen door de Drukkerij BBINKMAN Zii Markt 31 GOUDA iiiti tftit tC i MS IIZMmilS HELDUSin aiBSüim IS 01 nSS IUMTSIM iissiniN nsuHnnEiiuiuu O sSL K KOM B SrVllS r VOOR HET VêriUrlitdoltllfti an fladó dFêrMt liüsên Toiikiitn iixirilclliuirworlelii VoorkouilheiHplyieD or UUval iia HtKirdsoer en KtMM verdwTrinn iiiMlni an Kokii md iwftf ke r Kubrnlkt li tjftiiiaii Hpraukelt fci t eiivondlg ap liri Jltiiir dttii wrylt un ti t uofat In wa üodarwaiLrfKtM HchliüK au buroU IL be fliiilt UW AfOTHEKER DRSem OF Ufm HEEFT XOKO VOORMDIG ER HV tkl D DF lEVRCDIRHEID UH ARDfRE VERBROIRERS lEDEDEELEH KOOP VIROUR EER KUIHE FtESCH F 0 71 UlIMekMida pr fi n ardan de och K ot hngt M ra Welp Élt Koko tB r M cv da UitinitWHikUnt dtUfl Hibia K M wA MUI n ftn IJl M UI p nuilmh dküal r N Z Holland Utrecht Tsrtail N 1 VMt Friesland V Oranika OrMfttl tl ntM B IMBBaiMA BMfe ANTON COOPS WQdstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 Bill Zeer mooie soliede meubelenala Tafels Stoelen Kasteh Spiegels Schilderg TheeU leh BnffCtten Styiameublenien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsMlen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles apotgoédkoop Rngbckleede Leerstoelen vanaff17 60 Styikast fao Stffltatel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 20 FOTQHÖNOEL J J 5WART 1 PLflN C 4 B RDTTErtDflM Mt Roltonlamm llttttt ÉÉÉ aA 4MMÉÉLI CAMERA S tegen egenheidspryzen met Jpriam optiek als 40 Zeiss Dallmeyer en Goerz FÉliaÉI J J W bUirKkMlrul 4li UTflüllUI Eenvertrouwdadres E voor het maken en stofleeren van MEUBELEN is bil a N HESSIIIG S Peperstraat 24 Gouda S Billöke pryaen prima mateBS liaal Reparatie aan alle meu a beien 1 W STIJNIS HAA STRE CHT A O EÜTZD A MAGAZIJN VAN Uzerwaren Kenkengerei Rijwielen en onderdeden L andbonwgereedsehappen it enatalit tüdlf awfsa oatraofaa vaa ooaMdeD vannatali leaa lao la aai Baleeia HMdedeeUng te Tergaderlngen dan ena om te Temwldeo en Werktuigen VAN Bl omwestun s Inkt ONSCMAÜELDK ELPOCRNHOLLAS S e laa gftPg Zaterdag 29 Üuli JOld BB aggBiBMBBBgS eBa Bg Vereohijnt dagelijks x kféiJ behalve Zon en F e dagöniw 0 iÖ PRMS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bew amimmer f 0 65 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaaUingen worden dese tegen twee lierpkend Dienstaanbiedingen per plaatsing van t 6 regels f 0 35 by vooroit betaling elke regel meer 6 ets Recltmes f O Ifi per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONNEHENT Per kwartaal f l tt Idem franco per port t H Met 6ediusti erd Zondagsiilad Idem frsneo per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Buread Harkt 31 bU onze Agenten de BoekCandel en de Poglkantoren Telefoon Intero 82 Telefoon Intero 83 Vitgoven k BBUXÉAl EV ZOOV i a waarby È op de cijfera v ve Utivi het met ziHi brengt dat zij gdKole dbgien of dnien dajapvan vaak zelU week aan week diaan voor dezelfde of voor venachillende ktaHsen Men behoeft de mannen van du vat maar nver de bezwaren aan hun werkkring verbonden te tiooren preken om te erkeiraen dat zooal e buifl zijn kruiai elke weritki ng zijn lieawaren heelt etx dat een der grootete rampen in het leven van meoJg leeraar onderwi zer enz Is de moeielljkiietd of onmogelijkheid orde te handhaven oeveleo zijn er niet bij deai ouderwijzerflldtaiid wier kradlten vroeg tl d4g giertoopt wier lutft en liefde Q0r hun ioeh zoo mooi wertc gedoold zijn ol worden door d e voortdurende ellende met de wanorde I En aan den anderen kant van hoeveel kinderen gaan de leerjaren voorbij zonder dat zij de vnwhten dragen die daarvan hadüen kunnen en mogen verwacht wolden en dat alleen maar omdat het met bet lee ren vanwege de voortdturcnde wanorde ol de moeiaJiikhedon bij bet liandhaven der orde met wil cfaKhielen Men gflvoett bet daatoia zoowel Is o krtiigellfvaa fcet inHwaiJti aMbl vele ouder dlat het tegenwoordig ergens hajpert in de varhouding waarIn onderwijzer leeraren en anderen eeneizijda en de leerBngon jong a oud andereazijda teigenover elkaar ataan ZoU de overweging dat het vroeger niet beter wa dan nn en dat de ouderen van thana In hnn jBugd ook geen Imtje waren ora zonder handWwenen aan te pakken geeft bon ge i troodt Want zoo I vraagt men zdöh terecht al het heet dat de wereld la zoo vele opzichten Is vooruitgegaan zon zij dan ul t in deopvoedkunde zijn blijven staan of zeMa achteruit gagisan dijn Ziet daar waarde lezer het vraagstuk zooela het tegenwoordig aan tal van onderwijzersinsteHingea niet alleen in het buitenland maar ook In hot onze niet alleen van verre maar ook van nabij degelijk meer aU brandend word gevoeid Men ziel naar de rMluHatan van het on derwi e waarbQ lliSflIjk nift alleen op de cijfera v veikregenkennis woidl gelet nft lf ook da reduitaten der opvoeding Moeten Aiedeopreken en bemerkt feot zijn dcbrll vaak in eigen kring dipl daie niet inovereendteiianing i ïplli de verwachtingen dle men gMReepd badervan te mogen koeate l dh lao tadaaraan badtaad fa i Dan gaat men aan S otken en vraalgt zich bij wie of fwat e8chuld of ooreaak wel aou zi a te zoeken Het wil mij voorkoatn dat menverkeerd zou doen door te pogen hetverarhijntfel uit een iHteie oorzaakte verklaren ZooaU In het natuur Vn b t maat aohappelijk leven eik verdehljnwl in t een aajaendtel van ootÉaken aanmv hangt zoo ook In het gaesleUjke Er ld bij vroeger Vstgeleken lete veranderd In de leer Er Ie leid veranderd in de delku fige g eidheid dor leerilngen er iet veranderd in de gee toli t alaudleer die de kinderen thui en in ds maatdebaniij lata veranderd in da lm die onderwlja hun klasde innWien De n uMaiai $ l kelhno3léer W aedert meer dan een eeuw vol van de gedachten aan vrijlMidi g eli kh d en broedeMcfaap at de jen d nat onberoerd kan hebben geiaten Andeiv jd dtaat die zeHde jeiigd vooral In labriekaeteden Ja felielijk overlal vroeger dan voorlioen voor de kana vaak de noodzakelijkhdd haar dgeii brood te verkenen Zal men Izich dan verwonderefi over vroeigrijpheid of over een onathankeiljkheldagevoel dat vóór het eindtgen van dm leerpIhihtlgeDleelUJit IS jaar dat t op dchool tm In faniid wel een op nngewenakUe wiise zich openbaart maar daarna in de fabrlefc on op welk waar took een onmldbare factor voor hot welslagen W Mes b klage zich daarom niet over dat attjgend aUgnioA I Voorai niet iu een 0 1 waarin de idcb dot z Mri e Bngr de lawe elp n zeK deenoo al achrijfvooAMd i p boni mi reeiki aetlerl blcntalU i van jaren ld gehoord Heeft hetllboralianie welka bidtoridcfae beteekenla in dit op dit niat kan nddkend ol ontkend worden In aijn iddalliMacfae periode ie d anddtia gewild dan voortibirende oipvoeding toi leitrtigeerlng en geldt Aók in dit opirilfit niet de regal jong geleeoid oud gedaan P Heeft niet nog dkaer dagen Mr 9 van Houten de vadmr onaer tegenwoordige kiet et In zijn dchijnbaar ieolenient toch van vele oud Uberarlon nog de woordvoerder daaraan herInnerd f Wat betlkkg vmt Hi dan Zoo moadt he komen En men heffe geen klaagzangen aan omdat het zoo kw m 1 De fout ld alllaen maar dat men niet biJtijdB de bakens verzet heeft Dat niet de opvo dkuwfigen eer de kwadUe braadeind werd haar hebben gedeai dat ona methoden van onderwitBen en orde liandhaven zich niet hebben aanf adl aan de veranderde omdtaodlgli en dat nicu dua tegenwoordig no opvoed en ou derwijameltaadea ot MJ gebrek aan begrip of helderheid op dit gebied heeitanaal geen melhodM folgt die leiteiijk verouderd zijn die meer herinneren aan het dtrade regtme dal veor oaae vra fete eteMaMk lege uU huuriittgeo geracruiee geacUkt werd geeichl en zoowrf met hel oog op den tegenwoordlica tand der zielknnde aid uit het oogipunt van methodieii av in velband hiel de eiaohen tegenwoordig aan de toekom tlge leden Van dtaat en maakichapplj gesteld aid ondoeltrelfand moet worden bedchouwd Hel i het ottde vraagatouk van g ag en vrijheid gtümeen K iap on individu damenwerklns en delAielp dat aldua godleld ld Het gaat niet aan doae vraagalukken te wUlen oplod en met Inaidilan dia uit vroegere Ihana voorbij gegane veriiondlngen en gegevend voorkwaimm Elke tijd eidcht zijn eigen oploading De onze een audwe dan die van het voorg alaoht B dat niet voor ttjdpsaaee rJng maar aU de oploMlng van sen vraagdtidi van welhd be n woo llng voor allen die aan het onderwijs verbonden zijn het levondgeluk en de liefde voor hun werk afhangt Eerste Blad t enaie vour de lct rlli4 oii hun toekomat bun karaklervtirmlng de ge achlktkeid voor werk en Raiatdoiiapp ameidumeen met de mate W8ari hu nndeirwijzer ol leeraar den onMI dier vragen doorziet en van de juldtbeld waarin idj gaeddoordbdMe In V aicMen in de praktijk weet te brengen Eli men kan veilig beweren dht voor de leiding van klaaben eif on derwtJaindteUIngen In dil dtadiwn van de ontwikkeling onawr maataohaf veel meer gelegen M aan het hebeerdchen van dace opvoedkundige vraagstukken dan aan kennie op we k ander gebied ook Vat tiaat bet den leeraar of bij de gefaeefe wereld der kenola gewon Indian hü I gave an de vorming miale noodig omdexe leerdtot aan het leven aangepaat al dus aan Sijn leerlingen mode te da len dat htj bun behalve kennid lat van zijn lunigdle pemoonlijkbaid m dagal f Wat baatte h don leerling indien zl n oinlerwljzeni knap boettan en bij bleef dbor een fout Iu het aydleein met zijn ziel en bela n0italUiW vourtdNiriavd bulten het oiular wijs alaany ld niel dal ondorwijd hel vrocfatbaante waaitilj de leeaN llng mei hart en ziel madeleeftf ilo vele onr l e i w lj aa aa venatgan dtoknaidthuu leerlingen dmi te betrokken Jn bal werk dkl Bij reedd daarom de orde Uefbebben 1 la niat veeleer de lofsMand dekui dat de leerlingen de handhaving der orde beittdujuwoii ahi een zaak dSo den leeraar of ontleriwijper alleen aain aat en vorlieugen zij zieh allen niat in eiken zondaar dien hel gehikt die orde te atoren f Ja lachen niet zelfs de bane leerlln gen aid de bekende booddiMvd der klaade die reedd door een enkele blik hunner kameraden geprikkeld woHtsn om wat Bit te haiei t bmtaals ol grappigd bedenken waardoor hof ondlerwija lijdt Ziet daar enkele gïepen uit bet onderwarp dat tegenwoordig in de wereld der opvoedkundigen vale pennen in beroering brengt Vooral nu uit het democratidclui NoordAmerl ka met zijn durf op eik gvbied redultMan van procrinraüngen op het gebied der opvoedkunde wordm ertelil tHe IiMhrdaad aan hot bewonde Feuilleton idiger dat de oudste v6órden jongMen gaat wad hij de tafel teruggriieerdi onvenÉihUlige uitdrukking Ugl lïjn gelaat Ik ben ten zaenste verraat dooruwe woorden Hoogheid bagonBenedicta ik was va overtuigdvan uwe verlovingL Waarom aehttet gij mij in aattot latei wat gij zeU zoo avaDlrotdohvan n wee vroeg Pony Ittou derophaleod r Ik begrijp u niet Hoogheidi Gij If win nooit en nimsnereen poaiti huwelijk aangaan en ratjdtobt gi toe wat men ooesnt unmariage de convenance Onze o nflta digted n zi nietgelijk Hoogheid Een vorit B oetzieh dikw ü opoflen voor zijn vaderland Wat b mij ultaiaak hartelooe egoUme ja ik aJ mWslap beaobouw ie Wj een Ud dervorstalljkB lainllle meortat plicht Ik heb gleen land of volk dM rechten op n j heeft ik ben vrijenmea teres van niijaeH Vaa n j veriangt de echtgenoot niets dan llrfds Heide bovenal I Van een prin of eene prin eidcbt men In de ee e plaata kroon en abater mat al do haqdarden bi eu die de poUtiak noodzakelijk maakt Een vor t kan and meebrengen wat men in een bnwe11 van bean vrawiM t Sk eohter kan de hcfde die naan eidcht niet dwingen en ik zon dUa dan aan die eerlijk en oprecht aanaoek om mij doet door ml i jawoord mid leiden Prins Percy knikte loedtemtneod Gij hebt gadijk Wie oen Sterop de unifom ad draagt luin geendeel hebben aan de ter van h ge ldk die aan den hnweliJkehenHi dchltleit Dat zon al heeMaai HJn God zIJ itank bewltaaii tl nd zeerveie haiwe41Jken aan db von ehhoven dat men oarer die zaken andorai begint te ilenkeiLvOp het altaarXvani n Kelaerd en Konlagahuld brkndtHymend faltkel ven holder en elnalJÉf tn iedere hut door liefd mndiTpgetKiuwd Benedicta aaiwrtdeeven toen ging z gUnldCheaid voort Hoc dikwijld ik dH b oorltJkobeeld ook aanaag mioH ld daarbij degedachte aan een huwf ijk uU berekening bl ml opgekomen want hetgeluk doheen mij onaHcheideMli verbonden aan dit voielednild Ik zouhet weikellfi niet zon onhagirljpeltjkhefahen geacht wanneer de owlMebroeder het lieve melafe dcttejtde gevoeiena toedroeg aid de jobgSto diegezegd wordt haar te baninam Hy zag haar aan mdt een Mik die haar trof in hart en riel Werkelijk f Dan bobt gUnooit geteerd te leaeo in een man nenhart Hen zegt dhl vrouwen gewoonlijk deherpziende 4fn dat ai J ieder vonkje van dyjn athle dat voor haar gloeit waten te ontdekken laat ataan aeo hoog oplIHikerende vlam I lül beet 4oh op de Mppen en dronk met Mn teug bet glad uit dat hij zichzell had ingeachonkesk lieneJii ta hart beefde Ilct wa haar aldof zij deze vlam eenakhvpa helder voor s zag opgaanvraaar opdtijgen aid uit aen duizelingwekkend diepen afgrond Aid vadigenaKi Id bleef dj zitten en klemde Dijde handen samen Waarom zag lujhaar oo vreemd aan Waarom dprak hy zoo in raadaetdr Goddank dkt de zliUng werd opgeheven De prim reUite haar aid naar gewoonte de hand maar het waa iJdof lie gloetande vlam nogtudwhen hen atond en belden ireigde te verteren Toen keerde Percy zii om nam een ontlulkendim rozeitnop uit den niiker die prinMd Johanna s beeltenld veraierae emalak dien in het knotipdgnt Als gl voortaan weer bloemenplukt m uflrouw Daja denk danniet meer aan de prinded maar aanmij I Ik ben ann aan nike gavenvan vrlencfeKAiap m liefde het levenbaarde mij tot nu toe weinig rozenmaar doornen dea te nnar I Zoolang ik nog hier len zalIk gaame het sWon va uwe Hcogh d met bloeann dtoBeeren ast woorddr kalm miaar id d idit dat hij baar ha rt bij deae warden kou hooren klojqien Zoolang gij nog Mer zijt Het welk een blik zat bij haar aan Op dit oogenblik traden Wadmiiih en een bediende binnen De T rind groette en verliet het dtUon Nadrol verboden Met moeite bcreKt llenediWi hare kamer Zij zinkt In een Buiten mag het atormerk maar In haar hart woedt een orkaan 01 Benedlota ook al dldd erend aan sJ haar leilen do oogen lult zij ziet toch Percy domheren van liefde gloeienden blik zij ziet de rood op zijn bordt zif hoort zijne vorklartngi dat niof b Ij de verloofde ld van prin ee Johanna Waarom tolt hij to Boovoal belang in haar f Vanwaar die vermooiton dat zij in don noo lottlgen mioeuwatorm haar iileaal heeft gevonden Een onbenchirijldlljko ang oen gwvoei van onaneoht maakt zich van haar rocaaier Vluchten vluchten voor hean voor haar eigen hart Wordt venrolgid