Goudsche Courant, maandag 31 juli 1916

No 13152 MHANOERQ STOFFEBRDBq i BEDDENMAKEBU a£CTKISCiffi ffiineUMKEBQ Karp tte ed Beun MtÉkglIl Zeer mooie tollede meubelen all Tntels Stoeien KMlea Spiegels Schilderden Theetefeli BuBetten St iluieablemen feli BuBetten St iluieablementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veereabedstellcii Kapokmatrassen Slaapkanenneube len anz enz allei ipotgoadkoop Rttgbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 stqikast f 2a stw tafel f 9 ecels f 60 f 7 60 ena 20 HMnUlTMh iHHMiillllkhUlfaNh Rottardam Per kwartaal Idem franco per post Het Gellliistreerd Zondagsblad Idem franco per poet Abonnementen worden dagelUka aangenomen a p ons Bureaa Mmkt 31 by onte Agenten den Boe khandel en de Postkantorea Telefoon Interc 82 BERICHT FirtoaC SMITS Sclioeiiliaiidel Kleiweg 4 i c i t Opgerloht 1879 IET ADRES VOOR IEDEREEN MfMMiiniid IlSarUik VrlMa ni tfae U JUX iiton arl9tMnt UiXarK KAMBB A lerlei l tieidie iwttUiCi u til t ji eena eui üeer lange li l van um ei jifcu aigeaaau y liet Jeze werA tuttiiilicueü Toorat S n duor t il iwijuM iug uie er op torekOiii wa = Uen iwnig wuii iondeniugen iiMtruK dien zy iiertl ga aKt weg te nemen ier wi loon ue iweede Kiwne Hon heelt 1 uiigïBioofd on ite tinancieele ontweirpeu aJ te iioen vóör het gtece had ue l i ie J 1 uatUm beoióieii zo alle te laieu Uisgea Waai aan uie amfi tlinge ItaugooW M tue te aluujren UI een raaAei Um het tigunr eeui gerjiBle te reudeii werd vanjliaaig oji KH r t el van aen heer t liooll liealultu eeii cojaniiöle van voorl er 4 diog te henooMB Me alle finaoet eelt ontwelden uiftvAttcti Wat er eigeiik voor de berWdeu vajt ur wik niet dluMcIjJk HxCar mdert de Iweedte Kam r met sücete dtelgdijke coqiB Bles matelde aapt de li r e het na at paaeen ze heelemaal niet in het Meleel van de Kamer Afhtereemvolgeo deed de KaïWfr al die wetiKintwerpen tot het langer in dien houden van mdiitaiiren de uitbreiding yan dteu landBtorm en het niariuecredbet Naar aanleiding vaa dil laat te gaf de Minister van Ma ritte eemge inhdhtingen over da rel let te Soorabaja iMj zedde duit hij den bekenden dagördier vaWdüüi vlootvoogd niet in beiachenmng aam en dat hier ie lande bij de aangekoiroen latrozen een onderzoek ia inge eid jaar de aanJejdïng tot de raUetJe Veel meer lk t ia er m deBe metellge zaak echter iet ontstoltei Buitengawoon lang is gBifebatteard oyer den aanlog van een trandijntje Indle dbt in de XVeede Kajner grif I werd aangenomen en ten Jotte ook door de Eerste Kamei iverdl göedi In de Molen Telelugii 12212 Wie naar zfjn Tooidael ziei £ n niet tegen lohrgven ziet Vervoegt zich nlgowis Waar hot ffoedkoe Ma II of zend lohipper van owli bekend of zend lohipper of bode het m JACOB KÜLMAN Korta PanaakMlutr s Rottardam Het meeat gesorteord en goed koopita adraa voord Snooptafol Vergat vooral met niyn Prima TolliM t 1 60 per bus an m a mauw artikel zonder naam luaur O Qr SM Mtkai van 1 t p atuk 20 Telefoon l22S r Boronat Hoedenverf Drogisterij Westhaven 11 11 Eoillieei uit het kenniigewoel met een lekker glaasje bier in de verandik van CAFÉ BELVÉDÈRE MXRKT oek Hoogstraat Feuilleton De Geluksster door NATHALY VON ESCH8TBUTU Aup dend 40 c VAN vuErr Nadruk verboden Mae hoe zal ztj eene gioèJhütle redkni vinden tot vertrek f laate Lotzenttmrg woont hier in het Botel jsii m ieder oogeUbUk bereid hare nioht met raad en daadbijr te taan hoe eoWor zal zSjnaar te ajireken knjga i Met KtifleAle weer mag de patiënl nietuitgaan en dtoor haar tante hier la laten kuroon zon zij allee verHMfen Maar zHj kam haar een brlalje aUirttVen met verzoek ajin Eokort te t Jagrafeeren dat deee haar terugroept wegens oi Mtt dbeid van haar oomen voogd In vliegende haast werpt zij om paar regate op het papier on il den brief Dan echter blaart zij badniteloaa voor zi i heen Bij het heli van het park i een bnevenbusl dozen avond aaP alleen poging wagen die onbemerkt iaL rei Dezen aivom Haar tart Jfhuite luHte Varf aivon J jmAt ikn moet LAN6E TIENDEWM lO U a s TELEP aoo UfT NAAR OB BOTENMAOAZUiagi Firma 1 W VAN 1 Ë PAVOORDT TLfdel en Rapstokkleeden Loopen ikanten 15 GEVESTIGD in ONTVANGEN rarhimeriën van L T PIVER Pari ESSENCE LOTION t J PbORAMUE K POMPEIA za r AiAGEsi lSiliP aBPMatra89éii 1 iOeHjBERA AZUREA Bagg pond pnainingn lottefdiinrMiillsM te Direoleikri H CASTERMAHS Men UlfiMJOI Ueiir Tiiiiioi m u m mim HmTtlNmiNfBSHEtPRiEHl te ROTTERDAM M hÉriD tÈu Tclef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen HuisapotfaekcnBoekwerken voor leeken B Vanending per bode of ner post I aUeAoagssad 15 Eenve rtroflw dadres E voor het aMkm en sto Hm e u S van MEUBEL is b 1 N HÉSSING f tnttmtU t Oowta Imma ptdaeo prima nuU naal Reparatie aan alle men W Speeiaal adres voor het leveren vanf rootê kwailtitms AJlNUg voor ophooging van Terreinen enz w N L JAKOBS zoon SCHIEDAE 4 fS ersohiesohe straat 43 5S FABRICfeEREN SPEQAAL VERF en TEERKWASTEN VOOR sain DERs en scheepsoebruik Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hsuhoadiag en industrie o 4c Stootcakken Reddingboeien en ZwSifniordels 8 ten dienste der Scheepvaart s 40 BJSPARA TIË INBICH nNO VOOR UACHIHEBOBSirEtS ENZ DffORTEUBS VAN ZVi EEDK HE TEER KN ARCHANGEL S3L UBTiiBH II UUUIl UmyUUl El ÜJI lyUIE SUEERiniULH 5 e Jaargaog Maandag 31 Juli 1916 GOIIDSOIE COMANT Vereohijnt dagelijks m Ai behalve 2kyQ en Feestdagen en PRUS VAN HET ABONNEMENT f 1 t5 1 50 PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met bewysnummer f O 66 Elke regel meer O 10 BU dne achtereenvolgende plaataingen worden deze tetten twee berekend Dienataanbiedingen per iMastsing van 1 6 regels llf 35 bU vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reslames fO 15 pef regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intero 82 uitgevers A mSfMÈS EM ZOOJ UM eiae l o deol vau ue aiuttie ur i Kcu iNauiens ue Cuuhimssil vim nap purieurs verueulgue ue neer i utijn nel awendement um Ue uijUr ige uei gtiueeuleu op een Uenue deel Uc e kwesties waren bij Ie ulge mesne besohoMwlngen reels jitge vödlten De amenUemonten vaa liere sti n en aunes werden besiliH on J aannemelijk verklaard en ufc Irok i de heei van Berf taijn zijn amende nvent uu liet amendement der Comnütaij vaul Itapporteurs 1 lu voor ue ge meenten werd aangeiuiaen niet aleohls ü meomien togen al deheeren LulMnan noeok llenkem ius van NispOn tot üeveuaer Uooguerttt de Montó Verloren hei amondeuieat öaiinai werd verworpen Hiermede wan de priocipiu e be allsaing genomen Wat er op vtjigue was lein redactioneel geprais waar in de heer van Sosse van Us f4t peclalM Is De vaoaottesteRondiig woel r er de Kamer en eenige itdnuten later wa ren de artikelen aigehomerd ouder hoiddelijke stccmming werden de drie ontwerpen goedgekeurd iüsniwd Is dkw barsHil ISt tnam wet is vastgelegd wat reeds lang bestand Als men dat in aanmerking neemt beeft de Kamer feitelijk in er bodlg werk gedaan En dit is wel weer gdoleken dat de Kamer het wondermldlel voor tiet wiWlagen van de levendmiddelenvoor zituing kent al de Minister liet kloeke antwoord van den Ml iiivter van Uulleniaiiaaolie aken op ue vraag van den beer li plaKmau UBZotke het aanhouden van de Nederlandsohe vlnoheMvaartuigen maak Ie een gooden indruk De Kogeerliig toont ook hier weer onwrikbaar te staan tn haar rechlmatlge elmhen De bravo s die op die rede vuigiten waren welverdiend Alijk In liet Ura ijoboek bleek Is de toou dter liegeering welwillend dix krachtig en zij laat geen enkei van haar rei h ten lus Daarvoor een iroord van hulde n lof re ut ut uüi 11 t vamlKthiu tial gruli ueii ut uoi lurH ui ruggeuouw uoMiemu wareu vuur awieie uueieiu ueu wurueu ueateeo v m twee punten draaide het debat v jt rnaiu j jk lul ue eeluralu alio vai oen rijiwrogeling wo rm ue g moi uleu siocnts ais organen vau uu ovcl neid muilen optreden en in Ue tweede plaats om di bijorage van de g uKeMeii Xle Minister wenitcht ue gelueLiuen óeu kwatrt van ue kosten te laten uetalon Alleen wanneer het geuieenteoelaiig aan bel rijKalbeiiang is gebowlen zal er zeiceidleld bestaan uat Ml laatste belang zal wortlentenartlgOt liovendien de omvangi van de ventrekkiug versichlllend vuur de gemeenten on daardoor ootstoot de uoodzakel eld dat da gemeenten btjiïragen om de ver lUen op te hellen Zoodra de gemeenten ook de finaucieole gevolge moeten dragen zullen zij zuinig 4 u Het dlstributie outwerp biedt de ge legenheld on profijt te trekken uit de lessen die de ervMtog van de laatste jaren aan de UKgeerlnc heelt gegeven i r werdoi j een refUekep gtihou den hetgeen geadiiedda kfj algemeen overleg t Was trouarwa totaal ove budig omdat al datdall fc duldelijk was hoe het slot der diwwMe zou zlju Men had wel onoddd Hik een eind er aan kunnen mailen ea naar huls gaan Want d Minister bleef hardnekkig weigeren van i staad nuitte gaan HIJ do artikelon dmUg de heer Duiji aan op mepr mededeellnfen van den Minister Er gaan veèe var buien en vete lasterpraatjes over dezen Minister Daarop wilde hij niet ingaan omdat hij He afwees Maar ccn lelt Is het dat aommige zaken omluideUjk zijn en bVJven niette genstaaode allerlei inliohlingeii Juist In het bdang van den Minister zelf vroeg hlj e n ondsrasoek door eene oimnlssie die een zsppoii zal uitbrengen NatuurHjk vilde de Hink ter daarvan niet wem De dMnasie leidde tot een kleitt relMjf ooidat de beer Duijs den Uaam c zich laaidkle dat hij al advocaat vanden bekenden Posöramataairljder Polak optrad De hoer Dn ontkende dit nadat de heer Schaper hem even op zl n nummer had geeet hotgeen l i h r Duijs weer zeer boos maakte Tegenover het steW van den Ml nister verdodiiJHe do heer vin Bfre tejjn dat het Kijk alle kost m znu dragen en daarnaast vaste prijzen geen maiimuraprljsen zal o ellen Verkoopt de gameMie beneien l e prijzen dan zal het Rijk 2 3 de Ge I l I tl t i vi lal leueu VüTKio r ücu tr leffeu au ue oveiige zonuer duaMiaate aii tuuiueu weuiunlwerpeu uucuieii j i tdl luMeJiiug van eeii puai giio en cniKque vfia ikeer ue wi ugKi uL r poattaneven ue poaten vuor ue innuatliig van een runner voorlioh uugiiuieuiM en de bijurage aan hei Hailüuaal iïteuncouttte lOOBUj WIJ reed zeiden liet de Kaïiiec de neiaiigrijae welaoiiawerfien eenvoudig liggen Wanneer die iAi believen at te doen ia nog our bekend want de Kamer pug lot na uero btjeeproepiug idtee VVaarachajnlijk komt ze began bep teuiber terug t Zal Ujd worden TW DL KAMËU O e di t ribu tte w e t Ken Ktoek wuord Naa huia Ije Kamer ia dau eindetijk naar luua i a een lang en alap gedetiatteeir van vele uren lang met betaailde t i t tiat alle econundatiie uebaitea lu ue Kamer netxieu gelMd te weten nihil Ui de KUner gesdieidc laoie eigenaardige apri boire atuivinin uie ue taawte uag voor een recta pieegt ie kenmerken Min ier i oMlHuia la weer Heel tmiut uit den mrlju genomen en hol U kt zelta aiaoi hu er zou raugetijk oog korulater op geworden ia ua zi iWiiUe pj turn xtju al w tuig i witd heat de Kaï r gwlucht geouat legen dw waarnemer van het uepariamenit uaiU welijka m het eig$nli ke hoofd terug of e kruipt in haar aduilp en ia heel wat iLwftkket tn haar aamvaalen In het latte uur van liouderdag was de di£K uBdie zondeqr dat zioh na het aluiteu van on overzioht nog i Aü bipottidexs had voorgedba i genaderd tot de rede van den Mint ter Over het algemeen wa de rrltieli niet zóó abharp ala weüidht vai waoht wwl en daarnaast ontbrak het Mil Jet aan hulde De rede van den Hiniater bewoog zich ffebeel en ai in de ricbilng van ïijn vroegere rodevoenngem geJjjk bet elad m de diotrtbutiewet beli chaamd niet afwijkt vad de tot heden gevolgde ref ingen 81adils wordt nu wettelijk geregeld wat vroeger bij maaireg van beatuur werd afgedaan Slechts enkele piunten vinden een nadere reig ngof worden verscherpt Tot nu to werk ten de meeste burgemeeotor mede dit ontwerp verplicht hen nu lli tot medewerking De HlnuMer zal het De Oorlog Aaa het Westeiqk Frant Het Franaohe oomnksniqné van van 29 Job Inidt Op het Somme tront pooien twee krachtige Dmtiohe afdeelingen de Franndie linie ten Westen van VermandoviUen te naderen Zy werden met geweervoor afgealaften DE UITeWUM Op den linker Ilaaioever miilnkte een Dnitiohe aanvalipoging op de Frsniohe itellingen bg Heavel 304 Op den reohterhenvel werden twee Dnitaohe aanvallen die tgdena den naobt op een redout u hetravynten Zoiden van Flemv werden ondernomen door het ÏVaniohe ipervunr en het vnai der infanterie dat den Dmtaohen troepen ernstige verliesen toebraoht gebroken Ds IVaniohe titM n letten hun klaiaere kr gsvemohtingen voort zg vermeeaterden eenijte loopgraaf geideelten ten Noorden van de kapel St Fine en in de treek van het werk Thiaumont waar s een mitrailleur buit maakten Pe artillaneatrnd ii itaeda levendig m den eotor van de boaiohen van Fnmin en Cbsnoia De naoht waa kalm op de rast van bet front Het Franaohe romnniiriquè van 30 JuU 4 lu da repk va U ulne joogeu ie Fronsiian een UriWihe verkennliig afdeellng ten Zuiden van l l bons uiteen Op den rechter Maasoever werd een Duilseho aanval op een railkjut In het ravijn ten Zuiden van l lau ry door de l rajidchen iifgeilliigou De beHChletIng wordt in de strodt van Houiy en In de b is a en van Vaut on Fuinln voortgceet De naohl waa kalm op de rest van het ront Het Eageliche oommnniqnó van 30 Jnli segt Twee hardnekkige vfjandeiyke po gingen om het Delville boicb te heroveren werden afgeslagen De itr d ten Noorden en ten Noord Ooaten van Posiórea en in de nabghoid van het bosoh van Fonreanx dnurt ateedi voort Wg hebben in alle dne riobtingen vorderingen gemaakt I Toemtnende lHiM1iletii l Uet Kttgei iAi oinmunliiué van m Juli luidt t e hirendo den aigtloopeu uadil boirtbarileerdon wij hevig de vljande lljke loopgraven en rosorve teijiiig i min als men hem he lt verhinderd zlon aan Ijn gehelde staidlea te wij den Wat hem echte een onover kuuMlijke hinderpaal üjn zal dat I Marg Da A zhII fti en hare IMde voor een andier Alles kon Uj koopen door si naam tljn geld m fti Percy weer aan de thoetafai ontmoeten 1 Zal zij etn voorwmdUel zoeken om er niet aan te venSdtijiien I Dd gaat echter zeel mooMik want ji utt van avond wU dokter WachnÜ £ zijn zoon meebreiigten di üenediotas WeihnailittHCamate mat de ceJlo zou begeleiden Biitendien na hpL genaardJg goaprek van dezen mldBM zou h ar wegblijven aan eene blppnder reden worden tocigo direwen Neen kalmte aaven Jl lliglieid dit zijn de eenige midllelerf om haar eigen hart en d t van dien endeire tot mat te hneogen I Zal zi kalm en ove llUg kunnen rajn Bij al en amgst bi de hevige ontroering den onbe0rijpel j eu sehrlk bnilat todr een onn van g li door geheel haar zijn m wezen Zij kan het niet tiegrljpen en tocht zij zou zoo gaarne die oobett irtjfeli e dohoone taal zijner ooglea wil len verstaan Hl dien zt jarenlang vol dweepzielce imiigheid heeft Hef I giAad en vereerd taj die al eg beUigienbeeld hoog en onbereikbaaT vóór Imar beeft gestaan hij slaat Het oog op hel nederig vioottje eweinala de zon eensklapa de dl e A Mkluwen verjaagt en het vergelen bloempje In liefde gedenkt Benedict voowt d handen en drukt Z8 tafelen haar hart A glimlacht door hare tranen faeeio Do koflie op de Uelne rooktafel yoor Prins Pony baHand wa koud geworden zijn aar was ul g g an Hij staart over zijas courant heen naar bulten de schaduwen van den regennijhügien Meidag werpen o I z venstor en Haat het woeden dor elementen gade Hoe zal zij In dit noodweer haar brief beaorgien 1 hare alulera over zl troiMnd vtior Azijn vomteti êl mvciit alleen dat óéne hoofd niel de ieCde de otJito soulvere Hij bad meer gevraagd dan hij gewild en het antwoord dat Mi Hij bad meer gevraag danbijhi ontvangen had een cri i teToor schijn geroepen in ijn hart Marga Daja bemiSde I X at begreifi hi Zij beminde eenander eenvreen deling op de een of andere wl betrokken in h gekeurde tijden dien neeuwstóm Deze zekerheid alebadt hem wakker 2ij brengit hem tot bewustzijn dat hij meer voor haarglevoeit dan hij zich zdft heeft willen bekennen Het bloed dat tot nog toe zoo kalm dkinr zdjoe aderen dtiroo de bruint wijd op van opgowoi beid en vorret zich togen Ie peril die hel noodlot healt gMtebi Poal tie I Welk een ledige doode klaidc Voor hem Zijn per oon zal inssere nooit een rol pele In de politidt en wanneer tfjn drie broeder Iw wen In hunnen laad i het eeiis te enrichen dat hij den tanixiooi der wettige prinsen maar niet ai te breed laat uitgroeien Hij weet dat men hem geen hinderpalen In den wee zal loftven wanneer bij een tMi weiijk ok liefde wil aangaan 0ven oprechte lleule waarnaaa zijn hart Innig snaitt Arm hongerend en dior atend naar den rijkdom hanir ininno staat hij de prins van Ksniiiklijken Uoede voor de jonge vrouw zunder naam die ziek en ellendig zijne hulp beeft Ingeroepen wArm zal hij blijven zijn leven lang waneer jU Ie heengegaan en teveage zal Bj zi n banden uitAreiiken naar da hei ilerc ster wier ohltterend liohl niet eUen sterveling b K ljnt Zijn hoofd zinkt diep op de borrt Krampotch tig shilt hij de handen Maar hij ziet vol hoop en verwaiilting naar builen in dtti Morm Waar nu nog dniMere wolken voortjagen in ijlende vaart straalt morgen weer koe les end zonlklit In ongenften g an HOOFDSTUK XIH Het weder wa in den loop van den mliHag nog ong n tigw gewor den De regen viel bIJ Stroomen neer de hevige wind wa aangegroeid tot een oHcaa BeneiHota Slaat rtdetoos aao hel Do storm ontwortelde de terk te txiomen elk oogcnbllk vloten ram melend dakpannen naar beneden De zieken Ji len dicht bij elkander en vcrliaalitcn elkaar vrceselijke gesobie ildiiHSen van in estorlc hulzen vwn nicnspchen door dten sl rmwin f upg nomien van riviorem lUe uit hare oevers waren getreden en chrlkkohjka verwoeBtings n hadden aangMriiht feu dichtoriijke patient raiH tierde met luider SWn uit H lller s llocke Dcnn Me lanenten hoMten das tidilld il r MtnvutieidiAiid I en de owie lumpedverkoopAer hih lorde met Ingehouden adem naar zijn roerende voordracht loguie Itroodl ondieD peritjlr 00 bel die voor het thee unr hildlde bnM ht de oiigowiinden gemoeileren weer wat tot bedaren AarzWend begaf 7i b Iieim llli a naar hét Salon waar le 4its hflispt ritusliiht onder den tbeetsiol was aangBMtoken Do lamp brandHp niet want ife dagen waron aan het lengiib Prins Percy stond aan Tiet venster hij keerde zich toen Benedlota binnentrad langzaam om j Er waalt ten flinke stormtM ten zelde hij gelukkig ie lv niet uit hoeft Ik geloof dat wij tevergeefs op de belde Waehnltaenml len wachten Wordt vervolgl