Goudsche Courant, maandag 31 juli 1916

ms itgwoiidard in den loop vut dit jaar ntai Doitaclilaad nitgevoerd mil ilo ilii l i ii tl lii lilii ii liiiii i ji oJtr li i ijt Zij hebben 1 t oiit he olliiiei oii en KKl aolitoten Ko iini in yi len en t mitrailU n iiuUKenittitkt Ken ttfilteeHng van een tirailleitrh reniiiient die tot aan iB ik iteriKte IJiimk lüke Hnie wii i iHiorgeJ 111 tn hw eon vijouilelijkilbaUerij iinvt rUHWOiprn en eeu ciiml gtNimwvkt aan ileii tiaibval van Duitaehe eavii Il ne w lutrbij eeu roMlnumlMeonwiinniilaiit jrevHiigeii Kenonwm werdl Zij kt erik i b ionth n terug Uil ileii aiirtval in de l rw ten üuiilen van hint il r Rowitom t v h ibhrii de l i i im vr dan 100 l uiUtftt r kriigHlK ivanr ven neanaakt Het Nederlandsoh Hospitaal in Rusland PETROGRAD 31 Juli In tegenwoordigheid van Grootvorst Maria Paulowna had do inwgding plaats van het Nederlandsche Hospitaal dat in foricht word op kosten van de Neerlandors die voor Rusland sympathie gevoeWn Het Nederlandsch Stoomschip Koningin Wilhelmlna op een mijn geloopen Men seint ons Het Stoomschip Koningin Wilhelmlna van de Maatschappij Zeeland is bij den Noord Hinder op een mijn goloopen Po opvarende zgn in sloepen naar doh oordHinder gegaan Het aohterschiili ekt nog boyon woter mt De Koningih Wilhelmina was gisterenavond om 8 uur met vertraging te Vlissin en aangekomen en vandaar weder naar Engeland vertrokken Men meldt ons uit Hoek van Holland De sleepboot Roodo Zoo het marineyaartuig Zeehond en twea torpedébooten zijn ter assistentie vertrokken Men meldt onkJttl VlIMliijJttai i Volgona b i dè directie der MaatZeeland ontvangen bericht aiiebl Veui ia i jn ing iuea n taines UüoldettjkË aisniJinj vt rtreK Ouutitig werd door dM j tf beminWi ojj hi i verztok v u if Wet rit tiu om de Cloudikade bij ue e C eu ueme lu tind riioud Doder tlouibt ligguul Ie nitt u berijd n nvet i$j u iiiet Lvii atei eo aiUHni growuenwagwi Up het verzoek van ü U Veriiieuleni chfebiouder a ier of de UeiMHmif hbreufi i dc aan hem iu emfinlom u €behoorra b JulianaHtraat o i te nemen waa dkwr B en W ud ieK uit brac naarin Amv hca wordt geK€gd dat het aigenieen b lang tbautf nog niet i t gediend tnj de overiHinie waar de pwreeelen iu Ho tHraut ttaaude alle in ei k k ni aan adreHï ttnt beh H reii Zij a lvl eK ren dWH na niet tot de ovonwane te besiluiteu Aidurf wordt beHfloten Het vo r i k van tïe Wonin mwvHfeenigmg Wa ldittxv6en of de tïeniecmito ïHreiii i d aan tie Vereeidgii in riiBti foni liehoorende Knmwè raat loi pinde naar het Jaag pad over te a ni i wordt door B en W giun rtig geadhrUyperd onifiat heft bier geldt eeti publiek bolang waanUjatle ingezetenen ziin godienid Zij tellen voor Ie alle elgen Süinp refhton t p dien vürkeentw Rad bekend Hoo ie C no 1651 over te ntMti m en e te bt ialen dat ile groiul al w dfu gewettigd en oniderhoudeii ojieabare weg wi dut de koriten niftrdrm iht ktwiw n ten laMe der u niging Alü nH wonK bflsloton Aan dte orde kwam daarna r iek van den heer L H thot om vrijgeHteïd te worden de verplubting tot pratiü vepdpröidmg Villi het door noin uit egi en wonltivd NlffliwaL en AdIvortotttioblad in rl and niet do dödr Tiwn jtoten öuibi ldao De Raad b luit den uit jovdr met hM gratie doon vers ireiden te laten ophouden dw b dan geen h iabaidiie moer toe to ken ncTi Waar echter de heer Mathot gonoig ï if de oKicieele beri iiten toeh te bliiven plaatsen nnita hij alleeij dit mag dio iH wordt ook hiwrtfj batjjptwi I eroff eniB s j d M DciSdietpvaart en de Ootloc Door de Engelschen opgebracht Volgens te MaaMinia van den Nederloadacnen oonanl te Laith ontvangen bericht is de logger Holland 1 Ma 118 van dé reederij A L Poortman door de Engelschen naar Loith opgebracht Gemengde Berichten Wat een leger noodig heeft De Daily Telegraph bevat een artikel over de uitrusting van het leger on geeft eenige cijfers welke alle betrekking hebben op hetgeen gedurende 20 oorlogsmaanden word voortgebracht Wij zien daaruit dat ruim 90 millioen meter wol en ruim 88 millioen meter flanel werd bewerkt Er wetdeu o a aan het leger geleverd 21 750 000 paar schoenen 11 490 000 nniformjaasen 11 004 000 broeken 4 836 000 pelnasaen 11 088 000 nniformpetlon 54 684 000 paar sakken en 19 800 000 dekens Voorts zien we dat 840 millioen knoopen 800 millioen hoefnagels en 140 millioen boef nagels voor scherp bealog 23 millioen messen en vorken 11 millioen sponzen en 43 millioen borstels naar het front werden gezonden Voor de voeding der manschappen werden verzonden 365 millioen pond versch of bevroren vleesch 274 millioen pond bossenvleesch 91 millioen pond ham 68 millioen pond kaas dezelfde hoeveelheden jam en suiker 22 millioen pond geoondenseerde melk en 11 millioen pond zout Dit zgn slechts eenige getallen die bewijzen welk reusachtig werk werd verricht Rnasische krygsgevangenen ontsnapt Nog steeds bl ongeregaldÉussiddho soldaten nit Dt itsche knjgsge va onspUap onlsnugt to JIaastfi i t apkomen Gist enmorgen arriveerden er r der zes t gelyk 4 eont pet jaar In de gister gehouden vergadering van den raad der gemeente Gothen kwam aan de orde de vaststelling van den pensioengrondslag van den secretaris der GezondheidsoommiBsie in het ressort Wgk by Duurstede Voor Cothen bedroeg de bgdrage f 1 80 Gievraagd werd of men het bedrag van f 1 80 in eens dan Wel in 40 jaar wilde af betalan Tot het eerate werd besloten De justitie te Tiel heeft een 9 tal ingezetenen van Wamel in instructie getioord over onregelmatigheden bg de dittribatie van regeeringavarkens aldaar gepleegd Ben daarmee belast persoon mlpatj éen premie van i hebbon utgekeerd I aan personen die hqn varkens io t hem aan sga woning lieten sloobten Zg kregen het dier weder dadeUjk thuis hg bracht dan het varken op rekening van de regeering zei tegen zgn klanten nitverkocht te zijn en streek de rest van de door de regeering verstrekte toeUge op Vormoedelgk door het springen van een vonk in een ketel met olie in de oUestokerg der verf en lakfabriek von den heer Van der Sohaor aan den Noorderweg te Hilversum is de stokerg Zalucdag zoo goed als geheel uitgebrand Het actieve optreden van de brandweer die dooc de brandbare stoffen voor een moeUgke taak stond voorkwam erger De iohode wordt niet door vemkeriug gedekt Bg het zwemmen in de Berkel onder Wornsveld bg Zutphon zgn Zaterd gmïddag de landweer sergeant H Bos nit Veendam en Loos uit Oro niagen verdronken Beiden lagen ta Zutphen in garnizoen De eerste waa gehuwd iVci Van Ver het Mavan ri i vtin A gl i r Vytir tJigK t n rfl l fH Wr Wl r kwiï Vnn iT a band met dfe tijden komt h en W gflwemsfc bt voor Zij stediTen voor to helfkitr van de inkofmni van f 4 M io laton vervallen en te Uc hton uit de verordening het richoolg d van het 2e kind vonr bon wier iinkomwi niet grooter ia dan f 450 zooineile dot van het kiml vijtn hen wlor iftkomen befloopt van f ttjO tot 50 X a jaara De terirtijnvan betaling van ip dag n wordl voorgcetebl te vprandiprein in 80 Ilaigon De Kaad besloot tot de voorgawtelde wijzigln n Een dliurtetoeela word toegekend van Ct aan hen cKo gthuwii een imkoni On hdbben van f 8fX VafiitgeBteld werdWi de Kohieren wognie Hcboulgeilcien over de mann lien Jitni en JuH Kew jaaii Ai iiiigeiK nven we d een ywj rgwtfteldio vikiginjff van il6 bogr o iitóvopr Vn NbT fiMp meM V0 v èrMfirliims u téSfe 6rffi dtótö t r 7 0 £ Wikkl r¥ioï K nSVfe l znn allo sloepen op n na aart don Noordhinder aangekomen De laatste sloep is in zicht en wanneer deze zal zgn aangekomen kan worden vast gesteld of alle opvarenden gered zijn hetgeen vermoedelgk wol het geval is Het schip is thans zinkende Drie Rlai bli Hei Min Heinl on nog uit VLI SSI S ll M Hij lie ramp von de koulumln Wilhiliiirin tljn ilrUi N k rlniuli bo KtokerH VL rit roiiken Poalkantoop QoiHla I st Tan do in de 2e helft dor maand Juli 9erzondon onliestelbaro brieven on briefkaarten waarvan do afzenders onbekend zUn BinnonUnd Briavan 1 7f f Namen iter Plaatsen tiéh giia lriwB wdTO b slan ln i Jansen Pangel Wed Amaterdara Melancourt de Soosterborg Meijer Dr H U Deventer Wifloit Floront Haag Berkhout en Oo Amsterdam Loon J V Klaaswaal 1 zonder adres Itriefkaarton Lamst W van Katwgk Hgn Botter en Üruinsma Amsterdam Kok J H II Valkenburg idid Petersen Th Rotterdam Slaman Da Vlaardingon Waal P C de Ie Div Veldl 6 zonder adres Buitenland Briefkaart Huiimans IMn Essohsn SE OEST V o et bal ÏJii GovMiWïhe Voetbal lïoad hield gitHureu in ue bovenfzaal van liet txaiiitboiMl haar iaarlijkadbe algenieene v e aidiering De Vüoraitter de heer J M Hardenian inemoroerde in zijn oipenim i woord het lU jarijf beetaan van den Hond en het dertig jarig beetaan va tïouda oudWe vereeiuging Ulyro pia terwi 1 hij tevootf erikele woorden wielde aan het gebeurde naar aanleiding van het verloop In de lie kl 1 coortpetitie van den N V U Oo notuien der vorige vergadering werden daarop goedgekeurd evenals bet jaarvei ftag van den rioeretari l e wiingni pfl er en dat vaa do kaflicomnNflsle Den heer Larödn werd na eeiUgie opmerkingen van de Verüemiging GodcBa voor zijn zeerliivig en keurig vewlag dank g öbrarfit Aiin het jaarverwflag ontieenien wij dat de i V B trft 9 vereemgingCfi md 410 leden en met 13 elftalion aan de fompefitlee dednemend terwijl het oetba rf nog beoefend wordï in Müordreeht Zavei uizen AtnmertïUjl Krintpen a d Lek fai wc ke laatate plaal en ook wedlt rii den giealpeedd wenken De j ikomwten van deiUiond bfdroe efn in bet algeloopen jaar f i V2M do iritgoivMt I it4H ia2 ee i vcriicabflldo opleverend van f Vi C tot dekking waarvan de kaacoürtmi f ie i i overweging gaf een hoofdei vTiMag te bfiHeD van 10 ct i er lid Eonigo reglementrfwilzi ingen wer k n op voottitol van d i heer Brink miji aAn rAcht waarvan een tal nipiT nyJartionecl waren boete gesteld word OR geraroachtige viirand rinw van dabooirtuum e op g nA van een verbaadtirttonwl vcrgail erinw hamlihaald orhter h t ntikel dat met mieer dau één lid vbb een vereoni ng zitting nMg Helbb in het beeftuur dM Oth étyredhlerfi ncoit kHnn Ti Jnng rmi indB ou Kij lid rijn van een der eJendtei ver Telegraflscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiae Instituut te DE BILÜT Verwachting tot dpn volgenden ilag Hoogste barometerstand 767 0 ta Vlissingen Laagste barometorstaill 738 8 te Haparanda Zwakke tot matige winden Btt westelijke riohtinxon licht tot half l ewolkt waarscbgnlgk nog droog weer bebondena geringe kans op onweer warm weer BOKKINO De BUKGEMEBSTER van GOUDA ieU l O lie circulaire ddl 24 Juli llUl no 77 van het Centraal Bo roau voor den aïzet van Vidiciiari t rixihjeteiL lii cngt lor kssinto van twianghab Ix iMlvu itol oilurende ie maoml Augu lua ik or bon i Ueling der liiimeentaaan wlnkelier kan wonten gdaverdliukking zoog enaanid Engöiftlchehi kkin In kifltjee van lOU atukrf10 eii I 3 iO per kistje vonaeariferclinrt l a frBuii itrali ko8ten en vraAt dot iliiiir hflin aW maxin prijsMl ir Am V erknup in het kWiv er li ilvldiig Is v iutgi eW B cant per flu UI i al do uitvoer uit de Gemeen te verboden iai IV dat WatallingBn kunnen ge B JI iEHLl KI STAM WADDINXVEEN Van 13 tot en met 27 Juli 1916 GEBOREN Marinus Pieter ouders J D Spek en C Oroeneveld Johannes ouders H Janie en C M Godeschalk Maria onders P Vink en M J Wischmeijer Gerard Nioolaas onders H Lagerwe j on J M van Brochem GEHUWD A P de Grugl en A Olie C Koolmoes on M van Rijswgk W Verburg en T Wielenga tut irhen tit Awre eu fe Htnmaa Orw uur brtubt otm vt aod U imimUt ihiMrt tiij ouric4tf lol mtplofflrig Aan het Oostel k Front Mul ICiUMiLM lie olltnitiUi v iii itt Juli luiitt Aan k StmhoJ la ile Artwfa vau iiilLïviM lii bf l lft Hi oiiecu AtsmmïU n yen Ie rivier overnchreikti on zich i ü ii UtAerouvcr vaatgoKvt Vi au trutfK vHn h igni hin ii h tatirtji van MWMWitctii ea wter Jou Uminirn iwttr imthm LttngH k i i iorwi v KuvdKiïj rtU bl rotteu iieetR jt n bun VKirtKiiiig voort l vliaud iiiih iMuir il over93l ik ih r Htaiibod tortiM In ïf tr k Ml HiuiA WoHion va Lnzk vlngtni lalri övijiKttHiJI vUmghuK n ftovcn iintzü Ulilc wl ii on biiiüiiu n niiflr nniiaitu m iHiwhotCTi I n t trii iffn rinH mil ruiUiiirO I CH Zh1 1 ii van lïeii IhiijcWU r in te lr H4 viin tSlMnlwSmï tti k do vij imf ilic lioiir iinv ft troepen mphAetr Mi iT iliin twnal I iiU 4m vHh UiI t ti iiili iii inifn om raki t ovtii viii T i rt wicriH ri oui f yt vr vior boiiHmm naar Hnlusff TwiiaH Oit r vücKtnlKrn vitj jt n umhinkK ilip vi nn lclitU btMcWrtlnfi llf n trii f aaii iMi vcriiHtjïifïi thti viJAi tóiMln vliK4it nam t h vütfjccr kapilt in kfl fWvaIcrii K mkiit hnaUU r ni ter l ttit iin vti itiiiK Mi in tni brai bt lil n M u bt viK twwht tol alcit WIJ h tl i i n MiiKci VHrU i Ou t mfe r lioH fiMb nifl bei i lioii van Ydoviui IVii Oiirtfn van üaninovitciic f UioUsn m wn vijjunNi k vUiii tulK n tar nilriftjC Wij namen d vijJiiwIc idijk vlif pw K V ï yii P tot het tr I ull hc IiH bt iitetnchemmit bch K nlfn lU i t K tH wOfti oon prooi tbr lftunn n De Jtuiiwïhoirf tfHkUmv WJdtl f tT teruK Juj I u i t 4 1 Il tl i aiui MiMiLt c vaib V J U U btlill t ivini iKi iiUi liimitïiil mig 1 Attt bit ifi iu bailkbHi gv n l i oiKi i ro g ibf UrliflilMrtin piaalf Uiwo vluifoiiU if miiU U ht HiiwiliifUjk met mKXHW aautMUilxu ti il vi mloti ku truimHt nn A Uiity cntruiiW jurt ett Aï i iHirwi lH rU btuiK ii Lï m Krodi va Print hwj iobl vim i i it im lio Kovi l ii i t Irofil Saro üwa Wyga b iHe gilwlorcinviini w tg niet BLSJlniHK l Van iL fcijH Vi4J miten in om voorde Iw Iti i iii M bnntiiirn bun aimviUlfu gi 4 tcrt n yiik uit over k vU n jui ibi StiM bmt uwliircai en IM roni ten N W van Luzlk Ten N W vun Holheid vivnl wil kratiiillg bf n ncn aanvat van dmi vyaml mwte r z i rp V rüoi n ftan 5ijii kant afgawlagBu 5Swiiï k narvvallen op aiMipirt iiunten van b t froiït Ijn wfo niSüliuikt i N W van l fli k Jiutnd ife viJntut rr irk ftn versK hraitMi V 4 iH ho f ojg nf n onze Ithim in Ife ini t nojioii h Ht 4Hng fc lïle wij tol litivf rro nog vóór de St iplho ï U bi ilii n p i geven Ten W Mill l n ït in K n Uu i liii he ftnavnl I V iiti rvü ti i ibaaiKval tot dt au 90liriH bt lllj Zwlnia ü y tni van liMHcbdw word 4e vijanid vplkimiflii ftfguWtigiMi Kon llmwiïwil vl c tiilg wpré toifc Z van i öre in vvm iMcbtgM ci ihl nowgowhotcn hothmpr JcffcT Do ve e nrttlrn lic riiaiUilf oamvallen d T Huason in lift rflriM k ton N O en Z O xfio Mnnnrf ir yfli a mislukten onlcr fcrooil MTlb ni voor d n viian 1 Op Umi Halkiin Irt dx t n ftand onvelu n k ftl ll t iKIpn iMtcr R ortto ii viiaiid lifk vlii trmiu f n Inclit üv t lit iw vnt het Itulron nifcr raar ïirt tPnigtn kk fMi drr r itf hOnatftnri Bii bt troppry iiatnlk Ktoohod UH ÜuitKobe oouHnuniqué van Imli ImiiHt l tWrgnn Von Itln iUnir liÉ ki vijjiuwlt i e pfttroulUw ww f l dour oi H vnmr in hut ovon jbriilU u dor Dwinft gisbiiuliorit I t K i roqi Von bitwSimroiu Do vijandolljj o Jtaikvntirn UoIïIhmi aan uit lirtidlniC t n kra vhl nog to ig iwjitnon Xij Hrnktni iirb im 4 uitKomMrin van nikoJo ctnrc n op f n frond M i t ibyi 4 na aan d Stor hod ten Nor KOoiUpa van Kovol tol tou Wcwt n vnd lt rc tMHi7 nil J o aaiiivttlIt ii viiii iiior nwt intJMig i ko VhtInvni viMir don vijand niflorwid ill iiiin M rvunr gï nuikt Slo t np HoinJgi pltuUacii na h t gr Mi o tronl i b i ttit g vtM hlcii viui mftn tty mi n ii ff oinen Pp binmM Hlntn i n iiiing tw rn itpn uit d naar h H f nA ni V M niitHi iiingona Stiw o fluK t icn l lrd Ml van ïcin H tnor vtw KovolHoum zomfe r t to yriïa van duMi vyamr plaatff iiU u o tt i u n r 1 k M r b ü uun niur UJijiu vuu Juii luiül j e veltjrflagwi iti Ufjfl i jaUdi dkinii loH ouveniuu k rf hatti 0t aiJi t it iiajii ibjk bij Moiüu l tv tem A J a fvtu n Kobiinea ent ten vW fcOTï en lou Nuupd VVtt4 Si vaaitu Ad sÈ lJ vijttttd ï üe zi n ttonvall üiig eri uiu44 Voort Al j kraxibmitiMpanuingcQ loiidutikiii oiulwr zware veriie oii t vuii4 ÊiJi4 braobten bwu ite M M ro UM ky t o in tin 8tocli Mi in fficettti minvaibiiife oatjankji h 4 lairijlte inea 3 nimiiHiieriaal gwn et el rufttltaat Mt irtleiiAij k j t iwod oiu ttrtiU Ti J u uifiiuUruftrwjr ib ii lAonnlfxi cnwtenii JDiiiti riMnËs hall te utaketu Ue Ktu rf u van bm iog T vftii generaal T0i t iii jAy wieii hu ten WtiMteo van i u k gBltikte onae lof fgravea bi ui u te hin eu wenteu er bij oen legtqwituvvai wwkirttm aJtg 7worpBii llij Kon drwka aan do HUmAwÏ wwiI ie veidf vUgün inio mt bet Qiwvrmi van V4 ri4 4 iclt3ie KtMMürluf aaiwalb h vanuit de v Voorul riiig nnte Hl n h rfM o ht verbfjd Krygsverriciitingcn ter Zcc lïi Ai i a ni t M ugnegtnfun l il KfHiUT tclegtam uit Norfolk lVi gifM nw ldt Hei feib nile g HfÏHt Aini V erórdt fttlc ifie tci j v van ik Ajjjiaiit aan de Iïnt h iKfnaarn en btt litfte dat te pri ö niet zomter gelc4 te o i tk wijzo waar p H Appam In biiinengii omeni in dl neiitraU wateren kan wonlen grill ai hi difiar Mi e cheaiiJliyif van Ut iiri ifllglitilil der Ver Wtatt i sftni h Appam werd in jWiiari Ii Ii d 01 hot lhi bo kaaprfHiip Mowe buit jgcmaakt cm naar AiiKirlka gö ni Uu ni pcii priJHtoffliwnjiinig aan boord N In Daitsohland Machineolie als spijsvet In de TeohnUche Randbau vraagt onder ile rubriek Sprecbsaat sekere F thans te velde Üflar iifttona Ma vet pm te bftkk ontli eekt nemeD wij macbipeolie Kr bl lt echter oltydi 4em zinB een petroleümïmaak aan f hoe kragen vri dien het best er af De redaotie antwoord hierop dat het hwl verkeerd is stoffen die wel op vetten gelgken maar niet vórzeepbaai zijn voor muDBcheavoeding te gebruiken daar dit zeer nadeeUge Revolgen kan hebben Zg ontraadt F dan ook zulke stoffen voortaan voor het bakken te gebraiken Vonni en U rtirhtfiM irrg van kajjitein Kryalt Ken W üWf I ebir rjuii uit It iwliijn nu hlt dL I 2H Juli Te llrug o had vo u dpn krijgiHraad van het MaHiuocorpj bit goding pliutó togen kaji ittin Fryatt van hert ak pnj bfnjionigf brachte Eiigelwohe toonïrichip Hru K l e aang 8 ilftag4e wenl tar li m vt roordccbl jj r hU hpo vel Uiit i fllMiouimlf tot t en gwwapptlde iiiafhl iM Nbiait liuij iii uin bil ijf bij b l MiittM vunr Jiip don li UU bfn dMvkboet U fW lra tto te nuniiK n Uc n io ftttTfaagdc oirtvln i rn lH iiv OLM Hte offif iöron en hoofdL hi binj aii den atoonibo it indertijd vrt Ie flritfft he nilldHrallteit Vour n JLpi plw dc n emi giimdeiibarloji alrf bebioning m won in htt i ugoihiti goiirejen Hij UtebOTnurte gi l i fiiheid dVaalde W zottder ziet I n do Ignalen vim de diiiikïboot te bck niiflncren i bt n tot het vertottncn van wju vlii f en toppen uUnoinïig tc rj het bpwiijwtuub oogeublik m i groute v art aar de d lkiKir t loe Üie eWhiw door haa ig dti ikpn op iMnilgp n otera van M rftoon K hip d it owWffan orttrtanpte iV aniig klaHgde verklaH nlo K or dat b on dip nrifew van do wfcnirali i it gr VoIg te bf ibeii ïlet vfttknir is iMtkracbtigd on m m ënA ii iddiig doi r fu I vren voltrojtkmi BLra n en laxica Boter Naar wH vernomen hoeft ie Miniater van Landbouw bepaald dat van 30 Jali tol Aagnstn 1916 voor 60 pCt dor boterprmluctie certificaten van oitvoer snllen worden verleend en 50 pCt voor het binnenlandach verbrnik al moetein worden bejohikbaar getteld allmede dut de bewy en van toelating tot uitvoer van boter afgegeven door de Rijkscommissie van toeaicht op do Botervereeniging op gron van die certificaten mllen geelden tot Dinsdag IB Ang a a des voormMdags te 12 aar Een onruststoker op Java Men mUdt nit Soerabaia aan het Hbld De resident van Semarang aal den Goa vernenr Goneraal voorstellen om Tjipto Mangoenkoesoemo te inter neeron uithoofde van de verkltfcig dat het doel dor preeoiging Ifignlinde ia om do Nedorlandera uit Indië te vetjagen Bw m Tjipto Mangoenkoesoemo i de inlandscbe art op wies in 1913 t gelqk met E Donwee Dekker en Soewardi Soorjaningrat de maatregel der interneering moest worden toegepast wegens opmUng in woord en geschrift Hun werd evenwel toegestaan naar Nederland te vertrekken waar echter aan Tjipto Mangoenkoesoemo reeds spoedig om gezondheidsredenen werd toegeataan naar Java tamg te keeren Een finanoieale afdeeiing van de S O T Voor eenige weken werd bericht dat overwogen werd de oprichting van een financitele ofdaeling van de N O T te Anutordam Naar gemeld woidt kan aan dit voornemen thans uitvoering worden gegeven en zal het nienwe bnreau dat gevestigd zal zijn Singel 2S0 Ams er Mm onder leiding staan van de heeren O J K v Aalst voorzitter T J V Haren Noman C E Ter Meolen en mr F H Abbing secretaris De datum waarop het bnreau zal worden geopend kan nog niet worden gemeld aangezien hiorvoor nog verachillende voorbereidende maatregelen moeten worden genonAn Intusschen zal hiermede zooveel mogelgk spoed worden gemaakt Het bureau zal zich belasten met het verleenen van zijn bemiddeling onder bepaalde voorwaarden tot het verzenden van geldswaardige papieren voor everzeesche landen en wel op zoodanige wqze dat de zendingen indien zij voldoeu aan bedoelde voorwaarden verzekerd zullen zgn van onbelemmerde doorzending Tevens vernemen wij dat de Engelsche regeering na langdurige onderhandelingen ter zake met de UUvoerende Commissie van de N O T zich bereid beeft verklaard om onder bij dit bureau te vernemen voorwaarden de thans nog in Engeland aSngshooden geldswaardige papieren vrij te gevbn Dji VQornahmste dezor voorwaarden ia dat aangetoond moot wor den dat bg de bêdobide gèldswaardijfu papieren uitsluitend neutrale belangen zijn gemoeid Bedoelde vrygeving bestaat daarin dat de effecten en coupons welke in Engeland zijn achtergehouden zullen mogen worden doorgezonden na r de oorspronkelijk geadresseerden in de Overzeesche landen Welk oen groot belang hiermede gemoeid is blijkt uit het feit dat deze geldswaardige papieren een waarde hebben von 20 miUioen gulden De nitvoer van koffie Naar aanleiding van een telegram nit Nederland in Ned Indië meldende dat geen koffie meer mag worden verzonden zonder toestemming van de N O T en enkel toestemming wordt gegeven voor eerste qualiteften vergaderden dën lflen Juni alleiBataviascbe koffiomenschon ten kantore van de firma Maclaine Watson Besloten werd om het volgend telegram te zenden aan het departement van Nijverheid en Handel De Bataviasche koffiohoodol dringt aan op regeeringshulp inzake de nieuwe bepalingen omtrent den import van koffie in Nederland In het belang van de Inlandsohe bevolking eisoht hij een onbelemmerden koffieuitvoer Indien ftimogeiyk verzoeke althans uitstel van de in werkingtreding té verkrijgen opdat reeds ter afscheep in de maanden Juni en Juli koffie vrij kan worden ingevoerd Verwacht wordt een sterke dalingvan goedkoope foffio De geheele Kali Basar is wanhopig N Ct Nederland s in en uitvoer van levensmiddelen Volgens het Hbld heeft Lord Eo i bert Cecil j l Donderdag in antwoord op eene desbetreffende vraag van het Ikgerhuislid Peio verklaard dat de totale hoeveelheid voedingsmiddelen die Nederland in de eerate vgf maanden van dit jaar heeft ingevoerd 304 130 ton bedraagt tegen een gemiddelde hoeveelheid van 588 164 ton in dezelfde periode van de jaren 1911 13 In de eerste vijf maanden van 1916 voerde Nederland 20 987 ton varkonsvleesoi naar Duitschland uit tegen 2017 in dezelfde maanden in 1914 Daarentegen werden slechts 358 varjions uitgevoerd togen 6700 in 1914 Engeland voort thans Nederlandsoh vleeaoh in uit Holland waarvoor de voor uitvoer naar Duitachland be schikbare hoeveelheid verminderd wordt De hoeveelheid mats en rogge die in Nederland ingevoerd word is sedert j l November tot 225 000 ton en die van veekoek en vsekoekenmeel tot 70 000 ton per drie maanden verminderd Volgens do Nedertóndsohe statistieken zijn er slechts twee ton plantaardige st dierlgke olie tnsn riaan worden op DioMlag van i w ite voonmiiMBge toaKhen U en ri uur ten Btadbuize kanwr ï daarbij fcB venK iiuidigcle gelden ii ti fig ilièncu te wortJon gB t rt I U 1 deo 31 Juli 1916 De BusaneeMer voora R L MAKTENb Stadsnieuws GOUDA 31 Juli 1916 Examen Veearta i J Zaterdag werd aan de Veeartaeng f school te Utrecht tot veeaarts bevorderd de heer S J Hoogatra alhier Examen Hoofdakte Te Utrecht slaagde Zaterdag voor het examen hoofdakte Hejotfroaw E E Duym alhier Eindexamen H B 8 Van de derde groep die in het Lyceum te s Gravenhage eindexamen deed voor de H B S 5 j c slaagden van de R H B S alhier de volgende candidaten L M Glaiener Th A van Dormolen D Verbnrg en A Bnitendorp KaoK De Miriiater van Laudbuu v Njj verhuitt eu Handel heeft lea ma Iimuii kjuu pri 9 voor biiineiilanikch A voor den verkoop iu hetgrmu viior voivette Goudacbo kaa iiiH Hijk in rk aeizocn 1915 f 5 vuor voivette CioudSühe kaaa aeszoen 191 5 f fiH voor Goudeohe en Edbjmuer kaa 40f Heizoen 1915 f 51 ► voor volv etie jonge Oüudienhe kaa met Ki k merk f Il voor voivette Goüdsche kanff f 9 voor ionge Go di lïe én KflairlniiH kliilji 4tt + f Vtarf V piif filiilKW en Eitantanet k iit f l ia i TO ir dh è i u tóh t i ge rnt Ae G oudifohe eii Edhiamer kaa i vonr zoover voorradig f IG VDdr ndgdkaas io fabrieken giesiiaakt f 19 aiy per 50 K G H vour den verkoop in hflt klein viijr Voivette GoniIhUie kaa met R merk seizoen 1915 p K G fft oé p 11 G f 0 14 voor voivette Gou eehe kooff eizoeiv 1915 p K f 0 06 p H O f 0 13 voor GmjdHche en Edammer kaAs 404 Alcoen lltl p K G f 0 60 p H G f 0 12 V ior volvo te jonge ioudsche kaa p Yi K G 0 48 per H G f 0 10 voor iong Goudsche en Ednmmer kaas 40 + p K G f 0 46 H O f p m voor jonge Goudl9k e en Ei mtner kaae 30H per K G r 1 9 p H G f 0 08 i voor iai e Gowdeche en Edammer kaa 20 + p 4 K G 1 0 32X p H G f 0 06 voort jonigle lïw ere Go dl hé en Kdanmier kaa TiïïTf zoover voorra i ltM ySr K f IT O f M v iMv nég iiii i iW lt bii k mtM t if A ö i i k S8 ii JI Q i ai05 Mt Stenografie Bij het Zaterdag j 1 te Amsterdam gehouden examen vanwege het Ned Genootachap voor Stenografie Groote werd het leeraars diploma behaald do6r den heer B Verbfuggen alhier Trillingen Bewonen van den Graaf Florisweg Üebben Zaterdagnacht omstrooki 1 nur trillingen waargenomen waarvan de oorzaak niet is kunnen warden nagegaan In Amersfoort is Zondagmiddag 1 20 u een geluid waargenomen als van ïware aitillerie In verschillende deelen der stad sloegen de deuren dicht en trilden de ramen Militaire sohietoefaningen hebbet niet plaats gehad Ook hier is d oorzaak niet bekend t Dn kermis Vandaag is de kermis begonnen De straatorgels acht in getal standen vanmorgen tien nur voor het Politiebureau te waohten tot het verlofbriefje was verstrekt en toen trokken de bonders met hunne helpers de stad in ieder een andore route nemend om elkander niet te hinderen De ingezetenen ook zg die niet aan de Markt wonen kannen nu eenige dagen genieten van wat de massa als volksliedjes beschouwt De centsdraaimolon drnaiti al lustig in het rond en geeft aan heel wat kinderen heel wat pret En dan die oliebollenkromen dat is een heorigkbeid voor de jeBgd Zoo geniet de jeugd van een onschnldig vermaak Straks komt de beurt aan de groeten als de stoomcaronssel en al die andere dolle genengten biedende ihrichtingen hun denren wnd open zetten en de menigte tot zich zullen trekken En de poffertjes en wafelkrsmen a oU oodan bdwadeo ig noodan da alk ondar jaar tot bet galmiUc Ton hnn gebak en n wed venn met elkaar UI biach an blinkend aanzien Voor hen die boiten het komiatarrein hun amusement willen zoeken ia daar in de Sociëteit Ons Genoegen een uitstekende gelegenheid waar vanaf Dinsdagavond door het Operette geaelschap von hot Rembrandt Theater populaire oparettan worden opgevoerd en ook in de Scboawburgtant op de Uianwe Markt waar Henri ter Uall s javna vanat Woensdag eiken avond zal gaan ËrnMig uugcfval Iledeiinacbt omtftreeke 4 mir heat op ifcin Keeuwijkstheu weg onderdo m weente OudHeeuwijk een on felui lilnatü g id dal nog beirekkeVjk gooit i algelüopen nkaar dat hvti eri HiKC g45V lgen had kuaaeai bebb iu l ang dien weg staan op bepaali pl i ii KtalHsla klliLkem v jor iWznn litnialweg Nu hobbeu drie baldJL pi ii lan deze alap Klinker aJgenonm n eu op ite AtaM gegooid aier n to r vete op elkaar oo t ze een veraperring van den wegt veroorxaakten Nu kwam heden bacl in de vroegte ii veekooper M v V mot zip hroff uit tolwiJker lui aanan op een motorrliwiel gezeten van uit Gouda dien w op en in het half d i ter heeft ile bestuurder die atoenant hoopon niet gezien on i h4j mot Jn inolift legBn zoo n steenhoop ojigovlogen uict het gevolg iat de bei tuiiriler eii lijn paafiagier met den motor tegen itoii grond rtoagon Den bofiluunler werd één keen uit de kom KMlttgeii ei hij bekwam meerdere U te vcrwondlnfien Je paaaagior kwoni er n t wat wiiriniflnen af en de motor een van sterke con ructie heelt niet te veel g ie iien De be Itunrder bleef op den weg liglgon terwijl dte broeder hulp ging halen Öfielt u4 t m S ij 4m H lB i to jw rn y i v op efl iiim fit Wj heni inBOTg 5 t yw W Ifr toR PW irnlar Wmfilh é bf vervoerd InCudBeJlen heeft l r J M van Staveren de noodigic goneeiikun Hgy hailp verleend Dit ongwval i zooato geaegid betrefckeU k goefl algeloopen Het i echter te weniMien dat vam politic wege een rttreng ondorVjOefc wordt in e tekl wiar lié huldigen Me dteo ateenhoopen op flPn weg hiebben gegooid tn He zeer wel de ooraaisik hadden fcionnen worden van dkKwïell é eOieivaUen Gesignaleerden Door de politie zijn hier twee gesigtaaleerden aangehouden die nog eenige dagen hechtenis moeten onder gaan De aangehoudenen zgn overgebrachtBaar het Hnis van Bewaring teBotterdam SW ofrifltaDt jkM ri eien spiegsIrnMi jZat dagMeht Inord doar de politie oen dtonkanliman opgebraofat naai het Bnreau Deze had daarin niet veel trek en verzette zich tegen zijn overbrenging Maar dat verzet had boel weinig resoltoat Toch schijnt m het op de Markt voor het maga 1 van do firma Petit Co nog eens te hebben geprobeerd maar toen is hg gevallen en terecht gekomen tegen een ronde spiegolrnit van dat magazgn die daar niet tegen kon en brak De arrestant werd niettogen aande dit intermezzo toch opge borgen maar de heer Petit kon zich toor zgn gebroken ruit vervoegen bg zgn ossuradenr den heer C C Krom die wol zorgen zal dat er weer spoedig een nieuwe ruit wordt ingozet Stohvijk OpeoatoUing holptelegraaf en talefoonkantoor Het 1 AagnstuB 1916 t n de aren van het holptel graaf en telefoonkantoor op werkdagen voor het pabliek opengesteld Tan9 10T m van2 8 en van 6 7 n m In de Vnj fiago€litend jlg iio dea f VOTgttdtrin v n tlea Haad waren tegeuwuurd i aHe leden uitgen o a de heeren A van der Torrwi a Jonkheid Aa opening dór vergadering werd dh or den heer van Itergen oimiste Wethouder een wooid van gelukweneoh goeprokwi tot teu Berg teaater naar aanleiding van dlen faerbaito nring liet veifjag van de vergaderingt vun 16 Juni wordt goedlgiek ird Mede inff geecbiedde van e diverse ingeiCoffiwi atukkeo w o ro h pruce0vei4 aal der laatat gedaae op ntiming van Ka boeken van de pnieeul Oiiivao pr Ingettfïméa was voort de aemwMiterö teninffpver lt l5 elke ter fifie van atfviea in hanii n van ïe I inau ie le Ojminiwie wefd u mi IJ Ut üt ti aauiuluü opart II1 1 tK irt lien le de ö4ftalt pgttv i L v l twtuuMiverivioïiï kwam daarna aan ue orde l e heer W Saivdtrtt uerd gekuften abl vm nGittw de beer j M Hardeman bi MoisUtt penmnguiotMtvr m abs CoamAtmn U bert ttHiK iuK t he r A Btiitk I i tluiHHitl Alphtai 4 Mutder Woaren 1 liime T O i en J Vjr i iim btH idwv€5i Den alu fdeudeu teAuuraieden de biirt n W de HuiMer K LarSon A J erineuien em J van ZwitHen werd door tK n Voonltter ttank g bratlit voi iIwH vele wat asij voor den IWiHf badden gedaan terwi ilr i boor I raimi door hfi boHtiujir werd angtiiMMien een foto van het l c liuui wHarnvwie hij oolang liad rtan eikKfwirki til wi ke foto op initialiH V aii i Mnit ii nuiwnw aUe vcreenigingeii in den itomi wae voorzien van elti iAS r in ooie lij De karfcoinsitirtitfir werd fiKini tn v riilcld uil k Weeren 3 U van Holkworali VpTHtoep n 11 M van Iriit tn de olPtaleoonniiiaie uit do Iwtrui 1 Kiuleiifcurg en il M va I riet de boor A J Vermwulen H erd herbcmien d al bx gm in gd ftecrtlari tü rwijl wn denie 11 1 nog iM itoennd niotft worden De meMlailletf wcrdien daan p uitgetreikt met een toeuwwéate i Pc rïpeeehje am T O 1 heit witawiknÜH iowbi II dr kaïn niiH iHA niciiiaUle der Io vn Aijdicfi UI die vnn tie 2o kliweto Iii ite ronifvran J verzinkt ïoudii ii it rel kiiitüt d er refll ii uitaire liopte fin den wpifcArijd Wimla TO P Dit werd im i Onige di nuÉrie dioor dt vcrgtdering goet ekoiird on anrt 1 4 bptitnair opgedifl ien taBev te willen annuleeren iadint lUtg oijikeie afgevaardigdeii bel woord haddfeni gevooni wenï tBe ci jubnn daarop te kwart vo r vijf dtHïr d ri voiirAitter geffjotei A t hletiek Ulj Be gtisitereïi gt ouden Intoriuit Albletf wndWtri fdni van de ArnwturHflarchn A V r lijn wieilerifln em Da K ta fette 1 m 100 M wart voor i N A I i iIoeg bcwitalldlp mit J Trijan eb + Duiker fSnikkere en Ver A ionp in 119 10 a c D © HoigiBli ho ploeg wiiH m t 9 10 en de n geb 4ie ploeg tui B niët 4 j l Ttel rcHTird h OK ai r4ngftn KomHor aaiilf op Wcnl d oor J J l Kri ge br Kbt van l M op 1 31 M N lBtft ïk V j i pringen jlraoht 11 van lVvi d v an fi lK op 7 M M Nok zij vermeld dafl llidxiihgtt de WXXJ M liep in lü min M Ift en rflc blK eenige orowl n Ided hontdipn liet rwortf van Jac K ïijp er Z w emmen Het kanaiijoemt liap lïiOO M boratzvtoininipn giiwteren te AiiiHter 6am go iWdimnu n bdwiaUJo van LouAïen van W wa V d h tend V in 27 liet knin4 w u it haf Ii Bz wwmnel m M 1 cft iial to $ r r nlt Y in min lOÜI t oc INGEZONDEN Suiten verantwoordelifkkeid der Red I Augiistuil 1916 Een dag nog schoidlïons van den Ion Au stus on welke NoJerlandor die zijn oogen niet gesloten heeft voor de verschrikkingen van deef tgden die verre overtroffen wat ooit aan gruwel en ontzetting was mogelyk geacht zal dan aanstonds zich korter of langer terugdenken aan den grooten oorlog die nn al 2 jaar lanj het grootste deel van £ uropo teistert Maar heusch allten met denken komen wij er niet ül kan Nederiand klein volk als het is geen beslissendon invloed uitoefenen ep het wereldgebeuren van thans en op oen spoedigen vrede daarom behoeft hot niet bg de pakken neer te zitten en zich te verzoeneif mot het feit dat het woord Recht gebannen sob nt nit de opvattingen van vele strgdende volkeren Een betere toekomst dient te worden voorbeieid in w ke de macht ondergeschikt is aan het Beoht en de volkeren groot en klein vreedzaam naast elkander kunnen leven zich bewust dat één rnttverstoordór of mewdere gezamenlijk niet langer zichzelf en anderen door wapengeweld kunnen ton gronde richten De Nederlandsche AntiiOorlog Raad die medewerkt om ook aan Nederland t v zekeiao dat het zgn stem luide doet oren b dezen arbeid van naastenUefdo beeft don komenden le grootsche propaganda Door omstandigheden kan die in Oonda helaas sle £ts klein zijn Maar klein als zij is wg hopen toch dat heel velen zich gero wn znllen voelen om zich als medestander SBmaam bij onze organisatie aan te sluiten I lere meifestander nn beteekent een winst voor later dagen Het Bestuur der afdeding Oonda van den K A O R Reohtzaken De Reohtbank te Rotterdam veroordeelde Vrgdag P A K 62 jaar voerman te Gouda recidivist wegons diefstal tweemaal pleegd bij herhaling van een kinderstooltje een bezem met steel en ecu tuinstoel tot negen maanden gevangenisstraf 5 A A BI jaar schilder geboren te Antwerpen laatstelgk vorblüvende in oen kamp voor Belgische vluchtelingen te Gouda wegens diefstal van een beurs mot een Belgisch bankbiljet van 20 francs en een bedrag van f 5 64 aan Nederlandsche muntstukken tot drie maanden gevangenisstraf N C P 28 jaar landbouwer te Reeuwgk wegens mishandeling tot dagen gevangenisstraf N R Ct MAUKTBEKICHIEN l nlu t lan hü Voenwrkl Aunge oerd iMW vette ruinlere 117 vctle on gniAidvori VXs ha i ii of liHwm ren en HSKI viirkem llMjAl irtiltig Kalveren Io kw aPkw 115 ie kW tmmtel Ve U mien Ie kw l M 2e kw inr e kw IW hawM mall a n Ie kw 1 ie kw I0 i le kw r lu i w uiatin SoluLpCTi le kW 73 e kw ik 3e kw W hniiiM niati l w iiwren te kw 8 2e kw M tam U miilij Varkeiw Ie kW 110 i kw HM Se kw i hnnilel rnWijk l relit Boort Ie kw 80 7 haniM r leli k aroentenvelllng ïrm qrieii vwllng U Juli l liii iiikool por tuk ri li llinnoiir laiii Itooik Kool per otiik ti 12 j Uivnilmlil Sfl v rtiye Kool 7 11 Ithini iilnr SbSj ooiipii per l l d I Kpoiftchihwen p r HIK 2 1 öO Statwltooéeii por pond i A i mio per UK 1 0 l 4 51 1 Halarfe per IIX krop 7 H 2 K m ommori gKten j 11 UUice jM rlOboiil l i l i vSplnaxlc per nmnd W Hf l üntrtein por nmnd 11 Zuring pt r nittiMi 10 1 Wortalön p 11 0 box ï l Itinuenlimd Tulmliooneii lier 100 pomi 2 Binnon land Tl inalèii per pond 7 1 Krirten IfiT 11 tj Ufi W iiabarflier por 10 luw V Si Selderlo per 10 Tiw Ifi M Doperwten jMSr po l 7 l iu perwten per pomi 10 i i VapiHn inerK Witte per pnnd 11 19 Peulen per pond IH U a vrtlb fni pei pond 1 1 IH peren por pond l ï peiwikeifc per tuk 11 Hriiorr kool per si 10 2 4 Hult i 11 Il Kool per tuk 15 lluiteniland Sfivoje Kool per rftuk 1 BuJtenl Wortelen per IJK hnai tV 7K liulIcnliiuil l illWioon en iCr tflO piSnd t Hl 1 m TluiletilmKli Kwumarki OUDEWATER ji Juli Aangevoard 30 partijen 900 stuks vegende pjm 4500 K G Goudache ttiias ie soort f $ 6 4 I 56 50 ifl waardere f f id te soort f meiRijksroerk f 57 a f 57 So met conditie Alles per 50 K G Handel vlug Laatste Berichten Au het Oottelijk Front LONDEN 31 Juli Officieel Do Engelsohon zgn hedenochtend samen met de ïranschen voornitgerukt op een front van het oosten van hot Delvillebosch af tot aan de Bomme Zg maakten vorderingen ten oosten van de Waterlotboove het Tronesbosch en da Maltaemhoeve De vyand die oen groote hoeveelheid troepen in het veld heeft gebracht moet in het hevige gevecht giooto verliezen hebben geleden De Engelschen hebben i krijgsgevangen gemaakt De Eranschen hebban aan onzen rechtervleugel bun front eveneens vooruitgeschoven In de buurt van Pozières word geen infanteriegevecbt geleverd De dag werd daar doorgebracht met de versterking van het terrein hetwelk de vorige week veroverd werd Drie vgandelijke vUegmochinas werden gisteren vernield terwgl verscheidene andere genoodzaakt werden te dalen Tusschen do Ancre en do zee is niets bijzonders voorgevallen l Lll ILSI Ulu il Juli OflitacBl Aan He St ihotl hrtbben le lÖUiWen evfehtui j4i lRVerd welke voor hen KwriHtiK ertieï en Den Jijen itozer nwlaktfni lïo Hilftïen hier 2 1 mtfiei rcn eu OM lumww lkippon geviingtai en veroverden 1 niitruilliiiirtt In illp rifhting nn KoWel ten uiden van Ie rfiioorliin Itoiitflöi Knwcl zellini ih lUui H lui het front van dMi vijr ta