Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1916

No 13154 Advertentiën Toot de vele blgken van belangstelling ondervonden bü het overlijden van onze innig geliefde Vrouw en Moeder Mevrouw ANNA MAROARETHA VENEMA geboren Habdtjzeb betuigen wij onzen hartelijken dank WIGUUS SCHÜLTETOS VENEMA EN KiNDKEEN Boskoop 31 Juli 1916 12 Zeer mooie soUede meubelen als Tafels Stoelen Kfuted Spiegels Schilderden Theetafels Bu1letten Sti iwneublemen fels Bu1letten Sti iwneublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbestapen VeerenbedsteHen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 styikast f20 styi tafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz 20 SMMSTUlTMi ImikiltgalillieSiiliiikall Rotlerid m Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bfl het overlijden van mgn innig geliefde jongste Dochter Mevrouw ANN A MAROARETHA VENEMA geboren Habdijzeb betuig ik mijn hartelijken dank MEVBonwDi WED A N HARDIJZEB KOBTEB Boskoop 31 Juli 1916 12 ♦ Voor de vele blijken van belangstelKng ondervonden bij het overlijdi van onze lieve Zuster en BehuwdEuster Mevrouw ANNA MAROARETHA VENEMA geboren Habpijzee betuigen wg onzen hartelijken dank 1 C M HOOFTMAN Boskoop l Habdijzeb I F J HOOPTMAN 1 P W HARDIJZER Boskoop G W HARDIJZER I BOEE 1 H L HARDIJZER sOrmcnhi e M HARDIJZER I COBNEIISSEN i H A OTTO Boskoop Habdijzeb I J H OTTO W J HARDIJZER Boskoop P W HARDIJ ZER I VAN ThIBNBN I Joh H HARDIJZER Boskoop A HARDIJZER I IlA Geand 1 A N FRET8Boskoop Habdijzeb 1 D FRETS 1 A L HARDIJZER Capem L HARDIJZER a d IJsel Veebubo Boskoop 31 Juli 1916 36 HEERENIII sukkel toob niet langer met een botscheermes In enkele seconden maakt VL het zelf aanhoudend met een Succes Apparaat vlljmsoherp Ook voorGhirnrcisobe instrumenten Prijs f 1 50 QUANT e Ooip0 i Op den iMö4öQWp95 r a n a c I B utijiilium J luid tl n f leuJift UB yuit üwH Öi iiogdfelf gAliurenjdu tl ii ji up jclM j reofóeroevjeij der Ireei vafiÉ Sböt wath I Uefe boaaléfien vad Viimin féelfü dtf jj eotw jln miiy met graiAle v44 rfl iiehoten ï Di 0 KttfrBi b acb mijnen toü üiittilol ing d l rantfoheu bezetten Ie Zuidtedijk randen va dlne d er trecliterfli Üp iietoverigie froat waö de nooht betrifckali k kalca Ad iud an t Le Noirte stiioot een Duitaicih v i g tlulg naar omlAag dat in die limaö ten Noordlen vaa Verdiun neeiwtortte Dit is het vi Bde Duitaohe vfliegtuigi diat diaze vliegenier tot dlftien hraxsht Een aa r IXiiteteh vïiefetuig d t dk or een Fran ach vliegtuig wefni aangievallcffi viel ten Westen van Etain te pletter Soontreiie en de Maaei Het Duitse he cpmaïuiiiquté van 1 Aug luidt Ten Noordlen van de Somimie werden beperdtte dkjoh verbitterde gevechten 8u naklanken van dte giroote aanvallen van SO Juli geleiverdl Ten Weatön van het boatfti van FVureau werdion de Engelatehen die over een Smal front waren binnengedtron ea wedieroin terugigefworpeln Eeminatcht gelven ingflslteldle vijandelilke aamval in de streek van Maurepae werdlglemakkelijk affeieBlla en Vlak ten Noordlen dier Somftnie werden die in dien avond vooTtdiringeni ïe Franflteihen na een verbitterd gev idit bij het eHiiuoht Manalou zonder r MEUBELMAKERS GEVRAIiGD aan een Meubelfabriek te Haarlem Br met opgave van Iteftijd enz ondeMSterrfa P VANGITTERT ZONEN Haarlem GMijnt mil Het 2e ADMISSIEEXAMEN zal plaats hebben op 4 5 en 6 September a 8 Aanmeldingen daarvoor worden vóór 20 Augustus gay S V Rector Dr A VAlf IJSENDIJK Oosthaven Gouda FirmaCSirS SclioenliancLel Kleiweg 4 tiouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR EDEREE1 Fijne Likeuren WiJüAND FOCKINK Amstar ani Verkrflgbaar Fipma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 De Geluksster dioor NATHALY VON ESCHSTRUTH Hoe waa dlit aJle tooh zoo oaverwadit gekomeni Wat had zij piotaeliag m dien blik van dien prin gelezen Liöfdie Innigie oprflchte hetde voor haar En zij beantwoondidie die liefde met leugien en bedrog zij gaf hem een valstoheai naam op zij zoöht dluizenden uitvluchten diie de onw rdiige rol welke zij speeldte haar oplegde Van h et begtin af hifl r dietaa vatódhe poaÜtie haar telgen die borett ge uit vaak had zjj in hdtter zelfverwijt die handle gewrongen qn zich beklaag di dlat zlij zwak gvsnaog waflt geweeat oai g oor te geven aan die dHngendte bed © der giravin en van Margo om zidh dloor ene liBi dien toeiglang te veröohalfen tot de kiinifik Dik wijls had zij vol chaamte over zicfa zelf willen vlliujcbten en tochl zij kon het ndet De wondlapbarei voTd eringtem die hare kwaal maakte bonrctenhÏEiar hier maar ook die nabijheid van prinel Per oy oefende eeae bekorimg op hiaaf MiiwonIhinoclitop tlERIIelilliii DIT HET Magazijn V4N M RAVENSWAAYZO EN GOMINCMBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prqs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJ Li voorheen J BREEBAART Lz Bezoek t Conc ordia Gedurende de Kepmis Firma A n f t 1 65 Kleiweg fiROOÏÏ SCIIIÏÏEREIIDE VOORSTEILIIIGEN W STMNIS HAASTREtJHT r 1 fi MAPAZUN fm m lJzerware i Kfeuke erei Hijwielei eA ondei ölen Lan bou i gereedsclh pp n en Merktuigen j DOOR HET Variété Faveur Entree 75 cents op Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondagavond Aanvang 8 uur Uao i InpÉs Entree 35 ets Kinderen 25 ets Aanvang 1 uur Plaatsbespreking 4fgsHjks van 11 uur af aail het Lokaal Westhaven i Gouda VACANTIEPERSONEEL Ter gelegenheid van de vaoantie van het personeel zullen de Kantoren en Werkplaatsen van ondergeteakende Drukkerijen f kaotie Drykkerij Per oneei L S Hiermede geven wij kAjnia dat onze drukkerij wegeps Igemeenen i aean édag voor het perspneel 7 en op Zaterdag 5 Maandag Dinsdag 8 Augustus GESLOTEN ZIJN J VAN BENTÜM ZOON M A OATS EDAÜW JOHANNISSEN DBüKKffliiJ KOOH KNUTTEL M MALLON JOH MULDER E J NIJKAMP B A VEKZIJL fs BEKWAME Op Zaterdaj 5 Augustus zal GESLOTEN zijn 54 In tegenstelling met de regeling welke door andere drukkerijen hier ter stede is getroffen zullen teneinde niet de uitgave van de Oouds he Courant gedurende drie dagen te behoeven stop te zetten de aan het personeel volgens de bestaande arbeidsovereenkomst nog toekomwde drie vacantiedagen bij afwisseling van elkander worden verstrekt A Bi nkmah Zoon VAN Bl OMMESTEIN S IN Kt eii volkomen ONSCriADEUJKi APELDOORN HOLIAND LOOPT UW KAM WEG MET UW V HAAR In de Molen TelelOOD 12292 A O BiTD A Wie naar zqn voordeel ziet En niet tegen schreven ziet Vervoegt zich algewia Waar het goedkoopste ia of zend schipper of bode het is van onds bekend C goed doen door KOKO te gaui gebruiken 1 2 Augtu 8 u Nieuwe SAoiW OperattegeBeMohap Eienibr Theater Hofl 2 6 Augl 8 u SdhoiiwburgHt Og Nieuwe Markt Ter HaU fll Revue Halt hier Mijvaiij KOKO yS HAAR KOKO DOET HET HAAR GIÏOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOEN VERSTERKT DE WOKTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OT VET VERFKISSCHEND VOOR DE HOOFOU KOOP MET VANUAAO VAN UW PROarSTOF COIFFEUR PRIJSR 0 75 n t 60 n fl 3 00 PI fhcoB 1 4 Au 8 u Nieiuwe De Schoene Cttbaanetehe S 6 Au 8 u tfneordta Voor dtellinglon VWété Faveur 5 6 Aug 8 u Nieuwe Mittuiwh Polenbloedl Beleefd verioeken wl geregeld V medeAeeMiK ta mogen ontyengen Tergaderliigea oonoerteD vermakeUJliM den eu om Me 1 Eenver troïïw dadres S voor het malcen en stofleeren S van MEUBELEN is by i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda Bülflke prezen prima materiaal Separatie aan alle meuSa beien 1 1 tnth Z i Utnl art AHDtU Mland r tri inieii t itlH CrMarland B IMDBMUIA I mm JACOB KÜLMAN KorU Pann koelatr s Rotterdam Het meest gesorteerd en goedkoopte adres voor de Snoeptafel Vergeet vooral niet mgn PrimaToffee f 1 60 per bus en mgnnienw artikel zonder naam maarO O zoo lekker van 1 ot p stuk 20 MV Telefoon 12292 DEPATHOUDERS qp ANTON COOPS Wydstraat 29 lt f7d ijssei i GRoISLDL z A OOSTEBLING 68 l erkrilgbaar Srhnonhnven A v ZESSEN g Billnke prezen prima mate Tergaderingeo oonowteD vemakelljihc Firma A DAM m q SS 68 1 f 1i T Z Kleiweg oouda T el 87 1 Zegwaard i T i Drinkt iJsselstiin s Rood 5fte Jaargang Woensdag 2 Augustus 1010 mmm gohaivt 2 Tl o CL xrr © za d vert©xi ti©lola i voor G onj d SL © aa Oaaa str©3s ©3D Verecliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJSBVAN HET ABONNEMENT PRUS DER ADVERTENTIÊNr f l 2S Per k artaal M Idem franco per fosÊ Uet Geïllustreerd Z i lagsblad Idem franco per poslli u Abonnementen woulen dageiyks aangenomen aan ons jBuread Harkt 31 by onzanAgenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interi Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bfj drie achtereenvolgende plaatsingen worden dezetegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 longÉ iU manocftivrea kuiuifu hf rhalen door hun vooruitgeöt o en maritiem ba a van Trdbis onde o er te brengen naar Keresiun vervoU eniö naar Sami oun om aldhis tiour een offenfiiief komend van de icust voorbij de verawhillendeOttoinaansche stellingen te geraken Engeland Engeland één mnnifciefabriek Uit Londen wordt gemeld De MiniEijter van Mnnitio maakt bekend dat nog 124 fabrieken zijn ingeschreven bi diegene waarop toezicht geoefend wordt Het aantal inrichtingen staande onder contr61e van den MiniBter voor den aanmaak van ammnnitie bedraagt na tezamen 4062 I Zeppelinraid boven Engeland Een Kenter telegram nit Londen d d 1 Aug meld Aan en Inohtraid van gisterennacht namen zes waarschijniyk zeven Zep ftelins deel Volgens de oogenblikkeyke mededeelingen werden 60 bommen meerendeels in dichtbevolkte distrioten neergeworpen Een luchtschip werd door onze afweerkanoanen beschoten het keerde terng en verdween in den mist Volgens heden ontvangen berichten is bij den luchtaanval geen slachtoffer te betrearen Boven Londen en de Oostelijke graafschappen Uit Berlijn wordt d d 1 Augustas gemeld Verscheiden luohtBohip eskaders hebben in den nacht van 31 Juli op 1 Aug Londen en de Ooatelyke graafschappen van Engeland met succes aahgevallen waarbij op kustwerken afweerbatterijen en militair belangrijke indastneele inrichtingen rijkelijk en met zichtbare resultaten bommen geworpen werden Alle lachtachepen zijn ondanks de hevige beschieting die reeds bij de aankomst d4or de marine strijdkrachten be on onbeschadigd teruggekeerd R o e m e n i Ö Uit Boekarest wordt d d 31 Juügemeld De onthullingen van Gregor Filipescu broeder van Nikolaas Filipescu in de Epoca betreffende een geheim verdrag tusschen Knsland en Roemenië gesloten in September 1914 verwekken veel opzien uitgevers A VB TSEXAS EN ZOON BERICH Aan het Aziatische Front De strategie van den ürootvorat De mapweuvre door welke hot Ru aübJehe leger ia dien Kaukas us de Ottomaanaohe aiLelling om Erziudljeen heeft doen valden en de aitad bmnenr rtikte is zoo aohnjift joiumaiKJant de C vrieftix in dte Matin vanh t grootA e belangt Zij aai ongie wi eld ato voorbeeid ddenen v oor die welke de grootvoritt aehtereenivudgena ontwikkelen zal wanneer hij zftja zegevierenden opmarach naar Sivas en Angora vourteiet Zij wordt gejktomefkt door het overbrengen vaa oe JioofdllMit van het opereerendË leger aan dé bust van de Zwarte Zee De moedHjkh anen der piiöviandeering op grooten afstand over de bergen vaa Traneöauc ë waren inderdaiadi die oorzaak van de vertraging waaraan dié Rus eea geruimen tijd ondierworpen warea ia dé richting van JEnzdudJan aa de verovering von Erzeroem De bezetting van TrehizoiwJe ia t miildien yan April had dén Rua en in s taat geiateld in e diadi allc hulpmiddelen Wjeen te brengen die tot het voortzetten van denveldltoeht aoodig waren Om deze te kunnen benuttigen werd alleen fe opening vereis il van den grootih weg uie naar het binnenland leüdt niet naar Erzeroem malat onmidÜeilijk naar den flank van den Vijand Het 19 dé wQg die over Ardasa Bumiiafcflncfc en Kedkit TreSTimide met Erzindljan verbindt Na zich daarvan meester geinaïUtt te hebben waren de Ruöfien in staat niet leel ts om Erzindgan uit het Noorden te naderen terwijl de ultMaimahat ingekomer troepen zouden aanvallen uit het Oosten maar bovendien om de Turken in den rug aan te vallen Want na voorbij Kelkit gnomen te njn kampeerden de kozakken opeen a tand van 25 kilometer van d en weg naar Sivaö welke i oor et ne zijweg van dien van Trebis mde wordt bereikt Onder die omaftandUgihedén wuren de Turken geaoodlzaakt de oiitruiming van ate4ilingen lop gevaarlijke wijze blootgeeteid aan omsingeling voor te bereiden dloor het v rurbranden van hun depots In t binnenland van Kledn Azië zijn geen ëjioor weigen doior welke een atratef ische en eeonomiaiche toaetand niet goftvi zigd zou kunnen worden Daar de belangrijke ateden an de Anatolistohe hoogvlakte alle df or goede wegen verbonden zijn net een haven op dteiuzelfden meridiaan gelegen zofljdén de Ruösén bij hunne verdereu opmarach met awccea de auUaat terugig ölaigen Ten Zjuidien der Spmm © jwad dö artUïeriöwaiikz aVnheid aalt weerefeijden levenddgl ovemeenö reohtö van de Maaal in dien sector van Thiaumont en FI €iury en Oostelijk döiarvan ïHier werd giötermorgiea de aaaval vah eea vijandleilij eu handgranatengrtwep a£j ei84 gieQ Dooi goed gesnaagldle miijnoiltiplofttngen Iveriiieldim wij eem Franebhe Oteüling J In de treek Va Fieury over oen jhreedlte van 200 Meteri Onzepa trüifllleö Me pfl en vijand daarna nog ten g etietten 0 namen eenige t gieinetAndera gevfflagten De ond Hrn4ffdngen van vijandlelijk © l eniiitig ö peling n tön W van BaeöÖe t Noordlen Van Hyl uch ten Ei fidien v Lood ep ten Kuidfto ten vjMi Rdmet misilakten I DfaorJ het ilierpen van boantm en op Ve Bio4 op et jpeflgialche Kommen én op amlifee pletsen achter j he fjNiat ajpejNï onibélftnglrijke imlitaire chiwlie maihgyöht éch talriAöfllIaöht l jk Frond rijden r Ij orlöetJÉl Het R u i i i sfB 11 e QoWwiniq ué van 1 Auir mm kIj In d bocw vaè de Stöchod inde iBtreek vaM die rpen feejobz Velitzk en KoTihary drong eni oinzO troepen dwi Vijand terug eA miaalktonvervolgene vordleringen ten Weetenvan deae liniö In die richting vanKowel flloag en wij aille vijandlejijketeg naanivalleii af Tijdene hun offaneief in d e streek van Teakiibioff en Bouibenka op 5 werflt ten ZuicBooéten vaa Monoeftörziëik trokken onze regimenten ziwettn menjdte dwor de oUiBrtuimdi e Koropebzrivier daar de vijand alle briigtg en vernietigid had Zij beredkten dlan Westelijken oever verfltepklen er zich en namea meer dian 1000 Ot enrijkHongaren tivangea De krac itige tegetiötand dier CenIralen Het D u i 8 ö h e oomirtuniqué van 1 Aug luidlt Een enkele RuEteisfhe oonBpagnie die naar Wulka aan het Ogltné cykanaal optrok werd door eea aaoh val van Duitóiche afdMingen verniel tigdl Ten Westen van LogSöClhan werdlen in tfe röejiils vormeldie gievec5iten 70 teglenBtandierff gevangleii genomen Op het ötocinod fronit pnttea die Ruflflen ziich verder in vengieetfstehe aanvallen uit Driemaal werdlen zdj varband met b 1 rukkeril vaoantiulaa voor bot ZKTËIIDAa B AUBUI zal dion dag dit Mal ohlinon Advartontiën voor b vorfobijnaad kyiWon wor uüélilb Vrildagmidd i Ti ÖE bij en ten Noordten van Snwdaty totden teruglkele gedlwoagea Bij Potek ten Nttorden v fk diett sJ ooPweg Kowel Howna werden zij bij een tegenaanval neergöworpeni TusöchenWiloniöE eni KisÜlin dieden ziij zesvQ eefacho tegenaanvallen Om fa tbefeit van enkele loopgiraven hij VyitoKiaiz wordt hardnekkig ge redien Ten Zuiifen van de Turga werctenpatrouille ea granAteugevedhten geleverd De troepen van Von Lineiagen namien ia Ü maAndi Juli 70 officieren en 10 998 mftnachappea gevangiea en maakten 53 machinelgenveiren buit f Bij het tegter vdh Von BotJilmerbrak een vijandielijikB aanval ten Z W van Burkanow d h t fltpearvuiurte zanven Aan ée jKoropieï pn inde £ tector n ten WMen van B ictaaiOzië de geveiÖhaactiei levandiig grooteaanvallen ha id en terennacht ni t plaata P I arttlil ten d De Terovering ffftn Brodly liet Btorliner TDaècftïlatt veimioettnt waa het Ooa taUjik fr nt did 1 Aug Brodiy werd dtoor eqji groot deed van m betolking verlaten Na de vaouatie van aü 00Opei onea liinidlaoht8 6J 00 achtefi eblevenAlle baiikdwpoMtoa zaken van waarde ensitaat Feuilletoii uit waaraan zij aich met vemiiooht te onttrekken De ongwdiw ongien omgang roet den vorat die haar langzamerhand tot eene behoefte waa geworden nitaakte haar zoo orauitslprekelijk göluitkig de gedlaohte dat hij de verloofde was van priitöes Johanna waa hetachild waarat htar zich haar hart verborg wanneer dJeze omgang gevaarlijk voor haar dreigde te wordien En au wafl plotöeling een blikaettnatraal neergevallen die haar dien vaaren girond onder de voeten had wegg eirukt Zij stond op een vulkaan dto geringffte fitoot kon haar reddlelooe storten in den vuurgloed die niet alleen haar maar ook zijn verdierf zou zijn De zijne kon zij toch imumera nooit worden Eene verbintenis tuflöchen een prine en eene dame van mindteren rang al waa zdj ook van adellijke geboorte kon niet andersi dan uitloopen op heider ondlergiangi Zij diendte lus het g ovaar te ontvluchten en een voorwendisel trachten te vindien diat haar noodzaakte dit huis zoo a poedfig mogelijk te verlaten De brief mioeeit h oT d worden aan eene vreemde hand ftirfde zij dfile naet toe te vertrouwen Vaatbeeiioten Maat zij den nmnted om en bediefit het hoofd met eene warme dioek Nu kan die storm haar niet deren het ia InWwers een warme Toorjaar ind g een ijzige noordL oester zooalsi destijdia op de besneeuwde heidiel Een oogenblik nog luistert zij alles blijift stil Zij loopt de gang dloor en gaat de trap af De dlikke tapijten dmipen hare voetstappen geen mens eaziel komt liaar tegenDe bedienden zjtten zeker gezellig bijeen in de warme kamer Eea hevige wind jaagt haar in het geziüht nu zij de achterdeur openi die naar het park voert Zij heeft moeite haar vaatt te houden opdat ze niet met g eweld tegen den miuur zal slaan iMoed ig gaat zij verdier Het is maar een kJlein eindije maar hij Pesrcy waagt zich in d straten waar elk oogenblik een sichooreteen of een dakpan op hom kan neetretorten Haar hart beeft bij deze gedlauhtd f ö zij sileidilfl bij hemft dan ou zij t boven Haxö rijeige g 9 ulte rdt onophoudelijk heen n wetr lingerdi dikwijls moet xij zich omkeeren om even adem te ach p pen en todh doet die fitr d kr elementen haar weldadig aan omdat het eene atepiagding is van den atrild die in haar binneaiBte woedt Hoe giert Gü smiat cEo wiod dloor de tappen dör boomen 1 De grond i bedefet roet een tapi van aigevaülen bloeaeimö nog ateedls jaagt die tftonmwind haar dte witte bloemblaadjes dier k brïan e0 in het g eiaic hti I E aren werden tijdBg gefborgen In tad i alle verkeer gewtopt dte te wiilkelö zijpj gferiÉoten De atelUagen vaa de OoHtend t Hoagaaracihe tu oepeai waren aiechts eukede kilometera van de sitad verwijderd zoodat het gedbn ïer der kanonnen dé huizen doet trillen Het veraichrikkelijkat waren db nachten waarin h 4 Kuööiache roffêlvuur oo erg was dat men volgens een baricht ia de Gazetta PorAnna geea oog sludtea koa De Ruaiaien maakten voor Broèy gebruik van htin zwaanete geschut de hui zen trildten als bijeen aardheving ja de fftratea rateldlen de machiniegewerea Boven Brodjy zag m ea kabelibal tonfli dik wijl si verto o n dien zich vliegend era en wierpen braiidlboinlnien uit die echter geen buitenigewone aöhad e aanrichten Het ete delljke beeluiur verhuledie naar lv0nibei De laatete vluchtelingen uit Brody beweren dat de stadl de laatrite diagien voortdlurend onder Rusaleteh roffêlvuur sit oill on heel veel gelödlen heeft Hot gienfechtafront ia zoo dichtbij dat men zdfst iwi en dlan geweerflidhoten hoort in de sttraten vielen granaten en afcrapnelff vele gebouwen zijn vernield De laatste tranvpiporttrein van vluchtelingen verliet file stad o nider het gestihu tvuju r dter RuRBien Ook dit iö een abeetfwstonni Maar van bloeaénw van lenteboden om goed te maken wat alieeuwvlokken en ijs hebben miaölaan Het ie aéhemerig maar nog niet geheel tlonker BenedScta heeft het ijzeren hok bereikt zij zi naar de straat waarop geen mensch is te bespeuren Zij werpt dén brief in dé bu en keert met een zucht van verlichting op haar aohredén terug Het is hoog tijd want vergist z j zich niet dlan konrt diaar ginds reedö de postbode met zSjn fladdérenden mairtel en zijn leore briffventasifh Zij snelt het park in en verbergt xich achter een boom Maar wat id d at Een Eenzamen wandelaar nadert langö het pad waanbij zij staat Zulk eeni houding zulk een veerkrachtigea gang heeft silechtB één menatth ter vereld Percy want hij is het Met opgeven hoof rftapt hij wiort Zoo giaweidlg ali dé stormwind ztooeven dé anke mwAajesgöatalle heen en weer heeft geschftidl zoo machteloos ie hij tögwioveir te kracht van dén ritïderlijken voratanBoon De prina bemeritt het jonge m e niet hy ziet noch reohtflt nog links maar stapt steeds voort onvervaardl Benedicta dringt zidi dicht tegen Aen stam eener acacia om bem voorbij te laten gaan t Is alséf dé tormiwind nogeenö al zijne kracht wii toonen h uUeiuI en gfleremd grijpt hij allcfl aan wat hem in den weg staat Nadruk r a r b o d e n 101 Een d reninen en kraken De oude venniolmde b om tam die over dén weg hangt breekt en tegelijkertijd hoort mien een lichten kreet dlie welglalerft in dkm imm yan den wind Het gewicht van den boom is op dtsii schouder van d en vorst neergekomen en hefsft hem neergeveld alni een bhk ieinlHtraal dcn trotsdhen elk Al lcM m zich heen vergetoadi slnelt Benedicta uit haar sirhullhoek te voorschijn en buigt zich la doodlaagst over den gekwetste heen Met bevondo handen rukt zij de takkpn we die hem bedekken An staart met wijdl geopende oogen op hot bloerl dat afdruipt van zijn wang Een otogenibUk bliiift de priori bewuRteflooa liggen Hij silaat dé winih pei op oog rust weer in oog over hen beiden giert de stormlwind en iaogt een diidhten regen van jonge bladeren en blocöems allee geheel het iaargefcij alleen veraéhillend als ddstijdla op dSe beide Plotseling richt Ie vorsit zich op grijpt hij krampachitig dé handen van het jonge meiflije en atanJeüt Uwe ooigén uw gelziictit U a5é ja zm h ft Ik u vroeiger gezien Marga Dalja 1 Zóó ken ik u Zoo gielijkt giij op het beèldi dlat iriij telkens voor den geest zweelft I Wordt vervolgöi