Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1916

No 13150 55e Jaargang Sociëteit ONS GENOEGEN Nieuwe Schouwburg Kermis 1916 Gastvoorstellingen van het Operette GezelschËp van het Rembrandt Theater te AMSTERDAM Directeur MAX GABEIÉL Impressario MAX VAN GELDER DoDderdag 3 en Irijdag 4 lopstoi op algemeen verlangen bel pole meet fifl betBenlirandlHer De Schoone Cubaansche 3 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit ifummer bestaat uit twee bladen i Ëei ste Blad BERICHT Zal pdag B Augustus zal dit blad NIET VERSOHIJMEN daar ii0Otms algamemia vacantia van hat drukkarlj parsonaal da drukkarij morgan gaalot i ia pi t aaratvolgand nummar ohli MAAHDAS 7 AUd a a Tusschen twee vuren Wij iitten hier in Holland alö tuöschen twee vuren m t dte onaanigetwwn © kajua one nu aan d eene dan aan dte andtere sSijde te brandieto En het ia tte kans ni t alleen Ted ktrm wordiën wij het gewaar diat wi luflBchen dte twee atrijdfemdle partijen in den grootein wereidoorlog van heb oogwiblik imritten en liat wij a4 de zwakkere die memiaind bohoeït tö ontzien van böldte kanten Jinweni en Éitooten oploopön wanneer wij of on e rechten dien veohtentfem in die weig staani Voor wie een oogleinfblik gemedgd iinodht zijp be verg e ten4 ie het onJangB verafchienen Orainijeboefe een dhiid fii e hetrinmerin Het is niet alleen tegien dkj Duitsche nmar ook tegen de Eng lsche regteering dat onze regeering onze raöhiten heeft nJoeten vergoten De torpaiteerinig van de Tübantia het aanhoudlen en in beslag n mien onizer raailö het opbrengien van de BeoKeftsiroomi en het opbippngen van on iö vieBtólK ralËWÜfipen vormen een nj van feiten waarmt aichennis onzer rechten zoo van Duit BKhe alB vaji Engiefeche zHJete bli kt Maar lest heug beet En nu iingtelaniil op onae hana oglgerö beslag ieggflnd Ons ale t ware verbiedt do Noonllzee te visBidien de Noori zee die todh werkeïijk geen Engelaicih terntoar ia en zoo4oen le girove inbreulv op onze rochten nïaakt ooien we d e dc ad e en het onrecht oitó dioor Engeland aangedlaan weer P ZILVER bericht aan zijne geëerde begunstigers dat hij evenals vorige jaren weder is feplaatst op de MAFKT tegenover en heer O C Kbom De bekende Heerlijke Wafelen EN die de firma P ZILVER bakt worden zonder prysverhooglng aan haii bezorgd terwijl bestellingen worden aangenomen zoolang de kraam staat Evenais vorige jaren zal hijooknn l door nette prompte bediening ds gunst en het vertrouwen weten t8 verwerven hetwelk hem nu re meer dan 52 jaren door het öondsohe publiek zoo ruimschoots is geschonken De prijzen der Wafels zjjn 7Vj oent per stuk Men wordt verzocht de beBteUingen op te geven uitsluitend aan de kraam Aanbevelend 35 Firma P ZILVER De Gelukssten door NATHALY VON ESCHSÏRUTH Nadruk T rboden 103 Dat treft uitmelkend ant dieoomipreaiaien moeten en gelieelen nacht door hernienwa wordens die Zueters doen dit zoo handig en gBmaJdceliik Benedlota s oogien staan vol tranen Hoe gaat het miet den priHBf dokter tó Zijne Hoogheid ziwaargekwetst vraagt aij met venfce stem Y O neen ik fpeloof cfcit all es p al geluikikig zaJ afloopen De ang ia wat gesidhaald en die aiffliionder zaï ook wel miat een paar dagiem Oflr genezeii ziJn ïoclh in deal perotepi tijd nflg wel wat aty en pijnli bleven Zal ssijne Hoogfaeid eenige dagei het bed moeten hooiden Ik hoop ham daartoe te kunnen beweglen Een kalme gentakkftlijke honCKng beöpoeiMgt rie genexiilig Maar ik hoor voetetalppon ah zustor Marie Nu zijn wij klaar Hij trad op de pleegzuster toe a aclindide haar hartelijk de hund FluPeterend feeWe hij haar een n 2 Aug 8 u Nieiuwe Sdiomwibuirgii O rattetfeeelschap Retnbran ITioater Hofbal 2 i Au 8 u S oawibuiigHlj ge Nieuwe Markt Ter Hall Kevue Halt hier bliiven 3 1 Aug 8 u Nieun Stohöujwb De Sdhoone Cubaanfltehe 3 6 Aug 8 u Conoordlta Vooraltellingen Variété Fovaor 5 6 Au 8 u Nieoïwe Sdhouwb Polenbloed Bleotriache Drukkerij A BBINKMAN ZOON Good NIEIIMI ROOD 11 25per Lifef7 RMAN zoö I iikiw Hi fi TiendewoB 60 Telefoon no 312 Bakken en Braden met DELFTSCHE SLAOLIE Stoven en Smoren met PLANTENVET DELFIA EET SCHAPENVLEESCH p BEREID MET DEIFTSCHE SLAOLÏB F MET PLANTENVET DEUIA Nk it r ♦ i Operette in 3 bedrflven van Gbobo Okohkowsky Muziek van MAX GABRIBL PHUiE vmm MOOIE ümmm Wijsjes als Wat het lokkende leven brengt Ons een bonte roman soniB schenkt Slechts als een droom uit anderen tl d Dikwijls Is het werkelijkheid In het eerste bedrijf l Adorata godansb door WILLY BIERL EE en LOUIS DE BREE 1 Entree voor leden der Sociëteit hunne Dames en Kinderen Loge Stttlles en Baloon fl per persoon Nietleden f 1 25 per persoon Voor leden en niet leden Galerg f 0 50 per persoon Alles te verboogen met 10 auteursrechten Logé s worden beschouwd al vreemdelingen Plaatsbeaprekmg bij loting a 10 ot per plaats op don dag zelve desmorgens 9 unr i j Is verschenen het geschriftje Eet Schapenvleesch Dit geschriftje bevat 24 Recepten van den kok der Olisfabrieken Calvé Delft voor het gereed maken van schapenvleesch in verschillende vormen Naast de meest eenvoudige bereidingswijzen is ook een plaats gegeven aan recepten voor het gebruik van Schapenvleesch In het huishouden van meergegoeden Verder is een rubriek Wenken en Mededeellngen opgenomen welke voor hulsmoeders die met het bereiden van schapenvleesch een proef willen nemen van belang kunnen zijn Wfc het receptenboekje Eet Schapenvleesch 1 wenscht te ontvangen schrijve aan de Afdeelmg Reclame der OUEFABRIEKEN CALVÉDELFT te DELFT Aan iedere belangstellende wordt het gratis en franco toegezonden 280 In de vaoantiedagen ia OEEN ENTRÉEPRyS Slaat niet over de Melltsalon Vredebest Markt 30 te bezoeken het gezelligste uitstapje naar het Electrisch Automatisch ftttftt att a ê dat is 25 lederen avondvarleerend programma Hollandsoha Soubratta Duo ai Kluohtan 63 an Solo a Ons Roomïs is bekend Aanbevelend A J ALDEHHUYSEN Ch eenig In heel Nederjand cal t Zalen vol Orkeetrions Elect Piano s en Automaten 8 uttt KaB Tevens is geplaatst het nieuw ste StrflkOrkestrion speelt als een werkelijk strijkkapel Trekweg 69 Den Haag G v d LELY Goedkoopiileaiirenoor lliiilieliiDis Kpomme Hang 74 ROTTERDAM Pa VISSER Zeer mooie soliede Meubelen 2 Orapeauds ronde armen 4 lugibekieede Stijlstoelen 1 Tafel f 55 Verder Theetafel f 10 Leeren Fautenils f 7 50 Kasten f 17 50 goedkoope Stoelen vanaf f 13 de zes stuks Vonwstoelen vanaf t3 50 open Theetafels 4 25 Schuiftafels 113 50 20 Abonneert ü op dit Blad Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stgtameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstetlen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 Stijltafel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz 20 MSTB11T44I lonnlmiiiabililiScliiiikadi Rotterdam Bezoek t Conc ordia Gedurende de Kermis A Ca BiTD A fiROOTE SGmïïEIIEIIDE V06IISTELIIIIIIEII DOOR HET Variété Faveur HEERENIII 0 sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Suc cesApparaat vlijmscherp Ook voor Chirurgische instrumenten Prnsf 1 60 n b f 1 65 Knna A QUANT Kleiweg op Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondi avond Aanvang 8 uur Entree 75 cents Ui inpk enTE nuinji Adverleerl in dit Blad Aanvang 1 uur Entree 35 ots Kinderen 25 ots Plaatsbespreking dagelgks van 11 nar af aan het I oka d Westhaven 28 Gond 60 Vrijdag 4 Augustus 1916 GOllDSCHEaiMlVT 3 © u w © n iï ca v©xt©za tieTolstcL voox Q o vid s © 3 2 Oasa str©lc©zx Vereohijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTiIëN Van 1 5 gewpne regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 1 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tëKen twee berekend Dienstaanbiadingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bfl vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 er regel Groote letters en randen naar plaatsruimte 1 M Telefoon Interc 82 ïïitgeTers A BRDTEUAir EN ZOOH UÊSf wk het levendtigst en zien oogenhll J c lijk in Engelanid weer den grooten aanrandler onaer reiehten Het feit swdf de verhimdlering i n zer haringtvisistefaefij verklaart rouwene dat oogenWikkelijik gievoei wel Wamt Immers dteize nieuwe Engelöcne niaatregiel brengt een enorme b hade toe aan o nse be angen maar b bovendien ZK 0 ontrecihtmatig dat ook ie di aohenpzjinndg ste redeneetlng er niet dien sdMjn van oen refthtsigroml aan kan geven De haring do r onsi gevangen gaat h ooldtaakelijk naar Daite hlandi zoo redeneert de Engetatehe rogeering en onize hanngiviasiDhenj dBent dlual om Duilö cManiiE van voedael te voorcien Derhflilve zijn we verplicht die iöfliohenj dtop te zetten Maar hif rte gtenover dient allereerst van onizen kan t alö ommtóto o ted ijke waarheid vooropgesteW t wondlen dtat al wat Eng elandt fi belangen aichade toebrengt daarom nog niet onnechtanatig lai en dat wij niet kuimenr verplicht wor den iets na te la n opi dlat diat nalaten de Engelache belangen aou dienen Daamaaöt kunnen we Êm aanvoeren idfet W13 met slpeoiaai atan DuilHchland leveren maar aan Jediereen die van oofii koepeax wil en dat d uö die hanng door one gevangiem langa geen enkelen weg tot voorwaardeiijke o aA olute oonitraiba dlö kan worden verklaard Zoo die En gelachen belzen voedöeltoevoer naar Duitftchland willen vertiindleren aüaat hun een royalesr weg open dian dia verhindenngi onzer viSBChenji naniieli k het opkoopan van de gevangen haring Dit aide i ook der Engelaehe regeermg onder het oog gebiwJbt m de eerflite plaaitül dloor die betrokkenen de reedlei ijeni en die vifl cbersi en z ker ook dioor onze regeering Maar Engeland heeft dlKirvan al heel wedmg noüliie genomieo Het heeftt alleen aangiebodten oene zekere aidh idlevergfleding te betalen V po r het wo nglen oplcggtetti dietr vloot Maiar afgezien nog van de omstanidigbeidl dat de aanniame hiervan eetn erkenning zou zijn vaa Engeiamdi fl reefht om onizè Visfeohenj te beletten miaalkbe ook de gienngheidi vaa het aai boden bedtragi waar door dte fildhadte iif ipeen enkcd opzacht vergioedt zou I worden die aantneming oinmiogeKJ JWaar Engeland echter niet bereid blijjct eetn andlere gedraigailijn te volgpn m we on dus wel ulilen moeten schikken eojem we zeker het beBt dieffie vergioedling af te wijzen en onder protest d 0 idhadeen hef onrecht te dtagen Ön e kleanheid en molitaiire zwakte maakt het ona onniog jk one t n En giefland te verzetten En dataélfdle Engeland dat voor KÏa onafhianik aijkhedd en ze fatandSgiheiiï dter kleine natiee heet te strijden maakt hiervan gebruik Het gebiedt onfl en aagt one aOd kwaaongerae van die Noordzee Dat hdndert onö mialstfliien nog nwer dan de schade die wij te dragftm hebben en dlie waar ook tal van aanverwante vakken alö kuipenjen worden getroffem en meer dan 10 000 arbeidiere hierbij rechiatreökö betrokken zijn zeer aaazienlijk zaJ aijn En daaroun juiM ia het te wenathen iat onee readlanieii baj hun aangenomen houdhng volharde en dia aangiet boden ihad vergoediin blijven wei gepen Zoo we al nfet altijd m ataat ii om gloed recht verdedagien üi Mand moet onfl nen dtwingen do flichettiinia van ons recht atilzwij gend ala gierechtvü aird igd te rkennen otiA te buiden voor den schender Onze eigen regering heeft 000 ten diMieai aanzien het goedje voorbeeld gegeven ïoen op de protealbon eh eiachon om sichadevergoediing die Engelgicjhe regeering ten eUuUe aanbood voor de vemieding vai bet Nederlandyeliie comSulaat en d bezittingen der firroa MuJler en Co Nedierlandi Xie onderdJanien te DxLTban hadlevargoieidki g te vearjeekien aLsl eene daad van welwiLleadheid heeït onae r eermg dït aanbod van de hand geweien omdlat ziJ van oordeel wtt dat op de regeeiüng dier Zuid AfnkaanÉÖhe Ume de verpliehtlng iiijftlte de jBöhadO te vergoeden E3n Dergelijke alwijaing g 4usgt van p n gevoel van eigenwaaiv en ton ïitrhei l dae een regeering n ii n i olk aieren Eu het ia deze fierheid lie wijHollanders maar al te vaak misftfn een giemis dat zich jiyst tijdeni dezen oorlog tetlkena weer oo pi nltjk openbaart Net gOed zei u e iemanidi toen wij over i n jimgi ton maatregel dter EngelB he jegtering ten opaiohte onzer zeeviss n fij spraken net goed ze moesten het alveöl eerder gedlaan hebben we Ieveren toch maar aan de Duitööher Het waa een uiting van die aniti Dnit8 ehe gezindheid dfie bij vede overheerdchend itf Ze gunnen den Duitdcbers alle kïvaadi dèn Ëngledi dohen en FranöPhen met dan gtoedl Z13 zijn geweldig Engolaeh en Franaich en pro EnAente Maar zij a nooit Nedlerlandsic Een e ag een beleeicll ging l Franechen en EngieH dhean aangedaan voeden té maar ze voelen niet den ailag dien hun edglea volk in het gielaat krijgt K Bria¥fn uitdi Hofstad occxxx Uen zegt dat org iieerend talenteen afeonderl ke e is die Blechbuzeer weinige menschen bezitten Speciüil zoQ dit in HoUalid zeer achiiarsch aanwezig zijn en z Idle de nadeelenen de onaangenaamheden ondervindenvan dit volksgebrek iijn lioht geneigdbooze woorden te uiten aanhetadreavan hen aan wie de organisatie vanwelken tak van openbaar leven is opgedragen Dit is wel een eit dat sedert bet geheele leven zioh vervormd heeft en is oitgebreid de noodzakelijkheid ener goede organisatie hoe langer hoe grooter wordt Ka doet zioh in ons kleine land menig typisch versch nsel voor dat kenmerkend is voor den volksaard waar het geldt de organiseerende beslommeringen in het openbare leven Wie daarvan eens een aardig k kje wil nemen gnnne zioh de moeite na er dan een aartje op onze groote stations te vertoeven op die oogenblikken waarop het verkeer het dnikst is Al aanstonds valt dit merkwaaraige verschgnsel te oonatateeren dat de inriohting van den verkeeidienst geheel en al geleid wordt van nit een oogpunt van den dienst en met van het pabUek Verschillende zoogenaamde gemakken zijn iij esteld die ten gerieve van het publiUfc zgn dooh die door de Tasthoudendhipid aan de eisohen van den dienst labsoluten mislnkkingen sgn Neem ihaar eens een voorbeeld de kilometerbpekjflB Zyn het niet de ongelukkigste uitvindingen die er bestaan Het iyateem reeds van een afgepaste hoeveelheid reislengte is een dwaasheid Niemand reist precies dit aantal het is altijd te groot of te klein FassenA is het voor niemand Daarnaast del hieroglyphische inrichting van het boelqe dat een toonbeeld Tan onhandigheid is De bepalingen zijn daister dbsteld verward en omslaohtig Het invullen afteekenen en afstempelen 9 ijn drie bronnen van oponthond Ën dat alles ia totaal overbodig Het gros van het reizend publiek heeft bij niets anders belang dan bij den pnja en den tgd Gesteld ik wil van uit den Haag naar Aj nhem om oen uitstapje te maken Ik wensoh dus te koopen van de spoorweg maatschappn het recht om on een bepaalden tyd vervoerd te woeden van oen Haag naar Arnhem Het is voor mij slechts de vraag wat dit kost en dat het vervoer plaats heieft op dèn vastgestelden tijd Wat heb ik maling aan allerlei bepalingen en allerlei in llingen van goedkoop goedkooper of goedkoopst tarief waar het vaststaat dat ieder de Imatste aoort kiest Voor den administratieven rompslomp heeft het publiek alt d wrevel gevoeld Men overwint dien aan de goedkoopte Uaar dat is geen systeem Er ÏB maar één afdoend middel afschaffing van al die papier rommel De maatschappij overwege wat het vervoer van den reiziger van den Haag naar Arnhem moet kosten zij verkoope enlcel reisbiljetten en daarmede nit De rest is allemaal knoeirommel Wanneer men eens een typisch staaltje van paperasserij en administratieve rompslomp wil zien besohoawe men dis wijze waarop rijwielen worden vervoerd en behandeld Feuilleton Aan het Staatsspoorstatlon in den Haag ia dat vervoer wel bet meest humoritiBch geregeld Vandaag is het loket hier en morgen daar gevestigd Men koopt een vervoer kaart Aan de stations kosten die dertig cents buiten de stations twintig centa Waarom dit zoo is weet niemand ook niet van het peraooneel Die kaart bestaat nit drie stakken Eén stuk gaat aan de uwe weg eau aldluS dpreelkt God do Heer alti die aneeuw wegfltnelt voor de altralen dier koesteresidie lenteEum Dan zal haj de zMngereff vergfetien en de liefdlevlam g 61u aht zi ni m zijn hart Benedicta drukt de bedde haoidlein tegen het bleeke g aat overal zijn filporon heoft achtergede ten Verwelkt ligt die Woeetti gieiknakt op haar steng hangen die blo m het toedere jonge groern üt afeeruikt ató me nïwe bandi duizend knoppen liggen van rooid n gebrofecm vóór zij zHOh koraten ontpüooiei het neötje van dien nadh teffael 11 vernlsW in het vochtige gras Zadht klinkt zijn klaagilied mt ie atruiKen hij treurt om hetgeen hij mdfllsen moet maar den irtoed e het ven trouiwetti in be t pe tijdlen hoeft hlJ miet verloren Zie hij rapt weer 1 vleugeW met halmen en vedleirtjeo in dien ain Mvel hij zal eem nieniiw nealtjöbouwen nu dte tftoriwwinic het oude heeit verwocW En hier en daar ol ook al die bloeiende roos aigieiinfikt ter aanlle viel nieuiwe knmppen openen zioh ajBn dIeiKielMlen tak ndeUlw lelvein flpruflt overal op dfe puinhoopen van het m te voon Ohüjn Hoe zwak hoe eiï armeUjk kllelin zou ook ïé nKUeht zijn Ier lente wanneer en enkele dtormnacAit de onithilkendte natuur vernietigen kon En hoe zwak hoe mBohte9oofl ware de li€ dle in öen monfltohenlharfe luh lüen eien alomi van het lot haar dooden kon voor imfcnw Bemedirta helt vol vertrouwen h t hoold omhoog en blikt heötwIl waarW tenwill zij tlui rl Ü ne gedlartiten zijn niet uwegladlaiehtesi en nrijne wegen d n niet Den voigenrflen morgien treedt dkïkter Wachmtiz de kamer Wiiinietn van Margia Daya om naar haar weituibaudl te vememienj De jonge danile zaet iotfi bleeker dan gewooidijik ijsaar kalme vasltiberaidlenheid a reekt uit hare trekken Met oen htflit bevende hand rdlkt Ziij den oudlen heer een tedegram over Treurige tijding dokter zegt zij zaetht r mijji voogd i plütötJing ziek gowordten em verzoekt nwj z oo mogelijk Over te komen Wachnitz ziet even het telegï ih ia Zoo emflüg ongeateld vraagt hij dteelnemend En wiet gij diaarvan nietsi Mjjn oom heeft reedsi iang gieklaagd antwoordt BenedUftta met neergiefllagfltt nog maar hij döhi t onverwachts zooveel mandfer te zijij gewor n Wilt gij niog vandaag vertrekken Al nvijn dokter het gioedlvmdt Zeker jufirouw Daja ik zal er dadelijk met Zijne Hoogh dd over stpieken BenedScta verbleekte awder mee In © ea paar iiagen al aUes wel geladen zijn epraic hij ten fllo tte daarna verd penen beiden in het vertrek van pri ui J bi cj Sül en eeatomg aat de vollgiendle dag voorbiji Beneidiota zit alleen aan de tafel die zi anders met prinli Percy deedt Zai hij later dlöze ootaiettöndle leegt te en eenzaajmhcid even pijnltik gevoelen aU zaJ in dit unir Zeer zeker maar hij aal het eenaaam salon ontvlilcditen eo ond er de mieniaiohen vergetelheid zoeken Hij m een man eem yorst wien alle all 4ding 19 giegMnd Bened eta evenwel zal de eemzaamhei d opzoeken trouw zal zSj het bltieke bloeoiipjie kweeken d zichzelf vei getendé liefde de bloem dlie kracht en voedslel trekt uit de tranen vam iinug ztiel erlanr gen Nogöene waradlelt zij hat park door om afeicheld te neSnien van alle bekoorlijke plekjeö giefcedligd dkwr de herinnering a i oen gediefde Om haar heen echter keengicht verwoeöting altf in haar hia ii Waar gMenm nog de volle bloaaielDafi prijkten toffli elke plant vol vram tfe zich opende voor de koeeterende rtalen dier lentezon daar a in Jesi algieloopen naicht een vamieftendein 8itri d geroerdi dOe Benadicta evenwel aat nog lang in haai stille kamer en schrijft aan ta te LctzenèuTg Zy zet haar de uuodzokelijkheid mteon van liet verlangde telegram en gleeÖ ala o3r voi l el het hnwelijksaanzoek van l r Ü 0 biecht Mi het hooM m de hand staart zy pednoend voor zich uit Zij kan nu kalm afwachten totdat een etegram haar terugroept eene ontmoeting met den prinfl p onder de beataande omötaodighdivi uitgesloten Zijn ongeval zal haar een peraioonjlijk afaieheld besparen en dokter WaohniitB is wel over te halen eeret na haar vertrek den vorat vam alle op dé hoo te slellenu Ak e tei maar de deiur der klindek achter Marga Daja ifii gieöloten dIan zal haar apoor voor eeuwig sajn uügewiödht Zij wil mtet heldtenimtoed al9Cheid nemen vara haar levenalgielnk tot hedJ en zöglen van den prin Waarom moet ik u Uefiwflofcen Wordt vervolg f Zou het die betoovering zijn van het geheflmtEinnig e waandloor hij zicb tot haar voelt aiangetrokkeni Maar die betoovering sgal toch ondleiftiroken wordleni at Mj haar niet meeir zdet haar h eXi aal verblfleben en vaa Mevorledie venïwljnen uit zijne verbeelding lajpgsaant wcftldwaar eqo r