Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1916

Blxixxe3a la3a a Wat 11a een botdllomUokje Met ooveustaaode vraag heeft zich de veugadering vao den Bund D lt uher ahmngBBniitttMabrikantett un4r Uttndler te Neurenberg bazig glelK den Iwn der deeinamerB aan d vergadering weeB ar op dat reddM die naam bouiUon blokje omgdittkig gekozen wai De FrauJotauan noemt elk afkookael hetzij vau vleedclb hout of looistof bouillon terw4jl t wal de Duitachers en wij Jbotlitlon noemen met dten naam van oonflomliBé aandtaidt Het bouiüon tlotje kan naar een ander meedoende bogen op een tweehonderd jarige wordlngsgMchiedtenid In de vorige eeuw had men eer bomilonplflhken bereid uit tot droog ingedampt aftreksel van rundWecsch en kaltobeenen en d ma bouiUoncapMmles Vervolglenfl kwam het Liebigeche vleefcbextraot dht feitelijk te duur was om geheel in te burgeren Omstreaks 1880 kwamen de Soeparoma s Maggi en ten slotte bereidde men de korrelige bouillon uit vleesBbaxtract onder toevoeging van dte noodiga hoeveelheid zout een grofkorrelig poeder dat btj overgieting met kokend water een bouillonaehllge drank opleverde Deze massa werd aldus meldt dte Chemiker Zeituiw dn eén platten koekvomi gewatet en daam in blokjes gesneden De bouUloniinaak wordt te voorschijn gteroepen dóór bepaalde aminoj Uren die in de Soeparoona e eveneens voor een dteel voorbanden zijn Dodi de soepairoma ö bevatten niet de vleeéchbasen ala b v creatinine Hot maken van een definitie voor het bouiUoüblokje door bevoegden was difingeod noodteajtélijlc geworden En men elde ten dottede navoittende detinitie vaat Bouilloabblokjes capsule eiu aoortgelijke preparaten zijn roengBelSvan vleesohextrart of ingedtonpte bouillon vetten soep aroma s glroetnten extlacten kruiderijen en keukenfisout Zij dienen tot bereiding van een voor t getoruik gereed zijndte boullt lonachüge drank tot bereiding van soepen sfcuizen enz Ter iatoenstellitig van boudlionblokjcB magi slechts Merlljk vel in aanmerking komen Het gehalte aan keukenzout miag niet gTOoter zijn dan 65 pat als kruideri en mogen Suiker en dergtelijke boffen niet gebruikt wordten Bouillon blfikies moeten minstens 1 pet vleelsu hextract bevatten Alle producten weHie aan deze mintoiumeuw3i©n niet voldbeni mogen ook dan al zij fantasie namen dragen decfatB pndei den naam van bouillon slurrogaat surrogaat blokjed in den han lel wonleii gebracht liet normaal gewicht vaneenbovlllonblokje of van een rtirrogfeatblokje bedtaagt 4 gram Grootere afwijkingen dan i pet naar beneden moe ten op elk blokje of op dte verpakking zijn aangegeven Het zoutfee halte van surrogaathlokies kam 70 pot bedragen BoulHonblokjc gtelden dus niet als boulllonconserven lilwh als een Surrogaat dW dienen moet tot he iel bereiden van bouiUonaohtigte tot gebruik gei zi inde drank en tot dte toehereiding van aoepen sauzen enz Aiuikoofi VUcKmacbUKiil L e luitenan i VlieBaaiw Ëngettmte is in opilraotu van de Itegeoringl Ialeiuug iii t üe NU0aw AinM rdain naar Amerika vertrokkeo om ilaar en laUsT in ia n vliegmadiiniHH oAn te küopeii vuor te Btlebten TlieigWtatlonB in Nad JmU De vliegenieirS van tloijat en Versteegb e l n hiiii oolle ga par viiaginachine iütg 4c4dle Uitvoerverbod van Jio uit lli K B van 4 Aii i die uitvoer van alle hout vertroiW van den duü dier kandiiging van dUtbeIriuU üeen tatok meer naar DidMcUand Mes tnetdl uit Amsterdam aan die N R Ct In de knn en vandten tabakfiband i vat men het invoerveirüod van t toak in i ultócJUamt zeer kalm op Men gelooft niet dtut bet eeu duurzame nwatregel zal dja want ai zijn de voorrftden la Duitsohlftn g root onuitpiUttehjk rtjn zij niec HU wanneer er een tekort kumC nutet vaiKself weer invoer wordtentoe gelaten Men acht het dan ook waaiv achijniijk dat het verbod voornamelijk 1 uitgevaardii om dten than aanwflBigen voorraad g emftkkeliiker eei t Ie kunirai dlsWbueeren Wat het WoBf teJegram bedoelt met veiv hiru1 ring van prl soipdirilving door invoerverbod ie niet recht iiidelijk Mocht die aanwezige voorraad in DniituBhland zoo groot zijn lat het invoervorhod zeer geruimen tijd zal kunnen worden göhandlhnald t an znu dit op onzen tabakflihandel toch n et vptl invloed hebl on Ten eerste ia verreweg het groots gedieelte vaU de blo aangevoerde tabak reeds ver kncbl vóór 7 Augu0tua 3n deze tabal mag nog naar DuiUchlinil Wat het reetanl aangaat dit is cleiner dan lite wereldmairiit behoeft De vraag uaiir tabak op dte g ihe le WemW i grooter dan het tegeniwoordi e aaribod eu dit zal waarridiijnlljk zoo bli tvpn al treden dft landen der Centraleii tijdelijk niet al koopers op Op een daling van die tabalkitprijzen brhorft dus voorloopig niet veel kar te bcMaan Wat de tabaik8maatwhap ii fen betreft deze h kben zl i van bet ver b id al heel wednlg aan te trekken Do nude oogjet itf reedè geÉieisl verkocht en eer de nieuwe ooKSt aan de mairkt komt moet nog bijna een Jiar verloopen en het la niet waaraH hljnlUk dat dön het verbod nog bestaat UltwlaWing gewonden Do DuitflChe hoaipitaaltreinH die Maand niddt te liott nbi m aan hel Btutiou D P oip weg ua r Hoek van Holland met 3ó zwiar gewonde EngBische krijgBIgfevangenen ecni gen Ujd heeft geBtopt i Din Bgimorgen te S 17 uur uit Ho ic van Holland tenggekeenï Do trein stopte aan het tatlotai D 1 iiamitree s zw uur Hij bnaicht 62 4wftar gewomle Dirftelohepe mee en 6 nletgewiiiide dokter van de koloniale troepen Het was ruütlg in den tiéia aUacJMs oen paar ream je bij de boiveutfte HJ bedHen weren opemgMchoven Hoewei in den regel gewonden van ouden datum wordden uitgewleaield waren nr dillmaal eenige mannen bij daeop den len Juli j l in den dag aauife BomVne geiwond waren de teruglkeerenilen hadd i meeflt geamiputeerdd beenen onider hen bevond zidh ook een Mindle Ken van de verminkten een Jonge inan die voor zHJn raeampje een fll rat lag te rooken Mjde on dMbet hom bij jke halte op de terugirtU liohter te moedie werd I tegsnatelling met den EngeJschen gawonde die gisteren ala zijn meemingl te kennen gal dat de atrijd over een paar maanden wel gteëindigd zou s Jra omdat aian belile lcanten iedereen er genoeg van krijgt zeide dtee Dulfr richera van 4en ooilog ieh glelufee il er jetet erat anftmgt Vijf minuten over lealsBn vervolgde ik tredn ïijn rei naar Duilachland DuiWich eidierflB iiidbdi gMwIverioeer OverwBgenide dW het wensWheJIJi is t jamoet te komen aan dte baawa reu walke voor dte NederlamdBche g ndresBeerdfeO zullen voortvloeien Ut het in Dultsohlaad voor hetDlult Nedèriandsish grensverkeer g deod tarief der brieven is bij kon bosiult bepaald dht in het voriceerniet I uHeichland tustehen kantoren wetke in een recbte lijn gfesneten bML meer dan 80 kilometer van elkanider verwljïiteiril zijn van 1 Au lul aai 1916 af tot een door den MinJ er vajii WateraHaat nader te bepalen tijdblip voor ontoeralkeml gefrankeerde brieven éénmaal het ontbreAtobd port wordt gAeven als bedoelde brieven toereikend rijn gefrankeerd volgen het in genoewd verkeer thanö g dend tarief Oenëüwmen De Bond van Grootbandelarea in Weenpannig dienatweigeraar Door de politie bijgeataan door Dlareohansaees te Nederhorst den Berg werd onder hevig verzet gearresteerd zekere G die op 18 Juli j l zijn garnizoen te Amerafoort was ontloopen en in dienst was getreden bij den warmoezenier 0 te Nederhorat denBerg in wiena wdhing hn zioh veilig waande Deze wefgeroe den toegang tot z n woning 09k aan den burgemeester die inmiddels verachenen was en hem de toelating gelastte Daarop drong men met geweld binnen en werd Q gearreataen hetgeen evenwel tot een formeel gevecht leidde De man werd in het arastantenlokaal opgeborgen en daaga daarna naar Amerafoort opgebraoht N v d D Toen gisteren zekere F en N nit Bnohten by Sittard van een fiatatooht naar hnn graanveldeh temgkeerden hooide ds eerste die een eidd vooruit fietste plotaeling achter zich een Iniden knal H keek om en vond E badend in zQn bloeii van zgn fiets neergesmakt Het lichaam waa ontzettend verminkt de handen waren afgerukt en het geaioht vreeseiyk geaohonden De ongelokkise werd naai het hospitaal te Heerlen verroerd De oomak van ds laznp is onbekand Man yermoedt dat K over een dynamietpatioon gefietst is ef er een bg zioh droeg die door het aohokken plotaeling ontploft is Smokkelwaat lil Te Dieran ia aan hstlitttion van den Staatsspoor dooi Mi oornmim van de belastingen een mMtd en een tweetal koffers gevisiteerd wegende 180 K De inbond bleek ft bestaan nit Btniveraieep en was dUMbagago bevracht naai Gendringen Bg aankomst aldaai weid alias door de in chemicaliën drogerijen en pharmaceutisohe predüdeu beeft zi èt nset oen adre tot den Mlniater gerichte zttjt daarin o OL Met verwondBtfag en teienrateUing wordt thana reroomen dat èa ainimiem van UnnentaiiKiMie en van bnilenlamfct zakeu op exlprioglm van d NederlandIKbe HaaMIciiaipptJ tot bevordtering der pbaraoacie pogingen in het werk stellen om een andere w4 ze van importeeren van geneertnWIdelen uit Duiti l land te bevorderen tot lagere priizea den thans door den groothandel worden WaMd Het slagen dezer pogingen zoude tenigevolge hebben dat de groothandelaren hunne voorraden niét meer van de hand zouden kunnen k en De prijKen echter zi hier te lande voor bijna aile geneealmiddleAen bulten porlg hoog in vergelijkingi roet die in normale tijden dnohden Nedcrlandm en importeurs kan daarvoor geen verwi t treffen De Eng li chej Franek e en Anierikuansche prijzen zijn van het beg ln van den oorlog af zeer hoog gteweeflt en gcftileven omdat aaosdeoheroiSöhen irafc rie dezer landen piotaeling elalclhen werden geöteld waar aan deze onmogelijk kon voldoen Door de groeiende behoeften der 4 erx dezer Aaten 1 hierin gedeidelijfi 8locht oen aeer onbeduidende verandering ten voordteele der neutrale koopera getomem nadat de vreemde chemiiscihe inthiaitrien bullen de Duit sk he om tot betere ontwikkeling kw men Duitschaanid echter beeft per i Februari 11 plotseling de prijzen van alle artikelen ongweer op het pedl der aiulere buitenlandsk hie noteerintRen gebraöht en hierdoor was voor den Nedeiilandslohen groothandel de inogetiJkheHd uitgesloten voorlaan tot matige prtjzan te ijrtporteèreni Het zoudte daarom in hoogle ratate oiibiili zijn wanneer bewerkt ward dat eon greep cow umenten recht Iredks van buitendandsche gieneeblnikkielen werd voorzien onverBk ll ig Of dit tot hooge of lage prij zen zoude kiunnen gesdhieden terwijl den groothandelaren do kan on noineu wo rdt om zich van hunne na overleg met alle gelntereg leerden en den vertegenivoordjger van oubk regeering geïmporteerde voorraden tf ontdoen Do Bond van gtroothanddaren ia ohemlca llën dirogerijen en pharmoiceur Uuchf pnMlIucteft aoude het In het algemeen bdang zeer toejuiclhen wan neer door ife regoering bewerkt kon worden dat dto IhiitBkihe prtjzonvoor Nederland wat meer in overoenntelnming werden gdbracht met de werkelijke waarde der gwieeamiidHelen o de iKiteeringen in Duitsehland zelf Dki 11i dit zoude volgene den Bond loglseh tengevolge moeten hebhen dat óf die regaerlmg soeM dén grootliandelaren eene sichaidevergoe ding toekent voor dte nog voorradige duur ingekochte geneesmiddlalen öf dat door ilte regeering bewerkt wondt dat de Dnilöoho levaranciors hlunne prljeen voor het onverkochte dteel hunner leveringten op het dian b reikbare lagere peil terug brengten Gemengde Berichten Liandlbouwverlof In het l ritöche Weekblad het orgaan van de Frleeohe Maatachappy van Landbouw wordt geklaagd over een toenemende neiging om ook zonder besUate noodzakelijkheid verlol te vragen en dan te óvervpagon Dp aleclite gevolgen hiervan zegt het weekblad die ook de onechuldigen treffen zijn niet te onderaehatten De afdeelingi eaturen die als plaatselijke adviseurs optredten wor den met noodteloos weri overladen en opzettelijk mlaleidi terwijl Ie ron mandanton gedwongen ztja ora düot het groot getal aanvragen den uiiur der verloven aaiumericeü In te krijnpen en zullen aij aan de betroiiwbajirheid der adtvielzen gaan twlifolen lenVan 13 Juli tot 1 Augustus j 1 kwamen toch op het Landbouwhjia Leevwardeb niet minder dan i 215 vei zoeken om oogstverlof ter ad visecring in waarvan 700 tn de ween van 24 Juli tot 1 AugWaiA wel e allen door de afdeelingel eetluren behaiu cld moeten worden Ëen dringend verzoek wordt gedaaji op den steun van de leden van dte Friesche Maatsïhappij vain Landbouw opdat alle misleiding bij het vragen om verlof wordt tegengegaan of openbaar genaakt dat aifn gf en landbouwverlof gaat vragtem alleen omdat een ander het ook h gadean dat men voor de oog verloven niet de grootte van hetgfasland mee laat tellen ont een paar l nillers bouwland te oogsten en Want indien men zich niet blijft beperken lot d strikte noodtaakelijliheld nal het adviaeeren voor de afdeelingBbeBhiren spoedig een ondraaglijke la worden en zal bet ook in dte provincie f poedig zoo ver djni dat aile adiflezen door d comraandtaiiten on gelezen ter zijde worden gelegd m dat men aW wei krachten aim mot geïnterneerden mbet behelpen niddela per telefoon gewaaiachnwde aatoiiteitea in bealag genomen D eigenaar was niet aanwezig en had h blgkboar raadzaam gevonden om zgn bagage in dan ateek te laten De ond gouveraeur genoroal van Ked Indi8 de heer A W P Idenburg ia heden met qn familie te Apeldoorn aangekomsn en ofgeatapt ten pol we het Loo waar de tamifie eenige dogen zal vertoeven N B Ct Per advertentie Dr J H Gunning J Hzn em predikant bn de Berv gemeente te Utrecht laaUtelgk predikant bg bbt Dioconeasenhois te Haarlem adverteert in de Kerkelflke Courant Indien er een Evangelische vredeUevende niet al te groote gemeente woot Zondag 1 maal dienst ia vacant komt die mg begeeren modit en die voor mg geschikt wezen soa stel ik mg wedei beroepbaar Noodlanding Dooi een defect aan den motoi ia 10 minnten gaana van Leiden om 12 uur gisteren een noodlanding gedaan door een vliegmachine waann gezeten waien de Initenanb Vliegenier Coletl De inzittenden hebben geen letsel bekteen Gebrek aam sigarettan Sinds een week ongeveer hoeTBÖJt te Sofia groot gebrek aam cdgltoetr ton Van dten hoogaten regoeringöaitfbtenaar tot den armsten dlromlmel draalt allw en iediereen in wanhoop langs sheeren straten in dte hoop ten miwste nog één enkele aigaret te kunjien opaoharrtelen Geen éfiake van alles is uitverkocht En dit leit aldi de Frankfurter ZtgV is voor eeu Bulgaar véél en véél erger dan wij het ons vool e U n Hoe dat komt is moeiH te ze gen vaat ataat echter d t dte Bulgaaówtehe toloak uitstekend en dientengevolge verleideli k ia Iedereen die daar te lande vertoeft wordt op den duur een hart oohl llijk rooker Elk jaar gaan dta ook ongHveeff BY millloen K O talbak in rook op of zoo mieni het andierd uitgedtrukt wewtlit te vlien 5 milUard dgarelten Sigaren worden weinig gerookt omdat zij te dteur zijn De talbak die men daarvoor gebruikt wondil tro iwena uit Ooétenrijk of Nedterland ingevoerd Maar nu het tókoii aan sigarettentalbak De oppoalüo belweert dat de mlniater van finanoiten Ie veel heelt laten uitvoeren t ïé een feit dat het buitenlandi hoogte prijzen heeft betaiajd Gelukkig voor de rookera kan het euvel veAolpen wordem Er zijn nogi eenigte railUoenen kiloglrara talbak dij onibel Die zullen nu binnenkort op dte miaikt gebracht wordten Mogïiijk dat dte prijs der sigaretten iets zal stijgten maar de Bulgaar zal weer kunneln rooken en dhar 1 het hem tenslotte toch wel hoofdfeakelijk ora te doen In de Raadszitting van Geldermalsen werd medegedeeld dat de tien Raadsleden besloten hadden htu ontalagneming in te trekken evenals de gemeentesecretaris de zgne Het Raadslid Van de Water werd voorlezing van de desbetreffende stukken geweigerd Tot wethouder werd gekozen do heer Van GeUicum die in de vorige zitting als wethouder bedankte maar nn it betrekking aannam De burgemeester waa afwezig HagedoombeBhen in pllaals van koffieboon In Duilfithland drinkt men geen buitenlandbthe thee meer dtech uitslullraiid een altreksel van allerlei inheen he ptantenhladterenu Ili an i aicbt men zioh g luiktólg ook de iur gevoerde kofÈie te kunineu ontberen Met vaderland ievendte opofferin lgie zlndheid dbet men zidi te gteedaa © ee iij brouiwsea van hagedteorabdaaeaii De inzameling dier rijpe vnudhten die door heel Ehiltslchland in t wild te plukken zijn is georganóaeerd van wege de overheid Per kilo wordt een plukloon van 20 pfennig betaald De smaak van het hegedbom elxtiniot moet even goed zijn als die vanBratziliaanache koHie terwijl het ontbreken van cafeïne de tgezondhdd no ten goede komt HyperHmllitaristiaöhe klea ng In bet be n van dten oorlof drukte het mllilalrlame ook plotaeling aïtt steotpel op de kleeding der vrofuweu Men kon van een heusche Soldlatenimode Spreken De rage ia nu vei slapt de oorlog duurt immei alzoo lang Toch wil men in Parijadbaoldateske neiging er weer in krijgjen en zoo las ik dezer dagen een nieuivtje dat slpedaal was uitgevondten voor de echtgenooten van officieren Men meende dat de huweOijMbandl ook onder de afwiSsigheid van dan altrijdenden Man zoon wanner zou worden aangehaald wanneer him vrouwen in haar kleeding de nflitaiie rang van haar man i tdrukteo en wel loor middtej van de gefcnulkB lijke Uéimea et a Dletteu konagl sterren alcepen Voor die sterren an zoo n go in kraag zal dunkt mij wei menig ooquei juffertje te vinden zijn maajof de zorgende alleen achtergebleven officienalvruuw haar geld en aamdblcht aan fie ijdelheid ml willen beHtelden betwijfel ik ten eikste Brand te Amaterdom Tegen tien nor gisteravond werden boven Lewin a beddenmagazgn Korte Nieuwendgk 40 vonken bespeurd en bleek dat in het achtefhtua brand woedde Bg de komst van de brandweer moest deze den toegang tot het huis f orceeren daar niemand aanwezig waa Het achterhuis dat voornamelijk diende voor opslag van kapok stond iq lichterlaaie Vermoedelgk is het vnoi beneden ontstaan en diende een binnenplaats als schoorsteen Alle verdiepingen brandden toen da brandweer onder leiding van hoofdbrandmeester Branet de Rochebnine hooi taak begon Spoedig was ook de heer Gordijn aanwezig en veel materiaal ter plaatse Binnen het half unr was de brandweer het vnnr meester met een aantal stralen op de Vechtl iding De stoomspniten daden geen iiÉnst Het achterschip brandde geheel uit terwgl het voorgedeelte nogal waterachade had De familie die het bovenhnia bewoont was ook niet thuis Nog lang had de brandweerwerk met den voorraad kapok nitelkaar te halen Bid Naar we vernemen zal binnenkort door Bnrg en Weth van Delft den raadworden voorgeateld te besluiten tot afschaffing der kermis Herstel en verzwaring zeedgkon Naar De Tel vernam wordt door de ingenieurs van den Provincialen Waterstaat in Noord HoUand het bedrag dat voor de herstelling en do verzwaring van den zeedgk in de provincie noodig zal zijn geschat op twaalfen een hiSf millioen gulden Bg informatie aan den Frov Waterstaat werd onzen Haarlemschen oorrespondent meegedeeld dat de verzwaring van de dgken geschiedt door de polderbeatoren onder toezicht van de provincie en dos niet door de provincie De kosten moetan dus door de polders betaald worden Een zeer globale raming voor eenige maanden gemaakt leidde tot het opar van 12 millioen gnlden voor aUopoldorasamen Dit is editer een cöCer waaraan men geen houvast heeft De raming zal eerst bekend worden wanneer alle bestekken gereed zgn Maar bat zal wel tegen het voorjaar zijn voor men alle kosten zal knnnen ovemen De vorige korte rokkenmod De mode dor overdreven korte lokken is natuurlgk niet iets nooh Die dagewessens want er is niets nieuws onder de zon Doch het is wel al lang geleden dat de vroowen zich met behulp van knitiokjes bet uiterlgk van een bakviach trachtten te geven De literatuor maakt melding van een alleiamasontste aneodote die zich in de 17e eeuw moet hebben afgespeeld Olivier Goldsmith de sohiijvti vaa The vioar of Wakefield verialt v een ouden snoeper die op z n morganritje tosachen de pas ontloken groene bladeren van het bosch de sierlgb gestalte van een jeugdige amazone meent te hérkeanen Wat een lee t welk een bekoorlgk schepsel Hg voelt zioh verliefd worden Hg geeft i poaid de sporen passeert dckjongedams en ziet inplaata van het teerblozends geloot eenei beeldschoone jonk vrouw z n nicht Banna een vrouw die joist de 62 gepasseerd a Z wos gddeed in een wit babitlolletje waarvan de tok kort genoy was om een paar keurig geschoeide beenen te voorachgn te doen komen Vredesbeweging HerdenkSng vaii 1 Augu Scandinavië De bienlenking van het r JJ van den weraldooriog begon J holm op Maandag 31 Juli n kengeim en gebeden in alle tekMAaT a41e predikanten in Sto h H aaji een groot aantal ii ïdere land was door hot vreda ooB té toegezooden een Volkeren gebM opgerteld dtoor een inwoner van der oorlogvoerende landen Um Jj uur begoimen de klokken te liu en talnjke sljbaren roomden nwde versAillondte godihujïen w J van vele gteheel gevuld wareft dter de koifcbeizoékera werden v r buitenlandere opgaroeikt heersobte een pledhUgb en stentrolng j Na de openbare godadïen bleven de kerken open tot 2 nr Op den avood van 1 Auguatushsld te Sundyboig bi Stockholm een bijzonder indrukwekkende vrede lleniottstratie pJaiMB waaraan mwlr dan aOOO persoiien toel nalroen Onder groote inatenaning hield Bui ne teT Ldndhagen aidaar een redevoerij over den ei van een internationale rechtsorde als waarborg voor den vrede TegeBjk badden twee druk bezochte vengaderingen te GotAoiig plaats Op Zondiag 6 AuguStué haidden voorts ongeveer 40 vengiaideringen in Zweden plaaia Op de vergtedariag in het Auditorium te Stookboini traden ate Biprekera proftSBor Ktfut Wieksidi uit Lund Sweden de Zweedfiche predikant Johannes Udcïn en Mr Wolterbeek MttBar uit Gnaveiihage Op diewzelfdten dteg werd te Stodkhoim op ittraat en in algareniwiinkels verkodht een papieren vredeettn eigne een witte narcis op zwarten achtei ond en werd ieldeir die den vrede wenacht opgtewéktdit te dragen aia een zi S aar kdnllleekon voor zijn verlangen naar vrede In Denenmarken we dten op den dag Jvan 1 AuguAiS over het eehode iUnd ongeveer 300 vredeaveigladerin g i guftoudten die alle zeer druk i waren beraocht De toeloop naar de f vergederingien ini Kopenhagieu was zeer groot dat vele hondterdten tö loure teld nioeflten terviglgaam Over4 al w d eeu n tie aangtenomeni Om orgamaatie tudschen de volkeren te vragen deiaelfde motie wtelke ook door den landdag van den N A O E te Baarn werd aaiigeaiomeai In Christiania werden op 1 Augustus in de meeste kerken vredesdiensten flehoudan en luidden alle kerkklokken m de stad Ook de Koning bezocht een dw vredesdiensten s Avonds weid een openluchtmeeting gehouden waar als sprekers optraden Louis P Loohner Vereenigde Staten Secretais der Nentrolen Conferentie te Stook holm en Staatsadvocaat Haakon Lokon 0ïooiW8gon De opkomst wordt ge jchat op 8000 personen 4I2 STAATS LOTERIJ 2 KI Trekking V Woensdag 9 Aug ITifi van I 5000 18873 1000 6798 10888 f 400 7966 8988 f 200 17011 17402 118846 f 100 2848 582 11777 Prijzen van f 30 A 127 11 7 154 165 laO 2140 2BU 267 332 383 410 411 431 461 549 59Ö 631 723 831 844 bS6 893 961 971 999 1066 1087 1125 1146 U62 1215 1278 X283 1390 1310 1856 1424 1497 1582 1539 1661 1700 rA65 1786 1838 1866 1887 1944 1977 2049 2153 2154 2250 2352 2389 2416 2471 2482 2607 2 722 2769 2886 287U 2874 3035 8057 8096 8129 3l 3232 81245 3265 3270 3342 3411 3457 3495 3511 3574 3652 3689 3716 3781 3V8J 3839 4056 4087 4121 1236 4282 4284 4355 4361 4371 4373 4486 4488 4489 4517 1561 4642 4671 4691 4698 4744 4747 4766 4794 4821 4977 lÖ U 5014 5037 5093 5119 5189 5171 5172 5252 6259 6293 6346 5870 6610 5527 552Ö 5542 5553 5638 6681 5698 6720 5801 5873 879 5890 5979 6024 0O67 6086 6087 6088 6107 6142 6162 6163 6186 6218 6255 6279 6403 6425 6156 6484 6554 6680 6685 6697 6776 6f58 6867 7009 7024 7025 7029 7114 7121 7161 7159 7189 7199 7282 7364 7378 7383 7493 7601 7603 7604 7625 7641 7645 7651 7772 7805 7813 7842 7889 7866 7940 7966 7968 7982 8108 8118 8130 8132 8236 8266 8380 8400 8490 8504 8553 8618 8717 8814 8852 8878 8902 8928 8959 8979 9064 9075 9087 9110 9128 9148 9259 9270 9444 9628 9568 9614 9627 9656 9687 9764 9776 9914 9935 9966 9973 10W6 10068 10088 10090 10128 10147 10369 10397 10444 10526 10528 10537 10613 10650 10597 10608 10680 10680 10696 108218 lOSa 10977 10894 11000 11073 11082 11183 1115 11172 11176 11 103 lia06 11355 11443 11451 11486 11630 11693 11621 11798 11847 11856 11874 11906 11990 11996 12017 12090 12127 12Ea7 12219 13292 12318 12365 13140 12442 12454 12638 12689 12741 12801 12952 12966 12874 12985 130S4 1S 06 13057 13198 18222 19234 13246 1S292 13S4B 13389 13426 13429 13547 13656 1371 1 18 18 1S757 19797 13841 13852 18914 14S08 1408 140 8 14064 14104 14ilS8 14174 14a l 14336 14238 14342 14358 lllOl 14491 14492 14619 14744 14901 14909 14912 14985 15006 15043 160S6 15117 15206 16222 162B6 15248 152B5 16267 15268 15276 16282 152Ö2 15372 15392 15105 15469 16486 15610 15621 15688 15654 15771 16781 16929 159 0 16026 16056 16073 16124 161fl9 16133 16321 16329 16340 16342 16382 16406 16501 166 i 16537 16549 16580 1664ft 16696 16707 16743 16811 16827 16840 16865 16916 16964 17027 17083 17087 17133 17147 17159 17164 17288 1T2S0 17286 17853 174S1 17561 17676 17655 17721 17799 17836 17878 17906 17976 I 1 116 1 262 19288 18309 18911 18346 18346 188ÖS 18368 18387 18408 18476 18493 1S606 18612 18535 18650 18574 18580 18686 ia694 18644 18708 18TO4 1S726 18741 18750 18816 18896 18968 19088 19098 19156 19228 1M18 19460 19486 19496 19783 19797 19801 19874 20016 20075 20078 20086 30369 20308 20354 2044Ü 2B682 20621 20722 2 746 20889 20848 30915 50881 2e lijst No 19309 m 19011 190 19290 19381 19673 19722 19890 19994 20148 2011 20544 20568 20779 20808 2e klasMj z 19295 Stadsnieuws GOUDA 9 Aug 1916 Commandant WieUgder Dopdt Tot Commandant van Iwt wielrpdersdepdt alhier is benoemd de kapitein der infanterie P van Tienhoven In het gebouw van het Prov Bestuur van Zuid HoUand te s Qravenhage werd gisteren aanbesteed het verhoogen en het vernieuwen van de ateenglooiing langs de westelijke Oouweksde onder de gemeente Alfen en het maken van eeu besohoeimg langs de Turfsingelgraoht te Gouda Laagate inachr ver C Zanen Ozn te Ammerstol voor f 9847 Orgelconcert Gisterenavond had in de Groote of St Janskerk de Tweede Orgmlbespeliug plaats door den heer J H B Spaanderman Welwillende medewerking was verkregen Vai Mej Tine van der Tak Krabbé Sopraan en den heer E ten Kate Fluit Waa bn de Eerste Orgelbeapeling een vrij talryk publiek aanwezig thans was de kerk maar matig bezet Het programma bood genoeg afwisseling de Sopraan soliste had een v ttal nummera voor hare rekening genomen n l 4 liederen en 1 aria Haar stem van geen groeten omvang is in de middeltonen het best de hooge tonent z n dun en hebben weinig resonans In Bach s Liebster Eerr Jesn en het Geistliche Volkslied Zu Bethlehem geboren waa zij het beste De hoer Ten Kate deed ons zoowel van Handels 2e Sonate als het Andante van Mozart en het Danksagung van Arfl van Leeuwen buitengewoon genieten De technische moeilijkheden werden door hem glansrnk overwonnen hy deed zich in alle nammecp kannen als een zeer bekwaam flluit speler Wy zullen hem met genoegen nog eens weer op een der kerkoonoscten hooren De verschillende nnnyners van de solisten werden afgewisseld met vijf orgelnnmmers van den heer Spaanderman De Sonate van Ueodelssohn welke op verzoek werd gespeeld heeft ons buitengewoon geboeid Eveneens de Frière van GuilmantendeMarsch van Silas welke scherp rbythmisoh gespeeld een waardig slot vormde van dit i ncert De onbvluöbte gelntemeerdte otfieiaren Naar aanleiding van bet bSnioUdat een paar dagen geleden twee ihidt obe geiSniterneerde officieren uit de WlerirkerddhanH zijn ontónéipt word gmteren dioor eenige bladeb glesneld djat beiioeldte oftioieren waran aangetroffen op het öiak van een dar bijgebouwen vanwaar z keken naar een in de verte zichtbane brand Hoewel de politie bier ter etede telefonii in kenmne was gestold met het ontbreken dier atWcJieren was hedennaiipldillag van een lerunkeer dezer otfii ixTCn bij de politie hier nog nietls i ekend 1 Biljartballen verdwenen Door een caféhouder bier ter stede is by de politie aan fte gedaan dat nit zgn café drie biljartballen worden vermist welke vermoedelgk ontvreemd zgn Beleediging en bedreiging Door de politie is procesverbaal opgemaakt tegen een poffertjesbakker die mot zijn schuit liggende in de Bleekerssingel weigerde op laat van een bevoegden ambtenaar zijn schuit te verhalen naar do voor hem bestemde plaats en daarbij dezen ambteMiaar beleedigde en bedreigde KZ u n st Hollandsche scbildergen ïhtu de Berliner liokal Anzeiger vemèrajt is do uitgelezen kleine collectie van oude Hollandsche schilderyen van den eenige dagen geleden gestorven rentenier Berthold Richter te Berlgn aan diena neef den bekenden schilder Jezelf Block als legaat ten deel gevallen De schilderijen die de overleden kunatvriand sinds eenige tientallen jaren met veel veratand van zaken verzameld en bewaard heeft zijn op vorige tentoonsteUingen van de Berlnnsche Vereeniging van Knnstgeschieaenis in de oude Academie te zien geweest Daaronder bevinden zich zeer goede ilderijen van Frans Hals Richter fje Hoog Gerard Terborg Jan van bogen Jan van derHegde Jan Steen Willem Half A van Beij eron en anderen Zij ondAracheiden zioh niet alfi en door hunne hoedanigheid maar zgn ook in goeden toestand gebleven Het is zeer verblgdend dat de geheele verzameling alduf voor Berlgn behouden blgft atste Berichten Aan het WestelQk Front PABUS 9 Aug OffioieeL Het communiqué van gisteravond luidt Ain den rechter Maasoever duurde da stryd hevig voort aan het front ThiaumontPleury De Franschen boden haifdnekkig tegenstand en sloegen den vgand die traohtte het terrein ten noordwesten en ten zuiden van Thiaumoid te heroveren af Daarna gingen wg tot den aanval over Alle stukken loopgraaf waarin da vgand vasten voet had gekregen bezetten wg weder en drongen het werk van Thiaumont weer binnen Aan het front VauxChapitre Le Cheaois bezetten wij twee Uniea loopgraven terwijl wg WO gevangenen maakten Ten noordbn van de Somme breidden wij onze winsten uit en veroverden een versterkt boschje en een loopgraaf ten noorden van het Hem bosch waar wij ons handhaafden Wg veroverden in twee dagen ten noorden van de Somme de geheele Dnitsche loopgravenlinie over een front van 6 K M en een diepte van 300 j 500 meter Sterke vgandelgke afdeelingen die ten noordwesten van Tahnre in Champagne een aanval deden werden door granaatvuur uiteengedreven 4an het Oosteigk Front PETROGRAD 9 Aug Legerberioht Ten Zuiden van de Dnjester breiden onze troepen door successen de terreinwinsten uit Bg de Vervolging namen onze troepen de stad Nyznuf en de dorpen Bratysjuf Palahitsji Naoroina Tsjarnalotsje Kriwotulanow en het gehucht fltjf tlfi Hierdoor naderde onze linkeryl p voor een deel het gebied van ds xivieiï Vorona waaraan de 8t 4 Tysmenit a is gelegen voor den terugtocht ika den vgand hoorden wfj ostploMogen biyiUHtan heeft de vgand bruggffl n ïeplJtillri de lucht laten vliegen Het dooijióiiif veroverde gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 166 K M Nieuwe Zeppelin a nval op Engeland s Oottkusi LONDEN 9 Aug Offioieel Hedenmorgen deden ZeppeUna in de vroegte een nienwen aanval op de Oostkust van Engeland en de Zuid Oostkust van Schotland Drie vrouwen en een kind werden gedood en 14 personen werden gewond In Noorwegen Volgens een telegram nit Christiania aan Hamb Naohr ia de geheele voorraad slachtvee in wast Noorwegen voor rekening van de Britsofae regeering aangekocht ter levt ring in den herfst voor zoover de uitvoer is toegestaan De Noorsohe minister van Handel heeft a onderzoek bevolen om zoo noodig te knnnen ingrijpen daar oen dergeljke algemeene opkoop niet kan worde i geduld vootal wanneer een bnité landsche manoeuvre valt te veronderstellen 11 5 IMOië ROME 9 Aug De daglbladen Be hedenJDlddag het logerboricbt bevatten werden don krantanjongieaW uit de handen gerukt Het volk vernam met vrau eiiihiit bericht vandöoverwinniiii In de stad had ntm kort daarop ovejal de vlag ultgtatoken Op het Cdpnnaplein waa aarond oon groote menigte bijeen De njuziek speelde op verlangen va het vülk het v lk iied waarop daverend applaus v oigde Ook werdeia volkBMed re i der geeUteardengie eald en luide toigejuiriht Tttegrannmen udt andere plaateen micldKteri dat ook daoir de overwittiiing is gevierd In BeJgie Men nw dt van de gnraiS 8 Aiagi Gisteren Wbben de Ouitfcbor l r gedegenheid van den tweeden verjaardag van den val van Luik in vcrschilleMle Belgiaohe centra groote waponst bouwing gehoudeti De verschillende commandanten bugen een gelijklulSend dagordeir van den oj perbevfljèehber voor waarin woirdt gewezfi op den gunBtigen mdlitetoen toefltarp op alle fronten en hoe de gBza nllJke vijanden wanhopige pogi jMB doen om den onwrikbaren OnlWaien n iur aan bet wankeJoote kriJjJeDi De oppanbaveQuIMw bnngt holde aan het dappere DoiM leger en roept den onvearettelajkan wil bi lederen Indlvidluoelen nojdaa op om tot de eUkbverwinnlng het Zijne bij te dragen Voor deteen dag zijn bijzondere Iractatien aangehoden De aan het Iront zijndb soldkiten zuMen op een nailier te bepalen dag op gelijke wiljze wordion onthaald OoilogMnltt Ëen der merkwaardig gevolgen van den oorlogStoertsmd U daHnien in Duildohland piToeven heoft nnoeteu nemen o u een oorl glslÉchirij Dkt sbmen te Stedlen Er is voor dej cho le i niet genoeig giald papier meer bealchikbaar zooikt er thane niet of zwoJigeliJinde doorten bniikt moei ten worden waarop gewoi inkt uitvloeitVandaar de pogingen die volgens de Duiudhe bladen tainwlijk gumtlge re ltateu heibben opjgiéleveid om een inkt te fiabilceeiren diie niet vloeit op resnrbeerend Ipalpier Hbld Reg ringskoelen De provineiaie FnleÉche conarfialie van den Chr Nat WerknïanSbond heeft beMoten den Minister van Landbouw te verzoeken cm regeerin ii i koeien ter be hikking te st len op dezelfde wijze al thau0 reeds rogeeringsivarkens verkrijgl aar zijn Raad voor dé heapvaart lleUeniniorgen werd voor den Kaod te Au j iterdam behandeld de zaa k van het omi blp Maaal thniiebebmieade te Hotterd ami dat 24 Juli beoosben iten NiKirdl HiikdIer teugevolge van het loopen op een mijn of het ureffen dool een torpedo is gezonken en 10 meaBOhea hot leven verloren AUerearat werd gehoord do gezagvoerder W Knoock dieverklaaj do dat haj de wsg wafl gevctlgtf ham door den EngelBchien loods aangnwezBn Do bemanning bestond uit 21 koppen Het waa al morgens 7i60 our men was Juiat een n Jl dten NoondHindier aan bakboord g ia saerd toen het ongeluk gelbeuide De waoht werd waargenomen door den len Stuuniwin er waren drie man beueden De oe w B kalm met miwtvlagen De kapitein ging van de k artenkamer noair dte brug Hij wils drie tred jn PP de trap toen de ontoloffing Blaaw bed on hij glarton hiout in brt gelaat kiteeg en in eenroOkkolnm gehuld werd Het Mblp maakte d dk lijk baWboordrta g di Het Mp waa in l minuut w g De b kboonllboot was dttdelilk onder water en van de rtuurboordboot wa de talie losgieBlagen en daandqor ook onbruikbaar De kapitein heelt nog een poging gewaagd deze op taraa ken inaaj een golf die vaii achteren kwam nam hem mee Toen hij weer boven kwam zag hij liwoÉihen iu het water Kggen Een half umt heeft de kapitein in zee gelelgeni en toen nog n een tremimerieen boel kiunneu geven Hij gelooft biet dat de drie maniLen de 2e miach nl een donkeiiman en stoker die iU deu chinekamer waren er uitgïkomen zijn De Noord Hinder en het marine vaartuig dte Zeehond waren didhübij Men kon geen seinen geven Door de Zeehond werd hij opgBpiikt Aan boord daar verklaarde men dat men tw Mi Jiwiepzeeürs had gezien nJaar ie kapitdin kan dat niet verklaren Er bleken 10 man omigekomeo te zijn De eerste maohinlst C dk Wijs werd daarna gehoord Zijn vtrklarlngem komen overeen met die van den gBzagvoerder Hij was in de measroom en heeft nog gepQogd in zijn hul te komen Hij gelooft ook niet d t het personeel uit nAohinHikajner kone heeft gehad naar boven te kon en Hl heeft zioh in 768 vastgehouden aan een laflder en aan een stuk van de flltuurboordl boot dat boven water uitkwam De eoMle tuurman A O lo Man die de wadit had verklaart geen nvijn noch oen bellCnbaan of en onderzeeër te hebben gezien Eenrooltwolk steeg met de ontploffing aditer de brug op Het Mp ging dadelijk over Hij had nog zweengordela uitgereikt Ook hij ik bi zee gewtiijjen 1 Een matroos die ook gdteordzou worden waö niet verfliehenen De Baad zoj later uitbraak doen 60 jaren Predikant Op den ISen Augustus a s zal Ds A H de Klerck predikant der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Ridderkerk den dag herdenken waarop hy het predikambt sanvaaidde Geboren in 1842 werd hB in 1866 oandidaat in Gelderland vervolgens was zgne eerste standplaats Garderen in 1872 te Lopflt in 1876 te Neer Langbroek in 1879 te Weosp en op zgne tegenwoordige standplaats van af 24 Nd g het atetion Tlodiop ililwaMi morgen een Dnitaohe tweedekker B 147 gedaald De inzittende luitenant werd door da militairen geintemeerd Middelbaar Personeel hg deP T T De Ned Bond van Middelbaar Personeel bg de Posterijen Telegrafie en Telefonie zal Zondag a 8 te Utrecht zgn eerste algemeene vergadering houden in de zalen van café restauraut Bnitenlost üit het jaarverslag blgkt dat de Bond die einde 1915 werd opgericht 1 0 leden telt Met voldoening valt te oonstateeren dat niet alleen veel telegrafiston en kantoorbedienden ambtenaren der P en T toetraden maar ook een groot aantal telefonisten die vóór de oprichting van dezen Bond niet of zeer onvoldoende georganiseerd waren Op de agenda van deze eerste algemeene vergadering komen als belangrnkate punten naast een door de afdeeling Utrecht ontworpen program van actie verschillende voorstellen voor die met klem aandringen op een afdoende verbetering der salarissen van het middelbaar personeel daar dit toch van den duurtetoeslag nagenoeg geheel boitsngealoten ia i Dure brandstof Een paar dagen geleden zoo meldt de Ass Crt bad Se heer H hoofd der openbare lagere school te IJhorst een bedrag van f 1020 van de spaarbank gehaald en geborgen in ee gebmikt couvert Vermoedelgk ia dit couvert met den inhoud in de kachel geworpen en verbrand althans het geld IS zoek Da asoh is thans ter onderzoek opgezonden De nommers der bankbiljetten een van f 1000 en twee van f 10 zgn bekend MARKTBERICHTEN Oroentenvelllnc Nieuwe Tiiiiiier vereenl ing Qouda GroenteoveUlng van 9 Aug BbiemJiool p at 5 12 ct Koode Kool p at 6 13 ct Savoye Kool p 84 6K 12 ot SnJJboonen p p l 8 10 ct ld p 1000 1 80 f 2 20 l ronkiioonen p pd 6 7ot Sponöebooinen p pd 6Ji 7H ct id p 1000 90 70 ot Stajriboonen p pd b ey ct j AmJiJvie p 100 boa 10 50 f2 SallfiAe p 100 krop 10 20 f 1 KomkonMners groen p t 3 T ot Uaen adalottoo p 100 pd 15 16 50 mijeei p 10 bod 15 30 cd Spinazie p mand 30 60 ot Po t 4eitt p mand 20 70 et Zuring p mand 10 20 ot Wortelen p 100 boe f8 f4 Tutoboonen p 100 pd f 2 Tomaten p pd 12H 15 ot Kroten p 10 bo 15 86 ct Habarher p 10 bo 10 40 ct Augurken p Inandjo f 0 60 11 Selderie p 10 bo 10 80 ct Peterselie p 10 boe 203S ct Doperwten p pd 4 6 ct Beöporwten p pd ey 1 ct Capucitoere witte p pd T i 9 ot Penleiiip pd fi 8 ot Peren p pd 4 22 ct Veilingibericht der Coöperatieve Tninbou wveiling Nieuwerkerk a d IJsel en Omstreken van Dinsdag 8 Augustus De prgzen waren Eng komkommers f 6 60 f 7 70 id 2e soort f8 80 f6 50 kl halve komkommers f 2 30 f 3 groengelekomkommersf 2 6 per 1 X komkommers stek 2 6 ct per K G peen binnenland f 4 10 f 5 dito export f 4 90 f 6 40 per 100 bos stam prinsessenboonen f 13 f 18 pronkboonen f 7 60 f9 per 100 K G snijboonen 30 ct per 100 tomaten f 10 70 1 14 30 dito 2e aoort f 10 f 12 per 106 pond savoye kool binnenl f8 f 11 dito export f 9 70 f 11 10 roode kool binnenland f4 90 f 10 20 dito voor export f 7 20 f 12 30 per 100 De aanvoer was heden 26 809 komkommers Ie soort 13 498 komkommers 2e snort Kaumarkt WOERDEN 9 Aug Aangevoerd 176 partijen Goudsche kaas ie soort 56 57 id zwaardere 58 id ae soort 55 id met Rijksmetk Handel kalm iuïr KG Telegrafisch Weerberielit van bet Eoninklgk Ueteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogst barometentand 770 te Midden Duitachland Laagste baro meterstand 760 te Haparands Verwachting tot den volgenden dtg Zwakke veranderlgke wind nevelig tot lichtbevolkt droog weer Overdag