Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1916

Goerz io n de Italianen beset Uit Roine wordt g BiH4d A d H Aug Oniie troepen trokken heilen Goerz binoen Het aantal g vaage nua overtrelt tienduizeod mttA Anderen blijven toeMroooKOi te oorlog bmt ia enorm Li Krygiverrlchtingefl ter Zee Volgene een Wolft telel razni uit Barliji heeft een Duitacbe duikboot tuB chen 31 Juli en 7 Au atug éerlien 15ritoehe stoomtreilers en een Brit h regeeriu0akoolenticUp tot zinken g bracht In BelgiU Be V Uédid goiuvern ur eai3raal in tielglB heeit een verordeniag uikgevaaruigd betreffende het gebruiik van haver Het eerate airtikel dtr verordemin luidt De haveroogbt uit het jaar 191G binnen hot gebied van het GeoeiaalUouverneraient in België wordt hierbij van ala hij afgemaaid i t i bate der burg rbevolking uil iuiteuui Mxn vervoederlng aa ge agei De bewlaglegging Btrekt zjxji ook tot aen halm uit Het stroo word na het dnmchen van de be a leigglog rij Elke ondiernemer van een landbouwbedrijf iu verplicht voor ordai telijk binnenbrengen van denhavrrooggt te üorgen In DuilBlohland De hawM ter beurae bewoogizich h d u binnen zeer beperkte grewsen en het bericht van die ontrutmdn f van het bruggenhoofd van üoerz maakte dat de Hleniiniing la het begin eenl tfzins gedankt wa Later herstoldla de betur zich eenligszind Mijnaandeolen wuren over het algemeen veel kalmer en dt bolangatellJng atrskte zli h udet tot de hooMSworten uit Er bestond veel vraa naar aandeelen olec ricit itma at öhaippiJ ii Voor Hchee ivaartaan leelen waren ilie van de N r kl IJoyd vaat van le Hamburg AmertlkajMln cj ier z vakker 1 bericht ilal de centrale inkoopverceuigiim aWlO wagona rwlen en WXK wagiai brouw erat v n Hoeaienil had gehooht wekte groote be langBteUing op de goeèorenniurkt De overi ge nkarkten waren geheel cnveranderd Bij hc bagin van de 75e broodkaai tenweck werd te BönlijndlB bouf derd ïWenti KJWiHloenalte kaart udiglogevon De ad Borlijn bofft naar de VoB ZeiL liörekelnt hiervoor ongeveer een detrdle viertisirte kilouielcr karton gefcrulkt Grlekdohe vluchtelingen Aan d Kolnteche Zeltung wordt geeeind dat volgen Zwitaers ho bla den lOUO Griekfiiahe viucfctetmgenuit Kleln AzilS In den PiraeiM zijn inge ïchoept naar Frankrijk om aldaar te worden aan ï0wend bij dön oogi t en in dte inunitleCabrieken Men itf voornernene ook vordipr van de werkkracht dtezer vluchtelingen gebruik te maken In MyMline zij 3 PW van Kulke vluchlteil lngcin nwnv ezigt van wdke een groot doe naar frankrijk zal wordten overgebracht S ixxxxexs leisad UitTO r van landboawprodaoten naar Engeland Het Cdrr Boreau meldt Naar aanleiding Tan een bericht in het Getttmm betreffende den nitvoer Tan landbouwproduoten naarlïngeland kan met zekerheid vorden medegedeeld dat er geen sprake Tan is dat Tan onc Regeering een regeling zon te wachten t a om het eTentneel prysTerachil tussohen den marktpr s Tan die prodnoten op de Nederlandsobe en op de Engelsobe markt Toor rekening Tan den Staat te nemen Haringbond De N R a meldt Het denkbeeld om den haringhandel r arende de crisis te oentraliseeren een oogenaamden Haringbond heeft in de ledenTergadering Tan de ReedersTereeniging slechts weinig instemming Terworren zoodat aan de Yisscheryvereeniging bericht is dat de naders niet in bet plan znllen treden Maïs en Tarkens De minister van landbonw nfJTerheid en handel heeft aan een commissie nit de landbonw Tereenigingen in den Geldexschen Achterhoek welke hare bezwaren indiende over den geringen Toorraad Toederartikelen doen weten dat zoo spoedig mogelijk voor de verdeeling Tan maïs zal worden gezorgd De minister verzoekt niet met het varkens mesten op te honden OTer het verleenen Tan consenten TOOI Tarkensoitvoar kan voorloopig niets worden medegedeeld Oe ScKeepvamrt en de Ooriog Het opbrengen der vissohersschepen Waarsoh nlgk wl in het begin van de volgende week de commissie nit de ReedersTereeniging ToordeKeder landsche haringvissohery opnieaw naar Londen vertrekken om de onderhandelingen met de Engdsche antoriteiten voort te zetten en de bdangen van de Nederlandsche visscher te Iwhartigen De Reederaveceeniging te VlaardiO gen heeft bepaald dat een wekeiyksobenitkeering zal plaats hebben aan defamiliebetrekkingen van de naar Britsche havens opgebrachte visschers ingaande met den dag dat ze werdenopgebracht en eindigende op den dagvan terugkomst in Nederland Dezenitkeering ia vastgesteld op f 14 vooreen matroos f 21 Toor een schipperen Toor de OTerige schepelingen saarTerhonding N R Ct Gemengde Berichten iNcuenaiiueiB la i uii ohiand govaiigeu gehouden bo hoer W den Duik de eigoii ar van dMi Moonuogger Ueertruiu t Lli Ujó weiae op if Judl geüjA inou weet door eau l uit£lone u aik büot omreotitmatig ia in den grond gt boord tfohri aan de j K Jt Do kapjtein de 2de maehinost ea een matroo an dien logger zjjn iloo i u diukubüt medegenomea niiar UuilfcWiland Ik heb van dit feit dadelijk ua bimi i oniei van de reet der btimaniüngj mededeeding gedaan aaa den Miai er vaa BuiteolandlEM e Zaleen en aan Buitenlands Ue Zs ken beeft hen zich direct in verbinding uéifteld met onzen gezant te l crlijn Ook heb ik mij iii verblu iiit goiteid met den uoo ul to Ëm de waar het drietal vermoedelijk watt gieladid Donderdagavoml Aug kreeg ik bericbt dat de dne manalchappen zich voor een krijgifraau KuLlcn hebben te VOTanibwooirdén Op biiiteiiJandwhe zaken wdsit nven mij ni edc te deelen dat de kapitein ver ljioht werd de duik boot te hetoben willen rainHnen Onze reg ierii heeft dit dKulc l k tegengc rokea toen werd van ionnage gewag geniaakl ook dat werd betwiet ea nu 7al toch de kapitein met de twee maiiHk happan zich voor den krijgsraad hebben te verantwoordön Dit geval van zonder grond of reAmi in Duit k land gevangen göhoudkni Nederlanders ia één uitmeeirderB Wij zijn vroeger reedW in de gdcgeuiheid geween van enkeie melding te maken Het kwaad Mijnt ioo te nemesi werd aai nnedegiedeejld Om e n giril uit rtecht bainaar of wat ook worden geen kwaad vorntoed ciijde Medlerlamlorai die in Duiltfc hjand komen opgepalit zonder to weten waaironï en men hoort dan Uns in maandten niet meer van hen Een C tal waggon botelr die rast coiwent zoudtn Worden uitgevoerd via h t gren 8Wion Kerkrade Rolduc en reoda een paar weken hadden geSlaan aan genoemd rtation zondler te worden gelost werden eindelijk op Dudtaeii gabled vergdbraoht bii Haanrade Doch de I uitflcherS wflügerdte den dk orvo©r naar Duitadiland en om aan hoin weigering kracht bij te zotten werden de DÜltBÜe poètBn vemterkt Intnelsbbeln staat de Aire boter te bedierven De eigeriaars wonen te Kerkradle Men ie hanJauwd hoe de ziaajt zal afloopen on wie den girootstoni rap zal krijgen de HoUandtaictoespeiBulanten flt de DniSache koopman Tijid De brtceJteniis van mnderhAeröulosIe vooT de möndchen Zooulu men weet heeft Kooh bij du ruiuiereii biiberkeibaciiien aaj etooiwJ die voikoinen schenen overeen te kuiiteu met die der men ohen Daar diü bacii eii ook in melk en andere voodiiigaimddelen voorkwamen scheen üc iuiulerUubervulose een groot gievaar voor de menechen en haar beBtrijdiing een van de voornaamste middelen lot bt ltri ding van de inen£ oheliJKe tUbaiiculose l ae later erkende Koch ikvt ze tocfi niet preotes hetzelfde waren en men ging onder icheid nxUujii tusachen het typhi humaiius en het typhus bovinusl Uit verdere onderzoekingen bleek dat het typus humanns Set op runderen kan worden overgedTagen maar diat aan den anderen kant een iitfeotie van den menseh door typus bovinui mogelijk 1 Bij oen niet gering aantal tuberouJeiusio raenschen vÜMten we deze runderbacil en zender twijfel ia die doof melk ol nwlkprodtuoten overgobo acht Deae meening wordt bovesUgd door het fait dat het t ypus boviniue hoofdizallelijk bij kladeiren en bij voorkeur bi tuiberouleuze iokteu in het bereik van het dannkanaal optreedt Volgens Or h i a 10 van gestorven tuberoulenizei kktderen bovine tuberoulozen Bij de longtering die het ergst onder de volwassenen heer ht speelt de mnderbacll geen onmiddellijko roj Nj andere tuberouleiuze verSohljaselon zooak lupue en inwend e darmtoherniioee l Ook bij volw öan i het percentage van rodërtoberouloae zeer hoog Affewrien van deze geivallai zijn er nog twee andere mogeiijklieden waarvoor de ruiMterziekte dchalieiijk Voor de meusidien kan 2sni De bacillen zijn in hooge mate afhankelijk vso bun voedtngirtwdeni en ondersefauidlea zi 4i door groot veranderings en aaupatasingavemiogen Het is daarom niet uitgtrtoten dkit de ypus hUmanud on de typu0 bovmwi idei Ma twee aanpalMiiglBlvormen van een en hetaetfde otgaiüsime zijn en dïukroin de rundorbadl zich tin het lidiaaxa van den nKflVJich langzamerhaod in een mei chenbaKdl kan veranderen Verder is men overtuigdl dat de infectie met Mde bacillen In de juugd plaa4 heeft In verMullerade gevallen i die jeogdiafeotie zuiver plaoimlijk en komt tot eüUtaod en zelfs tot genetilng Komt hleitii mi echter vroeg of laat een nieuwe infectie dïin tonfstattt daaruit teaniinete dat heeft Ooirih voor rumderen bewezen een weü aar aantKcnamer verloopende maar zwaardere ziekte die in den regel leidt tot longtering Men iHent diu0 rekening te biuden met de mogell heid dat een in de jeugd doorgestane ziekte door rumlerhaoiiien aanleg geeft voor een latere iulectie met typhud fajumianm en de kans een lotigiteiing te krijgen veriioog Hit dit alles blijkt dat e rundertuberouJose een ernstig g aar ië voor lie voUd ezondbeld en dat hoewel het voornaainete gevaar dreigt van de men helijke baeilleni de stiijd tegen d andfere totih niet veronaditzaaand mag worden Vooral bij kintlieren dient men allo mogejijke voorzorlgBlmaatregelen te nemen en sipociaal tegen het gefcrulk van raiunve of niet voldoende gekookte melk kan niet gon ieg wordOn gowaarsfchluiwdl Men meldt nit Roermond aan DeTgd Wel eigenaardig is het na de befaamde en lang gebazelde rijstqnaestie in ons goede stadje een bezoek te brengen aan het burean van den bnrgemeester De deftige waardigheid is verdwenen van de wanden gr nzen de spotprenten n tegen Onze burgervader heeft al de karikaturen welke op het bekende geval gemaakt werden vastgespeld aan de maren afgewisseld door eenige door hem ontvangen schimpkaarten En boven het ironischwaarsohuwende opschrift Mensoh erger n niet I Eeizec en asohman In het jaar 1813 zpo om en bq het 00 welkome Oranje boven reed keizer Napoleon te Amsterdam door de Onde Halsteeg een nanwe straat thads Damstraat tegenover den Yqgendam in de Warmoeastraat beginnende Er werd haastig gereden maar in de helft van de Heisteeg kon de keizerlyke koets niet verder omdat daar een onderwetsohe asohkar stond Men schreeuwde de atohkarman toe dat hy op zü had te gaan en de lakeien riepen luide l Emperenr 1 l Eiflpereur I De asohkarman blijft met hortl en ho 1 t n rossinant besturende kalm door gaan met asch ophalen natnnriyk erg stoivende met z n vnile rommeltje Nog Inider klonk het dat hg op zy moest voor den keizer De asohkarman haalt echter bedaard zyn voorschriftboekje nit den zak en vraagt Is de keizer een dokter Natnnriyk was ie dat niet Is de keizer n hooiwagen Natnnriyk ook niet Nou er staat alleen in mgnboekie dat ik daarvoor mot nithalen Van den keizer of Lamperenr staater niks in Hy bleef heel langzaam zjn asoh verzamelen tot hy aan het einde Tan de lange smalle straat was gekomen en toen kon de keizeriyke stoet passeeren Des aTonds werd in de woning Tan den asohkarman aan den Zandhoek een zak guldens OTer de onderdenr gegooid Aldus Inidt een aanteekening welke het bl met inkt bggesohreTon in een oud boekje oTor Amsterdam Tan omstreeks 100 jaren geleden Tond Zoetwatervisoh Men meldt ons nit Amsterdam De doorvoer van soetwaterTisoh nit Nederland door Dnitsohland is Tor boden Engelsohe schöenenleveranties aan Rusland De Russische regeering hoeft in Engeland een groot kwantum militaire schoenen besteld De Engelscheschoenfabrieken die de order hebben gekregen hebben na de ter levering gereed zgnde schoenen met het stemjiel made in England in Rnssisohe karakters Tooimeo Men verwacht hierTan een goede reclame en hoopt dat de dragers van het schoenwerk na den oorlog koopers van Engelsohe schoenfabrikaten zullen blgven Tot nn toe zonden aa 9 milUoen pakr schoenen in Engeland zgn besteld Keitt ontsporing Van den D trein die 4 nnr 31 van Qroningen naar Holland gaat zgn in de nabgheid van het station De Pont de drie achterste wagens ontajpoord Er zyn geen persooniyke ongelukken waaruit wordt afgeleid dat in de ontspoorde wf ns geen menschen zaten Nadat de ontspoorde wagens afgehaakt waren gmg de trem verder De sneltrein van 7 anr 11 kon dank zy het dubbel spoor op den gewonen tyd vertrekken Men meddt ons nwlex uit Groniingen omtrent het ajioorwegiongelulc ue l trom uo UB vertresütende om 4 31 uit Groiiinge reed meC ba perkte öneiheid op een A E eind van den eeiugen tijd geleden au gebruik g iaonien sfioorlijn van hei dhifitoelepooi De tredn paseeerde waohtpoöt bo even ten Noorden van De Punt l loteieting voelde men o de madame een achok n begon de Wastingtiouserrem te werken waarna de Irein stilstond Nu bleek dat hei achterste rijtuig van den trein een ijagagewagen gekanteld naast den spoorlijn lag op een 50 M afótand ben C rajtuig dat voor den baga wagen liep ötond met de achterste vier wieien naast de raiflö de voor ste vier bevomden zich nog np da rails Door dazen schluinen ttaod waren debuffers van dezen wagen en van lie api wagen die hier voor liep gedeeileÜ afgeknapt en zaten de buffer van den apijdwagen en van een A B njtuig die hier weer voorliap op eikaar f erftooniijke ongelukken vielen gelukkig niet te betreuren In de bagagewagen bevond zich de ladingmeetiter die er goed afkwaim De personen die zich in de overige rijtuigen evonden kwamen allen met den aohrik vrij en vervolgden hun reis met bat voorste gedeelte van den trein die na een oponthoud door ging naar Assen De roaterioeio ohade beloopt nog ai wat Bij onderzoek ter plaatse wad een trein met werkvolk uit Groningen gearriveerd die begonnen met enkele raiki op te brelten om de lijn weer eemgazine recht te maken Ae thane meer op het pad van een rfiang dan op een spoorlijn geM kt Over eene kleine honderd meter flichijnen de zware dwarsiiggere doorgebroken te zijn terwijl het G riJtulg dat nog 2ri0 meter werd meegenomian half uit de raifs over dien aAaiand veel vernielde Omtrent de oonzaak kan men ons nog geen zekerheid geven Naar alle waarSchijnlijkbaid treft hier niemand van het diendtperöoneel eenig verwijt Berooving De wissellooper P te Erica had voor den kassier Valburg Smidt te Emmen f 3000 geïnd Op den terugweg werd hg onwel en ging aan den weg zitten Volgens zgn zeggen is hy in slaap geraakt en bemerkte by zgn ontwaken dat de tasch met geld verdwenen was De politie doet onderzoek Over de greni gekomen Te Hengelo zyn gisteravond drie Russische vluchtelingen aangekomen Te Winterswyk zjn gisteren drie Belgische krygsgevangenen aangekomen die de recordhouders der ontvlochten zyn geworden Op 14 Jnli waren ze by Dixmuiden gevangen genomen verbleven eerst 7 dagen op de Kommandatanr te Brnssel vertrokken van daar naar het kunp te Dalmar waar ze op 24 Juli aankwamen en reeds in den nacht van 2 op 3 Augustas zagen ze de kans schoon te ontvlochten Na vyf dagen kwamen ze op Hotlandsohen bodem O zoo 1 Een dienstbode had omigang gehad met een mflitniir die tijdm dat engagement toi den rang van onderofficier was bevorderd Detae venkeering geraakte wat meer voorkomt af en korten tijd daarna had t maiaie haar troost gezocht en gevonden bij een nieuwen pratendent naar haar hart an hand ditanaal evenwel een aoldaat Een en aoder wQkte de ergernis op van den gegradueerden exgalaot en tot zSjne vreugde bood zich sipoedig de gl egenheid aan om zich te wrdken Het minnend paar op de wandeling onimoeiend zag de aiergeantdat de soldaat verzuimde hem te groeien Dit was de lont in tkruitvat HaMf donderde de hooge zijn nflndere toe kun je niet lueeren Rood fia Mchaamte nam het soldaaije de hour ding aan bracht het verddhuMigae selluut en de meerdere vervolglle neus in deh wind zijn wagt Daze scène heiihaalde ch nog eena n U zoodigUe ons soldaatje voor de darde maal op dezelfde wijze tegen de £ cipline Toen nu ook voor dan lerden keer door den geweldige het argeloos infauterifitje op zijn vergnj tegen de voorElohriften werd attent gemaaiit trad de beleedigde dcfaoone v oor den vernederden mionaar in t krijt Woedend beet zi den hoogien toe 3oor eens Piet wij gmèteti l o u niet hoor maax je nvooie strepen en die mooie fltrepen hcii 1 k betaaid als je nu em kerel bant dan geef je nij eeist die f S 50 terug dSe ik je voorgeschoten beh om die Arepen te betalen en dan zul len wij jou mooie strepen weer groeten hoor Dag Piet Tableau De hooge met be chaanvde kaken af QUa D B 14T Omtrent de landing n den Dmtschen luitenantvlieger met min tweedekker B 1 47 nabij het ataüou Vlodrop vemeesnt de N E Crt tnog dait de vliegnHachJne WoflDddagknorgen reeds ten S uur ward gezien boven Hollandsch grondgebied in de onjniddellijke nalbijhéid der Doitsche grens waar ze reed eenigen tijd door de Hoilamdsidie gren wa iit werd besichoten Ten ongeveer 9 uur daalde de uiaehine op een kwart uurafatand van de Duitacbe granel De heer v A uit Roermond daar ter plaatse met een op varlof Kijnide luitenant der mlburgBche Jagara op de eendenjaööt bemerkte de machine op het Qogeniblik dat de beatuurder de motor reedb weer had aangezet om op te fltijgen De Luitenant aemmeerde dan vUeger door eenige schoten uit zaja revolver tot overgave waartoe deze na eenige achoten rakelingü langB zijn hoofd gekregen te hei ben basloot Luitenant B ging vervolgens over tot ontwapening van den Duits hcr genaamd Grosisimann en bezit ter van het IJzeren Kruid eerate klasse Een groot dolkmea dat luitenant B overgaf aan den inmiddcCa gekomen onibeuuldigdan rijksveldwaehter Waaien uit Herkenlboétdi wiet dea DuitsCher deeen te onbrukkein waarna hij poogde zich door aen si iek met dit wapen in de linkemijde het leven te benemen Door dte dikte der kleeding misliikte die poging en bepaalde zich tot een lichte Woedende verwonding Vervolgena voiwocht lnj op zeer hoffelijke wijze luitenant H om dien revoiver wat deee natuurlijk geweigerd heeft Na zijn eerewoord gegeven te h ben dat hij a et zou ontvluehten werd hij onder milijtair geleide met dwi tredn van uur naar Roermund gebracht en aldaar in verhoor genomen De oorzaak der landing was een defect aan den motor dar vüe fmehine welke voorloopig op dö plaals der landing onder militaire bewaking is gehield Bnuiale InhHakJ KI Bij de olficieir van j Juatttle te Haarlean den heer A AJ l élirin heeft eeu brutale inbraak plaats Wetiad ue familie was uitsteidigTen doorde lomstandi heid dat naast het hulseen oabewoond perceel ial gelegen vroeger bewoond door m Hoyor anbst officier van justitie iiidden deintorekeiw vrij spel J Het gohoele huis ia Oóórzodit en met ruwe hand z jn ka ten opengebroken en tal van kostiiare atukken b V poTBielein vernield VaalBtaat dat gouden en zilveren voorwerpen zijn gestolen Tot Woan iaglochtend 6 urur zijn de jnbrekera bazig geweest waat oen bemerkte een melaeiaar dieharstellingawerk aan het tulnliuisje moest verrichten een man in den tuin die om den boek keek De politie heaft alle maatregefen genomen om vlngerafdrukkeo en voetsipoxen op te nemen De heer Péléiin werd téiegrafiiüh gewaao schuwd De dieven sijn het huis binneoge drongen door in het souterrain een ijzeren stijl voor een der ramBBdoor Ie vijlen Zioiüatlaohe propaganda Men Bchrijft onsi In do week va 20 35 Aug i8tus zal in Nederland een groote Zioniatlsche propagaiidatodht gehouden worden waaraan vele krachten in den Nedarlaodlaohea Zio niatenihond in het bijzonder ae aludenien zullen deelnemen Nagenoeg alle plaatslen waar afdeellngen van den bond govestigd zijn zullen door een groep propagandisten bezocht worden Door peraoonliik bezoek zal den Joden worden gewezen op het doei der Zloniatische beweging en de beteekenis ervan voor het JooclBöhe volk en In avondvergaderingen zal in het openbaar het Joodakshe Vraagstuk besproken en do Zloniatische op loaiuing ervan ulteengieEot wordrai Tegelijkertijd zal een actie gevoerd worden VOOT de Joo behe Kolonisatie in Palestina In vele landen van Euiropa en in t bijleonder in Amerika W in den laataien tijd onder den invloed Me nationale gedachte en door den d leiidligen toestand van de groote n a van het Joodbche volk de ZionuiUs 4ie beweging in beiangirijka roate versteaiU De zoroer ppopaganda dte Btjaar voor het eerst in Naderland georgaliiseerd wordt zal er toe bijdragen dat de ontwilAeling van hei Zloniame in Nederland gelijien tred houdt met die in het buitenland GazonlSieid der kinderen Men Anjft on Een zaaii e elke Belg vooradker nauw aan hot harte Ugi is wel het lot dar kinderen in het oezette BdgSadhe gebied Zij in DOi zijn de toekomst van het Hderiand de onuitputbare bron van knSit en wijsheid die ona land moei henopbeüreo Hun gezondheid mag dus geen enkel onzer medehwgers onveisohlllig laten Onder de hooge be chenüing van Mr van Vollenhoven ZaakgielaBtigde van Naderland te Bruseel ward een komiteit samengesteld met het doel db awakke kinderen op te zoeken en ze voor enkele weken naar Holland over tebrengen waar zij udtstedusnde verzorging en voexUiel zouden genieten In Holland werd oen koMltett opgericht onder vooraittareldhap vbn Mevrouw van de Werve en Mijnheer J De Bueger waaraan een EereKoimtelt werd toegevoegd Baimengesteld nit Mevr van Vollan ven Presidente Mevr t Gravin de Kerckhove de Denterglheni Mevr de Gravin d Ouitrament Mevr de BaTonee Taete van Amerongen Generaal Boaaln Baron van Tuyli van SerooskeAen Vieomte SimOTiie en andere Belgisdie en Höllandatfte peri naiiteiteb Dit Komiteit doet een beroep op alle weldadige zielen die aan dit liefdewerk zouden willen deelnemen De Centrale Genoot hap Kolonie der achoolvaeantieö heeft hare uitgeStrakte lokalen te Egmond aan Zee ter beschikking gesteld van het Hollaraiadhi BolgSai KomiteSt Daze prachtige instellingen met centrale verwarming zullen aan dte Belgiache kindertjeB de opbeluring ver affen die 2lij hoogtst noodig hébben en zuilen hun Tielfs in t haiiije van den winter een i it ekende aohuilplaata aanbieden Anderaijds hebben menigvuldige kerkelijke en wereldlijke nfltellini ïen zich ter beachildting gesteld om groepen kinderen te herbergen en te voeden Dit alles eii cht echter gdd veel geld Om danoodl ge gelden te verzamelen opent het komiteit Gelzondh d der Kindei en een lnsl6hri ving en verzoekt do Belgen hun giften te uren aan Mw van de Werve 7Rb Oude Schavenlng ache Weg Den Haag Stadsnieuws GOUDA 10 Aug 1916 Bij Kon besluit is met ingangl van 6 AugueiCuS bevorderd tot luitenant ter zee Se klasBo de luitenant ter zee 3e klasje M H Niemeijer VolkEboud tegen DrankmWhrulk De afd Gouda van den Volkabond tegen Drankimiabruik houdt Dinsdag 1 Augustua a a in een dar zalen van de Sociëteit de Réunie eenalgenieene vergadering waarin de volgende punten aan de orde konïen Rekening en verantwo ordfing door den Penningtmeester Verkiezing van een bestuuirslid aan de beutrt vanaf treding is de heer L Blotkamp die herkiesbaar isl Behandeling van den Beschrijvinglslbrief voor de algeroeene vergadeifmg van den Bond op 29 Aug te Aimererfoort Benoeming van een of meer afgevaardigden naar die Algemeene Vergadering BeBlpreklng Het Hon den van een HuDslvlijttentoonstelling llededeelingen aangaande het Wacht en SohafUokaal Spoorweg Gouda Montfoort Utrecht Op verschillende ponten worden vanwege de Ned Centraal Spoorweg My in Terband met den aan te leggen buurtspoorweg Gouda Montfoort Xltrecht reeds Tersohillende opnemingen gedaan naar de gesteldheid der Teraofiillende grondslagen Naar de Stiohtsohe Ct meldt zal er eerst na den oorlog met den aanleg Tan dezen nieuwen spoorweg een aanTang worden gemaakt Voor dien tyd zal de Ned Centraal Spoorweg Mg zich uitsluitend bezig houden mei het Terder uitwerken van plannen bestekken enz om alles zoover in gereedheid te brengen dat na het sluiten van den vrede het werk direct zal kunnen worden begonnen Bioscoop Gouda Vooruit We hadden deze week het genoegen voor de tweede maal kennis te maken met den reusachtigen acteur in letterlyken zin wel te verstaan van de Itala film Torino Zy die reeds in odere steden de film Cabiria gezien hebben zullen zich hem nog wel levendig herinneren Deze tweede kennismaking is zekei niet minder interessant dan de Toorgaande Wederom stelt deze reus zyn buitaogewone kracht ten dienste der Terdruktan en steeds met succes Het is een film die de bezoekers geen oogenblik loslaat met onverdeelde spanning wordt ze gevolgd hetgeen zeker ook te danken ia aan de uitnemende explicatie die er door den Beer M Hartog by wordt gegeven Het wil ons voorkomen dat deDirectie zonder aan de goede eigenschappen van den vorigen explicateurte kort te doen thans een zeer gelukkige keuze gedaan heeft De HeerHartog weet zgu explicatie zoodanigin te kleeden dat zonder dat aan hetdramatische gedeelte schade gedaanwordt door geestige zetten het geheeleen meer vroolgkei tint krggt Depianomuziek is ook wederom uitnemend Voordracht en Aanbeveliug De adjunctdirecteur der GemeenteLichtfabrieken alhier de heer Th B Granpré Molière is door B en W van Breda geplaatst als No 2 op de Toordracht TOor Directeur Tan de Gemeente Lichtfabrieken en Waterleiding te Breda en komt ook als No 2 Toor op de aanboTeüng TOor Directeur Tan de Gemeentelgke Gasfabriek en het Electrisoh Disttibntie bedryf te Leeowarden Minderjarig meisje Door de Rotterdamsche politie is naar Gooda OTergebracht een te Rotterdam zwerTend aangetroffen minderjarig meisje dat hier ter stede thuis Mhoort Door de politie is zg thans naar haar oaderiyk hnis teruggebracht Landlooperg Door de poliüe is op de Turfmarkt alhier aangehouden zekere Z die aan de huizen bedelde De aangehoudene zal morgen worden overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Aantieateding hl de DinHdag ten stadhuize alhier door Burgemeester en Wethouders gehouden aanbesteding van het Verhoogen en verïJwaren van öchieland a Hoogen Zeedijk in de hoeWageii 2 tot en met 13 en IB tot en met 28 ondar de Gemeente Gouda werden ingdevepd 16 biljetten Ingeöcjireven werd door Chr Zanen O n Amimerstol f 14S74 P de Vofil Bergtunbacht 14745 Il J Scholten Jacan Ammerstol 14845 H Zanen Ozn Gouxla onder voorwaarde van arbitrage voor alle geBChilian 14979 W A Verbruggem Gondh ld f 14960 Corn den Besten Airimjoratol en W Stigter Pzn Berg alnibacht 15646 Adr deJongJzn Anraiepatollw onder voorwaarde van ar Mtrage voor allegeBtohiileni 15500 A de WaardTz Papendlrecht A Spek en J Boere Rlled rht 17308 Oom van Kekemi Hardïnix vald 17430 Aart Zanen Pzn AmmerStol 17520 Wouter Zanen AmmiMnltil 18410 W Ooma Can Animeratol 18480 A van der Meljdten Jr HardiiMCveld L8B6 Andt TlmlmiamiBnJanDlikzM Dordraeht 19848 I Saras Oude Wetering 19680 Het werit ia gegund aan denlaag ten insdiirijver C Zani Ozn te Amaneratnl Voor f 14374 SföTwiTk Op het gisteren te Pnttershoek gehouden concours uitgeschreven door den bond van Gemengde Zangvereenigingen Eendracht maakt macht behaalde de Zangvereeniging Eensgezindheid Directeur de heer D C de Koning alhier de Ie prys in de Ie afdeeling Brand Door het broeien van bet hooi is gisterenavond brand ontstaan in den hooiberg van den landbouwer N Zydetlaan Hoewel deze brand zich aanvankeiyk ernstig deed aanzien en men beducht was dat het bgstaande met riet gedekte gebouw niet zon kunnen worden gevrgwaard is het toch aan de brandweer die met twee spuiten water gaf mogen gelukken het vuur meester te wo en Hedenmorgen moesten bg het uithalen van den hooiberg de sptiiten nog dienst doen om de telkens opnieuw uitslaande vlam te blosschen Goudamlu Inbraak te Stolwijkersiuia Door de firma Wed S kaodiai del te Stolwijkersluia gemeeniei Gou dcrak IS aang ifte gedaan dat moed hjk giatemacht bij haar la intgelir ken en dat een bedrag van c a f 4000 uit de btan aat la ontvreemdl Bij een door de politie ingeateld vM iiloopig onderooek zijn zoo min aan de buüendeur als aam de brandkast aporan van braak ontdekt de Vuitendeur aoowd ala de brain dka waren dea morgens geBlotein i Het onderzoek wordt door de politie voortgeteet Waddinxween Voor het examen akte Fransch 1 o slaagde gisteren Mejuffrouw A Tom alhier BergambaeM Het prov kerkbest van Zuid Holland heeft de leden van den kerkeraad der Ned Herv Gemeente van Bergambacht met den predikant ds D Th Keek ontzet uit hun bediening met uitzondering van jen heer Kok diaken wiens proTisione e schorsing is opgehoTen en die in zgn functie is hersteld WARgTBEBIOHTER Qouda 10 Aug 1916 GRANEN Ook heden is door het zoo goed als geheel ontbreken Tan aanToer geen noteering te geven VziHAixT Melkvee red aanvoer Handel stroef prijien iets minder Vette varkens goede aanvoer haudel matig 40 i 51 ct per half K G Biggen voor Engeland geen aanvoer Magere Biggen go de aauToer handel matig ƒ 1 40 i 1 80 per week Vette Schapen geen beteekenis Lammeren geen beteekenis Nuchtere Kalveren goede sanv handel vlug 16 4 34 Pokkalveren 18 Ii 32 Eieren weinig aanvoer undel vlug pot 100 stuks 7 i ƒ 7 75 Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 65 i 1 70 Weiboter 1 45 k J i o Kaasmarkt Aangevoerd 34 partyen Goudsche kaas ie soort f 56 a f 58 Ewaaidere f a f ae soort f gestempelde f 58 met conditie Alles per 50 K G Handel vlug Oroentenvening CoQp Tulnieravereeniging HQouda en Omstreken te Oouda Veiling van 9 Au op de ilautm i K a it Tnirtboonen p 100 pj f 2 i l SOj Andijvie p 100 10 30 il 20i l nn eesebüonen p pd C 7 ct ld p lUOO 50 62 ct Staj i i oou n p pd ii t a ct ïroslbooiiXjia pd 8 ct Snijboonen Ie aoort p pd 8 10 i ct i id Ie aoort p lOBO f 1 50 f2 15 ld 2e soort p pd 6 7 ct Pronkboonen p pd 4 5 ct Ghaiotten p pd 3 SJ ct Dciperwten p pd 3 6 ot Pe ilen p pd lYi i cl Komkoni mei groene Ie p 1 X f4 f 1 id id 2e p 100 11 75 13 75 id gele p 100 f 80 fG 75 Bloemkool Ie soort p at f7 50 f 16 id ie soort p st f2 75 1 5 60 Koodo Kooi p nt 8 12 ot Witte Kool p T t l i A ct Groene Kool p t 2 3 j cl Kroten p 10 boe 17 26 ct Wortelen p 100 boa f2 65 f8 25 id p pd 3 3 ct Poste iein p mandje 12 16 et id p mand 30 45 ct ld p 100 pd f 1 60 f 3 50 Rabarber p bos 2 Wt ct Uadije p mand 5 ct Kropsla p 100 f 0 30 f 1 Splnaato p mondlie 6 9 ct ld p mand 16 2 ct ld p 100 p4 f Uien p 10 iboa 24 30 ct ld kleine witte p pd ly Y ct aurlng p mondje 3 7 ct ld p mand 6 14 ct Selderij p 10 boe 6 14 ct Peterselie p 10 boe 3 9 ct Toniateni ie aoort p KW pd f 10 50 12 ld 2o aoort p 100 pd f 6 75 f 10 Peren p pd i T i ct Capu ijn r p pd i ct Perziken p B 6 13J ct Fraiutwzen p pd 2130 et Land en Ti iinboaw De plnimveeteeU in ons land De rgkBConBalent de heer B B Beaufort heeft op den landelgken plaipiveeonraufl te Amersfoort welke dezer dagen geopend is eenige cgfera over de pluimveeteelt hier te lande gegeven welke seer steker Van belang zijn Berekend naar normale geen oorlogg prgzen geven de hoenders jaarl ks 36 mülioen gid aan eieren en f 2 600 000 aan geslacht eenden f 1 800 000 aan eieren en f 100 000 aan geslacht ganzen f 500 000 aan geslacht totaal 41 millioen gulden In 1900 overtrof de inyoer van eieren den nitvoer met 2 318 002 K a een tekort van 40 millioen stnks In 1909 was dit omgezet in een oveiprodactie van 98 millioen atggend in 1912 en 1913 tot 127 millioen De oorlogsjaren varen Boadec invoer Het mtvoerogfer geeft aan de overprodactie Dit was 218 millioen voor 1914 560 millioen voor 1915 en de eerste helft van 19X6 wees reeds aan 304 millioen De productie is gel k gebleven die 400 mülioen zyn in ons land zelve minder verbruikt Dit wil echter niet zeggeq dat zg alle aan de consumptie zgn onttrokken Bloemen en plantcrokeuring Ue ffnoote bloesmea en piauteukeuriog te NijioMigen van ie Nederlfiodache Maatschappij voor TuinibMW en Plauitkund belooft acliiUerraul to woriien De gemeente Nijmegea iufeft een belangrijke aiwaidie varleenid teimjl het gienieeateibeetuur van Ubbai en Qveoeetuï een bli van b angtitellinc dohonk De aanvragen om plaatsrurmte bhjven geregedd jodcomen zoodat reedis meer dan 1200 vierk M tentooosteljlng bulnite ia beaet Aaitameer komt met een collectlove iiufflidling anjjMoenran over eflu oppervlaikte vao ruim 300 vierk M Een andere bedangri e toezeg in p ia dde voor een groefpeering van varfte planten inet rote en waterpartij van nuira 100 vierk M WM af esncdcm bloeinen betreft 2d n er zeer omivang rijke inz ndingetï to€ g eaegd zoto iit het gebouw der Vereeniging rewiai geheel beaet é 412 8TIUIT8 L0TERU 2 KI Trekking v Donderdag 10 Aug Pnj van f 100 8441 3418 Prgzei van f 30 161 170 1390 1502 1590 2012 2018 174 3661 2942 2 44 300 1 3366 3462 3 3681 3B3U m 4053 4748 5298 44K 54Ö1 5Ö47 5561 5562 5882 6275 6Jil3 6398 6732 6767 6794 G837 b JklO 7531 7837 7914 8264 8326 8461 8817 8987 8994 9p48 9164 9214 9325 9406 9523 9849 10034 10094 10404 10567 10973 11103 11420 11484 11639 12172 12535 12745 12772 13932 12989 13689 13737 13839 13864 13908 19 925 14599 14957 1500Ö 151Ü3 15214 15803 1Ö963 159a i 16009 16020 16048 16175 J62r70 16330 16731 17240 18102 18180 18696 18935 19319 19562 19619 19619 20061 20508 Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front PAKIJS 10 Aug Het communiqué van gisteravond luidt Wg hebben noordetijk vaadeSomme de geheele loopgraaf waarin de vgand dea nachts voet had gekregen ten noorden van het Hembosch hernomen W gaan voort vorderingen te maken noordelgk van het Hembosch Aan den rechteroever van de Maas groote activiteit van wederzijdsohe artillerie geen infanterieactie Aan het Ooateiyk Front l ETHOGHAD 10 Aug Het oomtrtuïUqué Van gftfüeravond luittt Ooze troepen tfiie naar den reciiteroevecr van die Kofopetz overtrokken sloegen daar den vijand tonigl Zijnnaakten zich meester van oen reekei hoogten in de buurt westelijk van Vetedoiof en in fle lictitlng vani den DnjeBteir waaroveir de brug door dte vijand betA ihad gid iÉ nVee v1 anidiefli te tegenaHnivallea werden alg e lag Ëni woanui wij tot het üffeniH ef overgiingen Hierbij hefcibon wij 5 ofPieieren en 414 flold ten gevangea geïnaakt eit veroverden teivonfl initraiUeurB en een kaufoai On e voorposten zijn in dlei Rtreek van lV i iti lOK eenilgËdaloa opgerukt ia wefiteijjjke richting noer Staoislau De laatHte uit Petragradr ontvangen tc rammen wijzen er op cbat het UuKisSfefhe olfeofiiel ten Zuiden van de Dniester zich op stiooaHtvolla wijze blijft ontwikkelen Na de inneiminig van d € fltad Tlumaoz wordt thaji ook de verovering van T yiaiBenidka gemd d Hierdoor wordt Stanielau rachtatreeka bedreigd De val van deze flHad wordt dan o spoedig verwa ht Do r het voortach rijdien der RuetSen in dSt gebied en de bflweging der RuAsisiche legem ten ZuldWe ten van Brody komen die Oo8tenri kelche ötellingefi ten Werflén vanTarftopol in geroot gevaar Het kaq niet uitblijven ol diaar ZiuUen de Oo teurijkerö nu apoedïg moeten tfrugt rekken Krijgsverrichtingen ter Zee ROME 10 Aug Offlc8e fl In dtert na ïht van Maandiag op Dlnaktegi 5 i tj on Ze lichte zeeatrijdkractoten o pnieuiw die haven van Duraazo bin nev ig ervaitiCTi en hebben een AoomèChip gietftrpiedeerd KOPENHAGEN 10 Aug De EngeWah ta verlangen naar de NaHonaJ Tid ende vemeeKnt zeer rtrenge ga rande voar dte levering aan de Nooxeche vieislohereivaartuigen van kolen en vitJchgierei De bij XJaüam vifii9icè inide Noor ohe hariugivi icfaers moeaten zic véirpliditep voor 45 Kronen per ton aan Engeland de totaje vangifft te verkoopen Do vert enwoordigBrB dier Engelsohe r eering weigeren mi echter de haring te koopen voor den prij die door hen zelf la bepaald De vleachere hebben êe NoorBbhe regieetriog verzocht om deze zaaik te regielen Een vliegtmachine waaien giesietien eeu luitesiant der iniauterie en een luitenant r Marine moest gi resir iniddiag te Blarioum wegenei een diefect aan de iQiotor op de beitïe tusiftchen Laren en Hilveraum nabij het theeiiuiB t Blulc een noodlanddug doen Op aanmei eiij e hoogte weigerde de motor en dbadde de machine iittel Toeetciiou wars n eeoden dat deze ni een boech wae terecht g edcomen De imzittienden haddien geen letsel bdcomeoi Na Se motor weer in orde tehebbe i g bracht werd de machine door eenige militaire w1 lrlj iera op g Bohkkt terredn ge radht en keeréd deze naar zijn uitganglaipunt SoeAtetrberg terug De MiniiVter van Landbouw heeft aan de brurgenïeeaters mediegiedieeldl dat bij dte regeling van dien gtraaaioogst I9l6 bet uitvoerverbod lüt dte gernfemten van inland cne rogge en roggemeel bJijft gehandbaafd en uitgebreid worA tot inlandlBiche tarwe gerat en havieu Mait atributie Vauwegie de comkndaste voor tO0 wijzing insaiie de maLaidaiftrtbUtie sul van de aanvragen over Aug u É K der gevraagde hoeveelhaidlkun i n iword en geieivordl Kranig optredien Gisteravond te circa 9 uur slloeg te Amsterdam een v oor een bestelwa gespannen paar dataicbrikte voor een paaseerend motorrijwiel op hol Bij de Haïvenvaanateeg g tratikte een 14 jarige jiooigen onder dien wagen Het hblltaule paard ware op tiet HeiBfbranidtsplein door een fieigiflch onderofficier tot ataan gdbraicfet Dank zij het ptreden vao iktzen on deroffloier dBe een eindfweeg werd raiedipteceleuir wertl gipooter ouiheSl voorkomen daar andérjs paard en wagen veraiooddijk zouden djn tarecht gefcoTOcn op het terrae vaoihet oaJó De Krooni Stoomvaartiynen Mij Nedtei land Rio uitr vertr 8 Aug van Falnvjaith Grotóurf thuUar vertr 9 Augiifttufl vun Dmrban J av ai B engalenilijn eram arr 9 Aug te Calriiltai Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Met ologisob Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 767 9 te Skudesuaes Laagste barometerstand 755 3 te Haparanaa Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit noor delijke richtingen meest licht bewolkt waarschyoiyk droog weer zelfde tem peratnor BÜRGEULIJKË STAI D GOUDA GEBOREiN 3 Aug Hermianu i V H Leeriutveld en ö Sttover Johannee z v J Zorg en C Loei 4 Pietor z v L WiHemee n W B M Last Berend z v J Breadtijk en J Krultbotfch 5 Dirit i leter M v J A Broer en W J Bloinkniendaal Emóle z v E vain Dooren en M F Bennedce 6 Krijn d v J Nij iuia en A vaniEi HueauiLa d v L G Morad eniL vun der Nout GEHUWD 9 Aug H J G M Lieaker en M W Dongdmiantf B Varnifflj en J M de Jong H F J vnn der A en M van der Speld G van Efiben en J A dte Groot P A Huisman en C HeiJ A IJs etijn en J Stoppelenburg OVERIjEDEN 4 Aug Jacodms Verhart 61 j 5 Hendrik Kunpt 80 j REEUWIJK GEBOREN Johanneö z v M van d r Quest en A Brouwhiuizen Ani$ionia Calftiarliui dl V F J Moona en A de Kruijf Johannes z V A M Sohoonderwoerd en H M Burger Engelina Margareüia d v H Kortenoeven en A Lamien Geertrulj d V J Hoogendoom en G van Leeuwen OVERLEDEN Jaco ba van der Star 20 j Alido BMateibetih Kuijf ö dagen