Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1916

55e Jaargang No 1310S BOOGLAMPEN Dit Munmer bestaat uit twee bladen Let op uwe saeck Bij herhaling ea van alle zi d n 18 het gvcsegd de oi iaiii iati van de vnizinnig n is nAet w t eïj Icon en moeet wezen Hoe vaak iri ooa het voorï QeSd vaa socdaal dieBDooraten en rechterzij pedaaJ van de anti revolutionairen niet voor oogjen gehoudea Na een gteledieu nedoiiaag in zooveje giovailen een e ferLaag w 6 vooritoraien bod kunnen wurtlea noraeb wij one heilig en vaet voor niet wederom in de oude fouten te Tcgrraiiea maar bet ieven gaat Ijn gang eu wij zi diegpede voometmienff vaak maar o zoo gauw vergWwi Het behoeft geen iMBtoog dat 1917 voor on Sand een U uitottk gewichtig jaar i Dr KLinyper ft dien zj Mn reedgtqj vooiAiaat den raad giegeven alteain het werk te atdHeni wat er toekan leiden om da oi aniAatie voor 1917 te vertfteikeo Um tfrowUgehensieDlng daarvan actit bdj nioodig daarvoor gemaakte planiKn nwcit door een extra De utatewvergadering onderhanden woj dien g nu men Alte mannetijeB moeimii mobiel gieraaaktworden dr Kug per Ie de overtuiging toegedaan dat er in het antirevojuüonaire kiejseralcorpEi ogi heelwat meer £ it dan er tot nu toewerd uitgetiaaüd Wij zijn dr Kujypea dllk baar voor leze opweiüüngi aan liet adretf der zijnfloi een g fwaarach uwd man geldt in de praktijk voor twee te tellen Wnieu de vrijzinnigen in 1917 de nederlatag lieden dan nioeiten zii vooral den strijd lidU teUen Vier jaar geloden hebben wij miet oen zeer geringe meerderhieid van atemonen o de redht ïü ie Mricten veroiverd Amerrfoort Leideaii fieveo ijk Ridderlceik Middelburg ZwoKe Daartegenover toat dat de recMerdjdlB hechts met geringe steuftoeo nveerder Eeedkoopsle adrts foor MeabÉi b Kromme Hang 74 ROTTERDAM P VISSER Zeer mooie sollede Meubelen 2 Crapeaads ronde armen 4 rugbekleede Stijlstoëlen 1 Tafel f 55 Verder Theetafel f 10 Leeren Fauteuils f 7 50 Kasten f 17 50 goedkoope Stoelen vanaf f 13 de zes stuks Vouwstoelen vanaf f3 50 open Theetafels f4 25 Schuiftafels f13 50 20 DEPOTHOUOERS Gouda ANTON COOPS Wgdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJsiel k GROEÜIEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEBLING lifliinlIvinoclilop lllEBKiilMi UIT KET MaOAZUX VAS N RAVEN8W AA Y ZONEN QOBIITCBMM Deze THEEËN wordM afgeleverd in veraegeUi pakjes van y twee m een half en een Ned Ml met vermelding van NoBmor en Prgs voorïien va nevenstaand Merk vol gens de Wet gedeponeenl Zich tot de mtvoeriil van geëerde orders aashevelend J C BUI voorheen J BREEBAAET Ia In de Molen Tllén 12 Wie naar z n voordeel ziet En niet tegen schrijven ziet Vervoegt zich algewis Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het il van ouds bekend JACOB KÜLMAN Korte Paaneksckstr s Rotterdsn Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Veweet vooral niet myn PrimaToffee f 1 60 per bus en mijnnieuw artikel zonder naam maarO O zoo lekker van 1 ot p stok 20 mm Telefoon 12292 Een Mfii gieteden waa haj t rug g keerd Zij had hem met de Underen bij den bo0diw g opgewacht en hg ging te voet met hen tanig Zij stond op dei eUde piek aJa dostijde to hODD voor het eea t vin haar leven oolnioeUe toen zjj t ladiendm mond had gejubeld A wie war mog ich dann Ook heden beeft a gezongien voor ae eoDSte maal actdert dien vervlog Üjd én kinderen naa t haar taiown met allverheldere atararoBtjea niee in de vanr ou bekende wijBi en de kSeine op haar aim kraaide van uit undige pret f Hoe flohitterden Eofcert a oogenvan g ük Hwe lang en innig had hij na hand gedrukt cm de kinderen wi ooflld ais mio€ t hij tocii aan ol aaa iemand de vreuglde opecr aj V naiTML feartaverrloeWa i w l ff iaiM B waren d A orh tbostth wandeld waar de bloemen geiur A o aearaD A 15 Aug Sooieitail te HAuüfl uur Lactenvergadteriog aid üo ila Volkabond tagen Drankmi bruik Beleeld vsmeken wit anfeM 4W oededeelins l mocta ontniisw na Tergaderlngvn oonMrtea rsnoakeU lf den ens om Asaa dan la on t t vmeüen BteotrMohe DrAkvlj A BRINKMAN ft ZOON Qonda Advertentiên TERSTOND GEVRAAGD een nette DIENSTBODE Adres Mej 8 BAEENDSZ ReQerskoop tlla Boskoop G Tegen hoog loon GEVRAAOD een bekwaam KACHELSMID leeftijd ± 40 jaar Adrea OEBR BROKX Delft 8 lu lil Wbakkerij JII MIUIII kan geplaatst worden 10 einbekwaaiiiliipaliker Zich aan te melden Kantoor Raam 30 Ter dmkkery van A BRINKMAN ZOON kan geplaatst worden een Amkoiiieiiil Drukker Zich aan te melden ten kantore Markt 31 9 Gepeniionneerd Sergeant MajoorAdministratear VRAAGT lichteKantoorwerkzwunheden Van jgfoedegetuigen voorzien F G Brieven No §S81 bureau Goudsche Conrant Markt 31 Gouda 6 Energeen nor znBwzwakkii id iiinlillisiliD in bussen van af 80 cents b ANTON COOPS Drogist Wydstraataa Tel 328 10 FirmaC SMITS Schoenhandel tSleiweg 4 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES ¥ 00B IEDEREEN Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant êttttU tmeeeê mtr Deze adferlfnlieii kosten slcckte kij vooraltbelallig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meei 6 cents Opgaaf nitaloitend aan hatBoreaa Zeer mooie sollede meubdenall Tafels Stoelen Kasten Spiesels Schllderiien Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkarten Tweepersoons onbeslapen Veerenl edstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbelen ans ena allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff17 50 StUlkast f20 StBItalel f 9 607Splegel8 f 6 60 f 7 60ens W tlllllinTIUT44li llnlllllllllll jilSeU kik Rottsrdani Een ve rtrouw d adres E voor het maken en stoffeeicn S van MEUBBUBN to IK i N HES8INQ S Peperstraat 24 Oonda B Billgke preien prima mate 14 SS riaal Reparatie aan alle mea beten Fransch Duitsch Engelsch Een DIPLOma beteskent VERHOOOD SAUimS Vlugge schriftelijke opl Handelscorrespondentle Mercnrini Examen Ook beginners f4 per mnd Enkele mdner leerlingen behaalden bonDiploma reeds in 5 maanden H MOSCOW Leeraar en Éeëedigd Translateur Keizersgracht 315 Amsterdam 99 Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het V i hanilelde in den QemaentoivMi van Oouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenogramicb opgenomen discussies alles b een in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor niet abonné s f 0J O per kwartaal by vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KOKO U gMB brailiM voor Ui ImI ik KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAI OROtlEN OAaT HtT UITVALLEN TEOCN HEWE £rK STAL BEVAT GEEN KLEVRSTOF OUC OT VET VEirRISSCHEND VOOR DE HOOrOKÜ l KOOf HET VANDAAG VAN OW DIOOUT OP COUTEint PRIJS fa 0 7S a 16D M A BOO POT Hmml AUssn VarlaiaioMirdIc rs M H aZ HMmd Utrschl X Umi ÈétnmiiiSïm Ami M ÏXa gjaCo 68 Drukkerij A BRINKMAN Zn Il Markt 31 GOUDA lessanen sUnkie FéMüb gevesiiiillglorinmeer OPGERICHT ir 4 Voedert aw Vee met de tutvere uirira LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 n SOYABOGNEIIKOeKEH mark W L Ditmnntenile door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde KereDiploma Parii 1900 Vegen Omiden Medaille FotograU Zltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 uur 24 met eleotpisch liohtn U onthoudt n van veel genot indien U on Gelllnstreerd Zondagsblad Pak me mee niet in ow hnisgeiin hebt Voor de kinderen aangename lectnnr en prgsraadaeb waaraan groote prezen verbonden lijn Voor u zelf wereldgebenrtenissen in woord en beeld Bovendien boeiende Romans en Veriialefl Voor slechts 3 cent per week konnen de leiers van dit blad dase premie geregeld ontvangen Vul dus nog heden onderstaand inteekeiibiljet met uwnaam en woonplaats in en bezorg het aan ons Bureau Markt 31 60 INTEEKENBILJET Ondergeteekende versoekt geregeld toennding van de premie PakMs Mix k 3 cent per nummer NAAH WOOWLAATB DE NIEUWE PHILIPS HALFAVATT VERVANGF LAMPEM ENERGEEN VERVANGT SANATOGEN CHOLLANDSCH FABIIIKilATO 100 Gp è f 1 50 bij 14 firma Weijer en Hoefhamer Apotheek Qouwe 135 GOUDA Tel 37 Openbare Verkooping op Donderdag 17 Augustus 1916 brj velling en op Donderdag 24 Augustus 1916 bij afslag elf uur in het Hotel DE ZALM telkens des voormiddags iet Hotel DE ZALM te OOUDA ten overstaan van Notaris J K0EMAN teHaa8trecht VA De Boowmanswoniiiii genaamd WERKHOVE gemerkt C 20 met stalling voor 50 Koeien Hooiberg Schuren Stoephuis en verdere betimmering benevens diverse perceelen UITMUNTEND Wei en Hooiland enz zeer gunstig gelegen nabQ Oouda aan de Haastrecntscne Dyk te HAASTRECHT tor grootte van 23 Heklaren 32 Aren in lén perceel strekkende van de Haastreohtsche Dnk tot de Goudsohe Vliet Te aanvaarden de Woning enz 1 Mei 1917 het land Kerstmis 1916 EN 4 Hektareo 59 Aren 76 Centiaren HOOILAND gelegen in Beneden Haastrecht te HAASTRECHT Te aanvaarden 1 December 1916 Breeder bn biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en snn ook te bekomen ten Kantore van deHeeren BLAAUBOER Hnddestraat 3 Amsterdam wat perceel 1 betreft 58 0N3CHADEL Zaterdag 12 Augastas 1010 fiOlMHË GOIIAIVT Tie u TTT s eaa iS d erteza tieTDla dL voor Q o u d e © aa Oaao stxolceaa PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer J By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reolames f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks Al behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN BET ABONNEMENT Per kwwtoal J B Idem firanco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Interc 82 Ationnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureaii Mahkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren TelefDon Interc 82 mtgevers A BBOnOLIir EH ZOOH pia UU e i uiiüiipiuiii Lo Koopen valt V oonburg dtraiiii d eer te tieurt zioh tot de iiagenaars te niugea rekraien dan zal Vreugd en Kust een openbaar park wonwm waar de bewoneris vau dit geüeelie van den Haag veei vreugde zulten maken en Kullen genieten van die rust die hei loaaneiutjke bosediage bun biedt iNatuurlijk zal de ammaile niet zoo genmkktdijk gaan want de d orp 4 otentaatjt sohoideu aeor noodo van bun gcsógs nAnie dodi bet laat zicib aanzien dat het einde tooh ton gunste van den Haag zai zijn ImniddeLs ia het de vraag of de Gedeputeerde Staten don aanikoop wel KuUon goedkeuren aangeuien het verband met het algemeeu beiang der gemeente den Haag v or het oogenfclik oc al zwak ia Indien echter dit college een eveoizeer vooruitzieoden blik heeft ala bet dagetijkaich bestuur onzer gemeente zal bet geen beawaar vthden in goedkeuring De rekening der gemeente zal voor dozen aankoop jaaidykfl worden bezwaard met 3500 gld voor onderhoud terwijl de koopaioin twee honcleidldluizen d guldon bedraagt hetgeen een jaailajMspcb bedrag van tien miilo beteekent te zamen dus een huwelijksglKl aan Vooilburg zoodra deze gemeente bflk reld la hart i hand te bieden aan aUjj avet iage Mariage d amour zal bet wel nooit zijn maar geiukkig drdigon hier geen versIchrlkkelijM gavaren bij een buwtUjk i üt auivere bi ekening HAGENAAR stekemrf geMekmi propagaiKta uMU l i het huiabeaoek la onKet zijde daarop wei m voidbende luale gelet 1 Wij mogen in actie bij onze politieke tegenstandem niet ten achter btaan integendeel het m et van au af aan ontf ernstig atreven zjjn hem in onae aeüe te overïretft a Vri tfanigen prent het u van dezen dE in het gebannen rwvoor Ol heei wat en gewichtig werk aan doi winkel Let dus op uwe aeck I heid eenige dtótncten wist te bcfaau den Kaaniten Hooteniaaie üoesi Tietjerkateradoei Steenwiilc B i toeval wcrd Uj een tufacben idaciie verkieKingt Rotterdam I haar in handen geepeeid en op he beiiaud dM rvan zai die rechtenEijde zeer zeker wel met rekenen Het id dfl9 zaak de gtrootdt mogelijke krachten op deze zwakke twglelacAitigê districten te oonoenireeren i I De akKMaal demoeraten hebben in 1913 eMi onverwacht njken oogirt gehad £ r zijn ditzerai dBi fouten gemaakt welke geleid hebben tut het verited van Utrecht II AmelteiFdam VIII Leeuwarden Veendam Rotterdam II Rotterdam V Zeker gaven geen versteiking van de rech terz ide maar onae Anid daent op twee fronten geiteden te wordea zoowel tegen rechts als tegen de aociaai diemocratie Het spel van 1913 D ag met herhaald woirdea De a Hie kan m Novesnlber beginnen Dan liggen ruim aEfven maanden voor OQ Zeven iiHUtuden I la het ledeur vrijziandge niet duidelijk dat d tijd zeer kra is toegameten en dat vaa tonde aan moet wordaa ang pakt £ ir naag m 1917 op OJlze kie ersli Bten geen mannetje ontbroken en aan dezen gewlohtigiea arlatad moet heet wat meer aandacht worden geschonken dan tot heden toe bet geval wafl W elk leger kan met eeiiige huop op succes ten Vrijde trekken als het met bedaooriijik is toegerust i Wij moeten matenaai heibben ook mansichen materiaal Daarop komt hat in de ailiQreerate pUiatff aan £ n dan verder de propaganda De winieiiijd eigent zik i bij uitstek tot de mondelinge en acdirifteiiJKe prop anda Dan heedt men op het platte Land veel meer dan io voorjaar en zum T gedegenheid vergaderingen te bezoeken en kleine eenvoucige vtU gacfarift ea te lezen Wij moeten er voor zoag dragen dat h ziaad vadt in een zorgvuldig toebereiden bodiftn anders zal oxm oogsten tevergee a zijn Voor de grootere staeden itfeeauit I erste Blad Brieven uit de Hofstad CÜCXXXI Al aiuds jaren beivisten de fetaat der N eüerlanden en e G eroeeii te ö Uravenhage elkaar het Malt van een xier traawne gedeaiian van de Ke ideitóie n l deïi vijver die liet i iniiei uï bespoelt en het laatste ge d eeite is van de voornx lge hoigmcht dde tukje bij beefi is ge ieinpt Len snoode poging van het genieeniebeatuur van den Uaag om uugmaaJu een strook aaa te plempen bracht het twisi ng aan den gang waarover reeds iïx twee iuatantiee uitspraak is gedaan a waarvoor thane de laauAe ia ingagaan uraiddcdtf i nu tasL nzien van deeen vijver eim fit mn k LyimUe gerezen Zooala mdn weet heeft bet giemeentcAieatiuur jjAikde menaataeDr heugentó 3 rg gedragen voor het onderhoud hetgeen ook met zildhi bracht bet handhaven van de orde Op verachdilende punten taan 4K rdieff die dan hengei luatigen het uitoefenen van hun geUeifd vermaak verbieden Nu sictajnt in den laatsten tijd dcue en gene op het lumaoauze denkbeeld gnomen te zi dat aangezien niet IS uitgemaakt wie de M van den vijver ie ook niet isf uitgonaakt of die verbodalbepaiing wed wettig iö Ergo maakten verstc illende henge laaiifl zich op ten Vijveiiberge om daar hun dobber te doen drijven in den betwisten wateoplaa w a rin naar Ie faam veriukaJt aseer veel v t zit De HaagBidte Hermlanidad die zooveel jaren voor het heil van snoek en baars in den vijver heiaft gewaakt liet zich zoo maar niet op zSj dftjwen Hij nam hengel lobber en kanis in beela en bdee zijn beachennende hand ovflr het watervolk uitatrekken Reed wat een groote menigte hengel aldua door de poütie in besllag Kenomen een u jt iu Op het oogenjUlk dluurt hst g knars nog voort Naar wtj ves oeKuen IS de algemeene opinie datmeuizicb liever aan het water van den Hofvijver met wiU brandieu en datoiia eriuKig zal worden overwogen of het hengeldepöt maar weer niet teruggegeven zal wardenDe laugi ame afdoening van de zakiHi bij ooze rechterlijke nwcbt zat waaw ijnilijk pernicieus worden voor de vlsM ihen in den hofvijver UIT HET LEVEN VAN BENVELD PREDIKER BU HET LEGER TE VELDE LXXXXIV Sedert erauge weken is on Itfer een naouwe retwrvc njker geworuen door de aanstelling van vier entwiuiiig veldprediker vour oorlogstijd genotiieu uil de veraohiUende keikgoiiooistiiiafKpen en keikeit Het jnuoraoheid tuasic en veldiprediker en uatmoezeiiier maakte ik al vroeger duidelijk Den eersten naam kooa men voor den veraorger van de godbdneiistige beboetten der prot 0tant uhe den anderen voor den geestelijke die diua heeft te werken onder de roomacbo soldaten Al vroeger waren vier en twintig hulpaatmoezenlers aangeateid bestemd om op te treden in het geval cbit Nederland betrokken nuocht wordvn in den oorlog Dank s de uitstekende kerkeiijkeorganisïitie der Room iKben ging dé aanwijzing zoowcd ala ki regelii van verhoudiingen en In dezio troeftwle tijden wordt nu eemnatal niemaod met ruat galaten Straka zal Her en daar de edele anoek en de koninkli e karper uit d i reeidentieelTOi vijver verdwijnen in de maag eener HaagBCftie faimiUe Wellicht dat bij deze gelegenheid een glas wordt geledigd op de ongtiteoncthaid van onze re terlijke n acht aan wiens indolentie dat heerlijke maal valt te danken fetrijd is er nu eenmaal overal Zéïli tuascben naburige gianeenten Het aangronaeud © Voortoitng dat op de nominatie i aat van door dra Haag te worden opgeslokt ie boö oravtet die groote m uur zdcli verstout op haar territoir de moodate èuitenplaats aan te koopen Feuilleton ViwM oirg te één van die plaateen die traohiefl te profiteeren van en Haag Vele buitenp laaien vielen reeds In handen van de boiuwspeculanten die er vllla tj op deden verrijzen Op het uitbreddlngl lan van het torp kwam ook de biiit nplaats Vreugd en Ru t eenmaal toejbc hoorend aan de faimMe von Wied voor bijkan twee k vé död ató toekomstig bouwterrein voor De gemeente dei Haag die sijioedig hoopt haar moederli e bezorgdheid voor het mentfciidom otrft te zullen ultsitrekken tot de nijvere burgere van Voorburg wenslchte dat gevaar tijdig af te wenden en zo b floot ü 1 B I ge loten in dat woord Adait ert s oog rustte op bet lieve ga ziehtje van Ada Zij weet wel dat er g boter plekje op de we reld ia dan de ann eeniB vadersl zei hij aangedaan en nu die bare haar zoo geiw nk o beeft verlaten iHKJkt zrij etn ander die bet béter en eerlijker met haar meent Manga s hoofdüe w iik cRep op de bordl Kimderoogen teWn soo gemakkelijk in een menslcbfflihart waarom heeft men mij tocb altijd ten on rdohte 4iet kind genoennd Mijne oogeu waren Inaoeni met bUoidheld den en de vogeltjes iujngen heeU gu ic end raap uk gretig op als nbjn wettig eigendom Hij nam saëht bare hand In de i4jne Deize dag heeft urw kind dennatuurlijken verzorger ontnomen enu z ve den ateun ie de vrouw inhet letven beiioe t onveaakbitlig ofhaar pad leidt tanga rozen of metdoornen i bezaaid Zoolang g ij nogniet vnj waart kon Ik u sSecSitsmijn huis aanbieden maar nu nietsmeer u bindt aan Uen man nu biedik u em hart vol Uefdë aan eengelukkig tdhuisi nu wil ik een vader saijn voor uw kind Zij boog niet meer het hoofd zij ontweek qljn blik niet meer i j giim lachte looir baar tranm heen en strekte hem bei handra tegen God Adalbert moge uwe liefde en trouw vergeioea fluisterdezüj Ada en haar moedor zullenu eeuwig daid l aar z jn Hoe eenvoudig en oprecht hidden deze woo rden nieta dat meer herinnerde aan de eens zoo gevierde met lauwerCTi bekranate tooneelhehBn Deze tem loi niet meer de waajheld zogevierde over alle wat wegeer achijn waa en bedrog Ken volkaoploop Hoogiheid ear a 4iijnt een ongeluk geibeturd te zijn Waniht op ttdj Nog vóórWaaunuCh van den bok kon Égxixif gen had de prina bet portier gaopenxl en was bjj uutgestegen Men kende den vonK men week tetiatond eenblodSg uiteen toen ajj Kich onder de menigte bewoog In de goot lag een n n Wj wien twee zeer verioopen uttrfemtfe joD lieden de waioht btelden Ia die man ziek of é henu eenong iuk overkomen f vroeg teprin0 Hij M dlronken Hoogheid PenA bukt zidi maar èékxm ontzet adhterult Het blauwaiiitige verw ong en gezicht dat hem raet wezonlooee blikken aawtaart ii van K nnan Ermoinyl Een dienwtman dringt door de menigte heen hij groet den priiüs eerbledig r J h geneeakundlgie hulp geiiaald Hoogheid zoidte fiï Heeft die man gevochten Hij a rfmoordronken en heeftnier in den kelder naar die beideanderen beweren vatóoh kaart ee peelA Wordt vervolgd De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH üiindeitjk blee hij staan hij zag haar diep in de oogen Gij zingt weer Marg eiha gijziet er vrootijker mt dan ooit to voren i er goede tijcHng gekomea Nadruk varbodes 109 Zij drukt het kind vaster aan haarkloppeïKl hArt en kmkt bevesiigmd Op uw sicjirijftat liggen tweebïicwen één lieve van vergevingi prekende bif van oota Dallbergeaeen tweede van Gret trok aan de japon Weet gij niet dat owoig kindzifh onnoodig een tnoc4elijken wegbereidt dot t meCH al eerst da handvan zicJi stoot waardoor het aichlater zdjn leven lang ledden i at Zij verbleekte bij die woorden Dat cEiijn arme vei nde Idndeireiii met wie liefde en verstand geen rek ng mogen hooden Ëeno korte pauze De kleine Ada verf iardie in ovemwec gie kinderpret bonte bloemen wierp ze £ kert en Marga in den ohoot al0 wilde zjj deze beide minnende harten met rozes etenen aan elkaiuler kfinkem Na jsljt g j voor alüjd van Roman Ennoiiyf getfcbdden Hai Biretba bfgion Adalbert plotseling God heeft daarvoor ral dank Het Itkinootf dat dj van ticti Laat ona nog niet naar buiagaan laat on0 nog wat in het parkblijven neekte zij metwaar P pa gIj blijft ook bij oi Ik kom dadelijk weer tentigi 1 WiU gij met de kleinen opdeslpeelplaata wachten Hargaretha Bc udie briefven gaarne lezen en dam dan kom ik tenig Hoe zacht hoe innig Iclonk stt pi stem Hij keerde zkh haastig om eo sloeg het pad In naar het slot Kort daarna kraakten zijn voetstappen weder o het kletselpad Fiil fln Gretei stomsdoa heta jubedend tegenwet de kleine Ada stak hare angiijes naar hem uit Prin Peroy ging voor korten tijd op rela Toen de etpiipagte naar het station reed luoeot de koetaier een klaps de tengela inhouden omdat e i dMite mmigte den wegj vers ieffdto Waarom slaan wij atil Ëckert naira naast MalTfi a ptaattf op de bank met een glitniaiob aloot hij haar kind ia 3 jn arm Wanneer gSj kosnt wiordt mama zellfl vei toten r lachte djs JoO ge vrouw maar geea jakranadblMid