Goudsche Courant, zaterdag 12 augustus 1916

i e conv rffte van de b taaiu e oorli g leeriilig 201 nniconiea Onee pathwale rijkitoin vmrrol Ie de imnittter wordl getfcfaat op en walird van 1650 milliard pd lit z H al de taatfliudiuld In Maart lfll7 dkai van ongeveer 1 8 ïwl i heiïragif Wij dieneu eeR reserve vaa iiercent If helUbeu en uit de beHtaanrlh belaMingen deüi intcffe te helaütm en h amortii ieConidtf met belanfsrijke hejiragen te vooroion Wat Pr d n overaAlet moet dienen voor ilé verlaging dar bela ting n Znoliinff da Engeltje belaMinflbetaler zijM belading betaalt en iMXveniUen KBld uitleent zijn wi In taat ons krediet te baroltiBven tot het etnde van don oorlog hoe lang lie ook moge it rea Honderd dertien DuHichen door nesen Framchen eevangen genomenl Een Franaoh blad vethaalt een intereaaante epiaode hoe door 9 Franache aoldaten U3 krijgagevangenen verden gemaakt aan de Somme bg de verovering van een achana Het blad vernam de volgende bijzonderheden nit den mond van één der negen mannen controleerde ze en vond ze geheel jniat lDe alag zoo vertelde de aoldaat woedde by Biacbei Onze troepen mkken voomit maar een zeer oed verborgen liggende aohana omnngd door lerdraad veraperringen in het hooge graa ia don het bombardement niet vernietigd De achana heeft nog ongeveer nieta geleden Een compagnie Duitache infanterie hondt baar met mitraillenra bezet Ze biedt vier en twiAtig nnr lang weeratand aan alle aanvallen met moorddadig vnnr Een nieuwe artilleriatiaohe voorbereiding ia noodig om het met deze achana klaar te apelen Een gelukkig toeval brengt ter keonia van onze officieren het koateiyk geheim dat deze veraohrikkelgke veraterking te benaderen ia op een bepaald nauwkenrig aangegeven pnnt De man die zien met een overrompeling wil belaaten laat zich niet wachten Het ia een jong officier Hg kieat zgn mannen ut een tweedeloitenant twee onderofficieren een korporaal en vier aoldaten van zgn regimtnl De J leine troop aamengeatud di Y P kerela van beproefde koelbloedigheid beweegt zioh allen in gebakte houding door het groen naar de brea waarvan haar het beataan bekend ia Ze weet er te komen zonder dat de vijand die tooh zeer oplettend ia er leta van gezien of gehoord heeft Flotaeling nchten de beide officieren en de onderofficieren zich op apringen over de boratweting en aohreenwen zoo hard ze maar kannen Toorwaarta I Met de bajonet t Ze werpen handbommen die binnen de veraterking ontploffen terwyihun zes metgezellen achterblgven om de aftocht te dekken ala de overrompeling mialnkt Maar de Dnitaohera officieren zoowel ala aoldaten ala venteend van aohrik door dezen onverwachten nitroep gunnen zich geen tgd hun wapenen té grypen en geven zioh byna zonder atrtjd over nadat één hunner door een revolveraohot i bont portent ia gevallen Zg verlaten hun aohnilplaata met omhoog geheven armen andere knielen Het zgn er honderd dertien tegenover onze drie ovetwinnaara 1 Deze knnnen bgna hun droppel water up genrallen wam Het lekt het lekt hier otterde ik een woliUg v rlii ett Ik dai waaraditigi dkt ie reeda een etpoiik meende te zi n potte l aul Up dit aa nMlk Iloot de wind luifler dan ooit en verwekte zulke akelige echo in het oudie hoUe gebouw dat ik ook aan Koen kon den tHat hij naar het iiuDe van 0118 aviintaurtie verlau dle raaii wiia de eenigv lUe oiiiverHloonbaair k Lm bleef We iiKieNten boven eonrï kijken zei hj We klüuimen een oudl i Uf vergatwt Ua ld lrtie np dkit giewelitig kraakte en kwamien in eendge andere vertrekken die iet beter verlicht wai DO dian d vorigen Het ryok hier evenals beneden Aark naar achinvnwl en allee was er ven vuil en xtnorig Eenige ratten ekiienen ook hier dè bewoner van het huis uit te maken en liepen pielpenri lange d vloer en zoehten een goed heenr koineni Ik vind het hier akeligi niioni elde Koen en ik geloot diat we mt gemat mogen aanneanen dat er hier niete bilzondent W dan vuil dat Mer bij abaarhlige hoeveelheden te vinr den y Kom Jongenei laten warneer weggaauk Ik Aemde volkomen met h tn in on wen ohle nok niettf llorer dan weer In de trWohe buitentncht te oveminning niet gelooven zullen de de Bochea gemat geateld door het kleine aantal aanvallen zich niet op hen werpen en hen naar de andere wereU zenden Do komit van de zea man aterke achtitthoede doet het overige I Dii energieke vaatberadenheid maakt diepiir indruk op den vyand die geloofcien dat deze mannen door vele endere gevolgd worden De Duitache officeren werpen hun wapenen weg en I tellen zien ter beachikking van den kapitein die den aanval leidde De Duitachen werden overgebracht naar een Franachen poat in de bnnrt De aanvallen die het den vorigen dag i og zoo krachtig verdedigd bolwerk namen hadden geen enkelen verloten I Vm 18 tot 45 Jaar Do Dnitachen die bg de jongate ive enten aan de Somme gevangen were en genomen waren f jongelieden 61 mannen van ongeveer 45jarigdn leettgd Dertig jaren acheiden twee generstiea De zoona weroverwonpen tegelijk met de deze den vader H s Petit Journal bevat het een en ander uit de verboeren dezer gevang enen Hunne verklaringen komen alle dkuuin overeen dat zg bigk geven van demoraliaatie en gebrek aan vertronwao in de aanvoMlera Een oude anorbaard verhaalde hoe hg met zgn kameraden zonder dekking aan het vuur der Franachen waren blootgeateld terwgl de weinige acbuilplaauen waren ingenomen door de officieren Een jongeling wiena gelaat nog nimmer door een aoheelmea waa beroerd zei dat hoewel de aectie waartoe h behoorde nog nieta had geleden hun luitenant niettemin met zgn kuperieuren had afgeaproken dat men fioh zou overgeven Zg hadden de wapenen neergelegd en eent een half uur daarna waren de Franachen S ikomen om hen gevangen te nemen ok I hy nitte evenala zgn pndere kameraden een afkeurend oordeel over zyn auperieoren En dat ia wei het e nta wat tegenwooifdig opvalt bg hét verhoor der Dnitèche gevangenen zg dnrven thans bun ehen te beoordeelen en veroordeelen £ n wanneer deze lieden met hun maaaief bekrompen veratand die wegena hou gebrek aan penoonlykheid en zeliitandigheid zoo volkomen gediaoiplineera zgn thana zioh een eigen oordeel over hun ottafa durvpn aanmatigen moet er toch wel ieta gebroken zgn in deze tot duaver zoo atevig in elkander zittende macifine Er ia nog een tweedekenmerk dat nog veëlvuldiger te conatateeren ia by de gavangenenverhooren de wanorde welke thana bg het Doitache leger begint te heenchen Van overal haalt men de troepen byeenli maar niet meer met die zelierheid Welke eene der grootate deugden bleek te zün van den Duitachen Qeneralen titat Ahi de verhoorden getuigen nu dat dit niet meer zoo gem alfkelgk gaat Er ia verti aging onbe Uatheid en dus wanorde Men bren troepen nit de achterhoede naar het front maar daar dit anel geachi en moet atelt men de mannen bloot aan te groote vermoeieniaaen Het een of andere regiment wordt na een manch van 50 kilometer ten strg e gevoerd in een aectie welke hg met kent en waar hij ook niet kouuftn ai werd ik üon ook nat g regejidl De benauwde d ffe lucbt dke hier uvcmU heeru fate aloeg oAi op den keel en be ou gde mij hootd n i ten we nog ven waohten eteldt Koen voor WaaH Minii k gaat mijn horloge te gauw want ik heb iiet nog geen twaalf uur hooren Maan van de torenklok Uien kun Je hier niet hooren door den wind zedde ik Juiet wel antwoordkle Paul de wind ii hierheen Jip hëtaeUUe oogenljfik beveMgde liat gwtiiid vun de klok dat tot una loordnmg tie waarheid hiervan i rwii bij den twaalfden lag hoiTtlan wij gestommel beneden Ikj let eerlijk bekennen dat het bloed mij in de aderen JAolde en IK zM ook mijn h dto makjcet ver Wat la dat f fhiiOterde Koen toen het geMoniinel zioh daidaU cer eo luider nérhaaide We zullen het eeavi onderzoeken zeide Paul die oHcboon hi zi n kalmte terug gekregen had toch zwht ee fprak ïi an jullie mcie Hij maakte aandtaiten om langs hrt krèkcnde laddertje weer naar benedei te gaan toen plot ln U bleef GjjiMiuin da oogen wl d geopeivk en wijzend naar den doniierDim biet van he vertrek Da r zwarter nog ddn de oinrlii1 zal blgvea Zoo worden de afdeelingen niet ttea door dezelfde chefa aangevowd men vormt bataillona Dit bndntnuea Men vormt brigadea nit gedeelten van regimenten die reeda half zgn nitgepot Alle verhooren verraden dezen toeetand Hier volgl voorta een verbaal van een onderinitenant over zgn aankomzt b de loopgraven bg Hem Wg hebben er vijf uren over gedaan om naar de loopgraven te mareheeroi terwgl een troep in goede conditie er aledita een uur over noodig zon hebben gehad Maar het waa nacht en zelfa onze officieren waren onbekend met het terrein Wg waren gekomen om het regiment af te loaaen maar die achavuiten hadden onze komat niet afgewacht Toen wg in de loopgraven waren aangekomen heerachte daar de grootat mogelgke verwarring terwgl de Franache artillerie ateeda op ona beukte Er waa niemand om ona onze poaten aan te wgzen Iedereen gaf bevelen Zoo bleven wg meer dan een nnr opeengepakt in een hoek zonder dat wg ieta konden uitrichten en ook zonder dat wg rnat konden nemen Voor hen die gewoon zgn de gevangenen te ondervragen kan er geen twgfel meer bestaan dat er ieta vernidd en bedorven ia in dit eertgda zoo machtige en goed werkende organiame De menachen dnrven er een eigen meening op na te houden De troepen zgn aan wanorde ten prooi Dit beteekent zeker nog geen revolutie debacle maar het ia niet meer meer de diaoipline en de organiaatie de onmiabare elementen om te overwinnen De Brand vcrwekkende Bommen der Duitwhert Een veralaggever van de Petit Pariaien verhaalt het volgende Boven het dorpje waar ik zit te ontbgten op ongeveer twee kilometer van de Duitache linies gelegen hoort men sedert een kwartier byna onophondelgk een noodlottig geflnit gevolgd door vteeselgke dondenlagen De berbergierater zei zonder groote emotie tot mg Dat ia het tgdatip dat ze ons gaan bombardeeren Ik gaf TJ immers den raad in een kelder af te tialen mynheer maar hier hebben wg geen kelder meer Daturas oa een afdoende reden om ar met myn ontbgt door te gaanTs a op hetzelfde oogenblik echtei komt er een Und kananellen met oogen clie van nienwlgierigheid schittei den Ze hebben het hnia van M D in brand geschoten Dat za aardig branden 1 Het waa hat mooiste huia van het dorp op zeatig meter afatand gelegen van de plek waar ik mg bevond Met den kleinen jongen ga ik er heen Aan het eind van het atraatje snellen reeda menachen toe zonder aoht te alaan op de bommen Zg wijzen naar het bovenste gedeelte van het huis een met aarde bedekt terras en vervolgens naar den weg waarin een gat van 25 centimeter middellgn ia geslagen Dit dit gat atggt rook op groen en geel van kleur en belemmerend voor de ademhaling Drommels roept een bnurman met den voet in bet gat woelende het ia een brandstichtende bom Werkelgk brandt de aarde in het gat nu hg ze met de zool van zyn schoen genue dloiWernisi vorHiel zi lang iaam iels uit den vloer en teellende zldl vaag af terwijl een Aorp gekuar aiy van verroeste scharnieren oiui oor trot We zagen duidfelijk in de duisternis vuor ooÉf de zwarte gedaantenvan een nuan zt iüer beenen die opzij enkele romp over den vloerscheen te zwaoauen Slechte eenuogenbltk duurde die ver8lcli nlng Toen zonk 1 met een akeligien gil weer in den grond terwijl een zware slaig den gnmd onder onae voeten leed trillen I Op iHt oog ot Uk wad onze toe aibd verre van benildenslwaaadigi en zelfs ih U xpere Paul stond alsl aan den grond genageld Eindéiijk kreet ik kracbt genoeg uni mijn zïUilantaarn te laten adiijnen op de plek waar het pook zich vertoont had docti we zagien geen van dlrie iels U oudena Echter drontg een kreet tot on dooren hoorden wij beneden weer EKommelesi Daar moet ik nu toch het mijne van keUben ide Ik pk triellngl moedig wordend Oa mee naar beneden zei Koen en laten we zien hier hoe eer hoe liever van daah te komen Kom hierdoor antwoordde Paul die bij de ladder ond We hadifcn nog eedei DulrÉterend gesproken en liepen op nnne teclnen in de rlcfaUng van Paii Niet zoodra was dne een p ar heeft aangeraakt En ook aan dezeboen zelf vertoont zich een Tteerad vlammetje Mgnheer kgk een roept de jongen terwgl hg me in onze onmiddel Igke nabyheid naar anderen rook wgst die van een binnenplaats opatggt daar hebben ze ook een bom geworpen I Terwgl de bnarmzn driftig znn zool aan het plaveiael afwrjft bweiken wg de binnenplaata Twee mannen wien het zweet van het voorhoofd gntat zyn er in geslaagd met groote emmers water den brand te blussohen die door een projectiel in een soort looda ia geatieht De bom is tnaaohen een kar die met kiaten geladen stond en eenige landbouwwerktnigen gevallen en heeft ook de kar in atokken geslagen die in brand zgn gerauL Indien de beide mannen niet vlug ter hulpe waren gesneld zon dn geheele loods in brand zyn gerflkt Een vreemde walgeiyke zoetachtige lucht stygt uit de loods op Men zou zeggen een foaforlnoht vermengd met een onbekende aobatantie Op den grond ontdek ik onder een hoop puin een roze tube van celluloid die een ve pestenden stank venpreidt Ee Engelsch officier die opdracht heeft de plaatsen te noteeren waar de bommen neervallen verklaart mij dat net de hnls ia van de stof bestemd om brand te veroorzaken Ais de bom apringt deelt de vlam zich aan het chemiache preparaat mede dat onder het verbranden een ongeloofelgk hooge temperatunr ontwikkelt en een vnurwerk van sterren te üen geeft die alle een brandstichtende vonk bevatten Ik deed thuis mgn middagdatje vertelt één der mannen toen de bomneerviel Ik werd tegen den grondgeslingerd Tegelgkertgd nam ik zulkeen grgaelgken stank waar dat ikdacht ze zenden ona hun smerig ventikkend gaa toe Ik ging op verkenning uit en ontdekte dat de boel al smeulde Toen ging ik water halen Als dat a nachta allea zoo gebeurd waa zou de geheele wgk er aanzyn gegaan Hy weea mg op de huizen in de nabyheid van de looda Allezagen er in eena zeer veranderd uit en waren dik onder de atof Twee huizen waren bgna geheel uit hout opgetrokken Die zouden dua gebrand hebben ala een lucifer I Sl3a rx eixlajq d De riuikerdlwtri Butie Naar het Hbldt vcirneemt zal binnen enkele dagen de dlrtrttwtie van den mg aanwezigen Suakervorraad worden opgedragen aan do tairg meesieri ToewiJilngBtoouanisBie voor veevoeder Bij Koo besluit is in eateld een ToewijziugtitomimisWie voor Veevoeder gevestigd te ei Gravenhage liBiu md zijn tot lid teven voorMdeT dezer comraisfilie de heer mr Kd H Winkelmai te BMjTaivenhagu lot leden de heeren J J Hagenbeek lid van het ibestulur van het üDïitó van Graanli nidielaren te Rotterdam i W Nljkanilp Breetaur van htt Centraal Bureau uit het NedterlandMi Landboniwcomltë te Enschedé i P Oly secretaris van de HollaiKli iië MaalSDh p IJ van Landb bouw te s jravenhage J Reynvaan s ecTetari van de oomtal e voor den Graaöbandei te Ameter dam tot plaatsvervangende leden dezer eoirtinisfeue de heeiren C S treden oigednald rf een oodlerdlrukte kreet klonk van beneden Kom hier met je lantaarn gai w gebood l aul a acht eS In de haast om hem die over te reikeu blikte ik mij te ver met het gevolg dat het wrakke laddertje ons ni langer kon houdto en wij naar beaeden stortten De kamers waren gduiiklg laag gebouwd aoodat wij onS geen van allen beaeerden dnch onze onteteitelus iism evenwel toe toen wij vlug na elkaar twee swarte gedaanten tegen de zoldering zagen kleven waauv door zij haastig naar boven verdwenen Een tweede nog heviger slag vo de hierop en deed de kwner dreunen Wij ondien op en trafhtten met onze knikitende knieën te loepen wat ons bijeter goed ukte Ik was duizelig van den val en hevig geschrokken door hetgeen ik zoo iidet gezien had Paul die bij het vallen onder was komen te liggen hi zijn been ijeaeeini zoodat Koen en ik heni moesten ondtevstennon bij het opstaan Willen we maar trachten w g te kinnen en ons gei onneai gevm f vroeg Ik terwijl tk trachtte mijn lantaarn op te rapen teaieindb bij het lirht daarvan de uitgang op te zoeken Ja kreeg ik Oaawtjes ten antwoord Toen de lichlstraat van het lantaamtje het vertrefc dboraoebt waS i van UouiDiugen secretaria van de atdeelin W oudeni er Uaam van het enoouajiap van Landlboaw en Krvi kunde in Utrecht te HaarSbergaft Moarn A C van H vooraitter van het beËAuur van het Cooetéi van CraaiihandelareD te RotterdBoj Kiaaasen lid van de oocnZnielBie om dkm Grnaohandei te Amsterdam J T Veiheggenj lid van het coikge van Gtedeyuteerde Statten van ijlmfeBUg In voormeide ocoanMie aal mede zitting hebben een lid te kienen uit en door ieder der door den Hlnlater an l iwlbouiw Nijveriieid en Hazdfl te benoemen Veevoetderlhureani welke leden zullen zitting nenven telkens airt de voorflitter der ToSwIJzingSRonniHHHle voor Veevoeder één of meer iMmner daartoe zal uitnoodtgen Tot Serrelarie van de Toewïlalngscoimnitt voor Veevoeder is henoemd e heer Mjr H i Bdnk aiUvooaat en prooureur te sOravenhai rp een maamdieliikalohe toelaige van f 100 De Scheepvaart en de Oorlof Opgebracht naar England De visechersvaartüigen VI 212 en V 177 zijn naar Engeland op gehraiiit Gemengde Berichten De toestand aan de Hemhrug In het orgaan van den AlglenKfnen NedeilandBchen RijkSwerkliedeiibond puiblioeert het HooïdibeMuiur de volgende waatschnwingl ln verband met de dtakingiaM3o flicten aan de artUlerieünridhtiiigett de grieven en de toenemende ontevredenheid van het geheele peraoneel tieeft de Minister van Oorlog op een buitengewone audfiéntie op LtinetSag 8 detser aan hot Kamerlid ile idtingeiL en aan Ë mmer en Tiepeui voorzitter en secretainis van one hoofdbewituuT na een uiteenzetting van de verschillende toestanden d belofte gedlaan onmiddellijk een ernt tig on rzoek te zullen instellen N U de regeering beireid wordt gevonden met ons hoofdbestuur en de betrokken directie oen belmlddeiing te zoeken geven wij den werklieden in ernstige overweging aan gaen direiile akliën op de werkplaaiaen meer deel te nemen doch hét onderzoek van den Mindéteir en de resultaten van de onderhandelinigen met de directie af te wachten In geen jgevel moet tot Staking vfordeu overgeg aut tender het dvlea van ons hoofdbestuur Wij dringen in het belang van de goede smak bij alle werklieden er op aan voorlooipig geen gehoor te geven aan de raadgevingen van het bestuur van de Vereeniging van lo 8e RiJkSwerklieden walke ten kuste van allee een ataking wil doordlijven terwyl deze veremUging onzen bond geheel buiten haar actie heeft gehouden Of wij tot een staking moeten overgaan zal afhangen van de retlultaten der ondtetUandeiingen met den Minister en Directie Vooi loopig Stake er i emand maar waehte de gebetirteniasen en de adviezen vanonSfaoofdbesliuur af Gisterenavond is de landlalormer Goofakens bij het zwennnien IndeLiek te Sohoonhoven verdronken Zijn lijk is nog niet gevonden De man waa gehuwd vader van twee kinderenen iiEkomstig uit Geertaniidenbeirg Uit een plattelands gemeenteraad Uit Het Niepws voor ZootepmeerZeg waart e o knippen we hetvol eenJtlaps alles opgelost Daar waar de gedaanten naar boven siiienen gezweefd te zijn stond een dk odgawone ladder die bij nader toefen naar een luik voerde waardoor de spoken verdlwenen waren Vlug liep ik naar boven en ontmoette ndesnand anders dan onze vrienden Henrl en Wont die dood bleek op den grond zaten Wout was halverwege dbor het luik dat wij niet bemerkt hadden naar boven gekooien hij had naar hij mennde drie gfQesten getzien en was nwt eea achreeuiw van Schrik weer naar beneden geloopen Dat was de eerste verachijuinB die onS zoo aan het schrikken gemaakt had Vervolgens had ouS lantanmtjedoor de reten van het IMc gaSciienen en spookachtige Stralen verwekten eindetijk waren wij alS drie Spoken in letterlijken zin van hot woorduit de lucbt komen vallen daarWout noch Henrl het laddertje bemerkt bad len 1 Zoo hadden wij op onze dwaOHonderzoektngstocht elkander wedsrkeerig voor de verwadlte 4 oken gehouden GazamenlWi gingen wij naar baüi en nog lachten we over dit avontuur waarhij het toeval dat we tegelijkertijd naar Spoken zoobten zonder van elkander af te welen on zoo een poets galpetHd had geuue uit het verslag van de Kaai vergadering van Bleaswl t Aan üe urdo is de tiehaodeliag van een schrijven van Ged Estat n waarbij daze mededeelen te liebben herzien de normen vaa de jaarwedden der burgenieerteis Secretarissen omvan eis en wethouders De Voorzitter ifet kortfüjks uiteen hoe na de laatste hemeoins in liMti de en ch zeer gewijEfgd habhen op de seeretariete bprekertiad ton ook een grootere verhöoging Verwacht De Raad bealoot verleden jaar ito jaarwedde van den secretaris te verboogen hij verzoekt nu den Kaad i UMI boven de wedde die G d Staten vaetStelloil te gaven osi aldkie de wedden van burgemeester en seqretaris gelijk te doen zijn Volgt een langdunge diScluiabie die niet als een geheel te volgen IS De heer WiJoMan zegt dat ambtenaren altijd een vast inkonien hebben en vraagt waar n ander zijn troost moet zoeken als them u loopt De heer Groenewegen voegt den Voorzitter toe maar een anderen Laui te zoeken als hij hier niet genoeg knjgt De heer Lagronw zegt dat die redeneering niet opgaat voor aaribtena ren el voor arbeiden De heer Bontenbal zagt een zoonr te hébhen d e 1800 verdiende ais palilieembtena r te Kotterdajn en uu f 14U0 verdient en thans uitziet om weer verhooging te krijgen genoemde heer acht evenwel f 860 alajanrwedde voor oen SecretairiS vanBleaswijk veel te hoog De Voorzitter noemt het een schandaal dit te durven zeggen na het me pededlde over zijn zoon Verder is de disèuMe niet te volgen door lawaai op Straat en doordat de Raadsleden door elkaar spreken Ten slotte vraagt de VoorziHor of de heeren dus genoegen nemen met normen door God Stplen viistge ateld Nlemland veriangt het woird of brengt hder iet over ter taïel De Voorzitter Ik zal dus Ged Staten meededen dat de Raad gennc ren neemt met de vastgestelde regeling Hierna wordt de vergadering gesloten MILITIE ONDERZOEK BErrRBFiFENDE VOOHGEOEFENDHBID De BURGEMEESTER van GOUDA maakt bekend dat op DinSdiag 10 Octtfoor ajS zial aanvangen hot on derzO töt het verwerven van het bewijs belj effende het voldbeu aan de eischen van voorgeoelendheld iiedoeld in art 70 der MiliUewet Het beidt van dbt bewijs geeft in geval van toewijzing aan de Infanterie ne VestingiArtillerie ol de Genietroepen aanspraak op een twee maanden icoxteren eersta oefeningStijd voontsl geeft het bewi aanspraak op inlijving bij het koiT en in het gaaniiHoen icr keuze van den dienisijpUditkge voor zoover llij voor zoodanige inlijving geschikt is en deze met de belafigen van den dienst is overeen te brengen Bedoelde ei hen zajn vastgesteld hij Koninküjk bestuit van 17 Juni 1912 Staatsblad no 168 InliohUngen omtrent detee eiiSohen zijn te verkrijgen ter secretarie detzor gemeente Het onderzoek aal zoo noodig op Iwee of meer dagen volgende op genoemden datiHiï worden voortgezet Het wordt gehouden in de volgeode gemeenten Ametardam den Halder al Gravenhage Gorinchem Bergen op Zoom Vanlo Arnhemt Kabnpen Ijeeuwarden Assen en Utrecht Aan het onderzoek knnnen deetnemen de mfilitiepitchtigen dia bestemd zijn om voor de lichting van het v iigend Jaar bij de militae te worden ingelijed Pe militiapliohUgra die aan het onderzoek wensahen deel te nemen moeten zich vóór 1 Septeralber a s aanmelden bij den Burgemeester der gemeente waar aij voor de militie zijn ingeschreven Zij moeten bij de aanmelding opgeven in welke gemeente zij aan het ondeiaoek wenschen deel te nemen Zij die niet verblijf houden in de gemeente waar zjj aan het onderzoek wenschen deel te nemen moeten bovendien te kennen gewen of Zij gedurende het onderzoek voor Rljk r enir g legering en voeding wenSchen te genieten Aan de raiHtie iUchtigen die ziek voor het onderzoek aanmeldan wordt voor zooveel zij ter inlijving beatemd zijn later bericht gezonden van do plaats lonallte waar en van het tijdstip waarop ïSj ich voor deelnfflning aan het onderzoek Boeten vervoegen Jl Gaud 12 An u i 1916 De BurgemeeMer voorn R L MARTEN8 StaJsnieuiir OOTJDA 12 Aug 1916 Rg kzH B S Het nienwe lohoolgeboaw ia begin September nog niet zoo ver gereed dat hierin de lessen met den aahvang van den cnnns 1916 17 beginnen knnnen Voorloopig begint het nieuwe schooljaar in de oude school Lange Tiendeweg De toelatingsezamena waarvoor zich nog ± 40 candidaten hebben aangegeven beginnen Maandag 4 September des morgens te 8 uur de l enyvangen aan Zaterdag 9 Siaptember op den gewonen tgd Het nieuwe programma is verkrggbaar bg dan 0 ncierge tusschen 10 en 12 en 2 en 4 nor s daags Over de nieuwe schoolgeldregeling dïe voor de nienw ingeachreveuen met September 1916 in werking treedt volgen later eenige mededeelingen Het Comité tot Steun aan Noodlydenden door de Mobilisatie behoeft 12 Angustua weder geen atean te verleenen Akte Fransph l o Heden slaagde te a Gravenhage voor het examen Eransob l o Mej M van Waas alhier Naar wg vernemen heeft de heer N A van der Ree commissaria van de Bonwvereeniging Volksbelang ala zoodanig ontslag genomen Abonnementa oomedie 1916 1917 In een circulaire wordt aan de leden der Sociëteit Ona Gbnoegen kennia gegeven dat de inteekening wordt opengeateld op de abonnementa oomediea voor het seizoen 1916 1917 Gedurende dit seizoe ook weer 12 abonnementsvoontelling worden gegeven en wel zooveel mogelijk gelijk verdeeld over Die Haghespelera Het Rocterd Tooneelgezelschap eh de Koninkl Vereeniging Het Nederlandsche Tooneel Als voorloopige data der opvoeringen zyn vastgesteld 5 October 1916 12 October 1916 2 November 1916 16 November 1916 December 1916 21 December 1916 11 Januari 1917 18 Januari 1917 Februari 1917 22 Februari 1917 1 Maart 1917 15 Maart 1917 De Witte Biosooop Het programma vaj deze week beval een Witte BiosooVipcourant verder een opname van een Suikerplantage in Argentinië benevena een tweetal komische nummers getiteld Een moeOipre arrestatie en Marietjes afgod beide laatste een paar werkdyk amusante nummers Het hoofdnummer getiteld Doctor Satan is voor de liefhebbers van sensatienommera ongetwyfeld een intereaaant beeld De heer Steenbergen wiat door zgne explicatie de film werkelgk boeiend te maken Van de muziek kregen we weeif ala altyd een paar goede nummera Ataluiting Sohieland a Boogen Zeedgk Blgkena aankondiging van het gemeentebeatnur van Nienwerkerk a d IJael zal Schieland a Hoogen Zeedgk tusschen Eortenoord gemeente Nienwerkerk a d IJael en de kom van de gemeente Moordrecht van 21 Aug tot 1 Oct a B voor het verkeer yn atgealoten De Eaasprodnoenten en de Z E O Blgkena het jongate nummer van het Maandblad van den Bond van kaaaproduciènten ia in een hooidbestuunvergadering van den Bond van kaasprodncenten op 7 Aug j l de kaaslevering door de Z E G ernstig besproken Algemeen was men van oordeel dat thans de tgd gekomen was om een protest te doen hooren niet op papier maar met een daad Besloten werd een actie op touw te zetten om vanaf een nader vaat te atellen datum aan niemand kaas te verkoopen dan aan hen die geweigerd hebben het bovenbedoeld contract te teekenen of het inmiddels hadded opgezegd Om de beweging zoo algemeen en krachtig mogelgk te doen zgn werd tegen woensdag 9 dezer een vergadering bgeengeroepen van afgevaardigden Tan vereenigingen op landbouwgebied in Z Hollond en Utrecht werkzaam Tot een actie zon het echter voorloopig niet komen Een paar maal werd de voorzitter inmiddels tot een conferentie opgeroepen metdeZ E Q Met kracht werden daar onze grieven ten opzidite van den opgelegden dwang naar voren bracht en het reaultaat i zeer bevredigend te noemen Toen men begreep dat het ons in werkemkheid ernst waa met onze idunen wenachte zg nieta liever dan zoo mogelgk een vreedzame oplosaing OMoieef is daarna de bedoelde Térklaring woarbg zioh de handel moeet verbinden geen zaken te doen buiten de Z E G om ingetrokken Wy zullen thans afwachten welke invloed dit op den gang van zaken zal hebben In ieder geval ia thana bet venederesde van ziohzelve de boeien aan te laten doen opgeheven 30 l Kaai voor het Binnenland De Miniritor van Lmvdbouw heeft bepaald diat met ingang van u Augustus as bO van den inkoop ol de productie van kaassoorten hiet uitzondering van kon jne kftas Leidaoh of DeUtM h model voor het binnenland best liikbaar moet bUjven ZüiiaJs men weet bedraagt het percentage dat thaiiS voor het bin nenland beschikbaar moet blijven 20 Bed Haastraoiit Ganeentorttod van tloastracht Hedcumuo gBn vergudaAie de Raad oezer gemeente De heer Smit wofa aiwezag De V oorzltted deed voorlezing van vejwehiileude van Ged IStaten ingekomen stukken goedkeuring van raadSüeBiuilen genomen in vorige vergalderingeu Van de gemeente Gouda was benctit ingekomen dat het benoodigde koperd raad voor het öleMrisch net in deze gemeante was ingekocht en aangakouieu tut den pri van f 4460 01 welK beUrag ovareealkonwtig den factuur diiKict moet betaald worden Tot zoolang Haastrecht geen voldoende kasgelii bezit meet rente van dit bedrag aan Gouda betaald worden Van het kerkbestu r dor Ned llerv Kerk was oen afwijzende bascbikking mgakosuen op het verzoek van het plaatsen vanwege de gemeente van oen regonwaierput op het Kerkpjedn Ged Staten hebben oiauwe normen ii9 e teld van de ïalariBSea van tmngomeester Secretaris oiwtvanger en wethouders voor gemeenten beneden l XDü zaelea A iigezieu diesaianlssen Ln deze gemeente read boven die normen aijn behoeft diaaritt düs gt en verandering gracht ta worden Van de Watert MaWScha pij te Gouda was een aailbie ilng ingekomen tot saiuiluitling der gemeente ilaostrecht aan het Ooudsohe net Aajigozierf ook waarSAijnli de gemeente Oudewater genegen iS water aan Haastrociht te leveren werd baaloten aan bolde ganieeaien dieiVJ o vmiarden to vragen De Raad Stowl aan B en W een onderafbdi in die richting too Bij de rondvraag wte de jijer de liartog op het si le en van motorrijwielen door de gemeftite Hij wenSohte een maxiimim snjÉh d te bepalen n en W zullen in d wl4 Jn vergaldering met een voorstel komen Daunia werd de vengiadering gesloten Oouderak De diefstal te Stolwykeraluia Het is gebleken dat de diefatal van een bedrag van f 4110 nit de brandkast toebehoorende aan de firma Wed 81 te Stolwykenlnia gepleegd ia door de dienstbode D v V Zg had het geld mee naar £ nia genomen zg ia te Gouda woonachtig en daar werd het door een van haar huisgenooten ontdekt Dit werd de aanleiding tot haar arrestatie door de politie die baar naar Gouderak overbracht waar zy gedu rende den nacht in het arrettantenlokaal werd ingesloten Heden zpa zy nazr bet Huis van Bewaring te Rotterdam worden overgebracht Een sicfaaolrelalie Gistaren hebben de Scihoolkindaren van de hoogste klaaSe een reisde gemaakt naar den Haag en S eveningen hetwelk uitging van de afdeellng van VotkSonderwi l l e kiibderen werden S morgans dkior eenige ingezetenen iandbouwera naar het station Gouda gereden vanwaar de trein hun bracht naar de Residentie Daar aan onien trok de klnderstoet eerst naar het historische Binnenhof om daaama een ri toertje te maken door Itet Haai Sche Boscït Toen daarvan volop waS genoten trokken de kinderen naar SKhevaningen waar Mjaan het rand g legenheid hadden rond te plaeMen en zioh te vammken Bat waS een genot Toen ward het Ujd dat zij hun mëgen gingen varxongen omdat nieuwe kracht moaat worden opgedaan voor het vrije spel ln dedainan dat aan de jeugd Ujzionder bevld Na een dag van groot genot zijn zij per spoor naar Gouda teniglgekeeiÓ waar de rijtuigen ldaa r atonden om hen te brengen naar hun woonplaats dia zij op den vond binnenreden onder het zingen der volksliederen S£ OXST Zwemmen Naar wfj Twmunen beztut er voor de Nationale Zwemwedstrgden morgenmiddag in de Stedeiyke Zweminrichting te honden zeer veel animo in de zwemmenkringen De beste zwemmers van Nederland zullen wederom het conooun van de GoQdzobe Zwemolub met hunne deelname opluiateren Er zgn thans bg den Seontaria circa 110 inachrgvingen ingekomen o a van Leusden en v d Griendt welke beiden bestaande records verbeterden Oebr Kraan Zegger Minnes Bierenbroodsnot de springer Hemaing Jae van Es de Belgische zwemmen Blitz en de Man terwgl de oudkampioen springer Sturkop buiten mededinging zgn medewerking heeft toegezegd De Goudaohe Zwemolub apeelt een polo wedatrnd tegen het 2e elftal van de Oerole Natation Beige bovendien apeelt de Amsterdamaohe Zwemclub polo tegen de Utrechtache Z C en is het Bestuur in onderhandeling ook hier een demonstratie te doen houden door den zwemmer Meiboom hetgeen als een bgzondere attractie beschouwd kan worden Het conooun van de G Z C belooft weer heel wati Opgave van u iu Donnewitu mt uon Haag in ivaajii oj J VerkalK uit tiei kenvvtjuue lu V tamingstraat ïf U Kuiper uit Amsleruam in N Haven b ill van leer Muat uit bchoonuboven lu uiapiomteeg tU J Waal uit Veoruurg m Vierue tiade iWj M Rietvelu uit Ameide in A do Viach iiMukt Ui a Itiozobo uit IJsaeliimtusm ln Gouwe lóbj J Koolantit iteeuivrtjii lu IJseellaan 5 J 1 Di hujs uit itorger in UonWe 15 J bus uit Hutten in R van Uitsweg 21 A J W Vergoasen pit Heerlen ln SpierlngBtraat UI L Wiliemse uit Rotterdam ln Raam llü S J lloogWra uit Utrecht in GrabeUwtraat 41 L Goops dit Dooreburg in Wijdstraat 29 U en A van Baal uit ülnnsken ln Keizerstraat 1 D Dooruheim uit Rotterdam in jJeSoUoan SS A de Vries uit Aimtferdsdn in Kaizerstraat 66 G Benl eimau uit MaasHtuis in Gouwe 61 bn N van Sijk uit denllan iu Haareustroat 124 rssiBOKKEirMJir K deXjong uR Graaf Floristweg 20 naar Ko erdiam Paj elglaai traat b N H MloogteiiJling uit Verlorenr koet 17 naar MaasMuis Jouberlslraat 183 A Vermij wed Hoogerwaard uit V l on berg li Bat 41 paar Rotttjrdam do la Raijstraat 98 A Zijl stra uit L Dwartstraat 14 naar Rotterdam Itlndenlaan 21 5 C J Verkerk uit Drapiaretèeg 22 naar Waddinoivaen Noardkade P J Alvennar uit Kleiweg 68 naar denHeag D van Ee uit W ïorabergstraat B naar Nieuwkoop en H J Nederhoirat uit Ttrfmarkt 12 naar Arnhem ZijpendaalSoheweg 8SD MARKTBERICHTEN OroentcnvelUng CoQp Tnlnlenvereeniging Oouda en Omitreken te Oouda Veiling van 11 Augustu op de Uuutmansgröcfat Andijvie p 100 O i 11 Prinsooiteboonen p pd 7 i ot ld p 1000 56 75 et Stamboonen p pd cl TroSboontjeS p pd 10 et iSnijbaauen Is soort p pd 1 et IA ld p 1000 11 70 f 2 15 id Soort p pd 5 7 et Pronkhoonen p pd 4 4 e et Jhalotten p pd 2 4 i Doporwten p pd S t 6 et i euIcn p pd IK Ji et Komkomroers groene Ie p 10Ofö 5O f6 7ö id ld 2e p VOO f3 f id gele p 100 i l öö f 5 76 Bloenitool Ie Soort p st 8 4 16 et id 2eSüort p St bii et Roode Kool p l ftjd 12 et Savoye Kool p st ct i Witte Kool p St e v et Kroten p 10 bos W 20 et Wortelen p 100 bos f 1 80 1 5 7 id p pd 1 2 ot Postelein p mand 40 24 et Hl p U pd f 0 95 f 2 Hajbarber p bos i 3 et Uadl p 10 bos 8 6 et KropSla p 100 10 40 f 1 06 Uien p 100 pd f3 75 ld kleine witte p 100 p l f 6 f 14 50 Zuring p mand 6 9 et Selderij p 10 boS 8 18 et Peteisetie p 10 bos 7 25 et ld p mandje 16 et liomaten Ie soort p 100 pd f 9 rf 12 id 2e Soort p 100 pd f 6 75 t lO Appelen p pd I A S et Peren p pd 3 4 20 et ld p mandje f 1 05 Meioenen p St 82 f 1 Klpelerenp 100 f 7 85 Capurfjner p pd b 6 et Augurken p mandje W 86 t Framfcoeen p pd 32 ot l erziken p SI 2K 14 et Pruimenp t 4 ot Nienwe TuInlersvereeniKing Oonda Gifiientenveiling van 11 Aug Bloemkool p St 5 12 et Roode Kool p st 6y n et Savoys Kool p St 5 10 et Snijboonen p pd 8 10 ot id p 1000 f 1 70 12 Proriktioonen p pdl 4J 7 ot Sperzleboooen p pd 7 8 et ld p loop 55 65 et Stanibooneo p pd A 6X et And vie p 100 bos f 0 30 f 1 Salade p 100 krop f 0 20 11 Komkommars gnoan p s 3y 8 et Ultlee p 10 boS 15 90 et Spinazie p mand 10 40 et Postelein p nmnd 30 45 et Zuring p nnirnl 10 iB et Wortalen p 100 bis fa60 f4 Tuinhoonen p 100 pil f21 Tomaten p pd 3 11 ot Kroten p 10 bos 4I SS et RaiIxirber p 10 bos 15 25 et Auggj ken p miandle f 0 50 f 1 25 Sold rie p 10 ibos 15 30 et Doiperwten p pd 4 ti at RaSperwten p pd V i a et ci tiBiJnerS witte p pd T Sy rt Peulen p pd 6 8 ot I eren p pd 4 8 i et Appelen p pd 6 11 et Roode Kool buitenland p st 10 14 ot Savoyo Kool p st 8 18 et buitonland Wortalen buitenland p bos 4 5J et lluinbooiian l iAtanland p 100 pd f a 50 f 3 Kaamiarkt SCHOONHOVEN 11 Aug Aanneroerd 17 partijen 510 tuks wegeode plm 3570 Goudsclie kou it soort f $ 6 1 57 id iwaardere f f id ae aoort f50 f 4 id met Rükamerk f f Met conditie Atlea per 50 K G Handel matig Laatste Bericliten Maatregelen van bestuur omtrent den verbouw van prodlucten DliiN HAAG 12 Aug l fllcle e 1 Het ligt in het voornomen van den Minister van l iandbouw zoodra hel untwerp distributiewet wet zal Zijn geworden te bevorderen dat een ulgemeciie maatragel van bestuur wordt uitgevaardigd waarbij wordt bapaaltr dat voitiouiw van bruine ni gele nwsterd kananiazsad karwijzaad jbla4iw maanzaad SpiaÈhzletBaad vlas a kerbleten an zaal uien door voornAHimlen Mlnifltor kan worden verboik ii beperkt of lUet dan voorwan rdeli worden toegestaan Het ligt vardar in ikibsdoellng van den Minister de teelt dezer gewaseen Aoo nmdig te beiierken tot den on vang welken aj gemiidkWd in 1913 1914 en 1915 had Dienat Engeland hervat De dienat van de Maatachappy Ze land zal met ingang van Woenadag 16 Aug a a worden hervat Ér zid dfn een dienat worden ingeateld met drie afvaarten per week De booten vertrekken op Maandag Woendagen Vrydaga van Vlissingen en telkens den volgenden dag van Qravesend Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologlaoh Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind aanvanke lyk uit oostelgke richtingen licht tot half bewolkt waarschgnlgk droog Weer behoudenB kans op onweer aan Tadkeiyk nog warmer Aanvoer 7 ladingen Ibar wg vernemen knnnen wagenladmgen vraohtgoed voor Denemadten en verder via Warnemünde voorloopig niet per spoor van uit Nederland worden gezonden BURGERLIJKE STAND GOÜDA GBUORBN 7 Atigl Petrus Jaoobui z V J J de Korte en J 1 Verhaar 8 Aug Alida d v G Dronwer on D H Da4er 9 Aug Nlcolaas z v J van Dulvendijk en 3 W ilrawfhotst Johanna dl v K J ilaij en A E Luijiiênftnirgi Johannes redeiik z v W Kempers en A de Jon ONDERTROU WD M Bavestgn en A E de Kroon J J Weeda te Rotterdam en J F Dwoksen A W M Jaake en Q E Bisschop L Binnendnk en J van Vliet aVERLBDEN 8 Aug Antonlus Johaiuus van Gast 5 J IlSlana Vergaar 1 m 10 Mairtinu van praanen 51 J Arfe van Kjk 77 j 9 Aug Johanna Maria WaïlaimnS 78 j Nieuwe Kaasprijzen VANAF 13 AUGUSTUS 1016 VANAF MAANDAG 14 AUGUSTUS ter dmkkern A BHINKMANAZOON Markt 31 douda VERKRyOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen yan Kaas met aftrek van 30 o voor het binnenland Rraohtena Minirterieel Besluit ingaande 13 Aug 1916 25 PRUS 10 CENT