Goudsche Courant, maandag 14 augustus 1916

5fte Jaargang No 13164 2 5 PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Idem franco per post 1 6 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan bet Westelijk Front Artillerieatryd en beperkte aanvallen Het Fransche communiqué vso 14 Aug luidt Ten Noorden van de Somme was het geschntvnnr vrj levendig in de streek van Maoiepas In de andere sectoren was de nacht kalm Ten Zuiden der Somme breidden de Fraascheo hun stellingen ten Zuid Westen van Estrees aanzienlijk uit door de vermeestering van verscheidene loopgraafgedeelte ter Unkerzyde van den weg Fay Denyoonrt DeFranscheo namen tegenstanders gevangen Baaaohen de Oise en de Ainse was de aitillariestri d levendig in de streek van Movlin Sous Tontvent Van den linker Maasoever worden eenige schermutselingen met granaten in de nabyheid van het redait van Avocoart gemeld E n aanvalspoging der Duitschers ten Oosten van Heuvel 304 werd door het Fransche mitraillenrsvunr gefnuikt Op den rechteroever sloegen de Fransohen twee aanvallen der Dnitschers Mn op het dorp Fleury de andere op de Fransche stellingen ten ZuidOosten van het dorp gemakkeiyk af Op het overige fro t was het geschutvuur aanhoudend aan den gang By Fozières Bet Engelsohe oommnniqué van 14 Aug luidt Ten Westen van Pozières kreeg de vyand tydeiyk vasten voet in een deel der loopgraven die Tf gisteren hadden veroverd Wg deden een goed fMlaagden strooptocht ten Zuiden van peren Het Duitsche communiqué van 14 Augnstos luidt Ten Z W van den weg Thiepval Fozières was het den Eng schen gisterenoohtend vroeg gelukt over ongeveer 700 meter breedte in onze voorste loopgraven te dnngen Zij werden hedennacht door een tegenaanval weder daartiit verdreven Voor Guillemont en op de Zuidwaarts aansluitende linie werden massa aanvallen van den vyand onder de zwaarste verliezen voor hun afge Fijne Likeunen WÜMAND FOCKINK Amalerdam Verkrijgbaar lo Fipma JU OJIM Kleiweg Gouda Tet KT Eenve rtronw dadres E voor het maken eb stoffeeren S van MEUBELEN la bQ i N HES8IIIG m Peperstraat 24 Gouda B Billnke prezen prima mat 5 riaal Reparatie aan alle meu St beien U De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Nadrak vaTboden 111 Om züne woordeo kracht bij te zetten houdt hij do band voor neue eu mond M een lulden angritkreet trok mama hare apruUen weg van de noodlottige plaal De man heeft gelijk 1 r i 1 Die bacillen zlJagBvaarH c Theodbor koün toc hier I Papa kon er noode van itoheidea en ook tante wieip een laaMen verlan nden blik naar de mooie vrucfcten Ik 1 mij een weHcje aaaÊebaitea over pattdenMoeleni bromde papa Gij hebt gelijk n JElM r hetIe beter een diahbeitie er sa tewa gen dan vrouw en kiadsra te vergeven £ n Pauikeafetn atenterdeverder en bnusht het gee rrfc op eenander on d tw wer p Na verloop van tien ndnut oramUj abcheid van fa gieeelAfeap Na wdijk echter waren de vreemdeliegfln oit bet ge cbt of deoude mpn KERKNIEUWS OlAie i aduiL hu Wbekbiiul vaii tt J J Huap teCin aui a i clu1jil WM tr Ëii tber4ti te Aimteri m h iitb tuea mj oii ortiMjtiux pr illihaitt vrijKiniMUt Iwrarea vuur sciiii lii t iMplrwMnL mf di nxült lüottr lii liteitu ÏUMltl DKu tu itrueflieid der rtt Utzaiui eii bi m H zien fUbeurt i i o jc het vertrek vaJi éa VVouiiiAn jett eeni feu vn uni ee preibkaiiA ven deo rin brethi xou ujdemt d vacature geeo vj ziuni $u pnxXklog kuuneu ilaaw vkideu Uat loea in kt enilfï uu tnicbtexb te voorxion v im Ie begrijpen Maas fi iWij fUiet het atiiL lat tjr wn puutr rettfittisirutige iiredikuiutcsi berud waren iuiti kanoet voor Ie nK leme pre Hkliig I a4iik lmar te uHen la Oiw Haanillbla l het vrijzituilggmlMlienHliK urgaaii kwüm uuiaiigte im h hel vii nulL berirht voor 11e Ijxiü o d Van Waier e jii oo wetwitleed geweest om eenige hunner iretUkheurtw in de maanden Juli eti AugiUHiue ter boak ikkin vati Ic vdfiuniiigtm te lAIÜen lu die belde nmjamleii xidlea i utv eiukeie vn ajmiig irudikaijitsi vuor d gx MeeQti $ optrfKien M x t de viunture luitï lai gt r VfMjrtii in n dan isal ook in Seplen i r illank ai de loyB ituU van de Ik iI gilHiemde pradUiajrtun In de b lio le aan vnJKiiinige prwllkk wordim vooraien H Maandlilad voor I w en onwtrekei iijlgtigevün ikof de kerkelijke kieHvi r enigJn KvangMie een itfJiJrIoiiM heeft v nnilu ala wl oog voor de lapnaUtvit die in doMi handelwl i erhiint te hullen Hot M4irij t Ux ilat inui wil iSe ger o in aljn het mm g tit van len Zo in den leveurion Hod ie pre lken de hun van od oaiiKiewf zMi ploaiH vrijnrUUg verlaten imt u e toen IniiBmon iliior preiMkerai die nllc h lirff len mitaig Siidb Woord on iSe liwrl dripHtwelg kMK ML Vlii UkII mehiint in kerkelijke kwotll meeranleii de siljrle oer inodiHrnen gvkozcn te hebben en onder da iKwlnjilorH te tiilon Van ite o rtb do e ki wverecni tlng Evangelie en lip ld inh Indien dit ln fenln l zon l en wij h liBir geon raden hot Maan4Hda i niet of Kijn worKrd tegi geloovnn dan vcrwondort het on uirt dat hlJ rai ile lijn cfowgWrokkon heelt in hH gefulrtljko In hot kerkoUJke huHimodern on iithelKTOs I i orlhod dkt Ia oen twee liiclitiglicld iHe alrt dhairzaai kan IJni Advertentiên OpenTjare Verkooping TE GOUDA op Donderdacen 7 en 14 September 1816 smorKent II nre in het Hotel DK ZALU ten overstaan van don te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN TANl De onlangs nieuw gebouwde Bouwoianswonino lijkk E 117 Ml MBL met STALLING C ShPH HOOIBEBG verdere betimmeringen enz en eenige percealen best Wei en Hooiland enz te lamen groot 8 S8 4B Haktaran un het Jaagpad en de Winterdgk saby Qonda te Waddinxveen Te aanvaarden het land 1 Deoember 1916 de woning 1 Uei 1917 In 8 peroeelen en bg combinatie Breeder bu billetten Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd 40 Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 VANAF MAANDAG U AUGUSTUS ter drnkkern A BRINKMAN ZOON Markt 31 Soada VERKRUGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 i voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 18 Aog 1816 2 PHyS 10 CENT In lossing een lading PRIMA KUÜELKOLEII piHis f 1 80 pep II L fpaiMM huis Joh Dessing en Co Kantoor OOSTHAVEN 26 GOUDA DDniaH lol Weilell m lÉiiuiliappelijk lm KeJzertgracht 153 Amsterdam TeL Interc Noord 10789 Afd Schrlfteigke Curtutsen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H D J BODBNSTEIN Dr H C PRINSBN OBBRUOS Jkr Mr U H VAN LENNBP Onder leiding van bekende Leeraar organiieeren wy 129 fchrlftelyke Cnreunen als wlgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen cnrsns Handelsrekenen Handelscorreflpondentie t ederland8ch Fransch Duitscfa Ëngelsch Zweedacb RuasiBch Bpaansch Maleisch HandeUrecht Handelsaardr kskande Handejikennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrgfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Sohoonschrijven Maohinesohrgven N B Speciale lesrgaassa voor da praktlfk dlploma s B Talen 24 curfussen Fransch Dnitsch Ëngelsch Italiaansch Spaansch Deensch Noor8ch Zweedsch Bnssiscb Maleincfa Latijn Griekach Esperanto bovendien een Gnrsns in de Algemeene Literatanrgescbiedenis N3 Bllieadera Cnrsussen voor het StaBtsexanen Oade Talea A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wisknnde Scheikunde Weer en Starrenknnde Werktuigkunde ElectroTecbniek L nteekenen Meten en Teekenan Vak Duitsoh VakEngelsoh D Ontwlkkellttg en Bescbawing 30 cursussen Algemeene Ontwikkelinei Algemeene Beschaving Psydio logie Sociologie Logica deinst van het denken Hhetorioa deknnst om zich nit te drukken Aesthetics Maziek Moziekgeschiedenis Harmonieleer Biibelkesnii Gezondheidsleer en SexneeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed lïekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Friibelon Rldjd HpoUoiden Dammen Schaken Fotografeeren N3 Da Cursusaaa HerhaUnasonéarwlls en U L O omvatten aUa lag ach vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransch Daitaoh Engelsoh Wiskunde F Opleiding voor een M 0 tl cursussen Nederlandsch Fransrh A Duitsoh A EngeUchA Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathoishoudknnde Wiskunde Boekhouden Sohoonsckrgven G Cursussen voor de Vroi w S cursussen De Techniek van het Hnahonden Eookkanat en Voedinga leer Linnennaaien Eindarklseding Costnumknippen en Coatuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardr ksknnde Opleiding Holptelegnifist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommiea bg de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Teohniek N B Behalve voor de Utfr fsaoaiiide ambten el beroepen tehaelaof partllele epieldidfe Semnmeralr ea Adspiraat Commlea P en T Rllkavaraakariagibank RllkspeaUpaarbaak Bpoorwssen Oemsente AdmInIstratle Ministeries RUkawaterstaat au Van bet onderstaande neme men goede nota De Cnreussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal leageld f 6 per kwartaal Wekel ks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt nitgewerkt Persoonlek oontsot tosschen docent en oorsist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speoialerepetitie cursussen De ezamen cnrsnssen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liethebbera volgt Ageaoheiden van de afdeelisg Schriftelgke Onrsassen is aan het Bureau een afdeeling varbonden voor Adviezen Iniake Beroepskeuze leder die Blek voor lae a fcrlfteU ke Cursnaaea of voor en Bereepaadvleaen Interesseart vrate sender ilch eek maar eealgsalaste verfcladen oaa gratia pniapectns dat aUe verdeie bllaanderhedeabevat 166 JOH adBEL Jr Oir H Abonneert U op Het Steiografisch Verslag van het Verhandalda in den Qemaantoraad wan Oauda Bevat ALLE bg den Raad inkomende atukken d bem hikkingen daarop en de stenografisch opgdbomen discossiea allee byeen in boektormaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal b vooruitbetaling voor nietabonné s f OÜO per kwartaal by vooruitbataUng wr Abonnementen wonlea iigegonH door Ie Drakkerij A BRlNKMAJÏf Zv Mirkt 31 GOUDA ss i Lsqiut WSSUiSSi mumnacaotus KOKO t HJUR Rm nlvom Hdte HIat Tatte tlna to tol barontert deo Hurgroei Tifitiilit fliniiTin flniirilliiiil TTMtimniTmlTWiiiir rt Vooriuwtt bM S rUmaêV i a Hoofdzeer en Roos wmtim ra m ludAt men Eoko een pur keer Kabniikt haaft man apraikelt iiet eaaToadlg op bet Huu den wryft men het lacbt In eea nadervMUFtaclu rtcbUns en boratelt b flink w tnniiuEii DRHin or umi Mm uiio ooriudig a HT Ui I OF lEmOtUEID nu MDEK ERBRUIIIEia EBESEEUI W UOUI EEI HEME rUWH F 1 Ptuitn ii t iJi i tsMipwi kryiHTMtfaiBcM Woh HC I MiaitccHvaBUwMva WMW UwaMeh dia O als XakaTvardt HshMimV Bmi vIÖSw H Psant sf d bdtxannakUH Itimm S kM Knka wordt VoM Frtolud O V I HS Ormjtü rUM B IMBaaBHA eeek ANTON COOPS Wydstraat 29 Qouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 taflen sIoDinUljlie Fabrieken pesli illelorierfeer OFOESioHT iret Voedert nw Vee met de aiukiere murtee LIJNZAADROEREN SB merk STER en W L en SGYABOOMEIIKOEI EM merk W L Ditmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde OereJHploma ParU 1900 Xegen Gottaett MedalMe Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Bnlletten St lameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweeper ons onb dapen Veerenbedstdien Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 StljlUfel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 60 enz 20 SUNinnilT44t ItnikiiiialiJIiiSeUiUt Rotterdafti Dienstaanbiedingen hebben in de FirmaC SMITS SchoenhaiLdel Kleiweg 48 Goudae Opgericht 1879 BET ADRES VOOB Qoudsche Courant steeds tmecei Deie adrerteDtÜB kosteo slcekts hij Tooraitkelallig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bureau iiiG m m m laiirilTiRKlIip illEIIIiillii CIT HXT MxaAZUH VAN A O EÜTZD A MRAVENSWAAYZONK aOKINCBSM 15 Aug Sooieleil de Réunid Ü A unr LedeHvea gaderin aid Oo da Vulluiiond tegen I raiikiii tnuik Btileeld nwdwiiiwlina te ver adaria V wlliengeld tyas oatraasfl van vsrmakeltflV fa w De THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vigf twee en een half en een Sed on met vermelding van Nommer en Frjja vooralen van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tK t de uitvoering van geëerde orders aanbevdend HeotiiaDhe Dnikkvü A BKINEUAM ft ZOOH Qoadit f C BIJL voorhMh J BKEEBAABT lm Dinsdag 15 Augustus 1916 GOMOIE GOVRANT i© a ws JCL d r©xt©aati©TqJL©ucL oox Q o va d st © as 03aQjstr©Ikc©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie taRentweeberekead Dieuslaanbiedii en per plaatsinK van 1 6 regels fO S5 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 t6 per regel Groote letten en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc è2 ïïitgeyers A BBIHKHAIT EH ZOOH verM biUenUe ovcruiijlndeu van een der uieuwote Lugtibihu turpadujagera de L a iuo die uageveor 6 mijl vau bet MaaovuuracUp In den grond geüsholen moet ziju üoee turpedobootim vingen daarover tegen twaalf tMir een draadiooa tell am op eu spoedden ziuh naar de plaaia oiu auo niugelijk hulp te bieden Kij aankomM vond men vMl WT huut de zee ve hier uverdekt met ulle Er werden twee i hee Hlbuotoii upgevleebt waarvan een groote mei de luodKboot naar Kotterdam werd luedegeuunsen en een kleinere zun tei uAam naar Uniuidea Onder de opgevMt hto voorwerpen bdvondi zi i uuk een witte EngoUadie ntatroaeniHubi met lint gemerkt LaMpa Daar een Kngei tJie kiiuieer en twee KngebKhe luriiedujagam in de nabijheid werden geöien vermoedt men dat de opvarenden van de LsNbuu duur deze aor4 geei hepen gered isijn er worden allhaue geen lijken of ftlpbreukeSngen In den uintrek gevonden De Liaelsoo 1 een der vieuwete Ëiigek 4ie torpedojager die met olie gi uokt wordt Uet vinden van versplintardle matiten en bel zien van granaalgalen in verediUlende aidieept voorwerpen wijet op een tretfon met vljamleh e tojniedojager en niet op torpedeering of mijneitipioBlIe De LaMMo heeft dedlgevumien aan den EngiMohen aajivtU op de Dnltwhe kiuM op Haart 19Ui N V A D ffsl Ti UI 1 BnglaMche torpadioboct vernleler geaoukan Voilgeiuf een Ueuter telegrain wordt beveoUgd het bonliiit dat de llritniche toppedfoboutvernieler LaeMo bij do Nederlaiideluhe ku t i geauiikeih 1 n Du 1 t ctol and Na r uit Drqaden bericht wordt had aldaar gisteren een ikiclaal d iiKMTiitbiuhe vergaderii pUuls waarbij de afguvaArdIgde vuoir den Hljk dag Hhllidid MiuLnn zi u w i 4 eii oVer den oorlogvVuJken Vrede De vergadering werd door ÖOU pereuneu bijgewuumi nadat men dIndUiJk de reudicaleu Uu Hiidieidciuiunn wilden verhiwlerou te spreken bot awijgen had woten op Ie leggen kun h l zijurede aaiivangeo lilj verlangde dat de to l tTiinHxtfrd Ml Ie bezetting geV angeu luimeD Aan het Italiaanschc Front By de hoogten van Gön HffOostenrgksohe oommuniqné van 14 Aug luidt Sterke vgandugke atrndkraohtan vielen leven maal onie stellingen t n Oosten van het Valote dal tussohen Lokvioa en de Wippaoh aan cloeh werden telkena door onze troepen volkomen temggeahigen De infanterieregimentea no 48 en 46 toonden lioh weer schitterend De hoogten tan Oosten van Görz de Uonte San Gabnele en de Monte Santo stonden ander een hevig geschutvuur In het Sugana dal werden twse vyandelyke aanvallen in ons vuur g stuit Op den Balkan viel niets beUngryks voor Lil liei bju wordt gemeld i liet nieuwe IruJit ie korter dan het oude XI tui wijl ue vurige DooeriWelelliA gen vouruitataken en due van d kaateu kuudeu worden oaauhoteu beaotlen de Ooetourijkiaihr lluiUgaaraaho uruepen Lbaiia uagenueg evu riwhte lipt bveualii vroeger ligt de atad Liurz binueu het bereUk van het ge M utpvuur Ook Zaterdaigavund ula ii3u de Itaiianeu de mterete puglageu om üe buogteu van Uois t ve uveien Zeveuiuaai drongen uit de vernielde etratnx van Uonz ItiSIlaaaaebe afdeelingen tut dun jstunufiaiival voui uit maar even dikwijki ino tea zij terugkeerea Verder in bet Zuiden verïuupt i e nieuwe verdedigingeliide zuu diat de aanvaUera de diepe eleenacfliÜKe kluof Kallone moeten uvtunteken dile iflechbi M a 00 M boven den zewlpidgel ligt terwiji de vlaicten en buugten van den Karat die boven den Joetelijkeu raiuj tor kloof ultet en on liiaiis luor ooee troepen verd dl l wurden tot SOQ M hoog zijn liet hoogtevenKhll tunchen den loonao vlakte en bet hoogHte pua M van het plateau van Doberdo lior btaitnriaili gwwordmi Momte Han Mtehoie bedrueig ovoa veel lu het Kamtgobied u § een verb tfiii g van 00 H reeds vai sroole krijgidiundige beteekenlil Wygonofskoje meer werden Russische stoeten afgeslagen Duitsche af deelingan dreven ten O van het kanaal Rnsaische voorhoedenonder balangryka verliaien voor deRnasan uiteen Bg Tsaretsje aan da Stoohod werd een gevecht tegen naar voren gedrongen Russen in het voordeel der Duitschers beslist Sterke Russische aanvallen riohtten zich tegen den sector Lub Grberka ten Z van Brody maar werden bloedig afgeslagen Daar zgn nieuwe geveohten aan den gang waarby de Russen aanvallen In het trontgededte Zborof aan de boven Strypa Konioetsjy mislukten Russische aanvallen Russische afdeelingen die in de Oostenryksohe linies waren gedrongen werden er door een tegenstoot weer uitgeworpen Ook ten W van Uonaateijyska deden de Russen vergeefsche aanvallen en leden groote verliezen in het vuur der verdedigers Uei u u 9tenr itktfebe conarni uiqUe van 14 Au IMH Op het iiuul van Aanenortüg Aarei tan u ueu van den unjoaier vielen geen ueuangripie gebeurt pai SS w i l i vuor Up do twiogten ten Noorden van Mariajnput werd tgietereu eea uoavaüende ituA Jtie oavaleriöbnfade Uoor ona vuur uiteen gadieven in die uoütenduron verkreeg üe Vi and op het geheele front taiewchsn den Dnjeetar en de tftreek ten Ziuid WeMen ven ulooze opnieuw nauw voeling met de venboiuHMi legera Ten Zonden van Uuruzaidia ndsllukie een ItuetilantM aanval ten Weetea van Kosïoiwat otiee troepen verjoegen een branduvliatttiude afdealiiü UU Ail ruetawka en Hl de Éltreek van Zburow 0loeigen uikze batisliune tsd Jke HueHlAiie aaor vallen af lu weideii ÜUü man gevao en genoineu 1 nont van Von Hindenburg Het leger van generaal Von lioehnii ErUMilli sdoeg en Zutd WeMon vau l udkauueu een door een trunauelvuur van venAdteidene uren ingeleadeu en dour iiel gebruik van gedbomsikon oodenMeunden n aii a aniVs l af Het vourteirrelu oiuer eteilingen ie met duude eu zwaar gewonde HuaHeu bedekt illj liuleweoze aaa liea Bbichod 27ljn iijeuwe gevechten aan dongttng Ten Zuiden van Stot yKhniva hebben wij oen d jor den vijand bcaetten hec slagen Twee zeer krachtige Franscheaanvallen in de sector van Maurepaatot Oostwaarta van Hem mislukteneveneens Nader wordt gemeld dat de Fransohen in den nacht van 13 dezer het dorp Fleury en onze stellingen ten O daarvan aanvielen De aanval werd volkomen afgeslagen Een vyandelyke aanval met handgranaten mislukte f isteren ten N W van het werk hiaomont By en ten Z van het La Basseekanaal ontwikkelde zich een levendige gevechtsactie De vgandelljke patronules legden een groote bedrijvigheid aan den dag In t byzonder opereerden ten N W van Reims sterke verkenningsafdeelingen na een krachtige voorbereiding der artillerie Deie ondwnemingen hadden geen succee Ten O van Bapanme werd een EnOelsch vUegtnig in een Inchtget tot landen gedwongen Aan het Oostellik Front lul iLutfei cne üuuuuiuiuquó vau i At iulüt tLmi bum uie ua uu uuileon vuoglmg op oen UoaplUial UI de plaalu 6iuitt vku werü geworpen dou twee lioldaziualera eüii vei pleger e i venwtilMle twee iiibter lu de Mreok ten Zuidleu van de plaats t Mjldili va viel de vgaod d i leu Angi tegen ze0 uux e avuude itiue eleiueuteu op den W eiAelltjkeu ötotiiüdt oever aan dtxih word dooi een ousmdNielIjjk iugcKetteii togeuaaaval naar zijn punt vau uilgiaug teru gowüirpeu Aan Ue boveitöeretil zetten wij onze vorderingen voort De vijand trekt zK aam het WoAen up aijn gereed gelbra hte iStelUngen terug van waar n hevig artiUeneivuur unae vuuil ng beleunnert In de Mreek van de inWden fetrypa en de Korépiec zeUem onze truepen de vervolgtug van den vijand voort vorderden In weeteli e nohtin naderden de ï lota Ljpe bij Zavaioff on Kortzolf en bereikten den Noordelijken DnjeMeroever bij Marieinpol ƒ geerin lonltoMi k lavenanlddaleu verzorglng tar Imnd zou nenwn terwi bij zioh ten zeerste kantte tegen annexatie Eeliter betoogUe IdJ dat men geen vrede moest duiten ot eiken pri Tm lotte weeë bij er updiat de lelalisten in dk vljan In dia atreek vau Vaveanfeoiiie Yalovitohary en Kiriibaib in deWoudKarpatiieiii aloegien wij overal hetgi üeUdfljke offensief van dten v and af Krijgsverrlchtingen ter c f Een Ëugdtoidie torpedujager vérnl Zunda Kond kwanten de Neder laucIkKihe torjcdobuolen U IS w G 111 te IJmulflien uit ee tarog roet Het Duitsche communiqué van 14 Augustus luidt FeuiHeton In de bnurt van Bohova en aan bet OsjinskyJonaal ten Z van het Dat verlang ik uuk met lietzuu oaverantwuordelljk van unj xoja u getrouwe eerlijke ziel dt e hierveertig jaren hebt gediend IM oaK iuurzaaiuhaid te willen verleiden Trouwe eerlijke iiiéi I ünwlllekaung ziet Pani euken even naar de op zoo o4p l wiJie verkregen paddenetotden en hij ohaattt ziuh uit den gtond van ijn hart Hu wat I dan uw verlangen EMe Heer t Antwoord n4J MeEhW op eenpaar vragen Dat 1 gtiuakkaHjk genoeg I U hier op het elot eeoe Mme Ue Marga De a heet Ja dat wil zegigen vroeger toen zij nog op bet tooneel watf werd zij zoo guioemd maar mi beet 1 eenvoudig Margaralha DalUicrg Ab Dallbengl Heeten bareoudeM zoo Ja Dallbetg heetten idj Haarvoogd de vroegere pacfater hier heette ook zoo 10 Uajigii Daia g bnwd Weet n dat ook al f Nu getrouwd ie zij maar dezer dagen heeftzij zioh vah Aen kerei laten 0 iekden Naar alle wat Ik van di Dvoodeur bob gehoord moet het nietveel bijzondera zijn HeerenVijntijdabi ik og denk aan dien avond toetdat arme meo ofa hier aankwam met een k4nd in éen arm Men mompelt in het alot datzijalchvan bet leven heeft willen herooven titdjil lij i een brood had voor ch u haai kind Oerocbte llcmel I Nu ja de nieuwe paohler heelt bua r in zfjü huis opgenomen k Muuf uaj dat u mil niet uilt verraden Spreek vrij uH t 1 Nu dsA lUrgn Daja moeteen oude vlam van Eokeit zijn en over een jaar ie zij met hem getrouwd I Hinga Daja I met met Men Eckert I predca 1 Maar mondje dicht hoor Edele Heer kom bier Ik geloot dat t j dB r juist aankomen Waar f 1 PrtM Percy WMbleven taan Zi ne oogen staardenrerbt vuur ziek uit bij wa doodableek t Daalrom due daaromwae zij hem ontvlucAt I Als gIJ tegen hst hdc van hetpark gaat Maan kunt gij ze allebei zien Voor den drommel I Zie zie dan tocb I Uj kt haar tegen zijn borat en kuat tmar Zei Ik het al ni f Nu kunnen wij van avoitd de verlovingHlaart bakken t Perdy bad aUe geeiesv Een jong paar arm in arm op aea bank Kittende De tengere vroowengeMalt heeft een kind op den édkant baar hoofdhaar Mriuttert in het mnllcht al vloeibaar goud Waar ie Mar Daja brengt Percy met moelle nlt Maar de dan totji dsar op die bank I Die vrouw Daja f J in levende lljvo tb niet raogeiljkJ Olj vergiet u I Marga Daja i van rijilgegcHtalte en foreich hoeft dbokarhaar en dbukere oogen Hoe heb Ik het nu met u Pomikeoken batert het uU Danheeft Iemand u lerfijk bij den neusg iad en onze hoogge or le alotvuogdo Henedkta voor Haiga Dajauitgenoven I BenedluU I wie da Benedlrts Wol onae baron De ktelnc ofhtor van don onjdknliileter vanKloringhoven Ha uMunort alia wat gIJ hier ziet 1 Barone van Florlnghoven OnmogvUlik Maiga Daja we zeerhttrdnoorig Pnnnki dcen trekt een allervennnkelljkirt geaicht hfj kt don prln ven op den hoodter Ziet u daar hebben w hetalDal wa de barones Wa de barone hardhooriif Tu r tijdtang zoo doof ate een kwartel n Is dat Marga maakte roiiil u nlkeert Lachend keert hij near de verlaten tbainpignone temig zijn kiedae oo e for elon vaoi genot Ill haalt z nietje te vourschijn en begint ze alle voündiclijig daarin te pakken Wet wed grinnikt hii vergenoq nu htfy ik ze toch ja ja d ie dingen eknaken alleen dan ale anderen ze zoeken Wel wei Eu ziel erhai nedint Pamd euken den terugtocftit aan Hij wa nog niet ver gevorderd toen hij voetetajipett a dilcrr dchhoorde Wantrouwend ziet hij om I het mogfeUjk Alweer eenBertijiier toeri Droidnintó wat zietdie er voomaasn uit I Onwillekeorigbrengt Pannkeuken de band aan de male Zijt gij een der bedienden van eioi Florinigfaoven Wordt vervolgd Om u te Bonen Edete Heer Zijt gij reed lang daar in Ueiwt Een veerüg i T ottg veor Ult tekend 1 De vrearalelinghaalt zijne beuns te voordchijn engeeft dni v lituften oude een geldrtaik Wilt gij n j een kleineD iSenstbewtjzen gaat hij voort Dat elpreekt van zdll wa PaniirkeukenTd antwoord lOBnr één Siifi moet Sk u vooruit alggea ik maggeen toerist het slot laten zien datie vertioden