Goudsche Courant, dinsdag 15 augustus 1916

gaioulabrUvanten in Nodorland eu net ueetmir van den K K Zuidektjkau Bond van ïaiiaji en SigBjenJabrikanleu vergaderd te Utreoht op den 14en Augustus 1910 Overwegende dat de prijzen van alle 4f ndBtohen voor sigaren en de verpakking daarvan in be WJn lule van Ie ruwe toliak zulke een hooj e h t ben beretkt dat de prijsverhoogin der sigaren driuc geud noiodzakeiljk l k van oordeel dB de reetfel Inigevoenie pnjiflverbooging der o ronniet één i ent por stuk noch voldoende nodi In overeenstCfUning 1 met lie buiteniS orig hoogp prijzen itorgninilstüden waarvan er zijn diemet iOO tot 500 ju gestegen on de bdangirijke loonöverhoogingen dat het daarom glebiodeuilnoo lzakeUjk Is indien inen de oudekwaliteit iler fligaron weneHiht tebamliaven d prije dar sigaren an U rnmai te verhoogen Suiker De Minieter van LandiioMw heeft den Uurgemee ers beridlt dat daar laj aonunlge burgeuwestera eenige Diigeregvltliiédeii beiMaan over de toepa iËilng van de ontoig ming et wanneer suiker wordt göirtverd aan winkels in hun gesneente van buiten do gfviieientc legen pn Mm dio do maximum prijzen be boven gaan en zij bet belang vam ile behooirUjke handhaving van de uMUcijiMini riJ n bevoegid ziju in zulke gevaUon Suiker onder den altlovoraar In bealt te nemont Frasüboaen p pd 3Ü p St 2Ji UK ct 4 9 ct et Peralken ign op f 5 par 100 atoks werd de firma Qabn Derckien koekfabrikante alluec koop ter vooi f 5 86 p r 100 stoJcB i e Koopman al w IJn bakomatliBooeu vau zqB IrawJiiteuK oltrckkiiig deier eieren aan de ui naiiuaatiiiiie coiaioiuiide daar hemvan de opjbrengst van den putiiekenveikoup i ie tri woedt uügt eerd itet bedr lal 1 goede komen aajihet Kon NatlohMl iStenuooniité ol een anuere inyteüling vao algeoieenuut Vertioopii Notaris Pi Lij de gwiorenavoui door Notarisl itlu lu uc H K l ea vereeniginggehouoen verkoopiug van hulG en zijnverkoclit l erceti I ben WiokeUluts Klei eg 11 vuior f 4660 aan C B Broer alhier lijiwel U Een HoerenhuiS Uo 141 voor f ötSaa aan S W van der Steen aliiier Perceel UI Een Woonhuis Stoofsteejg 13 15 voor f aOO aan E Radix aikieir De beide andiSre p nmteii ijnopgebouifeui Onderhandache opdradit Door de BalUaticbet Petroioum MaalSohapini te bon H a i bij on lierhanillBChe opdwit aaa de N V tot Aanneming van Weriten voorheen U J Ne BlhorSt alhier opgedragen het maken vaa een awavelzuui elbonw en een hoogH ann4ngSgebo iiw oP hare terreinen aamdollembriig voor de Sesn van f 3ö36ti HaaïtPMht De vpBdestopeld walko ia d egomeeiitc niet verkocht doch aan de InwoneM ia gogsven beeft aan vrijwiHige bijdragen apglebradit f84 72 SohoonlioiraH Ds D U Boonstia hoopt Zondag 3 September a s atsoheid te nameo van de Ned Herr Kerk te Schoonhoven en Zondag 10 September d a T intraae te doen te Weiep bu ZwoUe na bevestigd te gs door da H A de Qeus uit Yeenendaal voorheen predikant te Wecep Miauwerkark a d Usal Tot lid Tan bet b taar Tw debKortlanden Kleinpoldec is in dbplaats van den heer C H Pinksfcdietot vootzittw is gekoMn mi wgameene stemmen gekoftn de heet ADijksman Fh En Mevrouw Konif ilie taur elcbtg uuut oventien jaar eJeim op een ras uaar Amertl laenJe kennen ie een Ei lflBhe en heeft Bin li r buwebk ee te Wind ter gewoond T ien ie oorlog uitbrak er jrfilB zü juj met hire kindereB ie Brtnwriwven Hoawe uKwroiiw Konig Hjr Imar iwweH ÜÏ ft een iAüteche wtó ewordeo Werf dj zi fcor en or KngüW voelen Kapitein K oni T roepning d t in tijden e l e het lanri wMr o m im wker aijn rechten k n Joen geiden aa pr werd overeengekojnen dat mevroBW Konig naar En d Dii ttmig too keeren hetgeen allen n aiB thedeii Um pijt ten otte ook i ge Sii haar vertrek harft mevrouw Konig geen lovenateeken meer van haar man ontvangen i ecÉita wee keer bereikte haar lan Ni indireclen weK hot bericht dat hij gazondwa Kanonnen gwprongen Wan meldt ons tiit Epe In de legerplaats Oldebroek ign een p r kanonnen gesprongen waardoor twee artiUeristen lijn gewond Te Vlisaingen werd op straat in staat van nitpatting aangetroffen een Nederlander die us hotelknecht in Dnitschland gewerkt heeft en daar een kist op ïgn mg had jjekregen waaibg hij een rib brak Na in een gasthuis gelegen te hebben werd hij naar de gevangenis in Dnitschland overgebj aolit en later over de grens geiet De man had nn eerst te Rotterdam getracht werk te vinden en was nadat dit niet lukte hetzelfde in Vlissingen komen doen Door gebrek aan voedsel was hg nn geheel uitgeput Geboycot De slager P te IJmniden die zgn hnniders in eens met 75 cents per week opgMlagen had is door de Ver Bnnrderabelang aldaar geboycot Zaterdagavond was het zeer drnk voor den winkel het publiek werd verzocht daar niet te koopen Voor den winkel stonden 3 politieagenten De Huurden Vereenigmg aldaar U van plan kras op te treden Reeds is te Velseroord een af d gesticht en wil men voor heel Kennemerland een Bend stichten Ia Uoat Frlealamt Vojgmu berichten uit Üa Frle land IK het irtaiinahjk penaoneel in U iatKrie lanj4 in oourantendruJckerijen o vannindeni dat veel werk door vrouwon wordt verrWit Aan de grenö Men rijlt uit Koewaoht aan de N K Ct In de laatste diagen heeranht aan gene zijde vandegren griwte bedJTjvigIheid Tal van Jttaitnche soldaten zijn van de dorpai i n dleiiton uit den ointrek naar de grens gcKoi l u tol het venriohitBn van allerlei veldarbeid Thans 1 men bezig met het maaien van rogge tu rtme de eerste en tweede draadlveraperring Dioht bij de grens taat eou iiitoonidoraiclunaAhinA dtfloofcdooi DuiWofce oldalon bedSend wordt i6i oilra liter met de werkxaaMieden gereed zijn treklien l£j weer verder tot de gfeihee4e oog binnen i Nttiwrl gez gv erilOT reroordeeèd Te Mintmrg tAopd een Nederlaad I Mdte gtxiuifpourdeir terecbt bekiaa J van bet peveu vau liiftiM n ieQ in Aoff t bij aOD aaoval vait vi aoA detijke ludüuKbepen aan dc £ kli pt clie kuJl Nadat alle doluiieD in de liareii volg OH voorAfcrUt bun Uditea luidden j ï ïiKrfd tiet men uit bet NederiuibdtKbe iK iip UjL tweonaal toe een Merk Ucbt orer bet water acU oeik De geGU4praerder werd veroordeetd tfft een boeie van K poodl f 7201 en 14 lairen gevangeniMiraf Vailisgsbericht dar CoSparatiaTe TateboaimUing Nieuwarkeik a d Usal an Omstrakaa van Mautdac 14 Angostna Oe prnian waren Eng komkomman fa70 fl0 70 id 2a soort f6 f7 kl halve komkomman f 3 10 f 1 10 groengalekomk f 8 20 4 10 per 100 komkommerMtak 5 ot par K O stampriniesisnboonen f 11 90 f 12 30 pronkboonen f ll B0 f 18 par 100 K G tomaten f 10 40 f 11 10 96 soort f 9 60 f 10 60 par 100 pond aavoya kool binnenland f7 10 7 80 export f 10 90 13 40 rooda kool binnenland f 5 B0 dito q ortf7 40 f 10 per 100 Da aanvoer was baden 17 9 8 komkommers la soort 7916 2a soort Kaasmarkt BODEGRAVEN i5 Aog Aangevoerd 66 partijen w o jo gecontrolecide 3186 ituka wegende plm 19716 K U GoudKhe kaai ie a f 56 f 56 50 id iwaardere 156 00 I 57 501 id te t f id met Rijksmerk I 57 f 58 Met conditie AU pei 50 K G Handel matig IiijgeKHend é tod weitfonUrerp tnt wijzig va2t art 113 ImlUfcii regeert n4 r e ient teneinde in OoatIiwFit poriKKii Jken l atgwieenen Ët u 0t ilicht tn te voercta voor Euro peanen en voor Inlander teneinde in veiriHind met den politieéten toeHtand in bet Oooten in de toekooitft aaiuzienli e Ic nritbrcidlng niogdijk te niukeii Voor zoorer de voorben idiiiK der Kurof eetfc4ie mdtttie verder b gevonderd dan itte der inlilmHiie za die eipoedlgiesi M stand kWnwBi Kon Nat Bteunjeoiirité Tn de wAen van 2 tot 39 Juli wird on tvani i een bedrag van f W H W 1 dat nvet het UHaaj der liMen tot en met 1 Juli f 3 r l H81 l7 to anren f 4 0 243 H maakt Laatste Berichten Aaa het Wetteiyk Front PAHilJS 15 Aug Het cvMrtmunlqué van gwteravond luidt Hot 4eahle weer uelaiiniierde de apeiratie op he grootste gwjiealte van het ront Tem Zuiden van de Soomio en teil Oosten van ii Mans hevkg artUleneOuel Op andlore plaatsen afwisselende kanonnade Giaoravond hribbon üuitsohe vlieger branden andere bommen op lielJi geworpen en bombairdeemlen do UuUxt bO batt njan veraiclhdllettde wijken van de stad en o a het burgiirziekenhuis dal naast de kerk staat verder werd de pollklinieic vernitóld Zes hurgars zijn gedood Aan het Ootteigk Front i t i iiOlj nAD lu Aug uat comluuiii ue an gwHeravond lulüt in oe iiLreeiL van u j eretn ruÉtken ouze LiiiAspen iiKt Succes voorwaarw IS ii Korujü trok een onteer regimetticji over de Uiooh oen aijnviar van de bereth waarbij de troepen tut luiii iw borik door het water moesicii tvaUËii Uit regiment verdreel den Vijaiul uit oen neefes loopigtjaven I e I uur moligenll viel de k pftelnt avluiaur liiatflell die vergif efd wa van don tuitenanl waarnumor ArLMot lkoleo mx vijantkiii vliegtlïlg ulaii en dwong htA iloor machliiegeweervuur te landen Wg logden bcMlag op het toestel en namen oetd InzUteiu n gevan an Aan het ront van de Zlote Upa verdreven wiJ don vijand en naderden den lllttkeroeiver van tie TSenluel eeu zijiivuer van ds Zlota Upa Uovendien staken wij op vnMiiilleudo punten over naar den weetelijken oever van de Zlota Upa Ook ten Nonrd Wcaleo van i en l lijester duurt om oKenelef ourt Wij veroverden bicj na eer verbitlierd gevecht het dotp Durtobaha dat omgeven was doox een net van loopgraven waar de vijand onae troo pen met zeer hevllig machinegeweervuur ontving Op 18 Aiugiu llu hooit de mmpsgnie Belgis 5he wiel rijder behoorende tot een afdeelliig nt eiraut D s linh bijzonder ondoiwcfcei len bIJ de ver overiijg van Zhorof De verdedigingswerken van do Stad MoniiHterzI ska die op 4 Aulf i tlui Poor DIM werd veroverd bestonden uit 1 linie stert e loopgraven benevens een oot aantal verbiihdlDigS ImijigraveB KOPUNÜAUliW 16 Auc De mluMter praSident verklaarde in heft l olkeUiiiig dat wanneer het vonrstll boti üflende den verkoop der WestImdskihe eilanden wordt verworpen de Uegoerlng zoo spoedt mogelijk een weu o ntwerp zal Indieneu tut een nietuwe verkleo ing en aan Amerika Litstel zal viegen De verkiezingen zullen echter eerst in Novanlber kunnen plaats hebban soodsf het twijMaOhtig iS of dit uttstei lal worden verleend Indieu een der partijen na de aanneming van het voorstel betredende den verkpep wsoscht dat een lueuwe verklazlng tal plaats hebben zal de Keeeering biemillygevolg geven Vervolgensi werd hot wijzMngavoorstel betreffende het h iwlMl vau een referendum aangenomen loot i2 tegen 44 sternmen qi 1 etetn blanco Za ledtn waren afwezig VoorMcsndeit de radicalen en socialiMon tegen de overige Unkerstjde en de conservatiew Vervolgens werd het gewijzigde ontwierp tM veikoop der eilanden jh doselld emmenverboudlng aangenomen Morgen wordt het ont ei i In bet LandtnUng behandeld STATEN ÜEJSERAAL Afdoding c endag EurMe Kanwr iUijkuiM bet alrxxdingltfvanriag der i ATWo KamoiImzake de diatributiewet en bet U mUUowk ontwerp braohten vuii leiiien fcni MóU Bter vau LandbdUiw lof voi r de duor btnn genomen luaatn gideu iuegake de betfi hlktHiarMtdJiii van leveuttuiddelea w lke met ooirdeeil b kwaaniÉieid en V i4i4ajgen erii kbeild vejiordenu waI Ml enlffo l dCTi k wamen op tegi n Hte voorOdluremIe o jbiftlln jf rtofffnili Htrt teu togen de landbouwhuvulklnKi Uaarentf en went bet juime itudittt geroen dat de Mluiatt r In dttee besvit waarom men bem ei n uHg i relde volma t than doar hom iwrnagd wil Kinmken VerMiiHiillt n b5 leden wenÉnhten voor de lev ivftiild d lmtrVoorzleniim één man of B Mi i osniivLHhlie van drie loden aange8tel l to zien Trol te beowaren tegen de ven rekkende Overb ridattenroelin Ken verklaanden vele voor het ontwer te zullen ritemmen VTi ajgenieen wa de wnw 4i dat bij al de vt twliiitlende imiatreg eleii de IftuMbbeahiimM niet zal worden iiittperiBbakffltü Aanigedroii en werti op inftchthhg iiBzake H gVMtie vau het g raan tiurc n en op die cnmtiAtiMfic van oadfTZoek naar de werking van bi zondk re mHatrejgelt jt loan den criAiMijil gen mien OndrifntnhtMden 4eden haAJen den indruk dat WJ de veriaMuÜe iritvoerooiuienten wUlekmr plaat hoeft Het onrttot dat die wllliiieur bi ved uitvoer zeer groot wae wa atg enwen oomvaartiyncn Kolt Uoyd Djiwiber nltr 11 AugwMuS van Ka ipStad naar Java Djdinlbreu thuisreis 12 Augluiitus van Poilim isindforo thuisreiw VI Au van l iirbttn HaiMkieng thulsreils pafeH 12 Aug Perlin Kodirl uiir pas l J Augi Ql braltar Klwlljanl lütr paM 12 Aiigi TersohellingorlMink 4 Ai nni Moiiadü pus 12 Aug Fair Wand en l Aug Ie liotterrdnim One gollluslrcerde Weckblailei Het Leven van deze week geeft weer tal van foto s van het Engelsohe offensief in Frankryk het ofiential aan bet Oostelgk front de tentoonstelliiig Tan modellen van Fransoh vestingen in Berlijn een der deelnemers aan de Rondvaart voor Weny s die hier in Oonda zijn v ftiende wimpel in ontvangst nam het eiland Harken de groenten en aardappalennood enz MAUKTBEUICHIBN UottordouiBciio Veeuiarkt 16 Aug Aanvoer 8 paarden giere rundt ren bWÜ vette lib vette en ginuifcaitveren tere kalveren 2 varken geilt 7 bokken gtiten Prijten vclte koeien lBkw 125 He kw 11 05 3e kW 10 95 oSSen Ie I l i 2e 1 3 f 95 eron Ie f l tKi 2e 10 98 8e f 0 90 kat voren lo 1 1 5 2e fl l 0 3e f O 90 allies handM matig netkkaeien I 2 i i7 i kallkoeien t f 1396 Wiere f 140 1 475 pinken 1 180 gramkaivensn t 17 vaawaoflOO 1 7r werkjiaardoi I aOD 1 0 slarihtpaantan f 1 50 f 2 75 wrfltere kalvareii t 1 2 f 18 lokkalvoron f 16 138 biggen 19 f 18 alle handel ieor mlktig OroefltemraOiiig CoSp TulnIcnvereMilgInK Gouda en Omftrekea te Oonda Veiling van 14 AuiC oi de il uUaaull E ait Amlijvio p lUU f t85 1 65 PrlnsesisöOooiMMi p pd i ot id p lUA o ct SlarfiKKinen p pd l V etj mj nen la oort p JHI 7 9 i ctr7 J r W p lOOOfl SO f 2 M ld 2e Soort p pid 5 uy et Prookiboonea P pd 7 Cl Chalotton p pd 4M ct Doperwlen p pd 4 i 10 Ct Pesilen 11 ikI 3Ji ct Kcmtourtnien uroene lo p 100 6 9 25 id 2a p 100 f M i I 5 75 ld gele p lUO f i f 8 50 BloeiUkool Ie soort p t 8 l j ot ld 3e soort p t 4K 7 ct Ronde Kool p St 6 11 ct Havme Kool p 4 4 i 13 ct Witte Kool p St lÊ W t et Kroten p 10 14 28 Wortelen p 100 boB 13 75 f 4 85 PoSteiein p mand JO JKJ J ot ld p 100 pd 1135 1 2 7B R b rber p bos 1 4 Ot Krmpsla p 100 f O 50 f 1 86 Spinjwla p mandle 8 9 ot ld p mand 80 40 ot ülen p 100 pd 3 75 ld Medne p 100 pd 6 f 16 60 Zurfn p man4ie 9 11 ct id p mand 18 Selderij p 10 bos 17 21 ct Peterselie p 10 bos 6 10 ct Tomaten Ie soort p HBO pd fl2 f 13 id 2e Mort p 100 pdl 6 90 11 60 Appelen p pd BK ct Peren p pd 5JJ 8 ot Klpeisren p pd 7 35 7 60 Angwrkeo p mandlie 46 73 $ ct id p pd Telegrafisch Weerbericfct van bat KoninkUik Uateriologisob Instituut te DE BILDT Hoogtta barometerstand 760 8 te Stockholm Laagste baromatantand 762 8 te Den Helder Verwachting tot den volgenden dag Meest matige zuidaiyke tot wsatelyke wind iwaar bewolkt met tgdel ke opklaring enkele regen of onweersbuien Zelfde temperatuur 1668 manu ndareii tl ikuc h aiB m De Scheepvurt en de Ooriog I düeniat van de ZeelaudT ZooaUi gemeld zndl a i Woeogtdaig ite Jiitoon vaajainaatfllciu piJ Zeeland baar dieiurt bervatteu op KnKclund AUHdan eal de Priitf Hen drik die na bet vergaan van de M k leiANir gi mei de Koiingin WilhohiHiui dien ttenHt oibderbdeld tiAiiir Kn eland veitrelkken Altï de Priiw HeiuMk gaat opI ggiefk komt de Koningin Rqgentad In de vaart die dajtrvoor lhan Jn gereedheid wordt gebrarht De Koningin WUhplmdna de Prin HentMk en de Koningin Rciieniteiaf idjn de dhgh booten He voiVr dten oorlog voeren toen de Prinmtf JuUanai de Meckleaburi en tham nog overg blfven OranjöNajBlBiiu Jndmnacht Üpiml voorzagt BURüEltLIJKE 8TAND 1ÜUDA 1EIIKJIH N 11 Al Plater z v V Siolk on P J HdifjomliBrwoerd 1 2 Arle z v J O don Edel eti A Cathel 18 Plotnr MwlnuS v i VoUsnan on A Kniijver OVBltlJSDBN 12 Aiiig AugHiStiisO Defover 54 j 18 BuSanu 1 van der Haagen 66 J STOLWUK GEBOREN Wiggert onders W Molenaar en K Stoppelenburg ONDERTROUWD Aart van Eijl en Hilligje Tnintjo Oravaland OVERLEDEN Pieter Eijsbroek 86 j weduwnaar van Johanna Jacoba van Cenlenburg Geertje Kool 52 j enoota van Aria Deelen wadnwe lirk Vonk De Achefcdie Kl De MeifnjB e Crt doeit medei dat 4te draaolvenilperriiig mtddea door het terrein van fUe Aciiel ohe Klul lAian getheei gereed gekomen iw iJrie njen palen met Htevig draadwerlc zi n op Htslandeii van twee Meier paJ Hel oangeibracht De middlelBte ffi aad moet dienen voor den etectit chen Btroolill De klm0 ia geÉieed van wejge deAbdg verlaten Het voorste gédeeftteUlljlt belzet door de Duitdcbertf Deeehebben er on l tai huzairen uit Hannover in geïegerdi Het torentje dat in 1914 bij de b cihieting doorde Uuatitehiera dKior een granaat werdgeGroUen doAr de paiterd uit voorzorg gesloopt daar het qreeds overhelde D pslens ifi broedem zSJn sictiier aMen vertn kk naar i ortg li k inrtchöngen te Dieppenhehn en l egelen Overg tol ven zijn 2 patare en S broedersi die zieh wp de boerdarij en bijg botrwen slaande geheed op Holiandefch grondg fcied beSiiben geveMigd Bergiplaataen en kippeiiliokken zijn verbouwd tot ga tkomar aapvertrekliten hnisgocalliteiten terwijl men is aangevangen roet den bouw eener tijdelijke hniekapeil De nieuwe aibdij trok reÓHveel belangBtelUng uit de omgBvingi Mot iilpanning wordt teOndtB jerlRnd d e be lieeing der kieeefifi op raorgw taake de Ri k H B 8 ti emloet gazien Van Gereformeerde zijde wordt d oppoeStie steeds heftiger In een verkiozingBcourant door de GerrformeenJen oitgeigïwen wordt vooral op de booge kodtrai Gemengde Berichten PrgBTerklaarde smoUcelwaar Te Dfllfz l Kyn in de loods op h t ha nterrein 81 vaten InnoHe 486 K Q oaoaoboter 3245 Vi K G vet en nog pl m 500 K G diverse goederen ala ipek ham rxtea ens verkodit weUce boevettlhedèn men met sohapon over dfi grens had trachten te im kelen dooh die door r ksambtenann m beslag a n genomen Een massa Icooplustigen salb nit Rotterdam en Amsterdam waren aaaWMig om te trachten een en ander machtig te vordeo De 31 vaten lijnolie wegende 180 tot pl m 206 K G werden verkocht voor prgsen varieerende van 70 tot 90 gnldan De 485 K G cacaoboter bracmt 826 oo IkwqI voor andere vetten goede pcfiaen werden betaald van 76Sot t p K G TeL GUtemtnorgen werd in Oldensaat wederom in den D trein een dame door de donane aangebonden die m t twee kinderen op reis een hoevedh veno llende aoUgen vausDii Ad verten tien Heden overleed onze lieveEchlgenoote Moeder Bebuwdeni Grootmoeder 17 lildrmf JHMU muil SLEtT VAS DKB KdY in den ouderdom van 55 jaar Gondi 15 Aogoitiu 916 A SIJMT a 8LE0T Bv J 8LEGT KLinniMs en Kleinkind C SLEQT J H 8LEGT ScaüLTiKK Prijwverhooglng stgnren Het Dageiijksili BoilDnr van bet Verbond van Vereenigliiffen van Si t K4 irtibiiHi uot $ uieul wièiiien weujU V uu liet w Utf attukuüopeii tier verbiuittug lutH cle i uitedtiü duci ii W iiettfeiK ü ilaalMe teverg eiü txradit baddeu Meu raooit t iuui vLrilioutten l eu 4tiUe werd am raaoluUe aÉm eooaiefi waart M nil 4 eUig vrüdt vo ir gewmitfc l verttloaril w i JiiaaT goojt tul t köu prl l terwi l de larniüriale uuMkimndbftarbeid tm de vn e oa nomukiie MiAwii lcoS v VBO iHiiuaeUaud gwrwarbirsigd ut ifbteii Ju bcfadckinami geoout De Teiti Hr de Ëctio de Puitf Ie l etlt l itrijUea en odere Fraotfcike urit i larie e Uodeu nijzeu en p dal iiit Uiaim ih WM maaaibte taak vaa de KiiipeitAtiKrarutciie Uif rltdffóng Uf umi zuovoel nK k Duittcfae true p n of het wtstdi Irunl vaM t b Jiird k HierdiMjr imnienr wordt hiat ilen KuMMm en liadiaoeu i gelij c g maakt verder op te rukken Ook iJervé zeigt dht owJer het gtnnenkrffhappdijk KuMriMVib Ilaliaaoeicii olfeoffief UuM njk MMiactig ineea nH ei irtorten Wanneer oan Gen raal herail ntieKhHpt zal HtUgioTlje biruieo niH fli tp tatigen tijd k buiten geveriht grtitelrt zijn en a ook Turkije het niet uwer kunnen voibou fen IMn z 4 l uitMr4y nd g nHnh alle u tcffmovpr de Entente Aaan en i I iill r4iJandb ondfiorgnng bf4z i el t Hoe de vrediBakaMton mtaan i Ji kLiM nuteerlng vau LluQ dW palwtHiti t cHtaal er kaïuV dttt t f u litH eimlt van bet v Agieiid aar wel w er Koii letti van vrtade in Weiftijuiopa za4 xi Ahüuradeureu juite r m de vredespuiwmoii die tot 3U Doreiiiber lt ït luoptni op KTi pnliflMSi I t 81 Maujt op 7U tut Jluni 1 J17 op tiO i oyi ea tot 0 8a t itf er 191 op 4 t en pollfÉ en bot 31 Ueoen ber IWï ov 3ü AW de vredie vóór 1 D0t ili J9i7 rüet geteekend U Stk Uutyikr dkw Iwo d 7 riiriCf to dtragea wM er wel op wiJKl dut de Ij4Kiiilm tM ht ver 4 koringWiinaMiiba p iJb 4 vrij wK eiHï Ik uM lïe utH traak vwi Klti iioii r cHl dt duur van deki oofl g ofi lirlo jaar jM ihatta Pf AmtnikJuimNiie indü rio en I utU4obl ud Votgwm dwi Ntfw Yorkifubeu t oritM joiiount van de JJaiily KxpreUMsuu Wü ill liiuinuioele krlii fon iiidtoVeretuHgOic hlJilen overtiulgd xd i dat b laalitte j atoddnin vau oen oorlog k bug iiiM u IJ gruote InduiAri eltHi Mtulcn rouilH pUuku n liu ovorwegiing M i tqi gtuhiJiUMi 04 de nHinlUe aibri kcn timikl aar lü nwiken voor aiidore doeli Luden MK aiukrre woordcu beMbudeerBn de Amerikaaninfao abrlkMiUïn b ini iKielijkb id om DuitMiibtaiwI ft plaabH ill d n iniematlonalen wereld iutiLd iHKQildïdolUlk te gaan innomea oudra iU nortog zaïi ih x j oWiuligd iB 3JQ XX@XI l @ XllLd4 jüuouw nuat oen t sPP Uuiijef eu I De MiniAor van Lamllbouw hu t b iaaJd ill pen etttagi van de aanvoeren van X ti m poon Hng dat op do iugnam i oven grouuteikvuilinf i vwir bet biiuienlaudiinuet worden geveild wordt tot utuieir l iH tiikking vatftgwuld o lOU pU N OT CaniraKAeu i ar autUevidltn vau varatiiiiileude gevailuu vau uptrlag van g ood reu wulke Voor bejmdxlliaiiug vau dq N t U waren ingevoerd Itf aan alleiiopurteura d o N O T ooi acteu b iftnon aigtMivttm ungovear oen Wduiveiiiu tui een clreulaiiu geieoauuu waarin buii er op gewvaea WK rdt dat zoodanige opMag kenueiijk lu atrial ia met de al tanoeue b paiitkg v cber contracten dat de door bemtddeling der N O T aaor gevoerde gioederen i de daaruit vervafrrdSifdc proJisuten uitjAbitend beHitniKi i voor lunenlanidlEach verbruik ileboudene W enkel ffoval4en waarin wedeir ultvuer fpeooiloofd W VooTiH wordt de aandbc it gefve ligd 41 bet Mt dat het almten van den vreite vtii rekt niet ten g OTolge zal bdbben dat d e bier t e lanide opgadagieu N Ü T ederen zouden nugen worden getenrerd aan den vreen du Integendeed büjft de in bet N O V t ntract vaütgel gèe uitfltulteodo beribeinniit van de door bcsniddeHing van oe N O T aandtövoerde goederen ook ua den vrede de cfifde Die goederen bilden du besteknd voor het doel waamMde sa deM di zijn aangevoerd on konveni voor vrijen uitvoer eer In aanmerking zoodm de N O T liqutdteert en ft et contract daardoor afloopt w k twtip e 4i t tr allermdniit nwt bdt tiJdbUp van vnxle uildng behoedt fleanente valleit ËiiMb 1i wordt in herinnering gebrH it dat ventueêle opheiffingl vanecmig door de K eerim nit ardifld tidtvo rveri od geenerlel Invloddbedt op de befterkcnkdie be Hi ing ni neergelegd in de N O T overeenkoastenf I J 3M oftls boter diocolade thee enx ovv de greoa wilde smokkelen £ en der kinderen der reisigster lag op een kassen op een conpé bank te slapen De donane ambtenaar verxocht de dame het kind even op te tillen waartegen sg bexwaar maakte doch de donano ambteDaar huid voet bq stak en xie toen bet Idnd werd opgetild kwam onder het kassen een groot stok spek te voorschqnl De reizigster werd bekenrd en de goederen werden natnniiök in beslag genomen Urentfhicideat ieu uietut un bergen op Zoom iuu üe iN ut jkMemvoua teti üi iiMgeu üoa te i t te e u grmemcédent ptautJB uat erovLige gwo n va zicb itaü É uujim eepeu bm ouit ene viijiUiiwuii t touu op poet aan ie grentf bn verzücttt vea meiuiie van jaar een wittebrood voor bon in iiobaodiKb l utte te balen Hetmeaeje voldeed daaraan doch even tMj de gieud nam een i cb danr bevindeute lotuiiuiiieii net brood vau bet meuije In bedlug Ue X uJttfuhe aciuldwaciit greef naar nel nlnd o n liet oog over de uarnère te balen liierdbor onttttood een SDhenouttfeliog waarbij de iMiittidieT denikomuuai niet sljn bajonet dtreigde V an uiit V X rvai deed iaattfti enoctiide me kMteetiu san den aldaar cumsnanüfoer ndeu olUoier K van B Deze V urziM iu een tuuteilbowii met den leldwelK hetwelk onmdddeilüjk plaat vond Opeen geraakte de i uiMabe tfobildwacht zoodanig In vuur dat bij uffi geweer in de ricÉitJug van hiltenant van B Atiet Detze prong iw htenrit en aam zijn revolver Oit zieiuLe legde de ncbéldtwaiikt op v il aan en trok driemaal 4jn geweer af tsooder dat het a gin De fwidaten die dit tooneol bijwoortden viiicbtteu aJien terwijl de l eliiwebel alles la bet weric stelde iu den man een landatonneB van niim 40 jaar die lae van bet front ftutf teruggekeerd tot bedaresi te brengmt Aanvankelijk gelukte bem d t niet dilcb door tactvol optreden i iang le bij er ten alotte in en vond bij gcii igtnibieid hem door inmdlddets tot geMk KAen DuitAhe aioldaten de hiKion te lat i aandoen De Feldwt l el beweerde dat de fclldwacht ntft normeal waa en bij meende dat t et rfteeds gevaarti id oJdlatecL zoo vait het front komende aan de jcrenzen te pUatflan Eeiuige getuigm woonden fit gren inotdent bij Öat voor den Nederian Abeii ofn tsf gcAi klg 0oed tsi afjs C loopeii NleSiwe knioeicrijen Kil den expediteur te beiden wartm in zij weiland venKibéllende ortiii teriei aarde i ondemgebrecht waaromier ook een van den kapitein V een paard vwi vrij booge waardto iJfitJAt dagen nu éexA bedoelde eixpudileur aaitgUte dat dit paard door bem iiod ia een sdoot wur gervonden Hij ile llJkAohouwing Ueek dat het dier een geweldadige dood was gestorven li i nader onderzoek bracht aan bet üotit dat bet dier iu piaate van een eobte een geebbakbn de witte bles op bet voorhoofd bad De zaak werd een beetje gwwantronwd vooral twen ittter in aan den dag kwam tlat bet nummar dat in de hoeven waiï giebrand niet geheel overeenkwam met dat van het paard van den kapitetn Daarom werd de Juatitle in de uak getnengd Olsktioan er nog nlete pofittieCs is kuuntvi worden vaetgieHteld iieeft bet V H rloopig onderzoek reedd uitgewezen dat de Uecob waarmede de oijfjara jjn ingehraod bij een flbiid i geleend en dat bet doode paard een veel lagere waarde vertegwuwoordigde dan dat van den kapitein dat giHteren in een naburige wedde itf opgeÉpoord Het ondenodc Ie thaw in voUen gang Het vemvoeden beHtflat dat het rl meer s deirgeli e w4JEe ia benadedd Oplichting door valrtche 00 ntfenten De politie te Amatetdaro heelt glitteren in arrest genomen zieéiere J S 4iuiule etK medewerker van Ht ldert e aittietoolütcÉbUre u zich noesnendn directeur der Vrachtin a4Hc faa ij Mawe II lot voor enkele wcttcan geveettgd K sersgracht 686 Axwtardain llred elde Bohürale woofbde tot aan h laatart d vorige maand aaad m Hoogienweg te Watergraatetoweir en bad den laatsten tijd in Oravenbage dosffldlie genomen Met expeditietEaken uitnesnend bekend moet btj nf tijdene xj werken voor het zoogenaaade antiebnok kdltnireau op uitgebreide jfchaal hebben geebirnkkeld Met zekere B mioet mj reedöeenige mnanden geleden door geöcharrtil nwt valislche of verralielchte oitToerconeentea enkele dtagen aan het hoofdbureau van politie beJbheo doorg rarht W4 en gebrek aan benriji nrocet de politie voortoopig de vervolgiing staken Verdwht v n g H Dor gie lcnoc4eriJen gef bij ook het faaire dtadboodtn cade snh S SS É SW MSM tiij behoorde tot de ponsonrai door dt AnaKerdsmiKhe recherdte gjeae gtld in de gaten gehouden Klnde juU kwam inj bij den tfigarenhandelaar i Kretmdc mar Wain ei traat b i jen falj tot 31 Ji 130 ter leen vroeg en daarvoor tn ooderpaodgai ecu uitvoerconMut voor 50ü vaten iiir Ue De wigéteün meende voldoende gededct te zijn en votdeed aan het verzoek Toen S hiiale 31 Juii niete van dch Met booren en daarofkvolgende dagen enreunin g ngldefaeer Kretiaschmer op ondersïoek uit en bleek heku dat bat uitvoercon ent em vaJeeh stuk waa waarop de Imndteekemng van een asObtenaar gezet en da verlorrtflng wae geiic ied met een tang waatrran Iwt nnranHir niet overeentttonde met dat van bedoelden ambtenaar liet Vtti0 tuk werd iu handen geiiteld deff politie van de Warmoadstraat ZaterdagiDloqgeki kwam Mihuuie de f 30 terug brangen wijl hij lont haiA gerokwi Vemonten hebbende dat het vailache tuk in handen der poliüe wae vanzocht bijden winkelier bet temg te balen Deze wilde t wel proheeren mitö fikhuute meeging Den gan hen dag i Sdi daarop veriioord mA dit gevolg dat hij w€ g pn oplichting werd ingeeloten en ter beécblkkui van de uAille ie gesterid De politie heelt alle aanLeditfng te veronderetellen dat nog wel meer t en den arrestant zal loekooKTu Uit een DuÜAihe gwang nifl ontvlucht Men schrijft uit Midlde bur aan de N Ct GiMeren ontmnetten wij hier een tweetal mannen geboren i ederlattden die vroeger in Franw hen knjgHdfenet zijn geweaat de p en een t 8 jarige gedurende ongeveer IU jaar de andere had o a e L expfddtie Wn aaderha4f jaar naar Tonkin medegemaakt Verieden jaar w aren de beide meoinen met een tiictüp te Anlwerpen aangekomen waren in de veruiuktoatelUug van daar het Westelijk front te kunnen iMjrcikeii Daar i5j echter nog Franm he papieren bij zich badd L wetriien z j oingeBperrt en na eeapaar weken met een 40 tal Heigen die weig mden voor de Duitairtiarai te werken naar de gevangente te MunMer uvergehracht waar ady vijf maanden doorbrachten Aawv nkelijk werd bun werk in de gevangenia opgedragen ak bet kilioonhouKien dier oeJè n enz maar later werden zaj in gebrek aan werkkrachten gebazlgid aii t traatreiuigeni in de Stad zetve Ëïeret Mtomlen J daarMj nndeir etrengtoeait ht maar dit vereflapte langizamierband totdat zij eindeli Éfxaa een uur alleen werden gelaten Van zniJk een oogenjbbik boidden de mamiengiebP ik gemaakt om er van dc or te gaan Ëenst verdwaalden zij maar door Ie lnli hitingien van een bi de grenJ wrmenden smiokkelaar k wamen ïjij biJ Swalme over de Nederlandm e grentf Het laatst waren dj n Il rede door bet Bcigltfrhe comité voo rtgeholpeD naar bier Hun doel wBA een bezoeh aan den FransÉhen cfinstil daar bnn wteni irf in Frantnjk te k onven ala drager A bet Uoode Kruis Ili t wns de mnnnen aan te zien dat saij veel geleden hadden Hun voetdisiel bcRtond In de g tvangeciid uit 2 4 on oneetbaar vwart ibfe ood per dag on oen flauwe Soep weUïC voeding werd al ewi Meid door een regen van Dmtaobe vloaken Veihoord djn zij nooit ZtJ wLSten nog mede te dieelen dnt eennyede NederiandiMe gE vangvne volgen hen een soon van e n ftpotheker afc verdaicht van pü jnmiftgie tot 12 jaar tnich tt iif iraf wend veroordeeld Een bacUlenhdraagkAer In bef tAjdtthTlft dar Ver ter beoelening van de Krijt etevs tehap acbnjft de officier van ges Ie kl J P Bijl vau em geval iu 1915 waarMj zich in den troiBp een typtuwgeval met onbakende oorvaak nad voorgedaan De ooirjoaak dcheeu onder de burgerbevolking te moeten erhuilen £ en uppervlafckig onderzoek leidde tot geesi gt votg en daarom i eHloot de gezoncÜheidBronikniidÉtie van bet veldkger die gtheeie streek sy teniatij9ich te ondairzoekeni In overtelg met de i toenmafigen inspectenn van de VolkjJtgcBom eiid dr V d Hagen en den plaatse aanwezigen ofi V gifts Henraird werd een werkplan samengesteld fet met raedewwricing van twee mdMtiefttichtig n emiartsen werjd uitwerkt Als oorzaak van de l eetrnettoig werd tK en gevondm een vrpnw tóe 34 jaar te voren fypbus had gehad en sedert haar dorp onvelüg gemaakt heeft tn 1882 woonde zij op een dorp dn one land en had toen gejHjktijdiig met baar moeder een broert e en em isje t9 lH s De moeder fftierf en aangeoien de vader aand drank wa gliSen de belde nwisiieH en em zusjje dtU tiJdlBnc da ziekte van de nvoaler giefa ren weroj naar een grootvader e aar ook woonde Het broertje kwam ii buiai bij een tente op helE fde doip Reeds hetsdiide jaar dllnrit eqa oom van de ba nU€nckraagtMer die 1 dsn grttot Na al deee gevallen kwamen er enkrfe iaren van Mt maar in 1900 nAim zSj baar intrek bij eien quatcfr in bet dorp en twee nsaandm later was een inwonend neefje gestorven aan to huff Twee jaar later ging zij wonen In een andefr bui en korten tijd daarna werd een uee dat langs haar buis moes om naar sIgIkioI te gaan en due ongetwijfeld dikwijls daar zal zijn binnengekomen ziek aan t fpbuKi waarna 2 broertjeiï en de vaster typhus kregen aan welke aiekte de laatMe overleed Eenvrouw bielp met de verpleging maar kreeg eveneen typhue m sitierf Z besmette een dochter Ae dbherf n zoon die herstelde Twee jaar later kreeg een arbeider fie bij de bacJllenxirfltegBter werkte en in den korft waa tyipburf In 1907 kreeg ieimnd die imbecdd wad de gewoonte had om alieB wat hij zag i n z ijin mond te eteken en beihaaldelipt bij de baciltendraageter a an bujéï kwfOn typhus Daarua warden zijn broeder en de bui ou jiSUr zlf c en n overied en terw i een b glooner die daar tpen oüh ai etveueemi typbud kreeig maar htm llde In i lfde jaar trad de baeillendraagiater in bat huwelijk maar reeds het volgende jaar waa haar man aan ypluw overleden Zij woonde toen in een café op het dorp In Jnli 1909 had een vrouw die de bacillondraags er dlkwi niet buishoud lijke befzigheden bielp typbiuel Thans Is de vrourw nog hepbergiertiter en de soldaal wiena riekte de oorzaak ie van dit onderzoek had menig uurtje in haar oelé doorgebracht Ongetwijfeld afijn nog meerdere gevallen van typhuS in bi9t dorp op haar rekening te riohri iven zoo walliobt een geEinafeeriroetting in liet buiK der tantte bderboven go noemd yaar haar broerije na den dood van dte mnadar weêid opgenomen an varder verakhillei giavallen die m Bechlen hun oonBaak hebben In bet orfé waar de bacillendraag er woonde Ten slotte hebben rV door baar veroorzaakte gefvallen weer vele andere pet nen besmet De 4 on lconfenier1Jjd D ineeiste besnhaalde landen wftar een kabinet dage i aan de kranten stuf geeft voor ettelijke kolomnfen co p kennen een journaÜPtiekcn kunjliommertijd Saura glurkonti d zegt men in Duibscfaland waar l plantangniei niet veei van de onze verskhilt In Engeland worden in deze tijd de kleinste aardappeüUeelge gelen en vindt men dus aanleiding om te en van the deaelon rf the very shialleHt potatooe In Frankrijk ontleent men den naam decer periode ook al aan een lamdbonwkundtg product 1 noemt men het tijdpwi de groote krauWbettontiJd De getlukkige tijden waarin wij arme perelmenstnhen ona in eien geurige IcooiAonmiefr kionden taivan om fanta atisifhe droombeeldian ven een ver ag tekltunnen neer hrijvem hooren elciit sederi den oorlog tot het verladen Het Comité der Ba ti cfae Jcfaool van AmiSterdam heeft beefloten met Ingang van 1 October a 0 een ourauB in het leven e roepen voor Bel giecbe geïnterneerde militairen en andere Beil che volwasfewnen in de lokalen dier BdgiBche lïbool Weteringatthans 187 Zij Me wendeh i toe te tred n wonlen uitgenoodigd zich Ëv riftaiijk aan te metden met opgar vc van naaim woomaami beroep leeftijd en adreB fn Nederland tev is met aanduiding van de leergnngen waarvan zaj de tojnchüng te hunner behoeve wanüchen AnAwoorden worden ingKtwacht tH den Secretaris den heer H van der Meulen de ClerciqStraat 57 Amirterdam De vrouw van kapitein Konig De Daily Uail weet te vertellen t de ecfatgcinoote van kapitein Konig die o Mi8 jnen weet denhfeuir delffonderzeeer Deiutfllddaiul naar Baltimore bracht en onlangs matidit delfde vaartuig weder koantf naar Dui É land heeft geeet in een der Lk nden bhe voorateden woont 1 14li 5U gowwen die volgew bun zeegen dootfde gauiente voor de 11 b S moet worden betaald De waarheid lu dat er van een bedNkg van f ItCaiJO geen s inifce ia In le algemeeue oorwaanièn wordt 4it u drag wet genoeiud dodi van deze genteente wordt bat niet geüisiaiit In uien de H B a komt dan koat dii der gtmeente deeiitB een bedrag tan f 2 DO in eens plua de grond oor hei lioboolgabouw niel meeren ijok niet minder De rente van die iom komt voor het grooWe giedeolte weer terug uit den HooldBliJbeu Omdagi dien directeur en leeraren moeten betalen In het alleranguntitigute gevat koet de tichool den ingezetenen 16 cent per hoofd in het jaar zoo kit er van belaMiisgdrak hoegenaamd gieen dpmlie s Door drr Coops In ecteur vaa het middelbaar onderwij werd meiiege teeld dM met 1 Septesnber aantftaande een geiieel moiwe regeiiu dei sdioülgflritn op de Rijk H B S in weridng tiw Volgen oie rf eling worden de sctioofboeken gr hA verstrekt Voor kinderen van oudere wier inkoïnen niet meer bedraagt dan 700 per jaar wordt geen i i io lp d gelieven Imften het tniiompn der ondea s niet hoo ia dan f 9 50 wordt indien die oudera nlcchtg éfei kind hahben f 10 per jaar berekend ssijn er meer kinderen in het getsin onverdehdllig of er meerdere eboolgaan dan wordt oveneena ndetfl betaald zelfe menöchen dSe f 2250 initomen hohbesi betalen niets indilin J ü meer dku 7 kinderen te hiinnah laste hHIbben Het hooRtfU di hoolgeïiï bodrae i f GO iooh om dfet te betalen moet men aiHliatrijk flijn Kimmledflniaten van bordpapier De buttengawoiie vordieringea die bij alle oorlogiroerenden ganaakt zijn bij hot fabricoeren van kiui edeniaten Mellon de gaUB uteerdea in etaat oh een paar maanden na de door nü operatie metiMmlp 9ijst kiuMle ljn tamelijk vrij te bewegen Tot het einblik dat de aaiputatiastoniti geheel genoBon U kan de goede pr the e nog niet gebruikt worden daar Ie wonde plekken door het gewjoht van de houten o £ etalen kun tleden te vee te lijden zouden helbben Om de gewondwi ook gedlurend dezen wiacjittijd in rtaat te stel lan zioh te bewegien krijgen ze voorlooTnige ledematen die reed na enkele weiton geiimikt Kunnen worden Een nieu we verfietoring op dit gobiwl diankt men aan dr Svindt een Deewicil ar die zuüce voorloopige prqtheaen tebnloeiert uit et gofldkoopiite en lic itete inaieriaal het karton Deöe kunnen reedb na drie welken dus voor d wond geneteen irt eibrutkt worden en vervangen ifciMi de krukken De method © irfbuitenigewoon oenvoiidig Voor het maken van een kunstbeen wwrden twee stukken karton in de gawon iite leiii le ftBitgosne fen boven breeder 4 in onderaan Deze fltukleon worden in water gdwefitt n ifein met de hand gebogen Zijn ze gedroogd en h 4 ben ai iMin vtoögiere hardShei woergokregen dan wordipn ze aan elkaar geheoht met ree ieii linnen In vfhflhlii lilB en lijnolie gedrenkt Zoo krijgon ze een btiitBingfïwoon Weer landslvarmogen Aan hel ondereinde wordt een rond stuk hout aangebra 4it voontlien van een giunui overtrok om hinderlijke Stooten Ie verminderen leiwono bretelsi van linnen kmisIgeiwljB over den sfchonder geleg dSenen ter boveKtiging Dnar deee rartonn 8i beenen huiteniiïowoon Ucfct en van binnen ho4 Bljn heelt dte wond niete Ie lijden rodat ie nvotiiode elfs In zeer zware gtivallïm kan worden tot gspaSt agaKONdsii MadMlaallHgaii Koopt Uw Ml OAREL KROPMail n EIWM n aOUDA laan Stadsnieuws GOUDA IB Aog 1916 Pablieha Terkoop vu Eieren Ten oventaan vaa den Borgemeeater dezer Gemeente is badanmorgen in het openbaar in het Boterhnis een partg van 6650 eieren verkocht die Donderdag j l op de Markt in beslag was genomen aaagasien de eieren afkomstig uit Uithoorn ragaeringseiaren waren en door verwgdering van het merkteeken daarvan opnieuw aan de Harkt waren gebracht teneinde ze voor export te verkoopen Er was Toor dezen ongewonen verkoop tamelnk veel belahgstelling De eieren werden verkocht bij opbod de gaheele party ineens Na in geeet te