Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1916

ging van het loon der drie brugwa er van de Gouwahraggen met f 78 voor ieder mAa met ingang van 1 JnU 1S16 eUen B en W oor een be rag van f 117 op de gemeenlebegrooting 1916 af en over Ie te srhrijven en dSiPenaloenagrondslag nader vest Ie stellen voor den brugftaobter H Ei reihard op f 506 en voor de brugwachleFS G J Kraaijooveld en J G Wout op f 442 Rechtvordering inzake ha varing van de Jan KaUenbnog De d ior de gane ate Gouda tegen de firma Gebr Volkar A Tzn heepsiKiuwniaester te Sliedradit ingiwtelde rei lSvorderlng ad f 125 wageiDri Schade aai ariohl aau het rem niingwerk der Jan Kattenbnig alhier iti door den kantonrechter te S iadrechl In lioofdeaak op grond van gebrek aan bawijs afgawaBeo en W stellen nu den Raad voor het gaifing niet voort la zetten en voor de gemaakte IqoSten ad f91 een post op de begrooting 1916 te brengen bet aeiioen 1916 1917 aal aanvangen op Zondag 10 September da 2e ronde wordt gespeeld op 17 Sept de 3e op 29 Oct en vervolgens naat gelang van het verloop der oompetitiewed strijden De Ie klasse veieenigingen zullen de Ie en 2e ronde wedet worden vrggeateld De iniohryTing iloit op 1 Sept aj Voordracht Porsoneel Aiidbacht avoudMuMl Ter benoeming van een astfisteatleeraar in het vakteekenan voor ma AuneJbankwerkers en andere metaalbewerkers aan de Ambactit avondschool worden dtóor B en W voor een tijdelijke benoemittg vopr dan cursus iai6 17 voorgedragen I T van Ham feeraar aan de Anibaihtsiadhaol Ie louda Il J St oenmakerS leeraar aan de AnlbaahtMohool t Utrecht on III G L Reemer Jr malchineteekenaar te Bergen op Zoom Volksbond tegen Drsnkmisbmik In de gisterenavond gehouden vergadering van de afdeeling Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik werd het aftredend bestnorslid de heer L Blotkamp herkozen terwgl het bestnur werd uitgebreid met een lid voor welke functie gekozen werd de heer I van Dantaig All afgevasMigden naar de algemeene vergadering te Amenfoort werden benoemd de heeten W dol I van Dantaig en T Ctebai I uieuwe poMtarlaveD De Staatscourant van gi tarenr avond no 191 bavat de wet van 29 Juli Sl bl 364 houdtedb wi eiog en aanvtulUng van de artt 3 fi en 19 van de wel tot regeHng r bi ievenpoatarij Aan art 1 ontleenen wlJ Het port der brieven bedraagt Mj vooruitbetaling vnor elke kaart 3 cent Voor alken anderen briaf van een gewlohll van niet meer dan 30 gram 5 oent boven 20 tot en met 100 gratai 10 cent en voorts voor elk meerdtir gewicht van 100 gram of een gedeelte van 100 gram oent dlaai oven beboud n dal hal port van een brief Ie bestellen binnen den kiii van het postpn bulppoStkantoi waar Be ter post LS be rgd bedraagt bij vooruitbetaling voor eflke briefkaart 2 cent voor eiken anderen brief van niet meer dan 20 gram d oent boven JO tol en met 100 gramfi oent 1 i 1 on voorts voor elk roeerder gewicht van 100 gram of eeng aelte van 100 gram 3 cent dbairboven Art 2 bepaalt omtrent het port der gedrukte stokken dat dit bedraagt 1 cent per 50 gram of gedeelte van 0 gram fc Art 3 luidt De invordering Van gelden op qultanlUn wisselbrieven asMgnaHan en ander 4iandelspaipl0r een door Ie Kroon e bepalen beda ag niet te boven gaande kan geschieden tegen vooruiltelaHng van een rO t van vijf cent vloor elk alzonderli nile vorderen bedrag niet hooger danti van V i cent voor e k bedrag tus ichen f 1 en f 2 5 en van 16 oent voor elk bedrag van f 25 eit hooger Bij de iiitbotallng H hovmidlete wegens het bedrag Ingevord d door eenzelfde postkantoor het recht verAhluldlgd dat ik vaitgMeld voor een poatwlsHel tm gellji bedrag Detee wet treedt In werking op een nader bij Kon BeMudt te bet alen dag Ta water Hedeiwu gen iBh weet tirm jongens spelend in het water van de TnrfmlulEt geraakt hetgeen daar nog al 6en enkele maal gebeurt Beiden konden echter worden gereddoor bewonen van de Turfmarkt diedoh daarvoor te water moesten begeren r Soheeiihowaiia Het lyk van den militair C O die VrSdag te Sohoonhoven bij het in de Lek vetdronk ii aan het gchoonhoTeniehe veer opgehaald Éi Kr giverridi afea tdc Zee Een UojriftFtelegnixa VU Lonten metdt Afi 15 Aug l e iltatiAacuiKibe n Tetl Kan iiov uni lliiUKite cu zlin in cfen rr nö gabuoni in de MèdellanilKhe Zee SlxxxxezxlspadL IMd Hendrili i M a uhrijll uH Oviut i ltia M W iMnr Mn liet UJMd lludeDimiqjeu Kwun l rlua Uaodrtk Ie unvui Aan tust utiuu VDrwelKoniü ittiur den waanMtuewlen cim ul M CnMulDk werd atleireeiM garuueu DjuiT tu lk ll ndi fae aauturluiA V egetm Z3vki i van iteuaenec hoor illrBcMjur word de l nuK rniulK 4eid or IJn vrouw meirnmw aoui9 V u OJHien Z K 11 beOuiif Dijii rruote io uumenheld iiiet li iiailüiiBle iarichUug die tot iu uUi omtordeolou lioxuilil werd Hierna rd een b o k gieln atitit un Tui4 aa a aanaloriiui waar ife l rimi opgowaofat wwrd door den geneeAeer cMreiitBur dr Van Voornveid en waa de hooge gwM een bceoefc braeht aan nwirrouw I leyte de tgenooU van omen miniMer van lui IJe himA werd gerbiiuJkt in Hotel Belvedere waar beltajlve het gavol bestaande uil jbr Wiilert vau Hoogl nd en jhr Van Hfenadtjlc aJaguteii van ilen i rfne aaosateu ilo w u oneul M Jrattn ll c baron van l alUimll van Rozendaal en nwvr van l allandt mevrunw de liruya n Bvr Van HulAleleu de heor en nwvr Tdlieira de Mattoe en lagerniBtWer baron Van l allandl Om 4 uur Iceerde Z K H naar Ut MorllB terug Uitvoer van a goortan boonen Ha Itijkw oiwniwiB van Tuesanhl op do VBr jni ijiB U roemen Cnnrate üeoll uu aui ue aib aoodajüg iruift uhreven axportairra bericht omier wcUie vo jrwaarden alle txKrten van boonen kuiuwu uitgevoerd wordton Ue ter txanhlkking der regeorin goatelde boonen moeten Iranco oor o boot gelevBra Worden eau on ander volgen nadure aauwiUng van den betroJilien coiitroloiur van den roente uitvoer Hol Vorige jaar i de erportmir lUer taan je boonen en dan iton lie introlair r verdfer voor zorg B liet liMt iiMet van iooidani e lalllolt 2i I lint hot gcMdnUtt la om nd r vreea vwir bewbadl ii f vanden Inboud voor hol vervoor te dienen ïiakliert ui niandén bcbooron vooralen te zijn vlw eau label waarjp naain en adree van den exporteut volleiWg vurmehl Min tn een g A Mulio gtntkchl inluiüdeu b v elk v ai IU l i M o v Kfl Axb inetdian voiMdudB deit de ktiiiiuite oort aliken de g Veenaohn nlil meer dan 10 K ü mogen iifcoudeiv 00 xportBunt IJn verplii it huu uat voor het vervoer tor bwchdiiklng V in ilen oontrolour te tollen die bMU dnarvooo een bon all f terwijl de betrokken tatuiek moet itorg dragen dat h t ledige hult big uen twfpeii franco teni jt eif id i la en de oouirolour iiioot dit tegan inwli ellug van vorenbedoelfle bon wede ter be b Uiin atelieu vi n den lwtr lckeii exporteur I n einde oen gerdgeldoelndieoin vaif de baMukbaar geWelde boonen lo variirijgen wordt d n eiiJorteura In hui eigen belang veraocht wekelllkir bwn bona van biMcbUcbaaratelllng nM een gei ioclfl enle rekening aan de Vta eemlgW üruenien fJantraio te ikwn geworden tioon leiig hiat wordt vergoed ton4i aang i oond kan worde i dat het InderdfaKl buiter bild vm den betrokken eaiporteur la lock éenakt Het vorige jaar waa aUaEn dtelatwlck té Hcorlruidenberg oor den inniaalt van do rC oariimiÉboon n aor gowMBStk th M ie dat werk ov r e laibrleken verdaeld TWEEDE KAUBR Penntoen voor de omterwijaerw bl de KIjkaiwruaaallelMi De beer Otto heett d d 30 H4jn 191 5 de volgende advrlft UIw vrfag toi den heer Van slUtt MlaMer van UnamiilSn gericht af Op 90 Attrir 15 werd door obidergeteekemie tnt dl toernnaHgvn Mini ter vai Klua n cfti vraag ge7Idit wi a y iWhanKWel btailt 126 l etri eiide iwh ik loo e elling wegene ilerviji f ï n pomrtoen van v r 1 April 1909 wagon pphefllng hunner betrekking imWagon onderwi rs Uj de lilJkmfln aalleMaen aan wie in vonband u tj4iim dienHUJd WP htgold I verleend Do M ni Ut Wj de van een w den b rok toe te k over t i jh hun wadiji ten derven Ia de Mintater bcireid en Tooi ne Md 1 April 1909 ool dOft iioannvaal ing WW bevordloren ipjf r i slr kande mn 0 derwi zer peMüoen lyar do jaren waar J ot late ingaan van s rebWoan beA ben moe niena uitvi ering Ie geir B aan het vounnmea ran rfin wiMtvaoicaiigor Hierofi beetl de klIoMar dd 15 Aui wKia 5 geaotwiiord De i ad ai e4eei ende vindt geen vriP id de indiilning te bevorderen van een welar ntwèrp trekkende om aan de ht o ken oud yndarwS iwra bij Kijkani niiaalli3 taen hel Ijedrag toe te kennen dat zjj meer aan p iAoen zouden h MKm genoten wanneer hun wachtgeld vroeger ware ingegaan Poatdiaiut Nederland Engeland De Directeur generaal der poitaryen en telagntfis maakt bekend dat 16 dezer het verreer van de poat ta ehen Nederland en SageUnd met de booten Ta de Uaataehlippg Zeeland zal orden hervat Het vettnk uit VUeaingen riodtplaata dea Ifaandagi Vonudura enVrgdagi i ea morgeu en uit Engeland dea Dinsdagi Dondardaga enZateMagi In verband hiermede wordt da ver ending van de poet naar Engeland met de van Rotterdam vertrekkende booten der Batavierlljn na 14 Aug geataakt De Tenandiag van coneepondentie nit Nederland voor Engeland naar Amba Bonaire en Curasao en naar Zoid Amerika aal voortaan eiken Woenadag en Vrgdag geacbieden met den trein 6 12a van uterdam naar Vliningen Ilertiennin van mllitaiire voorwei ent Aaii e£ien het ut vooiigekomen dat Qiilitalren 4 le zioh obluudSg gennaaict aun iii kMira4oaar teil door het opgoveu v n eou valauben uaam verKceiiti korjlH en wflipenmuuiinaar niet oor de begane overtradiog konden wojden gieetralt ia de aautttcht van oe korpWïdinuMmkuLten gaveetigd flf hot t ahooi lijk geiuunttuerd oilDi van iK kleediii tuiUïea bij iederod man m gebruik t ok ia een beiiiourlijke luinmieriiig vau alle Vfiorwerpon wenaofaedijk bij het opidipoljen en viruieu van geutolen militaire vooirwerpeu I Avp De u eetantl aan de ArtiUerlaInriclt tlngeti aan de HeNbrug Over da loontoeManden aan 4e Arllllorleli lebtingen aan de Heiabiug waar het wetk na kotte oiderbreiking weer werd hervat wordt ntedogadeelil dot aan een veriioogln van het etuutftuirdloon op dit oijgeoblik dei kan worden gedacht l e nieuwe ioonrageling ing glaafb op I Juli 1914 toen de Arlilleri inrioblingen alaaltfbedrtjf ztjn aworden heelt loen boUuigrlJke vaobotbrimgeui g br iJ oodat do weifclleilon over h algemeen iu betera oondilica vei eeren dau de meeMe aiv dure rijkaiwei lieden Vaiwf de mobillealie ijii bnveuUen de betaling van die uren boven de 10 uiren gi rogeld en genieten de ioriae werkli den dezelfde loonen ala de vaÏ4e woiklinfcn lilt d vo hllllendo biHprakingt n thans gehouden lx gabwken dnt finnoodig opwindliiKi bljmuninlgen in het apel iH geweest en dat dit door de goedgvoin ten k Utg uien Zij 4 ben beloofd alch voorlM met hunne grieiven té wenden tot dediraclie en de autoritailon Be daar voor 4 n aangowaian Bet oldenbA than door den Minister van OorWgper oonllJk IngwteW heeft tot govtdgdat ih ald ienlng van enkele bafeKomle zaltpn poadilg aal kunnan woo deti afef wikkoid Da Z E II loturendo de laauta wqken k oOK n in de groole pam luirhaaldeli k ingttzoiuliou atukkeai vpur waa ln gekliuigld wordt over bet optraden vau de Zentral IHi aufi g llitt luift in ona land die die oonuuik wordt g dnoaaxl van de ycijnlalliig van artikelen en die du uitvoer belonknert ragen dhx liuilaoha iiAooporga nlaatie In i and ia een vareetgaai door beiau M bavd nworia gevoéil Men vraagt in betatgenweu o in oua land eeiulluit iihe orgauiaatie zoo maar mag o treilen In hun proteat wordt ge d Wij viU heer en mealier in one ëgen land djn en beluiavenon niet te laten ronmmulearen van uit Berlijn Ml auUeii we bepalen wat ome prockicteii waard rijn Oroole wliuHen wand er tJ gaa ten koste xan landigenooten of ohnoodig g inaakt door den VuaMioahawM gijn zeer al Ie kèured maar f or niets Ie gaan wcrkon ooi t Dqlt e ri n genoegen t doen dat kan nu upiuitaal niet oreuitn aW wij het kunnen diüden dat een intlelliiv iloor builenlandem in het leven gerocpai on zal voioafchrijvim wat uwte artikelen koeten met w eike winst wij genoegen ntoelen nenmi Da e Adeneerlng to tocto niet i st Een InMellIng e al niet Mnildlg maakt aa overtreding vaoeeiri ge wetAtyaling kan bet beataan met worden belet Txoowena deaeiokoope iniünalie ia zij het dan thaus in het groot oseH oog oone omfciaatle van koop gebeurt in het klein op Teillngen in het groot door induArieelan en handelaKu raeenni len in aormalen tijd Het H a nd e I a b I a d veeCgt er juiat de aandariii op dat onz NaderlaixMehe Kegeeringzeil een I nk o p p c e n t r ale beeft geatlohl in Ameiika voor den aankoop van tarwe en meel Oi ze Hegera ing heeft aUc tarwe en meellinportenra nltgotchakeld en zelf d b aaidioof in handen genomen Hoe 2 uden wij het nu vinden ala de AnwrikaanKbe regeering zeide dal gaat biet langer zoo ge moet OW im ort ra lc en aai laten opbied 11 ia iet juiflt zoo ssegt het ifbld varder dat de oipoitears Viarki pei8 aullea hebben te bepalen wal hunne artikelen waard zijn De waarde van aan arlHiel wordt nimtoer bepaald fcior één partijhet Ut ateede een overeenlion t lue Mhen verkooper en kooper waarbij helden met allerlei faotoiren hebben M kenlrig te bowlen zooakf de grootte van de vraag en het aanbod ite prH d T plaaiavervangende of nabijkomende artikelen Aheep raflhten rixicoi a ena Daarin ia nog niet de minete veramlmlng gelcoinen Het Ia dan ook niet alleen een formeele maar oen alatciute onjuiatheid dat men In Berlijn in volle vrijheid zou bepalen wat hier de artikelen moeten Kreten Dat kan loen In Berlijn niet omdat er geen inatht ia die om exporteur kan dwingen te vorkoopen Ook dker he l men dua wel dageüjk rekening Ic hiwlon pet d voorwaarde dat de oxpfjrt voor de verkooper e n lloonend bedrijf hlijvo In hun mnUeHl verklaren denwfc cufl lBnten dat zij afkeerig zijn van griole wln en wanneer dat gaat lAn kixile van landgenooten Hel U inderdaad met groole danko iarheld dat wij kennia nemen van de e medadeelingi Mogen wij er uil iiMHludoeren dat de heeren i et afkeerig zijn van groole winsten ten kiurfle van buitenlanders f Dan zal men het dien buitenlann iIbm toch ook niet aiivel kunneni5u ldffli dal j Jar ba ionningvan Neerlaiids recht en w traehlenmei allo gfioiirlooHe mlAWen aan debe a ii g h die groole wlnWen te ontkonaai Dé veAoopftrs hebben daartegenover natuiflljk weder het racl t tni zlin 0 i hlfc beurt te onganiseeren en jwi Nedierlandhi Centraal Verkoop MWeaia Ie vormen l i onwlcht viifir al te grodtBaoonoiidMieniBchlBvüpmliig van hel DuiWHbc Inkoopbureau Hrt ii JiiCh een niet te weer rekon feil ikt gsonganlseerde InkoopPBi op d Nnarkt van vraag ei aanbo 1 oen onovonraJSg grwrte nicKJilaposlHe Inmmen t nover ongeorgtntoeerde verkoopenJ evenala trouwens het nragekeerde jutót la Vreext men nn t de Z E O mi rulk zal tnambten Ie maken van haar niacht prisllie om la traehten de HollandBche producten meeltler te wordfn iiider win voor de verkoopem of wei dat dtee zal pogan te kiwpen beneden don produptlaprija dan l8 daartegen één mldkW van verweer aangewezen hot oprii len van een v rli op irganlflBHe legvnover de ioiioopongiaiMaaile weOt lenkbeeW trouwens ook reais door een dor iiKemters wordt gapropageerd Een andere vraag is weder of de ftegeortng Haarblj tfaar hulp zou moetf Vpileenan en wdke bezwaren n n daarbij onder deoogen l e lt te ïicni Maar Indien de Regeérina ni vindt dat overwegSngen van Staatsbelang het noodl makan ten deze het initiatief te nemen dan tiejlaal er qpcbtens geen beleisal dal de emnrlnirs zejf de harai aan den ploeg Gcaeagde B richto De oonsenten vnvalaohing Hen meldt uit L en N H kanhet Hbl Donderdag jl uKveerde voor den bekenden banketbaikeiswinkel van den heer Ahen tan Ben Stationiweg te laren een apto Vaarait een heer en twee dames itapten die lioh bekend maakten sla de heer en mevronv oaw eo mejuffrouT Thoma Zg kwamen den neer Aben die tevena maketaar is inliohtingen vragen orer beKshikbara villa a en het ilot was dat ay haarden de villa Den Dael te Blarionm aan het einde Tan den llathyien Hontweg Men veribaofide aich in Laren en Blarioam over de komst van de nieawe oaaten die blikbaar in ner goeden doen waren j Beed den Tolgenden dag echter IcwwDan dkja twhanheon ran de Amsterdanuche politie per ante te Laien en deden daar aan bet gemeentahuia enkele mededeelingen waarvan het gevolg as dat de Larenache inspecteur van politie HoogToist zich met hen naar de villa van den heet Thomas begaf die blikbaar niM Thomas maar Vingerhoed heette Toen Vingerhoed die kalm op het teins TOOI xga nieaw gehanrde huis zat de heeten xag komen trachtte hg te ontTlnohten welke pogingen hy evenwel opgaf toen de rechercheurs hem met een revolver dreigden Hg weid nwdegenomen naar Amsterdam en heeft bg bet verhoor dat hem daar ia afgenomèi bigkbaar verachillende mededeelingen gedaan o a dat hg medeplichtigen bad en dat hg het voor de verraischte consenten ontvangen geld op een bepaalde door hem aangedmde plaata had verborgen Althans de rechwcheora kwamen Zaterdag terug echter vonden zg noch van de ovenge bewonen van Deo Dael da twee dames en een logé uit Den Haag noeh van het geld een apoor Uen had het bigkbaar raadzaam gevonden om Den Dael en Blaricom maar te verlaten en waarschgnlgk het geld medegenomen Een hauzoekug terstond na de acleetatie van Vingerhoed gedaan leverde mets bgzondert op De pohtie u er nu op uit den logé uit Den Haag m handen te luggen daar zg aanwgzingen heeft dat hg medeplichtig is aan de door Vmgerhoed gepielde verralsolungen Hut iiaiii be Corratfiondentiebureau tleolt bet volgende medte in zake do varvaiiiobing van uondenten in verband waarmee de aanholuding van Viiigeihoed te Liareu plaalelnad i aiaiigtihoud ne de 29 jarige b 1 VliLge oed noemt soieh joumallBt iüj gal voor genaamd te zijn JaiuNKu len Hope en hooldhn ecteur te jn van de N Ü T h een ten eenenniaip onwaar Is daar de N O T nimmer mat hem in eenig relatie beeft gcetaan Hij l oenvt zich ook wel Hans J Solar of Henri van WernKekeike De aanhouding la gveicbied op verdenking dbt hij zich te j jtraveD hage zoM babbon aohuldilg g iuaakt aan valivcbhefd in gaAbriflen betreffende tulvoeaextnaentein voor inargarin Hvtnrieta Meta koopman e llotlerdam Ue akf agent optrad voor zekeren Brenmer te Gaüfenidnclher wlkle eeu paj tij van ongaveei 100 000 K margaa ine naar l udbiitlbland At en uilvoeren door bamiddeiing van de Kboiius Tranaiport Ueltelldchaft te iïollerdam lllj dead hiervoor een oon nt keepen door zekeren M die d ll weder van een twidchauiperSoon kreeg DU Vx naent droeg de onda eekening Jam kin ten Hope Hij moet hiervnor oen bedTag hehben betaald van mliMleni 126 000 De knpaiarij iS aan het llcbt gekomen dank de njiSporingen van den heer Weateroüen van Sleetereii hoofd insf aclaar bij de atd Verbrtiikstoerfcht op Ollen Vetten en Oliebwudegde Noten van de N O T Omslredta de helft dor vorige maand wsi hij op het Spoor gekomen van een aantal parsonen die zii4 leenden tol frailjdl i louzeu uitvoer van margarine De voortzetting d ner ondtonoakingen deed hem ontdekken dW een teer gnooje pojtij maigarlne te Rotterdam voor uilvoer gereed lag een gedeelte daarvan ongaveer 32 000 K O was reed geladen op de Rhenua 11 maar dank zij hel ingrijpen vanden heer Van Moetaren is het varvoer daarvan innmi gelijk ganiaakd Toen fe het r Van Meeleren alle beiwljzen betreffende dozo iiaialc in banden had met dnfcagflip van hot vatódie tuk tel hlj met den heer De Villeneuve hoofdinsjwctaur der N O T had weten Irw te krijgen heeft hij voor ongeveer 14 dagen een aanklacht bij de Juelltie Ie Gravenliage Inteedlend tegen den vervoaidlger van net valatiie coB ent Eigenaardig is in dteeo dat uitvoercowenten voor margarine ailgenUjk niet bestaan aangozien slecfats een vlartal l rikanlen hier te lande welke van de NOT geen groudatoften voor hun bedrijf batreidten het rerht hebben om ond r be aalite i rei e voorwaandm uiteluitend uit inlandsohe grondstoffen bar de merfjarine op gelei biljat nat r Duitslchland uit te voeren terwijl alle overige nningarine onder de N O T be peHngen valt én uitvoer daarvan ito ia WlgeBloten Uoedendag Df kommtndant van het Leger des Heili heeft een moedendag nitge ohreven waarvan de bedoeling ii by de Heilaoldaten de bliefde voor hnn moeder hetiy deze tot dele widen behoort h tcy ie reeds is overleden te vers rken AJL dag heeft hij eakoeen SSoffiag 3 S Pember en hg heeft bereden dat ieder volwassen heOaoldtat gn of haar moeder een ruiker witte Uoan lal iihWid a ieder jong soldaat haai een witte Uoun zal vereenn en dat eg wiet moedat reedi ia heengegaan zich dien dag met een kleine witte bloem aal tooiaa Ter hoogte van de iioojbrug te Itotterdam over de ilviar de Maas beeft een aaavarii plaata geiud tu scbea 2 vnuhlbooteii no 77 en 84 Tea gevolge daarvan kwam een ia bouring met een der petlona van os spoorbrug eo kreeg een gM aan tttuurboor ftu de In zti cenden Staat IS het achip naar de werf van Bargerfaont geale it De over trooming in Noord HoUsnd De uitbetaling der vengoedtogen voor waten chade door de ovamtroonnng heeft Ie Bro in Waterland f 17C 000 bedragen Te Ëdam zullen eerstdaags deeeuitbetalingen plaats hebben Meuzegtvan totaal ruim f lOOjOOO voor £ en Vo endasl i iele en atito I Op den AmersfoorMohen Straatweg Ie iM aarden geraakte eea nalitairvtielnjder bel stuur van Zijn uels kwijt jul t toen eeu siuto uil de nc bung Laren Naarden kwam De IteLb ging dwars over dan weg en werd gdiieel germieid terwijl de wlelnjder met het hoofd door het giazea lAoIttohann van de auDp viel Deerlijk gewond aan het hoofd hoewel niet leveoegevaarlijk werd bij door de automobiel naar het mflitair hospitaal te Naarden vervoerd HU Een recordzekkandirager Zondagntoigen ongaveer kwart over 11 uur werd een deal van Rptteru m m rep en roer gebrachf door een man met een reuzeuzak zand op 2 111 nigi die amgwen door een enorme menst enmemgte bij de zoniere a hulto lauw met d t vrachtje op zl n rug door de stad de tunnel ouder jjior vla den WulenbiiigerwBg de riohling naar OveraWiie Inalueg Ah altijd was de jeugd het oest vertegenwoordigd De menstohen langs den weg bleven staan en dad ten bij zii zell Een die niet goed snik is Wat was eohler het gaval Een kastelein had m H Mourik eon pootigen sjouwer een wadden hap aangegaan dat hij geen tweeuren met een za c zand wegende 101 kilo zegge honderd ién kilo een wandeling zou maken Maurik die niet bang ia voor een beetje ging de weddeneciiap aan en zoozageii we hem Zondagimoigenwandelen Hij Is naar Ovei hiwoest en terug i Onder de tunnel moeiit hij zak neerzetten dkar hij niet vardar kon vanwege hot volk Ik zou ham anders vaA lel neergezet hjlhben zei Mourik genoedeUjk lagen on Hij heeft dan zak 2 uur en i minuten gedragen Mab GOUDA 16 Ang 1916 Concert Soc On Qanoageo Op Zondag 20 Auglu8liu8 zal voor leden van de Soc ün lleooegen ei hunne hulagenoolen en concart wo den giageven door hol Stedelijk jtaziAoorprf te pouda dliraclaur dB heer Joh G Arentz Vluchtoopd Go Zooaluliekend 2 ijn door de Society ofT 1 riemt J ngiaxKl een 64 lal damo t le twee au driavar irekswonlogSi gebouwd op het open lorrein galegeti achter de kasBeavan da Sni groenikwe kerij v b Gebr St n n Deze buizen wotden docxr ven ohillemle gezinnen in het geheel bas iadhde uil ongaveer 340 personen bewoond en ve nsciuitfen aan de bewoner een dn elk opzloht de omstaudlgheden in aanmerking neraeode geriefelijk verblijf Thans vemanen wjj dat degtotehe Regeerio g daartoe ingesteld door eeu £ i isohe Dame over zei gaan tot den bouw vanea waaralchijnli evangroot aantal do montubele woningen waniveer daafvooir tenminste len gmnMg terreiawondt gevonden Wij vernemen dMonderhandelingen zl aangekniooplover Set naast ds Snilgroenkweekerllv h Gebr Steeneo galagen terreinloebAoorende aan het St Josep sWeeANii alhier dooh er wordt g vredsd dat éoie ondlerhandelii en niettol een goed einde adian k worden gabracht aa Bien da hkrprijs welke voor dit terrein wo gevraagd alken grena van bllllikh overaohrijdL V Men is dtans jn ondoihaiidéllii g lreden met bef bastuur van de N V apoirtlcrreln Gonds m IS tratfc len voor den bouw van doee wonin gen in handen Ie krijgen het nog vrije terrein dat aan de eene zijde evenwijdig loopt aan d n Graaf Florwwelj en aan den anderen kant pandlal loopt aan de Derde Kade Waar deze nieuw te twowto gto fi daraoBlahete woningen huisveaUng zouden aanUeden voor eoi groot aantal geanuen tengevolge waarvan ook weder de in de serres verblijf houdende VioQht ingen aanmeikelijk ruimer zullen kunnen worden gehuisvest is hel zeer z er iu be belai van de Ooud he VhsAlelingen Ie hopen dat dase thaw aangeknonpte ODderhaiideliiigeo met bet Sportterrein tol een goed einde nillen kunnen worden gevoerd De ndlde Eng Kb gjeelMer wewAt voorloopig onbekend tebli ven toch past reeds zeker hier een wooHI van warme hulde aan bet door baar ganonien initiatief atanwda een woord van groolen lof aan Zijne Excellentie den Bel stllen MIcMer Poullel die het der Belglatohe Regeering beschikbaar gebald bedrag in het belaiig der Qn Gouda vertoevende Belgiiwhe Vlucbteiingen wil besteden 0e bouw van deze deraoutabeie woningen zal onder leklingl van den heer F Llebaert namens de BelgiddieKegeering worden uitgevoerd door een aantal in Nederiandsoiie Kampen geinlrrneerde Beiglslche Militairen terwijl de heor O Ba yea BelgMA Arcbitocl onder wiens bekwame lei Ing de hier reSi gelplaatate 64 demontelbele woningen werdengebouwds ïich wederom bereid heeft verklaard ook aan deaen mauwen 1 ouw zijne krachten te willen geven Examen FranSch lA O A Te s iravenhage daagde gisteren voor het examen FranScli M O akte A fe heer A R van de Putla onderwijzer alhier Geïnterneerde nalitairen in pairlirtilieren dlenM Ntlar wij vernamen heeft hadenavond Ie 8 uur in Hotel de Zalm alhier eene spoed vargadaring plaats van Werkgevers die belang hebben bij den bouw van een barak welks zal ilienen ais verblijfplaats van Wj hen Ie werk te Mellan Gelnlerneerde Belgische en EngeUche Soldaten Naai men onS mededeelde zijn de plannen thans zoover gevorderd dat weleer met den bouw zal kunnen worilen aangevangen Qemeente Begrooting 1917 B en W ichryven d d 11 Ang aan den Raad Wg hebben de eer Uwen Raad hiernevens ter vaststelling aan te bieden de door ons ontworpen begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1917 ilnitende in ontvang en nitgaaf voor den gewonen dlenit met f 9B5497 29 voor den buitengewonen dienst met f 398760 en in totaal met f 1354247 29V Af geaoheiden van de koaten van verstrekking van levensmiddelen enz vertoonen de gewone uitgaven vergeleken met de cgfera voor 1916 eene vermeerderin fwet niet minder dan ruim f 60 000 Niettegenitaande het aeer groote batig laldo ka den gewonen dienst der rekening ov 1916 het acores van TenoUllende inkomsten de igstitutie Tan uitgaven door het grondbedtyf én de vermindering der verplichte ailoaaingen met f 8000 door de geheele afbetaling van een tweetal geldleeningen il het oni tQt ons leedwezen alechti mogelgk geworden de begrooting sluitend te maken door het wegeni de plaataelgke belasting naar het inkomni te heffen bedrag te brengen op f 176 000 He eringBviuh Uet de distributie van bokking il behalve de vroeger reed genoemde nog belast de winkelier F Spruit Qeaeenstraat 60 Behalve de reeds vroeger genoemde zgn alsnog met de distributie van gerookte makreel belast da volgeode winkeliers L Beparon Ooowe a09 en Wed J A Ueter Oonwe 47 Haiavlgt tentoOnstelling In de gistetenavond gebonden vergaderini van den Vo sbond tegen Drankimsbftiik is besloten in 1917 hier ter stede veder een Haiiviyttentoonstelling te honden Voiirdr t Ondbrwijiar Ie Burgenéchool woor Jongens Ter ïMoralonlng In de Vaeature U M Kloota onderw lJzer aan de Ie Burgerrtjhool voor Jongens alhier is door B W aan den Raad de volgende voordradit oegteonden W BofT te Oudewater A C Buagèr te Vlaaan C A M Diapei4iar teIlagaeudn Looaregellng Brugwaohteni QouWa Bn ggen Naar aanleldiqg van hel Raaihl besluit van 2 Jnll l tot verbo OMdarkark a d llssal MARKTBEKICHIEN OrocntenTcUiag Nlcnwc TuInlcnvCTecniglag Ooudiu f roeiblenvtaling van 16 Aug Bluomkool p at 5 16 ct l Koode Kool p at 6 12 ct s Savoi e Kool p St 7 13 et Jïitle Kool p at 59 et Snijbocnen p pd 6 10 Cl IA p ttlOO t2 I2 8ÜJ Pronkboonen p pd 6 fc Speralf boonen p pd 9 et ld p 1600 65 80 it Stamboonen p pd 5 T et Andilvie p 100 bos fO dO f l OO lade p QOO krop f 0 40 f 1 Kon omnieia geel p et A A 10 et ld groen p 4 9M ot UUJes p 10 hos 1 30 cti Spinale p mand aO 50 ot Poatéleinp mand 30 50 ct Zuring p mand 10 25 cl Wortelen p 100 bo l 4 Tomaten p pd 5 12 ot Kroten p 10 bos 16 36 et Rabarber p 10 bos 10 2 ot Ai pirken per mandje 10 50 f2 50 Selderie p 10 bos 10 15 ot Peterselie p IDboa 15 40 et Doiperwten p pd SS rt liaaperwten p pd 5 9J rapuoijnei witte p pd 6 lOcl Peulen p p4 4 6 ot Peren p pd 5 10 cl Veilingabericht der Coöperatieve TainbODWveilittg Nieawetkerk a d IJiel en Omstteken van Dinsdag 16 Augaitui De prnien waren Ëng komkommen f 9 20 f 11 30 id soort f610 f7 70 kl halve komkommen f 3 70 f 4 40 groen gelekomk f3 3 80 per 100 kom kommersatek 6 7 et per K O stokprinreasenboonen f 17 stamprinseisenboonen f 12 30 f 12 60 pronkboonen fl3 20 fl5 per 100 K Ö ingboonen 19 et per 100 tomaten f 11 10 f 13 2e loort f 10 40 f 11 60 rat 100 pond savoye kool binnenl 4 80 6 90 dito export f 8 90 11 70 roode kool binnenland f 4 40 f6 90 dito export f7 40 ll witte kool binnenlond f6 dito export 10 10 per 100 De aanvoer waa heden 18 129 komkommen Ie soort 7666 2e loort 8861 pond tomaten 18 944 K Q pronkboonen I Kaannarkt WOERDEN i6 Aeg Aangevoerd 164 partijen GoudKhe kaas ie soort $ 6 57 10 ïd zwaardere 56 57 50 id se soort id met Rijksnetk lu de Zaterdhgtnorgen gehouden Haa4ti eTg8dering is de gemeenterekening over het dienstjaar ISUi vo rltKi vastgesteld in ontvangat op f 31466 83 en in uilgaaf op f ld 8 29 De bearen A Vonk NnurilsgraaJ en M Dogterom werilen iifiidauw op de voordreoht geplant t voor setter van s Bijka directe belastingen De nicsiwe bouw eruriïeiiing werd na kennisneming Van bet advlee dea Gesondbeld lcomniisAic te oonhoven mit algemeens atenaimv va eAeld om thans aan de goedkeuring van Gedoputeer de Staten ond twotrpen te wortlen Na hel besluit tot uitbreiding der straatverli htii g nabij da kom van het düo werd de vergadeiiog ge slolen IIIQEZOHDEII Biaim verantiMorihl kliad itr Sêi De VerbnuMUngMveo au dan BosGbwcc Gouda 16 Aug 1916 Aan da Redactie van da Goudaohe Courant Mijniieer de Redaetour Noar aanledding van het aohriivenvau B en W do 8 Ai laetul aanden Raad opgenomen in U w bladdo 14 Aug j l betntlende de VerbraniKngeuven Boischiweg zouden wijgaarne een klaln plaatje in Uw veelgelezen dogblad verzoeken omeeurigeopmerkiikgen Ie maken Het doet onsl noegcii te lozan dat de Conailiskiievan Hi itand in het beheer van denIteiuigliigsKlienat hSt in hoofdzaak incAde adrnjsanlen eene itf doch wat eeitantwoiml geeft ontze Gemeente Bouw imeeater I i 57 58 met conditie Alles fa 50 KG Handel matig Is het wel onteeVdandlg vwi BI en W het oordeel van den Gemeento Bonwnreeflter Ie vragen f la bet niet moeilijk voor hem In dit geval een onpartijdig oordeel uH te tïpreken V Een vraag aan hem hoe de oven verandterd moet wordan om bruiklbaar te zijn ware toch beter geweest Het gtewezen VonnüSvanden Houwim e ier Is echter niet van tel ikUchen aard do h bapSsIlt zich alleen tot hetgeen In het berdk ligt van zijn zintuigeiiL Hl zegt acht binder slechts bij hoekte uitzondering aanwezig en ook dSn fiog vnn Wt4lüg beteekenis Daartegenovdr stSan de pertinente verklarlng ai van een 26 lal ondertcekenaren Sq het afMas van do Comniissia van Bijstand Gelukkig heliiban wij gaan i uw1qundigdoeluiidige noodig om ie verki r of idts fltinkl of niet Ook niot om te oonstateeran of lamand onpves briS J u den sUnk wordt ot vMbal kwaam tol werken DaanUJ komt njig dht vooral bij gEbnilk van dan iOvcn lcher i oog is gebonden op ile personen die een onderzoek h ben Ingwèteld d Hi nlanwnd beeft den GeroeentaBouwmetMor den l Mj hooge uitzondering sanwecdgen hl der zien coiwtateeren Heeft hij dku gehandeid op ge ag Laatste Beriphten Aan Iwt WatteUik Front PARIJS 16 Aug Het commnnlqaé van gisterenavond luidt Behalve levendige kanonnade ten niden van de Somme en aan den raohter Haasoever nieti b aonden op bet geheele front Aan bet Ooiteiyk Pront PETll XiRAD 15 Aug Het ooromuniqu van glisteravosd duidt De overtocht van de RiuMlSdle trof n iiver le Zlofa Ijlpa dtaurt voort onder iKMcbletlng van hel vijandelijk vuur lie vijand verhindert op verA illdl e plinten het maken van nroggen over de rivier door aHjn zwart artillerie en mltraillaurvunr Wij niaaklen 7 üfÖ ilor n an 41 man kriJgHlgf ahg en veroverden 3 mi trail leurS In de Karpdlhe ontrulmdo de vijand onder onxen dmk de stad Jablonltea welke dl beBotlen WIJ bezetten verfer npiliekiv Yomkhte en SeoUe Kamer eUoail Wij zeifita g jBen Gelukkig blijit uit het advies van de rommfcuie van BIjetand dat ar In den Raad bxlen aanwwtg zijn dte rond voor hun meening uitkomaa en daarnm kunnen we wi kalm v niet vertrouwen hel beslelt omtrent het uilgdbraehto rapport van dan Gemei ekmowwmeester ntwHhlen Hoogaidilewl BEN BELAN08TOia NI Postkantoor Qoudo Lgst van de in de 1 hel t der msaad Ang verzonden onheatelb re biieren en briefkaarten wiatvau de inzenden onbekend sjn Naaeo dw Plaalsia van Binnenland Brieven Sdhiednto CadlBuad Eindhoven Haoatrabht RWand Baih Haalg SoaSteiberg van Haag Ie CMfi BoAnen Maj Anne Breedijk C Mil DasDan J Gemeenteraad Harmsen J reoterg J Vensioot Rijn VlaanHn en J Baaren M G B V Briefkaarten D V d sW voort Beig Meü Beitel P Dekker J Kamphuis Kroon H C Lee A v 4 MUIensar Mej RcSman N ShrisMOrS Mej Smit Mei M Maeikerk Amrterflam AsMerdtoi IWag Amstardaift Rotterdam Oloada ï Aardbevingen L Bnitenland Brievm Monnoi er Geongefl Braxelles Briefkaart OpieiK I Jurjev Bedenmorgen om 7 nnr 9 min t d Vah Oreenwich werd aan het Met ihit te de Bildt een sterke aardbeving opgeteekend op een afstand van ongeveer 1000 K H in Znid Oostelgke of Noord Westeljke richting vermoedelijk ZuidWeit Oottenryk of NoordItalU SD OSST Behalve deze werden van gisterenmorgen 7 nar 36 min tot hedenmorgen 8 aar 20 min nog 10 zwakkere aardbevingen geregiitreetd van welke de oonprong waanohijnl k in deaelide streek is egea Voetbal HM beetnnr van den N V B beeft bq dL dat de belianjompftitis voot DiMrlbn awet en 20 HillioeD ontwal Verschenen If de mamoris van antwoord over de dbUrlbottewet es hel Ju usiltu omweu p l levoii MiUUdelönvoormeiung umtrenf de wijte van gHVoèring van de tltiitrUnitlewel aal eetst na oe lot subdkonnog der wet bealiaSing kunndn worden geikomea De Ingevolge art1 bwidulciwar Ie fielten goederen behuoren m iden regel de varbruikera ie bareaken iangif uleu daarvoor gewoonlijk gefvulgden wsg V aniieer de uilddêustandeis beheotlijk iiiedl erken optredend teoeu de luuWNanaen in en kring zal van uitsluiting van den MidileMtand geen Ifo ake behouwen Ie zi Aisi i zal de detailverkoop van gcsueenlawege niet kunnen lufiblijvea De regeering kan luet meagaan met de giauila verlang ns iiopeiM het oprichten van getiieeiitelijke wtnkeia en volk gBlatkeuktais De aanvoer van Koloniale en audttre uveraeeuche prodiK len zal zooveel mogelijk worden bworderd De Minister van Laodbisiw IS niet voiirn ns d vesadilllende beotaande coiumissietf o te heften en hij heelt geen beowaar tegen het denkbeeld een cuninüijfale van ondarzosk In Ie stellen naar de weikkig van de bijzondere maatregelen gedufeode den crisUHJd genpmen Ten aanzien van de uMvoerconaentea wordt aooveel mogelijk allo wiltekaur vermeden De MlniBtBr ontken dal vooral bij lie uitgifte van veoullvoor consenten de willekeur zeer groot was Deragcerlng kan wegens dten oorlogMoestand in de omliggende landen de centrale exportregëWng niet tarhand nemen maar zal het particulierinllialid tan tlazc lelunen waar dit niet In strijd km mA de neulralltellsiverpllchtingen van de regearing Van het 20 inillloen credlat zal een spaarzaam gebruik worden gomaakt Nieuwe gelden zmllon moeten aangevraagd voor de lüJkslbi drago In de kosten van de goineonlolicMturen voor de beMdhikbaarstallIng van grondstoffen van levcnsroiiMfloii bramWoflen en huikhcMKtelijkc artikelen znomeda III vonband met het feil dat dto gemcenlcliesturen hun slenhlB oan tiendu der kosten ziillan betalen Invoer tabak in DulMchland Bij Invoer van zeniBngien tabak uit Nodcnland In Duitschland moet een verklaring gavoegO xijn van den belrokken Duitsuhon constil dht e labak voor 7 Augjustus j l in Europa is aang omen Bij zandlngnn olgarottentabak Orietalls cbe tahack is de verklaring niet noodig Een haai gevangen Uen meldt ona nit Umaidan De stoomtrawler Oceaan IV heeft een vier meter lange haai gevangen De viich weegt ongeveer 760 kilo en is voor f 70 aangekocht door een handelaar die haar naar Dnitsohland uitToett Ue lotadaod aau de Haiiihn Men Sihirijfi ons uit AnMordam De staniiBlng onder de werklladen aan de Ueuibrug h wel wat gekalnn pd onalal de indruk Is gewekt dat de dlreitie voor zoovar eulks met hl oog o reglementen en bapallngpn mogelijk to aan gegronde grlweii zal logaiaoet komen AAn de veMte work lieden IS l en 1 Januari a S looisiverbooglng loo g wogi l on vwir de loüUozullcn ledere mauiul de loonen woril honzlon In OThaiul met het verriiihio wark VoorlS willen A woi k lloiloiM rg ritaalicM nl het mogelljkp doen om de artidclors van stak IngHl nel den ten terug Ie honden De MaalAhaipiplj Zeeland Mon meldt on uil Vllsslngen Do mollbout Koningin Regenten van de Mij Zeeland vertrok hedenmorgen naar Rnlterdem om te dokkon en vaten In te nomen vbor het In dlem kom n In plaats van het vorongalukto Slooni fclp Koningin Wijhelnrfisl Sloonivaartiqnen Rotterdanuche Uoyd Tenchelling uitreis naat Bnenoi Ayres 16 Augustas in Ze BindjaniVn treis 14 Aagn tni te Kitk Diokja tlTaiireii 14 Anénitoi te Padang T kU r Ble 13AognitasteNewYork r i yf Hülltndsehe Lloyd Ma lani jff g 14 Angmtmlvai VlgOs Telegrafisch Weerbericht van h Ko iinklfik HirterittloEi oh Init ut te DE BILDT Hoog uHroniete Und 76B te Oóst f=r i W fbarometentand 756 1 te Den Heldelf