Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1916

KJILF8VLEESCM KaHsllet 85ct p 5 KalfsschQI 5 KaHshppen s Kalfspolet 80 n KaHsgehakt Karbonade 75 Kaltsoesters 90 55e Jaargang No 13166 ruinwtiMotD ntedicafnenten en doctoren i ra hen te vermtgeu tiet bun ongelukkige boodlgeaooten tand de ask uM aodennxn Zij hadden alti il weinig voorraad en waren leciit voorziiïu vota kleedlr eu geneetfnriikleien In dit opzk ht waren zijen ujn nj nog ateedb in een waniiopig toeatand De IJuHMrtier deden iiii bfl om han te beipen noch met voorraden nodi met mef 4ien lie Purkaehe troepen vonndeo eea vreerade teKenntellIng roet de Pnuiaeil Velen lier PurkMAe Aildaten waren In lompen gdauhi die een geUJkeniü hadden met eenige unifonn ZIJ waren voorzien met één goed ultru tingHttk in den vottn van een limlnlum veldflo overtrokken met vilt Hun gwweren waren eveneena ood en van het gewone Tuiknohe model Velen der mannen gii en blootvoet en awmmlgcn ook bloot hoold De meenten droeg een li hten helm met twee lange kouriten iKo onder de kin worden vastKostrikt Dflae he4m moet zijn ontworpen door Knver Padia en wordl de Enverln genoemd De DulKtAe en 1 irk die kampen konden even giood op detegenove T eBteld planloen van deaarile 2 in gelegen wat hun onderlinge batrokklngen belre t De oorreBpolidenl bawoert verdor te weten dat fiOOOtl tot 80 000 pon onen InNoordSyrie van hongfr gert irvi n zijn on toJrlJtc doportaHm hebben plaatsgehad De tyi biu l Ir mle moet toenemen on een rront aantal Turk tche oflMoren van gïMonidhtld lidbbon wPdJgènikt Von hei ton dvieie g evim ewn mecBt Itrlt ho werden r iloor bo w en min on 12 EnReltohon zl n ziek gidwecat roaar weder heir lo4d biers Ie toiir gevraaipL P J HDUQENS DEKKËfi Eledro HomOopaath Oogendiagnosactn 15 Weimar$trut 94 Den Haai vraact te OOUOA aUeen voor Dooiierdacmorsen te gebruiken 2 nette Kamen met veel licht Bencdenhul Brieven met opgaaf van prltf aan bovenataand adres Wetfeni daling van de reeprijsen afslag van RlUld en Kalfsvleesch Geaclite Bargen vaa Gtnula en Omttreken Door den grooten omzet lien ik in itaat liet RUND m KALFSVLEESCH te yerkoopen al volgt s RUMDVLEESOH S5 et p 5 ons SS 85 i n Runderlappen Rundergehakt Runderpoiet Rollade Rip z a Rotblef Otiehaat FQne Blefstnk Baklappen Rnndvet PIANO gevraagd geen platte Brieven met opgave van merk en prgz en waar te banabtigeo onder A 312 bnr Oondacha Conront Ifarkt 31 30 pond Voor eerste kwaWeit wordt ingestaan M J VERZIJL KLEIWEG 36 i GOUDA 60 Uinnam tanbevelend Telefoon 379 DUITSCH Daitsche Taal en Conversatie Handelseorrespondentie Oplaiaiiia nor PracHfiJk examens oil par brM Oh LAFEBER 19 Uomr DuHsali M O 01 Houtmatifgradit 19 OOUDA De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Franeche conoskuiiquévan 16 Auf lui De na At verliep rui aan het grootje deel van het front In Champagne bij ten Tahure hAivei en in Argonno in te ri Ating van Laraaette veratro i len de Fran iien Duitiarhe patr yuiUee Aaln het Venilun froat wa het bon 4 ar len iit tameti levendig in ïe eectoren van TfalauKoont Heury Vaux en Ctanitre In èen na 4t van 1 5 op 16 dezer wierpien DuilMiAe vlfetgViig en eenigo bocAnen op Belf a Geen pentoonitjke angevallen Het D V i t al c h e cotmmftiniqué van 16 Aii asHtia luidt Ook gi6t iren wa de gevadit bedriivigbeM aan bet ront ten Z O van Armentièree en in Artoirf levendig In ite etrceli van Pozière zetten de Engelablien aand r doccee Ininne aanvallen vo irt tot gietermorgeii Over tag ondernant bun infanterie nleta Een naxhidijke aanval tm N v n Ovtllera leed chipibreuk BIJ MoHlln 90UB tout vent AlBne gtfcied leefde aan jrcei 91j in het vmir i ddljk jp In Verband meteen FranAHh handgemeen dat zonder relAiltaat bleef Ten O van Rieinw werd krachtige Fran kiie verkenaingDaJdeellngen temgigiErtagBn De gevedtWpaOM houdt aaii Een Reuter telegram d d 16 Aug nit Ijondm ni tt Eenige ioiantorio evechtcn b j Pozièsree van ondergd chikt belang daargBlaten onderging Je toestand tunkjien deAncre en do Somme geen verandering Bij Pozlèretf rijn we doende de linie steviger te maken Aan het OostelQk Front H D u 1 1 0 c 11 e conikiluniqiué vaa Ifi Aug luidt Van do see tot in de Wreek ten N van da Dnjw ter viej nlete bi sonderd voor Afdeelingen van het Poo 8i e lagloen maakten bij Hoe MW e een korte duoceÖvoHo uitval De DuliBchers verraiBtan ten O van KMUin een KueMscbe voorpost en voardian 1 olfWer en 163 man gevaogen met dob Ten N vau de Dn er vleiende Ru aien na bloedige slagen op U AugWIIi te hebben g regen gioteren nmar hier tjn Jaar en usetaswakke kradhtoii zojider rcBultaat aan Inde Karpathen namen de l uit STOOMEN Zomergoed en Sportkleeding PRACHT BEWERKING DE PELIKAAN SlNi liKeliirij Tiniry ii Cliiiiselii liuelirjj GOUDA Winkel Markt 41 Tel 196 253 en 476 Advertentiën II JHlIl o e t r o n w d C A M SPRÜUT IN J J A KORTEWEG HoMnwoade 16 Aognitui 1916 Zeer mooie sollede meubelen ala Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en petuch Boeken tasten Tweepersoons onbnlapen Veefcnbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ens eni allei spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f20 styitafei f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 50 enx 20 tinnnUfM limdnritulillikUf Ml Rottordam 14 De Heer en Mevrouw SPRÜUT KoBTKWKO betuigen ook nameni wederegdaohe familiei hun hartel jken daak voor de vele blgken van balang telling b i hun huwelijk ondervonden N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Overschiesehe straat 43 55 FABRICEEREN SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BOESTELWERK en BEZEMS voor huishouding en industrie ook Stootsakken Reddingsboeien en Zwemgordels n ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MAOHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEED8CHE TEER EN ARCHANGEL PEK mmweL ii mam mum ei ilie fEiDEiE siiEEniiniELEi Beden overleed tot onze opa droefheid voorzien van de Sacramenten derstervenden Openljare Verkooping TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens 11 ure in het Hotel DE ZALM ten overataan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van De onlangs nieuw gebouwde Bouwnanswoiiiiio Mjl E 117 S33 iB met STALLING CSaBP HOOIBERG verdere betimmenngen enz en eeniere oeroorien beat Wei en Hooiland enz ie samen groot 88 42 Haktaran san hot Jaagpad en de Winterdiik naby Gouda te Waddinxveene Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning 1 Hei 1917 In 3 pecetelen en bjj oombinatie Breeder bn billetten j Kadere inliohtingen geeft Notari KOEMAH voornoemd 40 once geliefde Eohtgenoote Hoeder Behnwddocbter en Zoiter iimiw ini mill muiu iimii TlMMKailiHS in den ouderdom van 61 jaar t VU Ultr naam W 3 O KETTLER Qoada 16 Aagnitat 1918 KBcemuAH 34 16 Voor DIREOr GEVRAAGD eeo goeds ZJIOER bekend met Snelraamzaag en Cirfcel tt tegen hoog loon voor vaat werk Aan te melden by N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Ncdertiorst ta Qouda 10 lEenve rtronw dadres voor het maken en stoffeoen £ van MEUBELEN Is by 1 N HESSING l Peperstraat 24 Oouda I Billnka prgsen prima matea riaol Reparatie aan alle men beien 14 FirmaC SMITS Sdioenhandel Rieiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR DIDERËEIV TERSTOND QEVRJIAQD 2 BEKWAME Metselaars OEBRs V STAVEREN Krimpen a d IJsel n Krallngaclie Veer 9 DiensUanbiedingen hebben in de Ctoudsche Courant afeetfa uusee Dut adTerteBtièa kostei slecUi kU mraitkelaliig 1 6 regels f 0 86 voor elke regal meer 6 oents Opgaatnitsinitend oon hetBnraaa De Geluksster door NATHALY VON ÏSCHSTRÜTH Nadrnk verboden 113 Maar nimmer zal ik toestaan dat een prlne uit otH huls Mk verbindt met Ie vrouw van Roman Brmonyi met de moeder van dSend klmj Kunt gij lie vrouw niet laten varen welnu dian moet gSj af land doen van wum en Ut i en vergeten uwe afotannring lateenvoretelijk hniri Prin Percy had tot dit laaMe be loten Nu woa er een wonder ge Med dat dit offer onnooiBg liad gemaakt Een Megrma zal den her £ P o brengai Prlnrt Ports kan 2 er jijn van Bene toeetimning Imhienr Uj zal eene brawe edelvroowe gwl den naar et altaar Laogaaam Mfet hij de wit marlaeren trep op die naar de veranda voert Han oUem VRAAGT tegen 16 Septnnber 7 Gemeiib Zit en Slaapkamer met volledig Pension Brieven no 2888 bureau Gdndsohe Courant Gouds iHiirlTinitklip INEniilillH mr WK Maoaiuh vut NRAVENSWAAY ZONEN aoBiircMjSM Den THEKËN wordenofaeleverd in vsmgaldepujea van vf f tme masn half en een Sed otu met vermelding van Nommar en Pr a voonien van nevenstaand Herk vol gens de Wet gedeponeerd Zioh tot de nitvoering v n geëerde orden ooaiicvelend j c nat voorheen J BREEBAART It Nieuwe Kaasprijzen WOAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drukkarö A BRINKMAN A ZOON Harkt 31 Oood VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 voor het binnenUnd Kraohtena lËniitttied Bealoit ingaande 13 Aug 1816 26 PRUS 10 CENT Eüftiipiliiinimrliiliiliils Kromni Hang 74 ROTTEROJIM P VISSER Zeer mooie s rilede Menbden S CrapMada ronde srmoi 4 rusbekleede St btoelen ITofd I 55 Verder Theetafel f ift Leeren Aratenib 1 7 50 Kosten tuM goedkofKpe Stoelen vanaf f 13 de MI afnln Vouwstoelen vanaf 13 50 open Theetafels 25 Sohniftotels 113 50 20 W STUNIS AABTRBCHT HAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei K jwielen en ondordeelen Landbonwgereedschappei en Werktuigen Adv leert in dit Blad Oeotiiadia BBINKUAN ft DrukknU ZOON Oon De Lokalanzdcer over oni laod la een artikel getiteld Dnitacblaod en NederUoif dtrijlt de Lokat Ane Nederlaod bi t eu ei atuii üig beeld ïo IMti wareu deNederlauden een deel van h n Uvlucbts njk eu konden aicb oudvr Frao hen invlued analfaajiiiiUJk maken eu vueldeu zkcb tuen zeliii ork geuix oin een l lara ietildM inogeadbeM Ie wanten Na eeni tientallen van jaren verlonen zij 4iter hun jprooie daaU in de wereld daar itj ten lotte moe ten hukken Tuur de Kal$el che uveimwiclit Van iJUitaobe zijde la Nederlandr onllliaakelit dkeld uinmier aangetajst gewüfd u daarentegen kwamen da Fraoacbeu taUooM uitUen in bet land en na den revoiulielijd kwam Nederland zbU under I Franöohe heenohaiipij te Maan lu 1814 ward hot door de bliuientrefekende I ruiaieu hiervan bevrijd Uit de NederlandScbe gewMedonicr Ui t iiu dat ook In Imn eigen bdan de Nedtorlwidera vrienden van DuitetJiland muilen moeten aji Trouwen hun geeiltelijke overuen0leian in i hlijkt hieruit dat kkiiMlenaarH aki iiembrandt en Huhti een faidelljk Uerniaan 1i karakter driven Üok do Aaiiienwerklng der univerifiieiten t niii i Br iiiKeijrokeii en dB Nederlandr ifchc proleiÉii r8n g ruikten ÜudUrJic leerboeken die de FraiHtohe hebben vervangen Vaniër wi rt het blad op de b Lan ten wneenahha So bijv eenstwl ah KoUerdaiu heeft mot DuitEkAlund en hrt belang van het Uiiudio a zel jtibled voor Nededanil en ointre keord De chrijver van het artikel VBTwarJil dot d NwIorUimhim hun orutthankalUkhRiiMsln ni 4 iiiinoa verlowhenwn pji enei ok de Ni derlanilfltljo regeerin sullen meunen in haar veraf twRen Jlenl nd e Invloedoik lUi artikiil beoluU in t te ze K ea dal de veir o cintwikkellni vaailen ganig van nken in Nederland bk vnr r iwen kan worifi n tiyeinootg ïlen Pn dat aUe poginffoii van Kugoland nm Holland te dwiiiKon neor ïijn zin iB haniWen niKter uwee zullen Uitren in Egypte RIJ hel Sueekanaal i en neutrate berUiiitsever die alle tueUereiiuHueii xa i tul den lautateu nouiituuigen uanvul uer iitncen up i ne goMt In ue ttiivex daairuvei hel vulgeiulc artUial liet l mooihjk vuur het i ngewntie voak 2i t Ug om den iougnteii l urjiMOhou aanvat op laet Huookanaal in Jiija ware licht te ïisD en te begitgxjn wat de be IM ndD aetterloag vifir de l urK ohe mtle betaweut iHt won geen aanval met halve midUiulett onderna nen maar Mne ondcrnnininc ilie canKvuidig w vuoiiiberoid on uitgevoerd een militaire uxpadltle waarop de l iiken groote verwachüngen bouwden Uit hUJkt uit het lelt dat hunne toeberuldwelen veel balier waren dan die voor d ven uuodlottlga ottdBrn M lng in het vorige jaar l oeu lie aanval boranmil wo werd het gmheele land van Noord naar Zuid met liultai en ovorslroodid en van den Bagdad loorweg werd het ultowto gewergd tór gaat een Jioorweg van CowHaulinopol oor Aleppo met 2 oudnnbrokii pio Up oen pint UanriiHi i er in de iuvoltooide lijn ee owtenbratilnt van 12t ntjt waar alle goederen on Wiorraden over Oe Anianuetbergfii moanten worden g iraöht Van Halder poi a ag ik onlange mwi dan fiO gxoole ponton leder tip oen bij omlar garouotruoBrd v rvoeni ld l gelijk een gniote attnik imit een huogeDdok ledere wagwi werd getrokken door een i n van H oosen D M pontonri moe n wontep gebruikt om het kanaal voor da tweede keer over te steken Indien de tnoepen de Brtteohe sitrtJdkriiicAten In don woomjn ïcmdBn overwinnen Het waren ovi g bo uwd booten b4i kbear zoodanig tooonfllnieortli dat zij zoowel voor het tfnmen van bruggen kondpn worden gdbruikt obsvoor VMrfwoten HIJ den eenAen aanval hadden de Turken pateUtt ie pogingen tfedaan umi allo pelrokumkannen en blikken lang d kuit in te Bomelai £ r werd een Metoalnntlge kto ijaMit ap g iioudim n verteld werd dal liJ in de eerate plaaM erden gebruikt vooj het vervoer van water op ka neelen on dkin aouden worden benut Voor het Maan van bru R n over het Xanaal Groote hoovoeOiedon fceKiUlvahilfwerd iJier wi nlon uit oiiHlantlnii iol aangwoerd en atihieneerd iot ruwe hnprfe booten Deee waren oi amfig giebonwd D zoudta van weinig nut djn eweost want haar zrtlen waren teil niet tf en een gwwoeniWiot bertand Overal waren er IXiKnche troepen en ook aealge Oo tenrijk r Een der mecM ken oheloend trekken bij He toefcereldielen was hot Wt dat de Dultochlertf noodt de gterln ste Tertiroederlng tumiHien nwt de Purken De Diütebhs midaleiiu waren goed gevoed en gekleeij Hun ver oiigin Kwohlwl gi eel voltfen Pnik i i $ betrimtel en demannen badden un nfets Hbrek Z1 hsailea Donderdag 17 Augostus 1016 eOtMM CODRAlVT Tie uL ws ezi d v ©xt©33 ti©Tole a voor Q o xxcLsl © aa OaaQ str©lc©3au Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem fk nco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per poet Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burend Markt 31 by onze Agenten oen Boekhandel n de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met be rysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teicen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 r els f 0 35 by voomitibetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote IgUers en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Ters A BBDnOIAK EH ZOOH 1 dl ijlMleiUoiw die gedlureiiUc l t peik reedd op girond vuu hut onder Ilitgi Telefoon Intero 82 a 4ien en Oo tennjkerct bevil viui de hoogte Starö Wipt t ina ten N van Kapoel Het Coaten rijk che comknuoiqué van 16 Aug luidt Front aartshertog Karel In de 0treek van de Japul ontwikkedden de verbonden troep wi hun duoceekten dbor e hoogte htaira Wy0 x yna Btunmeiidenbiaad te nemen In dit gefcied S n degevediten uiterst verbittardt Bij Horozanka ten Wceten van Munaaterz pka weerden onse troepen opnieuw llieftige aanvallen der Kutfaen al 0 i één pLaata waar devij aud in onize loopgraven wiet binnon te dsingen werd hij door een te genaanval teruggeworpen Front V0ldimaara alk Hindenburg Afdeelingen van het Poolaclie legioen rukten Zuidelijk van Hulewicz aan de Stochod met go ïd g tlvnlg voorwaarts Aan het Italiaansche Front Hot Ü oettenriJkÉSohe communiqué van 16 Aug lulidt In de otreek van Goerz herhaalden de Italianen hun heftige aanvallen op onize hoogijaMelllngeu beoosteu de linie Ualcano Vertobja on bij üpaociuai ella Hi na overal kon de dtoiimloop reeds door het vuur worden gei ult Hier en daar evenwel waar de Italianen in oiuae vooxOiw loofigraven voet wisten te kragen wetrden ze dank zy een tegenaanval aUiieliJk terug g aagtt Aldus bleven weder alle atellingeai in handen ouzer troepen die den vijand de zwaarste verliezen toebrachten en hun 460 gefvangenen onder wie een eeiwton luitenamt zeven machdaqgeweren benevena twee mijnwerperff ontnemeni Bij Zogara faalde een voojTnaartwAe beweging van eenige compag nieèn aan onze hiodernisben Aan het Dolomfeienfro t fltoeg iJe bezetting van on e Rnfredido steiltng een aanval in een handgemeen af Tegen den sector van den Monte Zeblo en Jeai Monte Interrotto gingen na een levendig g ailul en Duinen vuur wakke aidèellngen der tegenpartij ten strijde Ze werden gemakkelijk afgeweerd btnlw bt tn fl iij iru T oii luiai het hieromtrent be aaldc lu L ü 1U16 B 108 en V Eventueel Ingekomen verklarlQgen van ziekte of ouderdom van vaders van Üeu lidltlgen iiweteu daarbij door de betrokken consnamlanten worden overgelegïl Cledlurende de lamt en tuinhourwwerkeaamheden Ln het najaar kan ten behoeve van de onder a b en o geno nnde at goriel i van diene4 H btigen door oon agiUee iksdroBa batterij fort detaetiements com mandenten zoo nooitig n zohi mogdijk hoven de 7 pC t over 2 pCt van de in p unt 9e van l O 1916 B 131 genoemde 10 pCH worden barichlkt Ten opzichte van den fiiiur van lioinimige oogsten in de provinote Gelderland elaëht het daaromtrent geüteldo in I O 1916 B 172 de volgende aanvulling Bieten en aardappeloogst Xua Aen Ifi Saptanber en t ctobor Betreffende den tuinbouw gelden de volgende gegevens BoondiweekcriJ van 1 2D September algemeene ouituurwerkxaomheden van 2U Beptemlier tot 1 December rooien en venzandea van boomkweckerijartikeien Groenteteelt van 1 8e tein4 er tot 1 Decemiber oo en van groenten enz bewerking van den grond aanleggen van nieuwe l akkeD Koototreek LaugendUk en mUgevingi in NoveolMr 3 wdteussneengertoten verlof voor het oogïten en ter levering in gereedheid brengen van winterkool voUt oeding Fnuttteeit van 1 SeptaniAer tot 1 November oogsten van appels en peren Uloemiaterlj van 1 Se iteirtber tot 1 Gotoiber algemeene oulkmrwerkzaambeden 1 van 1 October tot 1 üeqember binnenbrengen van nlet wlnterharde planten dekken tegen de voriM van 1 November tot 1 December forcearen van Moettl wa S tBi s en andere pdanten Bloamlballendultuur Aaneengesloten veidnl van 1 fiieptèiHbfi tot 15 November voor het plantMi vsn bloeirlbollen Katk Hat dhgellJkMch beStmir van dealdeelLng iMlraveiibage van den Nederlandscheu HitiiicadoonS PatroonÉlbond he t een aidree gericht aan den Minister yan LandÏMMlw Nijverheid n Handel waarin hel o a t volgende te kanoen geett dat ln Nederland een ktuil üilkkwtHtie gaande is die reeds in verscbUknde higliladen uitvoerig uiteengezet is dat het blijk I en moet gebleken aijn dat onder de gegeven onsitan digheden geen oKen kunnen worden geiluan g iuon hot onrustbarende en plotiietlng kunstmatige opdlrijven van de prijzen der kalk door zich nog noisn idiu Nederlandens dat eze hodg oDgedeeven prijzen niet Imaaid kunnen wonden door ie aannemers bouw oudernSniers en atu oa K M ipatrooniF welke laatste toch vooral te dtipe van tme znvendelarij Sijit en nog steeds worden omd t zi reetki eenige maanden geleden stiicadoorswerkeii haiiben aaiigenonieik tegen de toen beorSoheniie kalUcpri n en nu bij uitvoering van die aongeaonien werken exorbitante prijzen moeten betalen of anders geheel zon der kalk komen te zitten dat daardoor zeer grooto verliexea worden geleden ja wat arger is zoodoende hun bestaan ten gronde zal gaan dat het voor ons Nederlandsehe volk van aeer gniot belang la dat met den meest luogchjkeu Spued aan dien zwendel paal en perken wur den gesteld daar die stucadooriS patroons der bovengenoemde atduellug gedwongen zullen zijn hin bottryi top te zetten wat ten giovolge zal faehhen dat nieendero beorijven zullen moeten volgen en derhalve eenige duizenden numsehen in dazen toch al drukkenden tl d tut workalousbeld nullen wonien gedoemvd en dit alles ton gerlevii vun eeuige geidbolaaghei beniden redenen waarom de atd s Gravanhage van dan Nad Stocsdioonl l stroonSbond zich tot u wendt met beleefd venioek die nuotregalen Ie treffen die kunnen IIMen tut zeer a poedig oploaBIng vA deze kwestie in het belang van vele dkifoeuhn Nederlander ünider voorxitteiMiaip van dr E J llouroer ki gisteren l Utra t de ja rlijk he vergeiderlnK g u len van den Bon van antl revohitionalre propagaodMjubn ln Nederland Een 18 tal clubs wareu vertegenwoordigd Uit het JaarverSleg van denSocrotarkt bleek dat de workeamnhedon in het ofgielooipen aar voort kenden gaan er baStoan IhaiM 4Uclali De beereo W Varfchoor ta Katwijk en J de Bmiijn te Ariiieni werden al bestuursleden herkozen De beer R Zuldema leidde een bespreking in ove pr maganctaleotuur In het U sonder De Omroeper Verder wenden onrienfcholdnie ssken besroken op het honiMevon b trekking hebhnule waarbij vooral nadruk word gelegd op versteiklngder geldmiddelen van den bond De coretaris de hen W VerStihoor hield voorts een voordraobt over Een oone i veel belavs de ttekomM tijil go eteide onder io C en 60 van L O iyil6 B 131 in bat genot van bij on i Sr verlof verkeeren door compagnie èikadron batt Sij fort letachetnent conanan uten ook verlof worden verleend aan a de overige bedriJbleldlBia tF o ook houdera van imw new paarden tfcsbiuiten eua wier bedrtjl met dat van den land eu tuinliaiuw geheet aauvenhongt aan wie wegeoKoversiohn dlng van de grens aan toelaatbare afwezigheid 7 pet geen verlof op grood van de punten 3o C en 60 kon worden verleend h fungeerende bedrljflsldiiafe ponder 60 jaar en owkir of ziek o weikkraiuhten ia land enj tuinbouw w o ook bedienasr van macJiin AuitenvoerderB platteiand haiullwerklieden e d ailen evenwel sloihw dan wanneer Sij reefth vóór hun verblijf onder de wapenen er liun beroep van maakten Wj aiideren iieliulpxaajm te zijn blJ de werkzaams heiten In fen laad es tuinbouw in het na ar Ten aanzien van süana van landen tuinl ouwera fm van in en i itwonende knechten He siseiits aW werkkracht niet als bedrijlBleider dienot doen gelden dsnUde bepalingen aka voor deze ot agorie van personen in L O 1916 B 103 e 104 ve mKkI Bij nMsr zonn uil éénzelfde gezin komt fc oudste soon in de eertrte piaa a fa aanmerldng vooir verlof tenzij dOKl niet in het bedrtX weritzaaan is of op grond van de belangen van den militairen dienst niet in het genot van verlof kan worden geeteld Voort genieten in dien landbouw gedlurende liet najaar de werkkrai ten in het akkerbouw kerbouwen gemengdebeifrijf de voorkeur boven die in het veebonderebedlrljf In de mecele gevalleo zal voor landbouwers met een oerlof van ten hoogiMe 14 dagen bonnen wonden volataanj SlzxzxerLla 3ad Land en buuubo uwverioven in het najaar In verband met het geMelde ia ds 2e alinea van punt So van L u 1916 B m wordt het volgende bepaald Ten behoeve van de iandk en tuin bouwiweikzpvaniheden in het naiaar kan mei uitzunderit van de be Alleen ten behoeve van groote bedrijven kan ten bo gi 21 dBg n verlof Worden verleend terwijl In te Streken waarin zich de gevolgen van de ovemtro roiiig nog doen gevoelen ten hoogste ai dogen verlof kan worden toegestaan In het laatste geval ie den teed onderzoek door hot betnokken l n iddeliir n reau voor den lamttjoiuw noodig He verlof zal met inacihtnemi van de belangen van den dienst on die van andkrsn aaar kauze van belanglifMienden in één ol meer perioden worden onoteo Voor wat b invlnnen van dvlezen bij den awretarl van den NederiandÜhen Tuinhouwiraad en de bomlddtelingBfcnreaui voor den Isnd Feuilleton Pannkeuken ataat niet ver van hem aiclitar de boomen en Inatded vreeiadetiug nauwlettend gade Uil heelt in den loop der jaren M k wel eohige mensdlcnkenni opgedaan Waiuwer hij de uit lmukkiug op het geidelit van ien vioornamen heer en het lied ier l aron 0 mei elkan der in verband brengt knipt Paankeuken plotseling met alja groote ronde oogen ala ging w ineens een licbt bij hem op Hoewel IMj overtuigd is dat dese iBdri ger eer gflvaarlijt kan wor ten en hij mooi o g ifll om de koatbaarste parel van Flbringlioven te rooven tocli laat WJ hem sUlletjee binnengaan Hij vomwt abhie onbewwt de handen en InlMert Ja waarlijk een zocSlie bevende jubelkreet van Ben0dl ïta lippen en dan een dtepe lange Atilte De vogel kwoelon ie bloemen oeSgen girot end hlunne kelken bij het hooge vertiond Hat in 9t ondeelbaar 6ogait lik wordt gecAoten Een uur later woipperen de vlaggen van de lottorenj en hoer ter n ihrS elijke vreugde In het rtot De bnrcbtvroiuw van Florir gliovcn heeft aioh met prin Percy verloofd De avond i gevoUea h Bat 0mte slot gelijkt het iosteel geriw en de gravin Uitzcnburg niet fle straf die 41 httliboii verdiend wegens het gebruik ranken van valsche papieren en piegen van bedrog Hlechta de goede afloop van alles bezorgt hnn kwIjUMieldtng en alleen dan wameer alle drie plechtig beloven dat itj het uitzet van de bmld binnen seS weken klaar sullen heUen Is hij bereid ook Benedlcta te vargoven d t zIJ als Marga Daja zijn hart heeft gewolen En nu zit trij op het ivrjié oiu der de zooht wuivende waalerpalman en de geurf nde rozen nu ku rt hij van liefde gloeiend ie lippen zijner uitverkorene Hoeveel hfibben zi elkander te zqagen hoeveel raadaelachtlge op Ie losWen WOt gisteren een droom was Is hedin werkeli eM wat nog kort geleden onberdUbaar sdieen ia thans In zijn macht Pei ziet omhoog naar een Sohit terende ster van eerste gvooSlk die JnliM boven hem flonkert aanllWb meigiawelf De OelnhaMeif zegt tf za t terwijl hij zijne bmud vsster in de armen stuit de wolken Me haar tot nog toe voor om verborgen hielden zijn weggedreven Liesde heeft om tot haar gevoegd Hol geluk dot geene maicht ter wereld geen goud ol purpar sc enkcn kan dat heelt liloldo alleen ons toebedeeld K W ter vonfchlot met eenllcfatstreep langs het ultstiansel Benedlcta vouwt de handen Maar Uefde alleen is niet in laat het gdiik te verleenen aan allen dio door baar pijl zijngowoml Gods goedheid mhenkt vleugelen dl over rotsen en algrondon heen om doen tijgen hamelwaarts I In het salon klinken zachte tanen zij zwellen aan tot en jubel lied Marga Dajs alt au longen UW vojr het eerst weef aan den vleugel zij zingt Heli wie da MoigenlIcSt Uebrtt die Feme OWokHehe Rteme Muschet n i nicht I Boven Fioringhnven wsskt llrfde 1 ülrf i het Goik ïoo lang zoo vorig vesbeldl KIN DE van Doornro j jü iat uit e in langen diepon alaap tot nieuw loven waa ontwaakt toeii een koningifeioon zi voet op den drempel zette omdeb kooAjke alaapster te wskken met een ton Uit alle venetare Stroomt een see van liditi gelach en gejubel weerkinken in het paik en Slot En aan den nadbi lljkon bempl fookeleti n aden sterren boven de hoofden van twee i eiukkige harten Percy en Bonedüclo Uit de wijdgeopende vldiig ldenri n valt een lirhlgiaiia over de bloeiende takken in de veranda In de donkere boomtcppen kirt de hontdKiK en VOD verre zingt die nadhtegaai zl n bruiloftslied Gravin Lotseabnrg zit aan hare Mirijfta el en verzendt met van trots gloeiende wangen tal van tetegira men Eckart en Maig die aan hel feoBtmBal in de giroole eetzaal hébben deelgenomea nKten vertrottwe lijk in een hoekje vas hel Mon en betiben voor de eer mooi ds org voor de kinderen aan deonds lüodermeld to evertroinrd Prins Percy wa neer verlangend gewowt kennifl te maken met de er telijie Harga Daj In overmoed plaagt bij de voonDSUge ssa