Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1916

Pnrfeaiaraau UiDC ba leD Tüt de JuDge NcrierUodBciie geleerdeu wiea tn leKi juo Bten U d een prr feMif ra aan d VlaannKAe Uruvertfiteit te Uenl i aAu etKMten b iutt rt ttoar wij verotmeu uok drJ Cloy te Uelft wieo de akxUecomniteiie ved de Qcnbx ie UoivertÜHtt Mn profaworaat in de ex eilnientaele uatuurkunde had tuagvdadit Dr Cloy beeft ecbler dit aamoelcvan de hamt gewecen xndat naarziine meeiyng en dergelijk aanbodalleen nkoreele bateekeniü zoo heblien alH het van de Rit ibe regferin uitging N U Ct OnruBt op Atjeh De Tel verneemt uit Weltevreden Een bende At liar trachtte sslcn nwetier te maken van het tiende militaire bivouar Sergeant Ülteti en twee nuirechmiAieat witvlon gawouj Na een hevl geverfat nam de bende de vluobt met achlurlatiog van twee dooden De Jaarwoètojegellng van Ixirgemeealer en aecretarMmk De gemeenteradlBn van Niouwpoort I ii riik en Urwot Anmen hebben benllutw niet in te gaan op bet voor tel van Uedk nlserdle 8ut n betreffende herziealng ler normen voorüe VB telllng der jaarwoJdon van den buig ne rter en iten atretao W Ten aanalon van de vooiigeiltoMe normen vour ibe wedden van de ontvonéferii en le wethouder bemiaotde Unad van Ciraot Anaiicr inet hel voorstel van Oedeputoerden m de t gaan de Uwlen van Lan erak en Uleuwipoorl hadden daartegen ouk geen baiwaar mlM de dleuMüaren dor imtvan er vói4r I Januari 1917 niet zullen worden mwjegeteld bij het v l tellen van de perioden waarover hiuu wadkte Voitooigingen aiUen wonton berttieinill Katoen In de Kamer van Koophandel te EnaohedA word medegedeeld dat op een verzoek aan de N O T om te willen bevorderen dat bet contingent ruwe katoen van 180 000 balen dat per jaar in om land wordt ingevoerd met 10 7 wordt verhoogd het antwoord ii ontvansen dat het thant niet de goede tjgd ia om met een dergelyk verzoek aan te komen daar Tan de zijde der Britiche reeeering op beperking van invoer wordt aangedrongen en het verioek aan die ragaering onaangenaam moet ilJn Door da Kamer ii hieron geantwoord dat z g deze zientwjie niet kan deelen eii zg bet onbegrïpel k vindt waarom het verzoek in Engeland ontitemming zon verwekken Een vermeerderde aanvoer van 10 7o il voor onze tpinneryen dringend noodig Hierop werd van de N O T ab antwoord ontvangen dat van het Khryven nota in genomen Balloten werd zich over deze zaak tot den Misiiter te wenden Sohapenvleeeoh voor het leger Naar aanleiding van een genomen roe by eeniga loldatenmenagei der e diviiie met de Tentrekking van chapenTleeioh ii door den Min Tan Ootlog beiloten de proefneming tot het geheele leger ait te breiden Te beginnen met 21 Aug a i lal aan idle ondardeelen Tan de landmacht gedurende 4 weken eenm al per wau lohapenTleeaoh moeten worden ventrekt Het benoodigde whapenvleeioh ten behoeTO Tan de troepen die nit de etappenalachteryen van vleeaoh worden voorzien moot uit die ilaohteryen worden ontvangen De rapporten omtrent de gebonden proef worden einde September ingewaont Avp GemobUiieerde Hhippen naar de Hiniitet van Binnenlandiohe Zaken aan Qedepnteerde Staten heeft medegedeeld heeft het hoofdbeatnar van de wbippenTeieeuiging SohatteTa r er da aandacht op seTeatigd dat Tan binnenaoht pen dia lioh onder de wapenen beTinden en Wier badr i oit diü hoofde itil itaat in Tele gaTallan gemeenteiyio havengeld gevorderd wordt Toor hnn vaartuig terw l dit buiten gebruik aan den wal ligt De Miniiter beeft Oed Staten verzocht een onderzoek te willen instellen of er tan deze gegronde en veelvulbge aanleiding tot klagen beataat en hem in kennii te itellen van den nit lag van hetg n te dezen aanzien door hen lal worden verricht N R Ct Een Dnitiche inkoopoantrale van tabak Ifan Khrgtt aan het Hbld Naar mat nadruk in Diiitaohe han delikringen verzekerd wordt zal de Duitache legeering ipoedig andere maatregrien treffen in zake het ver bod van invoer op tabak en tabakifabrikaten Na gepleegd overleg mat belanghebbenden in Duitacbland zal poadig in Nedarland een iukoopoentrw Toor het monopoliieerend inkoopen Tan tabak voor DnitKshland beatamd geiticht worden I Op deae w ze hoopt Doitaohland de tabak ten onzent veel goedkooper in te koopen dan voorheen in den Tryeo handel geaohiedde Ook weet men in Duituhe zakenkringen mede te dealen dat in zeer korten tyd men noemt de a i maand de grenzen weer voor den invoer van bewerkte tabak ligaren zullen worden opengeateld Of ook voor dit artikel een centraal inkoopkantoor zal opgericht worden dient echter te worden afgewacht alhoewel verzekerd wordt dat hiervan door de Duitiche regeering is afgezien met bat oog op eigenaardige verwarrende becwaran die dan zooden ontitaan I Wanneer doi de verkregen inlichtingen joiit zgn welke in ieder geval uit invloadryke Dnitache handelikringen voortkomen zal weldra alleen die tabak in Doitaohland ingevoerd mogen worden welke door de Duitiche inkoopcentrale naar gemald land wordt ugezonden jfiionnago Hel bericht lietrelteiMJe den zoon van den a üthvkiM ive Kor ta illtiurg ie te bnmee gwceugd wegewi etploonage lot twaalf jaar vuuseuitaKraf verouivkeild en tot net ondongi an van lÉjn raf naair DuilaOarland vervoerd ward beeft de vraag doen Tijzeu bneveei dluizeaden tratjareu de Nederlaodmlie qecbter Or dien btj luet daueltde airengbeid optrad 18 de OulMube tegenover NeUtiriaialenf reedfef hertiuaidqlijk deed w vva betzelida vergnjt wei aan Duiltfobeiv ziou ktuineu kwijtraken Da Nleiuwe On zet daarom ee uileen wat onder aintba a lepionnage Ih te veretaan liet ataat naar wtj meenen wel vaat diat de overg roote meerderheid van UuiliMham hier te lande op wie de vendonklng van iomuige ruat en die alN piomien pl eoL aaitgeduld te worden zdoh beai houden uuA bet tfpeureu naar iuiicittiitgen betreffende DuitkMhlaodl a vijamien de allicerden terwijl anftoR ijde bet ajintal vreeiiKleUngen dat zioh met het if lli bedrijf hier ten nadeole van Duiulciiiand bccig houdt evenmin gering i0 Uete soort u ïooBmt nu 4jn volgen de NeUrlanid inhe wet niet etmfbaar tertzij te bewijzen ia dat huu handelingen de onisijdigikeid van oitteu itaat In gevaar brengen bet blieken de jujigat juiwprudentie vrijwel oabrulUbare art lOU W v S Men kan hen oUcen uauwlkaurig in bot oog Iwudm en op hun bewegingen en veridchtingm een iten üKete pretveutief toezicbl oeieneu hetgeen vergemakkeltjkt wondt door dv oiiiHtaiHfei eld dat zij elkaar weder ijito beefiiouueeren en bij de N dcriandbcbu autoriteiten verkiikkea Wie jnoenen inocfat dat het in deK en aan de nuodige kennia en eomtrole bij onzeu liteoeraien 8iaf in aaraenworklng roet Juetltie ootiireeitt zou zi vort i en Kawt dan nog het aantal w eil strafiiare lïpiuiuien die do gofaeiinen onzer laiHiLiverdedigiing ol auoera regeeriugszakcn trapten op te scoren en aan buu ovpnliudeu te beriuhteu Dat uok zuikoQ zli bier te ianrtie bevinden Hiaat vast en dat Diiitaohlaivl ouder beu ruimer vet K0eawoordl0dl iai dten eeiiige andere vraemde mogeoilieid kan waar a a Buo aauUd maakt oohter zeker aleotitx qea zeer gering porcentag uit van de matiaa apionnou op on girondgetiied waarvan onae lewr gewaagt en de meeolng ia onjuiat ilat men hen ongestoord bUn bedrijf ten naideele vau lande volllgiieid laat uiCoeteueuk Er zijn logen hen door uqzo ncfaterlijke macht rooda eeiiige odet zauhle vonutateu u lig eproken aan fudieren togen wie bij g brdi aambewijalnioatlijk vitti gareciiteiijk op te tredtBO ia tvenblijf in bevaa ide tandfltreken ontzegd In aooaudge la staat van belegd verklaarde landalgedleelteii paa oog In S 4ilermoonikoo i ki de toegang aan alle niet in da atreekzelf gev Mli gde vneemdeliiigen veitoden Hat gaat hier dus niet zoo JorlflUoedblodd a 4itig toe al onae laaera en andoren roet bant verooderatellaa Groote mditbaarfaeia ventraaigt zl h met den aard van dU iinderwerp niet nwar de indniit inag zlob to niel verbreldeft dat Nederland in at upzioht zluh tot het ochaap maakt dat gdijk bediend van oud dehevelln oM der wotvea lat Bloem De Enachedeiiche Bakken a onavereeidginK zond hedemiorgien be volgend telegram aan den Min van Landbouw NIJvariieid en Handel De voorraad Uoem en krop in £ nsohodé en Lo Mici ca ie op nieuwe aanvoer la er niet wil hierin alpoedig voonleB De lndta4 e niiMuatan van bet Nederlandmhe OoderwUMCS genooMdiap In bet bcfgtn van lïll ïh tloor het Hf ul4 b 0tuur van het NedeirlaiulBcb Uwierwtjaaen euooiaciuif in bet ie ven garo ien een Cuuanilw e uie ziib tot taalt alelde meerdert belangateüing tie uekkeo in ondtirwijzcraknnKen voor oaze KoloEuëo Inde e ctiumUtUÊie tietiben zitting de beere i i Veidkamii Ie Amatenlabi vounuter ato gedelegeerile van het lioofdbaKuur en de h b Proi D A W Mauwanhuia bao leeraar aandeUnivcrailelt l Laitn D N de Vrie itirarteur van de Hotukaciie Handel V eoiuMJtacfaap Ie Aowrterdazn en Dril 11 Zeülêtra Mrecteitr van de Koloniale Landbouw MuDeuin te DaveoIcr nucrelarla der ConanliMe Dank ai het weriusn van deze ciMiMiaaiaie en het inJtiatiel van ver ctieidene af deelingen van he Nederlantibb Onderw1jzaitf en ootabiui i idjn in 1915 en in h begin van 1916 inntoaen gehouden te Anvterda i 2 oonuten Atknuar HeMevoetaM Hrielle Eindboven 4 iraveiibage Kolterdetai Goeyl t Ioogwond HllvenÉim Delit EuMiedé ilardenberg den HcMer Ka pt en en MjddHImrg Deze i umnMnn zijn bezocht door ruim MOO b ngMellenden waaronder meer dan lOOO ondarwiJcerB en onderwijzereeaen De intereaaanle voi rdra iten gebonden ifoor de amal bavoegée en vooraanetaande kenoeral van onae koloni werden toagellcbt door tal van pra tige Uohlbeeldtepn De toehoontere halben in de ü of lOeur Kwalvonden een vrij volledig beelil regen van onee achoone kolonifa en het lijdt geen twijfel oldteeoorti uflten zullen in de toakoiWt een grooten invloed hebben op het ondervrt over onze ovenzeeMie bezittingen Oc SdMtpvMui en de Oorlof Wat de Katwijker uit Engriaod atohnDven Uit UrangKUMuth in Schotland hebben eeoige Katwijkiicbe viaHdbera die daar gomteraeora iuju aan bun laiijilie in Katwijk bri ven göWbraven welke on dóór een in eiu tene van deze vuWcfaenaplaato wedwilland tpr iitzage veratrdit werden tilitK riatMiei bobben tact daar lang met naar bun zin zooalei uit toua brieven aan vrouw en kinderen biykt Zij nlDgen niet aan den wal verluoïi éH nngffii zalfa gpeu vioti alien iuMllaawi e knjjgen ateedwhetzolld caaiUoea Bij bet lezen van die briiniea komt men tot de conolu io dat ouB Katwijken liever in w i waar weder in open zee ziju dtin In Engelaod in veiUgie haven wiar zij naar familie ea vaderiand verlangwi öcfcipper Jan Plug van de U M a8a farijft o a bel volgende idt Grangemoullh dato 9 Aug Wij hebben eeret 17 dagen in Laith fgdegen en toen i Jnw IJ v ralaapt naar hier maar bet is overal niets godaan hoor Wy ligt en hier met zn 21 vaartuigen maar wIJ mogen dk wal niet op alloen op den kant ataan meer niet Ak je wat noodig hebt dan balen de Soldaten het voor je Het is een auinigS boel aan boord Het i vandaag al negen weken en jebeg Hit wel dht het hlar n gaat worden geen tuikiarmeer alles is op Het 1 ledoren dag bm netï o p Wij vardlönen geen cent un d n zitlan wij bier met die koMelIjke 18 last baring die gaat ook hard achteruit Wij zouden net nog een nadhlge viaWien toen wc opgcqpaki weroten Het faangt me hier al langldekeeluit Ata het nog eau dag of adit z g je vooruit nuar het is vandaag al drie weken en wie weethoe lan We wel dat Ik zoo nMgw ais een konijn kal aljn als Ik thulS kom Een matroos scbtijt o ml aan zUn vrouw dat hij niauwe ierig is of rijn zoon ook opgefcracfct is en gaat dan voort Ik lig hier voor onbapahldani Jd Ik hoor dat de vrouwen op Sdiaveningen f9 per week krijgen Ik zaldus waar hopen dat u ook watkr Ik wenMi dat n niet zookni t ais ik f Uit oen brief van schipper Qijs van de Oever netmm wij het volgend over Toeo kwaswn er twee ooriogsSchepen bij ons en er werdg Aotm dat wij stoppen moesten en dioKtjfc vleet iniwlen Een derS pen alaepte vier vlataiwnAoolen ter akaar naar Engtdand lederen g Ijs ik nu maar uil te kijken of er ol oinst komt Wij moffen niet aan wal koono WIJ liggen wel aan den kant vaat N v d D De oomniiaMe nit IJnaildon die Sedert drie weken te Londen vertoeft om bij de Britarlie aoloriteiton de belangen te VBrdodlgen van de NederiantlMie barii vieMiaril herft haar weriimataitieden daar volbnM t en zal eeiatdasgs naar Nederiaod leruj eweiL Het beridit ala zen een vntegeowoord ger van db N O T 4 toegevoegil aan de oonariMe Van baring reedeni welke tn Eni elaDd vwder de beianf eo van de Nedarlaad Hbe bari gvisaoherij zal voontaaa ia niet gdieei jukt De zaak Oit aoo Voor de behartiging van vei liillende haudetSbejangen zal de heer Tb Delprat naar Londen vertreliken en de commi rie zal nu tijdens haar verblijf aldaar bij haar werkzaamheden met deoen beer voeling houden De heeren Dirkzwager Deik Duik en Parlavliet hopen Zaterdag a a weder te vertrekken Gemengde Berichtefl Fruit Meu sïhnjft uit Wijk Uj Duurstede t Is veriwzraijd zoo n rijken oogat als de pruimen dit jaar geven De boomen zitten vol zooals we dal eenige jaren oifSt gaaien hebben Het quantum der eene Soort behoeft voor dat der andere niet oor dor te doen De qualüeit valt over t geheel mee hoerwei er ook onkruid onder de tarwe sdniilt Bij eea overvloadlgien owgplt Is het voorts een bela igrijke factor dat er hooge prijzen besteed worden zoowel voor binnen nenals buitenland Een inadiel met lU kilo witte prujaneti welke het vorige laar 11 tot f 1 50 deed won nu betaald met f 3 f 5 Wel een verschil dus Bdhalve van pruimen is de pluk van vroelge pereni en appelen In viollen gang lervriji mea er bard over denkt binnenkort ook de moor fijne soorten oenS een beurt te geven al zijn ze nog vam e van rijp Men besteedt op t oogenbllk voor hoerenperen 17 f8 W vroege l peien t 8 f 10 witte pruimen f 15 f 30 per 100 ponid Deeertio engros Naliij Uoermond deserteerden dezer dagen niet mtader dan twaalf Duitsobe militairen Zo wairon van bel front te Verdun gavluobt per goederentrein waar ze 4iah in en onder verborgen badden Zoo kwamen ze te Aken aan vandaiar slopen ze langls da NedoriajidBche grens het gunstig oogenbllk afwachtend om daarover te geraken Het personeel van De Zeeiaod Uij de Stoomvaaa lniMMcbappij Zeeland te Vüssingon Aju vijl niaaiiliihiten die welgerdlan in dezen g vaarlijken öjd verd te varen tegen 1 Uctober ontslagen terwijl een groot aantal leden van bet stokerepersoneel tegen 15 Saptamjbar om dezelfde reden is ontslagen In een Ingezonden stiuk in de VlinKingsdie Oourant bespreekt een inzender die zidi l erra teekent dit onMag en aicfari o a Wat Ik nu ttraiïriget vindis dat onder dat paraoneoi mensohen zijn met 2D en mieer diensti rea mensrhen boven de 45 en 50 jaar bullen dtee wel ander werit kunnen vinden Het jongere pensonoel och dat zal wel gaan I Maar voor juist deze mannen die de MaaMllBpipi i reeds zoovele janen dSenden ziet ter diep treurig uit Waarom ik nu d ze rogolen gaarne zialg opgenomen Opdat Vliasingen wete opdat hetgeptfolioeerd j ij dat het peraoneet der Zeeland en niet de Zeefand alleen golrofüen wordt Een beite piano Wy lezen iii een reaenaie van een o era oonoert in een onzer Universiteituteden het volgende De pianiat de heer heeft met bewonoerens waardigen moed de zware begeleiding aangedurfd op ean der hakborden nit den Doelen t Zal voor dia opera zangen wel prettig zingen zgn geweezt bg zoo n hakboid Een granstooueeltie Men meldt aan de Kolt uu Moia tricbt Twee dametjes komeu aan het grenakantoor om voor het pasjseeren der grens ticfa aan het getiniikeiijk onderzoek te ooderweipen De opmerkaEoatnheid der ervaren douaniers wordt gaande guuaaid door den eenigslzinii ongewonen stand en houding van een der danws Nadat de gebnutkelijke vragen ontkennewl waren beantwoord g an de ambtenaren 101 handtasielijkheilen over Met eendun rotUnlije worden de di meS voor en achter heel diecreleUlk beklopt en bestreken echter zonder poaUrf leaullaat Tocb moet er wat veiboigen ïSjn VisiteiMie juM afweelg Gooden raad dbnr De dame wordt gelastvaM legen den muur te gaan staan Deze kijkt angstig denkt aan tuejlleeren Zoo 1 de hieien tegen denuKour I Aanweaigeii zien nu verrast toe Aan de voonOde v n bkar kleedlog juist boven de kniaen vertoont zicb nu een ongewone verhevenheid een reookditig abces gdyk Plotseling komt de lecfalarkaie van den aidbtanaai in oi evoriige aaik raking met dit ongewone g lc e Een klein Uelie een klein knall lelje ta de operatie is geiukt De blaas is gebarsten es de petroleiKi stroomt het slachtoffer uit de rokken Tableau I Dame af met druipende rokken en de Schoenen vol petrol docb zonder proces omdat het oorpus deücti moeiUjk waS te conli ceeren Uotorboot in brand geraakt Woensdagnamiddag gratutkte vermoedeUjk door het warm loopen van de motor op den Amstel voor het Clubgebouw van de Roeivereeniging Willem III de witte renboot oï chide van de vliegmachinefabriek Spjjker in brand De bekende vliepnier Wgnmalen en vijf anderen dia in de boot gezeten waren sprongen over boord Een zevende die niet zwemmen kon bleef op de punt van de boot zitten Hg werd door een roeiboot uit aön netelige positie gered waarna men het brandende vaartuig onder water zette De brandweer die ipoedig ter phtatae waa behoefde geen aaaiitentie te verleenen Hen tracht de Orohide weer op te halen Voorkoming van hooibroei Naar aanleiding van de vele gevallen van hooibroei die weer v r meld worden aohriift een lezer au het Hbld Ik kan u uit eigen ondervinding mededeelen dat 3 ii 4 kilo fijn watt op duizend kilo hooi in twee of in keer uitgestrooid het in brand raken voorkomt Sedert 40 jaar hebben wij jaariyka 20 30 duizend kilo s hooi op elkaar gepakt en op deze maniac behandeld en nooit branfl gehad Wel zorgden wg natnuriyk dat het hooi behooriyk gedroogd werd binnengehaald Stadsnieuws GOUDA 17 Ang 1916 Akte Hoog Duitaoh M O A Te a Qtavenhage sla de giateren voor het ezamen akte luog Dnitach M O A Mejnffr G Bongenaar Onderwyzeres aan de Ie Bnrgeriohool voor meisjes alhier Aanbesteding S Dooif het Hoofdbestuur der Foatargen en Telegrafie werden giateren aanbesteed het bgspannen van draden aan de telepboonlgn Ngmegen Arnhem met de zijlgnen van Ressem en Eist naar Vork en het verrichten van daarmede in verband staande werkzaamheden Laagste inschrijver B v d Berg te Gouda voor f 8968 De Mark bg de Post De koera voor de poitwisaels naar Duitschland bedraagt van 16 dezer af tot nader bericht 100 mark f 44 0 Vervalachte en vergiftige wasohmiddelen Dr Van Hamel Roos aohrgft in het Maandblad tegen de vervalsohingen De vervalsohingen en bedriegergen betreffende zulke belangrgke huishondelgke artikelen als waacbmiddelen zgn in den laateten tgd zoodanig toegenomen da $ een justitieel ingrgpen meer dan ooit een dringend volksbelang is te noemen Waar dit niet schgnt te kunnen gebeuren door het steeds wegblgven van een ptactische wetgeving tegen de vervuschingen is publicatie der feiten in de ruimste kringen het eenige middel om het publiek voor bedrog en schade te vrgwaren wy hadden gelegenheid dezer dagen de volgende grove vervalachingen op voornoemd gebied te conatateeren i 1 Soda extract beataande uit het voor de weefsels schadeiyks glauberzout zwavelzure soda Waarbg een weinig kalk en een enkel kristal koolzure soda Toegd waa Er ataat op de etiket bg wacht n voor namaak en kan met succes voor den verkooper n l in ieder bnisgezin gebruikt worden 2 Eztoact van Soda bestaande nit geen spoor van soda doch ileohti uit gepoederd glauberzout 3 Zespptwder Dit bevatte slechti 8 pOt vetzuren van zeep afkomstig doch daarentegen 61 25 pCt glauberzout 4 Gloor l water hetwelk een g ehalte van 0 22 pOt aan actief chloor leek te bevatten en een waarde van nog geen cent bezit terwgl het tegen 10 cent per fleachje grif verkocht wordt De fabrikant zet op de etiket geheel onachadelfik beachadigt het goed niet van deze zelfde nolame kan de Gemeanteiyke Waterleiding zich evenwel met meer recht bedienen 5f Eureka wit wit Qloor Extiaot van een Chem Fabriek Hoor Eoieka Dit Extract beataat uit wat waarbg eenige droppels ehloor water gevoegd zgn en hetwelk gezegd wordt Orolgens de etiket te zgn beter dan de beste bleekpoeder Pi f 0 10 waarde pl m nihil Hoewel er in dat axtraot zeer weinig actief chloor zit 0 03 pCt ia de aanwending van chloorwater zg het ook maar verdund ten eenenmale af te keuren en hoogst schadelgk voor weefsel en huid en vergiftig werkend bg inademing der dampen Wg hopen ten zeerste dat voor oovam onze gebrekkige wetgeving op dit gebied dit toelaat officieel gedaan mogen worden om aan deae lohandelgke bedrieeergen waarvan juist niingegoeden de dupe worden paal en perk te stellen Deaertenr aangehouden Op verzoek van zgn garnizoenscommandant te Utrecht werd heden alhier aangehouden de landweerman H M die van verlof ia uitgebleven De aangehoudene ia gesteld ter beschikking van den garnizoenscommandant alhier Tewerkstelling van Gelulemeei Militairen tiisteravoiui bait in Hotel de Zalm alhier eene vergadenng plaats van grootene en kleinere Uoudseha Werkgevars in zeer luteenloopenide benrijveo i i Waren tot nog toe de gnoolb kosten welke aan de tewerkst iog van C ieinterneerden verbonden zijn voor verstiiillende kleinere weri aveis ean bezwaar thans is dit liazwaar zoo goed als oiig€iieven ii evoige een overoenkomst welke k getroffen tusMuhen hel Alg 9neern Hoo ikwartier AfdeeUng Inleinaering BiX ravenliage en de Uelgisobe Uegeenmg De voor den Interneeringsigroep Uouda benoodigde barak zal niet meer behoeven te worden gebouwd door de Ooudidio Werkgevers docfa zal dit eucbieden door de Uetgieiche UegeeTingi die met het oog op de groote verwoestingen welke in België tijdens den oorlog hebben plaat geV onden zoo spoedig mogelijk na het intreden van den vrede de besciuikktftg wil hebben over een groot aantal houten gebouwen ter huisva ting van gezinnen als anderazlns Waar uu de vraag naar werkkrachten in Nederland aoar groot ifl en in vele plaatsen daarin notf zal worden vooralen dpor de tewerkstelling van üelniterneeB dte MiUlairen moeten nog vele groote barakken worden gebouwd on herft de Belgi ohe Hiegeering den bduw van deze barakken op aakere voorwaarden waaraan door de wenksevans gemakkelijk is te voldoen op zich genomen Bovemllen zal leze bouw dan een meer soliode aijn on aullcn de bajakken damontabel weeën roet bet oog op het vervoer en den witleropbouw laler in Belgiia Don tewarkgestelden OeInterneerdBn wonU op doze wija e ook iwn boter veibilM verschaft Natuurlijk moeten de weriqgevers Wj wie GeJntorneenden te werk g leld wiorden WJlragen in de kosien van don oouw der barakken doob deze kosten zijn zeer hescfaeiden en de bel lingsternil nen zeer gamakkelijk gateld In jo ida nu zal oen barak gebouwd worden met Janüne Slaapplaalsen enz ruimte biedende voor M personen met het daarbij behooreud Nederiandiioh üawakii adetachemienl en de CorveelSra welke laat l6n QKik weder wt Uefnlerneeide Militairen auilMi bwtaan Van deze M gcdnterneorden aulien er üó towei wondon gesteld Wj vareohUlendc Ooodache WeikBoverS lorwijl de overige 25 fcerk zullen vinden bij oen boww van een zeker aantal de montabele tweeen dnie verirokswolungen ten biioave van de zicb hier in het VhKitoord bevlindende Belglsehe Vhiobtelingen waarvoor het benooditede bedrag doon eene EngeJ e dame ia basBhiklbaar garteld AUareerst oBhter zullen daze 26 geïnterneerde Beigiadie militairen de 21 l In omeeriug roep bestemde bar zalf bouwen De kasten welke elke werkgever r nf ri tellen Ganterneerde zal mbeten bijdragen m den houw van de barak bedragen f 106 welke te betelen W als volgt f50 ineena en fM to7 n ndeliikBl e lermiijnott elk groot Voor die weïkgevers voor wie de betaling ineens van em som van M bcojwaariilc nto t zijn zal er gelegenheid beslaan done kosten in niaandciijksite termijnen elk groot I 10 te voldoen De tewerk te slWen GrtWeAerd6n moeten vendienen het volle loon vo gen don loioMitandB ndl ter plaatse van welk bedrag bon een vernoegd zakgeld dat als r ei 60 ct r dag niet te ffiiven mag gaan wordt uitbetaald terwijl het overig aan de Aldeeitng luternaeril te raveobage mu woMoo al gearagen om wj het eiudh der loterneering aan bun ie wordoi uitbetaalo natuurlijk verliepen ontvluchte i aint iieeitKu het racbt op d tw Aüeén aan Geïnterneerden van aeer goeu gedrag wordt teweiksteiling boegt aan i p voorw aaide dat dene tewMasteiling de btt ai en van Netierl inders niet mag scbaden Van KuWwege wowt In de voeding der te wök te ellen UeSnteroeerden vooneien tanriji de Geïnterneerden zelf hun nacbtleger ledige stroosak hoofdkussen en 2 dekens medebrcBigen de workgevars hebben Ie liingen voor bet stpoo ter vulUnif De kosten weike dte werkgiSverS bigben bij te dragen in den Iwuw der barak enz zuilen door ban njk erkregen goecHieurinK van de Aldoeling Interneenng van het Algemeen Hoofdkwartier door varminderiug van het loon mat eenige oenten per uur bij wi w van buiöbuur aan ie tewerk gestelde Ueünterneerdffb in rekening knni n wordenigebra bt Waar vooral in varScbillende bedrijven van zeer niteenloi enden aard bier Ier plaatse behoefte aan de inoodige gesctlikle werkkratcilten reeds seaeri goruinien tijd bestaat geeft de oprichting van een Inlerneering roep zeiler aan verschliieikde werkhoven groote voldoeiilngl terwijl ook zeer zeker een 50 tal Geinterneerde Militairen van hun eentonig leven in de Intemeeringïltaimpen wordt bevrijd Daar ongetwijteld niet alle Goudscbe Werkigevera die plaaflsing hebben voor Geïnterneerden bekend waren met de opnidhling van deze Intern ring groep en de voorwaarden aan de tewerkêtelling verbonikn zoo durven wij bun die gaarne Geïnterneerden in hunne baiirijven rilgwi 10werk gesteld gerust aanraden zich Ie wenden tot 4e InterneeringBifTocp Gouda voorloopig adree HleokerÉikade 47 49 waar Dij op slcbriftclljke aanivrajge alle gewen izite inlbchtingen ziuilen kunnen verkrijgen Diefatal Bg de politie alhier ia aangifte daan door een bewoner van de Tumstraat dat ten zgnen nadeele uit een kist staande in een kaat op de zolder van zgn woning een bedrag van f 50 is gestolen Door de politie wordt een onderzoek ingesteld Ingedeeld Heden vertrokken naar Leiden 33 landatormplichtigen teneinde aldaar te worden ingedeeld Een onloerekenbaire GuSterenavond is door den vader van cao 17 jaitgen vrijwiiiigen land slormer by de politie aantjitte gedaan dat zijn zoon een njwiei bad verouif erd en dat van een aarbankjboükie aan zijn broertje toabeboonend door beiu eesi bedrag van 1 H was aig baadd Uit bet door de poiilie daarop ingestelde onderzoek is gebleken dat dit jongnieusch zich thnus somwneel vreemd gedraagt waarvan de oorzaak venmoedeiajk moet worden ge zocbt in mjii luot nonmalen geestes locibtaiid De joi en is ni 1 in het kruikkfi iuiigei esliuhi aan den Doldersoben Weg geplaalst geweest en bad deze iaridbting met verlof i ds eeuigen Ujd verialea Toen de politie hem vanmorgen opspoorde werd bij op een Yijwiei rijfdend aangetroffen gekleefj in hurgerpak dbch met zi n uniformpet van és landstorm op en met zijn geweer over sabouder Het overige deel van jn Jandstormer vilnietiqg bad hij lluiis gelalen D politie beeft hem op het bureau van zijn uitruSlingStukken ontlast en daze zullen met de bijbem flniis liggende stuidten worden gocompSeteerd en teruggelzonden a in den commandant van den vrijwiiiigen landatomii De jongeling zed door den vader opmi w m de inriditing aan dan Dold rSohen Weg warden geplaatst Vaudbtoord Gi leroiavond heeft in de met BelgikKhe vlagden getooide lokalen der Beroepdsehool in bet Vdudhtoord een geiEeiiige bijeeidionst pla tts gebad ter geiegenbeid van een feestvieriiig van den Directeur der Beroeptfdnhool afd Jongens den beer Emile C aes Nadat de jubilaris onder bet spelen Ider Brabanconne was binnengetreden werd hij hattelijk toageSproken door den jongenbeer SiAiutle waarna hem door amfere leorUngen een Hlcblotei werd aangdboden met efitl efvldin van een deal der lilaapgaleigenbed en van de BeroepSScbool een prodbct van de Plateetbakkerij ZuUHdlaml benevens e fraalen bboemenlull in de kleuren van de stad M eleA de gdboorteplaats van den heer ClaeH De juiiilaris werd mede gecomplimenteerd door den Diractdnr van het Kanfi den heer SteeaMna alsmede SS p aaaaan aaapia a door de leeraren B ens auWiUans de Eerw Heer Pastoor Daalieig e a en werd door de hondenden aanwezige Belgen luide toegeiuidit De fanfare onder leiding van den beer ïkn de Braina luiMerde deaeu avond op HaastraoM Vrijdagavond 1 Mfil vergadert de raad deaer geoMente ter bebaudedug van lo Itenoaning van een hoofdman der Kb gt basM 2o VaSIsleliing van dé verordonini op de levening van Electriciteit Sohoanhawaa De Nijverbeidslvereeiiiging voor gotiden zilvcBfllmeden albier heeft aan den Minititer van Oorlogi verzocht aan alle gemobiliseenle gouden zilversmeden uit deze gemeente gedurende de maanden SepteitAier October en Noveajber builengewoon veriSf te verleenen Jsat bet oog op de groote drukte iji de goud cu zilvèrinklIuStilie in die maanden Krimpan a i Usel De Kültcrdan Jbc Ruchtbaivk heeft uitga proken het fdiliiweroent van A de Jitng bakker te Krimpen a d Usal aurator mr A J VerSteega Oudawalais Toen gietermorgen het 2e Bal Jagare dal in deee gemeente twee di ein ingekwartierd IS geweeLi zou vertrekkeu sloegen een tweetal paarden bttepannen voor een wagen op hol In vliegende vaart ging bet de Nieuwstraal door waar zij aan bet elmle der Straat tegen oen ijzer hek kiepen hetwelk nagenoeg geheel vernield werd Een der paanten word zeCr verwond Zondler poraloonlijk ongelkikken liep alles verder af H ARKTBEBIOBTEIi Qonda 7 Aug 1916 ORAINSN In den graanhandel heerscht nog denzelfden toestand De oude oogst opfferuimd en van het nieuwe ge aa auaen een enkel partytje koolzaad Eene noteering ii du niet te geven ViauARKT Melkvee MLaazvoerj Handel traag prijien lager Vette varkens goede laovoer handel seer matig 40 1 50 ct pat half K G Biggen voor Engeland M geen taavoer Magere Biggen goede afoer handel laer matig ƒ 1 30 k i j4 p r week Vette Schapen geen btteekeols Lammeren geen beteekrail Nuchtere Kalveren getde aanV handel matig 14 k Fokkalveren 18 i 30 Eieren red aanvoer handel vlu r pei 100 uk 7 7 k ƒ j Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 60 k 1 6a Weiboter 1 50 k 1 Kwmnwkt Aangevoerd 41 parttjta Goudache kaas ie soort f $ 6 a f 57 iwaardere f 58 a f ie soort f f gestempelde f 58 met conditie Alias per 50 K G Handal matig Oroentcnveiling CoOp TuinleravereenlKlng Oouda en Omstreken te Oouda Veuiiiig van lli Augustus op de tlou raanSgnM t Andijvie p lüUI u 11 15 PrinsoSMOoütieu p pdl é i tl ct ld p lUOU l1 i ct btanibooneu p pd t i l f ct TroeCwont es p pd uf ct Hbijboeoen Ie soortp pd ly 9 ct ld ld p lül f a f 1 50 id 2e oit p i d I 7 ct l ronkboonan p fé H T t ot OhaloMon p pd iYt Sa ct Doperwten p tid 4J 10 ct Peulen p pd jy SYt ct Komkommers groene Ie p lOÜ 17 75 f 10 50 ld ld 2e p 100 f 2 50 f 6 26 ld gele p U f 3 7 50 iBloenifcoo Ie aoort p St 8 15 oi ld 2e Soort p St if l A ct Hoode Kool p St t t a ot Sdvi jre Kool p st 4 JS ct WKte Koo p t 5 7 cl Groene Kool p St IJi 6 ot Kroten p ip bM 17 33 ct Wortelen p 100 bos tl Postelein p mamtje 8 11 ot id p mand 36 40 ct ia p KB pd f 1 16 12 75 Habaiber p itm l By ct Rameuaa p 10 boe 50 ot Kropala p U f0 30 fl aa aplnwta p loaiKl X Vjy et Uien p 100 pd r3 5 id kleine p bOD pd t5 flS W Zuring p mandje 1 8 ct Selderij n10 boa 6 18 ct Peterselie p 10 bos 4 30 ct Tomaten ie Wort p lüO pd f 12 50 f 14 50 ld 2e Soort p 100 pd f 9 liO f 13 AppeleB p pid 45 8 Ot Peren p pd 4 S ct Klpeieren p 100 f7 75 Tuinboonen p 100 pd f 3 f 2 25 Capurtjnei p jt iV 10 ot Augurken p imnil e 46 11 ct FrairtboEen p pd 31 ct Perziken p t 4 18 ct Veilingabeficht der Coöperatieve Tuinbonwvnling Ntenwerlródi a d IJiel en Onutnken van Woenidag 16 Augustni De prgzen waren Eng komkommen f 10 f 11 10 id 2e soort f6 10 f 7 10 kl halve komkommen f 2 90 f 3 50 groen galekomk f2 8 70 per 100 kom kommeraatek 3 7 ct per K O atokprinsessenboonenf 17 f 18 atamprinaeasenboonen f 11 f 12 40 pronkboonenf U aO f 15 30 per 100 K G ngboonen f 15 90 per 100 K G tomaten f 13 20 f 15 30 2e loort f 11 50 f 13 30 per 100 pond roode kool binnenland f4 50 f 6 20 dito eiKirt f6 90f7 90 par 100 De aanvoer waa heden 7679 atuka komkonuners Ie soort 3273 2e soort 8710 K G pronkboonen Laatste Bqrichten Aui het WcttelUk Fnmt PARIJS Het communiqué van 18 Aug Inidt Aan bet Somme front deden wy hedenmiddag na een hevige artillerievoorbereiding aanvallen waarbg w belangrüke terreinwinst behaalden Ten Noorden van Maurej a8 veroverden wy in samenwerking met de Engelsche troepen een geheele linie Dmtache loopgraven over een front van ongeveer 1500 met r en bereikten wy op enkele plaataen den weg van Guilllemont naaj Maurepaa Ten Zuiden van Maurepaa werden alle vgandeiyke stellingen ten Ooiten van den weg Maurepaa Clery aur Somma over een front van 2 K M en een dieptaif van 3 tot 500 meter na een hevig gevecht waarby de vyand zware verliezen leed door onze infanterie bezet Talrgke krgKagavangenen vielen daarbg in onze banden Ten Zuiden van de Sonune veroverden onze troepen een krachtig veizterkt complex Duitache loopnaven over een lengte van ongeTeer 1200 M tot znideiyk van Belloy en Sautèrre wy maakten ongeveer 60 man krggagevang n Aan bet Ootteiyk Froat Volgens bericht uit Pelrograd Is door de aanvallen van de legers der generaals tSaUhiaroff ijt berbatc hew en letcnilSk y de vijand teruggedrongen over een afstand van 16 4 22 K M op Ujoa alk punt der hule van 300 K M lusBcJieu üercstechku SU Delation Uet DulWob Uoatenrijksi e tmut gaal Uians van Borustuihko zuidwestwaarlw uaar Slauislaocbik dan ztuidwaarls naar Uiesko 25 KM ton W van BrodM Zborow aan den Spoorweg TarnopotLenlberg Hrzozan aan do Ziola Lipa en lan daze jiLvier naar Korshov ton N W van Manasleiyi Ilicr buigt bet front wesiiwaarta en gaal lang Yesuol aan de Hcslritza naar Kaïtan 12 K M len N W van Staiilalaiu daarna zuidwnarlHi naar Zulolvlna 14 K M ton N W van Madworna Verder zuidwaarts naar Ddatyn is geen Oi Slenri ksoh front meer Aan den noondetijk n oever van de Diija Iter bdbben de Kussen Mariaiiipoi bereikt en zoo da Ziola l ipa Unie zuidwaarts gebeel omgetrokken zoodat de vljpnd zal moeten terugtrekken luiar de Gnila Lipa die bij KalicK In den Dniester uitstrotaiit waartilj hij evenwel door de KuiiHeu op den voet g avolgd wordt bc b nrendlen langja beible oevers van den Dnjester naar Kalicz opriikkcfb W ordt deze stad door hen genomen is ook da Gnlta Lipn linie door hen mn atrokken maar in hoofdhaak voor verdediging ingeriilit legen den vijawl He uit noordooi alijke nicbtlng komt waarSobijnlljk zal do stuf dus binnen korlen li l vallen en sullen r e Hba n abrdan van verS 4slilaikde kanten geHjktljillg op Leinbeng aanrukken In DuH ïand Naar de Vorw rts meldt had de volgens oproeping van het iwrUJbe stuur den Hen A m uitg lgeven poiilie voor een Spoedigen wade zonder veroverlnuen don eersten ó g barer openstelling te RreSlau reed 17000 onderlaekenlngen Hehalvedoor ai baidenf wend door een groot aantal kooplieden getaekcnd torwi de beairititen zich goiteeitiiijk onthielden WaarSChijnJiJi zal nog or velen worden onderteekend EERSTE KAMER Zitting van heden 17 Aug Na aanneming van eenige kleinere wetsontwanpen door te Kamer kwam de verdodi nig Sbelu itin on aan de orde Be heer de Vos van Steen w Ij k zal voorstenanan onder voorbehoud dat de waardebepaling der onpoerende goederen naar de verkoopwaarde niet zal ra lli eeren voor de toekomst De beer van Holten lot Bet ton acbt de voorstellen een gelukkig compromis van de voor en tsgenSlandens van eenl j fivlneens Do wetiKHitweriien worden daarop annderjAutd Stemming aangenomen De srtillerle inrichUngen Hel Hrtihmr van den Bond van loh liijkafwerklieden heeft hedenuiK rgen een auiHlNitl met den Ml nltter van Oorlog gebad betreffende de pen oenfisturtinK der ïoslse werklitxEeo werkzaam aan de Artillorie liuicblin Ife Minister overweegt WMi wetswijziging in dl r vooge dit den gctitorie preanie drie nvaand na btrtni lging van de dienltfietrckkini zal worden Icniggcigaven Doodgeschoten Men meldt om uit Eindhoven Hedennacht ia de burger J G la Eindhoven door de militaire wacht doodgeaohO ten De man verkeerde in kennelgken itaat van dronkenachip en wilde zich hoewel de wacht voortdurend waanohuwde niet verwgderen Hierop heeft de wacht van bet geweer gebruik gemaakt en trof den burger in de bont D man waa gehuwd en vader van 2 kinderen Van andere zyde vernemen wy nog dat de getroffene aannemer en oaflfthouder is Vermoedelgk ia de dood het gevolg van een treurig misverstand daar het nog niet vaststaat dat hg onder den invloed van sterken drank waa Uit Stratum wordt nog gemeld dat vrgwol vastataat dat de dood van den aannemer J G aan een misverstand moet te wgten zgn Nadat aan den wachtdoenden militair door den militairen commandant een streng verhoor is afgenomen is deze naar huis gezonden Nieuwe Visscherssohepen opgebracht Uit IJMUIDEN wordt gemeld De zeillogger Albert deelt mede gezien te hebben dat door twee Britsche sleepbooten 20 Nederlandsche viiacheri schepen zyn opgebracht V oev nedorbu r cwu W De minister van landbouw Nijverheid en Haodtel wenOcbenite uitvmcrlng te geven aan bet Kon be sTnil van U AegU us 1916 lieeft gnedgiavonden Ie In Ie stollen Voavo idk i iup u wdk hun werlczaainbaden uiwtrekken over ite v lj illendo provincilhi Voor Zuldl H iïïand Noord Hrabanl en Zoeland zal het Bureau gavoStlgd Ttjn te Hotterdam Benoemd zijn tot leden van het bureau Ie Uottendatu P apierenburg te Rotlepdeart J J Poortman Ie Sr bevenlnt en J C Claibber In liolldNhm A 1 H DarkSen Ie liollendam Tj H Klllstra lo Ml delbuo J van der Koogb te MtddrtlhanilS J H van Rodn te RotIcrdami J T DIelon tn Eliulboven Sloofflvaartiynen Rott Lloyd Menado 7 uur te Rotterdam Ameland nitr 18 Aug te Kirkwall gaat naar Buenoa Airea Weat Indiiche Maildienst Prina der Nederlanden 16 Aog Falmouth gepasseerd Telegrafisch Weerbericht van het Eoninkiyk Meteriologiacb Instituut te DE BILDT Hoogste barometeriland 701 4 te Haparanda Laagste barometerstand 756 2 te Den Helder Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit zuiqe Igke tot westeiyke richtingen me$at zwaarbewolkt mogelök regenbuien met kans op onweer Zelfde temperatuur BUUUËHLIJKë sI ANü GOUDA HHUWDi 16 Aug A M Wasrting en J E Zwarts A M P van HaalJ en Th de lai 1 van Ni4 uwenhuize en W van der l aiïn W de Jong on M I ordijk L van üud hoorn en K Hamieiler P J Vcrbooiii on f Higner H l lank m en A van Miilloni GBBDRHN 14 Aii Jarnbe d V J van Heeren en D van dor IJndaik 15 rornella d v F van Dam on Nootanboinn Antonla lAidoviia d v A J van Dam en E Rietveld 16 Hendrlka d v W Zandi Jt an H van Dom OVBRLBDBN 1 14 At Roindert de WU 61 j 15 Adriana RoSI W i Johanna A van der Kuij geh met A Slegt 55 j REEUWIJK GEBOREN Pieter Arie ouder A Boerefgn en W Groenendyk Aaltj ouden K van Vliet en P J Vink Ofke ouden O Teekena en M d a Kmg f GEHirWI M Blanken eb A