Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1916

55e Jaargang No 13167 10 0 ZU HET HUt m OOLVMDE nHEMHTIOEWUUM HOUDU Witte Bioscoop VRIJDAG 18 en volgende dagen SillHITtFliaEIIDPEOIilliMMl Als hoofdnummers Groot drama van de bekende Vitagraph compagirie mi VEILEOEN Prachtvol modern drama afgewisseld door oomische en andere films 30 MoDiorillTerzoclilop IMEBnilÉi mi HET Maoazijn vah N BAVENSWAiY ZONEN OOBINCBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde p jes van viy wee en een hall en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJt voorheen J BKEEBAAET Lz julfrouiw Stadlbauer y klonk het nu van die lippen van den jongen man U staat todh toe dat ik de reet van dezen heerUjköten van alia rhjjnwijnen zooale men ze alleen iu d e villa MeUtka drinkt ledig op het bloeien groeien en gedijen van al mijn goede voornamens die op dtteen avond onder het voönultlziohtvaniden Jtlelittaiprije beginnen te ontkiemen Ü maakt toch over alles grapjcls ntijnheter Eoret alntwoordlde bat jonge nucisje J at Sohljnt mij niet alleen Uwe voornaamste eigenschap te zijai maar die van vole jougelieden in deze dagen Tot eiken pnjö een flauwe grap GodI ik ben zélf niet veel anders Aan allee miffalt men Over allels heeft men reédh met zijn twintigHte jaar een gevestigde opinie U oordeelt hard over onel juffrouw I En ik héb geMjk met mijn harde oordee Ik hieto filer in het htniiS nnijn vaders die zijn lavondïgie belangstelling geeft aan de klinst fn ha r Streven en zooals u zooeven heelt gemerkt ook daadlwerkelijk steunt toch workeJljh gelagenhoid genoeg de oude Qri de jonge vooral de heeren den kunslenaaIrskTing van bebooiien te leörem kennen te alaan Wordt vervolga Het verloren Paradijs Naar het Duiieldh v n EDWARD OTILGEBAUBR Met antoriaatie bewerkt door J P WESSBLIINK VAN BOBSUM 1 Het waö in den aamivang van het witttenöeiïwen In de i n piBleis gelijkende villa van den handeleraad Löreniz Stadlbauer o p d Koningsplatz te Mllnohen haid het eorete bsJ plaaM Loreraz iStsöllbaluer dien leder kind in MüiMchen kenda was een karakteristieke kop me zweren njBk Als men heffn w o za g terwïjl hij in rok en wtttte alaö in de Stralend hel verliohte eeijkamer dier villa Mélltta id e jnet bloemen en kbBlibaar servies verelierde tafel pre deerd zool nJen hem eerder voor een lid van den hotöcflv ouwlbinrg een profeetdor aan die unlvereliteit of een medoprodlikant hehhpn gehouden dan voor dengene die hij inderdlaad waa Lerenz StaJclSibauer handlel aad en de eigenaar dier bierbrotiwerij die de kleine zaak 2 ji vaAiel de beücfaid Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spieeels Schilderden Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast f20 8t lUfel f 9 60 Spiegels f 5 50 f 7ifl enz 20 MSmiTW BoHÉiisulilliltScliiiijuril Rotterdam Qestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Advertentiën He en overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de H H Sacramenten der stervenden onze geliefde Ëohtgenoote Moeder Behuwddoohter ep Znster Mevrouw UMiyilA Hl KEÏÏIBB TiMMEEMANB in den ouderdonj van 61 jaar Vit aller naam W J C KETTLER aoada 16 Aagnstna 1916 KftcaKBUAN 24 16 TERSTOND GEVRAAGD 2 BEKWAME Metselaars QEBRs V STAVEREN Krimpen d IJsel en Kralingsche Veer 9 Heer aUe VRAAGT teg 16 September 7 Gemenb Zit en Slaapkamer met volledig Pension Brieven no 2883 bnreaa Gondsohe Conrant öouda Wordt GEVRAAGD e$n ZIT en SLAAPKAMER ongemeublleerd Brieven ondern 2885 bureau QoudBche Courant Markt 31 7 Te koop gevraagd een in goeden taat zijnde iHELKWAOEN oor melkverkooper Aanbiedingen franco onderlett B Agentschap Goudsche Courantte Stolwijk 5 Bioscoop Gouda Vooruit i PROGRAMMA van 18 tot en met 25 Angusttts l r Op vetlvuldi verlangen de beroemde kunstfilm Ouo Vadis van HESRIÉ SrENKIBWICKZ in 5 Aideelingen 3000 medewerkers 20 Leeuwen Wagenrennen Zwaardveohten 1 Gewone prijzen Aanvang s avonds 8 uur Zaterdags van af 7 unr Zondags van af 4 uur 60 WOENSDAGS en ZONDAGS MATINEE Nieuwe Kaasprijaen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drukkerö A BRINKMAN ZOON Markt BI Gouda VERKRyOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 o voor het binnenland Kraohtena Ministerieel Besluit ingaande 13 Ang 1916 25 PRUS 10 CENT AFSLUITING Schielands Hoogen Zeedijk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NIEUWERKERK a d USSEL maken bekend dat vanaf 21 AugUStUS a S tot den leU Octobet d ai V het verkeer over Schielands Hoo en Zeedijk tusschen KORTENOORD gemeente Nieuwerkerk a d IJagel en de kom vanMOORDRECHT zal zijn afgesloten NIEUWERKERK a d IJSEL 12 Augustus 1916 Burgemeester en Wethouders voomoenid v J YAN DER MEULEN de Wethouder 60 H DE BRÜIJN S Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 1 Afd Schrifteiyke Cursussen I CURATORIUM I Mr Dr C P 8CH0CH Prof Dr H D J BODBNSTEIN I Dr H C PRINSBM OBERLiaS Jhr Mr L H VAN LBNNBP I Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren vij 12 I schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld 1 A Handelswetenschappen 32 cursussen I Boekhouden populaire leergang en examen cuisns Handels 1 rekenen Handelsoorrespondentie Nederlandsch Franseh Dnitsoh 1 I Engelsoh Zweedsoh RussiBch Spaansch Maleisoh Handelsteoht I I Handelsaardryksknnde Handelskennis Warenkennis de Technie m der Administratie de TeoBniek der Bedrijfsreclame de Technie 1 1 der Etalage Stenografie Schoonsohrijven Maohinesohrijven I N B Special leerganKen voor de praktllk illploiiui s I B Talen 24 cursussen I Pransoh Duitsoh Engelsoh Italiaansoh Spaansch Deensch I Noarsoh Zw soh ltaBsisch Maleisch Latyn Grieksch Esperanto I bovendien ee Cursns in de Algemeene LiteratuurgesohiedepiB I N B Bilxondere Cnrsntsen voor het Staatsexamen Oude Talen A en B I C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen I Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig I kunde Eleotro Techniek Lijnteekenen Meten en Teekenen I Vak Duitseh Vak Engelsch 1 D Ontwikkeling en Beschaving 30 cur ttssen 1I Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psycho II logic Sociologie Logica de kunst van het denken Ehetorioa d II kunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgeschie 1I denis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Semeol I Hygiëne Schrijven zonder foaten een goede Stnl de Verbetering II van het Handschrift ving en goed Hekenen Bibliotheekwezen II Journalistiek Herhalings Onderwijs uitgebreid Lager Onderwij II Fröbelen Slojd Spelloiden Dammen Schaken Fotografeeren I N B De Curausien Herhallnxionderwljs en U L O omvatten alle Uk I I sch vakken I Opleiding voor een acte L O 4 cursussen 1I Franseh Duitsch Engelsoh Wiskunde II F Opleiding voor een M O II cursussen I Nederlandsch Franseh A Dnitsoh A Engelsoh A Geschie I I denis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wis I I knnde Boekhouden Schoonsohrijven 1 I G Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen I De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedings I leer Linnennaaien Kinderkleeding Costnumknippen en Cos I tuumnaaien I H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen I Postale Aardr ksknnde Opleiding Hulptelegrafist en Kan I toorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastingen I Opleiding Handel Opleiding Techniek I N B Behalve voor hier fenoerado ambten of beroepen geheele of I partltele opleldint Surnnmaralf en Adsplrant Commles P en T I Rllkiveraekerinssbank RI kspostfpaarbank Spoorweten Of I meento Admlnlstratle Ministeries Rlikswattntaat en I Van het onderstaande neme men goede nota I De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar I Normaal lesgeld f5 per kwartaal I Wekelijks wordt denweerling een les toegezonden ledere I les bevat de stof voor de weet die in de eerstvolgende les I eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent I en cursist I LeergAigen voor beginners eenigszins gevorderden en meer I gevorderden Speoiale repetitie cursussen De examen cnrsussen I worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit I liefhebber volgt I Agescheiden van de afdeeling Schriftelgke Cnrsnssen is aan I het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake I Beroepskeuze Ieder die ilch voor onie schriftelijke Cursussen of voor ome BeI roepsadvlaxen Interesseert vrage xonder xlch ook maar eenigszins I te verbinden ons gratls prospectus dat all verdere bl ionderheden bevat I 166 JOH GOBEL Jr Dir Mo uzunan HEIDEI U Tt EUUWEI El HEEFI ESDIUIIE ïfos EEN aEs H wmf KOKO HAAR Ken zuivere Hridert MtM TetU vloeiBtot bevordert den HaargroolVersterkt de kliersn en doet dtentt ataara Tontoum voordoUaaiworteU f Voorkomt het Splyten ta UltraUoiL Hoofdreer en Roob yeidOTneii nadat mon Koto een paar keer gebruikt heeft men ppenkelt net eenvoudig op het Haar dan wpyft Qien hot zaoht In ftene nedwwaartBcbo richting en boratelt hb flink UW APOTHEKER DR06 8T OF KAPPER HEEFT KOKO VOORRADIG EN HY ZAL ü Of rEVREDENHErO VAN ANDERE VERBRUIKERS HEDEOEELEN KOOP VANDAA6 EEN KUINE FLESOH F 0 75 wkuuoBüwaat UUilikenda p cp lBB orden dlu rll iMstmulit vm h krvKèn v n dipclile Koko luiiet Uetwf ï anUwWiat f WBlger lfc lle h dii U l Koko wofrtl IlS rIr V vlou lï 1Ar r L de h iirï 1 urpikklnjl PRUSi Fl O TI 1J0 M 100 pw MM AlUra Verh nwoordlfer Mf N Z Holland Olrechf Z land N BtaUal 1 Urn burg P DBtSIM Amatcrdam Vpat Ftl l Bd Gronlnjen Hrrnith OvBtjtsel n lma B HSIRDBItSMA BnMk ANTON COOPS Wfldstraat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 Openliare Verkoopiag TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens urb in het Hotel DE ZALM ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden j Notaris J KOEMAN van De onlangs nienw gebouwde Bouwmanswoning M E 117 alSI i met STALLING CSBH HOOIBERG verdere I betimmeringen enz en eenige perceelen best W i en Hooiland enz te zamen groot B 22 42 Hektaren aan het Jaagpad en de Winterdijk naby Gouda te Waddinxveen I Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning 1 Mei 1917 In 3 perceelen en bij combinatie Breeder bfl biltótten I Nadere inlichtingen geeft Notaris I KOEMAN voornoemd 40 iloeiliioopsle adres voor MsoIiéd is Kromme Hang 74 ROTTERDAM P VISSER Zeer mooie sollede Meubelen Inlll 2 Orapeauds ronde armen 4 mgbeldeede Stglstoelen 1 Tafel f 55 Verder Theetafel 110 Leeren Fauteuils f 7 50 Kasten f 17 50 goedkoope Stoelen vanaf f 13 d zes stuks Vouwstoelen vanaf f3 50 open Theetafels 14 25 Schuiftafels f 13 50 20 Eenver tronw dadreg S voor het maken en stoSeeren S van MEUBELEN Is by i N HESSING S Peperstraat 24 r Oeuda g Billöke prijzen prima mate B2 riaal Separatie aan alle meu S beien U EleotriKihe Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON Goud Vrijdag 18 Augustus 1910 Il GOIMHË mRMT iTi© va 5 s QOcS d Tr©rt©aa ti©TDlsucL voor G o o d s © aa 03aQ str©3s ©aa VerBchijnt da gelijka tiAlr behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyanummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem fhtnco per post 1 50 Met Gefllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBUfKHAN EN ZOOM den ïu den loop der laalüste 9 weken 860 000 vijandeo krijgislglovangien gonmalcl en 406 kanooniBn beneven l t26 mitradllBurS veroverd De ineenstorting van het DuüOalcliKJortonirijksöhe defenflüeve atetatel tu lhen tfe Pripet en de Karpatfcen alstaede de verovering van de Koekowina heeft over een lengte vlaii 200 kiloml plaat I gdhad in de Valleien van de Striyipa de Stiyn fen de Sereth is een gjnldöelde vooruitgang behaald van lOk kilooM op eeM front van 400 kiiom at door de Dlultsöhe en de OoM lnrijkk lhe bladen aaai de publieke ineening alls een Itrategislcihe teHUgtodht worrdt voo glIBteld Aan den Stqehod De streek aan den Stoohod waar nog steeds gevochten wordt is een uitgestrekte zandvlakte met weinig gras en hier en daw pynboomen Daartusschen moeras Op de kaarten neemt dit een zeer groote plaats in De zon heeft echter een aanzienlgk deel ervan opgedroogd Wanneer men door de streek rijdt merkt men het dnidelijk Het zand is daar zwart en vochtig ih verrotte en verweerde moerasplanW verm gd Lange knuppel w gtöf door de vroegere OoBt nryksche etappe luigelegd toonen hoe moeiiyk het i daar vooruit te komen De dorpen lijn sohaarsoh arm en klein Da bitede zandweg zonder boom of struik is alleen kenbaar aan de diepe wagensporen welke het drukke verkeer van de oorlogsvoertuigen daar gemaakt heeft De Stochod zelf is een kronkelende beek met vele zgtakken Door het tiitdrogen werd het moeras aan beide oevers op vele punten begaanbaar Omtrent de gevechten welke in deze streek plaats vonden schrgft een Duitsche correspondent dat de Russen ongetwyfeld geleerd hebben Zy zqn thans in staat een flink trommelvuur te ontwikkelen al kan men het ook niet met dat hg Verdun vergeleken Üe Russische aanvallen die meest een heelen dag in beslag namen worden door korte rustpoozen gevolgd Dan viel er geen schot tot de aanvallen op een ander punt werden hervat Aan het Itallaaiisctae Front Het Ooatenrijkelohe comuminiqué van 17 Aug ludA Terwijl de Italianen glitteren hun aotie tussohen Plava en de Wippaöh tot op een levendig artiUerie vniur bepark mli l ten Noorden van Dair esi Salaim werden bezet ten deden zij tuöelohen deze rivier en Chialsella vijf aanvalllan in dichte gelederen op onzie stellingen Slecht op één punt haidden oaiae troepen den vijand in een handlgemeen temig te werpen voor het overige braken zijn stommanjvallen onder zware varliezen in onö vuuir ineen Op het Tyroleriront ndsKuktejn kleine vijftndeli e ondemaroingen Op den Monte Piano en Civaron bosch en de Pranschen tussohen Guillemont en de Somme De Btormaanval leed schipbreuk evenals de door de Franschen tot vijfmaal toe beproefde nachtelijke herhalingen Na een hardnekkigen str d ten W van het Fourean bosch en ten Z van Maurepas werden de binnen gedrongen afdeeUngen der geallieerden weer teruggeworpen De verhezen der geallieerden zijn groot Ten Z van de Somme werd nabij Belloy gestreden De Franschen kregen hier vasten voet in de voorste Duitsche loopgraven Ongevee 500 M ten O daarvan en bij Estrées werden zy afgeslagen Aan weerszijden van de Maas was de artillerie bedryvigheid herhaaldeUjk grooter Een poging dei geallieerden tot een aanval in het Chapitre woud werd door spervuur verstikt Op talryke plaatsen aan het front mislukten IVansche patrouilleondernemingen Aan het Oosteiyk Front Het Oosltenrijkdche oonamuniqué van 17 Aug luidï In het Capmlgiebied veianeeeterdten wlj die Sterabo nahoogte ten Ziuiden der Moldiawa Aan de Bovea üyptiyaoa mwl uikt6n Biisnia Jhe aamvallen üvst rigesi vielen op dit tront na de reed gisteren gemelde aaoivaUen bjj Hodöranka geen belangtrijke gefaeurteniisaen voor Bij het legej van generaal Boehm ErmioUi wend gürteiren tuabiehenj P repelniki en Pieniakl Inet girootere heftiglieid gee reden De vtjandi bracht gedkirende meer d n 12 ujir ooafgebrokön zi meelsla troepen tegen onze ateilingen in hetVMur Dömeeete s tonnaanvallen werdtefn voor onze hindeimiseBn geBtruil Waar het den vijand gelijk bij Majiajov tijdieli kgelukte onise loopgraven binnen ted riqgeni werd hij door onjze reserves teruggeelagen Het glanBrijkffl alsiaan der Ru siaidhe aanvallen ia evenzeer aan de voortreffelijke uitwerking der Duiitflohe en OoStenrijkalehe batterijen aie aan de dialppere houding der West Hongaarsohe i fanterie reglmenten no 12 en no 72 te d nken OnE © verliezen zijn gering d e van dien vijandi buitengewoon slwaar Yerdier noordelijk nietel vani hilang Het Busisi he noKeneief Uit Parijs wordt gam©ldl Op het Ruasialdhe front hebbon dè Geallieer Pe Oorlog Bi3=LXierxlarLdL Aan het Westelijk Front Ingenieurs gevraagd By de korpsen van het leger is volgens de Avp een opgave gevraagd van reserve militie en land weerofficieron die in hun burgerwerkkring als civiel electrotechnisch of werktuigkundig ingenieur werkzaam of hiervoor in opleiding zyn Brood voor België Nat r wy vernemen zal uitvoer van brood naar België de volgende week geheel stopgezet worden Handelaren in binnenlandsche granen Gisterenmiddag half drie had in de bovenzalen van hotel Ooomans te Rotterdam een bijeenkomst plaats van handelaren in binnenlandsche granen gevestigd van voor den oorlog in de provincie ZuidHolland in verband met de genomen tegeeringsmaatregelen Het voorloopige comité dat dwebyeenkomst belegd had bestaat uit deheeren Fa Corns Doelman Maasslail Oebr v Beekum Rotterdam L A Kronwel s Gravenzande B dePater Rotterdam Jac Lammens Zegwaard A I Verhagen Naaldwyk J J Key Moeroapelle A Smaal s Gravendeel J Overdorp NieuweTonge Fr Gondriaan Ouderkerk a dIJsel Gebrs Veldhuizen Zegwaard on Al Verveen Berkel Msb Bonmien op Vaneti Uit Weenen wordt d d 17 Aug gemeld Ter vargeldlng van den vijandialijken luchtaanval op Trii deed een vliegtuigeHlkidear n den nacjit van 16 op 17 Afu een aan val op Venetië Het Statrioiu het arsenaal en de militaire inriditingen werden overvloedig met liahte en zware brandbonlmen bestrooid Veie treffers wend en gemaakt en öên groote brand in de etationddlelpöts veiroorzaakt Een tweede Smaideel deed nnet öuoees een aanval op de binnenhaven van G os de batterij aan de be nadenlSonBlo en de militaire werken van Monlalcone Ondkinkei het heftige afweervnur keerden alle vliegtuigen onbft atdlgd terug Aan het Z Oostel Pront Onrast In Albani Uit Pa i wordt d d 17 Aug gemeld 1 Helt onttnkkffli van troepen aan bet bezetUagMeger lm AlbaniU waartoe de Oostenn ei in denlaatsten tijd genoodzaakt waren over te gaan herft een oninïiddlallijke terugwarking gehad op die stemming in het land Volgens bdriehten uit Athene maakt de opstand in Albanië atielle vorderingen Talrijjke jongelieden uit Ëlbojssan Tirana eu elders welke de OoBtienriikers voor het leger pogen aan te werven vluchten in d e bergen waaar zij benden Samenstellen die die OostenrijkiSdhe convooien vooienlevensmiddelen en nlunitie aanvallen Er heerSoht groote ellende bet AmerikaansMhie hlultucomité verklaart dat 150 0Ü0 pewonen zijn omgekomen In Afrika In Diiitsah Oofit Een Kauter telejgram uit Londein dü 17 Aug Imdt Genoraal Stautz meldt Onze Strijdkrachten die vaa de NlguTu bergen voorwaarts dringen aijn thans Slechte 25 mijl van den centralen Spoorwtlg verwijderd De belangrijke stad Ambrohi eni het militair kue1 lati n Jiogmojo op 36 Het 1 r a n a c n e coiiilniuai j aé vaa n Aug luidt Het 1 ranelohe offeuslei wondt in PitArdlie voortgazet en heelt spoedig zondto groote varliazen oazöraijidfl na een wetloverwogen airtUlerjSliwrohe voorbereiidling van a dagen die oowiufllkenjbare ovefrmacht op de Oultstohe tegenbatterij aangetoond daar deze niet in staal wa het velniellmgöwerit te vertiind erea Het sluccee gireren op het f roni befaaalKÏ is het begin van aanataandte lirijgpoperaities Het ia d arbij niet zooc dêr nut op te merite dat elke aaoval methodlisch uHgevoepdl ateadsde verwachte resluitaten i oplevert Ue knjgkJvernichtingea aan de Soanhie toonen ineglelijke aanj dbt d Frausohe troepen een werkelijk o forwioht verkregen op den vljanjd dSe gaandeweg terugtrekt De ziwaÜEke reacUos dar DuitsdierJ en de afwezigheid zou men Jtunnen aeggen van een i epaald offeniakeï hetgeem in strijd ie met de gewoonten lHX it öh erd doen onze a jneilcelüjke nog te meer iltkoiniien Op het Somiie front pbogld Ehiilsfcihers gedslrenide den naiettt geen enjb l n teigenaakivai te dben I De Franöldhe tffoepeiK erötjeHiten ver De artiiUeri atri d dkturt llljeond r hevig voort in de streek VBïi Mallrepafll en in den selctor van Belioyell SaJnter e Op het ovqrige fr nt was die nadit kaïlimi De H I voor OudBeyer land Woonsdakafi dezer hadden te OudBeyerland oe raadsverkiezingen plaats weÜce in varband met de kwestie der oprichting van een hoogere burgerschool ditmaal byzondere beteekenis hadden De uiihlag der verkiezing was dat de vryönnigen vereenigd met alle katholieken en het nog Meine groepje vrye antkevolutionairen 6 voorstanstanders der H B S by eerste stemming ih den Raad brachten terwyi slechts 1 tegenstander door persoonleken invloed gekozen werd De uitslag was eerst laat in den nacht bekend en werd door de talrijke aan isdaWMdei Het Engel che omnsnuniqué van 17 Aiulg Inidft AJ gevolg van dön Btnijdl ta dens dien a geloo pen nacht öohoven wij onze linie ten westen en ten Zui WeBten van Gluillamonit vooiruit Ten Westen van het boatoh venneeélerdlen wij vijandelijke looipgiravon over 800 ysjdsl Het Duitsche communiqué van 17 Aug luidt Het vuur der geallieerden ten W van Wytsohaete evenals aan en ten Z van het La Bassée kanaal was van tijd tot tijd zeer hevig Nadat reeds des morgens krachtige Engelsche aanvallen op de linie Ovuliers Pozières en ten W van het Foureau bosch waren afgeslagen gingen na krachtiger voorbereidingsvnur en met zeer aanzienlijke strgdmachten de Engelsohen over tot een stormloop tussohen Pozières en het Fonreau Feuilleton den brooiweri HeogW in denloop van nauwelijkis twee tientallenvan jaren tot de glro tMe vennootsohsip der Beionjiehe hlootdbtad had opgieweritt I Juiat dienden de gieglallonneeTde knecht de heeriijko forellen rond toen Lorenz StadJbauer opetond en tegen zijn met Joèannelsberger slot goviulö glas tikte Hij hegion Waarde gasten Mijïj hoogjvereerde döanes en heenen ï Geen aarzeling of zelfs maar eene liohte titlling in zijn Btomi aooa i doirtraSgoD die Loreniz Stadlbanjier nog niet kenden bij een rijk geworden bieitbrouwer zoiudkm heHben verwaldhli Nean een verheven rust en aeöterhfeid een volltoimen Mieereehing van dm toestand lag in elk woord van den siprafcer Gean wonder I Hi w toch sedert bijna tien jaren de leider dter liberale partij in den Landdtjgl en voor süjn wateprelfendheDd had menige clericaal zich angttag nüoeteo tenugltrakken Niet om d gebruikelijke en gewoonlijt omfcedluidtade bcgiroetjmg woorden van den gaBtheer tot ute ridhlen hdb ik het gewaagdi uw aandacht Voor enkele miiniuten van dtei zeker nuttiger bezlglhaid van eten en drinken i te wenden hoorde man nu de door de gidieol l aaJ verBtaanlbare Stom van den handtelslraad O neen I Ik wiWe integ deel dezen uitgelezen kring waarvan elk stichten voor jonge flloblldens die eens per jaar tot een bedirag van vijfduizend mark zal worden uitbetaald En wel voor het door de jarig e uit te maken beste Sdhildierij welk onderwerp het oek moge ZJJn En aan daze mededeallnlg dlames en heeren verbind ik den wenaoh dat deze Molibtapn B zijn dragena roem en er moge brengen en dat h j zeer veel jonge kunstenaars moge aaneiporen te gedooven in het oude woord Wie waagt wint Melitta Stadlibaluer en bSkoorlijke blondine met gnoote blauwe oogen die aan den anderen kant der tafel naa t epnen jongen hoogöt modern gdkleed en man zat van ongietveer vijf en twintig jaar wl erp hatho fd trotstóh achterover De wioorden van haar vader dht de prijs waarvan zij reedö lang had gehoord haar naiam zon dragen Streelde haar ijdkmhaid En toen nu de jongle man naast haar half tot haar an half tot zich zalf gprieht zefd e Melitta pri i dat zwu mij werkelijk uit dan oiuden rtaur mkken an tot weric ki aainzetten zeide isij eenSklaipé Dat zou u werkelijk geen kwaad doen mSjnflieer PonSt als u rfdit ook eene van de eeuwige theorieën Van de kroagloopers wlldet loSmaken en aan het werk glngt Js dht veibétijk uw meeulne HooPEisrrw i lid a aonderbjk an allen met alkaar zich zoo levendig interesteeeren voor de © ntwlkketing der kunet in onze lieve vaderstad Mlinchieai oen mededlQeilin g dksen die hier zteker op vmdhllbaren bodem aal vallen Vanavond vertoerft todh in omö mlddeto een kleine aidhaar wakkiere jonge kunetenaare aan wie Jnijne med ödeeling avaker eenige opwekking zal geven Gij slllen weel hoe moeielijk het voor den jongen adhildielr isl oiiet alleen tegenwoordig diat te zeggen zou op jn Transit onibillijk jn maar hoe moefielijk hij het in alle tijden gehad heeft om tot waardaeringi cces en eindelijk tot verdiensten te geraiken ant zpnder dat gaat het nu eenmaal ndet Nu heeft mijn browwerij in het begin van het najaar haar vljftigi jarig juihilauira gevierd Het fia waar vijftig jaren geleden onder mijn vader zaliger was ze nog niet wat ze mi i Maar In dik geval hel biery heeft in MUnldhen van oudpher zijn man beter gevoed dian het dook dat met Meur en atarrtimiig bastrekpn wil worden en daarom heb ik het niet onbillijk gea ht al hel bier een deel van winst aan dé stiaffcïoederlljk bedeelde kunst aIBtaiat Het ia den heeren en dialmeö bekend dat mijn nig doditertje Melitta vandaag haar twintlgWen geboortedag viert Nu beta ik berioten Usl viering vata dezen een MeHtta priisi te