Goudsche Courant, maandag 21 augustus 1916

55e Jaargaog Maandag 131 Augustus 1916 No 13169 Aan het Turksche Front Do Engelistohe oppeifljevedhiebibor Dliff teruggeroepen Een Reuter t egranti uit LfOnden meldt D regee ing belaloot dat genaraial Sir Bea uchamp Duft oppeilbetvedhebber van IndSë naar Engeland zal teru gkeieiren ouï nvededeelingen te dben aaoi de ootmfenisiBlie voor Miê opota3nië Sir Charles Oarmdchael Momro voilgt DuH op KriJs tverrichtiasen tter Zee Engel che oorlogSbichepen getorpedeienl Eon WK ltftelegram uit Berlijn meldt Giateren hefetoen dhiiWbooten van oTw in de wateren van de Eitgelfi Che OioB4kli0t een kleinen kruiaier en een torpedolbtootjvemielw der vijanden vernield Voorta zJjn een kleine kruiser en een r4vieral fip do Oir lorpddoelchotcn emiMig bee adigd In HuBllandl De politiek van Saeiaa Zeills na het heengaan v den Kntfaiak en ininieterpretatdenit Sesanof zwijgt de critiak der redactionalare per dn Hu ftanid over atfju p olitiek geleld nog niet Een oorreö ponüent van het lierltner Boge latt deelt mode dat de J towo Wramir In en hootdï rtikel Sa uof te lijf aat Het blad zegt dat 8ai3 onof een goed en edel karakter ibeizit doch d at een hooge en v irantiwoo rdeUJke pxjdt gelpijk hij bekleedde eig eniaiehappen vereiiBlcht welke Basionof mHat Du4t sicEblaRd wachtte die oploelaüng van deih Oostenrijk rfcfc onlgaalI1 cn crifiSs met Serv in i@l4 niet af zoo BfchrijiEt het blad doch verklaarde Rufl land en Frankrijk d en ooirlog Het wend toen dluïdelijk dat T urkije ook injgnjpen zon De i Éll che diplomatie haaatte srich niet onr aan Turkije den ooirlog te verklairen vóór dat dit land gelegeqlteid had dch diEüartoe voor te bereiden Hetzelfde getfchledde met Bulgarije dat ook g apaard word tolidait het te laa wfl Het Riiaaiflinhe blad rteflt het zondenr gister vwn Saelonof wn n wa airin aan de etx preraie r wordt verweten dat hij Kn iLand aan den Duitaichen aan£onw van den Bagdalda onrweg heeft doen luedetwerken dat hSj de Eufilsielche belangenaïeer in Porzie voor de DtnitefciharB heeft opengefeteija dat Anatotiö In Dudtstehe han len i g eraakt dat d e Dujt rher zacfa aam den Bolslporuft heb Perfecta iroote lekkere 3 cent Sigaar Met liet warme weder bevelen wij aan onze en alle soorten LIMONADES Aanbevelend L VAN DER BEEK LANGE TIENDEWEO 28 TELEFOOa M Telephooniiet Gouda Aangesloten Tel no 501 C RADDKB Pzn Ridder van Catsweg 52 Tel no 502 C A SOHOTBORGH Verkade i Koek en Be schaithandel Qroenen daal 9 11 Weirktiiijk i t u m panning n jnheeï 1 oröt V Wat wlldet u van uwe vtrijheid zeggen V Dat ze uit zou kunnen loopenop de keten voor een andor ai een gouden kelen Hij lo vo i de gelukkige Hij leve Het opiulente dinea en die vnrigie wijn het geaprek ni it sfjn bekooxlijke buHurrouw en de aankoxu ging van het uitaichrijfven van den prijfi haddien Forst du een opgeiwondieii BtenKning gebraoht Hij wa reedla dikwi s gbet bij den hanfdelBiraad geweest het waa vandiaag niet de eerste keer dat hij de eer hAd deidoohter des faulzea aan t fel te geleiden en deae directe toospellng van MeHtta op haar toekomfft benam hem een oogenWlk de koele rutft van het overf Hij had oogenibllkken waarin het hem een wreejd genot veraicfcaite zijn modemenöchen de waarhrid te zeggen en die hem den wrok over metiirtshen die hij maatochappeli bewooirreoht vond gewoonweg op de tong lejgden Ku in MiUc en opwellint van zijn gevoel zeide hij oo k nu tegen Melitta Za eens een luitenant of een jüirist dezen gioudien keten dlrafeien SuJI ro i w Melitta ibagreep zijn bedoeling onmiddell Wordt verVolgta Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drakkerg A BRINKUAN ZOOK Harkt 31 9oada VERKRUGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Raas met aftrek van 30 o voor het binnenland Krachtens Uiniiterieel Beiloit ingaande 13 Ang 1916 25 PRUS 10 CENT 3 f Met duidelijke zelioverwjiinki be fcloot Ench eii i aliijk te dpreken No even wacihtte hij ea ato een gctied overbcK e inleiéing klonken zfjn eeiöte woorden Ik wil niet voor u verawijgen wat mijn ware overtuigtug ia mijn iiMvig ït en meest pamoonjijk Voelen Hetgeen onB 200 maakt tot hetgeen wij rfjn aicb neen niet wat wij aiji aooafci wij schijnen zooate wi zouden willen schijnen aooaj wSj 0114 geven dat i geen geblai eenühaid zooalii a het wilt noemen dIat i on maaht dkt ie zwajite dot ia onvaraiogen ja cmvemwgen andert kan en wül ik het niet noemen De roote kra l t der vooa atgtgaae eeuwen de lelvenaiviredjgde van hen die toen leefden die een naleven e daarom ednkkigen tijd voonBwacht imaSen wij naikomelingen Wij willen en wiiHen wi zmêea glraagi maar wij kunnen niet en het ontót ten J vernJetigendB Wt dat 1J nlej F ne Likeui n WUNAMD FOCKINK Amsterdam Verkrijgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Gouda Td 7 Het leven In een doikbooL la de Mfundieaier Poet beeft eea m traofi het leven in een dkiiUboot fcesrihreven Sietwijver saeigti Het ia bekend genoeg iiaX le voomaamlBte eigen dhap van het loven in eene dKlibboot IH dat men zdvAi looeilijk bewegen lean Iniflen men er ddhter eenden tijd in gewoond heejt IS dat atlea zoo erg niet meer In bet a femeen kan men eAter wel zejgigen dat een middlelmatlg groote fitohuilplaata onder een loaiïgiraaf t elangrijk rukner ia dan de ruimte ïïe bier voor een dOiajiJn menfiteheti dient al aUap en woonvertrek als ve d5t uken en bovendien nog als torpedokamer Daarnaaat öiediW door een gordlijn a e tAifMlvm is het vertrek Van oflflcieren ongeveer twee meter lang nog niet twee meter ho ng en jujet breed ganoe f dat tnwödhen de bBi le alaaplbanken een tatel kan staan In zooveitre i dit aieer geïieielljik voor de drie heeron He er in haitsaen moeten maar dj moeten het ziidi ilatBn weHgevaillen datiaderr van Qvé die naar de matdhlinekamer wil gaan dtoor hun vertrek gaal eo hes xp hlun taenen k opt te Ira ppen en diat no g wel nfet de zware zeelaarzen die wi altijd aan heibtben Maar ook daar aan kan nwn zich wennen In de duiJdboot heeralrjit natuurlijk niet altijd een Uutengöwoon frtabche lw t Men kan dén geur van petroJeum akneeroflle èn benzine conettiateeren maar afgezien van deze men SeU iB de Luciit tamelijk zuiver Nil en dan ia zdj wel een beetje dik men ao u ze zeer goed in at ken kunnen antjden en eSicaar deze naar den kop aimfjtea maar d U strijdt tegen die kamaraaidElcbappe lijke gewoonten n daairom doen wij itet niet Het eten 1b in het aigenwen aeer goed eta zou nog beter wezen indlten er geen ailalrm bafltomi Alarm wil zeg ien iedeireen op liin dlulli btatlom Büj Voorkeur komt het s midldag wa Ttneer men juiirt ten wil Met tranen in de oc gen ziet men het dampende eten koud en ateadh koiudér wordeni inden het de grootste toenaderit tot het absoliile nulpunt dal praetlak te bereiken is bereikt hoeft dan kan men gewoonlijk eten Gaarne koBnt ook hiet alarm net in d nren dat men in den diepeiten slaap ligt Uan ratelen opeen do ibellen en automiatiöoh al ringt nron uit zijne kooi naair zijn dtoikStattón Het slapen iS een aeer nuttige beaigheid indien men het niet koud heeft wAnt het woonvertrek is vaak aéér koud Welittwaaa heelt iedereen n eiectiriaidi verwarmdogistoeetea ftiiar men laai ze gaarne vooirzichUgHMdMiaive op de weH achter tenecirste i jin ze daar volkomen vMlig tegen besfchadlging en ten tweede g ruiken ze geen stroom Wie het koud hoeft kan imimeiB in de madhlnekamer gaan daar 1 het moaatal warm genoeg en d noode kan hij os den Masblmotor gaan altten Dat mèa dagen en wekoniang niet uMdekkeren komt en zich nog üedhtsi in herinnering waScht dlaaraan went men ook bij slot van rekemuigi Minder aainigenaam Is het dat nmn dien gcheelen ti B over zjjn Watowe pak nog een leoren pajt moet dragen Dat hebben do sloldlaten te veJ tetenroin e niet noodiig Aan het einde van eiken todht heelt Wep aile zichtbare lichaamBdeelen zoo m dikke laag van vuU vet dat men er gamakkeHjk figtuurtjaa in teekenen kan Zijn eetlust verlieBt roen daalrbl e tar in het geheel niet liet leven i SomS heel aangenaam en de geeat verlaat onS niet aJKieiij Bvennin hondt de pmmoftoooi ooit op te aipe len Wannear de dWkfcoot aan d oppejrrlaJkte koont gaat men gaarne aan dek om den aeawlnid om de ooBon te laten tluitem Dal doet hfl dan mee tal wel zm emergleJi dat m n weer blij i wanneer men beneden UI Men vedhelngt Hdi wanneer men in de haven komt men verh ugt zirli ook vanneer men weer uitloopt oJffldat men to 5h alM1d weer hoopt dfeit men leW voor zijn parteboiop krijgt Dan is de moeite to h tenndnMe niet voor niete geweert Advertentiën V Geboren WILHELM RICilARD oon van P HEKKEB en S J HEKKER AsiKtz Oonda 19 Aagottna 1916 10 TE KOOP angdioden een prima Fototoestel Uapoamera 9 X 12 met idle benoodigneden Koo goed als nienv Brieven onder no 3886 bnrean GloadMhe Cotuant Harkt 31 IQ IN LOSSING Het schip Berdina II met een lading Prima Grove en geklopte Belgische Gascokes voor Huisbrand en Industrie Streng coneurreerende prijzen Au beTelen4 N y Vereenigde Brandstoffenhaiidel v h 8 D BOON en flraa P DE VROEDT TURFSINGEL 14 TEL 119 RotterilainsclieGriiit iZaDilliaflile Baggeimridepneming Oirsoteuri H OASTERMAHS Hxn E6G TllelotD 143 Midm ESIIimiD Speciaal adres voor het leveren van groote kwantums ZAND voor ophooging van Terreinen enz so RIJWIELHANDEL B J VANMAAREN TELEFOON 330 WESTHAVEN 55 AGENTEN ran het ADEK RIJWIEL Groottte reparatie inriohtilBi Alle soorten Onderdeelen Binnen en Buitenbanden HEDEN ONTVANGEN GiHiote Sorteering Damestasschen in Aato leer Safflan en andere leersoorten Ziet de Etalages Probeer eens onze staven Hnishondzeep I Per staaf i 5 ons 30 CENT AANBEVELKND 58 Fa G IJSSELSTIJI BLAUWSTRAAT Ta EF INT 122 I Anton Coops Drogist WQdstraat 29 Dienstaanbiedingen lUieiunaüekwatteii Thermogènewatten hebben in de Cfoudsche Courant toeAi ameaeê ar D e adTerleolita kasten sleekto bij Tooraitbetaling 1 6 regels 0 36 voor elke ragd meer 6 oenta Opgaaf nitsiaitend aan hetBnrura I Bestel thans uw DRUKWERKEN want de prijZCn van papier en enveloppen blijven stijgen == DOE uw VOORDEELt = Wij leveren U keurig uittevo rd weA tot billijken prijs Drukkerij A Brinkman Zoon HUIS te huur gevraagd op goeden vrooUjken stand ook genegen contract over te nemen 7 Brieven onder nnmmer 2887 aan bet bnrean Gondsohe Coarant Markt Modjo s weer in groote Tdorraed roorhanden VRIJWILLIGE OPENBARE VERK00P11I6 TE ZEVEHHUIZEII ten overstaan van den KotariB REMINDERS aldaar b veiling verhooging en alutg op Zaterdagen 26 Augustus en 9 September 1916 telkens des voormiddags te elf unr in het Café St JORIS aldaar van Een hecht sterk en goed onderhonden lOliDSfOil met Stalling voor 13 stuks vee en 2 paarden voorts WAGEN en VARKENSSCHUEEN geriefelHk ingerichte Woonvetttekken met ERVEN WERF en HOOIBERG met ongeveer 20000 Kilo HOOI zeer gonstigstaande en gelegen binnen de gemeente Zevenhuizen aan den Groenenweg kadaster Sectie D ns 987 988 989 990 514 samen groot 6 Aren 38 Centiaren alsmede Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 15 November 1916 luiiililebiillileMlilieep 41 Nadere inlichtingen zijn te bekomen bg den eigenaar an bewoner den Heer M EARREMAN Wz en ten kantore van voornoemden Notaris 4dverleert in dit Blad Openliars Verkooping TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens 11 ore in het Hotel DE ZALÜ ten overstaan van deo te Haastrecht gevestigden Notiris J KOEMAN vah De onlangs nienw geboawde BogwnaDswoiiiiii E 117 met STALLINÖ HOOIBERG vwdota betimmenngeD enz en enige pf oeelen beitt Wei en Hooiland enz te zamen groot 8 22 42 HeMaren aan het Jaagpad en de Winterdgk naby Gouda te Waddinxireen Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning 1 Uei 1917 In 3 peroeelen en bg combinat Breeder bg billetten Nadere inlichtingen geeft Kotan KOEMAN voornoemd EledbUche Drukkeril A BRINKMAN ft ZOON Goud Ver8ch ijnt dagelijks f iI iAl i behelve ZScaq ien Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i t l iÉ Idem franco per pogt 1 50 Itet Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaa Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 PRIJS DER AD VERTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewljsnammer f 0 56 Elke regel meer O iO By drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen p r plaatsing van t 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon latero 82 ïïitgeTers A BBUKpUT EÜT ZOOH M iivier ueii OKKréuiiOÉjK m 1B faili eeJc V an 1 t lgop o l waerp t u oivz e eiemeateai den vijand in de richungvan i etnëfe ui tei ug in ide iliotitin van KiirliibaJ a deed de vijaqu eeqaaoivaj op de hoogte üMe wij aif tJoegieni 1 Het Duitöch olmimluniquié vaa 30 Atjg luidt Front van VonHiur denimrgi Aan do öereeiaa ten NoondMjoöten van Djekjatiscy wea den de liU£ BlfHloho pogangen om de rivier te overetohrijdett vemiddd Aao beido lyilen vau AudkA Ozerwi oze aan de Öitoidhod ia hiet geveic4it met de 0 $ den Weetelijlteo oever opgedrongeb troepen nog aan den gang Bij een geölaogd eu tegeawianval werden hior 6 oöiciaretu en 3b7 manakiiaippen gevangen geiiiomen en 6 maclhinelgewerein buit feonaakt Ten Ooeten van K iöie iin wieJrpen wij dte Huia öeb uit eenige vooriuitgie Bicjh Vöa loopgraven tïont van Aarl erfiog Karel la het NooTÖaliJke K arpathetn gelbied viej nielB helangri lcB voor Ia het bej giwoud tolden d e Dtullj e llroepea ziich in het bezit vaa dien bengi Kreta t n Zuiden vam het Ze tte en s loegen krachtige vijandelijke tegenaanr vallen aan de Mag at Het Oofiitenrijk öct © oomImiUr niqiué van 19 Aug luidt Front aart ertog Kprel Beweeten Moldawa in de Biü€i o winA fimQn bataljon Hpnvedinianterie en Duitaltiiera de Mflgura hoogte waarom s waar iti gestreden De Raififcon lieten GflO gevangenen en twee nuadbinelgefwereai ia handen der aanvaliea aiobter De Eu iialchie tegenaaaivialUen oxlB llukteQ Ten W van Zalbae deden wüj de VQfuri i tge iolhoveu troepemdoelen na he ttige gevecht u tetniggaan Vlait ten NoordWoaiten vaaytanJelau weörden oiiKie jagefm een voorwaiarttilche bewelging der RuelHien al l ront Ilindenlbmrg Bij SeelwoTiJ jBitudtten wtij d en Ku rialcfaea aanivaJi Bij Totol aan de Stctcfaod dk ng de vij anü tot in on 6o loopgraven door niaar Mj werd veirdinaven Een aanval opnieufW door de Eu blen onidernodmen 1 nu aan deki gang Het OofiitenriikjBlohe ooranniniqué van 20 Afuig Mdü Firoab Aöirt hertog Karel Ava de Ma r ten Westen der Moldawa werden voralöheddene aanvalkm afgdalageni De Duitöldhe troepen vdrroeestemieni don berg Kreta Ten NtoomdJan van den Tartarenpa mistten krachtige vijandei ike aanvallen Ten Zyideni van Horoizanka dreef onfi gefilchut 1 juiifoiuUu pet V uiur iiiuu eon uHJieküg Qüüüc toe iu i utbanuigtiai v ara een ij uiU 0cdlie OiVeivai op eeu ueir klean ï ran che posten ms V etUo gemiakKoujk alg Bla g in Uedita van d e MW Het EugeL ohe oon m uni ué van 20 Aitg luidlt De hril iGthe troepen vennee terden eeu hoog t0 ea aui Ooeten van Thiej val en aciioven hium linie halfweg bot GiniOhiy kot B an Ava raind vasi GuiUemoni vooruit Zij oaiinen 796 nsan gtefvauw gen Aan beiide ia A n van den weg Poatóre jöapaiim tiiehoveni wii omze linJie 300 yacife ten Noordoosten van den wladsnoien voonult De vijiand etlijke artül€ rie 1 8610111001 onsse atelUnïgieui doch d e iniantetrte kwam niet in awtie De vijand beflöhoot ons evenjOen van uit 2 00 atdlingen bijden Viei siprong van Ypereo en het kanaal van Koosnen en in de oalb edd van Hoo llB 60 K den Ver raniden mo Aan het Oosteiyk Front Het H u ai öi 1 B c h © toiamkinniué vaé 20 Aug lioudt in de 0t reetk tea Wasten van het Noibelmeer nlk gea wij de aanjvallen dar DiMtacfaera mt4 aware verUozeu voor hen af Aan de Stocjbjoidl vcirmieeB tierd iai onze troepen in de ritrieeik van het doirp KudUi a Czerwi oiïae de hoeve vaa CzerwWoze en venöcjieiötene hoogten Een heet geveldht werd om het bezit van het d onp üciboly gelward dat van haofj tot hand ging en teq otte in ona beteit bleei De koaak ken dledea een dharge en akubeldei meer d an 300 Ooatetairijkeai ne Wij naanen in deze sbreek 6 oflioiet ren en reeetr dab 600 soldaten gei vatNgen en maakten 15 n trailleuirflÉ 2 bottHmenjwEiripei een zo feIli Sit en 5 ielfi hoontovgtellett Ijuit In d e treek van ÏLoroBtaiez ven dromgen omze broepön den vijand vai de hoogten ten Wetften von JaMo nitza en bezetten deze hoogteni Aai vuwir een ü mkkende lïfligfelMcftie colonmo uite n Front Vnn Hindeal iilg Bij Kiflietlin veirdrevdn Dultdehe afdeelingea den vijand udt eerag © vooruitgedöhior ven loopgraven bij Jluidtoa Czelrwi zoze waatr de BuMÏen tot op den we0teflli ken ooveir wareta voartgedrongen Een tetgenaiaiwal mioaikt gloaden voort ngi De vijand liet 6 ot ficieren 367 man en 6 nuaMhinege w eren in onu e handen alcAiter De Oorlog Aan het Westeiyk Front B et Fran biic ie oouonwiiüquévaa Aan het Zuideiyk Pront Uit Pari 9 wordt did 20 Aug gOf me d Ten Ooaten van KavaiLa drom gen Bulgaarache XMitroullleia in dé richting van Kavala op In de streeii van ide fitif ema beeette de vVjiand de Grieicalche forten biae en Btar ohiata op dien linkeroever en flichool n elementen aan de oever det rivier vooruit Tan Weuten der Stroefma werd en Bulgiaaralohe aamvalleo op Poipy en Mtoia dtoor on vfuu g€bt 4Lt Bij het Doiranmeer öloegent de EwgedaJ t roepen de Bulgtaelreicihe aa vall ftn op DokdzGÜ a Op den Wee telijkem oeiver der Viardar isi het ge Hkshutvli r zeer hevigf o a in d e ötreefc van Majaidlag Ift il treek ten Zuiden van Mo naatir woipck de atriid aa u de oöver der Dötmica pUisachen de voorpoetett dejr Servdöm eh de BulgiaaivJche trijï brachten die vanuU F offina t nï ken voojtgeawt Het Du4tei he conuïiioiqujé vaa 19 Alt luidft Een t6genaanivad ten ziuiiden ea ben i üBten van Fflorin maakt goe den voortgang Ten iauidlwie t€n vaa t Doimpraieer hebben de gevööhten zich m t omdembrekinigen bij de Bul gaaralche vioorultjgeialohoven Me41lingea herhaald Ten öoaten vian d e Sttruma iel d Vkiundi Balkan Bariyd PJamna ovcaach redew Bufcgatneo en GoalBeerdetn Een Kcftiter toitgiam uit tialottiki meiidt Jüen hevige atrijja van man tegen man woedt om net beEit van het dorp Dolüaetti dat wij den Ibn Aug hiöbiben bezet In üen nacht van 17 Ang venneeeterden de Britten de hoiogie welKe DotKttzeli beheerjOcht De GHekfiiche troepen xiia uJtDeoïir Hiamar en Stairoaiiita teruig gefcrokkeit itt antwioord op de eom maüËl dxx Btulg reu die deze tel lioigen hebben beaet 19 Ainff ivukW jje J rauBJciiio troepen za n voortg egiaaa de varoveria geu te bave tlg eiii Dq krgj verriQb ui n£ n bg d e £ oinBae en V erdlua a b FEltckelijik wmai taln na netiDüinibai emeat waarbij de vij aad lij kejiofliitiee g€ifa eet ea al oatrecMePcB wei den Oe Franalohe veffhezen diew riaig talxijk wareai wertien dioi rhöt ucccö bekroomdl Dit tóh opmerk ondwaarddge rcelultaat van oeonvörgelijkelajkö oveireenfJtjECtolng dm Ihau atvoireijis tot desi aauvaiover te gaao tueÈfciheu die artillerie het vliegrwet ein ea ée aniaaterie be ataat i e bladeoi zetten ulbeeni datde fltohaaraMbie der l uMto e troepenna elik Fract he v cimdeiriiQig loit eeégebrek aam epicQ e in d reaictiesleüdt Zij komea tot de alotHoim datv n d 30 di vJME0 dli in Juii toreanoTer het Franlslrihe offenöijel ge siteld zöin op S l Jiuli aog 9leicihtö 13divasiaa in die vhiuiriinie overfcïelven terwljt 8 nttaa de alöhterhoedetredefrveen 9 aanmteritolijk venzwakt tettuiglgenjomen zijn Twee Bkiioceeb en telgielijrkertijd in de mee belangirijkie seotoïren van het Fran iche fnont behaald toonen dluidelijk aan dat d vijand onidiaÉakB aiosnÉmiige ccei B a en ffltmtge faerlervinigien van geeJatikcadht zi L Initlattdt beslilHt id kwüUgeraajkt en dat de dtrijd tot oen defemaief optred e n 19 terugigebracbt Denna eft fro ken en overal plaate heibbende Vorderingen der Franfildhon7 ijn van idien aard Wat aitj een a gëhteel vefftroiuwen in den afloop vaahet oilientftei bevastigeni waarva i de hiwdJIgie o peratiea gflechte de inJediding uitmaken Het Frainslchre wnuauaiicpjévan 20 Atg luidt Op hiet SoartroöÊrontwaH de naiïdit kakm Op den reöhter Maaatoever toon 3ien d g DtuitaidheTBl zich gadurende d m Biachi aaer levendigi Na een intfflielef hoanbandiamcnt vanvele uren poogden de Düilriohersiherhaaildelijik het dorp Fleniry op deFranjaldieti te heroiveran AJ hunaanvallen waaronder 6én uitei hevige werden door het Franeicftie nnw gestudt De D talcherei leden aansdenlijke verliei en en Meten gtevan genen in d e handieu der Franisbhenanhter Teraeffder ld deden deDkitt ctiei een aanvaj oP de Frai he loopgra ven ten Noond WeBten vaox het werk van Thiaumont Ooik hier hraiohthei Feuilleton ii F menmnld een goed hiaatr vinden duizend onAwtxeden wegen vo eea ndetuwe en ongeihoo ipB kiunst die onff die de menaictyiieid zoogenaamd verloaeing zal brengen en hqtubeni mdi€jd aa d het oude dat wat geweei t IS niet verteerd niet ibegirerpen beB trijd en het wöiTpen het oveöboortü Ên weten toch zoo goed als leniiaiid ande i dat er maar een een eeuwigö ècftioona en veihevienH beataat dat wij niet 0000 iia kunnen doen omdat wij allen fltumlperfli mooipraters pochette keireU z n die nietff ander tounnen d an mtet open mond Btaan van wip allleni men metHam let zoiu kunn en zefglgen dat het niet de iQvoieitta waard i dat dezulken tu achen hemel en aarde rondlooipen De kneohtiu wihonken cfaajn a gne in de gflazem MeHtta nabn het gfunji e ock enr blik waar oaö het göelpreüt dat naaiwat al te ern iig vrat gieworden een meer oippervlakkige wending te ven j hief het glas op en met een onivergielijfeelijkeaii onfaudhterenden toon zeide sA MljiJieer Forat ik d rinik op het webaijn en de kunst van hem die niet waard ia tiKÉ chéa hiemel en aar de ronid te toopen en ik wenseh hem dien Jtfelitta prilBl toe Een gSasbejdere lach vo e op haar woordea nadiat zij met Erich had aai eHtooteDL Ook hij werd tdjooir d6K n ladbaan geatoken Dat ware te overdeuikien juffrooiw zeide hij nju atoh erteieiu Ea de pnje van uwen vader ddhijntmij op zictuEcif volstrekt niet te verachten ï at zon ik draken m jnheer Forat 1 Vijl du zemd Maik in j hand dat i geen kleinigheid t Daofover kuui u toch geen oordeel vallen I Maar aia m j toe nii nheer Forst ik weiet heel goed hoe veei en htoe weinig vittduizend Mark eiV JU aKm ne n Ja zeg ik u U zaU 0ta digeheeren der cheppingi u hebt t chzeer vpeenade adeeóri over de vnjheid ea gehondenheld van een dochtertje dee bvizea dat latot Ik hetmaair ron ïiit zdgjgcn want dat wiltu todx immers hooren dat het eenige kind van een hooiglEiaitgeBilagenhandeiffraad tó Mijn vadier houdt mijBtrengi Wia fs vrij €rtdl htm mijnvtrijbeid die a l ik wel pa0 latereene hetuben I y Op uw vrijheid jufflpaew Sta bauer f A la bonheoT iii nheeir For Laat avÉ oiCse gla n lodged opmijn vrijheid dSe ten loitei Zij zweeig Viragwnid keek hy haar aan wat wel het aïot van de en zin dien si pMeidlng had aü ebrokan zon zyn Voltooit u I Ik beniinBIpanDlBgi Het verloren Paradijs Naar het Enütaldi ïAn EDWARD STILGBBAUBR Met aiitorlaaiie beweikt door J P VteSSBIjIiNK VAiNBOeBÜM kunnen dat zoeken wij aqurafiStheni ker0 der ü unMt achter het nuasket der altkeuireade kritiek te veir4 erg i Zoo nieBnen wkj de poe aan vad heim die niet van het vroe gere wu4 doem gelden die aïlee hcjlaaitcrt ea bespot onodat de jo ja het iH eea leelijk wooird maar het la ndet n at den en waarom zou ik het kinii met bij den waren naam Xboemen onïdat de nijd hen de toafe v eir ïaont ajbsl hij een warm woord van loï van waaideering van dank wil ajdreken i fM dat uw waa gieivoieden ntijtu heer Forst De mijd d e bleedie gelo nijd die zou het ware gelaat zijn van u en de anderen Malibtaverötond het iet ail een gjoed voor gewende oatzetting in den klank defc zer woocrden te l ggeti en daairomj liet Fonwt idüh niet tenugetoofuden daar hijj nn toch eaiuiiaal beigonnen wa aija ware lueeiidng uit re ken en dfcftürom betvegitlgjJe hy nog een Ja het walre gelaat van irii ea in n nmkkeifil ibijna zoiu Ik zeggei van nsiin tij enoo ft Daar beiuleri wij OU0 af in de aialen der aicademis en in onae atelierfl daar fi eu wij o na vergeeÉBtehe moeite liflen velrgeétë de flbnart van Tantaliiai v n Fauat die vffl geefgi verkwikkingl af flmiee t en dan siWen wij tot dlap in den nt cSit totdat jmtongem grauwt in de c 2 en laten aati t e ei