Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1916

55e Jaargang Kluhten over den MlllUire JI Oeneeskundigen dienst Inde Telegraa vttu 2 oii aCi Juli van dit jaar w r lt van oen ove lijüenflgflvai van don landölonnïplicttuge 1 C ScliuilenmaJiicir een voiwHtellinlg geigeiven welite een zeer ongunstig licht werpt uj den militairen geneeökundigen dienst Het artikel van 2 Jiuni ta ia een rondsdvrijven ettleld In het belang der Naderlandl6 c militairen ruiim venbpreid door eenige belangötefllenden idie den lelden van d Tweede Kamer varzoefcen ap een onderzoek aan te dringen Beweerd wordt in de bedtoelde artikelienj dat SdruitemnaliEg kort na zijti indeelin in het kaui van Laren zwaj e hootdpijnen onMervond di maandeu lang aauihieldJE en nem ongel ii t maakten voor deelaeming aan den zwaren dienöt éoich öai van pe klachten weinig of geen notitie werd genSimeri en hij toen ze zich herhalen en m Mei le hoofdlijn legcJmatlg aanhield als almlulant wend befeCbouwd en dualcipllnaire attralleu om utiliteiten elkandeir opvolgde zoodat ook zijn verlof ee meeet blj in clloot Op brieven Van n vader aan den eheJ van den genee kiwUgen diens te LMrea werd geee antwoord ontvangen emelndelijk weiji Mmlteumoiker naaj bet verllchtlngapark te Amsterdaon ovei eplaats en vandaar Djaair U den ho 3b terwijl toen hij op L Juli verlof kreeg en bi sWn ouders te Uniiuliden tnuii kwajn de hiuiiJarta een gecwel in de hersenen constateerde en een operikMe drlngenjd noodSg werd geacht Vóór hiertoe kon woirden overgegaan i verleefl hij echter eerst djiieilagen na het ov ijden kwam voor de eeMte nuaai de militaire arts vHn IJmuiBen oBlded naar den patient v ragon otochoon de burgeingenee eeo den mUitalren geueeelaindllgen dSenstvan het geval op De hoogte hadgesteld en de verloftijd van den patiënt reedlï verstreken wa Vooitawojxteu uit den brie van dan overledene aan zijn vader gesöhreven 26 i Mei eenige andere gevallen van b 1 weerde slieKhte bahandöUifg van njitl talren dloor de miMtaire geneaakuodlgen in hol kamp van Laren opgesomd Van weHngelichte zilj te vermelBien Wij dbt deze geheale voooatalliug van zaken een volkomen onverdien den tilaiajn werpt op den militairen geneeskundigen dienst Vooreemt Isonwaar dat de soldaat SohluiteanMker van het begin van ai n vanbjijlaf Ift t aren maanden lang over ai£ihoofd geklaagd had en dat WJ nooit serieu zou z jn ondorao ht De waa held te dat MJ vanal 13 Dec 1916 tot 6 Jan 1910 met voetklachten ofhet ïiekcnrapport kwam Aal hij op 15 Maart Jast had van dWzellgteiden op 21 Maart klaagjdki over diatrhee Zijn vader had toen op 24 of 25 Maart met den ohef van den g neo8 ki ndlgen dienst in de legerplaats bij Laren een ondaAould doich repte daaulblj miet geen wooiid van een hooJdlpijnklaoht maar deelde me datzijn zoon het vorige jaar met dysenlerle uit Indië was gekomen hetgeen beveötigd werd idooa den geneesheer dr VeldenMn uil Unmiden Van 38 Maart tot 4 April i patient toen in ohaarvatle geibiaven terwijlhij zidi gedurende dien tijd herhalaldeli onidlialdipiinalr gedlroeg Toen hl op 13 April oveo hoofdpijn begonte klagen i h J opgenomen ia de zlekenlbBirak en omülalgen toen zijn hoolt n verdwenen wad tetwijl total hij op 26 April en een paa diagen later wcdeirom begon te klagen over hoofdpijn hij nogtnaals op 4 Mei ter onderzoek 18 opgenomenen herhaaldelijk ondonzooht zonder dat aicb een vewIcMjnBelvooaidead diat opheldlering voor zHjii kiadhten kon geven Dit herhaalde onderzoek wabdcB te meer noodS omdat zich in dien tijd eenige gervallen van apidemlichen nakkramp in on land hebben voarg ftian Tot 14 M l M hij oililua geobaet veerd en ooderaocfct alhoewel zijn ongezeggieiijk gedta f aanleiding had kunnen zijn dat men zijn klaobten al overdreven h W kunnen opvalteni iS 24 en 36 Mei kwamS met hoofdpijn op hat ziekenrapportdoch op een van die delgen dat hijden dhef van den geneesk dien prak wUde hij van Tuöt namenniota weten en k wam om een baantje vr en I Wat de beweerde talJooze dtedpUnaire bastraffingBn tijdens de hoofdipijnpeurlode betreft ook Mt i een bealWe oniwaalriieidl Volg ir de stoatli is bij Ie Larendrie maal giestraft geworden zijnlaaWte traf dateerde van 16 April 1916 toen hij 8 d n kwartieranrastkreag wagen aijn ondlddlplinair optreden in de ziekenbarak waarin Mjddftijdi wegene dlamrhee in obsarvatio wa Dat alin verlof tengevolife van al deso beweerde beötraöinI gen er meeBt MJ InBfchoot W blljc baair gaheel verzonnen innnerei van 1 April tot 1 Juni waren g U t nog ver li in het geiiengen ligt alle periodieke verlovien ingetrokkai Wal Se brieven betreftemki pfttiënWn aangaat deee wdrden alleen dian dtoor den aheJ van den genea dien zalf beantwoord ajs de gezondtoidptoeutand vaoi den patiënt het niet toeliet dat hij zelf suhreef Op d€ i eeriAan brief van deni vader ddL l i Mei beeft bedoelde ehef den zoon zelf het antwooJld medegedeeld Op den ÏJden ibrief van X Mei was het antwoord onnoodlg omdat deze ontvangen werd na het verkrek van den zoon Wat de gevallen aangaat van beweerde slechte bahandeling van andere patiënten vernamen wij diat n bat ear te geval batratfende een patient die uitviel met heftig bonaen van Ju hart terwijl hij 21 njacbten politiekamer daarvoor had gekregen na 14 dagen oheervatie de opgelegde straf gehandbaafd is getileven omdat bij detsen militair geen afwijkingen te conatateeren waren terwijl hij Sedert dien tijd zich niet mreer heeft Tliek getaoeld en alle zware dienden heeft verricht zoodat man hier blikbaar miet een slmkilant te doem had Een tweqde geval befrof een milicien die niob zékk kwaimnteldatdocb dienst dloen kreeg terwijl nog denzelfden morgen rooldvonk Wj hem werd econt tateerd Onderwijl zoo tlireel S uitemn er heelt dus in bet gelid zeer wel de mo gelijkheid bebtaan dat hij andere jonganö besinet heelt Hieromtrent vernamen wij dat de diafenoffe van roodivonk slechts gebeld kan worden als het uitslak opgetreden iri en dat in het kamp van Laren omlvangnjke voorzorgsmaatregelen zijn genomen dËe aan alle militairen bekend konden zSjn ook aandéniiddhrijver van den hrief waardoor het gelukt tó het roodhronk tot een zestal te ijeporken Wat ten slotte de girief betreft dat de mrillltaire geneeBk dienst nadlat 8 te IJmlulden ondter hualgeftijk geneeskundige behandeling wa eerst na diens overlijden naar den patiënt kwam informeeraii kan worden medegiedeeW dat Sdhultenmaker die tijdeoB zijn dienst bij het verllËhtingspack Ie AmMerdlaml fdh nooit zi ok heeft gemeld ook niet dten indruk heeft genaakt ziiek te zijn en daarover iioolt gesproken heeft en die verrvolgena tijden ajn detaehee ring te Woensldrecfet éénmaal op 15 Juni geklaagid heeft over hooüdpijh en dien dag lichten dienst heeft gehad op 2tl of 22 J uni met verlof te IJmlulden aangökomeln aldttar ziek is a ftiterge bleven ÏM een echter eeiwt in de tweede wefk van Juli aan een der officieren van gezondheid aldaar ter core kvam Toen is aan de oudénsi vanS toegestaan dat deze hUn zoon bij zich thiuis Mochten verplegen op voorwaa4rde Idlat zoo offldeel vanwege ijn comiroandant inliohllnigen werden gevraagd naar ornstandiglieden 3ou wordten i gehandleld Aangezien de geneesk dienst geen verzoek om inUchtingem Van de zijde vanSchiultenmakers comimanidlant ontving lag het bit die geneeBkundSge autoriteiten van IJnluiden voor die hand diat 3 reedls naar zfjn garnizoen wae teimggekeerd en bestond er geen aanlaWlng om nader naar diens toestand te informeeren doch toen op 17 Juli van militaire ijde Wj deo chef van den mil geneesk dienatte IJartulden het veraoek oov indicfatingen nopens S toeetandl inkwam heelt de dfiicier van geE die toen offl cieel zijn Isezoek bra cht ten huize der ouders denzellden dalgi vernomen dat S dien morgen te HaafMn waar hij ZOOI worden g pereerd wa overleden Uit een en ander raoge blijken hoe vaak op zeer lichtvaardige wij e over den militairen geneesk dienst in dafebladberiohten de staf wordt gabrokjen Een ander voorbeeld hiervan 10 te vinden in Het Volk vah SI Juli j l waarin uit Oosterwijk wordt gemelld dtat on ter dte oafepdn een millldein Ilaiuw viel doch dUt eeadtoltter dten geheelen dag niet te vinden wa en diat d avond van dantseUden dag bij het zidtenrapport van het bataijon de diokter op zich Het walohten on de 30 è 35 mdHIalren die zich haiHden aangemeld nvaar weer weg moeeten gaan Wat komt er op zooln manier van dWgienee kundige behandeling der militairen terecht vraagt die stahrijver vam het bericht Blijkens ingewonnen inii Atingen 0 de waarheid dtoe diat de twee in Ooe erwljk dlenfltólocnde olBcieren van gezondheid den ganrtlien dag in hun kantomnelnont aamwealg waren en te bereiken waren g weeet doch dat hun hkilp voor het gevafl van den flaiuw gwajlen ldaat niet y ingeroepen Wat het avondizlekenrapport betreft dit wSrd fljden de alweelghald met verlof van den bataHjonsiarta üavondl 1 uur gehoulden maar andeM MeedM om 5 uur rimididlags Door een mSJverstand is de eerste dag van teragkomto van den bataljonöard het bataljon In de meenlnlg gewaest dMt het rapport bepaald bleef op halfakshi maar het feit dat de bata1jona arts de avonds niËt gèwaan cfatuwd 1 geworden wi 8t er op dat geien ernstige zieken aanwesig waren terwijl den volgiandan l g het n i erI st8n4 opgeheven wandL K R Ct Advertentiën Hiermede vervol ik don trencigeiv plicht U kennis te geven van het plotseling overlgden van mgne geliefde Echtgenoote llBiUETIIl mi KIETYEU in den onderdom van ruim 37 jaar mg nalatende een kind te long om het groote verlies te beseHen E MDLDEE Qonda W Angnstns 1916 17 Heden overleed plotseling onze onvergetel ke Zuster en Behuwdzoster MlVlll UW mETIElD in den onderdom van 37 jaar JOH MULDEE L MULDEB ElBTVELD Oonda 20 Angnstns 1916 14 Hiermede betuigen vrij onzen barteiyken dank voor de vela bewqzen van deelneming ondervonden by het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer J L LAFEBER Z7if aUer naam Wed S LAFEBER de Hooo Gonda 21 Augustus 1916 11 HUIS te huur gevraagd in Gouda of omstreken Huurpr i ± f 5 per week Aanbieding onderNo 2888 Bureau Gondsohe Courant Markt 31 7 TE KOOP aangeboden een prima Fototoestel klapcamera 9 X 12 met alle benoodigdheden zoo goed ala uienv Brieven onder no 2886 bnreanGondsohe Ooorant Markt 31 10 Nieuwe Raasprijzen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drnkkarï A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gonda VERKRUGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 voor het binnenland Eraohtans Ministerieel Besluit ingaande 13 Ang 1916 26 PRUS 10 CENT Een ve rtrouw d adres B voor het maken en stolleeren S van MEUBELEN Is by 1 N HESSING S Peperstraat 24 Gouda S Billjke piqzen prima mate S lüal Reparatie aan alle men S beien U FirmaCSMÏÏS Sdioenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Fyne Likeui n WIJNAND FOCKINK Amstordam Verkrijgbaar 10 Fipma A DAM Kleiweg Ooada Tel 87 Bestel thans uw DRUKWERKEN want de prijzcn van papier én enveloppen blijven stijgen === DOE UW VOORDEELI === Wij leveren U keurii uitgevoerd werk totbillijken prijs DnHAmü A Brinkman Zoon Mmii UnUiJke Falrietafl pTesiiil leVomierviiiif opöSaiioHT tm Voedert aw Vte met de uuivere tmtrwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en SOYABOOIIEHKOEKEII merk W L LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KÖkO Sg HAAR KOKO DOET HET HAAK OKOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEKSTEKKT DE WOITELS HELDE ALS KMSTAL BEVAT OEEN KLEDlSTOr OLIE Or VET VB riISSCHEND VOO DE HOOrOHDID KOOT HIT VANDAAO VAN vw nooUT or coinxin niUS n O TS H I SO k MO lUmm SP 0itmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote roediiigswaarle JSmw lMi 2oma Parüê 1900 Segen Gouden Medailles niMB ntDMBUU mmmk DBPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 2 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lhz Zegwaard A OOSTEKLING 6 Abonneert U op iet Steflografisch Yerslaf van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE den Raad inkomende stnkken de besoliikkingen daaro en de stenografisch opgenomen disonaaies alles byeea in botdrformaa ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad I 0 25 per kwartaal bg vooniit voor nietabonné s I 0 50 per kwartaal bg voomitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 eOUD N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Overschiesche straat 43 SS FABRICEEREN SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hnishonding en industrie ook Stootsakken Reddingsboeien en Zwemgordels s ten dienste der Scheepvaart s 40 RJBPARATIE INRICHTING VOOR MACHINEBORSTEia ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSOHE TEER EN ARCHANGEL PEK tHmiuiiEi n nsiTEEi m m ei m ehem ssiEEfsunu No i3170 Dinsdag S2 Augustus 1910 ClOMCHE mRANT D i© u w s © XL A d 7 ©art©3 aTti© blsi d oor Gro a d SL © aa Oï str©lc ©aa PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met be snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks m kAi behalve Zon 1 Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 2b Idem franco per post 1 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagflUks aangenomen aan ons Bureau Harkt 81 bg onüe Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 fejHB Uitgevers A WJSSXÈX EH ZOOH minder beteekenis is het volgende Het Roemeensche ministerie van oorlog heeft al het meel dat het vorig jaar door Engeland was aangekocht overgenomen dit meel zal nu in de militaire bakkergen worden gebruikt Natunriyk doen allerlei geruchten over de voorwaarden waaropRoemeniS zioh in den stryd zou mengen derende Do Dreptatea bv beweert dat Bratiann geëischt had Afstand van Zevenburgen van de geheele Boekowina en van 2 banaten Roemenië zou echter wenschen te wachten tot de Russen Lemberg Kowel en Wladimir Wolinski zouden hebben veroverd De markies de Saint Anlaire die voor de Entente onderhandelde verklaarde dat hy nog geen beslissing kon nemen daar hy niet zeker was dat indien dé Russen zoover waren nog de hulp van Roemenig gevenscht zou zyn Poter Oarp de Roemeensche staatsman doet een waarschuwing hooren In Zevenbnrgen staan 800 000 man Duitsohers en Oostonrykers onder bevel vad Mackensen gereed Roemenië dat geen voldoende artillerie bezit mag zich nog wel eens twee keer be In DuJteiotl ana Het procasi Lielikneldkt Hedoninioiigen om 9 uiia zad de zak tegen dan EijkW gafgevaaKligde Liebknocht in beihantieüng komen Ml had reeds een week Vroagar muoton vooikoimen dooh vef uitgesteld op verzoek vain het öpenlbaar ministerie G r lok enlanidi De steminiing in Attiene l e jonghte g c uicttriBste n aan de öriekiMie gireos hebben te Athene aanzienlijke oeroetnng verwekt Ook in kringen welice niet bepaald ti n tentegeaind sfljn hooipt men op een pooaig looeB der t ran iJril fche wapaoen djaaj Griiekenlatiiil hieirdoor veel ilo iti edien befaamd zfiMlen olijven Aigeiiieen ie nwn zeer onder dien indruk van de veirneiifirende positie waairin Liirieiliealand VM Aan dit gevoel paart ziOh een nsoedelouisiheid weLkie het gevolg ia van de ooaekqre politiek simua een jaar door de opeenivolgende regeeriogen gevoeild en welke ten rtotte een hoogrfl vertdtertelijken Invloed op den moreelen toestaad van het volk heaft uitgeoefend De nationale veerkracht en Zeus de sMjdTaanligJieid van net leger helabaK blfsrooder aanmerkeii geleid o Men heaft de vaste evertuigliig dat de partij vam VoniiaaW Wj de 4 verkiaaingfln oen g i e oive wuuiing ziuMen beihalen llaerqp vestigt mien ai zi n hoo disar man niet gelooft dat de Koniag tentw ede male de vitslpiraak der kiessars aou durven mitattonneni in strijd met de door Frankrijk Eng andl en Rusland gawaartiorgde oonistiituae Ook In Dultachgezinde kringen bereiSt men zidi voor op en krachtige parlementaire injnengingi inölen de Reigeerinfe niat sipioedlg haar houding èeipaalt Uit beiro uwliare inlidh ngen blijkt dat die aaahangor van Veniizeloö ook in het oHicieirscorpö iazienlijk zSJn tocgeaomien en dat in militaire kringen groote oiDt teniiining lieansldht tegen Bulgarije Men gelioolt zelfs dat daze ontstemimiiig reeBW op duidelijke wijze tot uiting zou zfjn gekomen indien de ontevredenen met het loOg op de na dorenide veirkiazingen gi en afwachtende houding innamen Bcindeéonc éa UonlinaM Maak d e Tel vekueeml is de lui lenantvliageinicir Brln jomo dei Mouliimiö aan het Jront Wj Verddin met ziijn vlicjglttortitfsl gievallen met het noodlottig gevolg dat hij gaiïood wend Birindajonc maakte naam door zijn Eurqpeelsiohen rondivluclit op welken Wij ook d n Haafe aandead en achtelr Houtrust landde Engioland en de Vnedé Een Heutar lelagrain uit Londen meldt In het Lagertmis vroeg Bjie ol Astiuilhi s aajidathl waB gericht op de verklaringen van Zimmennatan dnt de DiuJtslahe Kegeerlng dtkwijis haar bereidjwiWïg heid tot het aangaan van vnetdetfunderhandelingien heeft geuit dlooh datde Entente onder druk van Engelanidl zulk een bttreldlwiUigheid niminer heeft getoond of Aagnilfa voorts nota heelt genomen van den wenfioh naar vreide welke op dte flloclalisitilïche btijeenkonist te Leipelg en op vele dergleKike voMoahetoogingen in DuiHalohland te kennen gaven i an of A uith wil medddeden in hoever de Brttöohe Regeering geneigd is op dazen door Iden vijand geuitsn wensv te an twioon en Asciiuith anlwooirdde dat de Duitsche lïiegeeirting t t duslvelr geen genoigdheild he t getoond om M den vrede te geraken behalve op voorwaarden welke onldliildliaar of vernelderend voor dte Gealliaerdieai zSjn Toejuldiiingen De ibciweringi dat de Ëntemte dooir eenlgem dtn van Engelami ibeHnvloed wol dt is geheitl onwaat Dalzlel vroeg of vioforwaBdidein vaai een of anddren aard giaopperd zija Aaquitb Sleohia die wi ke in b pera verslohienen zijn Dalziel Nie olficioela A ulth Neen De Duildohe ianiWoinml Uil Berlijn woxlt dl dl 21 Aug gemeHo Naair van Ijetrouwlljare z die wiyrdt meégefdeeld llglt verlenging van d lan li tonnlplldht niet in de bedoeling temizij de toelatanden zich totaal zouden wHi igien Integendeel streeft het mHitaire baslkior er nadi de landlslormlpUchttgen van fe oudere lichtingen zooveel mogelijk aan hlun DuargarHik beroep terug te gaven Roemenië en de oorlog Een merkwaardig bericht nit Boakarest De Roemeetisohe regeering heeft den uitvoer van den haveren gerstoogst die juist dezer dagepi op zeer aannemeiyke voorwaarden aaA de Middenryken verkocht was verboden I Een ander bericht zeker zonder niat iien der Miiiiiawa iu die Boek uwifla en oip die hoogten ten mdWoMan en 2uiidWeBten van Za ie bij weileer verovering 2 ofü eren en 188 mania clhappen wenden gievamgen genonnen en 5 machineigeweren werden buitgeonaakt doet de vijand vergeefatohe pogio n om het venionen terrein te heroveren Aan beide zijden van den Tartei a in de toeMand bij d voMcrtdtarende gove ten onverandard Aan ie Bi trictza öoiotwirjrtta en ten Noorden vam den Dnjartelr verliep die dag iriwtig Front van Von HindenlJu i Bij Sraoilarv em ten Zuld ni van ötohjyohwa slaagden kleine ondernemingen Bij Riudka CzorwAsöze warden alle pogingen der Bjuslsien om hilBi tttellingen op den WeMeliiken tite dhodioaver uit te bmeidien meit zwafare verliezen voor den vijand gefnuikt Aan de Stoohod en in de Karpathen Het Duitsche communiqué van 21 Augustus luidt Aan de Stoohod leden de aanvallen der Russen schipbreuk Herhaaalde pogingen met belangryke strijdkrachten ondernomen door de Russen om hun stellingen op den westeiyken oever der nvier by Roedka Tserwisjesjè te verruimen werden onder groote verliezen voor de Russen afgeslagen TusBchen Tsjaretsje en SmoTary namen de Duitsoheis fajj succesvolle korte aanvallen 2 officieren en 107 man gevangen In de Karpathen werd een hoogte ten Z van Stepanski en ten W van het dal van den Tsjarni Tsjeremosj door de verbonden troepen genomen on de aanvallen der Russen op de Kresja hoogte werden afgewezen By de bestorming van deze laatste hoogte zgn 2 officieren 188 man en vgf machinegeweren in handen der Oostenrgkers en Dnitechers gevallen Aan het Italiaansche Front Duit tehe vorsterklnglen voor TrieBt Uit Home wondt geineiAdiat l uit ohiand BCBloten heelt Oostenrijk te onr denitaunen op den Jarso oim te Vgrhioid eren dat de Italianen z van Triest meeeter maken terwijl Oo tenniic een groot aantal troepgg van T r ntino naat de beölreiglde eek zal zend in Genieraal Oonraili van Holeiendorft zou iuKt beliuip van deze troepeneen wanhopigen tegenaanval bedroeven De Oorlog Aan het Westeiyk Front Hiel F r a n B o 1 e oooMmlumiqiué van 21 Al lulidt BebaiVe het ree g lm ide jnatcriaai dat ten Noord4n idelr Smrtme toor dte Franpehenwerd Ibullgejmaakt veitnecBterden wij zea 77 imM iianoinneji in het bosct dfct gteleren dloor die Franöldie troepen tuBBchtm Maukepa en Guiiaamont veroverd werd Gedta rende djon nacht waa die artiUerie a Us zeer levendig Op d n rechter Maaöoever gl ii en de DBitöBhers gWar tegen dien avonkf tot een loracWtlgen aanvat VOTgeKeid van brandlen ie vloeiMolfen oip het dorp Fleuiy over Het slpes vuiir len het vnipir idl FranaWheinfantnrie bratóhten de huiMoharel ole eroBtige verliezan ledteii geheel Bt taan Het Engelse h e cO ifeii um taé van 21 Aug luüdl Drie vtijaudelijke granatenaanvallen öp het bwldti van Fleiureaux wierden gömaltiteliik afeasjalgen Ten Nlootdan van Ginchy ri tt i 4J op ttre Hunten n t slucces gae op de vijanddijlce stellingen Sixxxxesalaoixd Hat D a i 1 8 O h e communiqué van 21 Augustus luidt laarwedKlan Gemeente ainlbtenaren Z ui dl H 0lland Volgania de N a spillen de wijzigingen die CjediopiutoeWde ötatenvan i ldlHoUand denken te birengen in Ide jaairwiddiden van likiitgemleedtei stecfreturisisen en ontvangeim in iuun goweW al voJgt lulden De aanvangMiaarwiedden zullen als voigt goregleld wonden Voor burgeineiestem en seonatarilHis n in gemeenten van 6C0 zielen ol minder resp I50O en 400 van 600 8 10 alelen 1600 en f 500 van HOO 1000 1700 en f 00 van 1000 1300 zielen f 800 en 1700 van ISiP 1500 1850 n 760 van ISOO 1800 zielen 1900 en 1 80O va i 1800 2200 zielen f950 en fSJ iO van 2200 2600 zielen t lOOO n f 9i van 2800 8000 zielen 11100 en WOO van 30003500 il lan f 1200 en 1100 van 3500 4000 zielen l 0 en 1200 van 4O0D 5OOO zielen 1400 n 11300 van 5000 6000 zielen liSOO eni 1350 van 6000 7000 zielen 1600 en 140O van 7000 8000 zielen laao en 1600 van 8000 9000 zielen f 1900 en 1700 van 900010 000 faOOO en f 1800 van 10 000 ll ODO zielen f 3300 en f 1900 en Ten N van de Somme hadden tidr ke onsamenhangende maar kraoatige aanvallen van de infanterie van de geallieerden plaats by Ovilliers an Fozièrea ten W van het Fonreaavroud en aan den straatweg van dety naar Marioourt alsmede handgranaataanvallen bij Maurepas plaats welke werden afgeslagen Rechts van de Maas werden de vof r den aanval gereed staande Franschqn ten N W van het werk van Thiaamont in hun loopgraven door h t artillerievuur terug gdhoaden Aan het werk zelf en by Meury werden kraoktige troepen met handgranaten door de infanterie en het vuur van de m ohinegeweren uiteen geschoten Talryke ondernemingen van Eransclie verkenningsafdeelingen bleven vruchteloos Duitsche patroqille mtvallen ten N O van Vermelles bg Eestnbert en Ee bernesnil geinkten Aaft het Oosteiyk Front j Het o ïö t en r iilt fatoai e eommnijniqué van 31 J i iuildt Front van Aart ertog Earel Ten WeW Het gazelaiüha roudoni de taiei stond op Een mooi paar de kleine Stadlbauer en de Schilder zeide eene oude vriendin dös hutees tegen haar huurman men wien zdj juiMide danszaal hinneDglDg En dcKe in de stiajd bokendie makdaair zeidd AlB man dit sUwlnmlulHelen zo aanziiei roavTouw dian zooi men ook hier lüiinnen bewereoj dat het de tcun oan den broodie te dtoen id iMaaf dSk met botai beetaeerd Ten gloed met ham belejgdt antwoordfde de oudere dome met een boio aarflg ladije HiOOFDeTUK II In een atU algazunderd hoekje van het ca é NetuHUhwaiultain in Idle Daohauaratraiskte had de vrije kun tver anagdng van de Nianwlichtensl znoaW het kleine aantal joagelul zeer Itarakteristfek door MeUttaStadlbamer genoomij wan haar atamltlafel De Ibiluine PaMlette dSe dit stille hodije van het tamdijk stille café nnoeat bedienen kende al daze jonge knn stenaar bij hun bijnaami ilij wa aooató men onder de bier drinkerB dn MUnchen pleegdte te zeggen op ieder harer gasten geijkt Vanidalag waren er malair weinigen aan lialre tafel jgelnianeni In het Kuntftenaaifchulh aan de Lembadiplatz wa een root feeat geaa rangeeird en ook een gedeelte vaai de NieuwMchtaiBt wast er naar tpo gekiopen meer uit nlauwplgierig heid meer oan nog in dezen nacht het daar gaboidene niet hlun saroaBme te oveiigieten dan zojch te verlustigen aan het klaiirenirijkB fco iiivspel van een door een Olude gegeven kunstenaaisjbal De jongattiü iMe iu het café Neu shlwenÖtein verzaïnwld waren verhejugdten zich al op het koonen van de anderen iHe men achter ee t tegen den olchtend verwachtte ondertuBl hon sipraken zo met eUÓaair in hungetiefkoosdljairgon naidat het waiiien om ean glaUtUSn ker Mer en een chartremae te vervolend was geworden Pauiette riap er een geel toch een het nleuwMe Bjumbieir van de Jlugendf 45at zal je oflmiddellijk krijgen Oreete 9 Ik zou wei een willen weten wat jelui dIalajBïar weer kwaad te spreken hehheni zeilde zie terwijl ze hat tijdöohrilt alan Oresltc gaf WaaCDm Sjn jullie niet naar het KhmBtenaaxshiuis gegaan Daar moet heit vandaag erg vroiolijk zijn of i dat jullie ook ld we te al Je hefct groot gdijk Paulette groot gelijk veel te Miat laicfatede jonge raftn en pakte de Hehe om haaT mUdél Zonder jullie irté4 In Mdnrchen aou het heele leven vervelend lajn I i Iwe laat me io lalat me loB riep het meMje en malakte zjidh to uit ie aj mien van Qredtei die haar nu plaagde iNiot wa r Pawiette uitdien hot Horatio wasi die laulce kerel jou Specialiteit dun ziou jg niet noapenj itoe laat me loa laat me loBI Hij d eed of hij Paulette s aanmerking niet hoorde Je henit ook UerOules niet mannetje zatde ht op bijlïa dioceerende toon Jhier kijken jelui een naar het titelblad van de JugenjlT Is daar nog pit in 19 dat modern het ia een prul het ia zooal in de Fliegeode en in d e aartenlanbe eniprul De and ren lax ten Dat zeg je alleen nrijn beste Oi aa omdait ze verleden week jott geknoei teiruggiazonden hebben D r ie tódh pit in de naakte viromwei liguinr op het tlteMad Verdjuiveld veel vit zaKsil Het Wa een wtj nauzig klein kereltje idat zich dtize oipimerking had varoorlooia togonoiver den rouaonJangen en broodmageren Oroslehl En deze alarzeid niet met zijn amtwoord Dif w voor den iaateten keai diat 2tweer ik je Philoktet diat ik mij met dien troep h ingelaten Niet dan onkundigen zitten in de redhctie en anderen die hlun gloedla vrien den hebben en wij ktunnen Salalda bamMe een derde lo Sla jongen ala alle kkinet ia te genwoordlg ela Dat is nog geen kwaad idee Agamaranon naa niu Orestae het gesprek weer op Sla jongens dat brengt mij op een idee een pleinair ol zoo iets van dat soort Sla in de Junizon tuin haulel niets dan hemel en blauw en groen nietsidan groen elagnoen en daarop dat lldht zonder sHhiadlu w gehasl zonder achadiiïw dat zou trekken In de volgionde apeciuJe tentoonirteSing van de Niauwiiohtei Sla in de Junizon I Geiooven jelui niet l aju lette een portie sla hoor je Fatalette Ik moet ilelse verlichte godlak te van mijn Agaimomnon dadelijk tot mij nemen De warme kekiken ie al gesloten nijnheer OreBtjn antwoordde Paulette heel mikBliJk Zonder oP de artWtieke ingevingen van haar gaat in te gaan Natuurlijk al men jelui noodlg heeft dan kan mien niet op jelui rekenen 1 De wanne kauJcen isi gesJotan alalol jëui walrme keuken mij wat aanging indien Ik sla wil hebben Ma Paulette groene la voor de Vooljaamtentoonstelling van de Niauwllchter het i geiwoon belachelijk sla sla t Doop naar ide maan met je vla wak t tot morgen In de Augturtiner daar brengt jou Olga jo aoioiveel sla al je niaair heWven wilt Wordt vervolgU Feumetmta 1 Hei verloren Paradijs Naar het DuiMb TAn EDWABD fpiiGEBAÜBH M£t autorisatie h wadit door J P WE6 S BLmK V AHBOeSUM 4 U ondeiBchiat Mij mlijnliaar Fors antwoooldde zij En üi wist in haar antwioOTd een ziweemi van gïkronlct hetd ta leggen d e Fornt op dUt oogenfcük geheei eoht tnedcbeen JJu uw wen gaat nog haoger MMe hij lachend Niog ved hoogar oilijjitear Fooiait Het doet mij leed u niet meer te kunnen vo en Hlooger dIan de luitenant ol de juriW meju roinw Depk u eens nall Nu op een ditlhier at kmwtenaar zult tt uw blik wel nfcst gleriobt hebben i Wie weet antwoordde ze met een AhehnIsWi lachje Ot ajt u van meening dat de pji voor nielj mijn naanv draagt Loikt hy n nog steodb niet mHJniljeer Pordt Nu zou hij mij ktunneu lakken Dalar klonken uit de naaste zaal de tonen der poinn isle GlimlacUend nam zij den haair aangeboden armvan FoMt