Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1916

lüur ndë hét reoetai met h C o Mg op liM t v aunMïjkii tidlau dan het patrleimenit bijeen zwu ro ipen om daarover te bcaiaiB Mai rero Att uith aniW UonU k j riaf JN eu ik kan eea lAarpeé ii belofte niet geven In G riak nlaln i Vemzdns sn ibet Mr wtd De GPlAalnho pat beöpnwfet levendig iSön ïio lgaléaf9fMnb op mairsch ia MacetfoniB iJe ÜoenaritftiBcfae organen rfcibiijibea oog etocbt tb hoop op die leallieerdien giev Jttgid tehabIjcri en tollen voor dte reoente mi venHtandcm te vergeten In de KJirix dchrijft Veniaeloe dat hii iKiet vreeait de vsraatW oo idisn heiid te aanvaaaiden de re üeerden te h ben uibgontooKfigd ia Macedonil te tardea Inldjien Griedcenland Kte polkiedc dar lllboraleu hwl gevlolgd zo het hedeni alet ineft zooveel laoeilijkh eden te lubmipen h ébb n en zou het met de Entgetelohen en Frauidrihen ter overwinning trekken Wij hiopeHi wij ven iGdien dte iBödorlaa v n Dtuibut hla Ufd ulet all en wögens SMJn bandlgenootBichap miet on7en erfvijand doöh ev eaeenis oratd t een overw innirlg van DuBtËKblaad bet Euroipee ldhe evmiwiidht z u veb bi ken dat de eemge WAiB rt org voor 4e onafh anik eliJkhebd d r klein Staten E n lleutepr tdet aun uit öaloniJlEi raeiiït d d 22 Augl dlat het eer e conbingent Itafliiaan e tnt pen In daarna lUw Blctie troepen zijn tuair gekomea Zij weffiden tibor die g aMipörtdo irtriJdSflractiteti nwt vréugi e ontvangen I De toMtand in Duittchluid Uu gett enJioiu e ia UV Miai iü er te a kc Xb uie fi jrt ii t U u vaa uoitlnjj m jjjum dblaad gt wuioacilhi t ii lu utat wa het ulto l meaii wu u v jile inlitihtinig omtrent uiatbr uiaiie hiKuvJtelbeiWea tuastaud mcu ür waa aea graieade aaiü4l Litii £ om hcun te veirao ik en atin t BVÉiwii g n uiale te Jedeti nu ioM iu ut laaUïte J j ei ia de Ned iuin aehe yen ile meeHt tctgeiwitnjdite bendaten ge ni bliocenil wariden l t naitie Iteelt de N Rott Ct lm eeM ti u uiterat doaker geéUeurd taferdel tt hahbegi aij ahaiiigen op groudivïu hifunnati tf van een aoubraiein niét lioUandar die veel in l uilHilila il vertoaWe thanis artikelen van itt Uuit Jio siooiaiUBWohe lUikakla ld liem ann Weiiidet en vain d n Noddr die uilienst opiinlMtiBOh van opvlttlug 2tjn Wij waAn benieuwü ndit geding nu eeos te weten watfewaarlield we en trotien het dat ie landgieniool met wien wij eenondi houw Icoaden voeren een zeor aibohler oangielegiJ Iemand Wee die Ak in ons g ek beilhaaldeli lt toonteniet meier te wiUtu aeegen dan ijpiteia veranlwoordlen luim i Met gwiingtilciiatteqd abhoadleiropliileil begegende onze zdgiainian al a £ttoiKta de bewering van UemnfnWentel dat er volSrekt geen hongcrenood in Dultaöhilanldl heenScbt Al dat wat OT np daar gaande ia geenhongemanootl M zeddie Mi j i wafirneer zou men dan aigenüjk wel vinhongaimiood moeten preken Het ie eenvaudig veustihitUtkelllk io ial tetoestand U en daaitoini beij ik din ook weg 5 g ani ik kon iMt er eêhvondlg niet langOr nithouden kb n het behoorlijt eten mozeer ontwend lat ik mi ik weor InHoJlandt Ki4g ben aleioht lanig aajn aan mginneu kan wat meeir te eten o dat mijn moag behooiflljke hjoeveell den oedtowbeiretd kraehtig voedsel nog niet zou v rdlrag n En oratelandgwwöt verteWe on dat hij danlaatsten tJJ d van 147 pond toé 186 pond wa atgnvallenj welk laaUtegewicht voor deknand van zijn len een eiiui htyven de ndddelmaat Aeker veel t weinig li Tenrt lijjer vroager teWB flink uitzag itanjen hom Hian de ondervaqdLne UUde ingsveaten kaken tn de holeuogen T Trouwen aei MJ men behloaft raaoo in DuMBfWaaJ rond te kijk i om hetzeHd te zien Vooral éakiiir deren zien e r orbanroalSJk uit Hétzelfde groetjelige ui zl t vanomdm voedkjKi dat andam ttlloen de kimfcren uit do ellendige aditentuurtvn hébben vdrtoon than d e pvaigirwite meerdiertiald der klndieren uit die arbeidai l tt e Uat is troii enrige n wion r want men krijgt eenvondig op verre na niet gefnoog te eteii Ik elf b v w t altljH rea Do ikWagB door m n wëtbUJkBioha hnood kaart e noig tot Maandlag strekken moefet Virtjdagi ZatettdaK fn i mdag at ik dan gflan bwod Maai wat dan te eten f J i ik ging d n maar uit mijn huitemrtjk de ad n en at diaar wa in en ra a uratie Maar wat voOr kodt wpe dat dhn I Voor mijn M A 1 30 o 1 30 kreeg ik een onbaMemliaar vWchigflrSchtje zooielo wat man hier een vM3felciti ketje zou noentein wat kool matr ongartootd omUat er geen boter pf vet voor beBchltbaair W dkw haaM ingenietbaar en een pftat aardapIfaun In hutu 18 W net zoo luiken dag als ik om twaaal Ufur gegel i had n am t ee aar weer aan het weik gliagi had Ik al wear liaqtSer H Hiddugs waM ian ook het werk een lewalliag lm gervoelt ssicfa nvat vu sia i vooral in ide polsen en de ailke i en heeft en algeheel ge oel van luB elo i4gbeid dat maar juet vtjam wil liue ka i men to ti loo dwaai aüa te willen ontkennen dat er hon emiiond faeeiraloht i HxMtto pfOt KoU brngige iMIlen beweren dlat ideqwaair to niaaijiden aflutw den rug zijn n het leed thantf voor eea groot deel geleden m Inte end wordt het hue langer hoe erger Men heelt het tocb ook In die kranten kunnen lozen At In Berlijn de wArtijktrohe hoeveelheid boteir per penwoon op 60 graai gétaratiit in Hst was oeiLt 125 gram toen 100 grani iater 90 nu 60 Bij die GO gram boter kirijgt m L dan nog per week 30 gram margarine Itefs meer dan een kwaat tang dlutf net genoeg om eenmaal een 8 olhfc9ioteltje iets fitaia kellfiar te maken En dat men die geringe hoevteelhedten krijgt iol ook no g heel dlk wijls maar bij manl van eken Het idtiet marl mium waarop men reokt heelt maar men moet het dlan nog maar ziin te beimaohtigen I a vVwjwen ioop zwwat lieu heelen dag langB ie straVen om inkoopen te doen sta n uren lang voor de winkdi in e rij n k nnen dan nog vaak platzak thuis omdat alle uitverkoiriht is Bn Milt voor eten krijfet men dan nög vaak Zoogenaamde marmelaite e niett 18 dan bietenpwlp me een kleiïrtje en een énwakje Kaa die Stinkt en vervloeit zoo Ueillairven is zjj Aardappelen die dioor de ooveraiitwDordelijike regeling van het Bljns levenismldkielenlMireau van Babocki op hoiïp van h r ogier wliwt te vroeg lilt d i groDd zijn gKtiaakV en ooeeti ialr bedorven zijn Woret die Ifeti aat ul t bloed met m el en gemalen knurf kraakbeen Vervalsldiiivgen V8 n ieven midjct len hebben girooten sidlaal plaats Men welet waaiilijk niet meer wat te eten G en hongeramoioklt Het 1 alladg z l fa zoover gekomen dut er ze b aan het front door de aoldaten hoh geir gdleiden wordt Een militair Ie van Verdun kwam d diendj meiile dat torwi l men vroelger eens ópi de vier dag n een komknii kreefc men er thanA een omides tien dagen krijjgt benevens eenij sohee i e iollniten en een blikje vleeiich Het vleeech moet nataorljlk BjiotdSg na het openen van het Mft c opgegeten worden omdat hej apr diilKi bedelft en In d tweede helft d er zestien dagen zit men dan dte aan dog op het onealtbaiair droogi Je Miorden brood te knalubelen bij ffy hrek aan wat andere Geen honeBiBnood In Beflijn krijgt men 2P0 rasn vleeMl p tr week in de voortdeden ISO A IJO gram worst Inhelgreipen Wie het leiders geweod W kan daar nlettegan voural omdat bij haaat geen vel n büteri blniionkrijlgt Het is w ar in de vulkJw elukenl ¥ en aan de gti la x h kanonen d rondWJdende keiikeqü kan men goed zij het dan eentonig saai eten krijglau Ma r hoeveka kunnen daarvan profitieren 0e hui wouw kan er niet p viaobten kotdiat er toevallig ee zoon rijdende keuken vooiUj hair huis Uamt Em ée volfagfceufcen is voor de oveirgmote naeeRlerheid vdel te ver van husi woning gelegien jm er leW aan te hefatteni Troiuiweiife volstrekt niet alle opeilbare kelukeM zlijn goed M n h e t er d ie i oorteu voor drie ranglen der Prdls Lwhe inenstMeidi voUoefceiukeiw midjd nHtandeluuken i e beanMenkeukens De eenrite en de la iate ziln goed do Iweedte zoo belaohelifit aleljit dat dj bezoekeiM elkaar zitten aan te kijken en het ten slofte maar het betrte vinden om apottwid weer heen te gaan atiHie kleide beetjes slecbt eten wonden dkXflr opgetlleod laad 1 dtaï 72 Geen hontgersnodd DIni bongesbnoo f herkent imen ook aan deprilwsn Welnui em pond mWeralide manmelades wat men dn low iK g niet eenö blulAoudiatn zoo veu noemen koet natk 1 30 di cent Een pond aal koat 6 onrkidkH f 3 60 i en ei kost 31 36 pfenning 02B è 2e cemt een g m entek ei welli wa r 22 pi maar de wlnkielier zegt al heel g mw dtlt die op zijn en v rko opt ze dan verd èr voor 36 pfenrtingl Voor een bad betaalt men maar 30 planniBgi maar voor het stuk zeef dat in n nrtoiih bij noodlg heeft 85 p en Me zatp is dan nog va i en kwalHetl i t men ze rtlet eiv n In hst water most laten liggen ot ze i opgelo In de kollfieliukien W od al allis zoo ontzettend dk nr Aan de hro iwerijen krijgt men vooc 40 pfetmtg 4 10 lit Cir bier maair in de kaCé a betaalt men voo 3 lD liter TO p Een kop koffie koot 50 pt cenj daaiiWj krijgt luen d n geen shlkej nnmaaidharine hetaHj in tabletjeb hotulJ opgetoöt In water in jn kaonetia 1 plaats van mdK k lg lmen nok veelal ein blanwaohblg goedfe t in water opgeloste a £ Miliïifiii iete afs geidroogrie melk j lot tiuc t hangt men nu overat voor oe tigarenwinkels de lllicstratie plaMieH van de Noler andlKhe aanlapptlMipatoot op opidBt die Bkeii xdien zullen aegj eiD zie je wd hl lloUaod Is het al niet beteandan bij ootf Maar z die even doordepikoii beigri en wel dat in HollanU bet volk te hoop liep amdkt zijiidar noodzaak door reigeeringisldomli fclen er gelirfk kwam terwijl in Dullidchland bet g lhirek heensMitiom dat er in het land eenvoflKMg g voorraden genoeg aanwezig jn Men hoort dan ook den boelen dagen overal preltem over den hoiigers noiod en dit vooral 1 bet vut devoikfstentaiilng bitter ilteobt maakt Wie men ook aipreekt de aolldatendie van bet front komen of devirottwan de ouderen en de gierekUmeedden e tfaiula gMeven aijn allen a jn verhittanl n in de hoogste mate ontevrdden ik faelb nognooit zoo hiooren Snanwen en gommen al 1 In DuiWohlanid ovelrali En dan boort men oiveml en van ieder Och alB de vrede tocdu maatr spoedig komm en Het kan nU to h werkelijk niet meer lang duren Maar vrafligt mien aan de gïtwol e men lehen wat zie dan wlftlen iai 4tn weten ze het nieH Wol weten ae dat al lel ratJikaal andeiu moet wedden en dtit er girooto opinuimlngj moet worden geboiuden ondeir hen die veraatwoordelijk z n voor deteen toe amui Daaronder begrijpt men ookd mettdorholdaleldem der Sociaal idemokrtttle De vroeg er zoo populaire Sdhiideimann voojal is nu een dter bei ï ehote Meden Er heeft een algemöene radikallsleering van de geestenplaats giegirepen niet alleen in ie pairtlj maar ook daoTbuiten en ontifer hen d e van fron kwamen isi voor zoover ik met hen riprak blijkbaar hetzelfde het geival Men ië odkover den ndliiallren ganig van zaktnzeer ontevreden Aan ridielden op ée teed tenigtrekikemde OoBKenrijkei die 8laippe kolonnel geen gebrek De vergeelaicfae opoffering van tienduizenden en nog eenö tienUmzendien Voo Verdkin onder het eerekomlman do van don kiroonprins wekt algiemeen l oomlgc gevoolenö Op eeeegroote overwdrfning hoopt nlömaSidmeer Hoo BtenS heelt mlen nog hoopop een redelijken Jloop vam dUmoorki maar dan vooral lietet ma r gauw I Uit die stemmen komen ook ide hierbaallde iJroote betjoogangen voort waarvan imm mm eenet 3 ol 4 gen later 16 iM iBlIlloeneUstad tciBvalldg hoort omdUt de kranten ér igecn woori over mogen beiiditep Ma i tic he b er zeM een geBite idefa i iiiizandBrplatz ter gele lield vin het Li l kneoht p rocai Hoe Weit deli die betsekenis van die l etoo01ngen kan ontkennen i e gri p ik ndM liet reusladhtige plein wla Staki vpl betoti penden waiarond r zeer vele vioouwen Zoodtra de politie aanrukte hiel men de betoogdng op en e sohoten en ai dietbonwen der pouée maakten daifc ook alleen HdaOhtojfete onder de opipesk oten jongens e op de beto iging warea komen toëloopen AJ4 Wendell de itakdngisn ten gunsl van LieWiii dit tsgehalpreelkl met de madedaennig dat ajn de A B Ö Aliglemieine Blekt ziHtsGe Wciiaft het aantal ttn ufg betrekkeMjk niet oot wacii he ft hij geUjk loaar hij had er moeten bijvoegen iiat onder het poi neel der A E O het gtia element altlH terit VMTtegenwooiHligd is omdat bij de kohüiMkle weiikplafiisen v ln fiiamens falbriek in Nlederflclhloi weSde nagenoeg allek dien dajg gestaakt heeft Del Uoodlng w Mt de BerHjwMie aiHbëldeM W zeer relbeil h en uit wat Ik van andere M den 4n van het llront hooirde blijkt liM o k daar de geeM van dletplgaand onlJBvVedenheUt ideedb meer toenoewt AaAlappelen Zooals bekend is ward de vi i ri e week d graae gefloten voor ideau tvtier van aardappelen Naar wij Vieriietwen ligt het In de bedoelitigl dete voorloop niet te heropienon en bet lx zeUb niet onwaai cbiJnlük lat d gebeele oogst vardeir in het laid moet Mijven Dezer dalgen wWrdk aajn het UepSirtetnisnt de oogiMbaric len Ingewadil en p grond daairv u inl dan een définltlave 1 eUtein wojnden genomen Het je eclbteir nu reeii 9 van algcBneene bekendheid dtit de geniitHelde opbrengpt per H A var Wijlt booadien die van het vorige Jaar terwijl wvendlen eake e diaizienden H A nrindar mat aardappelen befcöttwid A n Ben en ander heeft reedb een auiulenlljke p jB IJg ng ten gevolge gehad Wel bfcslaat de verwa ihtlng dlat naar male de lanidbouwieK zekerheid illen krijgen dat geen uitvoer miear zal worden tmefeesitaan 64k niet vo r aairdappelen d e vloor eipo rt zijn vanbnnwrt d prijzen weöer iels ziidlen terugjgaan maar doae ziiU to in leder gelval boiven bal ndAdelmatige Mijveoi Mdil andeipodh tfm l t gelvaar beÉ at dat de aaitidappelen aan het vae auUen geivoatd worden teneij van négearlngslwege intijds maatroBelvn ir d B genomen om dat iegjen te ffaain iJe aanlappelnKellaliin Hi zollen electiilif in bepenkte mate magen produoeeren De Jiutle inllaArie Ken m K ons Utt MifUea Naar ij van beitniii ll bre 4jde Ternetueo hebben de ondarhai eliqgen met Engeland die gevoerd ajn ter vorkrijging van gronldhMfen vioor het fallriteeiren van jule nog geen deflniIdef reMultaat gebald Het U niet onniogeUjPv dot tegien bet einde van deze week een bee üeyinlg bekend zaJ worden maar zekerheid beeft men daarvan nog nfiei Indien id e besliUsiilg niat binnen enkele dagen afkomt lillen de volgende week de talirieken wKinden stoptgieizei Zooals men weel werken op db jutelfaliiieken te IKj lsen allieen 1400 airbeiden Bovendien gebruiken riilgenoeg alle faibnieken en giro iems Wier te lan0e vioor de veK pa kking van bnn joelderon jotedoA zoodat niet alleen d juielnthi ri n oar alle bedrljvenmpellijkhaden zullen ondervihden Het gevaar voor een giehoe a aduiting van dfe jutefafciieken te Rijfteen kan al geweken beMumwid Wif den I De Oannenbtnigh De Prlnri heeft gltstaren eenbelzotk gebracht aan De Oannenliu rgli te VaaeL n het vootimiallgie diot van Maa Hen van Hobhiinit Naair d N R Ct verneemt Sta t dit bezoek in veztiadd met hot voi nemen van den Prinsi om de Ca nenburgh te keepen en daze na r taura Ue te beMenttnen tot jadht oli Atcoholindwtrie I our db NiJveriieldHlooinifcniltoblie vSn het Koninklijk Nationaal SteHinconl y ingesteld een Adviebl oonitnlslBfeB voor die AI oobolinKluStide waarin i n benoemd d heerem Sdmnn A Maa voorzitter van dön Bond van Dlbtillateiuis in Nederland als voorzitter B A J Wittkanlpf prasHdent van de Kamer van Koophandel in Sdhiadam als deci arle en vomiltB de hearen 3 Beiulc D W Ab aajrnoinend voorzitter der Vereenigdog van ildtfaDrOcaaMa H W D H lebrekeiH tkeMuursIld van dien BoAd van LikauinHitokers in Nederland E l erqui directeur der Z Ultd Nad landsiohe M lasKie Spiritgslal ilek t K E iiï boofddlrecteu dar Oooperatieve Vereeniging van Moutiwijnfa orikanten dr F C Waller directeur d er Nadorlandsöbe Gist en Spirituslaibriek 1 en Adr Zbetmulder directeur der Coöperatieve Spoalinelvereeniging De Oonikiii 9 e houdt haar bureau te Sihledan NoordveBt 83 Qdhrek aan meel te IJnluiden jDe bakkerri te Umolden n het moment aonder voddtoende vo raad meel Tanednde inuimer toeivo te krijgen U een depuljaltie uit de ven tóhdllende bakkerö gevormd w ïlke gjiiSteirmidklag naar het Graanbb4 eau in den Haag vertrokken INolnaMaar basppekingen te honden ovfr het meelgiebrek I Ook vooir de vidlohelnsvloot beUlaat er gevaar dat delae door het n kunnen verkrijgen van voldoenden Urolodvooliraad oponthoiud ondarvinèt zoodat lie readen bMtoten babbenhet venzoek der bakkeM telelgrafiaebte Meunen HbLd Kalk j Bij een aan de DuMKUe Ie t4 handeliiiaf deel ing te fil Gra venliiagie dp18 AugHiStc gehouden l erip rekii iuabiehen vertagemwoomdil erB dar Duit Hohe RSgeerlnjg en van den Goa vernaurGenaiiaal van België eenvzijdlS ea vertagenwoondtgeref der Nt derlandriehe Kelgaering en kalkafi mer aiifSerziJdsl ia een rageUnjgl omtrent de veiUijfslclontriMe lin Ne d land bij den uitvoer van kalk dltDullHihl od en BelglHi naar Ned land getroffen i iMen kVam ovaraem datluopig lot nu toe dWor de KalkCltrale Ingeridite veaMJUtoMrAleiInvervolg in baotdkaak door de deriandriohe Vokvacaeniglfigenplaats vdndsn f Over kf rageding van deBveifcodp zal einde dözar week te Beilijn v der wortdlen oiidlartiandedd Door een vertegienwioordigier dèr DuiWche Reigeering la veitlaard $ t de l t hiertoe do r den beer Blom voor de Kalkl Centrale geoenren maatragelon in OTopeenöt H nii g zijn met dte voonMiriften der gpnoemde ZentraWtelle en dat deae maatreigalet ponder baar vemntwoorMljkbeid zijn gtonnimea Zwarte UJ Reuter seint did gMeren uit Lohd n De Gaaette Mrat de namen v P 36 NederlaaMlw n Ned laMibh OoBtHndfaelia Hm ubt w het vanbDJijlea m iMndel te dkil De Schecinraut n de 1 Mail aanguiiioiMllen De 81 liiinflant 12 dezer van Klottandara naar NSIr York enPiin Firederik Hendrik 18 dezer uitWagt i IniMe te Amslerdtatt aangekomen bdi ben ondersobBidenlijt te Kdikwall en te Faènoutli de poot mtmtea tonen De ofigMoradite viebdierssdiepen De hellen te MaaslalLui binjieng komen loggör M A 93 Joliannee is zonder vangst thuildg ómen om dat bat aiAaep odk niet langer wilde varen liet wasi bavreeeld opglebracdit te worden naar Engeland daar men op dezen loglg 6 Holland ciie vis Scheralvaartuigien heeft zien opbrengen genDoor hiét dooven detr Vuren men aan opbreoging ontkomen 4I2 8TJUIT8 t 0TERIJ 3 KI Trekking v Wo nidag23ABg Pri van f 36 01 1 6689 f 2 100 8168 1 8D83 IIOO 6917 13654 15682 200 2274 JSOO 6686 1 11 j f 100 teis a i6l4 Pr aeiD Tan t 46 40 359 580 871 1081 1172 1347 1673 1791 2273 2903 3195 3647 3830 4104 4490 48D7 5290 5444 iTlO 5965 0232 6761 6865 7363 7566 7889 8105 8436 8779 9100 9331 9524 9970 10282 10193 10761 10941 11860 11697 laoSs 12244 12390 12r718 12851 130 O 13237 13631 13808 1 3984 143C3 14575 14737 14964 1 1 15550 16038 1S4 3 18631 16791 16991 17220 17474 17656 17830 18121 18283 18774 msn wm 19697 19998 20842 3C 82 20f 87 30756 106 liff 2U7 219 286 318 462 647 933 525 804 533 671 419 428 559 644 981 1000 öoö oBo 1076 1097 1099 1117 1138 1166 1197 iax6 iaën i2bs i2n8 isi 1384 1480 1469 1472 1521 1642 ti 1674 1677 1685 1720 1778 1778 18 7 1971 3007 3106 2183 asi6 2490 2506 2561 2800 2614 STOö 89 399e 3086 3095 3150 S168 3297 3253 B466 3510 3540 3550 3657 3702 3707 3732 3758 3777 3843 8877 3921 3923 8868 4091 4106 4145 4357 4377 4382 4462 4511 4555 4558 4580 4764 4779 4934 4955 6029 5083 6238 S269 5304 5312 5376 5382 54 01 5424 5458 5471 5534 5585 56il2 5670 5757 5786 5923 5931 5945 6963 6103 8149 6157 6194 6202 eSBO 6391 6405 6509 6589 6633 6678 6777 6800 6803 6838 6841 6853 6865 6961 7015 7109 7180 7306 7428 7437 7460 7485 7513 7521 7642 7665 7712 7726 7840 7853 7947 7990 8033 8065 8068 8079 81BJ 8122 8163 8211 8242 45 8475 8481 8673 8706 8710 81774 8782 8807 9009 9036 9060 9073 9150 9302 9338 9317 9282 9284 9326 9387 9338 9415 9486 9507 9 545 9680 9854 9884 9929 9962 10131 10141 10144 10304 10655 10330 10341 10614 10957 10884 10437 10554 10570 10656 10731 10766 10796 10900 10908 10938 10978 11146 11154 11267 11848 11468 11517 11551 116B9 11660 11735 11884 11919 11889 12001 12147 122P4 12B16 13209 13333 12248 12B76 12281 13800 12885 12397 136112 13885 13648 18706 12781 13809 12817 12818 13822 12897 129 22 12948 12964 12996 13078 13079 13155 13182 13188 1 33 75 8409 13491 13525 13638 13673 13688 13696 13729 13783 13851 13951 13968 18963 13978 14000 14030 14127 14303 14227 14382 14897 14463 14638 14562 14642 14654 14686 14716 14729 14758 14763 14768 14823 14863 14979 15053 15092 15135 15158 15308 15313 15882 15376 15429 1 6655 1 5717 15838 15865 15931 16188 162116 16 9 16356 16385 16502 16 564 16567 16503 16630 16686 16887 16737 lülM 16751 16817 16867 16892 16906 16907 1706H 17030 I70f73 17112 17176 17266 17290 17298 17325 17436 17484 17548 17582 17638 17637 17687 17694 l fTlfi 17735 17755 178 59 17S77 17884 17938 18060 1S180 1S185 18189 18071 18282 1842ft 18471 18482 1K 95 18678 188 56 18903 18669 18974 19D29 1 191 19188 19245 19328 19562 19583 19 5a5 19604 19661 196M 19733 19742 19839 19878 19958 0004 30030 30or72 20173 31836 20291 20395 atBBl 20369 SÜ 20458 20636 30S 1 30670 2068 20636 648 2D730 3Dr748 2pe09 30966 30B34 20941 GraeBgde Bericktea Een Nedariandw is Dnilaohlanii gevaogeo ganomaa De dienatman D Bntet t H j had ara opdracht van es H derlaadi b ingaseteae asnTatii om oit BtVBen Mn inboedel te Ver zanden naar Zoit Een tante van dezen toonde daal en vilde lioh motlervoon veatigeii te Zeilt Onder den inboedel wan veel antiquiteiten waorroor Bnter i het bgzonder zorg zoa dragen Er werd sedert niets van hem gehoord totdat gisteren zgn vroaweoi bri gedateerd 7 Ang van hem ont nit da PoUn Qeföngniss H ohi daarin dat het aoo hatd voor bem u in de gevangenis te s n opgesloten zonder dat h weet waarV or IntoBstdien heeft hS goede h9op Y9or de toekomst éi de Ëensohen daar z n goed voor h m Alleen ondervindt hë veel last er mee dat hg da Dnitsdie taal niet versteat Verder scbrgf t hg over allerlei hoiseInke za n en verzoekt hg telegrafisch het adres van een Dnitsoher die lang te Winschoten vertoefde en die Bnter goed kende Dit adres van dan boer IHferiok tijdelijk vertoevende in het hotel Weinberg te Weeneq is hem opgegeven Waarsohgnlijk hoopt Bnter dat die hem behnlpzaam aal kannen z bg zijn poging om vi te komen r Ontvluchte Russen Naar de Tel bericht zgn tot dusver niet minder dan 1600 Bnsaisohe krggsgevangenen aangekomen Wegens den M erkten dienst op Engeland ondervindt het doorzenden der ontvluchte gevangenen op het oogenblik eenige verteaging £ r zgn ia cfe vanuihiUende doorgangshuizen thans roim ISO Bussen wachten op sobeepigdegen beid om naar KngeUnd té vertrekken Doodgeschoten den nacht van Zaterdag op Zondag is bg een ontmoeting tusscheneen groep van wiht smokkelaars neen g nnseiHniiues eén der smokkelaars een 23 jaiige jongeman oit £ 1bvteld doodgeschoten Na tweemaalaangeroep te zgn bleven de mensohen toch doorloopen Als derdewaanohnwittg Jioate de ambtenaar eenaehot en trol daarmede toevalUg ddnDuitscher die in tegenovergestelderichting ab de anderen trachtte tevlochten Hbld Bijna ongedoollijk 1 J ici M ode vartelt angeriijke etaailje van taraoddronkekilteid gevolg van het vele geld vendienefl door BUokkelaiairEi W j gaven uit het artikel het volgende i hnhurg ito in wfie de ilen ge fiheidna ten ofUlKfate van vales tn vervoer De etfste Unie ligt ongeveer aan de Oo h jfle der Maas tie tweede liple aan de West de Aan den Oostkant galden strengere bepalingen dan aan de overzijde i angs den kant van Pnussen zijnde voilii eeeten de keimlsben veirbod a worden niet gievisird Wei tang de i ürahMHSiiMip kapj Die gedwongen stilte la niet nakr den zin dier grensbowonar die tót bet proletainlaat belmoren zoulden wij kiunnen zeggen vro iger hardl werkten in Pruiö en maar nu bijzonder aaiHleel genomen hebben in den £ mokkelhanlïl t ek nueht op nacttit grof geld verdienen Daze wildlen toch kermlë hebben daairom weii beöloten om een kermis aan de Webii jde dietr Maelel mede te waken daar gEld sink te 611 0 en eenK voor goed de bliomlmttjOs buiten te zetten Miaar men mocht S avonUs na negen Ujur niet meer terug over de Maals naar huU want de veren djpi g Hoten Geen noodt men ï uurdle telgen grof geld een bujtf en daOiiln vckMeef de leestvlerejjde gtnoep gedurende de Jnbelda en M n d7 onk wijn men verteerde grof geld men draalde IHiiksl e tabak Öb sigairetten in ohalkisttbriefleö van epn gulden en een rijfceftoahler men at briefjeff vbo vijtig mark tiMöohen dfe botekhami op kortom men geneerde zilöh voor nïel Dolt doet do steiktoaindÈl Dalartoe voert h Anoltltelen Th vei aliiclidng van emieBt S in yoBbojid met de vervalakjhing dei iitoflgarineioortaantien zijn behalve J t Me4er F Vingerboad en P öw ermtinn ook dog in arrest ge 4lehl Camas vnn Batenliaigb te iirav enhage en de bamiohte Hein 4i ti Mettz te Rattmtam De ladlMe die het conBent kü 4 t van Meiiar en verkocht aan Brenner wloidt geWoojliA nojstld als hoofd vaa den Duit owm ipfcnnagieHionsit te ftottartlaim Ovar de wijze waarop het gieval aan hel licht kwaim vernamen wij neg het volgende Ontdaan van alle ftmnje droiefe 1 2 ak ziflh op de volgende wijze toe Bij de Bhenu Transipoit Mij weni eenljgsn tSJd geloden oangabradht een O ton margarine betooonend lot een partij van 100 on waakwor volgens bawartng van belai faebbeilden een conoent tot uitvoelr door de regeering zou woKten vetBtr t In afwathting daarmn werd wegen plaat efarek dte aaoglpvoeildte marga rme opgeslagen in een liohjar BhenuB IJ hetgeen ha ar geheiel vilj stond daar vervoer Hcfating en lading van margBrine In het binnen lawd geheel vrij U Niettemin wedden dte dbuaneatabtenaren van de aankom ten opslag In kennM g MeU 1 hieldai de eu de maayfarlne siteatfc onder tosriaht Dat de dbiRa un4 tenaren die injtaidlng van de nlaiigarliie op een valMi aoasuit zonden hdbben toeg an is vrijw el bulten gdtiloteo Het ie tooh ibekeul dat op een tsitlgereikt reigeetdu insent geen inlading mag plaat bobben dan nadat een tweadie exenlpiaar van dat ron enl door de Regeering aan den inspetstenr der invoerrechten ie toe Ook betont illhihendon waren hiervan zee goed op ie bosgte Heinpidh M etK iïi een gladde vogel die meer exporteetft en geen kat in den zak zal koopen Het verloop dar zaak on de namen en relsll der hc rnjikenon wekten het vermoeiden itat op welke wijze dan ook door beloa gfaaMiendan er op gerekend wi rd dat een o cieels nitvloefrvergjumung aon worden vdrkrejgent Tel Eem prlasler sknlokkelaar Al8 eeu baw dat het mokkelen bij ïe grenèbawouer hoe langer zoo meer een gewoonte wordt en ar geen kwaad meer in wordt gezien dat er het ernstige niet meer van inziet en lat hot dlirtokkaibodirijf ondier aiie kringen dar granilbeiviomng zijn ba oefe aar vinidt moige hetmarkwaar Mge feit wKtdden vermeld dat de Kwiitbank te Arnhem Dinsdag oen B getistelijke A T uit Ur ve VQr vordeelde tot f 15 boete of 15 dagen hechtenitf wegonö po ng tot ver boden uitWier Deze ge toliike waiS n I doèr een grenËlbaainibte op heeterdaad betraftit toen hij oen po King eaJ jm onder Baak bij Ni imegen eenige gerookte haimlmenover de grens te brenglen lil een te EiMciwidé vaitilchiinend hlrtö lewn we de volge ïdie odverlentde Iied en overlaad ons aller lieveling doeh ziakelljfc gielboren wichtje Oommls e van advie0 inzoka de levensIrnWdteienivaorzfioniBg te Oldenzaal in dén nog jaugdligen euderdom van 2 mjaandto Haar heengaan na meerdel e etuiptrelAlngen dOet ons velrtPouwert in het varvolg voor dtei elijke beproevingen gieepaaiitf te biijvam Verzwcke van lOolJwIJekiag vörö iiObnd te blfijvan De ddep bedro€ de GrootoudtelrB Oudei $ iioan Znstan Bthmwd en Kleinkinderen van bMmBaal De vordkilBterinig van 13 000 De politie van het bureau Singel te AmeKerdMn die d verduistering te ondarzoeken had van f 13 ÜJJ0 door mk ldM vait een viaiUabeUjl iugeVUiWe cfaëttné teü nWedè van dé AiiMerdaiiielohe Bank gtepJoegd hajd van d en inmidtkde gaarrasteerdeu dadar varnwmen dat een godteelte van het geld in antdare handen waiaL Üp lost Van den waamemdnd afdeelinlgstohef van dat bureau dten heer Ilulaöbooanl ui daarna naar de beideheleir gespaurd en gelnkite het Ide reoherchö bfi tweetal te L aren te alrresteereo Op hen wemJ nog ruim f 1300 gevonden z9odat in totaal ellachts f2500 van de vardulBtarde 113 000 zijp toreehIgakoïnieiL De dajter hoeft bekend en de beide later geainre earden gaven hun nedepUcUt Kid to Wdeteldag zal het drietal ter besohUiking der justitie worden geteld ap Stadsnieuws GOUDA 23 Ang 1916 VxnoAnEBINa VAN DIN G BHBEKTflBAAD p Vr ag 36 Ang 1916 des namiddags halt twee nar Aan de orde 1 De benoeming van a drie leeraren aan den Han delsonrsas l ee onderw$zoraandel Bar gerschool voor jongens i een assistent leeraar ia het vakteekenen voor een jaar aan de Ambachtaavondschool 3 Het voorstel om de School voor voortgezet lager Onderwijs met Oe obeB 1916 te openen en den heer J J Hogendoom thans hoofd der School v g 1 o No 3 aan het hoofd daarvan over te plaatsen 3 Het trokken der afdeelingen voor het onderzoek van de ontweni begrooting van inkomsten en nit ven der gemeente voor 1917 De rekening van de inkomstenen uitgaven der gemeente over191B Het voorstel van den heer E vander Werf om B en W uit tenoodigen bepalingen omtrent deuitgift van grond in erfpacht teontwerpen De ontwarp verordening op deopenbare bewaarscholen Het preadvies op het adres vanA Kraan e a houdende Uachtffliover den verbrandingsoven aanden Bosóhweg Hét voomtel tot w ziging dergemeentebegrooting voor 1916 m tot nad e vaststelliag van den pensioensgroadalag voor de wachters der bmggen over de Goowe 9 Bet voorstel in lake de reohtsvordering tegen Gebr Vdkar 10 Het voorstel tot het sluiten eenerovereenkomst mét de gemeenteWoerden tot levering van electrisohen stroom 11 Het voorstel tot wgziging dergemeentebegroolijpg voor 1916 Regeeringsharing In verband met den verminderende aanvoer van maatjesharing bestaat de mogelijkheid dat binnenkort niet aan alle bestellingen voor die visohsoort kan worden yoldaSn De bestellingen voor maatjesharing zullen dan geheel of gedeeltelgk naar de noodzakel kbeid daartoe leidt worden uitgevoerd door levering van Ie kwaliteit volle haring Derde Orgelbe ling Het programma oor de derde laatste OrgelbespsUng in de Groote of St Janskerk op 31 Angnstas a 9 des avonds 7 mu ter gelegenheid van den Verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den Heer J U B Spaanderman met welwillende medewerking van MevronW M van der Ueer Offers UezzoSo praan den Haag Ifejoffronw Sapba Jansen Viool Amsterdam en den Heer Oor de WiWe Viotonoel Rotterdam bevat o m werken van J W Pranok J S Bach HSndel Pugnani Sohnbert Mendelssohn Bartholdy Jo oh Raff Oari R lo cke Cb Goanod Loser Philip Loots Adr Fagel en César Franck Lindstorm plllihtigen De minister van Ooriog brengt in de St Ot ter algemene kennis dat nog niet kan worden bepaald wanneer de in 1889 geboren personen die tot den landstorm bebooren of daartoe op of a 1 September 1916 komen te behooren in werkelfkea dienst zollen wprden gesteld Behoudens onvoorziene omstandigheden lal hon opko lst in geen gevaleerder moeten pUa fleblMn daa indi tweede helft van December a s vermoedelijk echter znllu demaesteti hunner eerst in 1917 behoeven op te komen j Zoodra de tnd van hidleBStstellihgzal iSn bfttfiH tfi iSllter b kendlH king volgen j Gesignaleerde aa gehopd p j Door de politie is een gesignaleerde aangehouden die n g drie dagen hechtenis moet onderen De aangehoudene il overgebraffiï naar het Bois van Bewaring te Rotléidito Boskodjps Hedennacht van Dinsdag op Woensdag werd hier ingekwartierd het l Bat Grenadiers dat op marsch was van de Harskamp nair Den Haag Komende van Schoonhoven waren de militairen reeds itn 3 nor hier Dit was wel wat onverwacht daar de inkwartiering zonder voeding was Toch werden de soldaten gastvrg door de borgera ontvangen Hoewel het niet zonder bezwaar is in een kleine plaats een b taljott te herbergen was ieder ingez ne gatrne bereid de gasten te oatvangeOf hoewel iu gezinnen met IdndereB inkwartiering vait 3 man nogal eeos bezwaarlgk ia Een eeresaluut aan den commandant officieren en minderen voor de Ordelyke en oiterst beschaafde wgze van optreden van dit bataljon Waddinnamia Ds 8 Rommer pted bg de Ned Herv Kerk alhier heeft een beroep ontvangen naar Keateren Raauwijic Voor de vacante betrekking van ho rfd dar openbare lagere schotd in de atdeeling de Tempel heeft zich geen enkele sollicitant aangemeld Voor de betrekking Van wtjkverpleegster meldde zich slechts éénaollicitante aan Een nieowe oproemngwordt geplaatst yr 9olieoniimran De militairen die gistennmiddag uit Culemborg gekomen in onze gemeente deh avond ea den naobt moesten doorbrengen hebhen nogal wat beroering verwekt Reeds spoedig na hunne sankoouA gaven nj blijkea van ontevredenheid over de wgze waarop zg hier waren ingekwartierd in Culemborg was took al slecht geweest naar zg zeiden en wellicht nog onder den illdrak daatvan en van de vermoeieüs van den langen tocht mopperden zg geducht over hnnne hnis vesting in onze gemeente Blijkbaiir waren zg liever bg de bnrgerg ingekwartierd geweest dan in scholen en particuliere geboowen den naobt op wat stroo te moeten doorbrengen Verscheiden bergers die de inkwartiering in hunne woning reeds hadden afgekocht maar no voor de klachten der miUtaiten voelden boden hon vrijwillig onderdak aan waarvan gretig gebruik werd gemaakt KANTONGERECHT TE GODDA S lr tbf £ i 111 n van 23 Auigiustii ia ie zsttitiig van b Klien ide earale iia Ie vacatie waren 1 2 saken op iStö rol waaronntor M v a iiuudeijAuiigQn ilet nveerenitteieil van kte als klaa x £6ti g idbglvaarden waé niet venaiïhe eu en tegien hen wend veratedi verleend Niietteanin wa het aaotal aanwtui en ïhog xtoo groot cKat Iket een lanigiüurigie uttimgi g eiwx i n N aa tt een aantal mielkaalien ea eenuge overtrediiugieu van terdü ilra reu uu tie U Oiuwe warea het atrooporijeii overtredBiiiÉpeni van dte learpthchtw et en kleine ovdrtre mgen au puUtaftverordendng diekHeiaaa dttciit vrD g eti Met h t QO 09 oaze plaiabaltniünt kJuiinen deize aaken heNSebi meA meet worden opg enit nien docfa moeten zt wtfohiten tot m oirgeni JMARKTBËKICHIEN Oro titeiiveUlDg Nieuwe Tulnlersvereenlging Qouda tlroeiulenveuling van 28 Amg liliiemfcool p 4 13 ot i Boodé Koot p flU b 11 ct SavoB e ivooi p t 7 ia ct SnijBouBn p pd 12 ot i id p lOaO f 2 f i70i i ronk booiien P pd 6 7 ct t perzidboonon p pd 8 10 ct ld p lüOO 65 85 cl Stamboonen p pd OK 8K Arfljvle p 100 boe f 0 80 11 75 SalSdB p IQD krop f 0 40 tl Komkomlnerö groen p t 31 9 ot UitjeB p 10 ho 20 35 ct öpiiiaaie p mand 25 41 ot Ii j8lelein p raand 30 70 ct Zuiing p mand 10 20 ot Woirtalen p 100 boH t 4 f 4 75 Kroten p 10 beul 20 40 ct Balbatliar p 10 Im 15 25 at Augliritien p mandje f O 60 f 1 60 Selderie p 10 boa 10 16 ct Itatelperwten p pd OJ 11 ot CapiuoiJinesS Witte pii pd 10 l l ct Peffon p pd 4 10 ct i Zure Appelen p pd 1 9 ot Veilingsbericht der Gofiperatieye TnlfAiöawvUlittg Nien Werkerk a d IJsel en Omstreken van Dinada 22 Augustus De prgzen waren Eng komkommen f 9 30 f 11 10 id 2e soort f5 60 f 7 60 kl halve komkommers f 3 20 f 3 70 groengelekomk f 2 80 4 per 100 komkommersstek 4 8 ct per K G stokprinsessenbooaen f 18 70 f stamprinsessenboonen f 11 90 f 13 20 Duitsohe stok princessenb f 16 20 f 16 40 pronkboonenf 14 20 f 17 10 perlOOK Q sngboonen f 2 4o f 2H per 1000 tomaten f 18 10 f 19 2e soort f 16 rf 16 80 per 100 pond savooie kool binnenland f 6 80 f 8 dito export f 6 80 f 8 60 roede ked binnenland t4 50 f 7 10 dito export f 5 60 f 7 00 witte kool binnenland f 6 10 dito export f 6 30 p 100 pond Kaumarkt WOERDEN 13 Aug Amgevoerd 55 partyen Goudsche kaas ie soort ƒ 57 50 60 id iwaardere s 57 50 id se soort ld met Kijkameik i ooaditie Alles per 50 KG Handel vlug Rsohtxaksn Een bijzonder vonmn De Vocantiekaimar dar Keohtl ank te Aniilerdaim deed gisllerelii uitspraak 111 de ziaak vtan een keUner die zich een dour een dame op een feestavond in l dlavoe verloren ring lier waartle vian 1400 tiad toegeeflgenJ en velrko iit voor 193 50 De eiifch van het O M wa get weest vijf maanden voarwaairdelljke gevangenielstraf met als vojprwaarden dot beklaagde binnen twee jaair f 92 50 In tanmijnen zal heUben terug te betalen voorlsl dM hy geheelonlhiouder woddt en bet kdJni vaarwel egjgend een betrakkli aanvaainlen welke has doorkelQe noHili ohap tot zedelijke verbetering van G Bvangenen zaJ wouxlen bcaorgd l taogde werd gireren tot 3 maanden voorwiaiaiideltjke gevangenisrftrat veroordeeld met een proeftijd van drie jaren en ogi genoemde voorwaarden Ou gcUatfrwNe Wnkbladra Het Leven van deze week brengt in beeld het bombardement van Pag aan de Moezel onderzeeSrs en neemijnen bet bombardement van G6rz door de Italianen het slagveld van Wolhynie en het oorlo sterrein in de Dolomieten Verder zijd opgenomen foto s van H M de Koningin op bezoek bij het Instructie bataljon oaricatoren enz Laatste Berichte a Aan het Westdflk Front I ARIJÖ 23 Augi Het oommunlqu van gn teriuvoud luidt Aan de bdide oevend van He domme en in de onuirt van i lenry artulleriegaveobten De Fransbban heltben bij een onverhoaddchan aanval noordeüjk van Miaurepanj gavanglenea gemaakt LONDEN 23 Aug üBicleol Wij hebben weliariom tuët ben Martinpuich en Bazentin bondard meter ioo aaf van dten vijand betset Zuidelijk van Gulllennant vielen wij mot sueoBS de vijaadelijke linies aan In Giriek ilai bit l arlp wordt gemeMi De opmarseh der Bulgaren verwekt in Giriekenland een ateedl toeilieinvetade opwiiiOIng In felle artikelen aitMlien ole VenlztillMi che bladen dot de Kegeoriiig zal verklaren of Jirlekanlaiijd zich onderwerpen feal aan de sthandb Kavalla en andare gransplaotbteu zonder een hot te loeten prij zal gaven De oorloglBtz iiahlige atannmiiug te Athmw neemt toe Br hoerflcht vertrouwen in het veldtoi lfe plan der geallieerden De Generale Stal wordt hettig oaugiavuiieni en beMikiUigdl van Invloed uit te oeienen op da politieke leidin r ten glunste van de OuilSohgozindle parÜJen Tegen enkele groote bladen 4ijn varvDlgiinlgen ingwteld De Wokkadc van I uilBcMaad Eerdaags zal te Stockholm een koninklijke prodlamatie vonaichijnen waamj de uitvoer wwd veilboden van alle koopweiren tentiiij waaoiborgongien worden venstrakl lat z Jniet bo tcmd zijn voor de centiwie mogeni Ihedto liet aanboudèu dier V ietMhai fibhepen Men mB dt ons ui IJnluiden De deputatie uit die IJmiuidicr reedere die naar Engeland 1 geweest in verband mot het optbrengen van een 7 tal 9loomtirawlei l is teruggekeerd en heaft gifllormid d Bg in eene vergadering van de KoadeiBvereeniging luododeelln giadaau van do door haar in Londeii giahlcluden oonferentle De voonwoanien wiaairop dotrawlera zouden kunnen vrijkioimen om Je vislaoharlj onbelananaid te kunnen Itïoeren komien daarop heef dat in het vervo ook Eiland een gedeelte dar in IJmnidén yangelvioerde viakih in open markt aou knnnan koopen Do depitttatie zal thana met den Minister en met den EngölsMhon igeaanl verrder conlerearen om te trachten de ziauk tot een goed eind te brengen Een vorstelijke gift De Nederlandsche ambulance in Frankrgk gevestigd in Le Pré Catelan te Pargs heeft van de heer H W A Deterding te Londen de toezegging ontvangen om de kosten der gebeele ambulance gedurende een jaar voor zijne rekening te nemen Het behoeft zeker geen betoog dat bet beatoor der voorgenoemde ambuladco deze vorstel ke gift hoogst dankbaar heeft aanvaard AnlblulBnoetreln Men n eldt on rat AqiiAaRlam Hedeniiiitlll oig hooft de aanbiouing van de AnibulaixM Treinen a n Hiarer MajeStaits Rageering lu de Waohtkamer van het WoeBIperpoarliStaHon alhier in tagenwoonHghald van Z K H Prins Hendrik MinUtar BoSbooTO aki vertegenwoordiger der Begoerinig generaal Snijdem en amdare autoriteiten piUials gthad De heer S P van Edghen voorzitter van het Nationaal Comité tot Aanbieding iter AnUnuliainratrelnen aan H r r MaijesleltsiRagiaering sprak dannbi een rade uil wo amiik hij den nanwoiigen dank zettla voor htanne tPKenwoAdIghoid in tbifcondiar Z K II n Pirfin Sn Z Exc den Mlnisiter van Oorlog StoomvMHItnen II Rntterdan he lJoi K wl thuter 49 21 Au tus van Ijnrtoan ultrele 21 A g wtirt van Ópbir IhuisiraiB 32 Augustn van Falmouth HMl Aroer tij Goa ödijk 31 te Pbitodm Poeldijk 32 v m 2 mir van Rotterdam naiar Naw York Telegraaseh Weerbericht van het Eoninkl k Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Verwaohting tot den volgenden dag akke tot matige winden nit wes SkS riolitiBg zwaar bewolkt met tgdelgke opklaring waarschgnlgk eeilige regen met kans op onweer Aanvankel k iete wanner