Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1916

iSTo 13173 Vrydi g S5 Augqsfns raill 59e Jaargai PRUS DER ADVERTENtiËN Van 1 5 gewone regels met bswyanammer tOM Elke regel meer d lÓ By drie achtereenvolgende plaaUingen gorden dexe te wntweehendcMi4 Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruit VERVANOEN Telefoon Interc 83 De Oorlog Aan het WestelMfc Front H et Fratt cbe coo4mlni iuévan vin 24 Aug luidt Ton Zuiden dar ScHBliiie dedeu de Duitachera gisteren tegen den avond na een 2eer levendige bOHCfaieting op het bo h van Sqyieoourt oen aaüvatepoging met granaten wetke oomiddelli door h t Frantsche vuur werd gemuit Een weinig later werd een Dtüteche aanval die ten ZuldMDosten van dit boöch werd voorberedd door het Fransche sparvuur verhinderd van flta l te loopen In Ohainpagne weft d den Duitaehwa belet overvallMi te doen op de kleine FTansbhe poëten In fltreek van Taihure Op den rechter Maa ever bombardeerden de DiütBicherB hevig de Peilingen wdke de FranflAen gisteren tuüBchen Fleaiy en het werk van Thiaumont hadddn verffleeBteird Het aantal tegenstanders die door de Franddhen tijdene deee aanvajlen werden gevangen geoonlen overtreft het cljler Sm waarondt 5 officieren De arüllerl triid was vrij levendig In de atreek Van Chenoia Overal dere wa de nacht betrekkelijk kalm Den aaen Aug rtaagd i een Fransche vlieger die dloor drie Duitsche vliegtuigen werd aangevallen er in zich ain zijn tegeaetandBrS te outIrakkMtMD M vUegtaig neerte dlie ten dei bij Attrli in de atreekvan Ilem te pletter viel Gisteren werd een Albatros door een Ifransth vlietjlulg bij Epoye ten Noordl Ooaten van Heim neergeechoten Twee andere Duitache vliegtuigen tortten na een gevecht binnen hun linies neer én in Ohampagne het andarc Tin die Vogezen Het Engelsche conmlanlqué van 24 Auff luidt De vijand deed gedurende dien afgeloopen nacht hardndtkiga pogingen om bet verloren terredn tuaBchen hot atation en do steengroeve van GulUenilont te heroveren Na een hevig bonübardement Jat om 8 4 5 uur V avondbi begon werd een infanloriaaanval ingezet welke met SMoveel kracht werd doorgevoerd dat de vijand onze borstweringen op SomtaSge plaateen bereikte Na een heftige woreteling werd hij overal met aanzienlijke verlieEen atK 8lBgen Na zijn tOBenslIag volvoerde de vijand om 12 30 uur sloohtBn een nieuwe ioleaele beaohietin dnoh e volgde geen iatan terieaanval op Feuilleton en aan het proleet door de l ran arbe Rogeering aan de neutraie mogendheden gezonden Uitgaande van de overtuiging dat do bezettingauoepeu in Noord FrankTijk zich sbhuidig maakten aan een llagrante schending van de Haagaohe ponvenUe verlangm petitioniaten dat de Bondsraad in naaun van Zwitserland krachtig verzet cullen aanteekeuen Ook in DuitachrZwilaorland zijn vele handteekeningen aan de petitie geechonkeni Bl2a 3aerLlan d De Uinister van Buitenlandsohe Zaken heeft gisteren de Residentie voor aoht dagen met verlof verlaten De nienw benoemde Oonverneor flm Snriname Naar w vernemen is de heer O J Staal seoretaris generaal van het Departement van koloniën benoemd tot Qonvemenr van Suriname De nieawbenoemde gonvemenr van Suripame de heer 6 J Staal is in dese kolonie geen onbekende Hg bracht er ongeveer twee jaar door toen hy na met ingang van 1 ttA 1906 te Z jn benoemd tot secretaris van het gouvernement van Ned Indië ter beschikking van den ministervan Koloniën werd gesteld teneinde te worden toegevoegd aan den gouverneur van Snriname tot tijdelgk waarneming van het ambt van secretaris van het gouvernement van Suriname Den 5 September 1870 te s Gravenhage geboren werd Oerard Johan Staal b i kon besluit van 26 Augustus 1892 ter beschikking gesteld vanden gouverneurgeneraal van Nederlandsch Indië teneinde geplaatst te worden in administratieve betrekkingen In October van dat jaar naar Indië vertrokken werd de heer Staal in het be n van het volgend j er ter be ohikldng gesteld van den algemeenen secretaris van N I en benoemd tot V commies ter algemeene secretarie Drie jaar later werd hg commies in 1899 hoofdcommies in 1901 referendaris waarna hij in begin 1903 wegens langdorigen dienst met een jaar verlof naar Europa vertrok In Augustus 1908 werd de heer Staal ter beschikking gestold van den minister van Koloniën teneinde door hem in het belang van den Indischen dienst bij het departement van Koloniën Witte Biosceop VRIJDAG 25 AUGUSTUS en volgende dagen Reusachtig Progrupia 2 Moofdnummers Detective en Spannend detecttve drama in 3 deelen 40 lleDwe em iii iD Pni liO aEDi 8iuHiii Het Meisje met twee ton Keystone klucht in 2 eelen Meo sii Tinliir Ffipuial i n Nieuwe Kaaspriizen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drukkerij A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUOBAAR i Nieuwe Tabell iil voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 o voor het binnenland Krachtens Mitaisterieel Besluit in asinde 13 Aug 1916 26 PRIJS 10 CENT het krijt staat vriend Ajax zeide Paulette lakoniek Café Nouschwanstöin was weer leeger geworden Aileen de avondatam tafel der Nieuwiichterst wachtte op hen die uit het Kun iVtmmarshuiS zouden komen en Paulette fluisterde haar wasbhmieisje in het oor Al8 dlo vervloekte kladder er niet waren dan konden wij ook een naar bed gaan maar zoo Het ia niel gemakkelijk Walpurgertjo I Het WB0 SUl In het café Neuschwan ein Na een kwartier hoorde men niets meer dbn hot luid snurken van don dikken Ajax die weer zalig wa ingeslapen HOOFDSTUK III In zijn atelier in de Blyiraatraat zat Eri Forst en werkte dag aan dag In ds drie jaar He hij nu ale beoefenaar van de kunst aandeaojidenile in Mündhen verloetde wa het nog niet voorgekomen dat beWzulk een koortSaditige drang tot werken had aangegrepen zooals nu nadat hij het bal Jn do villa van den han delsraad Stadlbancr aan de KonigBplatz had raeegonnaakt en ItfeUlta vaak bl het Sphaatslenrijden had ont De Hercul vam de vrije knnate naar ereenigiM der Nieuwlichters jwaa als veraBdord Het verloren Paradijs Naar het rhiituch van EDWABD STPILGEBAUBR Met autorisatie bewerkt door f P WESSBIillNK VANBOeölJM Ik verzoek v ur klttoioon van lanlalud zeide zij met és grootste Icalmte en hiold hajar havana vlakbij Hens cigarette Vnar reine ïuatar vuur zooverf je hebben wilt ten mlnflte voor je s g ar maar overlgene ben ik een uitgebrande krater Dat behoef je slechtJ aan mtjne modellen te vra pria8l B der kutóche fiiana mij kom je niet varder M Bet Pauiatte Eelella ging niet verder inopdez hatelijke opmerkingen van Orestn zij trok dapper aam haar riiguar en kwam atóof hot van zeil sipralc weer op haar lievelingsonderwarp haar var blijf In BaBgnoUeB i haar voorgewende vriondfechap met da groote Ros Bonheur terne Weet Jelui jongeb begon zij haar hreenwende atem zoodaf het giAaele oafé Nea wan ein dat zich Intuaschen heel goed gevuld had wet lidetemi moe weas J i al GoelluopsË adms foor Mtiïiltii is Kpomme HaiiQ 74 ROTTERDAM P VISSER Zeer mooie soliede Meubelen 2 Crapeauds ronde armen 4 rugbekïeede Stijlstoolen 1 Tafel f 55 Verder Theetafel f 10 Leeren Eanteuils f 7 50 Kasten f 17 50 goedkoope Stoelen vanaf f 13 de zes stuks Vouwstoelen vanaf 13 50 open Theetafels t4 25 Sohniftalels f 13 50 20 CWonll vervolgd Advertentiên Getrouwd E H DE ROO Bonwk Ingenieur Reaerve 2 Loit der Infanterie EN K K CHRISTENSEN die ook namens wederzqdsche familie harteiyk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelUng bij han hnweltjk ondervonden Qonda 23 Aagnitna 1916 14 aEVRAAOD bekwaam l Brieven onder No 2889 Bureau Qondsohe Conrant Markt 31 6 PERSOON b z a ongeh goed met paarden om kunnende gaan goede get ten d voor alle yoorkomende werkzaamh n 940 Boekh BUITENBEEK Doorn 7 TE KOOP een goede m I c nuur een goeae IS WERKHIT Te bevragen bij A RIJKAART te Gonderak 7 Te koop aangeboden een PyPOROEL Boreanmodel voor f 25 Steeds vlugge levering van eerste klafl nieuwe zoowel als gebruikte Amer Orgels tegen ooncurreerende prgzen Adres J VAN BODEGRAVEN Reeuwljk 7 AANBESTEDING Op DONDERDAG TSEPTEMBEli 1916 s avonds te 8 uur zal de heer A J GAZAN te Gouda publiek trachten aan la baateden i Het bouwen van een Huidenpakhuis en bijkomende werken op eèn terrein gelegen aan de Voorwillens kadastraal bekend in sectie K no 1938 te Gi uda Het bestek met teekeningen zullen vanaf 29 Augustus a s verkrijgbaar worden gesteld ten kantore van den Architect Kattensingel 85 te Gonda tegen betaling van f 2 60 per stel De JMtUeet 27 A DE WILDE Bioscoop J Goydajoorvit PV Slechts één avond VRIJDAG 25 AUQ p te 7 en 9 uur DEVELDSUG BIIWII Oorspronkelijke opname Overal anerm auocea Entree 75 50 35 20 et Plaatsbespreking aanbevolen Vrijbiljetten niet gangbaar WK Alleen Vrijdag 7 en 9 uur ZATERDAG en volgende dagen op aanhoudend verlangen het beroemde meesterwerk van VICTOR HUGO 50 Les Misérahles DE ELLENDIGEN Drama in 16 afdeelingen S UUR praolM ZONDAG te 2 uur 5 uur 8 uur Entree 6040 30 20 et Ira lol Fniii fan Vtelappelijk liem Keizersgracht 153 Amsterdam TeL Interc Noord 10789 Afd SchrlftelQke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH rol Dr H D J BODBNSTBIN Dr H C PRINSEN OBBRUdS Jhr Mr L H VAN LBNNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiaeeren wg 129 schrifteiyke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergmg en examen cursus Handelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransoh Dnitsoh Engelsen Zweedsch Russisch Spaansch Maleisch Handelsrecht Eandelaaardr kskunde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonschr ven Maohinescbr ven N B Speciale leerganfen voor de praktijk diploma s B Talen 24 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Italiaansoh Spaansch Deensch NoorBch Zweedsch RuBsisch Maleisch Latgn Griek8Ch Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literataurgeschiedenis N B Bllxondere Cttrsitssea voor het Staatsexamen Oude Talen A an B C Exacte WetenschSppen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde ElectroTechniek Lijntebkenen Ueten en Teekenen VakDuitsch Vak Engelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit te drukken Aesthetioa Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer BijbelkenniB Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stul de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cursussen Herhallassonderwl a en u L O omvatten alle téfsch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cttnusaen k Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een iU O Il cursussen Nederlandsch Fransch A Dsitech A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinricllting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhonden Schoonsohrijyen G Cursussen voor de Vrouw S cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien ICinderkleeding Costuumjcnippen en Cos H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrgkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies b de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoemde ambten ol feeroepen geheeleof partlBele opleldlnc Suninmer4r en Adspirant Commles P en T RMksvenekerlBgsïank RI ks ostspairbank Spoorwesen Oe meenteAdmIalstratle Mlnlstfrlet Rijkswaterstaat enz Van het onderstaande neme nwn goede noia De Cnreussen dnren minsten B maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toegezonden ledereles bevat de stof voor de wee £ die in de eerstvolgende leseventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk conta tnsschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitie cursussen De examencursussenworden gescheiden van de popiflaire leergangen die men uitliefhebberij volgt i Agescheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze leder die ilcb voor onze schriftelijke Cursussen of voor onze Beroepsadvlazen Interesseert vrege zonder zich odk maar eenigszins te verbinden ens gratla prospectoe dat alle verdere bijzonderheden bevat 166 j u JOHL OdBEL Jr Dir N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Oversohiesehe straat 43 55 FABRICEEREN SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSGEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor huishouding en industrie ook Stootzakken Reddingsboeien en Zwemiordels s ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MACHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSOHE TEER EN ARCHANGEL PEK inDEl II INLTP eiRIHIUll El tUE flli StlEEnUTilElEI fessieii 8 lonUJle FéIéd gemliilleVorim OPOERIOET tft Voedert nw Fm met da tuivere murtre LIJNZAADROEREN meik STER en W L 28 n 80YIIBOOIIEIIKOEKEII merk W L Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedlngawaarde Ser tHploma Parijê 1900 yegen Ooudm MedatUeê DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN BOOGLAMPEN TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens 11 ure in het Hotel DE ZALM ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris l KOEMAN De onlangs nieuw gebouwde BouwmanswoniiiQ E U met STALLING HOOIBERG verdere betimmeringen enz en eenige per ceelen best IWel en Hooiland enz te zamen groot e 22 42 Heklaran jaan het Jaagpad en de Winterd k naby Gouda te Waddinxveen Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning l Mei 19i7 In 3 perceelen en b cpmbinat e Broeder bij billetten Nadere inlichtingen geeft NotaiisKOEMAN voohioemd 40 U MiimrillmÉgp tiEllllslillM UIT HST MaOABUN VAN M BAVEN8 iAY ZONEN B0SIlfCJBJSM X Deze THEEËN worde to u S W6rd in yerjegeljijt kc X 3W l i f Bf tS a rf i it J eUermaldmgvanNo nm ¥ en Prfls voorzien T t i i i l vpnBtatód M rk vAt Hiw a deWetgedeponaetd = van gewde orders f jljfc 5 bevelend Jy a BtJL vooilieea J BmiEBAAAT Cs I r A aB3lTID A 4 Sept Gebotuw BottW on Wonlng oez a UMJ VargaKJ OnAiBrtaiidl ooni rtte alie AjmeneoilB Batarfi Teramkoi wtj geregeld tyaii maMeeliag tg mogen ontvaugea TSa vergadaTingea ooneertBaty vtraaketljkbc dan ns em sa tan Is snae agen te rarmeldon EtoetrMciie Drukkerij BRINKMAN ZOON Qoud Verecliijnt dagelljts 5j r behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONMEHENT Per kwartaal y i i t Vv4 Idem fkineo per post Met Geïllustreerd ZondagsbiKl Idem franco per post i betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O Groote letters en randen naar plaatstliimte per regel Abonnementen worden dageUfl aMft aa sa W aa ns Bïmaii Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 ïïitgeirftn A BBDmttV VS ZOON oogte tellingen aan betfie zijden van ♦ iet Travignolo dal d en da Italijanen vers be dene aantallen op t ront van den Cima d Cece welke werden afgeailagen Ovirigens geen belangrijke gebeurteodsi n Op bet ZuidkOoatdijlJ front werd ife beneden Vojuaf escbermut Id Bij de HohenzoUorn fichane bomibardèerda de vijand krachtig onfi e Unie n pooide een overroiopebng te doen welke geheel nuialukte Nergens elaagde h4 er la ane linie te bweiken £ ij de overnio4 aUng die wij ten NÖortiWeeteD van La Batfeee deden ïrongen wij met euocee de vijande lijke loopip a ven binnen Het 0iiit ohl comkQluniquó van Augucrtua luidt Ten Noorden Van de Sointa e zijn gisterenavond en edennac t nieuwe aanvalspogiogen van den vi nd tot miL ukking gebracht De aanvallen d Engeisbhen richtten zich weder tegen de vooruUapringenda bmging tueUchen Thiep val en Poatórosi alflimede tegen onze Meitingen rondonï GuUlemont Bij een ipverval ten Zuiden van Maurepae zijn öterke vi ndteliike troepen na een igedeettet en ematjg en strijd teruggeslagen Rechts van d Maae nam tde artlllerie etrijd des na iniddagH in Men aector Thiaumont Flouiy in het iChapitreboödi en het bergwoud aan ibeteekenis toe Vei heid ne Fransche aanvallen ten Zuiden van bet rl iaumiontwerk zijn e niet gegaan In een der laatste dagen de een vijjandeii vliegtuig zoow bij een geivecht in de lucht bij Baxenttn als ten Weetai van Peronne d r onö fweergeslobut omlaag g fchoten eveotale in de omotrfiken van Mchébourg W van I a BaaHée TSJVM i r J n Aaa het Oosteiqk Front Het B ui di che oomlnniniquévan f24 Aug luidt Op 23 Aug tegen 12 uur smiiddags opende de vijand een heftig artillerievuur op ooziestelilingen bfl Toboly aan den Westelii ken Stochiod oever Om 4 Uur ömidjdagfl gangen zijn troepen tot het fjfeni lef over dnch werden door het tvuur oneEer infanterie en mitrailleurs teruggeworpen De gevan nen op het front der ZiotaLipa wiizen op de tegenwoordiigheid van Tutkachê regimenten Het Ooatenrijicach e communiqué van 24 Aug ze Behalve eenige kleine gestaagde ondlernennngen op het voorterrein vleien noch op het front van Von Hiudenburg noch op dat van Aartstlertog Karel belangri e gebeurteniseen voor Aan het ItalIMnsehe Front I Het Oo tenrijkflche connnuniqué van 24 Aug iuidt Na een hevige beschieting van den bergkam der Faalsanter Alpen en van onze nenwu Zoover preker wist kondan ze na nitwarping van hun laat 6000 M hoog stijgen De macMnee zijn van ruim 15000 P K Ze zi n bewapend met nelvtturder en machinegeweren d e ook boven op het omthuisell Dtit laod d behoefte aan kap r Het ItaliaanAotie coaAnuninué van Aug luidl I e kleine Woch liardnekkige oHasleve knw tverrichtingen oDizer tnepen stelden mn in het bezit van lettwe steUingea m de ruwe en hojge bergstreek der Alpi dl FaiSËea Inl het bovendal der Foabermca belzettei wij hoogte 2354 ten Zuiden van du CÜmeCece Door een hettigen tegejaanval slaagde de vijand er in haé voor korten tijd te vonuioeiiteren lph werd r Jvervolgene definitief d ons uitge worpen In het bovesii Ciai dal veroverden ooee berg déuiheinent de Vijandelijke loopgrav aan de helfliugen van den Cauri Cupola Op de rest waa onze artillerie bij levendig en deden ol verkenningen In Duit ohlan Geen commentaar op itet proceëLiebkneohl I Ui BaM wordt gflalé De m Iciaal d mucraMaciia iiaina OultMshland onthoudt zich vanwk cennnentaar op het vonnis tog Liebkneeht Do Leipziger Volliifiitungi het eenige sociaal democratiche orgaan dat bij de eerste varooi eling in vnj scherpe bewooringen hl vonniacommenteerite is toevalllj twee dagen vóór de uitsipraak lUr aanleiding van een artikel dat a t dagen geleien verschenen wast erboden Het oordcel der Duitsoha s aal deniacra ti che pere kent mm f niet In Dttllsohfcnd Lord Montagu of Bepiieu heeft in eeh redervnering ge igldat Duitschland nu Super Zepptne trouwt waarvan er in hel be of het midden van October drie vier klaar zouden zijnu Hij gelooe zelfa dat er twee al vljegvaardl zdjn en een er van reedfe over de oonSzoe heeft gemanoeuvreerdZe haeu twee miliioen kubieke voet iiuad en zijn ongeveer 236 M Ian Hun roaxiinumnclheid Ju eer j 100 K M Met hUlve kidJng kt en ze 5000 K M ilegigen Ze zflten vijl ton bommen naar Engelsndkunoen mee Uit Eepenliagen wordt gemeld Ind I de laatste zes maanden zijn igroote hoeveelheden koperen munt uit de Scaudinavi he laqdèn verdwenen Volgen de TiileuJ Tegn biötaat in geheel Noorwegen eene groote ïchaarachte aan koperen ntunten Naar thans gemeld wordt j ou een Duilsch kaptain die op een Soandinavieche haven vaarde bevel ontvangen hebben zooveel mogedi koperen nvunten bijeen te garen Hel la reeds opgemerkt dat bijna alle Duitache anbëepdiapitdas een buitengewoon verlangen naar koperen munt laan den dag leggen O o t e n r IJ k H o n g a r Ij o De landStorrapUoht in Duitrichland Naar men uit de beste bron verneemt hee l het besluit volgens hetwelk geen verlenging van de landalormiplicht tn Duitatehland zal plaats hebben in OoMenriJli en in t bijzonder ia sooiaal dlnnoerotlsGhe lirtngen een niet zeer guoAtiigen indrutt gemaakt Het bedoelde besluit im niers steekt zeer gunaUd tl bij de geweldige oiechen wdke c jor het üostennjIaScbHongaarscJio le erbefltuur aan de weerbare bevolking gesteld worden De ieeit degrene van de opgeroepejien wjordt in de monarchie voortdurend verhoogd en het iö geen geheim dat de bovenanatige krachtsinspanning waartoe Ooatenrijk Hongafije thans gedwongen Ifl en welke een grooter percentage der nmnneiijke lievolking el bt dan in eenig ander oorlogvoerend land evenals zoovele andere militaire bapehikklnr gen zond r de voor rhiitscbland uitgeoeteode proatfie minder nware eieehen aan het volk zcm stalen Behalve ontevredenheid ttfeen Duitsch iand heeft het bewuste bealutt nieuwe outBtemlming tegen de edgien Hegeering gaande gemaakt n wordtin sorlaai democratiache kringen een besluil van gelijke strekking van het miniaterie van oorlog te Woenen verlangd De evacuatie bi Noord Frankrijk Uit SeneVe wordt gemeld dat een petitie tn voorbereiding i welke aan den Bondsraad gericht zal worden en waarin verzocht wordt gevolg te go v olgeling van irijn giroote voorbeeld de onsterfelijke Bonhtmr in Batlgnolle ga ik mu majn eigen weg wEn waar voert hij been geeuwde de dRkke Ajax d e ia den tusschentijd nog drie glazen bier ge dronken had en nu süaperig wa geworden Naar de centrale slachlplaatsl mijn fbeete Ajax Indüen vragen de heJli jjge kanst betreffende je in dit ver gevorderd uur en bij het aantal bierglazen nog mochten InterefilSeeren Cdntale Uaohtplaat dat intere jseart inftj inderdaad geboorteland 19 ner kalflspooten oorsprong radjner woratjes daar i u ik geen belang in stellen volgelinge van Bonheur Ach kont loop been met je flauwe grappen dikke Ajaoc zed nu Ebtella Gij maimen beM dloor louter mateniaiietoie de Idealen van de knnst en het leven veirkurea En nu moeten wij vrouwen den wagen weer uit dto modder trekken waarin gij zotogenaanaie hoeren der éohepping hen gereden hebt Kalfspooieni en worst nog mooier do nieuwe openbaring van het vleetfch beschouw ik met de oogen van de cbildere in de centrale rfach laatï Lacht maarf Ladht nvaar zoo dwaaitf I Ifljn niee tera Bonheur Oresteei na haar het woord nil den mottdL 3eeft in Batigneile de geheele veeconeantitle Van het ontzagtijk Pa rijs gadegertagen zooS Zola voor zijn Ventre de i aria i uit deze ooBMimptie heeJt zij di wonder geschapen en nu ssoeict lar voJgeiing op de Miinol ener oetale sllachtplaaUi den grooisten o met wiene veischijiiing ssij de wart dor Sazessiomsteu wil overbinifsi dat kennen wij dat kennen wij I Estelia Silberberg nwa Zij vond deze Nieuwlichters it de Qrioks 4ie Jieldenimannen diieeuwig üau we grappen velrlwc eenvoudig amakeloo Zij verlang in stilte naar den kleinen KeU wleu de liclitblauwe uniform dtocavailerie zoo nitneraend stond AWien kleurenagvuphonie zeg haar kjie er uit zeide saj dikwijle tegflzich zelf en plotseling viel haar indat M mlgaohien todi nog vroej dan hij gedacht had van zijn nutelijken verkenningarit waa leruggerad en baar ois altijd ia het café opold in dto Brienerstra e verwacW Zij lietaalde dus aaa auJette haar aWnt en vertrok zonr een varktoring te geven Vooraar anel en ohfverwacht vertrek Toen zIJ vertroHionwaa zeide OreateA WeerïdnWokkend zijdeze mcliUder s0en zij ontnemien oinog de laatste rest van den tralcran Niemand antwoordde 3m Da dikke Ajar snu Agamemnon bladerde wo Hie di de Jn gend en verwonachte de ooncurreu tle En de kleine Philoktet waa er juist mee bezig de banden vanPaulette s boezelaar los te maken Dat deed hij rogelmialig een kwarUar na middernacht terwijl hij beweerde dat hij de ProW ho landsklourcn In een Boiersch café niet kon vardragent Bende bromde Oxeeteür in zieh zelf en H ireul H thijnt na al het gehoorde on afvallig te worden Waar moet de kunst heen die op zulke schouder ru PauWte laat die grappen en geet mij liever mijn ja ik heb er voor vananrood genoeg van ik ga I Wat heeft hij bromde eindelijk de kleine Philoktet En AgajUemnon zeide wi geerlg Hom Ml ook de Melltta priJ in de beenderen njn govaren IVaar zal de kunst die op zich zelf Staat heen als deze bierbrouwers en handëlsraden niet bun bankpapieren het gan ithe bedrijf verkneden Hoe kan dan nog idmand achting hebben voor een onzer al ook do meeet talentvollen avenafei de ibeuraBpoculant atedite op geld verdienen uit zijn 1 Door deee lange toespraak wai de Bkke Ajax uit zijn slaap gewekt Nog een glaï bier zeide hij langaaam Dit mag ja voor B tl opschrijven als ifl er nleta op tegen hebtl Dit is juist het Stiflte een Jublleunwaat wiinnmde je nu UJ mljln