Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1916

59e Jaargang IVo 13174 Dit nnmmer bestaat uit tweebladen drooglegging der Zuiderzee Den 4 Januari 1886 werd de Zui derzeeVereenlglng opgericht wezljh au ruim 30 iaren later en nog steeds wordt de ssoetwatervoorziening van een deei vaji one land ernstig bedreigd no ateedd id er tutibchrai db noonleit e provincito van ontf land een binnenzee nhuwaag dfte eene voortdurende beitreiglng i voor het leven en den eigendoirt der oiriwonerff nog eteedö heeft ontf volk verzuimd eene oppervlakte lands t grootte van eene provincie aan haren bodem toe te voegen Wel liebben we uu aan het hooM van het departctnent van waterstaat den man Maan die aangewetsen om het plan tot dirooglegging van Zuiderzee uit te voeren aangezien het ij n plan ia maar onze Regeerii en het parlement zijn met werk overladen Wii vreelBen dat er ook deze wetgevende periode uieia z l Iwin van beh indeling van het di betreffend wetöontwerp En toch er ia periculiun in mors De wateietiood in m6 he aUeaaidacht weer gevestigd op de noodïEfkailikheid van ingrijpende mttatreg len tegen het voortdurende gflvaai dat de Zuiderzee dijken wwrden doofgebrokem terwijl de aoetwatervoo ziening van Noord Holland ten gevolge van dto verzouting van e dteel dier provincie steede moeili qr wordt TediniBche moetli haden zijn r niet meer Onder de auepiciën van ZulderzeeVereeniging zijn allavraajfltukken dae met de dtroogmaking v de Zuiderzee saanaohangen aast erSr etige onderzoekingen onderworpen zoodat allen die geen tegenstande a quandym e van bet pian zijn ovei tuigd ïijn van de aitvoerbaatheid eb de weoschelijkheid dier drooglegtinl Vrage nwet onelland bliiven waoh Ëe nvertronwdadres Het verloren Paradijs Naar het Dultach VAn EDWARD STDILGEBAUBR Itet autorisatie bewerkt door J P WEeSEI4lNK VANB0aSUM s A Zdto juffrouw Otorziiitoer ui wier huis zi n woon en Slaiapkanier met de ruime en gesloten veranda die hem tot atelier VHende geduurd had herkende hem nauwelijks H j de langslaper die men gedurende al de maande zoo tegen eif de opgewarmde koffie had gebracht Stond nu met de eerste zonnestralen van ajn legerstede op HIJ gunde zieh ternauwernood een korte mtddaffpiau om in een restaurant van de Ëlvlrastraat een eenvoudig maal te gebruiken Precde twee Uur zat hi lüwe r voor adjn TOel en ontwierp een groote potloodWietfl En hij waSniet alleen Nu eens verScheen het eene dan het andere van de drie modellen Be hij zich van de academie verschaft had twee jea ilgo krachtige erke mannen en een bloeiende hoone vrouw dïe de hoofdfiguren voor zijn groot stehildeïi dat hij inderdaad zooalB zijn vriend in het calê Nei liwan tc n vertdd had den titel voor het maken en stoflceren van MEUBELEN is by N HESSING Peperstraat 24 s Goud Billnke prgzen prima mate riaal Reparatie aan alle meubelen 14 27 Aug 2 uur HouünlaDepIanlmeD Concert Sted Mtuziekkörpa 31 Aug St Jamakerlt T uur Oigelcottcert 4 Sept GefcoWw Branr en Woningtoez 2 uniir Ven Ewl Ooder tanifccöinlmU e ATinenaoilg BslwM Teraoeken wIJ fengeld tildit I aMdedeelIng t magm ontrascw i vugaderiagon eoneerUa vermakeUikbr deo aa om daas ivi tn ana a mda te varmeldeD Eiectn4cbe Drukkerli A BRINKMAN ZOON Gouda Advertentiën Bioscoop Eoiiila VooÉ ZATERDAO en volgende dagen op aanhoadead verlangen het beroemde meesterwerk van VICTOR HÜOO BO Deze film wordt in zyn geheel vertoond Aanvang 8 nar precies ZONDAG te 2 hm 5 nnr 8 onr Entree 60 40 30 20 ét Plaatsbespreken extra aanbevolen Dienstaanbiedingen liebben in de oiidsc he Courant feed MHceea MT Deie iTertoDtien kosten slechte UJ Toomltbelaling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitslnitend aan hetBnrean Zeer mooie Bollede meubelenals Tafeh Stoelen Kasten Spienis Schilderyen Theetafels Baffetten St ll meublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 StfllUfel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz M0IISTBUT44II leieiiMs nabil de Sdilitadl Rotterdam Fijne Liiceupen WiJNAND FOCKiNK Amsterdam Verkrygbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 In de Molen MifHn 12292 Wie naar Egn voordeel ziet En niet tegen schreven ziet Vervoegt zich algewis Waar het goedkoopste is of zend sohipper of bode het ia van onds bekend JACOB KÜLMAN Korte P BB ka katr s RotUrdun Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel Vergoot vooral niet mqn Prima Toffee f 1 60 per bus en mgn nieuw artikel zonder naam maar O O zoo lekker van 1 ot p stuk 20 Telefoon 12292 Bestel ÜUMU Uw DRUKWERKEN want de pnjZeil van papiei n enyeloppen blijyen stijgen == DOE uw VOORDEELI Wij leveren V keoritf uittfevocrd werk tot billiiken prijs Drukkerij LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 7 T9wkM Wlwtil KOKO HAAR KOKO DOKT HET HAA OMEIEN GAAT HET UltVALLEN TCOCIf Vï sTE icr BB woams MELDE ALS KIISTAL EVAT GEEN KLIDkSTOr OLIE Of VET VEiraiSSCHtND VOOK DE HOOEDHUID oor azT vANDAAo VAM w nooist or coanat WUJSi Fl 0 7 fl 1 SQ tm A aOO ptr Kmm A Briiikmaii Zoon ssises la nnw m laaaMHA DEPöTHQUDERS Oooda 1 1 ANTON COOPS Wijdatr t 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen B d IJnel A GROENEVELD lans Zegwaard f fT 4 OOSTEBLING 8 OFOEBIOHT flrM Veedert ili Vé met de in v r nmrtf LIJNZAADI OEKEN merk STER en W L 28 en 80YABOONEIIKOEKEII merk W L Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grbote voedingswaarde MareJHtaonta PaHj 1900 Segen Gou4en MedaillM Abonneert U op Het SteooyrafisGli Verslay van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stnkken de beediikkingen daarop en de Btenografiioh opgenomen disonsaiea alles b een in boekformaai ABONNEMENTSPRUa voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal b voomitbetaling voor nietabonné s f OJtO per kwartaal b $ voomitbetaling W Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 GOUDA N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Overschiesehe straat 43 55 FABRICEEREN SPECUAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STAIiEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hnishonding en indnstrie ook Stootzakken Reddingsboeien en Zwenalordels s ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE IKRIOHTING VOOR MAOHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSOHB TEER EN AROHANpEL PEK ENnUIIEl M NLTEU UHIUIEII El ILil EIHH KUERIITIULEI DC NIEUWE PHILIPS HALFWATT self ƒ tJ iMVt VERVAN6IN Juk BOOGUMPEN j v FirmaC SMITS Sclioeiili iidel j Blei weg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOB mmmm Nieuwe Kaasprijzen INOAANDP 13 AUGUSTUS 1916 1 Ter drokkerii A BRINKMAN S ZOON Markt 31 Gouda I VERKRIJGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 o voor het binnenland i Krachtens Ministerieel Besluit ingaande 13 Aug 1916 25 PRUS 10 CENT Mkioptti lim f tor Min is IDEI lonll nmeU ip Kromme Hang 74 ROTTERDAM llU M BAVENSWAAY ZONEN aOBIirCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pujea van vyf twee en een half en een Nei ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aau bevelend J C BIJL Voorheen J BREEBAABT Ia P VISSER Zeer mooie sollede Meubelen UIT HBT MaQ BUN TAN 2 Crapeands ronde armen 4 rnKbekleede Stglstoelen 1 Tafel I 55 Verder Theetafel IC Ijeeren Fantenils f 7 50 Kasten f 17 JSO goodkoope Stoelen vanaf 113 de zes stuks Vouwstoelen vanaf f3 50 open Theetafels f4 25 Schniftofels f 13 50 20 Opeiil are Verkooping TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens 11 ure in het Holbl DE ZALM ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN m vak De onlangs nieuw gebouwde BoywoiaoswoniDg AÊ E 117 1 JBL met STALLING CsSIIP HOOIBERG verdere betimmeringen enz en eenige perceelen t est ji Bii nD Ê Wei en Hooiland enz te zamen groot 6 22 42 Hektaren aan het Jaagpad en de Winterdgk nabij Gonda te Wuilclinxveeiia Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning 1 Mei 1917 In S peroeelen en bg combinatie Breeder bd liilletten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd 40 N BCOMMCSTEIN S INl v r iCHADELilK Zaterdag SO Augustus 1910 CM VMKË OOIIRANT IïTi©M WTS © an A d v©xt©3atï©Tplstd rroqx 0 o a d a © an Oasa ©tx©3a ©a x behalve Zon en Feestdagen PRU8 DER AIJVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew Jannmmer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 x6 per regel Groote letters en randen naar ida ttsruimte VerBcbijnt dagelijks PRUS VAN HÊT ABONNEMENT Per kwartaal i f l tt Idem franco per post l fif Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon latere 82 Abonnementen worden dsgelUka lapgenomen aan ons Bureaa MaiiKT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren 0 Telefoon latere 88 ïïitgeTen A BBDKIAN EK ZOON ten op de onamrfkenbare voordoelen die de afsluiting en drooglegging van de Zoideraee voor ons volk met zich zal brengen Men weet diat wtj allermiDM tegenatandera zijn van iDgrijpen van overheid ffege op oeconoonlrtdi lerreim aoo ha het particulier initdatieC onnia hti bti t om miflataodeo op te h en dan heeft nJMr wij in eenea de overhead niet aUeen het recht nnar ook den plicht zloh op CttA getued te doen geiJen Yan concea eii veirleeTiep zijn w In het alg niieen geen Toqrstander ÏB de ondernfiimngi waarvoor concessie wordt gevraagd rendabel dan behoort óe gemeensichap de vruchten van Eulk eene ondernienrin te plukken kenÏÉ ze niet rendïtbel d n dcfaijnt onfl inAnoreel als de overiieid de na deelen van eene in het piiJbliek belang noodsakdijk geworden oodernènnng door enkelen laat dragen Maar wij zijn geen princ4penil tm In die g va len dat de over heid weigert onmoditig ia of geeti gelegenheid kan vinden eene ondertt0aAag van ajgen een aot ter hand te ncRAeBi kan het partöcuUer initiatief met eene coneeaMe ftanvm fc overheid prikkelen de zaak ter hand te nemen en indien de overhead dit om w ke reden dan ook niet wenecht te doen kan zulk eene coneeeisS gevoegelijk wor ï n verleend Dat de voorwaarden voor die oonceebie de nwgeïiikheid moet inhK uden dat gemeeoaohap te gelegener tijd de onderneming naast dat apredct wel van zelf Het tftaat vast dat de droi tog in van de Zuideraee een algcunSen lands bbla ng ia Het blijkt dat de i sr geering op dit oogenblik om redenen van haren wil onafhankelijk omuachtig id dit belang te behartigen Welnu het particuliere initiatief late zioh geldea De Unidorzeo Vereeni ing of een door haar te vormen oontt rtium van de groote bankiDBtellingen kunnen trachten conce Naar t plan dor Zuideraee Ve eeuiglng ou dan nog 7 jaair heengaan met het etfsluiten en droogleggen van den Z W polder en nog 8 jaar voor den N O Polder ISen dan na 33 ü 36 jaar zou de rente van het geheele kapitaal uit de op brenget van de landerijen worden velkregen Het kan nJet in oase bedoding liggen met de oijleis ie bewi M n dat eene oploaaing van het Zulderze vraagstuk in dezen zin tinaniieel mogelijk is I Wij bedoden slechte de vraag tig stellen of op deze wijze het particu ler Initiatiel niet in staat u u zijii de grootlEAihe onderneining die nii reedc 30 jaren lang in bet algemeeh belang wordt aangepreoen eindeli ter hand te nemen Éie te verkrijgen tot uitvoering van hft Zuiderzee plan Het zal geen kleipe ondemaain kunnen zijn de V npa iSeh i die eene eenmaal verkregen oonoaMsSe z u tvoaren In de joicMe brocliara van de Zuideraee Vet enigtng De watervloed van 19 1 Januari 1916 worden de uitgaven Is totaal ftg raamd op 231 miUioen gulden veis kregen llen dbarvoor worden naast het wegnOiflea vaa de bas wa ren aan den bd taanidak toestand verbonden die eene veaaMtsbhap ecitter niet in dubbeltjes kan ontietteii 194000 Hectaren vnHhtbaren grond ledere hectare zal dW niim l gulden koeten T Zóó g ien is de olJLrnielming oo i uit een zuiver koofmip diajipeiijk standpunt goiien stetig rendab Maar aandeethoudens VHwr eenvennooteohap zi ii nipt IMit te vindeii indien hun alleen alk i tng der aaitdeelen tegen een hooCtD koeiS lp uitzicht kan worden MMd Veti gretiger zal men aanHeden ntameo Indien onmidklellijke rente kan wolden uitgekeerd Vandaar dat men dsa weg zou raoeten bewandelen vaiktSonanlga gsmeenten gwolgd ïil pricSji van een gemeentelijk beditjf De aanvankelijk aan te gane leening wordb grooter genomen dan het benoodigde kapitaal bedraagt ep wel zooveet alb noodig is om de rente uit te kunnen keeren gedurende den lijd dal er noe geen verkeli e Imkomsten zijn Natuurlijk zou men niet alle b noodigde milUoenea In eens opnemen Men zou aaavankeêtjk eene Ifening moeten uMgeven lot een podtanig bedrag dat daaruit gedurende 15 k 17 jaar de uitgaven en de renll zouden kunnen worden betaald Na 14 jaar Intaem zou de N W Polder gereed zijn en aou de exploitatie kunneti beginnen Ma 14 jaar eerfSt zou een tweede leening noodig zijn om het bedrag daarvan te besteden aan het in gereedheid brengen van den Z O polder waadmee 18 jaftj gemoeid zijn Eerste Blad staaltjes kwamen ové daarvan ter oore en verzekerd werd dat geen po Utleagent er over gedacht heeft zijn ateiu aan hem te geven Brieven uit de Ijofstad OCCKXXm 1 De uitstag van de verkiesing vafa on laadsttu ia met onbelangrijk Zoi al beluDil is den Haig in gaju geheel overwegend vrij nnig Ue drie afgevaardigden in de Tweede Kam ziijn alle dne links evenaoo die lp de Provinciale btaten en de meer ntiead van den l£aad is eveneei overwegend vrijzinnig Toch is thaip In het twsede district waareen ou raadslid in hereteniaién kwam mét een joiygj bro je van de rechterzUde de uitslaig geweest dat deizewei gekozen Wij onthouden ons natuu lijk van politieke boSchouwiogen doch er wau en iiier enkeie factoreb in bet Spel die met de politiek nieh uit te staan hebben De candida t die thans gevallen Is is kantonrechter Hl rkf dus een man die doqr zeer velen wordt getoend En nu ifi het des te meer opvallend dat h J niet gekozen Is onifdat te wachten viel dat Juist zoö n man veel peysoonlljke stl inifiathie zou kunnen be zitten Dat is echter allorminst bet geval N r ik botfr zijn tal van kiezersvniet bereid geweest op hem te ateknmen omdat 2IJ den kantonrechter allesbehalve ejytmlpathlek vinden De algemeene opinie is dat W alleahebalve een vriendfelijk en aangenaam peiaoon ia als kantonrechte dat hij zich meermalen barSch en onaiangenaam gedraagt tegenover heji die voor ljn balie verschijnen Vele Wij zuilen ndd verder twerover ultwrfden omdat wij die gelukkig nog nimmer met denen man der wet in aanraking kwamen niet Ijit persoonlijke ervaring kunnen Spreken IntusBchen blijkt uit dit feit boe verkeerd het is dat de wet niet beter voorziet dbt een man die tegenover Ie geheele burgeri onafhankelijk moet staan niet tot raadslid kan worden gekoswn Het Is ind erdaad meer dan dringend noodkakelljk dat in dit opzicht eens een grondige her ening plaats heelt Men moge zeggen dat een kantonrechter dezelfde rechten moet behouden als leder burger en dat hij de vrijheid n et behoudt voor zijn politieke overtuiging in het krijt te treden daar tejgenover Staat dat hij met zoodianig optreden ook zijn prestige als man der wet in de waagschaal stelt Hier In den Haag teeft niet de politieke persoon blj £ hergtenaning óchee gejeden ipaor wel de welnlg bemln le kantonrechter Dit iS een fout in onzS samenl ving die werkelijk verbetering dringebd behoeft Menschen die onafhankelijk moeten staan moeten voor die zelfetandigheid lets opofferen en zich op een afstand houden van het openbare leven Wie dit niet doet loopt kanS op goeden dag uit de borgieri een Voonis te ontvangen in zake zijn opUaden alS onathauki Ülk persoon D groote maaHa scheidt de kiwallteiten van een amfctenaar en iijn gewone burger leven nu eenmaal niet Daarmede heeft men rekening te hondten vooral in het belang van den ambtenaar Van ambtenaren Sprekend er bestaat hlec ter tede ondter de leeraren van hel middelbaar onderwijs groote aminasiteit tegen een ambtenaar die daarvan aUcs behalve plezier zal beleven Feuilleton We hebben hier in en Haag een wethouder van onderwijs dat een zeer slappe Gerrlt iS Om nu wat stevigheid in den rug te krijgen wist hIJ gedaan te krijgen dat de raadeen iniJpocteur van het lager onderwi aanstelde DeBo kan den wethouder dan voorlichten en tevens dienstdoen als schild Al vaak heeft zdch au het geval voorgedaan dW In don raad de wethouder achter daaen InSpecteuA wegkroop Tot twee keer toe hoeft de raad het den wethouder gevoelig gezegd dat men daarvan niet gediend is Nog ininder is men ervan gedHend omdat déze Inspecteer die alleen voor het lager omita wijs isbe den en jaren van zijn arbistneke studie hier in München zoo bitter had gevoeld Ook bij had eei een para kjSvan droomen en goddelijke fantasie zijn eigen genoemd destijds toen faij zich tegenover zijn vader bad gesteld en dezen had gezegd dat hij van bet om den broode studeeren in de filologie ondanks alle geideli e toelagje afstand deed en Sohildter wilde worden en groot sohUder Slechts onder de grootsten wilde behooren oi nu was bet zoo gwaan hhi bad bij de Schoonste soheppiogs en studiejaren in München gewoioiuweg v rboemeld en als niet Melitta Stadlbauar met hfaar oogen als vlo tjeS en d naar het atoheen slechts te zijner redding gestiohte Melitta prijS er was geweest wie wiet waartoe hetten olte met hem en zijn kunst zou zijn gekomen Maar nu I Het was goed zoo Alle bedenkingen moesten biji dezen arbeid tot sTw gen worden gebracht Het Schilderij was zijn redding het moest dat djn volgens zijn vasten wil t Het moest hem teruggeven hetgeen hij reed als onherrodpelljc verloren had bdschouwd zijn hoog Idealisme het geloof in zich zelf en zijn kunSt de overtuiging van zijn zending Terwijl hij zoo voor ïijn ezel Slond of zat en teekende de modellen het eene na het andere toesprak en dezen op korten en bevelenden toon hun positie aanwees faeheereihte hem aleichls óetoe eene ei cele gedacihte dit schilderij moet je de verlossing brengen En toch t Terwijl hij aan don arbeid was als hlj meende het wark door de kracht van zijn wil door de ruwbeld die hij tegenover de afgematheid zijner modellen plaatste te kunnen dwingen kende hij slechts dit gevoel hetwelk hem enkel en alle beJieereebte Zichzelf terug te vladen dch en zijn oude kracht h t geestdriftig en bezield idealislme uit de dagen zijner jeugd het Schilderij te voltooien Mdittal s waardeering te veroveren uit haar hand don pnjs te ontvangen en met dcBen priJS trai slotte nog een andiere eene zijne geheele toekomst verzekerende zij zelf I Waliawaar de slang van don twijfel der zelfbeaehuldjging derzelfveralchtingi kroop tengevolge vanzl i peinzende natuur ook reeds weer over deze zoo juist ontkiemende hoop en scheen roet vuil Speeksel van haar vergMtigen muil over al de rozen van zijn jong leven die zidi juist wilden ontplooien uit te Spuwen Was niet Melitta het eenigklnJ van den in de Stad bekenden ban ddsraad de zeer gevierde dochter van den millionnair den eigenaar van de brouwerij die door een zijner lulnien was gedreven ook eens wat voor de kunst te doen zooals hij Iets zou doen voor de stichting van een zoologischen tuin of van woningen voor de arbaklerd Hetgeen de handeleraadi deze dtoor en door praktische leldeir Her liberale linkerzijde bedoelde was meer dan geeatdMft voor de kunSt hoezeer hij het ook anderen beproefde wijs te maken Het wa een sterk sociaal gevoel jawel dat was het inderdaad maar nog meer dan dat het waren wijalield en handetegeost die dezen door en door sterken mensch zoo volkomen behceraohton dai hem reeds het bestaan van een gebied ergerde hetwelk zich eenvoudig aan zijne machtflteer onttrok 1 Ais nu hij do dweper en idealist der Nieuwlichlens de Hercules der vrije artistieke vereeniglng kwam en aloh en zijn artield In den dienst van dfen man plaaiste die men daar als dtm voldnnen en vetten ptólister over den sbhouder aankeek ais hij naar defen prijs streelde en hem ten slotte bekwaml en met dezen prita haar haar haar die hem dttor haar geld de vriiheia de mogelijkheid der verweeeniljkinig ztjnar boogWe klunstMjaarSdToomen kon geven wat dan Wat zouden zij daar hoe ziou de wereld r hom o zijn Strewenoordeelen dat m hun oogen middel tot bet doei angel en aas voor eenrljke partij waS geworden f CWordt vervoltgd van H 4 Verloren Paradijs geven wilde zouden vorm u In hemdsmouwen met het donkerbruine puntje sigaar tusischen de tanden zat hij hiea En si avond schimpte hij er dapper op loa dathet itt deze vervloekte wintermaaoden zoo vroeig donker wa en hlJgedwongen vaé het werk reeddtuau adien vier en vijf uur af te breken en zoodoentie de voortzetting zeer telgen ri il wdl tot den volgenden morgen moeet verschuiven Een groot al watf het ook inden ijl der oude abhool gehouden tKhilderij d t het bewijs moeat leveren dat hij tenminste ieta geleerd had dat hij zijtt technielc nwestetlijk beheerschte dat hij ï€iei kon zweefde hem voor oogen He w e gonderUn Als een wenk van het lot was hij plotiteling ala door een ingevingi aoD rcfieen het hem althans in de eerslte weken Van qiJQ koortsachtig A eppen op het onderwerp van zijn UderiJ gekomen 3et Verloren PftradïjBi Alsof t de kern en de inhoud wafl goweeflt van z n destijdis m t Melitta Stadlbauer gevoerd gwprek had zich dit thema in zijn hootA vastgezet Het wa aAa borg de oude gctfcAledenb van het eerste menflicfaenpaar hetwelk de aartaengel tot straf voor zijn zonde uit de bloeiende velden van het Eden vetrdreven had ttllee in zkAi wat hij in maan V