Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1916

OB September as ingedieBd moeten worden ZooaW de regetong thans luidt moet elke landbouwer elke vee of alalliecider elke partiouUer met andere woorden ieder n Nederiand woonachtige die voor sl n paarden hoomvee varkens hapeo kippen of an T pluimvee noodfe heeft voederarükelen welke van de Regoering worden betrokken een bestelblljet teekenen en aan het Veevooderbureau van de provincie waas hij woont leen indienen door een handelaar coöperatieve vereenlging of andere organisatie Ook winkda zuilen dus voor hun klanten door dezen getee gaie be itelbiljeUen moeten iifdlenen fr het te voorzien is dat weldra s ander veevoeBer ak i het door Tï ll ring beschikbaar gestelde te verkrijgen zal zijn van Aandeelhouders ingevolge Art 11 der Statuten der N V Snljgroenkweekery v h Oebr Steensma op 7 SEPTEMBER 1916 ten 4 lAir njn te Gouda in Hdtel De Zalm DB COMMISSARISSEN Gouda 26 Augustus 1916 16 Telephoonnet Gouda Aangesloten Tel no 603 L VAN BIENE in Lompen en Metalen Stoofsteeg 14 Tel no 604 B C STOLWIJK Groothandel in Lompen en 11 Metalen Vest 28 27 Aug 2 uur Houtman lantaoen CoQoeit Sted Muziekkoipei Èl Aug St JatMkeric V mr Or f g concert 4 Se it Gelboluw Boiuw © n Woniqg toes 2 our Vei adl Onder and comimiiié e Airmeiusong f Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde da Eteer MAETINU8 8PBÜÜT W mrn van Vrouwe JEANN TTB MARIB BÜCHNBR ia dan ouderdom van 78 jaar Oouda M M J VAN DER STRAATEN Spbdut W VAN DER STRAATEN Soenderloo a Pi SPB IJT I B H w Van der horst Spbuijt o ï VAN der Hom A U SPEÏtpr CfOUDA 25 AugnsttiB 1916 Qsen Moemea De teraardebesteUing zal plaaU hel Maandag S8 Augustus Il j uur v m Op verzoek van den overledene wl aan hel graf niet worden gesproken Bezoeken kaanea niet weitfea afgewacht DroglatepiJ IHIIRKT 8 SCHAMPOO Drooghaarreiniger S H VAN LOON 1 k WOLFF C DUITSCHs Daitsclie Taal en Conversatie Handelseorrespondentie Oplfliding voor Praotijk xamens ook por briof Oh LAFEBER 15 LMraar Dultsoh M O CA Houtmansgracht 19 OOUDA ie QaalÉI DnCEini intiGIOtTEolST JmiElllliWa op DONDERDAQ 31 AUGUSTUS 1916 des avonds T i uur ter gelegenheid vanden verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mevrouw M vandkb MniBOFniBB Me zo Sopraan denBaag MejuffronwS FHA Janskh Viool Amsterdam en denHeerGoBDlWitni Violoncel Rotterdam 20 Programma s tevens bewnzen van toegang zgn ad 25 cent verkryghaar by de boekhandelaars J van Bkntdh ZoCN en J o Vrarjen by den Koster lutiiu jii n MeüKt lil A t iitiiMlei aju Ue ieefai eii bij atueu ladtSL ii Uk van éwmi aiit betuiro feHtiCbi i tiei tiüoger oiiiierwijil üomt me iur uiiiigenuti littfpecteUE ouu getractu vfwttti voet tt hiyg fi iiij i er daar euhter ai uiigwoi jieu V j4r üol liet hem gelukte r leu voet biBnea ue d ur lu zetUïu liitiLrireiUCDli komt ueze geihc te i wu lie au de owAe ia ücu raad en uaix ïM tut waaiMi om U H hoofd vaa deu wethouder d e l en tfeodtiuitMDg e l Xuiia a vliulen uchter üeu weiuig beimniden iii£pecteur üei ware te wenAchen dét ht zaakje c0u w rd opgelu t lutliea de hooiden van dcholea mim wat m er i g r g raat hadden zouaeu o k z ei iets tegen kuiinea doen dot dht hinderlijke ornament verdlweeo Mi behoeven homi In hun acbolea niet toe te laten Lm getDeoat jke in pectwr vak Duiten die vet die duldéii aangeelt wie d perleuren ziia die toegang hebben tot de tfclioten wy aohteh de iofit Uiig van een tkcgeiijkoa umkkr W£Aiiüuder züoder veraiitwoordelijikheid wiens taak teu ulut t6 wordl de tlilei veirkUkker de d uitlfl er en de niet te ajChtealialen irïachthebber uit d a boue Wat in dit opzicht ia 4e groote steden aan ervaring wordt opgedaan nwge voor de kieioere een waaj i hufwing z jli am het voorbeeld met te voigem Het hangt Datimrli heel veel af van de persoonlijke tact en de capaciteiten vaih d i betrokkene of het inMituttt nieer ol minder intelukt maar het ie een feit ItU voor dergelijke iiufelcbèn gefHhoven betrekkingen meetft zlj gaarne in aanmerking komen b wie hot geizagtiverlangei grooter tfi dün het hemi van dè verantwQord lijkheLd die zij op zich ladien ZIJ zitten eeuwig in de klenï tuabchen den wethouder eenorzijdis en het g beeU onderwijs anderzijt Die pd lüe is niet benijdbaar Ze ia daardoor ook uit den booize en het wai ver andi wanneer in eten Haag zoo tipoedig mogelijk ew einde werd gemaakt aan daxen ondtildb ren fAtttaiul Ëen aloftpe wethouder moet op aSJ geeet woraeu maar niet worden aangevuld met een potentaatje dttt achter de i lvermen zijn werk verricht eb buiten gebot blijft Wie zich aan den Haag aplegelt spieg t zich zacht HAGËINAiAiH UIT HEX LEVEN VAM EEN VELDPREDIKER BU HET LEOER TE VELDE lUXXXXVi ij onze L lviii ie Itf i Mrevsn uierkibaur de mamü chappeii langzamerhand onder te brengen ia de b dchikbare kazernes voor zoover deze daarvoor voldoende ruimte bieden list ij w J üverbod op te njerkea dat nwn bij eeue werkeii e Lever Bterkte aüi tban buütaat er niet aan kan denken allen diaar te laten w nen noodverbh ven zullen in t gróót moeten aaiiivullen wat ontbreekt Bovendien moeten uiiafgeAiroken sirijiVaardige troepen te Velde bij hand zijn dicbt bij de gren de garnizoenen liggen over t algemeen niet di t bij de grerw niet jfM dicl t afe uoodig 11 dlu0 moet ook omideae rpden een gedeolte bulten do kazernöö blijven Nu la bet elgenaariliig tte verandering op te nverken düu ten aanaioin van de vraag kazerne ot kwartioj onder onze Holdaten is Ingetreden Bij het begin d er mobilLBatle miate men de kaïzerne grooteli fl ea vand m in het all roiiaang onaarai t bij w lekeurige burgoraf o ndergobracot te worden Het was bij hen dikwijl vm kledn en aoo ongérf e m i had la van klmlergeScèireeuw en buren van timïlnddi heid on onvoldoende watervoorraad Ook Itop de dienst veel geregelder in de kazenie dan bij inkwartiering Enkele bataljons bleven gekazerneerd en weirdan hier k or aantitondb voorwerp van benijden nijdenvoor de rest Ën nu y M n zdet op aLa legggi een draigend onheil tegen do kaïw het gevaar I In de kazerne terug te moetw I De gamizoen plaajtsen zijn levendiger en getKeJUgor meeetiil dan de dorpen en gehuchten i t tit oogpuni bezien hmlt de tenl keer tot den vredeatoestond veel aanlokkelj d maar deze lichtzijde te niet otorV genoeg om de ovensicèietendo ha ki wkanten bulten aanmerking te laten blijven Men Is aan de vrijheid gewoon gewoxtteh en zil daarvan alechta miei onrecht leeAwesen aMiheld oeimen é Avond koflit het er niet zoo erg op aan of men binnen ia wanneer de taptoe worét g lafeen b morigen moet men op t ttppM zijn tis wa r tocb t s andeiBl prettlgeïr Mn in de kaaem Ik meen dat men het vefnAihlI zoekt in byBaken Mt hdt vcïornaffneLIjk gflegen ia in d gezeAUgfaeid dehul li eid waarffeor het gebrekkigst kwartier dan tocfti de nmotate en ruimMe kasenie overtreft En Jan Soldaat heeft de htiiflelijkheid zoo Hef W0 hebben in detze twee jaar hei amiere inqirtiiien onden oEiset b ve 1 en gek regen v erzek ercle me een lup teio è ek aa d v aw i0fr é i iU oarmede hg zijne con agnie comtnuO Krt ea iHOiind bii z mftonea om zija harteif en omgang met hen let V a allen etchte veiilBoldatflB gew rwn Ae inen niet meer moot laHtig vi Les niet en nütie diu zon kunnen breken of een vloer die weinig voldoe4 aan Btrenge eui eD vaa znn4eèi ch ci Hij aprak over dé Verafwteriog ia UivenMrijEe die tocfa eenmaal zal moeten intreden met kc eiyke bcoorgdhetd want zij zou voor mienigeen Seteekenen pijnlijk gewrongen worden in een keurai Het itf zoo begrijpelijk dat men met eenige vree denkt aan wat komen gaat maar jongeru theid beboeft dit vooruitz icbt niet te baren Ba mee moet uit het vooriUgaande ook niet afleiden dat ontaarding of verwildering intrad De aak Uf eenvoudlfper De kwartiergevera en de Ingekw artier den kwamen van lieverlede Miter bij elkander ze hielden op vreeanddingen over en weer te zi n Men ifl van dsnnoctd eene deugd gaan mak j De tqoeppnomwuMelingeM kwamen In de vertoopen twee jaar aoo menigvuldig voor dat mldeten en burgem in elkander niet meer uitH uitend het toevallige dajt feitelijk het eigenaardige minder aangenaoie vtumt opmerken maargemakkeiijk het aOn allen gesneenacbap pehjkeigene ontdekken Zoo heelt men zich aa beide kanten meer thuia leeren gevoelen Het ie vei trekt geen zeldlzaaonh meer den shldaat die van bulten f en éen landarbeid verotaat in zijn vrijen tijd op den akker bezig te zien of met det zeu op den rag naar het gra and trekkHide waar bij een uurtje gaat maaien een ander H t een wagep of hs bij den timmerman di In St weer In d en0 winkel Vrucht van dit allies Itf vee4 minder klagen ove verveling n over geimiis van de vnjheld in eigen Wo ing lahetwonder dftt de bei e officieren hun voordeel doen met d tze ervaring en maat regelen treffen out dks aanleg eh l ïfh 4 berij t nnttlgst toe te pafliaen De stommlnc In Zweden Vojgeitf ui tookhoUu bs nnf tgekomen bertihten hebben de jougieite Ëngelöche uitvoer beperkingen met betrekking tot Zweden een diepen lOr druk gemaakt De pers lieachouwt tSe genomen ittaatregeien onaHiankelijk van de toeetanden waajiiit zij onverniiijd 41 voortgesproten zijn doch in handelalk ringen ie men van oordeel dat de Briteohtf uitvocnljepalini gen ten iangenbe te zijn uitgelokt door de eenizijdige wijze waarop de eeonomi be belangen van Zweden door de Eögeerlng gediend zi Het Kabinet aan het bestuur gekomen onder den drang van hét agrarische element van de bevolking in stnjd met de weneicben van de meerderheid dor Kamer en door h it perHtfonlijke ingrijpen van den Koning heeft vanaf het oogenbhk van zijn optreden eea milltarifitiaoh antiItuatiisch program vooropgeete d éa ook na het uiibreken van den oorlog heeft de Regoering evenmin haao afkomst verloochend ale dtrn landbouweraietandl waaraan zU haar macHt oDt eepd vironaohtoaaiad De anü llw4 iebhe neiging van het kaibiuet wond bij de Kuaeophobe bevolking ateedi kroohtigen reerklanLi doch de hiervan onafat hoideiijke bevoorreeliting van de agrariw zeer teil vonrdeele van DuÜaMlUand en evenizeeir ten nadeele van de Ënti t nio ndheden verwekte gmot mi noegtm in die kringen welke bij goede vriendschappelijke handelsibetrekkingen met Ëngeiand belang hadden Van deese zijde in de üageerlng meemnfen een verwijt gemaakt van haar partijdige houding en vooral sindb het najaar van 1 16 toen het ka binet onder DultBkihe pre e be0ch ing verleende aan handeltfvaartuigen met contrabande geladen en beHtenid voor DuilHOhe haven terwijl zij nimmer eenlgen lUaatreged natu tegen tatlooze aantülagen door Duitscir onderzeeëaw gepleegd op vaartuigen wcftke het verkeer miet Engeland onderhielde ia de oppositie kraohUgor geworden Het ie in Zweden niet onbekend dat men hierover in Engeland ook eenigo gevoeligheid getoond heeft en verdw schrijft rawn het aan deze gedragslijn van de Hegeerlng toe dat de eg plannen tot scMnnmwarWng tufijacben de ScandinavlaPhe Rijken nlimiier eenig werkelijk resultaat hebben kunnen opleweren Het Ruatoisbhe gevaar doordeDuittfche pers ijfveng ten grieve van Z weden uitgebuit heeft voor dit land iets van One beteekeniff geboet terwi I aan den anderen kant het vertrouwen In de overwinning der Üèntrale siocfa Verdun en de n nt noo zeer verminderd iü dat men Duitschland in veel getrlnger mate bebdiouwt ala de mogendheM welke iê aangewezen on Zrweden te n annexaheplannen van Ruafand te bett ermen Ook heeft de houding door Rusland in d zen oorlog aang omen In Zweden een niet engun g n indruk verwet i r ij dET mogendheid aan welker beadieinning men lic vilde toe I4XiJL X Il U li 1 vertrouwön door vereotóltende haniMuigwi wMcvan ds eenite betibiud in d i head ng van het Belgische neutoftlitfitffverdrag bet vertrouwen der Zweden eemgatziiis oofaokt heeft Na hei land m ntoelliliheden dreigt te geraken tengev ilge van Ae antiRwi iifche begimielon waarvan het kabinet zijn ontHtaan dankte wordt er In tce fe krarhtiger wordend vertangen naar toenadering tot de Entente niericbiMr m dien zim dat de Zweeds he Kegeenng door een te eenzi dige opvatting baar positie tegenover de oorlo oerenJJen geen verdere aanlei Miig geeft tot vervreemding tvekicfaeD Zweden en dB Entente De gcmcHvctde Erlprins $ alm la ét TXtm Freie PireM leest men bjjzonderheden over den levanaloop van d a t ni Iknaatul Salm zu Salm die aan het ooatal k front gesoanveld ia In 1896 aa hy nlanenlaitaoant gevordan daarna werd htj in 1901 op baitenlandsohe zaken te Berign aaageiieid ala militaire begeleider vao dm rf kakaaadiw HnJiawde met een autabertogin Uaije Christine en dit hnweiylc verd ala ebenbnrtig beachonwd Keizer Frana Joseph waa zelf bij de hnweiykspleohti beid aanwecig Bet paar vestigde zioh in Be Ign w vqf kinderen geboren verden Avontnariyk zgn de lotgevallen van den prins aMer den oorlog geweest Voor het hegfs van den oorlog had i i met zgn vronw een jaohttoer naar Afrika ondernomen Op de temgrek werd het paar door de Engelschen nadat de oorlog was verklaard vap het schip gehaald en op Gibraltar gevangen gnet Dj erfprins bleef in de vesting terw l de prinses spoedig vrygelatan werd Ofschoon s naar hou terng kon ke n bleef c in de rotsstad waohtep De ertprina taU weid vrji Strang beljandeld IS i Haand zat hy geinternerad Eenmaal in de week moeht hy zgn vronw zien De onderhandelingea die over zgn vrglating werden gevderd leverden langen tijd niets op De erfprins was Dnitsch onderdaan en de regeering te Berlnn had langs indireoten weg de Engelsohe regeering vtagen laten stellen over voorwaarden van een ruiling tegen een hoogge aatst Ëngelschman £ en groote moeilgkheid daarby was dat de erfprins verklaarde in geen geval Ktltand te willen doen van z n recht éid a let hitsche leger te tredei Tenslotte heeft de Ëngelsche regeering deze voorwaarde laten Tidlen Bï xi±ierLlarx cl i De disttibntiewet Hét Volk meldt Nu de distribntiewet in het Staatsblad is afgefciqndigd moet het in h4t voornemen iran Uinister Posthnmn liggen om binnenkort de vertegenwoordigers vim een aantal gemeentebestoren naar Den Haag te ontbieden ten inde m t ben over haar nitvotring overiag I plegen Onae mails Het SS Prins der Nederlanden 7 deeer uit Aaaterdam naar West IndK Vertrokken heeft Bp last van de Britsohe antoriteii i de post in Engeland moeten lossen Once Oraanschepen By de Britsohe legatie is bedenochtend ofSaieel bericht ingekomen van den Engelsche Regeering dat aan alle graansohepan vergunning is verleend om han reis naar Nederland voort te zetten Het aantal graansohepen dat door Engeland vrijgelaten wordt bedraagt 38 waarvan er 36 voor Rotterdam en voor Amsterdam bestemd znn Een dezer stoomaohepen de Driebergen is hedenochtend reeds te Rotterdam aangekomen Pe overige worden de eerstvolgende dagen verwacht Ophonde t van telegrammen Het beslanr van den Bond van Neutrale Landen zendt ons een commnniqné waarin de vraag besproken wordt of het verbod derNederlandsche Regeering t legi fisch het buitenland in kennis te stellen met de van nit Nederland geeene Dnitache luchtschepen gehandhaafd moet bleven Het bestuur acht het juist dat de Regeenng in het algemeen verbiedt de binnen onze grenzen waargenomen troe enbewegingen van oorlogvoerende partgen aan de andere partyen mede te deelen ons land mag geen nitkgkpoat voor de str denden worden Kaar ala een Zeppelm vaart betag boven ona Und hetay boven onze territoriale wateren ia het geoorloofd concludeert het bestuur dit te zien en langa alle wegen terstond wereldkundig te maken Indien zich dus wederom hetgev l mocht voordoen dat een deabetr hnd telegram ot andere mededeeling door beambten belast met de overbrenging daarvaa weed vartnagdt U hst bastuur daarvan op de hoogte gesteld worden nntndellpc om taütegen by de Re wring te protestMitn Jrte Men sohilft aan de N B Ct Reeds mewmalen z n in doi laatstan ti d berichten oy r de jute indoatrie verspreid waarin medegedeeld werd dat jute grondstof van Engeland veder zon worden Iosg Iat i doch het biykt meer en meer dat geen van deze berichten op betroavbare gegevens benut De N V Chiirlesche Jnteapinnery te Qoirle werkt reeds aenigen tgd slechts 4 dagen per week en nit betrouwbare bron vernemen wn dat midden September de geheele fabriek zal worden stop gezet Hierdoor zullen de 250 aldaar arbeidende personen broodelooe worden CJlt ca © 3E= exs Kiesrecht Ijit een btecliouwiiig van de iH A over Uti uer uimug vauhetkiealocht neuieu we uw voJ euU uver in ue Kuuieraiueeiiugea gaven vule leden al ttan luuruK te kennen uttt uet algeueeut kie reeht Mmifiter it au uer Mndeu uen uwlerteeiieuaar der voorateileu ot oroudwouinerziemng volkomen koud tiet Lilt Indruk kan wel jutet zgn Ue aceptmcfiwij geenge toettcnting kan ute gevloeid Kgu lut de pen vaa een stuataman blakende voor een groote nervorimn die e meuwen gronduiag zat gevËn aan het ganflche belituur van den bt t De toelichting IB het werk van een man dlie joeent dat de Uj daaft ie oon den laatsteh itap te zetten op den weg welke ihorbecke met de kiesreohtheiïiening van m48 werd betreden den weg nAar het algemeen stemrecht een ii¥in die tot deze overtuiging voor nameli wetd gedrerveu door deb drang welke zseh onder de tegenwoordige kiezers lieetenidig en toenemend openbaart en in de VoUi ertegenwoordlgiojg soimvige partijen onverdeeld en vaajdi andere tendeele ui huns ondaoksi voortstuwt Uijacht de kanü op verwezeniijking dezfr ei fchen ondier de tegenwoordige on etaiufigheden gunstig en zoo de theorie van het kieereoht van geechikteh zijn voorkeur moobt bctiouden ti eb ben laat hij haar loa op grond van de ervaring dat de practijk van het zeer uitgebreide kiesrecht waanouiier we levefa over de ganache lijn de theorie heeft verellagen Indien dit de gamoedaMemtning is waarin de Minister van Bimtenlandtiche Zaken Jegens het algemeen maauenkiearecht verkeert dan vensohilit iij vdn de onae niet véej Wij helh beu einde 1900 de opportuniteit eener finale kleerechtuitbrndliag heilhaaldelljk bestreden wij hebben daarbijone van de theoretische en praotische l edenkingen die bij menigte tegen het algemeen kieelreoht ztjn aan te voeren bediend maar nooit hebben wij Ontkend dat eenmaal de dag z nar invoering zou aanbreken Die dsig kon men zich denken als beslmtvan een tijdperk van zoo aterk en aigoneen stijgende stoffelijke en geesteItjke volkaontwikketing dat de onderaoheidlingen die de tegemwoordige Qnondwet en de op haar gebouwde kieswet maken vormen zouder inhoud zouden zijn geworden i maar die dag ligt in een verSBhlet onbereikbaar voor het tegenwoordige g alacht Dit geelacbt stelt met toenemende klem de vraag of het Uj de allengs verkregen ontwikkeling van het politieke leven onzer natie nog langer aangaat aan eenige honderdduizenden volwassen buigerd die van het mdllioen kieegereöhtigden door geen welzenhjke grenslijn gescheiden leven een beivoegdheid te onthouden welker bezit naar do opvatting van onzen tijd kenmerk van het staat burgersobap zelf is die vraag wordt het steeds iKoeilijfcer een ontkennend antwoord te geven Bonder de vaSte overtui ng e bezitten dat de overgang uit onS tegenwoordig kieöTeclt tot het algeineene over o izen Staat raiDpen zél brengen waartegen het hcMaandestel ael hem beveiligBn zon Wie die overtu Sng heeft mag hi dezen niet tranalgeereoi Maar wie haar mSM of na ie werking van de tegenwoordige Kic wet in dé twintig Jaren van haar beataan en bij vijf periodieke Kamer verkieizingen te hebben waargenomea verloren heeft dien Z Hen bij ewi eerlijk gBweten nderzoek de op het algemeen belang steunende beawareh tegen een vermeerdering vanhetaaatal kiezers itfü 30 pet allicht nlèt talrijk n gewichtig genoeg meer vottfkomen Mn zich te verzetten t g een i taatkundige ooinin9 waarvan de breedte met elk parlementair tildperk M toegenomen Met ons is dit het geval I tg IB Gemengde Berichten Troav rty met tundemissen In nkeitt stad op zekeren dag is t gaiMard aohrjft de O H Ct Fiat en Kee zondw trouwen De vedanjjdsofae fnuQie vaa verschenen in faeitdoB en van da beste voornemens bezield Nadat de inwendige nensch bedacht vaa oom Tienes verklaarde dat ie zonder hartveraterking by die plechtige dingen coo n draaierig gevoel kreeg werd de stoet geformeerd en trok men naar bet st hnis t Was wel geen mooie dag in Uei maar de stemming was er niet mindiar om Op het stadhuis duuida het wat lang Er scheen iets lüet in den hail Eomp er haast wati informeerde oom Tienes sobreanwerig hy scheen ondanks de hartversterking toch draaierig te worden D r kwam wat De bniidegom Met een bedrukt gezicht Vat is er gaande Wil ze niet 1 Ja ze von wel Ma t ken niet Wat niet go van niet Waarem niSt t t Briefje de getuigen We uottea morgen temgkomnpn Algemeene verontwaardiging Wedstryd in het qnaSfleeeren der geestelyke vermogens van den mauw kun dat koopje leverde Het baatte echter weinig en evaB later stonden zy weer buiten ongetrouwd Je snapt zeker wel aldus oomIHenes dia de vervulling der belofte welke ham dien ochtend zoo overweldigend nit de provisiekast toelokte ongaarne een dag uitgesteld zag je snapt zeker wel £ it ik morgenniet wéér n dag verzuimen kan Ja maar wat dan Wat dani Wel niet getrouwd tóch bruiloft Dies deden zy en t smaakte d r niet minder om zei oom den volgenden dag toen ze bensch getrouwd waren en hij nog n afzakkertje kwam pakkeq Goedkoop etenl Ee onvervalschte plattelander lit in een stads restanrant Op de tafel den kaart in elegant standwtrdje nMt de gebruikeiyke mededeeling Plat du jour vanl2 2uurkf0 öl Diners van 4 30 7 80 i f 1 8Ü Il la carte gedurende den gehee dag enz enz De Eransche termen plat du jont en la carte scheen by niet te vtxstaan althans hg negeerde ze Maar de mededeeling omtrent de diners had echter zooveel te meer zqn aandacht De kellner veronderstellende dat ons boertje iets wilde gebruiken kwam naderby Eindelgk de volgende dialoog Zeg is dat diner van ballaf vyf tot balief aoht i i i Ja wel Eb kost d ifiavt ene gulden dartig Ja zeker Boertje denkt n En kè je diln maor roak ate $ t 0veol aa je op kanne Natuuriyk Non k mot zM gen da s voor nia venl geld RX Handelsreiziger De afstamMng van het woord Elzas Over het otóStaan van i het woord Ehai hebben reeéff tal van geleerden zich het hoofd gebroken Onlange fcsiohtte men den naam v in ivf döach af te lelden Üeze redeneering 18 echter tegengeeproken door den etgrmalroog Schoof die den naamvo oerDultach houdt Op grond van allerlei verschijnselen is hiJ ervan overtuigd dat het oord aBtomötig moet zjjn van de eerste bewoner van het land de Alemannen en wel uit een tijd toen het bewoonde geWed met zijn akkers wellatiden en bosflohagts nog gemeeóschappeliik eigendom van allen was Ben dergelijk gebied noemden die Stammen allemend of alleman Dit woord heelt volgensi School overeenksnaA met ËlzaS en moet gemeenschappelijke nederzetting beteekeneu H ziet in den naam Elisas een samenvoeiging van de twee oeroude woorden almend en siaaa weidegoed neerzetting bo eigendom de contractie van alm en saza heelt als za gegeven hetgeen dus zooveel 1 beteckent ab gctiteenechappelijk bezit van bo h en wei XiA lsriDBOTTTTT Veevoeder Eeji dezer dagrai zullen de onlang ingeLlelde Veevoederbureaux aankondigen waar bestdbiljetten voor veevoeder verkriigba r zullen zijn Deze biljetten sullen binnen een zeer korten termijn vermoedelijk uiterlijk 7 Iisdifipi EelÉeÉo S felmeliiliiiyw BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STOLWÏJK brengen ter kennis dat vóór 1 December a s gelegenheid bestaat in te schrijven op de geldleening groot f28700 i ia iandeeleUTtof 667 50 rentende ten hoogste A o ten honderd s jaars tegen den koers van lOO o thi STOLWUK den 25 Augustus 1916 WEET GE AL dat de exploitant van É te Hat doudw Hert zich thans m vestlgd hetft A C3 E3 ïTZ3 A Wesie Wagenstpaat 92 RottfiriHlain 8e huis vanaf de Hpogstraat HAtelReataurant HET 80UDEN HOOFIX Degeiyke diners den geheelen dag verkrngbaar vanaf f 030 Logies mat nitgabreid ontbijt vanaf f 1 26 TELCFOOH IO M 30 Aanbevelend S Si ULSTR MOONEN Adyertentiên DEKLEINEWINBT Behawd en Qrootvader K rt TtadewffiMiüM DRAAGT ONZE WERKBEOEKEN üS IA fiiiiiiHMaiMi raSCHOOteO BSS R ± Alle beROodigdi StMdieboeken Atlaësen vl rdenS i lrf v en Teek befnoodigdheden voor R H B S Gymn tBiuni en Hamto ipsji worden voor zoover niet ïOojtóndeB in den bertsfr mogrfiikentijd geleverd door j AZ il iiMiuninniiiti Adverteert in dit Blad L JAKOBS ZOON ScUedam 43 55 Oversehlésohe straat 43 55i t FABRICEEREN SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOBBRUUd Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BOBSaPELWERK en BEZEMS voor huishouding en indnstrie ook Stootzakken Reddiniaboeien en XyreMtOtÜtA s ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MACHINEBORaTtlS ENZ IMPORTEDBS VAN ZWEEDSCHE TEER EN ARCHAl fGEL PEK AANBESTEDING Op DONDEROAO 7 SI TEMBER 1916 s avonds te 8 ilnr zal de heer A i a4 ZAN te Uonda pabliek traobteit aan ta bealadeni Het bouwen van een Huidenpakhuis en bijkomende werken op een terrein gelegen aan de Voorwillens kadastraal bekend in sectie K no 1933 te Gouda Bet bestek met teeheningen zullen vanaf 29 Augustus a s verkryghaar worden gesteld ten kantore van dw Acohiteot Kattensingei 86 te Gonda tegen betaling van f 2 50 per stel Be AreUkel GlOOTIiiDEl II lOOLTEEe WyiiEi EN lUE fEUEüE SSUMlKElEl Men wachte zich voor na m aa k I unaer oen naam Odol worden waarde looze ja dikwyis Zelfs sohadaiyke namaaksels in doosen en fle ben verkocht Daarvoor zg men op zyn hoede Het echte Odol wordt alleen in flacons verkocht ahi hier afge afgeheddl 64 Prg j flacam 60 ct Vi fi o toereikaul voor maanden f 1 JAARLIJKSCHE ILGIitllE V t TE KOOP een goede WERKHIT Te bevragen bj A RIJKAART te Gouderak 7 Opon are Verkooping TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens li nre in het Hotel DE ZALM ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN 5 vah De oiilangB nieuw gebouwde logwiiiiiiswoiiinii Mk E 117 alXi met STALLING Wt ttH HOOIBERG rdere betimmeringen enz en eenige peroeelen est Wei en Hooiland enz te zamen groot Zeer mooie sotlcde meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeetenbedsteHen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoeten vanaf f 17 50 styikast f20 styi Ufel f 9 50 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz 20 WIHUITW InnkDitiuliilteScliiikadl Rottardam B S8 48 HaMaran aan het Jaagpad en de Winterdgk naby Gonda te Waddinxveen Te aanvaarden het land 1 Decemt er 1916 de woning 1 Mei 1917 In 3 peroeelen en by oombinatie Breeder by biUetten Nadere inlichtingen Jgsitii Notaris KOEMAN voorpoenild T 40 AiiliaeliteaiieijilulHiol Inschrijving van Leeriingen De DIRECTEUR der AMBA0HT8AV0ND3CH00L m kt bekend dat gelagehkaid aal bestno tot iast rUvlfli vidi niaiwe lecrlbleeti voor den aanstaanden Oursus op VRQDAO I SEPTEMBER a s in het Sohoolgebonw aan de Hodtmansgraoht des ayonds van 7 9 uurOm tot de laagste Uaste te worden toegelaten moet men eene verklaring qvetleggen afgraven door het hoef Mier lagere school in deze getaieente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en hiet vrucht te hebben doorloopen y die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moetpn voldoen aan een examen dat zal worden afgenomen op Maandag 4 en Dinsdag 5 Sept a s des avonds t 7 a r m het gebouw dar school l e Directeur 84 B E SPIJKER At RIJWIELHANDEL B J VAN MA AREN TELEFOON 330 WESTHAVEN 5S Ï5 = AGENTEN vin hM ibEK RijwiÈL GcooUte jreparatie inrichtintf kOUb ièéma Öiidttdtfetéa Binnen en Bniteobanden Tapijten Linoleums t iMtftin Yitrages en Tallen I