Goudsche Courant, zaterdag 26 augustus 1916

het traktement aan dien rug ver bonden Over den t d dat zQ nahet verkrijgen van den titel van arts dooh vóór hnn benoeming tot reserveofficier van gezondheid als zoodanig dienat hebben gedaan kannen zq door tnssckenkomst van dan Inspecteor van den geneesknndigen dienst der landmacht worden voorgedragen voor een byslag gelyk aan het verschil van hét tiaktement enz verbonden aan den rang van reserve officier van gezondheid en deic genoten jaarweddeDe Hinistar van Oorlog b eft bepaald dat de tot de lichting 1917 behoorsnde Israëlietische dienstpliohtigen die daartoe tijdig hnn verlangen te kennen geven znllen worden toe gewezen aan korjison in roote garnizoenen of in groote gamizoeplaatsen zooabi LeenWarden Qroiiingen Assen Amsterdam Haarlem Leiden a Gravanhage tJtrecht Amersfoort Amhem Nijmegen Uiddelborg Bergenop Zoom Breda en s Hertogenboscb Uitwisseling gevangenen De mailboot Prins Hendrik die Woensdag met 110 passagiers vant Vlissingen w vertrokken keerde Donderdag met 81 passagiers terug na een gmde reis zonder stoornissen Onder de 81 passagiers waren een 40tal Duitsobe en Oostenrgksche geinterneerde bnrgera die naar hun Heimat teragkewden Onder hen waa een krankzinnige man dia begeleid werd van hier tot Ooch door een lid van de Roode Kruis brigade Het trof onif dat er weder eooveeli jeugdige personen onder deonislagen gevangenen waren o a ean jongen van 16 jaar die reeds twee jaar ge r yangen heeft gezeten Velen klaagden Vt over dat hun alle papieren waren aÏEganomanh ier ijl aan anderen de papieren werden gelaten Dit is volgens hen het gevolg van het verschil in opvatting van da personen mat de contrSIe buast £ an had met veel moeite een geschilderd portret van een overleden nichtje tamggekragen dat hy nu met trots vertoonde Volgens bet zaggen der mannen ver toeven er op het eiland Uan thansj een 600 krankzinnige gevangenen £ en der jonge ihannen kwam nitj dp bnpit van Tribst en kende oorspronkdyk alleen Italiaansch niaar had n in he kamp vr goed Dnitschl geleerd i j I Onz Qraanschepan Omisant da voorwaarden waarop dai vrglatiBg heeft plaata gehad verneemt hat Bbl nit Londen dat deze j M nieuwe bepalingen znllen bevatten omtrent de aflevering aan de Naderlandsche oonsumenten De consignatia aan de Nederlandsche Rege ring tlgft bestaan doch alvorens de nemers in jiet bezit der producten kunnen komen zullen zy de gewone N O T verklaring moeten afleggen en een bankg antie hebben te stellen Ten gevolge van dezen maatregel zal ook de nitvow naar België tot eanige grensstrookan Worden beperkt Nedcriabd en Engtlaidd X i coM espondeot te J ooden van do N K Ut meldt De Dajly Ma bevat opnieuw een boofdartikel waarin wordt aangedrongen op de tani roeping van sir Fxaneie Oppeobeimtir don Eo lai en attaché Voor handelsaangelegenheden aan bel En gelache gezantochap lu den Haag Ue Morniag Poet bespreekt decijteiw medegedeeld in liet JuU nuf voorgevallene van den vongeav avond Hij s ud op zonder trek om te ontbijten met om hoofdpijn die boe langer hoe heviger scheen te worden Hij herinnerde zich langlzaaerhand alles De fuif de jongelui die hij voor dronken had uitge holdan terwijl hij alleen besobKinkeu was Toen Schoot hem die onaiiuuge nunc met zijn besten vriend weder te binr nen dien hij den geheelen avond niet Hans vetwand had En toen atoiid het plotseling ah een groot acbrikbeeld voor hem bet duel Hij moest duelleeren met Koenraad £ en hevige zisli angiit maakte zich vas Eitbert meeeter Hij stonid voor een vre i8elijke köue Of M zou zelf dooi ijsoboten worden id llij moeat Koenraad vermoorden Hij zag zijn vader iy wanhopige aknart n zijn moeder ziek van blende Het leven echeen hesn thaiw zoo schoon toe het vim hem onnogelijt koelbloedig te berusten oai er van te Seheidea Hij moest zich terugtrekken f p den kampplaats doch op betzeUde oogenUik dat die gedachte door zijn brein flitste werd liet hem ook duidelijk dat bij ïwlltff nooit n0u kunnen doen Onmogehpt kon hij zioh tenüdden van al de vrienden als een lafaard aanstellen en een vernedering ondergaan Buitendien zou bet hsm dan toch lomnogf ijk zijn om verder temidden van m jongdui te blQven leven en weikea Deze loopbaan wa mmÊÊÊOgmÊBBmamimÊÊÊÊÊBÊm lie winsten hebben genoten bel groutsie deel litr b raiwcbe reede aiettenuu gruote veirUezen heeft geledenen ten tieele zeils in wanhopigfsn toeHtand verkeort De Franeche tianileLvtoot wae reede voor den oorlog geheel nvoldoande Bijna W vaa het vorkeer over tee wic in handen genomen kior liet buit ilattd Sedert bet uitbreken van den oorlog werd fle toestand nog veel elechter Door het verllee vaa Kbepen u veralijten van fiU met iaal wae de vloot met vele ecbepen vemiibderd die doordat de werven tfUllagen niet weder vervangt werden Met het oog op lïezeiv ong lukkii en toeiAand vraagt het Wart ol Frankrijk ook na den oorb g iwfg jarenlang Voor en uitvoer van het buitenland hankelijk mfiet w BzBn De vrachtkosten die in den togenwourdigen oor log rteede grootcr werden en met goud moesten worden betaald hadden iMVendleil een onguoMIge terugwerking op den Froulohe wieeeikoeral c nai inat at1 het DeatKèUod DentèeUand ttbei allei aangeheven an over allee tttaalt wanne vreagde en trota over deze overwinning die door n verlissen verdonkerd wordt Kapitein Eönig is de geweldige inipanning van de reii dniMiyk aan te zien Ondanks agn zichtbare blndschap en ontroering taan z n trekken spookachtig scherp Qeitimen t dd glijden onze schepen saut elkander voorwaarts en w kunnen den slanken eleganten bonw van het schip bewonderen dat nn met zgn glanzenden huid een geweldige walviaoh gelijkt Zoo komen wijj aan de magazijnen waar gelost zalf worden en een oHioieele ontvangst pkats heeft waarbf ook de groothertog van Oldenborg en graaf Zeppelin zullen aanwezig a n Een zomterlinge veronderetelUng Alloobludet In Utockholni beapreekt ii een egt de M ürt het tejt dat de lirltache regeeruigi een prija heeft uitgeloofd aan de bewunem van de Jutlktadlstehe eiï ZuidNoorticbe kueteu voor liet vliuW vaa Kitrhenei Up Het blad bezweert ilat indien Kitchener bij e Ockiuiy ilauden i verdkonken het ouniogelijk I iM het lijk g voudeu wordt waar de Ëngitl che adkniralitait thans laat zoeken Want de goltotrooi zal bet naar de iioordkuet van Noorwe gen moeten Voeren Dat d Kngel I acheu jubit op de DeènaiDlw d JutInndefche en op de Zuht Noor jhe konten zoeken waar zooveel siacfatulfera aami iooldein van den eÖMag ij iJkagarak laat het blad veriMoe ilin dal Kitchener de dag M woobik en daarbij om het leven kwam Volgen Al onbladet zou men dien dood v n Kitchener gifielm gehoiv dcii hebben ndat zijn aanweldglheid aan boord vaa een oorlogAichip bewezen 20U hebben dal Jgngéland zeer bijzondere plannen hadi b v het lijr j roeren van den toegang naar de Ooetzee I rtf Zeep in Dnitaohland Men weet dat tegenwoordig in Duitschland de zeep schaanoh is volgens het Betl Tag bl heerscbt daaraan echter geen werkel ke nood Odein de toekomet zat die niet intreden Ucn heeft n L voor de samenstelling dier onontbeerlijke stol zoo veel middelen ter varvanglBg voor de oor pronkeiyke in t lieven geroepen dat voortaan voor den ganschen zeepvoorraed nog slechts T i pCt der grondstoffen die men in vredestijd daarvoor gabraikte worden aangef Bd i In Eoseland j S iacLEi en la3aca Camegie medaille Het Carnegie Heldenfonds heeft aan den Ie loit Van Marion van het 3e regt hnzarea te sQravenbage de Carnegie medaille in zilver toagwend Volgens oQggetBigen beaft Initv Uarion op den 18n llei biJ eenravné op da Molenheide by Breda toen een loagabroken paard met mitrailleur bepakt in vollen ren in de richting vanH M de Koningin kwam aanrennendit paard met levensgevaar nit de richtmg gereden en daarna gegrepen inist voordat het in het pobliek zoo bollen dat hiardoor ernstig bedcaigd werd I I Uohting 1917 Da Hinistar van Oorlog heeft bepaald dat van de ingÜAhtevenenvoor de lichting 1917 zoo mog Ijjk am elk der oompagniefin wielrjjdars 36 man zullen worden toegewezen dïai bet bewijs van voorgeoa endheid hebben var orvan De Hinistar van Oorlog haaft bepaald dat miUtiaplichtiga eo land toim liofatiga stadentanlodageaaeekonda dia dienst doan ib arts van den datnm van het kon besloit dar benoeming tot reeerva otfioier van gezondheid af in het ot treden van A iMiUi heelt lu hot Lagerhuint vfrklttlira uirt het liaLaiiet boeit til i gBilua bot ylBu om ïlch lu vuile j jiiiiH U luUiu ciuUuwiograleerBij Hét Uugerhuiü wttö üvef ikwe mededeohiig eer lovredeu waut bet at ttfe bul luaKen vau een tlliii niet iii uver ouiKtumJmIng met de waanligbeld iler rogcering Miudor tevreden wa de Hbiiu dte reed verlof h ii gekregeiil Vow de opMBne Aan vorto eawoorMgét van ile KoffelDehe bladen ver kluarde de directeur der lim dat bet pmn wa geopperd naar aanlailmg vMi een vemock vau eea Jlol dacugilieUIUvereenigiug urn gelden bi odü te bieu eu veer de hutsvetftlng Vttu militaire gezlaneu l e tirni bad recite In 6éu dag UO0 p l at byee gebidiht voor het Koude Krulul lift uluu bceiuutf tbauM uui niet atleeu net kabinet inaar allerlei belangrijke penicnen zooaii éè bevelvoerenjde a t miiraaUi n generaal de vein cfalUeit de milliliter lu hn Warkkarotjini en op te aemen om een groote film te inakeii welke Islle leider van dei hiridigcii oorlog zou liooigtellen Uuor de verUKiulng van dieara film dacht de linma on evwer IIM UÏX pd 4 ga niukkeli k vuor bet liefdadig dool bijJ en Ie kunnen breegeii ü directeur vt rkltnarde versier dat de ilrroa jaarlijk ongeveer vlJfiinlUloon pii t opbrengt d H r de betaling op opeohiire Vt rnwkt iikheden Hoe be zij juiM lom mea kwam vragM wadneer d llbn van hel kabinet kon worden iijpHenomen kreeg men de iisededeeliiig dat alle laiiipen en toe Bte4teii weÜko reedn in de luunervan het kabinet waren aangebracht weer verwijderd moeeten wordcu en tiati het plan niet doorging InFrankrim Naar het Journal bericht zal d Vianüchc KiuRer een wetW iorstei voorleggen m ten behoeve vau den wederopbouw der Franeche handelrivLoot door aankoop en aanbouw der reederlien een voonHchnt van 300 mllIbien Franc ter beabbikklng te stellen Naar aanleiding hiervan zegt het Journal fat otsohoon eenigo Krans lhe knopvaartmAatifehappljen gri unde Ja wd ja wel ilepeu de ren Wordt nu Maar Ue kwaad en haar lutam riep Hana vanaf de tafel Ik i g het olet waa het koppige antwoord Uat ie niet aardig zei Koen Uoh loop heen bromide tlibert tie opgewonden wa door de kleine plagerijeü van zooeven ik nou me tHrhainen al ik een meisje heil zou laten loedk inken door Aoo n liederlijk dronken bende ala jaltle bent Ken geweldige uitbarsting volgde op deze ruwe beleediging Hei hola vaet wat een beetje kalmer riep nwn van veracbUlende kanten en K nraad die begreep dat Kgbert de jniate waairde van zijn wnordou zoo juiM door ham geuit in zijn opgmvonden toeatandniet begreep wdide bet onaangename geval met een grapje af naken K m koini zoo erg zal het wel niet zijn zekle hi Mag ik ook niet op d gieniDdhdd van je IkMe drinken Neen dronkaard eciiireeirwde E g bert die door het dolle heen raakte Het wae gloeiend heet in de kaoier I e dojet ovaraiende Egbert en met bevende hand sohonk hij een glsF wijn vol en dronk het leeg Dit deed hem goed Pletaeltng riep Mn hunner Kom jongens we gaan te vel Hl la niet h iriïh meer Wat hlet frWch riep Egfiert uit Doch K oen sprong op hem toe met een vel giae in de band n riep uK Egbert op de gaondheid van i je uitverkorene Lang zal ze leven De anderen wilden lachend en joelend instenititeij dbch voor Koen het glae aan de lip i had kunnen brengen had Egbert Set hem uit do hand I gielagen ziiodat lut In tukken op den grond viel en de Inhoud het vloerkleed bevlekte Koen duwde Egbert terug in een Stoel doch voor deze hel zelf wlat had hij Koeneefi harde oorve toegediend Een geweldige opistehudölng volgde op daze daad Dat gaat uto niet riepen eenigen Daar moet bij voldoenliig voor geven Vanaf dit oogenbUk wist TEfgfÜ niet meer Wat bij zelde of deedT drong flauw tot heiga door dat Koolraad hem uildaagde en dat hljdudleeren moeai Het acheett datdefuU ook ploteeling geëindigd wad want iemand onderslewide Sgbert èn zette h n zijn hoed op ondn een straatlantaarn waar een dikke rook M een te hangen Vanaf de atraal stante Egbert zoo Ineen in zijn rfaapkalUer waar iemand ban eenjg kleedingntnkken uittrok esi toen weg gingi Het was tegen den middag dat Egbert den volgenden dag waldcCrwra Mat inoette herinnerde hl zich het ami vuu oe n eu ultvoeivlaiiatiei nel e upgeuiaakt worut k or het eubitaamiMiue Miiuatene van rinancieu x uurin worot over de ewate £ uuutuuea van 11 U ea heueuue bjckvtikiop van itilii uauwlceurig opgegeven hoeveel uoier Kaaa caoaopueuer eierea vleeach aardappelen oluaia ilrack er altgevoerd i Liit ue cipera blijkt en geweldige toeut iHüg van oeu uitvoer naar Duitschland eu teveoA dat de uitvoev naar i ugeiaDd zou gedaald ie dat hi oabeleelLeuead geworden m Deze cylem beteakeuen zegt de Momingpodt dat NederlaJKt dat one in vre ikeiijd van voedael voorzag on in oorli gotijd in den sleek heeft gelaten oiii Duitschland te voeden Daarentegen hebben w i daar wij het gezag over de zee hebbea het jacht en den pliicht c n van on petitie gouruik te maken ten de Neder mnd te beletten onaea vijand te voorzien Minister Cecil preekt van ver 1 biteling lu de laat te weken wat Hcbijnt te beteekenen dat er diplomatieke middelen gebmikU n Waarom zijn deae dan al niet i ng geleiten gebruikt V Cecil zegt dat de Ni derlaHdsche overzeelrust in het algeiiieen geaproken goed gewerkt heeft Wij daarentegen zeggen dat die truBt 10 het algemeen gesproken slecht g werkt heeft Het kon uauwelijke erger goweeet iin Wie ia er voor deze mlelukking veraotwoopdeii Oii e gezant in Nederland eir A Juhnötone heeft er geen eer mee in gelegd Wij begrijpen dat hij ge iieigd m m conBoercleele dingen af Ie gaan p hel advlee van airFranC1H Oppenbeimer Het artikel dringt er dan verder op aan dal Eageiand diplomatieke viilegrawoordlging In Z weden De j nonurken en Nederland versterkt worde zl hl Ie tellen ten einde de Nederlanillrfhe kooplieden er toe te bren gen voordeel te zien bij hun con raieroleflle verrichtingen strikter onzijdigheid te baadhaven Elder In het Wad vraalgt de Morningpoat of het onmogellik geweest wan het middiel te g ruiken van laoK iNploimaUeken weg beperking van de aanvoeren over zee in uit m dej Gemengd Berichten In den bajonet gevallen en gedood Donderdagnacht is by nacbteiyke oefeningen by Sohevenipgen de landstormman J S afkomstig uit Roermond aan hoogte afloopend gevallen th een gevelde bajonet van een anderen landstormman die aan den voet in geknielde hoadine zat Hy werd in net hart getroffen en was binnen 10 minuten dood De overledene was vader van twee kinderen Haar hna vaderland tarng Oistarenavond kwam te Vlissingen aan een 160 tal Fransche vrouwen en kinderen en een paar mannen die reeds voor den oorlog in BruBsel woonden of er gednreniu den oorlog van andere deelen van België of NoordFrankryk Icwamen Alle vertoefden er toch een jaar of langer Hun doel ia over Engeland naar Frankryk te gaan en daar hun mannen en famibeleden terug te vinden Daar eerst Maandag de maiiboot vertrekt zal dan het eerste deel eerst knnnen vertrekken maar anderen moeten nOg langer hier vertoeven in hotels pensions of de vluchtingenbarak Het leven in Bmssel noemden alle schrikbarend duur nnkerroepelijk voor beid verloren Nee HU bij de uitdaging aangenomen had moest hij venhten en i ermofirden of vermoord wierden Al lof hij er oeit toe zou kunnen bealuitett om het pistool te richten op zijB beaten vHend Hij aou inde de lucht schieten dat stond vast Hij 7 0U trachten het ot emerkt te doen want anders zou het duediooeten worden herhaald Dodi pijnlijk zeker drong het tot bek door dat het leer piai mogelijk was dat ht Koen raad op dien korten afstand toch zou treffen Aldufl ten prooi en de hevigste zielsangslen vonden Secondanten Egiiert dien middag Al in een 1 in 0apt hij in hel gereedstaande rijtuig dat h n naar een open plek In het boSch voerde Aangekomen zag hij Koenraad reedè staan in zijn overhömid Ook Egbert trok ja en v W uit terwijl de secondanten met elkander spraken Allee eofaeen Egbert een droom toe en illooft deed U wat hetn gozegd werd Het gezicht van een dokter met een medicijnkiat 69A ham een oogen blik ijzen Boven hem zongen de TiogelljeB en aHes ademde leven en levenslust Als een wireieü contrast daarteyen stonden bier de twee vrienden die zooveel van eikander hielden en tocM gedwongen waren hunne pistolen tegen elkaar te richten Eghert voelde zidi duizeiig en vreemd visoht het nog niet in staat van ontbinding verkeerend naakt lykje van een pasgeboren kind van hetvromrelyk gsaudht gewUdiald in contantenpapier a m exemplaren van de Telegraaf Algem Handelsblad en Nieuwe A mitard C het papier was gebondaBean étiri bindt w waaraan n zware klinker CWaalstean was gebonddn Waar hier zeer waarschynl aan een gewelddadigen dood moet worden gedacht wordt door de politie een onderzoek ingesteld naar da onkende moeder en mogeiyka medeplichtigen Stadsnfeimirs QOCDA 26 Ang 1916 Mavimnm prgzen opgeheven De Minister van Landbouw heeft in een dirculaira aan de burgemeester bericht dat van heden af zyn opgeheven de tnaximnm pryzen van groenten en vn ege aardappelen welke na de ophe jig der maximum pryzen van bloendtool boa peen en doperwten nog gegolden hebban te weten dia van tninbooneu en van kropsU alsmede die van ronde aardappelen an van mnizaa De Witte BioBooop Naast de Witte Bioscoop Contaht brengt geuoei de inrichting deze week een alleiaardl te opname getiteld Afienstndiea du evenals da komisclie film Robinat o de waterleiding aear in de smaak van het publiek biyken te vallen Sen heel aardig gevoelvol beeldje is Het visioen van een speler De boofdnnmmers van deze week zyn Het meisje met twee ton en Detective en Journaliste het eerste een leuk nummer zeer vlot gespeeld en tintelend van hmpor het tweede een interressante detectivefilm die met spanning gevolgd wordt Wat de explicatie betreft deze is als altyd mtmnntend verzorgd Dit kan evenzeer van de mnziek gezegd worden Een avond in de Witte Biosooop is deze week voonaker aan ieder aan te bavalaa t ransoh 1 o Heden slaagden te s Qravenhage voor het examen akte Fransch I o de damea M M Wolff an F O Bcooe Uiddel beidan aihiar Groentenstations De minister van landbouw nyverheid en handel heeft bepaald dat aan de lyst van stations waar inlading van groentan ond r ambteiyk toezicht kan geschieden worden toegevoegd Dordrecht an Gionda St ot Toelaüog van leerlingen op de seholen voor gewoon lager onderwijs By pnblioatie wordt door Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt dat de inschry ving van nieuwe leerhngen me 1 Ooiober 1916 voor de scholen voor gewoon lager onderwys nos 1 3 en 4 hoofden de hoeren A van Kersen Q D Heg J J Hogendooru en O N Kruisheec zal worden gehouden op Dinsdag 5 September 1916 dea namiddags ten ö ure in de bovengenoemde scholen De kinderen die op een der bovengenoemde scholen wensohen ta worden geplaatst moeten op 1 October 1916 den leeftnd van 5 aren en negan maanden bereikt hebben te mpede Hij blikte rond als iemand diie afscheid gaat nesöeu van bet leven Wcrkudgdük na hij het pistool dat hem ui de hand werd gedrukt en keek naar het witte over hemd tegenover heku dat hij meest trachten te verimjdeu De angirt bekroop hem plolMeliiig toen hij een pistool op neb gericht zag Het teeken werd gegeveo Egbert haalde de baan over Up hetzelfde oogenblik klanken bijna gkijktijdlg twee schoten El rt wankelde en werd juist opgevangen door een der towneHenÜesecoiidanten Wat is er Schreeuwde dfe verschrikt Ben je gewond Egbert was echter idet gewond Slechts die aigltaUe had hem van de bee geworpen Koenraad snelde 0p hom toe Vergeel me kerel I Ik da t niet d t jij het ja zOq zou aantrekken Het was maar een grap I Een g p alaanelde Bgbert die begon te vermpeden dal men hem een poets gebakken had Ja Vaar die pistolen dan f vroeg Egliert die weer tot ichzeive kwam en wien een gelukkigen gllnitach ma den mond Speelde bij het verdiwijnea van de booze droom Die waren imtneiW met los kruit geiades 1 i gM iaaehqmc moat mdan aSlaUgd aas bairüa van oodardois vmT het kind dit bewfi woidt v a hades af op aanvnag kostakras nitOHe op de Plaatae jte Seorataria lUaeling Bevolking benedanlokaal vaa das morgaas 9 tot das naoiddaga 4 nat By da oproeping in werkelgken dienst vaa IzBAitormpliabtigan werden tot nn taa tot aadar order MiteD oproeping gelaten degenen dia landstormpHohtig zbn geworden tengevolge van een htm ab mQitiepliohtige verleende vrystelütf mnns kostwinneschui of wegana pasaoonnke onmisbaarheia Da wmister van oorlog heeft thans b aald dat diegenen hunner die thans in het genot zgn van vrystallinA voor goed van den diehZt by de mmtie en wier jaarklasse reeds in werkeiyken dunst gesteld das vrel daartoe opgeroapan ward voor zoovar ziJ niet op of na 1 Jannari van dit jaar wegens panooniyka onnüsbaarhaid zgn vrggeatdd van dien dienst in werkdyken dhnst zullen worden gesteld tej k met bet gedeelte der landstormjaarklasse 1910 dat omstreeks 10 November zal moeten opkomen Zoo de belanghebbende met stelligheid van oordeel ia persoonlgk onmisbaar te zgn in den zm van art 34 eerste lid der Uilitiewet kan hy zich door tnssohenkomst van dan burgemaaatai tot dan minister wenden met ean verzoek om voodoopig Van opkomst in werkdyken dienst als land rmplichtige te worden vrggesteld Oproeping Lkndstormpliohtigen dar Jaarklaase 1910 In het tgdvak van 2 October 15 November znllen de thans nog niet opgeroepen Landstormplichtigen van e jaarklasse 1910 in werkeiyken gdianst worden gesteld 1 Voordracht Hoofd Ie Openbare Bewaarschool I Voor hoofdonderwgzeres aan de aarste openbare bewaarschool vac tmaj J F de Jong worden door B an W overeenkomstig hot advies der plaatselöke Commissie van Toezicht op het L O voorgedragen Uej A il van dar Vaar Ma A U van Itaaren beiden ondeiwözarlM aan da tvtfdf openbare bewaüadiooL 3de laatste QrgUb wp U 4 I Het programma van de 3de laatste Orgelbespumg in de Oroota of St Janskerk te Oonda op Donderdag 31 Augustus 1916 des avonds 7 i nnr ter gelegenheid van den Verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den Heer J H B Spaandarmaa mat welwillende medewerking van Mevrouw M vander Meer Offers MezzoSopraan den Haag Mejuffronw Sepha asan Viool Amatardam en dan Heer Oor de Wilde Violonoel Rotterdam is als volgt Dankt dankt nn allen Ood ktwaal 1 Anf I aofl ED Oottee Lob Joh Wolfg Franok 2 Toccata et Fnga Dmoll Joh Seb Bach 3 Aria uit het Oratorium nSanl Oeorge Fr Hdndel 4 Praelndium nnd Allegro baarb von lïitz Kraislai Oeatano Pngnani 5 Dam Unendlioben Franz P Sohnbert 6 a Andante Cantabile nit het EmoU Ooncert Fel Mendelssohn Bartholdy b Cavatine Joachim Raff 7 Entr Act ans KSnig Uantred Oarl Reinecke 8 Meditation snr Ie Ier Prélude de J $ Baoh Charjes Oonnod 9 a Ugn Land Joh H Laser b Adagio O dnr Philip Loots o Voii Celestes Adr H Fagel 10 Panis Angelicua César Franek Final Harabe Pontifioale Jaoqnes Lemmens No 9o op vartoak No 1 3 5 en 9a voor Zang No O voor Zang en Violoncel No 4 6 en 9b voor Viool No 8 voor Violoncel met orgelbegeleiding By den aanvan zullen de Qtoote daar an da door j da Kostenwoniag te 7 nnr geopend wordan Verzoek firma A KlOnna onthefl boata B en Vf schrgven d d 24 Ang aan dan Raad By nevensgaand adres verzoekt da firma Aug Onne te Dortmnnd TTwaa Raad haar ontheffing ta willen varleenen van da haar opgdagde boete Van f 600 wagms te late oplevering Van den door haar aangahomen bonw Van vier retortovens Zöaala nit het mada hiarbg ovargalagd advies d Oommissie van Btüd in het beheer der Oemeentaliohttabrieicen blgkt is i dit op de aannemingssom ingehouden bedtsg slechts een klein gedeelte van de boata welke volKans da aannamings oorwaaidaa kon wordaa opgelegd aa wat looveal als ovaiaankoml m t da wagen da vartragitK is da optavariag door da gasfabriek axtngamaakta kosten Met da Communie voornoemd aohtan wg geen termen aanwecig om da aanneemster van deze boata vr te stellen zoadat irg Uw Raad ia ovatweging geven op het adres afwüaaad te besobikken OratifioatiB wagaas axtra werk ter Secretarie in verband mat laven middeleavoorziening B an W Bohryvan d d SA Ang aan dea Raad Zooals Uw Raad bekend ia worden de administratieve werkzaamheden verbonden aan de voorziening van levensmiddelen verricht door penonael ter secretarie Deze werkzaamheden hebban van lieverlede anlk ean omvang aangenomen dat da Hoofdcommies ter secretarie Mr H VI Q vaa dar Venr die voor de meaate levaosmiddalan den Bnrgamaeatar in ajjn taak bystaat garegeld nvitia avonden daarvoor moet beackikhaar hoodan Hat komt ons daarom billgk voor dat dezen ambtenaar ean extra belooniag wordt toegekend welke wy zoneten willen zien bapaiald op f ËO per maand B en W stallan voor daartOA te bealnitaB Uartinue Sprulji Op T jarigen teellljd is gisterennanilddag hier ontBlapen de lieer Martinus Spruijt lu leven ge neea heel en verloskun ge hier Ier stade Door den dood van dezen man Is van Uouda een burger heengegaan van wien met volle vrijheid kan wuiiien gezegd dat hij tot aan zijn dood door een zeer groot deel der bevolking d er stad ge rd werd en bij wie hij in boojg aanzien stond Dbkter Spmijt die aijn leven m Gouda been doorgebrat t he t een halve eeuw en ook nog daarna gewerkt in het belang van de lijdende menschheid heeft zijn krachten daaraan gegeven mot nalömer verflai wenden luSl heeft In de jaren van zijn praktijk het leed van den arme vaak weten te verzachten door te Steuaen wannéér die ateun word behoefd Hat ts nog maar eenige jaren geleden den lan November 1912 dat dokter Spmyt hier zyn gouden ambtsjubileum mocht herdenken en op dien voor ham zoo gedenkwaardigen dag zyn er namens overtalrgke vrienden woorden tot hem geaproken die getuigden van groote waardeering en daarnaast van groote harteiykheid voor den mab die naast zyn medische kennis aan zyn patiënten wist te geven dat onbetaalbare waarvan zfin hart en geeal steeds znn vervuld weest een blgmoedigheid een optimisme die levenslust en levenskracht wisten te geven Martinns Sprugt werd geboren op 9 Sept 1837 te Viaardiogen Op 24jerigen leeftyd vestigde hg zich als genees bealen verloskundige hier ter stede Bij raadhbeeluit van 29 Oct lara werd de heer Spnijt met Ingang van 1 Nov d a v benoemd tot Heelkundige van het St Catharina Gasthuis Dit anlbt la door hem vervuld totdat hem op n verzoek bij raadsbesluit van 35 Fabr 1910 eervol ontslag werd verleend met Ingang van 1 Hei ISIO onder dankbetuiging voor de vele en belangirijke dieneten bewezen Naast zyn functie in gemeentedienst heeft dokter Spmyt zich een groote particuliere praktgk verworven zooals by zyn gouden jubileum ten duideukste bleek Op dien dag erkende de Begearing mede zgn verdiensten door hem te oenoemen tot Ridder in de orde van Oranje Naasan In zgn laatste levensjaren heeft dokter Spmyt mst genomen voor zoover hem dat tnogelSk was of liever voor zoover zyn lichameiyke geateldheid dat gewansoht en noodig maakte Thans is hg heengegaan In Oonda is een achtenswaaraig en populair man minder HaaslTMMi H Oatharina van Ondhenadan organista in da Ned Herv Kerk alhier is voornemens op Zondag 4 September a s een orgelbespaling te geven k kat pregraman komaa saer mooie nnmmers voor waaronder ook voor zang at orgel viool en orgd an zang viool en orgd Da begdeiding van de laatste nnDimers is in handen van Mej H V d Togt terwyi de viool r tyaa varvnld worden door den haar C Hooft Deze orgalbaspaUng walka gahaal ala proat gagavaa aai wordaa en tagan aan caet matig antraa tar btatiyding van de dlwnoed ita kostaa iomiokaiyfc is voor tadarpao al Bü gB Ü TüWd bSvaianwati ia ea tb g vinden Macht bigka dat ar voldoende bdangatelÜng voor baataat dan zal deae baapelingdoormawdara gevolgd wordan Oameantaraad De Raad daaar gavaanta ii byeaageroepen op DioMMg V Angaitas s avonds 7 aar R inri k Bg de Ji i a an aaho ea varkieatoi voor een kd van 1 QemeanI vrard gdrozea da WMr J Stork a r Telegrafisdi Weerberickt van bat KoninkUik M miologiseh Instituut ta DB BEJDT Verwachting tot dan voelenden dag Zwaar bewolkt mat tigdetyke opklaring waarachgnigk regenbuien met kans op onweer Zelfde tempatataair Uit den ioadscben iüuuL uei wai een kurie zittiag gisteren een iumg waarui welug is gesproKcn eu veel althans belaujjrijko zueu zijn tot stand gebracht Nadut op i Juni j l eMoten was lot de oplichting van eah school voor vuortgezbt lager onderwl heelt de Uaad thai zqn goéSkeurlng verteend aan de opemng dezer school met 1 uct a s en tot de benoeming van een hoofd voor de school die de niiodige voorbereidiagan voor de opening zal hebben te nttkeu Daze geheel op zicl zelf staande vervclgMchool op de gewone lagere seholen ui iele gebed uleuws voor deae goneente Uf daze ehool die bedgdlt de leerliugen B de acholea voor gewoon lager onoerwl afgebiopen heuben tot zich te trekken teneinde die leerlingen In aanshllthlg op hetgenoten onderwijs en ter resunieenng daarvan meer te ontwikkelen om hen t maken tot bruikbaarder krachten in de maatachappij riagen aal dient te worden a ewaebt De bedodlng vaa deze Scikool 1 zeker uitnemend en de ouden wier kinderen daarvoor in aanimetriting kunnen komen Ziullen zeker in B bdang dezer kinderen handelen indien zij hen ii e vei volgsichool doen bezoeken Het voorstel van dStt to E van deir Werf in de vcrfgi tM zitting gedaan waarbij B eh W werden uilgenoodigd bejiallngsif te ontwerpen oiiiArei t de jiltgifle van grond in erfpacht werd zooals Ie verwttchten was zonder steuaalng aangenoanen Dit geschiedde aehtsr niet dan nadat de hesr Vuil Oai e n éoh zekerheid had vorschaft dat het aaunesnen van dit voorstel oiel zou gelden ate oen prinOipleele aaovaartling van bet stelsel van bet uitgeven in erfpacht van genteentegrowl Daartegen had de heer Van Galen wel wat in te brengen Wanneer dus het zal dditer nog wel een tijdje dwen B en W zullen komen nvet hun ootw erp van ertpachtab iaUngenl al ot niet van uunae opmerkingan voorzien aai eerst beslist worden welk stauid punt de Kaad zal innemen ten opzichte van het verVreeöidea vau gemeentegrond De Kaad besloot met de gemeente Woerden en overeenkoinM aan te gaan voor de levering van electriclteit door de Gemeents Llclitlabrieken alhier £ r is in den Daad en hal ia nog niet zoo lang geleden meermalen de vraag geopperd of de Elecirlsche Centrale van Goida geen stroom zou kunnen leveren aan ge iMenten in de omgeviM zulks uaair aanleiding van de benchten dat de Centrale a te Lelden en Dordrecht hun stroomlge led zoo ver bulten de gsraeeqtegrenzen hebben uitgezet Welnu na het contract met Haastrecht Is thans Woerden gekomen endeze aanhiiting het Is uit de mededeelingen van den vooraWter gisteren gebleken is nog Juiot bljtyM geschied daar pogingen warden aangewend door een op Ie ridbten Proviuciale Elecirlsche Centrale te Utrecht om meerdere gejneeaten daarbij Ie doen aaurtuUcsL Nu Woerden heelt gecontracteerd dB Raad van Woerden keurde reeds de eoacspt oVereenkoBist goed nn ligt het vanzelf op denWSR der gemeenten die tu m en Woerden en Gouda zijn gelegeo out zich van eleclrifthen stroom van de Goudsche Jentrale te voorzien Ove den Verbrandlqgaioven aan den Boschweg i een dtocoMle gevoerd waamiit ia gebleken dat soowel B en W als de ledein van den Raad overtuigd zijn van de noodzakelijkheid dal de Verbrandti soven aan den BoScirweg moet worden verplaatst naar een terrein dat voor den Heinigingadieuit wordt gezocht De omiwonenden klagen zeer over die inrichting daar die hen vaak zeer hinderlijk Is en voor hvn gezo nilheid nadeel Het ging er faij de diacoMe to den Raad nn maar om of de opraiming van deae Inridillng lentond moe I gencfaieden dan wel ol daa meiJe nog een jaar b v zou kunnen wolden gewacht Er Is baslalaa om op dit oogenblik in den bestaanden tocBitand te berusten totdat de Keiniglngadienat de beMchikking heelt over zijn terrein De bawonera va Boadkweg nkielen dan nog vat gitlild hekben maar aan bun wenrioh aiildaa worden voldaan 3POX5X Voetbal UaAuurSvergadering N V B Het beatuur vaa den Nederlandsüieu Voetbal Baad veigBderdaJ anderdag Ie sMravsafeage Dl bcstuurSlDoiiiknirtiie werd aameugosteld uit de hseren Mr WilKage Gfaiama Mr Uemo a Kalma aa L Verwoord He bestuursregleDNDt en dlveraa boaluur besluiten w n goedgekeurd e q bekrachtigd Tot lid der conaiHsSie voor het w8d8tri dprogr n 4a werd benoemd de heer S Coldeweg Een 19 tal nteowe vereealgtngen werden tol den N V B toegelatea De coratoetitie zal aanvangen op 17 September voor deafdeelingcnvan zee en meer clubs en op 24 September voor de kleinere aldeelingen Op verdoek en ten gerieve van bet Ned Olytnpliich Corelt tal door de hceren lllmthnian en Van Bel een enquête worden gehouden nopens voatbalterraineu en lerrAiloeBtandeu in Nederland Door loling werd vastgesteld dat het bestuur zal altreitgn in deae volgorde Wam Coidawd Van Bd Gralama Kip Buskop Hirachaian Verwoerd n Kalraa Ten opzichte der oeimpelltl indeaUng Werd besloten de indoellng to vier dlBtrlden zooal die tot nog toe plaats Vond te handhaven n geene grenSwi lging in te voeren Daarentegen we d hftaiotea reeds fai hel a s seizoen In te stellen een Noord Ie klasse e na het lelaoan 19161917 een tweede eende klaakeafdeeilng te vormen door nuntoar laatst der beslaande eersta klaaae in het Westen de nuDiners een en twee der vier tweede klaaae ofdkellngcn eu een dor vl muntnersdtie aan Ie wijzen door een geheele competitie Voorts werd b loten nopens de promotie en degradatie re o 5Jï e wn 1 1B 1 17 dat de oonnale toeMand weder wordt ingevoerd en dus al bot o M lfc aiiddijk an noorilfelijk dislrict betrell die dKallen zullen degradeeren die blijken het reaukaat der degradatiewedstrijden hiervoor iu aanmerking komen Hel veraoak om prooMtie b j kenz tot Ie klaeber van Ajai werd afgewezen 01 1mpia Gouda werd bli ïf 5 J promBveard M S V Maibtrtoht werd tUde T nA 1 f N A II tijdelijk In de tweede klashevan het zuiikHIJk district Ingedeeld Ten opzl te van ie toelaatbaarheid van de derde elftallen van tweede klM eluh en 2e elftallen van de kla e dub wen nader besloten dat zoodanige elftallen die need eerder in don N V B coinietitle uitkwamen daarin knnnen blijven gehandhnafdl en roet nieuiwe elftallen van dien rang naar owWandigheden yan plaatseiljken aard of compallUebelang zal worden geha ndeld Als afgevaardigde ter aiir var y n den R K V B werd benoSïi l beer Van Bd In verband toet het voeren van nadere oad bandellng n met de federatie van K K Bonden werd een eontiilsBle tot dit doel affisn e teld bestaande uit de beeren Warner Kngïlberlf Klps Van Bd en Kima Oliyinipia tweede klaaaer I 2 JIJ gWeren di meldilaa heeft bel Bestuur van den N V B Olymp a tot 2e klaeBer gepromoveerd llel iloet on genoegen dat hel Olyiripia dan toch gelukt te de tweede klasse Ie berdken zij hel danook niet op hel groene vd Olyn pia toonc thans dat idj er latbuls hoort I Het seizoen I nog wel niet olHcleol begonnen maar de voetbal rolt murgen alweer O ia trekt ar wew eeqi on alt en gaat hst morgen probeeren tegen D V S te yUianHngeu Dat alj klop zullen krijgen spreekt vanzelf naar het is weer eens een goede oeienin I Gouda herdenkt haar tienjarig be staan en ter herdenking hiervan geeft zij morgen onderlinge athlellscho en eenige voetbalwedelrijden Het Ie dftal speelt van 4 togen iMiurgu uit BotterdeiD het 2e tegen Alphen 2 van 13 1 uur en het e elftal van a 8 uur tegen A F C uit Ananemtol BM gen om ló mw vangen de allileikKhe nunaner reed aan bestaands in hardloopen eetafelteloop en ver pringen voor leden Tot bedsit van dea dag avond een feestavond op de boveur zaal van de Banoooie Têr kerMüOne vaa kd 80 j riir bestaan organiseert Ot taH ia seri weibtrijden voor tweedsklasHer op 3 en 10 9enteniber a s Naar wit vernemea znlfeti daaraan dsefottnen Kanvoi Utrecht Sparta 2 Sotlerdam JX V V den Haag V O O II Rotterdanl HeraieS Schiedam U V V a Utrecht en Olyaiipda fREDIKBEURTKN OOUDA ZONDAG 27 AUG REMONSTRASTSCHE KERK B aweaa ra ta a l ia Karh IC n v m Ds W H STENFFJITKROESE te Rotterdam Collecte voor het aflossing fonda Mb Jaaakarka Tl n v m Ds H CANNEGIETEB M n vjn Ds J E BIJL a u n m Ds KALKMAN pred te Niauwerkerk a d IJsae inplaats van Da J G Dent ark Poaaratraal 2 n 11 0 Di j vr BERKBLBAOH V n SPRENKEL 5 o aja Da haar VISSER Kinderpreak Mitiiasaalia Karlu 10 n vjn Ds Th SCHARTEN BOSKOOP 10 n v m Ds H v ASSENDKLFt MOORDRECHT Hvda HmpVb Kapha 10 p v iv Dr H X V 0 UEDLENi Eaii Pred te Ëergen op Zoooti 8TOLWU1L o Har srh 10 u ▼ Dfc F A FRANCE vanaallaatlaflakouaf Gonirweg lO i n vjn en 8 a u njn Ds D PLANTINOA te Hoogereaa HAASTRECHT 10 n V jn Ds H OANNEGIETER van Gouda lO i n T m en 7V njn D HUIZINGA Cand t d H Diaait GOUDA Woensdag 30 Angnstna t JwsalmHi 12 a m Hnweiyksinzegening JMAKKTBKHICHJ ËIN OlMniMValtfaig CgOp Tuiideravcreeniglng wOoute en Omitrekcn te Oouda Veiling van 2ü Aug op de lludlmaiisglraèiit Andijvie tl 100 f0 40 11 80 l rinSttiaeboonen p pd 10 1S 4 et SKIWboonen p pd 7 9 ot Trosbonalje p luOD UU cl 1 Snijboi ueii ie soort p pd IH i WJi ct ild IdAg lOUU I2 90 f8 10i ld 2esoort p pd 1 ct i Pronkboooen p pd b 9K et Ouitseha spekbuoheu p pd 1 et 1 Ch lollen p pd 1 iy cl Dopertien p pd i t W i ct i Peulen p pd 4 ct j KcoikMiitneni groaae Ie p 100 f j 7 f H TO id id 2e p 100 f2 50 f4 75 Idi gde p 100 f2 7afa Uloemltool 10 soort p t 10 15 ct i ld 2e soort p st 2JJ 9 it Roode Kool p st i by cl Savoye Kool p st 7 8 ct i Wille Koel p SI y 14 cL iroene Kool p st 2 S5i cl Kroten p 10 bos 26 81 pt Wortelen p 100 boa 12 75 14 75 Po lelein p ma e B ot W permaiul 42 et id p 100 pd f 3 f 8 76 Babaiiier p bos Ü 4 cf i Radtj p 10 boa 17 et Ra ien iip 10 boa sa et Kfc a p lOO f O 55 f l üOi Spinazie p mandje 8 5 ct i id p mand 25 81 et M p lOO pd 18 Uien p 100 pd 1414 7 ld kleine witte p 100 pd IC f 22 Zuring p mandje 8 lictoL W o mand 11 15 et 8dd rij p 10 bos 6 11 cl PelerSellep KI bos fi 30 ot Tometen Ie soortP 100 pd f as f 27 et ld ae oortp 100 pd f2B f26 Appdai pd Sy cl l eien p f 01 ld p st lK 5 i ct i Mdo nen p 8t my cl Kipeleren p MO 17 86 Augurken p 100 st 35 90 et Fraidioaen p pd 30 26 ot fc PerJkcH p 2 Hy Utipé pucljner p pd löj cl f Kaasmarkt 1 SCHOONHOVEN 16 Aug Aankfoeal 1 partijen t8s stuks iK ande phn ló Goudiche kaas ie soort f 7 50 1 60 ii zwaarden f f id se soort f Z I id met Rijksmerk f f Met conditie Alfes psr 50 ICG Handel vlug BURGERLIJKE 8TAN GOUDA GEBOREN 26 Aug EUsabeth Antonia Mana ouders M F 3 Vonk an E A Bpmnan 26 Maria ouders S25 J l 2 E van der Grift ONDERTROUWD W de Rnyter 21 i en A Vermeulen 22 j J J ü Sif J J J Isarin 26i OVï3lLEDï6ï 25 Aug Ferdinandns Mees 18 jaar Martinu Spmfit 78 Jaar 26 Comdi de Knegt jaar