Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1916

55p êaargBng No 13176 InschrijVmg GehHeeÉg Sehooliilioiiw BURGKMEESTER en WETHOUDERS van STOLWUK breagen ter keimU d t v6ór 1 December a a gelegenheid bestaat in te schrijven op de geldleening groot f 2870 1 inaandeelen van f 667 50 rentende ten hoogste 4 ï ten honderd sjaart tegen den koers van 100 X STOLWUK dear a Angnrts l9I6 PRIJS VAN HEIT ABONNEMENT Per kwartaal f l K Idem franco per post 1 60 Met Geilluatreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementrai worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 b onze Agenten de Boekhandel en de Postkantoren 4 lf Bestel thans Üw DRUKWERKEN wmt de prijzen TM papier enveloppen blijven st gem DOE UW VOORDEEL t = Wii levwen U keuritf aittevoenl werk tot billijkeB priit A Brii man iEoon Telefoon Interc 82 van een deel van het seizoen Het bedrag zal worden berekend op grondslag der ontvangsten van een gemiddeld t aoan Ook zal de Britsche ngeering iedere schade betalen aan de gaSntemeerdie sohepen overkomen £ r zijn dertig vastgehouden sohepen die niet aan da vissoherijvereeniging lodiehaoren en die niet zullen worden losgelaten De andere zullen spoedig weer aan bet visscben zijn Volgens de voorwaarden der overeenkomst zullen de 30 shilling per ton welke de Britsche regeering aan de BaUandsobe eigenaars aal betalen worden belegd in de oorlogileenlng ten bate van de eigenaars Onze graansohepen Gisterenavond z n te IJmuiden da eerzte twee van de vrijgelaten booten met regeeringsgraan naar Amsterdam gepasseerd Het waren de stoonuchepen Delta met 2746 ton mais en Ootmarsnm met 196 ton gerst Oeracncd Oorlogtnleawi Duitschland en Italië De indruk van de Italiaausche oor iogaverklitriiig te llorlijn De oorlogsverklailug van Italifi la tif tierlija overal met vulkumen kalmte opgenomen en de ochtinutblad n heooeu iaarop nuchtere comluenlaron geleverd Aan den feiteHjken toaatand wordt niet gewijzigd evenmin aan den militairen toestand in lilt opzicht krijgt jiKU thans zeUa vrijere band De Itallaansche toetichtaug die door tuiwihoakaiDiM van het Zwitaersdie gezautsohap werd aan geboden 10 tot op hn draad verslaten daarin orden punten opgesomd die al tang geleden punten van verschil waren zooaW de arbeiderspensioenen eaz Aan het slot daarentegen wordt de ware reden genoemd n l dat het niei aangaat de elgenaanjigo tussichon beide komende on standigheid tusDchen de vijandelijke machtsgroe ien langer te handhaven Ia B e I g 1 e De BiaMchop van Vankia val i Mr trouwen In een brief aan d u Abbé Teissier een vriend en voonitelig leermeester die er op wees hoe ae Voorzienigheid den waren man had ultverkoiren om de geteisterde stad in haar beproeving ter z e te staan xchrijfl Monseigneur Glnistyt blaadiop van Verdun Onareiit Ver Ws toekomst zijn wij echter inet een grooter vertrouw INEICHTINGEN welke Gjvaar Schade ot Hinder kunnen veroorzaken BURQEMEESTKB w WETHOUDERS vam QOUDA Gelet op de arit 6 en 7 der Hinderwet i Doen te weten Brengen ter algemeeoe kenuia dat op de Secretarie ter vuile ia gelegd een verzoek net bijlagen van M A Cat p pierhaodolaai a1 laar ook verdunning tot Apriohtin eener papleriabriek en plaataüng daarin van voschlUende electromotorea in het perceel gelegen aan den Flnweelen Hingel No S @ en 58 kadastraal beiLend SecUe A Ha 4690 Dat Of DmrtJag den 12 Sept 1916 dee ntuUidUaga ten V lire ep het Raadhuia gelegeiihaid is om bezwann tegw de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op Ie Secretaria der Oemoanle van de ter zake ingekomen ecdirifiuren kan worden kennis genomen De aandacht wondt er op geveetlgd dat volgene de beetaaiMie juriaprudentie niet tot beroep gerechtigd aiin zij die niet overeenkometig art 7 dar Hinderwet voor het Geaneentebeetunr o een oi meer zijner leden zi n verachanen ten Mnde hunne bezwaren moadeiing tpe te HidUeB Oouda den 29 Aug 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MABTENS De Secretaria J V HBUSDE i i 1 Vessafleo s loDinUijke FMeo pesiiiil Mmm OPGERIOHT Voedert nw Tae met de uuivert murut LIJNZAADROEfellN merk STEIT en W L ëM SOYABOOHEMKOEKEH ni pk W L UUmnntaade door hoog eiwit en vet ehaU es groote roodtngiiraard XereDiplotna ParlJê 1900 Seaan Oouden MedatOaê lifliraal te koop 40000 oude hard l 8cl teen erove en fQne pulo planken ribbeorpalen deurea trappen en aande gealoople Trasmolen te Wad Inxveen Adrea BREEDVELDenWIER8 11 LOOPT UW vum WEG MET U j TURF 6e BURGEMEESTER der Gouda brengt ter algaoeene kennis I dat door Üiijne Excellentie den Mini ter van l andibouw Nijverheid en Handel zijn vaetgeatald nnxiinumprijzen voor turf op da veenpiaatsen In de provinolee Groningen Drenthe Oven l NoordBraibajit Llmhurg Friesland Noordl Holland Zuid Holland en Utrecht en de lijBt van deze prijzen ter secretarie dezer gemeente Kamer 1 voor belanghebbeoden ter be hikking ligt en dbt artikel 76c der Outeigening et de mogelijkheiid opent ten verzoeke van hem Burgemeeeter in andere gemeenten turf te onteigenen wanneer de vervenar aldaar weiger Dienstaanbiedingen hebben in de Gtouisclie Couraat srea4 aneeea HP Dtu tdTerteitiêi fcostea iImUi UJ ToorDitkeUlIlg 1 6 regela f O S6 voor Ike regsl neer 6 oenta Opgaaf nitalnitend aan hetBurMU HKT KOKO DOET HIT HAA oROEIIN OAAT HET nrhrALLCN TCatH tnsTctKT M womu WtDUt AU UMTAL EVAT OEEN KUMSTOr CUE Or VET VE rUSSCH ND VOO DE HOOrBHUIO nor mr vamAAo van usr biooist or coarzmt pauSi n 0 78 a i 6o m a aoo wm Hmm Am MoaaaHa am ¥ SieftsepsliiimfivlNMiiit Kromme Hang 74 ROTTERDJIM P VISSER Zeer mooie sollede Meubelen 2 Crapeaud rondo anuMi 4 msbekleeda Stqlatoelen 1 Tafel I 55 Verder Theetafel 110 Leeren EauteniU f 7 50 Kaaten f 174 goedkoop Stoelen vanaf 1 13 de ces atuka Vouwatoelen vanaf fS 5 open Theetafels 14 25 Sohuiftafeh tl3 5tt 20 DEPATHOUDERS il ANTON COOPS Wijdstraat 29 Feuilleton tiiniek zojuS vaders in zijn geboorteplaats had behouden zat bij dan gebogen over zijn zoogenaamde wetenschappelijke en artistieke werken Ia den winter waif hij astronoom en phiyaieus Dan berokeuile hij de banen van planeten en kometen ontdekte zooals hij dacht vaste sterren die geen oog nog had gezien vond nieuwe mooilnstrumenten uit tot bot onderzoek der val wetten en loste naar hIJ meende de moeilijkste vraagstukken op die zijn steodisru lelooze geest ha te beantwoorden gal Maar met de eerste sMoia tokti jaaisdagcn verscheen I hfllp Melker te Lanhenheim in de Gouden Druil En dan hadden d bedienden goede verdiensten raaar ook pret Deze zonderlinge snaak die nianand kwaad deed die aan ieder met volle han ten van zijn overvloed gal dien daarom geheel Lachenheim mocht lljoon vooral het personeel van de Druif verborg zioh overdag voor de men hen in zijn slaapkamer en leefde s nachts Ala de zon daalde stond hlJ op ais de nacht kwaro zette men hem zijn ontbijt voor en als eindelijk de gasten van het logement zich hadden teruggetrokken on te gaan Japen VBr heea PhUlp Melker in de groote zaal van het hotel en abeelde cello So nkovin i l A V ZESSEN STTd IJsael A GROENEVELD L i g i A OOSTERLING Het verloren Paradijs Naar het Duitst Vfln EDWAKD STILGEBAUBR Uet antoriKtie beweikt door J P WESSBLINK VANBOeSÜM 68 Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in den gemee nteraad wan Qouda Bevat ALLE bn den Raad inkomende tukken de besohlkkingm daarop en de tenografiaeh opgenomen di ou iea alles bjeen m boeuormaai ABONNEMBNTSPRlJa voor abonM op ad f OJ per kwartaal bg vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 p r k artaal bS yooruitbetahug Wf AboaneiiNaita worden aangtnomen door de Drukkèrii A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA 10 ElOa Braun het dochtertje vanden houtvester het eeiets meiqe dat hem haar fraaMche lippen tot eenkua had gereikt haar kon hij niet vergeten Fribh vader w een zeer begaaide hooMonderwijzdr van de voiki catool ia een klein idyUiach gelegen plaatsje in hst HeaMMie Odenwoud Hij had het vajn a n vader Het kon moefelijk van zijn moeder komen want de vroeg geetorvene die haar man in het slechts tienjarig huweli acht kinderen had geschonken was een boerenmoifije van dsn echten onden atesiipel in wier tandlie belan Neiling voor hetgemtel M nooit aa het woerd wa gekomen Haar de vsldw I Hij atamde uit een groote atad Hij werd naair een kwe abhool voor onderwijzere gezonden onwlat naar de maening 4 cr oudere de muzikale aanleg van den jongen die roet dien van wAildcren ook hel erfdeel nm Erich waa gmroniaD ham tot aoe ieM ah Nieuwe Kaasprijzen INOAANDB 13 AUGUSTUS 1916 Tor drukkerij A BHIMKMAN ZOON Markt 31 Oouda VERKRgOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prgzen van Kaas I mat aftrek van 30 l voor het binnenland itKraohtena IBnirtioried Besluit ingaande 13 Aug 1916 2ö i Hl S 10 CENT ffei RPQ5I 5 Efip Wordt vorvol l iaiMÉ 8ÏA TEM GENERAAL an B H J van Til oit Kniparatraat 31 naar Rottardun Faol Krogerlun aoa Adyertentiên Heden overleed tot oniw diem droeiheld onie geliefde Vader Behnwd en Orootvader de Heer MARTINÜ8 SPBUIJT Wadnwa van Vrouw JBANNBTTB MARIB BÜCHNBR in den ondardom van 78 jaar Oouda U M J VAK DBE STRAATEN W VAN DEE STBAATEN Bomderleo a Ph SPRUIJT Mengtlo O R H W VAN DER HORST Spbüut G E VAN DER HORST Oouda 33 A L SPRUIJT OT KLUIHICrapïBKN OOUDA e AngiMtiu 1916 B k n kaanaa nl t woftl a alfawackt Veraeniging van de ganwenten Alphen Mrlanderveen enOudahoorn blijkena het voorlooplg vejelag over het wetsontwerp tot veroenlging van de geioeeiiteu Alphen Aarlanderveeu eu i Aidaboom nidMeu vele laden iil de Memorie van Toelichting voldoende inotiveoring voor do voorgeatelde vereeidging van de gemeenten Alphen Aarlandeiryeen ca Uudlahoora jilen betoog om de aoodKakch khoid althana d groute woutfdiolijkheid er van aan te toonen ontbreekt Ver heldenie dezer l den aolfüou oen kieniinead betoog om de nooiKakutljkhcid der vereenlging te bepleiten te meer ooiouiiibaar omdat naar hun indden zoo weudg moyeiljk behoort te worden ingcgtt en tn de beataande begrenxing van de gemeenten In de Membrie van Toelichting wordt i echl weinig ter aanbeveling van het wetauntwarp aangevoerd Ër wordt op de bcEQwaren gowesoen welke voertvloelea uU de oini tandigheldi dal de hebourwde kom d cr geoHeente Alphen en hel aan den KIJu gelegen gelMuwde gedeelte der goinoenle Aarlanderveeu een aanet ng tboawd complex vormen hetwelk duecUde belangen he lt en adWti tratte onder vcrwchlUend boituur atoM Heden overleed te Zwolle onze geliefde lohoaniatter Uevrouw 16 J E van IJgendijk Eoft in den onderdom van 60 jaar D A VAN IJSENDIJK E VAN IJSENDIJK PoBT OOUDA 27 Aug 1916 Betoeken kunnen niet worden afgewacht SonlitHge feden nverkteu up dat z j ntat ver het hoofd zagen de bij ateiraalng verkregan ultapj aken van de belungüiehbenden Intumaohen auhtXen ziJ hel In de maniorie van toelichting daarop gedane beroep niet gdieel adjoende ZIJ waren van gevoelen dat de hoogere elechen aan de nieuwe gnmeoite te etellan tut verawerderlng Van noodteakell k uitgaven ulleii lelden zKlnder dat daartegenover een evenroiHg Vioordeel voor d Ingezetenen zdl ataan Tegenover de prinqipleede onllnandoel bedenkingen In het atdeelingsveralag weergegeven vond hot wetaontwcrp verdodlgilng bIJ vorwhcldeno leden die vomdiig Van oeno krachtige gomccfite welke ds drie thana btiHtaamle kleine r nfienten zal vervangan van groot belang achtten Dat het iïut dier iHbnienvo n ook doop den wetg v r weird Ingezien blUkt uit het elt dat edert delnVioerlng van de Gemeentawet vereeniglng van ganiBenten op groote Behaal heelt plaata gehad D e leden aageo In h voorstel der rogoering eene Julate toepassing van de In art 8 der Orondiwelver VB te bepaling betreHeade wij lglng van genHwitan Wal de llnanrieele bezwaren aangaat nwriiien d op itat naar hun oordeel de vereanlgliig van Alphen Aarlanderveen en Oudahnnrn eer tot vermeerdering dan lot rennlndertpg dter g pieontelijke uitgaven lou leldtti Opgemerkt WBd at dl opheffing vun d ditó geknoefiten ook op ander gebied de medewerking van don wrtgevcr zal eioohen men woc op He labellen gevpegd bIJ de Kli Bt en blJ da w t lot regailng der l erHijueolc belaaUng Oovraagd werd waarom War bedoelde wijzigingen niet eveueena than aantangifc Jdjn genwakt Ue kaaie van dien naam ilernJeuwo gwneebto vond niet algwwen InaUnnkniBC iret feit dat de bijvoeging aan de lUjn ibruikelljfc is om de ligging van de plaato Alpben aan te geven werd geen Voldbende aanleiding geairtit om den genHmntenaani een veriengWuk te geven datalechte lust en onialag In de otflcieele tukken zal varoorzaken Arafcrzijdg werd het gaven vanden nieuwen naaon Alphen aan ijte KIJn verdfedigd Opgnre van Peraoneh dia zioh gedurende de waak van 18 Aug tot 24 Aag in da CI mMate gevaatigd of deze verlaten hebben 0 stam uit Delft in Keizentnat 64 A O Sohoonderwoerd uitReenw ki in Bookenbergatraat lOB J H liohtenbelt uit Buaum in Hoogstraat 3 H Houwink uit Tiel in Korte Noodgodsteeg 1 M de Bru jn uit Lekkerkerk in Spieringatraat 71 P Hoogendoom uit Waddiniveen in Boomgaarditraat 37 H de Jong uit Kondekerk in van Strgenattaaï 42 E S L O ten Zeldam it l megan Oosthaven 66 A Zingei uit Botkoop E H de O Grif m W Tombergatraat 3G Roo uit Delft inO rawe46 fioen uit BodlégtaTen 41 J Kle4v K uit ifcllerdam in Kimaalatiaat ld A Straver uit Rottv am in Spiering traat 4 TBSTB OXKMlfJSll E O Krom nit W ditaat 16 naar Haarlem Badhnkatraat IS rood A van der Zau it Haam 148 war Utaoch HaWatwg 16 d U 4 Bruijn uit Siauw HavMi ftSB l gf den Haag van 8wtad n traa 44 Hv jB5 riMm PatdKnigaHaattWa Zeer nooieioHedemeabcicnala Tafeto Stoelen Kasten MeMls SchHdergen Theetafels Ba letten S laiBCiiblenien ten in leer en pelach Boekenkasten Tweepersoon onbedapen Veerenbedstdien Kapokmatrassen Staapkamermetibelen enz enz allea ipotgoadkoop Rttsbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stfllkast fao StflltaM f 9 0 Spiegds f 5 60 f 7 60 nz 20 tmniuTw imiutiiiyiiMii Ul RoHMibMn Fijne Likeuren WUNANDFOCKINK Ainstoniain Verkrqgbaar 10 Firma H DAIMI Kleiwfeg Oouda Tel 87 Eenve rfronw dadres voor het naken en slolleeKO S van MEUBELEN Is bQ i ü HESSING S Peperstraat 24 Oonda Billijke prgzen prima materiaal Reparatie aan alle menbalen lorltnnKlilDplttlllilillii DIT HST MaOAZIJW VAK M RAVEN8WAAY ZONEN QOMI fCaXM l Deze THEEËN worden afgdeverd in verzegelde pdijea van wjflf Ucee en een half en en Ned Hn met vermelding van Kommer en Prjjs voorzien van nevenataand Merk vol gens de Wet gedeponeerd I Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend jr C BIJX voorheen J BREEBAABT Im iOpenljare Verkooping TE GOUDA Donderdagen 7 en 14 September 116 s morgens U ure in het Hotel DE ZALif ten overstaan van den ïte Haaatrecht gevestigden Notaris J KOEMAN vah D onlangs nienw gebouwde liHWBiiiswoiiiiig E 117 met STALLING HOOIBERG verdere betimmeringen enz en eenige peroeeleifbeBt Wei en Hooiland enz te samen groot 6 28 42 Hehlaren laan het Jaagpad en de Wibterd k nab Oonda te Waddinxwaen Te aanvaarden het land 1 December 1916 de woning 1 Hei 1917 In 3 poaaelen an by combinatie Breeder bH biUettan Nadere iJichtingBn geeft NotarisKOEltAN voornoemd 40 i O Z3I NrZ3 V 3t Aug St Janskerk 7 uur Orgelconcert 4 Sept Gebouw Boijw en Woniugtoea 2 aur Vargsid Ondafrtand nmaMe Armeneeng BelMU varaaA wit irngM IQdK HdeaaaUas ta nafaa aatraacan vaa msa ta ilai ia eaBa t v n ak l r taT If te fflaetziaolM DnIdoitQ A BBIMKMAN ft ZO J Oooda Dinsdag Z9 AU Ostns imfk m mm mum VerscMjnt dagelijks behalve 2k n eti Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regela met bewysijumnMr f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvtdgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per puatsing vati 1 6 rebels f 0 35 by vooruitr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 f5 per regel Groote letters en randen naar plaatafuimte Telefoon Intero 82 achüg zijn van de beacfaikbare voorraden tegen de maxliraiin prijzen at te leveren n dat door voornoemden Minister mede zjjn vaeligeBteld maximunv prijzen voor turi tn den kleinhandel welke ia rekening mogen worden ge bracht op de plaatje van verkoop achip winkel magaoiln met zijnde de veenpiaats dat deze prijizen voor Zuid Holland zijn per 100 atuka Korte Friaohe hirl Lange I nge loaHe tori Haver Btroo lo lort ld ié id 2e sort Machinale Drentaohe turf Noord Holl turf Ie Boort 1 2e aoort Se aoprt 6 Lnchtballen 7 Lange harde turl en dat de vatHateliing van dazeprl lzen 10 ge hled overéenkometig arti kei 8 der Diatributtewet 1916 en opaettaliike niet nalcoming daarvan overeenkontttig artikel 12 dier wet wordt gestraft met gevangeniaWraf van ten hoogSto vier jaren of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden Gouda AuguatoB 1916 De urtwineeetor voootioetiid R L MARTENS Uitgorers A BBIHltOJI EN ZOOH gingen gedftan de Duitache Unies ten N van de rivier te doorbreken Te en de frontgedeelion Thiepval Mouqueüioove Roafch van Delvllle Ginchy deden de Bijtten méefnwjen Rtormaanvallen tegen ée Duiteche stellingen tusEchen Uaniepaa en Clery De Franfiche Jtaovallen mls lukten dsels in het hand nHea deels door een tegenaanval Ten Z W van Mququethoeve en in het boech van Delvllle wordt nog gort red en Op het overige front behalve dan levendige vuuractie in ie avonduren aan weeri zijden van het La Baeteéekanaal en op ein OoBMll en oever van Se Mtws niela van belaag Aan het OotteiVi Front Het Duitsohe contonnlqnévan 28 Aug luid BIJ Jjennawaden leverde een patroulUeaanval 2 otücieren en 37 man aan gevangenen Ten N O van 3wi Jo t iy ia de bocht van Loeisk boegen Oo en riJkBchHongaarache troepen RtoIbIBche aldeelingBn terug Ten N van de IhijtMer kwamen sterke RnaMsiche strfJArachten Ie voor hI n tot een aanval Een aanvankelijk rnuRM der Rn en bij DelaioH werd door een tegenaanval in den nacht weer geheel gecomipeniieerd Verder naar het Noonien kwam tuslBchen ToeB obaW r e abaloff aanvalatrdepen onder uH aWlii g va het iparvmir niet tot ontplMiin uitkun Stormiporttlaa In de KarpaHien werden aanvallen der Ho en op de kajnhoogte ten N W van Koekoela e op do Stara WysUs na temglgealagnt Aan de grew van Zeventargen werden RoeMenlBrs aU gevangenen binnengebracht Het Ooatenrljksche romniuniqué van 28 Aug luidt Aan de zuidoostelijke en oosteiljke grensiwallen van Hongarije wisselde gisterenavond de nieuwe vijand Roemenië In een verraderlijken overval op de grensposten de eerste dohoten bij den Koten TurmipaS ten Z vaoHermanBtaitt In het gevecht ten Z W en Z s Brassk Kronstadt kwamen jiedSnochtend in de vroegte voorlroepen In gevedit en werden d eerste RoemeensChe gevangenen binnengebracht In de Karpalhen sloegen de Oostenrijkers ten N W van den Koe koelberg een ateiken Budilsiften aanvat af onder zware ves llszen voorde Rudton Ook ten N van Marlainpol eindigde een gisterenavond ondemo men aaaival voor de Russen met volledige mlslidtking De Rusiaen werden overal gedeeltelijf In een tegenaantal terugiKeSlagen en Heten veel gevangenen in OoStenrljklsicbe handen Aan het ftafluntche Front 1090 107H 1 26 1 15 1 15 1 0 90 0 80 0 80 0 95 Het Qostenrijksche coamminiqué van 28 Alig luidt Aan den aurlol werd weer heftig gevochten Naidat een aanvat der tegenpartij Ui ons g fe hutvuur was mislukt wisten Itallaansche afdeelingen S avonds door hun artillerie ter degie ondersteund in onKO stelling op den top binnen te dringen Een t enaanval wierp ze daar vaneditsnd weer uit Aan het front in de kuMstreek beerhoten de Italiaan che kanonnen den Monte San Gahriële in het gebied van Nova Vaa met kracht Op het Zuidoostelijk front gesofaledde wat onze strijdkrachten aanr gaat nieis van belang KrQgtTerricMtngen ter Zee Een Renter teleeram uit Londen dd 2e Aug bericht dat het Grlekscfae s A Leandros op 26 dezer tot zinken I gebnwht De Scbeepvaart en de Oorlog De Ned visscherfj en Engeland Aul het WcttelQk Front Uet i ranache oonanunlquóvaa 28 Aug luidt De aanvallen die de ijuit chers bij herhaling tegen de Frandche etellingeu voor het dorp I leuiy tot etami trachtten te brengen werden door de i ranauhe bomwerpeifl met gemak algesdagen Iw nacht verliep overal eldera kalm Het Engelache uomknuniqué vau 28 Aug luidt In weerwil van den ongMoeug u weerstoeatand maakten wij beooaten Delvrile voortgai iiij de Mouquet hoeve warea we met goed gevolg aan den alag Bij Delville en benoorden I ozièree weerden zich de vijandelijke vuunnondevi geducht One geabhut wu8 aveoeena 1 4 werking Het Duitsche conanuoiquévan 28 Aug luidt In het Sootmcgctiied hebben de Franacben en Engelachen in den avond en den oaoht door het inzetten van sterke stnjdkraohten en na rijkelijk voorbereidend vuur po De DaUy Mail mddt dat de Britsche regeering voor elke ton van de 6U der HoUandacbe haringen die naar neutrale landen zullen verkocht worden aan de Naderlandsche eigenaars een toesUg van 30 shilling zal betalen Een firmant van een Hollandsohe reedary aaide dat de Hollandsohe haringen als gewoonlük op de open markt zullen verkoobt worden Als Dnitschland 60 shilling per ton biedt en Amerika 60 zal Amerika de viaoh kragen omdat de 30 shilling der Bntsche regeering dan prjs op 70 sbilling aal brengen maar als Dmtachland 75 shilling biedt en Amerika 40 aal Dnitsohland de visoh krggen mits bat niet reeds z jn 20 o van de geheele vangrt bad Het is mogelgk dat door het aanbod van de 30 shilling extra Dnitsohland niet eens zgn Wo zal krjjgaa Amerika aü naar de zegsman van de Daily Mail veronderstelde bet grootste deel van de 60 krijgen dat naar neutrale landen gaat Voorts ia overeengekomen dat da vastgehouden vaartuigen zoo spoedig mogelijk sullen warden losgelaten en dat de Britsche regaaring aan da Hollandscha eigenaars volledige vergoeding aal geven voor het verlies organist of lader van een zangvereeniging beatenndle Van de vlucht in hoogere muzikale sferen hadden de brave heden Erich s grootouders nog geen voorstelling gehad Fridolin Forst had zich uitnemend geschikt in zijn betrekking in het kleine Lachenheimi Hij was een vot rbeelii als huisvader en onderwiji T gieworden hield de zijnen en de kinderen van anderen flink in bedwang speelde Zondags ia de kerk voortreffelijk op het oilgel én leidde m Lachenheim het gemengde zan koor zoodat men er een waar genot in Schiep Wanneer hij het ongeluk niet had gehad zijn flinke vrouw al te vroeg te moeten verliezen en het was hem miogelijk gewee t bij djn haarsHi inkomen en de vele kinderen een tweede levensgezellin te vinden dan zou hij ten slotte de gelukkigste inensch in geheel Laiehniheim zi ti geweekt Maar ook zoo schikte hij zi 4i in zijn tot De predikant van het plaatsje dat zoo rijk aan druiven en andere vruiditea waS wiem boeren zich niet hadden te beklagen in hun dooiden hemel gezegende welgesteldheid trok zich den weduwnaar en zijne kinderen aan In het huisje van den onderwijzer beatienle een flinke kleermakeraweduwe het huJaiwuden die de predikant bad overgtluald dezen chiiateUjken plicht v naastenlieide op aidi ie nebien tn Erieh de oudtrte zeer begaafde zooala de predikant in allen ernst verzekerde vond welwiUeode begunstigers inde naburige groote stad die hem het bezopen van bei g yinnia um mogelijk maakte waar hij zich Volgens het verlangen en den wil aijna vadteirs en van den predikant op de etudie der philologle zou voorbereiden Hij moest het verder brengen dan zijn vader hij moest leeraar worden aan een gó nmasiuBn in een groote stad niei even akr zijn vader en de predikant op het land verboerschen Dat was de mooie droom zijn vadera en zijner weidoeoeral Hoe vaak had Erich ForA zich al teruggedacht Itt deee droomen zich met zijn geheele fantasie in daze toekonaft verplaatst we4ken zijn nabeataanden die het zdier goed met hem meendeit hem hadden willen be reiden Voordat hij naar MUnchen ging aan het einde van zijn eerste en eenig philologiAh zomersenieMer was het groote keerpunt de gebeurtenis die zijn geheele jonge leven veranderde gekomen had Uj kennis gemaakt met 2ijn mowenas dien zonderling 4 voor zijn geheel volgend ievea Van beteskenJe zou worden en waaraan zijn verloving met EJaa Brann ten offer was gevallen Zijn strekte zich twee heerlijke dalen aan den voet van de met donkergroene beukenbo schen bezette heuvelen van het UossMho Odenwoud Het middenpunt van hot pjaatsje dat ternauwernood 2000 airieu telde vormde het sedert tientallen jaren om zijn ultnomende verzorg ing en goeden wijn geroemde logement In de louden Druif waar bewoners der in den omtrek lijUgendo grioote steden en van verre komende vreemdelingen zomers hun Intrek namen Tot de telkenjare lerugkearende gasten van de Gouden Druif behoorde zoolang de waard die nog inde kraieht van zijn jaren was zlofa kon herinneren een vreemde snaak Dat was een zekere Philip Melker een bttltPi Sewooa rijk oi i rouwd man die nu ver ver de seMig Jaren was In zijn jonge jaren waa bij de eigenaar van een groote sigarenfabriek geweest in een IndaStrteplaatS van ds RhiJnptabE Maar raedk aedertja ren had hij aich uit de zaken teruggetrokken en leefde met a nvele geld voor zijn hartsloditen En de hartstochten van Philip Uolker waren zonderling genoeg In den win Ier tug ndeinand hmt Dan zat hij els de das fn zijn hol en nleiAand dan aijn onde htdsheudMer Snze Llppadiltz kree hem te zien In zijn ruime jangigeoellcn woning geboortsplaaw Lacitsnheim i bet huis van zijn geluk dat bij ook leh bH aan den ingang van na iden verkoop van de sigareola