Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1916

I haM ii b hitMi da itakiag op ta Woensdafj aj zal het wark weder wittdea hervat Een 3 Mal fKmmm ii nitgHloten Bnrgemeestor deaertaai Te Qiamabwgan ii aangekomen de heer I voorheen burgemeester van Wielen Dnitachland OttMieinde heer we ta Wanoun afgerioht en zon naar het fsmt vectiekkan Hem was toegestaan van zgn familie afsoheid ta gaas nemen Bg die getageaheid aeftt h qn kans waar en ng de sfWns over Botnng Qisteienmiddag ii op den Haagweg te Eqswyk een korpoiaal motorrgder tegen een fietargder den heet Q welke verkeerd week gebotst De fiets is vernield terwgl de heer Q 66 ongeinkkig te pas kwam dat bg bewastelooa en met bloedende hoofdwonde bleef lijggen Hg werd binnengedragen in het tot kazerne ingerichte vooraudig Institaat De Begt Bel $iSdhe kinderen Zaterdag 2 Seplaoïber kooien te B ieadaal 700 Belgische kinderen aan Voor welke in oi land een onlderkomen wordt gecodit Het ligt In de hedoeling deae kinderen bier in het land te houden tot na den oorlog Zooveel mogelijk zullen zo over het geheele Land verdeeld worden Een veertigtal wordt Ie Anhenr opgenomen Bij particulieren De knagende zee Evenals de Moordteee voortdurend onze kusten afknaagt en ons land ontneemt beeft Engeland de oceaan te duchten als de gevaarlijkste vijano die het nu al eeuwen lang op zijn ondergang gmlunt heeft en statig eerlang aial slagen zij het dan ook ever millioenen jaren In 1876 bedroeg de oppervlakteder Engelsohe eiland tezamen 56 964 260 aiorei 1 acre is 5QM2IJ in het jaar 1900 wes alt getal gedaald tot 56 783j fiS aeres In die SS4 jaar heeft Engeland dus niet minder dan 182 207 acres of 788 vlerk kilometer land verioreo Dat is per jaar 30 3 4 vk it M I De stad LeaSoiwis Ctaia bij Wlrral lag een jaar of zestig geleden nog een halve Engelaiche nijl van de zee In IflOS lag ze echter reedb vlak aan het rand Per jaar is de zee hier dus 18 M vorder landwaarts gedrongen huisvlijt veredeling van volksvermaken veJruorging van het lichaam Het aantal afdeelingen nam met 3 toe en bedraagt thans 19B Het ledental vendinderde door de ttjdsomstandighedeu met 1600 Verdtaisterlng De VacanUe Kamer der Rechtbank te Amsierdant deed heden uitspraak m de zaak tegen mr D A Ëverb z uiiecteur der Amstel ll jTp tk kbaok wonende la Hilverauov die b ast met de geheele liqindatle der veuuoo Khap Annatel ll potheekjbank zich de volgende geldelijke bedragen toebeboorende aan genoamde vennootschap toeei ende In of omstreeka de laatste hellt van April 1915 f 3CI0O en f 4500 welke gelden ham omstreeks dien tijd waren toegezonden resp door de comiiiitisiouuairs in elfecten P Boeken en W i Manger te A datav als terugbetaling van tw verbruikleening op prolongatie verstrekte gelden in of omstreeks Augustus 1914 en Juli 1913 19 250 en 19000 ham omstreeks dien tijd reep door den heer J Schell notaris te Vlaardlngen namens den koffiehuishouder M de Bruijn aldaar en door den loodgieter K J Richel te lraveuhage toegezonden als terugbetaling van ter verbruikleening onder l othecair ver band verstrekte gelden Uit het verhoor van den accountant die de malversatlën ontdekte bleek dat er een tekort was geconatateerd van f 162 000 Het O M had één Jaar en nagen maanden gevangenisstraf geMscht reden werd beklaagde tot 1 jaar en 3 rauanden gevangenisstraf vériirJeeld In het vonnis overwoog de Rechtbank o ro dat weliswaar door den verdediger Mr Bijlaveld Jr If bo ttggd dat het tekort zou kunnen i n aangezuiverd uit het vermogen end beziltlngenvan beklaagiie doih dat het passief in het fallllsstonteot vim beklaagde 1162 090 bedroog 1m 9 tlcl daarentegen f 135 000 Duits chland en RoenaenlS Met betrekking tot de oorloggerklaring van RoamonlS merkt de Lokalaui op dat DuitBlchia nd daajrdocir niet In verlegenheid zal geraken wat bwvett de verzurgine met leveuaiDiddelen Het ooriogalevenSm didelen departenient had reedb zijne maatragolen getroffen De door Uuitschland gekochte voorraden van den ouden oogiat zijn reedb uitgevoerd terwijl voor den nieuwen oogst de onderhandelingen nog tot geen rcBultaat hadden gevoerd omdat de RoemeencKlie regeeriug Men zaak met opzet steeds weer op de lange btta schoof Dientengevolge waa bij de voetstelling van de planoon Voor 1M17 reed geen rekening moer gehouden Dit kon des te beter geschieden daar de eigen oog t van Duitsohland oien van verleden jaar woarSohikilIJk met 5 mlllloen zal overtreffen Daarbij komt nog het overshot uit het beaette gebied dbt op 1 400 000 ton wordl geraamd Hoe zeker men zich In Oultschtaud voelt ka hieruit blijken dat men spoedig oen verhooging van de vasIgeBteldo rantsoenen verwacht Hiertoe hi men dan uit eigen miilldrfen alleen In aat goweait Wat betreft de mliitaire gevolgen maritt de LokaiauB op dat Rgnmonie voor het Oogenbllk aangewezen is op de zich In het land bevindende voorraden munitie Deze rijn voor 4 A 5 maanden voldhende Of in oto tuisobentijd uit Archangel voorraden munitie kuraien worden aangevoenl betwijfeld het blad Griekenland Koning OonStantljn van Griekenland heelt Maandag opnieuw oen kleine operatie moeten ondergaan zoodat hij niet In staat was de deputatie van oe liberale partij te ontvangen Stoomvaartiqnen Mij Nederland Rembrandt thuisreis vertrok 27 van Singapore Krakatau thuisreis arriveer 2 7 te Suera Kamhangon thuisreis wordt hedonnam 4 uur te IJmuiden verwacht Ooop Kunstmestfabriek Te Haarlemmermeer worden door de landbouwer pogingen aangewend om een coöperatieve kunstmestfabriek te Stichten Tot dat doel zal nog deze week een vergadering van landbouwers in hotel de BeurS te Hoold dorp worden gebonden Men meldt ons uit Veendam Te Gieten is de 46 jarige landbouwer Geert Pepping onder een wagen roet mals geraakt Bij het opnamen bleek do man reed te aijn overleden Koopt Uw Ml OAREL KROPMAN nLBiwHt muDik lilaBwa sodaitaB 12 Stadsnieuws QOUDA 28 Ang 1916 Dr P J A Lovedag De maandenlange atweGügbeld wegens ernstige ziekte zal Dr P J A Levedag blijkens tijn kennlsgevlag in dit blad op 1 S ¥t a a zijn praktijk hervatten Deze Diededeeling zal zeker velen genoegen doen en iBt te meer omital aanvankelijk aan een terigkaer In 1 praktijk n et was te denken De ontvlnohte geintemeerth Duilsche olficier De gelntemeertAi DuMriche officier uit het Fort de WiertckeisebauB die gisteren met een collega die up eerewoord het fprt bepaaldentijdvoor een reiS naar DultSehland mocht verlaten in diens reiskotfer ontvluchtte ia aangehouden Het is gBbl 6n dat aan het station de beide oflicieren uit de auto atapten die hen vanlWIerickeMchans naar hier had gobracbt Een van hen de officier die vrij had ging het station blnnm de andere ging het Van Bergen IJzendoompark in et 1 vandaar naar de Goowekade gewanMd w ar hij gisterenavond op aanwQzing van een paar vrouwen BottsLloyd Kediri au te Penhn Ameland pasM 27 Jape Race De Ophir wordt hedenmiddag uur te Rotlerdaen ves wacht Holl LktyO Rijnland 28 van RIoow Frlsla 26 van Monto Vldeo TelegraBsch Weerbericht van hst Koninklnk Ueteriologisoh Inatitnnt teDE BILDT Hoogtte barometerstand 757 te ZnidDnitschland Laagste barometerstand 748 1 te Skagen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige oostelpe tot niidel ke wind haH tot zwaar bewolkt mogelijk eenige regen met kans op onweer Aanvankeljl wam besield dan Oinit te voren Het zou lulj diepar grioren dan ik onder woorden kan brengen zuo ik deze oude in bouwvaUen verkËertK etad door de aaawcoigbeid der vj nden moest bezoecteld ïlon Ik nuiet erkennen dat ik de gezagnndv lijiizaaiD hekl niel oed van bw die zeggen dat de verovering van Verdun voortaan van geen beteekeniti meer zou zijn ieiuift bet den ytiand het te nemen dan n dit Ictt In de geacblcKieaia aki de val van Verdun wuraeo te bo gMtdd terwUl bet all de oudo kronlng Btad in Franscbe baoikm bliyt zal heeten zooale reedk thana het geval Ie dat Verdun oivJ de Zege bracht Over oen jaar ot wat hoofj ik gijleUe Eerwaarde Vader weer uw leerling te worden en naar u te IclMeren wanneer gij van den kaftedraal der Hietorie te St Oabriel on bezielcfnde wi zevan dme dagen auft gewagem Vóór wi echter zo ver zijn moet gj ml komen opzoeken en met nnj het tooneel van den alag bezoeken en ml de vrei e gunnen u welkom Ie heeten zi bet ok iu een bUMuippelijk hnie van planken te midden van Slon i puiniioopea gebouwd DtilWcfce vertetoHen In Amerika rVaa Engelaohe zijdé l e Daily Telegrapb j verneem uit NewYoik dat de DulMche ver iKoften door de DeulMobland naar Amerika gebraciit geea koonom zouden vimten volgena het Wdead blad van den haudd In olieverven en droge vertaloften In een artikel dat iü Auguetua vertt een beweert het blad datSOlü kieten verfstoffen ongeveer ton netto inhoudeiule welke obor de duikboot werden aangevoerd In weerwil van de dringende aanble ngen door de fabrikanten geweigerd woru on die zella niet wiUeiv ovanwogen zo la koopen met het oog op de buitengewoon booge prezen wdke worden gevraagd V aa prijzen xijn naar bet blad metdt in vele gevallen Uen ot twaalbnaal zoo boog ale gewoonlijk De AmerlkaanMhe fwbrlkanten komen nu zeer voldoende toe piet het tttmientnnd h faibrlkaat van verfatoftcu 0 1 de bereiden hiervan hopen In staat te zijn hun bedHJt uit te breiden aU zij een voldoend sterke poftitie innemen nm de DnltaE he mededinging te weenitaan De handelskrlnigen bier Bijn zegt bet blad zeer verbolgen dat de eigenaam van de Doulechland openlijk eir op pochten dat volgen hun veirwaohilngen de koeten van den bouw van betabhlp zouden gedekt wonden door de opbrengel v n de eerste relB De bewering dat de verWtoBen doot de dHilkboot aangerend van i i tot la mal zoo sterk geooncentreenl zouden zijn wordt als een be l whrfiikevpront huldi in b Hiouwd welke moet dienen om een der moeet buitensporige po ngen tot moderne rooverlj te vergoelijken Er wordt voorepeltl dat indien oen andere lading verfetoHen erinelaagt aan da Britiche vloot autortWten te ontsnappen de prIK welke in Amerika gennaki zal kunnen worden de groote rlirtco van bet varvoer maar nauwelijks zal kunnen rerhtvaardlgen Roemenie verkluH OoftenrQkHongarye den ooriog Wat de Central Kl en al langen tijd gevreesd hebben en waarop de Entente edert Jaar en daig aanatuurt ia dan eindelijk gebeurd Roeineniö heeft lijn politiek van neutraliteit op gegeven en heeft ingegrepen in een wereldoorlog Kijn oorlo0fverklarln die In zee ging nadat te Boekarest een kroonraad gehouden wa waaraan onder vonrtltter tiap van koning Ferdinand de gebeele regeeringi drie oudTninlater prealdenten departijlelil rs DuitAchgezinde zoowel als proEn tento gezinden en de vooraitterS en eenige oud voonzlttere van vertegenwoordigende liohamen deoluamen U gericht aan Ooetenrljk iiongarije Het spreekt vanzelf dat het bij deze Mne oorlogaiverklarlngi de Jtkte niet blijven zal t Kan loob niet andera of Bulgarije kan d Ben Seitenhleb niet ongemerkt laten voorbijpian Bulgerlje toch ia meer dan Uo tenrjjkIlonga Tije hoezeer d n ook Hoenienié al jaranliing t begeerig oog naar Zevenborgen rlchl Hoemenltf B groote concurroot Voor een groot on sterk Bullgarijs co een dito Roeoieol zei do Figaro bat Frawtrhe blad nog juist v 6r Roemenie 4Jn boalull nanu Is op den Balkan geen plaat Met leede oo en zal d n ook Bratlanui a regeeiiing BulgBrlJe wassenden Invloed hebben aaneWioumt dat door zijn bondgeiKioliKhap met de Centralen door zijn overheerstAenden Invloeit in Servië door Mijn optreden In Griekenland mooi op weg a zich de hegenwnle ep t Mhler eiland te verwra en Waanidhijnlljk zal de militaire toestand tot het DWlnlt te Boekarest om aan Weenen d eerste oorlogsverklaring Ie richten hebben bijgedragen Het ineeM voor de bahd leggend toch lat M Boemeal zich naar de Zevenburgdcbe grens keert waar httaer Mankeneen met zijn yOO ÜOü man gereed moet staan den eorateb toot fif te vautien terwijl Rnriand een lener door de Uol roe a zendt tim Bttlgarije In het Noorden te bedttlgeiL Niet ooverdieoKeliJk is de Antegt rho toekomfitaMEiek die Herré In zijn blad Vietoire ten gehoore brengt Ilervé zirt dWr HtdgHnje heen de Knaehmhe legers de verbinding met de HalonikilegerS tot etand brengt Turkije wortt daardoor geSioleerd en Cuntitantinopel en de Dardanellen zullen tenslotte toch zlJ bet dan langs anderen weig dan die aan zMvele Anzac he leven koette in ban den der Entente komen Het FramdenUatt ia Weenen Kbrljit üVer de ooriogWverklaring De nota van de lloeneenacbe ref eerin is een bewiJiMtuk van ongelooflijke haaroteloortieWJ Voor Koemeniti wae de treurige roem weggelegd zelb Itallft in laaghartigheid den loe af te steken welk landteOr miiiBte eenige weken vóór de oorlogavetklarlng het beodlwenirag met Oo tenri k HongarlJe eenaijdlg bulten werkiing atelde KoemeniJS daarentegen wo tot gisteravond negen uur nog ouzc bondgenoot Het Itoeineenaohe kabinet hiel het vendrag lenvoudlg door de oorlo verklartog op De gesobisdmüi levert geen tweede vooroeeid van een flpronK al deze zonder nvergangi van het hondgenoot ihap lot den oorlog Dat bovendien do verklaring vanden onrIogdtoBstand met het verklaren van den oorlog Inroenvalt Is zonder precedent In de annalen lier dlplomlaUe Roemenië heeft alle etelehen van het fateoen deneerbloil voor zirti zelf en do redeli heid met voelen getreden Ntttmiriitk bestaat er een Innerlijke öamonhang tuiÉtehen de Italiaanwhe oorlo verkljnlng aan Dultflchland en de Ro iwAnsdie aan Ooslenrijk Het gémeénsirhappeiijk optreden der beide verraders W een uit vloelael van hel gekonkel tu rhen de neairieerden ZooaU het vorig laar lUllB s hulp den OoetenrillwohHonRaarrfchen Dnltifchen ze etooht In het Oo e niet veraioiait te beteugelen zooftls ten Hpijt van koning Victor Bmanuel s eedbreuk PolenfS bevrijding van het PrnWWehe bewind niet werd verhinderd aoo zal de geniepige en nietswaardige overval door Roemenli niet bIJ machtfl zijn de woOdWshaal van den krijg te onzen Oadeele Ie doen overalaan Met Roenieal tngrl m Ift den strijd vermlirfert bet aantal neutrale staten In Europa Liizeniburg terzijde gelaten tot zeven Roemenitf dat een oppervlakte van 138 600 vlerk K M hoelf dus ong eer viermaal mo groot is al Nederlandi beeft eenber volking Van 7 600 000 zielen Het brengt volgene statistieken van vóór 19H in oorimsstijd een leger van ruim 8 M man op de been dkt over OO kaïtonnen beitohlkt welk getal ecjiler dtoor de groote zorgen der Entente wel eenl na zal zlte ultgehreld Het heeft een vloot van 11 en atleo 1 wbepen qwteeneqolpage van 2854 man OttltMhland v rklMrt KocmenW dm ooriog Een Wolll telegrmu uit Berlijn meldt o d 28 Aug Nu Roemenie naar bekend W gisteren met smadelijke achendlne van de verdragen die het met OostenrljkHong rlje en DullfcBhland had gestoten oneen bondgenoot i en oortofi heeft vesklaard ie den kelieriljken geaant in Roemenie opgedragen zijn paspoort te Tragen en do Roemeenefho regeering mee te deelen dat Duit land aloh van nu af aan eveni ons in ooriogStoeSt n roet Roemenie beMiouwt Inlijving miliUe liohting 1916 In de hierna genoemde tKdvakkan nllan na de militieliohtuig 1916 worden ingelijtd 1 in het tijdvak van 2 tot 5 October 1916 a da dienatpUohtigen toagswaaenaan het deide bataljon van Mn derregimenten gienadian en jagen oivan een dar overige regimeatea infanterie mat uitiondaring van hen die in W bent iljn van hat in art 70 der Hilitiewet bedoelde bewgs van vMrgsoatandhaid deae laatsten znllentwee maanden latw worden ingelijfd b de thana nog niet opgeroependienitpUohtigen die i$n toegewcnnhetijj aan de regimenten ToldütiUarie hetiy aan bet korpi rgdande artUlerie 2 tn het tydvalc van 16 tot 90 October 1916 da tdi ut tUohtlgen toegewernn aan de lagimanten vestingattiUane en besttoad voor het laatata in te Iqven gedealt 3 ia het tydv ▼ 1 tot 5 Ko vwabu 1916 de tiuna nog nM opge roepen dienstpliohögen toegeWecen aan de regimentw htBonn Sraan In de te Uiddelbnrg gehoiden vergadffing d i CktöperaSeve lAodbonwviRneniging op Walcheren werd medegêdedd dat de Begeeiing niet zal ovpgaau tot het opvorderen van graan na de graanachepen Xgn losgeUtea Een Nederlander uit Engeland gezet Een Nederlander in Londen gevestigd Herman D Rendink van wien de predikant b $ de Nad Herv Gemeente te LmdëB dr S Baart de la Faille getuigt dat hy ham en z n vrouw gedniende de laatats 9 Jaar heeft g end als hoogst tatsoenfyke handwerkende penonen hg was kleermaker die ik dr B d 1 F gaarne voor steno in welken vorm ook aanbeveel indien z dien noodig mochten hebben ia uit Engeland geiat Bij die gelegenheid heeft men f260 in Nederlandsch geld op hem bevonden afgenomen zonder dat daarvoor zelfs maar een qnitantie werd gegeven Later werd ook de ondste zoon van Bendink die eerst bad mogen bleven nit het land gezet en hem zijn laatste £ afgenomen EofBe Naar wg vernemen zgn heden vrg gegeven 44496 zakken koffie herkomstis nit Z Amerika Afrika en onze koloniën beneveoa een aanmerkelgke hoeveelheid koffie nit Engeland en Frankrijk welke koffie hier gemimen tyd was vastgehouden hangende de onderhandelingen over een nieuwe regeling betrwenda den invoer van kotfis in ons land t 1 Hulppersoneel Post en TeiegraafdtoKt Met betrekkin i tot het toekennen vuil üüurtetoeMlag a n het hulpper bijiieei UI bet t oat en Telegrealtwust ix net navolgende vaetgaateid i 0 hulptXNtelltir en bulpboden wier loon 9P 1 Januari Vi i bereide m overeenntvsulng met de stijging van den plaataeliikeu loou tamiaard ajs gevolg van de abnormale tyd oinstttiul gtkedeu werd verhoogd komen voor den duurtMoealog ale in sitnSierlciH lM iluurtetocelag kau behoudene bet hieromtrent vaetgeeteMe overigen met buMibtneDiittg van de bestaande regetlii uttbetaalid worden a n ulle hutpbestAleni en hulpboden die goitureude M laar 1915 niet minder dan emiHJIduld ï ufren per werkdag dleisl hoMien verricht dus aan hen die tn etoaPoiet minder dan 1800 uren in dat Jatoln dienet zijn geweeet Het jaarloon waarover de duurtetoaalag verrekend moet worden 10 hetgeen in 1816 verdiend is geworden Voorib wordt ter kenaus gebraiAt dM vra s 4 van do in te vullen vragenlijst behoort te lulden Waar gij op 1 Januari 1916 In mdlltalre dienet Zij die deze vraag bevestigend beantwoorden komen niet voor duurtetfOi ag in aanmerking Echter zullen Ingevolge de daaromtrent in den Minlsterraaid genomen beeliebing anïbtenaren die welUwaar op 1 Januari 1916 in mUtalren dienet waren doch d ien dienst tusMben en datum en 1 April 1916 hebben verlaten In aanmerktngi gebracht kunnen worden toot 2 termijnen vau den toeelog zoo zij overigens daarvoor in aanmerking komen De earelte dier termijnen kan reedé aanMonds uiHietaald worden de tweede drie maanden later ZIJ die reedb op 1 Januari j 1 Ia mlfltalren dlenrt waren doi en dienst tdsaiclien dien datum en 1 April 1916 j l heibben verlaten en leeda Mn ternil n oteon derde gededte van den toeslag ontvii sen komen nog elecbiB voor Mn tewBlJn in aannaeikbiH Voor de to n aan da loongrens wordt er de aandaebt op gevestigd Alt m elke jaarweddeverhooglng die gerekend wondt met 1 Januari 1916 te ijn Ingegaan rekening moet Worden gehouden onvemSchillig of zij toegikend Ie vóór of na het tijdstip waarop de dwirtetoeslslg Is VMtgeMeld VeAooglngeta Me eer t j genoemden zlJn Ingleijaan blijven uiteraard bnltMB besbhouwlng Volkaiiobd tegen drankMieliniik Gisteravond zijn hooliftastuuralge vaardlgdsn en belnn t8teIleDden inden Volkisbond tegen draiJimdabruik bijeengekomen In do Sociëteit AmIolUa te AmeralooH Da Voorzitter van de atdeeling Amerelcrtirt éprak bet vAkonptwoord en oodl de allen i4t hem te volgen naar bet stadhuls waar het Gomeeab ieMuur allen welkom zou heeten Mr Dr F W Snijdera van Wtswkerfce wew nog op groote gaatvtifield van AmeralooH en bracht n a a u ea alle deelneane aan daze bijeenkomM een woord van dank aan de atdselliig Ameratoort Ten atadhuiae werden allen ontvangen door het coII g ven B en W De j urgetiieesier van Amereloort Mr J u uraal van a aaan heette alle aanwezigen welkom naxnene de Gemeente Aioenioert i hst saaaeenlenemuur hetwelk zeideepr zoo waardeert wat de Dood tejgen draidcmi l ruik voorstal f pr herinnerde aan de verbetering d volksluiiaveeliiM bet nudkiei om het gez lnelevea te veraan eiiameu en uithuizigheid te koeren het middel ook door de gemeente Amentoott ter baant genomen door den aanbouw van orbeidenawoningen Door den Bond vooi tter werddaarna dmi Burgemefster dank ge bracht waarna men zich begat naar Amldtiaj waaj op het si ittereadverbcht terrae een concert werd gegeven Hedenmorgen half tien begon devergadering Critle Maatregelen De uitvoer van vette schapen lu De Tijd komt een klacht voor over de thans gddeode regeling voor den uitvoer van schapen Met w Vrijdag de da dat in l unnerend laou schapen aangevoerd werden ter markt Deze dieren wor ren bejstetnd voor den uitvoer Zij werden alleen ter markt aangevoerd om getaxeerd te worden i e taxatie geschiedde door negen man waarvan zas kooplieden en drie veeèoudera Meer hadden de kooplieden niet te doen De regeling van den uitvoer d geheel in haaden van de Holl Moal happiJ van Landbouw De bande Is baltengeeloten De ledvn van de Holl MaalSebappij van iJawSiouiw zijn er mlaleichieu mee gebaat de niet leden tot heden m het geheel nogi ni Wait is het geval 1 Voor enkele weken werd aan de afdeeling eeturen gevraagd een opgave van het aantal schapen gcMctukt om te worden uitgevoerd Zoowel bij leden als niet leden werd opgave gevraagd Het resultaat waa êat er veel meer schapen besbbikibaar waren dan volgens de c irculalre ultgevoera zouden mo worden Na een viertal weken werd de uitvoer eerst geregeld en wél óó dat deze week van uil Pnrmerend en Alkmaar elk 1300 alohapen verzonden mochten worden 0m nu lederen vetweider in de gelegenheid te Eftellen schapen te verkoopen mocht leder iAedilb tien atuks aanvoeren Voer Purmerend konden dus echta IQO aanvoendens zijn Het 18 zeer natunrlljk dat nu eerxt de leden van de MaaUcbatipij van Landbouw in d gelegenheid gestald werden ciiapeii kwijt te raken De niet leden bleven verstoken van die guntft De meesten dezer kunnen om princlpleele redenen geen lid worden van de MeatBcbapplj van lAndboww Zij zijn lid van den R K Lan en Tuiaboawraad In het bisdom Haarlem Dat ie hun vereenlgtng ZIJ worden nu ten achter gesteld ZIJ niet alleen maar net hen ook zij die hetzelfde b nael getrouw zi Naar het blad vemeehnt zullen de volgende week dag lijks tweeduizend schapen van uit Purmerend verzonden worden Binnen atzlenbaren tijd zei het aantal nog meer d n tweeduizend bedragen Kleinbedrijf Tabakindustrie De Vereenigintf vafi belanghel benden bij het klein bedrijf dereigiaren en tabakeinduMrie heeft tegen 4 Sept a in het gebouw De Nijverheid te Utrecht een vergadering belegd om te komen tot de oprichting van een Landelljken Bond van Kleio Fabrikanten in de Tabaksindustrie ComliilUsIe dat ab sigarenfabrikant die voor een deel van de door de TalMk Comknistoie ter b etrijillng van werkeloosheid in dsNederlandeohe Xigareninduetrie ter bewhikktng te stellen tabak in aanmerking kan komen zal worden beschouwd de persoon de firma ot Naandooz Vennootschap in Nederland geveetig dSe oP 1 Maart 1916 ndnstene 5 lgareiunakan atei ide leden van zlju gezin in dleoflt bad Gemengde Beriehten Het verhoogde po tarief Heb je gdhoord dat bet Poetrtariel eerAo aags wordt verhoogd Zoo I Dan zal ik maar een fUnken voorraad postzegele inslaan HUd Dood eei ten De Nederlandsche gren aeht beeft gisteravond te Veelerveen den Smokkelaar J Gruis aldaar doodgeschoten De getroffene liep nog over da gren zoodat zijn lijk op DuitScb grondgebied ligt Duitslche daaeiieaM Giaterennanht Ie bij AsKnede over de grens gekomen door oudergnkving van den draad eeh Veldwebel van het IdóSte Beierache regiment die door den honger gedreven met 2 eoldatoi van bet front bij Verdun Is gedeserteerd Hij schreef het ge brek aan levensmiddelen toe aan het etuk gEfSchoteu zi der wegen achter het front waardoor aanvoer niet mogelijk is Hij wa nitgeeianiden met i soldaten voor vefkennbig der Fransche stetllngim doch nam in plaats van aan dat bevel gevolg te geven de wijk naar Nederland Ma zestien dagen manbeerea berrfkten zij de grens De i soldaten kwakken met den draad in aanraking es werden gedood Hii klaagde zeer over bet gebrek dat de soldatm lijden en ook dat de l gens dar Bondsstaten voornamelijk da Beieren steeA in de vuurlinie worden gezonden terwijl de Pruieische regimenten gespaare worden Hij zal trachten alhier werk te vinden De draadlooze telegraBe als stormvoorapeller Blrkeland de bekende Noorsbhe geleerde heelt een rapport gepubliceerd waarin bij er op wl 9t hqe stormen door nnddel van de draadlooze telegrafie kunnen worden voorspeld Zooals men weet vallen de stormen eamen met diepe barometrieobe depressies Deze depresses nu bewegen aich in Noord en WestEuropa in den regel van West naar OoSt Voor Noorwegen en trouwens voor heel Noord en Wept Europa ia het dus van het grootste belang te weten of een dergelijke d reelsie misschien over dea Oceaan in aantocht is HetaaS is het aantal bswoonde eilanden in bet verre Noord Wasten niet groot schepen komen er evenmin veel maar bovendien zijn de observaties der Schepen die een installatie draadlooze telegrafie aan boord hebben niet al te nauwkeurig Birkdand Stelt nu voor zelf regls treerende barometers en andere me tsorologiflche Instrumenten op de onbewoonde eilandjjes te plaatsen die tosbchen de Nooirsehe en Amerikaansche kust liggen Hij geeft een me thode aan waardoor die ofaeervatles automatisch door middel van de draadlopze telegrafie naar Europa kunnen worden gestuurd waar zy voor den steller der meteorologische prognosen welkom materiaal zijn Het Idee van Blrkeland lijkt zoo kwaad nog niet al zullen os getwijfeld vele beawaren moeten worden overwonnen Todi zal vooralsnog van zijn plan weinig kunnen komen Want meteorologiidche obMrvaUeS zijn contrabanden Engeland wil ze uit DuitScfaland weren outdat ze noodzakelijk zijn voor een Zeppelinroid en het on zeer verklaarbaar zijn als EngteM e torpedobooten alle Birkeland inslailatisa zouden oPsporen en vernielea Eerst dus betere tijden atwaohten De vaticaanSche hemel catologuS De Stampa ueelt vetschiliende intereesante bijzonderheden mee omtrent het werk op astronomiisch gebiedivan den bekenden pater Hagen die bezig is een nieuwe catologua van den aterrenbemel samen te stellen Het is bekenol dat Z H Leo XIII zich in hooge mate voor de ontwikkeling der sterrekuude interesBeerdie met name voor de nadere onderzoekingen in zake de z g veranderlijke sterrea de nevelvlekken de dubbelsterren enz Oneer Paus Leo word hetvaticaanech observatorium geheel ge moderniseerd en vooral werd er voor gezorgd dat de observator souden kunnen beschikken over eerste klas fotografisöh moterlaal Pater Hagen de hoofd observator van het observatoWui besloot toen de nieuwe catologus te gaan samenstellen doch achtte het een abaolute noodizakelljkheid zich eerst op de hoogte te stellen van de vèTScblUende methoden der sterrenwachten die hun medewerking hadden toegezegd Vand ar dw het werk veel voorbereidlngi kostte Thans schiet het weik goeii op Ondanks den oorlog steunen zoomi Duitsobe ala En lslehe terrewachten de onderneming o a het observatorium te Oxfonl TÏTpi Is nog dkt ook de zbSterb van een nonnenklooster waaraan een obaervatoriumtje verbonden is tn het werk een actief aandeil nemen Het is zeker wel de eente keer dat de nonnetjes licb met eeó dergelijk grootsch interaaflonaal wetenschappelijk werk belastten Maar waarom zouden zij ook niet Sedert Caroline Herstehell toonde wat een vrouw in deze verme g bestaat er geen aanleiding meer orai de wetenschappelijk onderlegde zusters t ontzeggen een dei elljke taak op zich te nemen Ontsnapt Ken meldt nit Eindhoven dat B II da dader van den diefstal van f 6600 die ter confrontatie naar Eindhoven was vervoerd en daarna naar Dm Boaoh weid temggebracht tnsschen Boxtel en Den Bosch door een reti nderaampje van dan tron gevlncht ii De atakiag aan De Serkan opgeheven In em patarenniiddag gehoiden vargateing def itdten van daUelk inrichting De SUckan te i Gravu L kool Ie seort p at Ht et ld 2e soort p St 2 7 et Roode Kool p St 8 10 cti SavoyeKool p St 4 9 otj Witte Kool p gt IH 12 et Kroten p llO bos Ti 39 et Wortelen p ItD boe t 3l50 f5 75 ld p pd 3 et Postelein p maw e 9 14 et ld p mand 29 eO et ld p IflO pd 13 13 75 Rabarber p bos l i et Rameuas p 10 bos 13 89 et Kiepala p 100 1 0 50 f 1 80 Spinazie p mandje 6 11 et ki p mand 28 34 et id p 100 pd f 3 f3 50 Uien p 100 pd f4 50 15 50 id kleine witte p 100 pd IS f 22 Zuring p mandje 5 9 et ld p mand U 17 et Selderij p 10 boa 8 16 et Peteroelie p 10 hos 4 15 et Tomaten Ie soort p 100 pd f 19 50 f 23 id ie soort p 100 pd f 14 50 f21 Appelen p pd 10 ot ld p mandje f 1 f 1 40 Peren p pd IXltfA et ld p St 4 8H et Meloenen p 50 80 et Kipeieten p 10 f7 3 t7 65 Capucijnens p pd 10 et toer een adUtair motoniiiter werd pangebouden Per auto ie de ontvluchte toen oneer gewapend gelelde naar de Wierickeischans teru ebraclit Zoodra bekend was op welke wttze de ontvhichting had plaats genad is door den comtnBndaat vaniJeWuv rickersdians teratond last gegeven tot aanhouding van den op eerewjord vnjgcigeven Duitsehen officier wegens het verleenen van hulp bij deze ontviochting Deee oUlcler is ook aangehouden en naar de Wieridierschans teruggebracht Uit Arnhem wordt ons gemeld dal giaterenniiddag even voor het vertrek van trein 1 9B naar Eltendoor de mareohau ee een Duilflch officier In politiek is aangehouden Defee aangehoudene zal wel de laalistgeu nde gelntemeeide o Hcler zfjn De zoo n et zorg vitgedaohte ontviuchting is voor de betrokkenen op een mislukking uitgeloopen Eenvolgend maal zal het op deee wijse zeker niet meer gaan RotterdainMche Veetnarkt 39 AugurtoS Aanvoer 112 paarden 4 veulens 1324 magere runderen 74e vette runderen 990 vette graekalveren 278 nuchtere kalveren 3 Sohspen of lammeren 1 varitan 2 76 biggen 29 bokken en gelten Prijzen vette koalen Ie kw f 1 28 2e kW 11 1 8 9a kw f 1 ossen Ie fl 2t7 2e 11 16 3e f LlO tieren Ie f 1 15 2e f 0 98 Se f 0 86 kalveren Ie 1 1 40 2e 11 20 3e f 1 handel redelijk roelkboeleu f290 f400 kalfkoelen 1960 1810 handeldechti tieren tldltt ïlflO pinkenf 110 1190 graskalveren f 40 170 vaarzen f 1211 f 170 werkpaarden1 300 f 6OO1 slachtpaardeo 1 140 f iaO hitten f 150 2B0 nwftterekalveren f 12 f SS tokkalveren 124 f32 biggen f 10 f 18 H ndel redelijk I Oroeiitcaveillag Vailingsbericht ddr Coaporatieve TUnbonwveiling Nianwerkerk a d IJsel en Omstreken van Uaandag 28 Augiistns De prnzen waren Eng komkommeta 830 f 9 60 id 26 soort f 5 60 f6J0 kl halve komkommers f 3 f 3 6O groen gelekomk f 2 70 3 90 per 100 komkommersatek 8 11 ot om KjO tok prinaessenboonan f 28 60 f 23 40 stamprinsessenboonen f IB16O f Dnitache stok princesMb f 17 60 iwoekhobnen f K fe f VtSU 100 K G tomaten m 80 23 ioüXi Mi 21 i0 per 100 pond i evoie kooTbiijnenland f 6 i xpwrt f7 roode koU bisDenl Qd f3 f8 10 dito export f 8 80 f 4 10 per lOa De aanvoer was hedm 6977 tinki komkommers Ie soort 8175 atoka 2e soort 3522 pond tomaten KMtmarkt Postpakketten op Zondag Oe P 1 1 deelt mede dat het In ue bedoeling ligt om met ingang van 1 t ctober a s de pakketposMbestelling op Zondag op te hetlen De Post Voor Oost Ijuüe Laatste busliohting aan het hoofdpoMkantoor te Uotterdepi voor Ned Oostlndl benevens Egypte en Singapore Straits met bet s s Samarinda Hott Lloj j door het Suezkanaal 3U Augustus a s te liur u m Aangeteekeude stukken kunnen worden aangeboden tot 11 uur v m Mot d zo gelegenheid worden alleen verzonden gewone en aaogeteekenoki stukken geen gdidowaarde inhoudende welke Vfn een aanwijzing tot verzending met dit vrachtschip zijn voorzien Het zeeposttarief is alleen vantoepassing op stukken voor Ned OostIndie beStadd Groote Wand ltoOkt Op Zondag 3 beptenlbeir zal vanwege de Haag bs Sportvereeniging een groote wandeltocht gehouden worden van den Haa naair Utreoht De afstand badfoagt 70 Kjl De doeluomera zullen s morgens 7 uur vertrekken vancafó OvorboSch den Haag De eerste Wilto is MoercapelIe de tweede halte wordt gehouden alhier bij cató Vredebest op de Markt do dorde halte WJ de Meem Het eindpunt ia Utrecht Per uur zal 7 K M Worden gewandeld De aankomM te Utreohtwordt gerekend te liJn 7 uur n n Uitgeloofd worden medailles mdlptonM a Voor Tezel i Beleng De Uitgever H J P Egner te Helder zal blgkan advertentie in dit blad hier ter atede doen colpertaeren met eenige boekjes welke worden uitgegeven ten bate van het Wadnwenen Weezenfonda Texel s Behng t Teiel 119 5 K G Goudache kaas ie looit f 59 1 1 eaeo id ivaardere f f id ienort f58 f met Rgkimerk f i n nut conditia Alles per jo K G Handel vlug BODEGRAVEN 19 Aeg Aangevoerd 119 partijen w o 36 gecontroleerde 5567 tnks wegende plm 3349J K G Goudache kaas ie e f 58 50 f 59 50 id swaardere 159 50 161 0 ld se s tf id nKtR$k nKrkl o f 6a Met conditie AUci per 50 K G Handel matig Uit ona toegeeondon gedrukte itnk OUDEWATER 8 Aug Aantevoard ken bigkt dat Toxol a Belang van 5 P welk fonds beaoharmheer is de borgemeester van Texel de heer E G Qaarlandt veel steun behoeft en door den verkoop der boekjes dezen ook erlangt Uet het Iwopen dw boekjes kan men vereeknd syn een goede zaak te steunen Moordpoohl BURGERLIJKE STAND Tot onderwgzeres aan de openbare higere school alhim hoofd de heer J Bn JB is benoei if nffronw Q Nieuwkoop te Oonda No 3 van de voordracht GOUDA dEBOREN 26 Ang JaeobnsPetnu J do Wit en C J van Loon OVERLEDEN 26 Ang Uattiniu Woerlee 79 j Bastiaantje N den Toem geh met B Verbmggen 49 j 27 Snzanna Baan 24 j RIBEUWUK QBBOHIEN Jaeoba d van B v Dijk en J Stonthart GEHUWD N C Pion en U Verkleij N W de Le n en M Zoet STOLWilJK O EBOBiEN Cornelia 4 van D vaa der Oever en R de Jong GEHUWD Aart van iXjl en Hilllgje Trijntje Qraveland Bopkonwoudo ACftlTBRBBiaEK Vanaf heden wonk dit blad eiken avond aan da Abonmós in debuurt ap Acbterbroek aan huls bcoorgd zoodat ook daar des avonds nog kan worden keunis genomen van da nieuwMtIjdingen marktberichten a d van deniaelfdea dag Voor abonnementen en advertenties in die streek gdleve men zich te wenden tot den vertegenwoordiger van dit Mad i Noomen in het Beler che gemeente Stolwijk MARKTBERICHTEN CoOp TnUenvaneiiigfaig Ooiula cnOnsireken te Oouda Laatste Bericliten Aan het Wettdtk Pnmt PARUS 29 Aug Het ocmmtmiqné van gisteravond luidt t Aan het Sommefront artnierie adae Rechts van de Maas daden de Dnitsohar vergeefache aanvallen ten Oosten van lenry De v nd beschoot de looDgraven b Vans en in het Chapitnboeoh Veiling van 28 Aug op de HoubnanSgiracfat Andijvie p 100 f O aO f 1 60 Prinaeaseboonen p pd 10 IS et 8tan oonen p pd 8 cfc Sn boonen Ie soort p pd 9 12 et ld ld p IQOO f 2 80 f 9 19 M 2e soort p pd 75 9 ot i Pronkboonen p pd 1 9 et Ohalotten p pd 2X 4 et Doperwtenp pd i A W et PtHlea p pd Sy et KonitoiriroerS groene la p 100 f 6 25 f 8 75 ld ld 2e p 100 1 3 f 5 50 ld g le p 100 faSO fM Bloeni Op het venge tmtiadadagkalm varloopen LONDEN 29 Aug otfideel Ons Vtadngend geschnt heeft met anoces op vüeoheidene plaatsen tuaachen tfapanme en Niranmont troepentrauaporten gebombudeerd De v andsljjke artillerie Iwsohoot mettnuohenpooaen de stieek taaaohen PoaisreB en ThiwvaL Op andere piintan ven het front traden onze artillerie en loopgraafmortieren actief op In den avond van 26 dezer werden acht Engelsohe vliegtuigen door een hevigen atonn overvallen Vgf van dese vliegmaehines qn niet twaggekaerd Aan het Ooddyit Fmnt LONDEN 29 Ang De Morning Post verneemt uit Petrograd dat Rnaland nu behalve wja eigen onnitputtelgken voorraad atrgdbaar menscheumateriaal zeer aanuaniyke stradkraohten betit voor gebmik op den Balkan Deze z samenguteld nit vroegere O H onderdanen die thans volledig oitgenut en geoefend ayn en goed ge iöradeerd gedeeltelijk door eigen gedeeltelijk door Servische ofucieren Ik vermeen dat deze ttr dkraohten waaryan het aantal veel grooter is dan men on denken den eed van trouw aan den Taaar hebben afgelegd en onder de Rnasisohe vlag lollen vachten AJg Handbid Uit Athene wordt aan de Trlbuna geseind dat volgens de laatste berichten van het front eeu groote lag aan den gang b tusSchen de geallieerde troepen en de BulgaarsehDuilsche atrijdkraditeai aan den linkeroever van de Stroema in het geblad van Seven Men elohat dat meer dan 100 000 man bier bij betrokken Kijn Van beide zijde is eeu aanzienlijke n oht artillerie in den strijd betrokken De uitslag van dezen strijd die nog voortduurt Is niet bekend De groote voorbereidingen die de laatMe dagen door generaal Sarrai getroffen zijn doen algemeen gelooven dat aan het sueees zijner troepen niet getwljteld bAoelt te worden Aan het Balkan Pront De eerste vqaadelQUieden tustcheo Ooftenfik en Roemenie LOMjüuN 2B Aug Part UitpefHjgrad wordt geselnn dat volgens een telegram uit lioekarest aan den lUHiden ioreu pas ket estate trellan tUKMchen de ttoemeeuaïhe troepen eu üen vijand heelt plaats gehad Na een kort artiiierieduat deed eeu regllment Ooatenrijksche infanterie eeu aanval welke door de lioemeensc e troepen werd afgeslagen Eenige vijandelijke soldaten werden gevaegen genomen Volgens een telegram uit Athene d d 2t Aug loopt aldaar het hardnekkig gerucht 4t een sterk Rusaisoh leger bij Reoi de Roemeensche greiw la overgetrokken en in derichting van de üulgaarSehe grew oprukt I II VIEEmH 28 Aug De Neue Frêle Pressa vemeerot uit Boekarest Het blad Dreptatea deelt mede dat iemand die pas uit Rusland In Roemenit is aangekomen de geruchten bevestigt dat de Russen voornemens zijn door RoemaiU te trekken De door de Ruseen genomen maatregelen bewijzen dat hiertoe be sloten was On het transport te vergemakkelijken hebben de Ruaben een spoorweg van Sckermann naar l aAohbuna aangelegid Bij het begin van het otteneief van BroeaWlof bevonden zich 350 000 Ruaseu en 80 000 Serviëm in Bessarabie Eeu gruoto hoeveelheid inunttie werd aangevoerd De doonnarstft zou heden een volv dongen lelt zijn wanneer bet ottsnslet van BroosBilot niet tot staan was gebracht en men niet zag dat generaal Sérrail niet kan uitvoeren PARJJ8 38 Aug Volgens een hier ontvangen particulier telegram zou reeds een divisie RussiSolie troepen met arUtlerie te Boekarest zi aangekomen Bij de Roctaieensctae let e alhier was evenwel hiervan noig niets bekend doch men achtte het bericht zear goed mogelifr Nog een DoltsiAe boot vertrokken Hedenoiongen Ie weer een DultSche stoonlboot n l de Spes van Ueasslui naar zee vertrokken VoHubond tflgen drankmisbruik Het jaarverslag titgebracht door den alg secr penn den heer W O van Heeften utrecht belleht wat de Bond herft verricht door hooldbeslBUr of door de afdeelingen voor bedrijding van den eterkett drank ala volksdrank verSproiiBng van keanie uitvoering der Drankwet en daarmee samenhangende overheidsmaatregelen beperking van het aantal vergunningen verbetering der vnlkMuilSvMlng en der volksvoodlng bevordering d