Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1916

55e Jaargang 4 brachl zoowei in moreel als in materieel opdoht Ecu Roanerawh UoMenrijkMhe beiMiouwIng over Hoeroenld optreden De ReicISipcMil publiceert volgen de N Cl naar aanleidiog vasi de Hoemeeniiche oorlog verklaring een artikel vau een Oo tenrijkaiche Koemeen waarin o a gezegd wordt De ouriogeverkiarlug van Roemenie kan bi de Roemenen n de monarchie nieM anden dan toorn en afacihuw opwekkm Een namalooM mhaaimte vervult on over het ggdrag der regearing en van koning Ferdinand tfie zich de ware beiang en van het Koemenendoin miakennend nu openlijk plaalMn aan den kant van onae ijaiHlen Men geloolt dat nu het oogenblik gekumen i om den leeiw dien men tervend waant den laatSten ezelMrap te gaven Dll i verbiiniHng üok RoeinenIS sal de stalen hechiheid der Centralen niet doen priagsn waartegen bet viervoudig verhond sich reeda Sieer tan i jaren tevergeda in panl Haar de waénsin van het optreden ren Rosaienie bestaat daarin dat eok dan wanneer het onmogelijhe IKxdit gelukken RoamenU daarvan slacht nadeel zor hebben Ku and dal in het vervolg geen ernMIger tegen tander meer zou vreccen zou Slet en peniwwtreek kunnen wegneSien allee waardoor RoemeniA thana het bloed harer zonen offert Wij Roemenen in Ooalenrijk Hnngerije hebben met dit miAiadig optreden der RoemeeiiiNche rifïoering niet Ie maken en wij veroordoelen het uit naam van het betere Hoenfenendom der Bwnarchle dat In ontelbare Magen fai dezen wereldoorlog heeft ullgesiunt en In de holdendeden van zijn vele duizenden zonen uit Boekowina 2evenburgen en het Banaat door het Tergden bloed de trouw voor de aMnaitliie heelt beceseld en altijd trntsch wa dat hom den voorrang in kuUuur en nmranl len deel viel Met on denk en handeten heelt ket beriult van nrslianu en CmWneMu niet genMM RoeramW optf eden en d daling iet giVsnpri n Een Keaier UHegram uil Londen SMldt Rudmewl a intreden in den aorlog heefr natunde een verlaging der graanprijzen ten gevolge gehad Te New Vork zijn gisteren de ri zen t k 9 et gevallen en in Chicago waren de lotprijzen 9 tlj cl onder liie van Zaterdags Dok de moelpri I Ie New York 10 JliiiliaclibaijOjjilseliool iBschrijviiig TU Leerlingen Da DIBECTEUR der AMBACHTSAVONDSCHOOL maakt bekend dat gelegenheid aal bestaan tot InschrQvlng van nieuwe leerlingen voor den aanstaanden Corsna op VimDAO I SEPTEMBER a s in het Schoolgebouw aan de Hontmansgraoht dea avonds van 7 9 uur Om tot Ja laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd aener lagere school in dem gememte dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vmofat te hebben doorloopen Zg die aoodanige varklaring niet knnnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een examen dat aal worden afgenomen op Maandag 4 en Dinsdag 5 Sept a s des avonds te 7 udr in het gaboow der school De Dindeur 34 B E SPIJKER Aa WH Na en langen xtnjd met lija vader die van zulk een eiuhuttking welke hij oneervol vond om aan te senwn oielii wilde hooren trok de jungeinan naar MUnchen nam alle op zijn eigen verantwoording den wrevel zijnt vodera de ontalemsuing van den predUtaot den verren afstand van zijn verloofue die hij in stille reed had opgegeven en tenslotte de moreele en materieele verplichtingen tegenover dien zonderling die men mdert den zomer van het volgende jaar niet meer In Lachenholm zag Ook ue celliwpeter van die stille naditen zijner iiiiig l de ma ceno van wien hij Molltia In de villa haar vader had gesproken stond nn achter tteoi al hy aandjn Verloren ParadÉj woritte ook die keek b n vragend aaa I HOOFDÖTÜK IV Het wa een trieste en morelge ïü l l O December Erich werk vorderde maar langzaan aU met den elakkengaogi P Mht htl met bittere verwijten tot zich dl Ie zeggen Weken waren voorbijgegaan edert hJJ In een Storm van leogdiKe gee drift aangewakkerd d or MeUttS het vooraltzicht op den prlj en haar zeK aan het wwk was gegaan en langstaam verlanale zijn kracht Wordl verrol Eenve rtronw dadres E voor het naken en stolleeren S van MEUBELEN is bQ I N HESSING S Peperstraat 24 Oouda Q BUlöke pr wn prima mata BS riaal Reparatie aan alle men 5 beien 14 Gouda y Adyertentiën Gotrouwd A DEN BOER u H VONK dia mede nsmenawodenijdaohe familie hos hartelyken dank betaigen voor de yele bnrHcen vao iwlangateiiing by hun hmrefyk ondarronden Ammsfoort 39 Angnitiu 1916 12 Heden ovteleed tot on diepe droefheid onze geliefde Vader Behuwd en Orootrader de Beer MARTINUS SPRÜÜT Wednni vaa Vroawa iEANNBTTB MARIB BÜCHNER in den anderdom Tan 78 jaar 0011 M M J VAN DERSTRAATEN gpïDUT W VAN DER 8TRAATEN Haenderloo Q Ph SPRUIJT Bm Oo O R H W VAN DER HORST Sphuut G E VAN DER HORST Oouda 33 A L SPHÜUT m Klkixxihdbun GOUDA 26 Aognitni 1916 Bamakaa kaaaa alat wordaa afgawackt Onder harteiyin danlnegging voor de talrijke biyken van belangttelling ont tydeni mtjne enutige liekte betoond tierioht ondergeteekende dat hy voomemena il op 1 September lA zQn praktgr te hervatten Dr P J A LEVEDAa Gouda 29 Angutna 1916 12 OevraMil in Ie klaa R ataarant in DEK HAAG eei KiHilieflioiil intern uitalnitend bekend met bereiden van groenten enz Salaris f 26 r maand br no 6082 Boekhandel DIJKHOFFZ Plaata 27 den Haag Boekhouder Wagens dienstplioht van den tegenwoordige wordt geaooht eccn 15 Beplanber c i BOEKHOUDER Brieven aan de N V STOOMTIMMER MEREN MEUBELFABRIEK U BERGAMBACHT 0 Afbraair te koop 40 000 oude harde I sselateen grove en fine puin planken ribben palen deuren trappen en a ide gedoopte Tratmolen te Waddinxvaen Adns BREEDVEU enWIER8 11 Zooveel i mlii t aaa elk huis in Qoiuia wordt dezer dagen aangeboden de drie nieuwe boekjea van W Mats Tb en wel Vissoheps Qpielja Engelsohe Bet en Ker t tpio Prijs van ieder 20 Cents lÜk bevattende Sohetaen nit het Zeemensen Visaohersleven mtr Deae oitgave is ten voordeele vande Vereeniging ToxeU Belang te Texel die te lOrgen heeft voor 16 Wednwen en 8 Weeiea totaal dni 24 menschen VriendéHjk vragen w minste en boakjo te k pen Gfl helpt daardoor mee aan het levensonderhoud van d a menschen Da nitgew H J P BQNER Helder Men aime even inaeg van de bowiken d U getoond mllen wOtim ladw beekje woedt aan ayn doel bjantwooid 1 De Ooimiitoal m ToaxiolH van hat Vlueht verzoekt pri sopgave 30 te wQIhi doen voor de levering van Schapenvleesch voor het Vlnchtoord Brieven vöór Donderdig 31 Aug aan bovengenoemde Gomniatie 51 Augustus verjaardag van H Me de Koningin zullen onze Kantoren na 1 uur GESLOTEN ZIJN DORTLAND ft Co T GOEDEWAAGEN A ZONEN HANDELS LANDBOUWBANK HOFFMAN ft Co Wed ENOX ft DORTLAND 48 M J OGIER ft Co SCHAPENVLEESCH VERKRUOBJIJIR VANJIF 40 CENT PER POND ii II H H VERHOEF li UimE TIEMIEWEa Il 34 Bestel thans Uw DRUKWERKEN want de prijzeO Tan papier en enveloppen blijyen stijgen i DOE uw VOORDEEL Wij leveren U kenrii uitgevoerd werk tot iMllüken prijs Drukkarii A Brinkman Zoon ElectroticliaiSGli bistallatie Byreau I UaM Adr de Groot frlla Kl iw g 70 U onthondt d van veel genot indien V ons G nftreerd Zondagsblad Pak BK mee niet in nw hnisgenn hebt Voor de kinderen aangename iMtnor en prjaraadsali aaraan grootepryien verbonden a n Voor u zelf weieldgebeortenissen in woord en beeld Bovendien boaiaiide Romans ea VerhalCB Vow sleohts 3 cent per week knnnen de leMrs vu dit blad daM premie gw êld oatvaagan Vnl dns nog leden ondeMtaand inteekenbUjet met nwnaam en woanl ta in en bwag h t au ons BnrwnMarU 81 INTEEKENBILJBT Ondergeteekende varsoekt geregeld toeaanding van da premie PjuK lfa lIn ik 3 cent per nnnuner Haak Wooanubtn GnrisMaiasJDSilyBazaflilihii WARENHUIS SPraSTRAAT DE PASSAGE Tel HAAG 4L Vanaf 4 September a s zullen onze magazijnen des avonds om 80 9 OOR GESLOTEN I en gedurende den SI Nioolaastijd Vissaimi s loiiiildijb Falriekei pesliil Ie VenoerfiHir OPGERICHT irM Voedert w Vee met 4e mtivere imtnM LIJNZAADROEREN merk TBR en W U 28 m SOYABOONEIIKOEKEM mark W L nitaaatende door boog eiwit en vetgehalte en grootje voedingswaarde MereDtploma Parü 1909 Sege OeudeH MedaiU Openlsaie Verkooping TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September IVlS s morgens 11 are in het Hotel DE ZALM ten oversuan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN tax De onlangs nienw gebonwde Bouwmanswoniag Tfe Wk met STALLIÏTG CSoNH HOOIBERG verdere betimmeringen enz en eenige peroeelen best W en Hooiland enz te aamen groot e 2a 4B ItoMaren aan het Jaagpad en de Winteldijk naby Gonda te Waddinxveen Te aanvaarden hot land 1 December 1916 de woning 1 Mei 1917 In 3 peroeelan en by oombinatie Breeder bn billettejlu Nadere inlichtingen geeft Notaris KOXMAir voornoemd 40 FimaC SMITS SelLoenliaiidel Kleiweg 4 Gouda Opgurioht 1879 Het gezelligste ütetapjefi BET ADRES VOOR is naar het Mmiek = CJIFÉ = jf a B3ïTI A EImiWmIi 31 Aug St Jairfterk 1 4 uur Or gelcoocert 4 Sepl üebottw B aw en Wonlugtoea 2 uw Vapgiid Ondairtan canauUaiie Anoaxétig maefesa wit getsfsIS m te magm ootvaafWi v riraiaksl Hf s I SMS a a I ij Zalen vol Orkeetrions Piano s l en Aatomatea I Geplaatst het 20 iricawsie Strfk Orkeatrion I Trakweg69 DENHAA6 1 Ecnigin Nederland l BtootriMhe DrakkeriJ A BRINKMAN ZOON Qtmim j G T d LELY I No i3n7 Woensdag 30 Augusius 1016 mmm mum Verschijnt dagelijks ékÊ behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l 6 Idem franco per post 1 60 Met Gedhistreerd Zondagsblad Idem banco per post Abonnementen wcH en dagelUks aangenomen aan ons Bureaa Mabkt si by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVKRTENTIËN Vaa 1 6 gewone regels met bewysnommer f 0 S6 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende idaatsingen worden dese lecen twee berekend Dienslaanbiedingen per piaaliing van 1 6 nwels f 0 36 by vooruitrbetaling elke ragel meer 8 ets Reclames fO tt per regel Groote letters en randen naar plaalsrmimte Telefoon latere 8SL üitg Telefoon Interc 82 ▼ en A BRIIJLMAI VS ZOOI MHHB iHHHMMMnBHBHaBMSI eruaam vuur der Itiriianes deuoa bul MiU uaii viita tiuuei iMjaeii uiuu Iwee jaai grltKieu ne ui tg uegou op deu UMjrgeu iia xiju ultbunolge tieugde over ue bebouueuterugaoam van de enkele uuiKtwot uil Auieriiia komt ie Ujoing vM het Krachtigat au de nog ovargelaeven iieutrate legers tegen heiu partij kiest u ztjn heele verdedigingaMeiset in hel giüobste gefvaa brengl Lie baianfl vuu de mtlilaiie krachten op den iialkan ia lu één UAcht orageeiagütt De iioemeeiwuhe Hef rlug heelt haar nalianaie belangen goed bewaakt bn Zij vervult haar roeping na vanttaudige en voonzii tlge overweging tie bete eni daarvan kan niet ml rer taan worden BoekareM ie overtuigd dat het pel voor Dall Qhlanit verloren i ken vemk goed gewapend dapper legw heeft het veld gekosen groot geooeg om vijand reMrve uit Ie pullen WU kunnen er seker van liJn vemkert Reuter dat het einde van den oorlog plolaeling vele maanden diohterbt i gebracbl Uue Roemenie optreden inKrankr k wordt beoordeeld UU Pan wordt gooeld Ueen okeie gebéurteul edert de overwinning aan de Mame heeft zoo groeten en algetieeleu geastdrllt al oiede zoo n warm onthaal in de IranMie per t gevonden dan deourlogeverktaring vau RoemeuiS Niet alleen i dit teil al een belanifrijk nlUtalr en poHltek Mmnpnnt San te Bierken doch vooral heeft deze ourlugm erklaring groote beleekeni len opzichte der einduverwlnuing van de böxdiavtng Het geheele Fran lie volk reeds met zoovele banden van mfiathle aan het kleine lAti t cbe volk verbonden begroet de Roemenen als zijn broeder De RoemieenMhe geunt te Parij werd gelukgewemMil met de Miete SiUllaire verrichttngen door het RoesneenKhe leger op het llongaarm h gebied verricht door welk ploteeling optreden zoowel maraSohappen als tijd zullen geufpaard worden De Ruwen rijn vMt betrloten voort te gaan lot Zij er in geslaagd zullen zijn de Bulgaren volkomen af te etraffen Wanneer Ooetenrijk bekneld tueHohen Russen Italianen en Roemenen om geBrfide zal roepen wanneer generaal Serrall Bulgarije en Turkije Vajkoaien zal hebben afgwloten dan zal kei uir van den vrede sjaan KUe eoriog iverklaring van RoemeolS hësft den ook een diepen indnik op hst buitenland getmukt Het meerendsel der rganeri van de openbare meening den er een znveren lag in aan da Centrale Mogendheden loege Ons gesohut bombardeerde bepaalde plekken der vgandelgke hnie tnsschen NienwKapelle au het Bois Grenier snidelBk van Armentiéies Aan het Oostcmk Front liet Oo tenrijk clte oonannnlqué van 30 Atw laidt In de Boekowlna en de Galidfiche Karpatiien viel niet bijaondera voor Bij 4 gufteren gemelde gevechten benoorden MariaiDpol werden meer dan honderd iiian en een lUsoliineigflweiT aangebracht T Z van ZlH5row venjd klen wij KuaWtfche pogingen naar unn op te dringt door een teg sai itval Front Hlndenburg liij Szolwow lonk een HuliBte he aiulTal in ons gflfwhutvuur ineen Btf Pudka in Czerwistecere Itwam h t tot inlanterieg © vechten Onze Doaau flottlijet ohóot een petroleu r dfinaderij bjg Glurgin in brand Aaa het Italiainschc Front De Italianen op den Canriol Het OostenrUksohe oommimiqaé van 29 Ang meldt In verscheidene sectoren weert de vijand sioh drokkK Onze stellingen in de Faasaner Alpu staan onophondeltk onder atwk gaachncvnur Aanvallen tegen den Oauriipl en de Oiu di Oeos werden afgeslagen De top van den Cariol geraakte na een hardnekkig gevecht m handen dea vgands Aan hetDolomietanfront mislnkten verscheiden Italiaanache aanvallen te n onze Kntreddastellingen In den Ploeckeasector l enevens aan het front in de kuststreek tnsschen de Col Santo en Nova Vas trachtte de vgandelgke infanterie op verschillende plaatsen krachtig door de artillerie ondersteund er op los te gaan Deae pogingen werden overal verstikt Het Italiaan cbe conarioniaqé van 39 Aug luidt Lang het Trentinofront liehaalden d £ Italiaanache troepen ondank het aanhoudend aiechte weer eenige nieuwe ïfaiiterende miccesBen Bij een botsing van troepen op de keliingen ten N O van den Mofite Uajo Poatnadal sloegen die troepen de OoetenrIJIcers terug brachten kun verliezen toe en ontnomen hun een twintigtal ltrijg gevangenen onder wie een officier Bij den Monte Kiim n noopte het tenriilLeni op een deei van nun trout len M van dai lioal Jiunue ie wijlien in liet l aam gebied Aviaio veroverde de Alpbini m een hardnekliigen trijd daarna den top van den Canriol welke zich léM faerpe rotwn tot 2495 M verheft i deAeliiug werd dadelijk vereterkt en i vaat in rtaliaiuiêoh Bedrijvlgbeid van daOoilteoiljIuRlie artillerie tegen de Italiaaasohe stellingen op dcu Munt Sief boven Corlevole den CaeleilalUi TolanaJ en in de bovendelen van But en Trella Aan de benedeo Ieooso werden de voorsteden Onrizia OonI en Oraiiacai met luaAïhenpoocen tietfihoteo Een Oos enrl K4i vliegtuig wierp bonsnen en pijlen oP het beiclten van Cortina d Annpeoso zoeder alAchtofteta te nmken of ehade un te brengen ijang het geheele aant jubelenjie oldaten in de loopgraven Aor eerste linie broederlijk de oldaten van Roemenië toe De Oortenrijker antwoordden met verwoed vuur van gcLchut en machinegeweren M men tuitte4 oT ven isnel optreden van ist gesnhnt Aaa het Balkak Prent Met Uo tenrijkWik osannoiqué van 2U Aug luidt Ue Do naunionitor Allloe vernielde bij 1 ur uu 8eveiin ui liuemeailt aaa deUooau bij de IJzeren Poortj versheiden veiwterklngen Aan alle overgangen door het 200 K M lange gren gebergte luaKhea jlon rije en Koemenili zijn oniehewakln ro m In gwecht gekomen De vliand leed verlleun waar hij op onae troepen Mlet met name ten N O van Oraova bij Petro n y in hel gebied van den Roodo Torenpas op de hoogten bezuiden Bxaakio waarop het dappere lofaulorlereginieul N O 82 uit Szekely don vaderl d hen grond verdedigde en in het Oyergyofpabergie Slechts de breede oniivattingsA ew aging van sterke RoemeonA he colonne kon onze voor hoedeafdeelingen nopen de achterwaart aangelegde overeenkometig on plan hun aan ewazett lalllngen Ie betrekken Roemenifs optreden in den strQd Naar Reuter meent treedt de oorlog en nieuwe phase in wellce een sneÜBr en verraiMender ontwikkeling De Ooriog Aaa bet Westd k Front Het Fransohe commnaiqné van W Ang luidt Een gisteren tegen het vallen van den avond door ons op den rechter Maasoever ten Z O van de Thiaomontversterking toegebrachte stoot bracht een flinke strook gronds en ettelgke gevangenm in onie handen Tegen negen anr in den avond deden de Dnitschers twee aanvallen den eenen op Fleory den anderen op de Fransdie stellingen aan den toegang tot den weg naar het fort van Vaox Die twee pogingen leverden den Daitschws slwhts bo verlienn op Aan de rnt van het front deed nn en dan het kanon zich hooren Het D ni tse h e oommaniiai van 29 Angnstns luidt Ten N van de Sdmme herhaalden d Engelschen hun met belangrgke strgdkrachten ondernomen aanval tnsschen Pozières en Thiepval Die mislokle bloedig ten deele leidde die tot een handgwieen dat ten N van Ovilliers voortgeaet wordt Een aantal handgranatenaanvallen aan het Delvillebosch en ten Z O van Gnillemont werden afgeslagen Rechts van de Maas vielen da Franschen aan tnsaclwn de s ihaas van Thianmont en Fleory en inhMBerg bosch In het vuur der artillerie der infanterie en van de mitrailleurs aakten de aanvalsgolven ineen Fransche aanvallen ten Z en Z O van t Mihial bleven zonder succes Drie geallieerde vliegtuigen werden in Inohtgeveohten neergeschoten n L een tan Z van Atrecht twee bg Bapanma Een vierde viel ten O van St Quenten ongesohond in Dutsohe handen Het Engelsohe oommnniquévan 29 Aug luidt Hat wew was nog eenigszins ongunstig In de afguoopen vier én twintig nar bepaalden de krggsverriohtingen zich in ondernemingen van ondergeaohikt belang en pUa t seljjke bomaanvallen Tnsschen het Delville m ui Foureauxbosch veroverden wg een Dnitaohe schans Beoosten Thiepval maakten we weer vorderingen Daarbg namen we eenige tegenstanders gevangen FeuHIeton bracht toevallig ieeren kennen Met SeiUge atudle nooten die een voetreis door het Odeawoud maakten wa Erich ioiet op zekeren avond langer dan hij gewoonlijk placht Ie doen op het terra van het hotel blijven zitten en toeii waren geheel onverwacht de zwaarmoedige tonen die Melker aan zijn cello ontlokte tot zijn ooren doorgedrongen Hij wu op de tonen algegjaan en had naar den vreemden muoilcant geïnformeerd en voor het eerat dieiM eigenaardige levenswijze vemomeo Reede den volgenden na t toon lijn vrienden verder waren gwwaneeld geraakte UJ met Melker in geqirek oVer een Schobnh volluUlad dat hu op n cello peelde Hij Mieenden eenzame te bévaUen die hem el een roakwaardlg niet te verklaren vertrouwen shook want nogdenz tden nacht noodigde hij hem uit tot een verre wande in t door de nachielijlce wouden over de heuvelen naar den berocanden gereohtAeuk In wiea A aidiuw reede in de langVervlogen dagen der Middeleeuwen de volkagerlditeu van de landstreek zooaen vergaderd hebben En Erich had hel aangenonisn Vree en wantrquwen waren teede Bng ea vao ztjn geloot san al het hoon en hoege ii daze wereld verhelderde Hij overreedde den jongenian dje uit zich zelf wel nooit den moed tot handeini zou hebben gevonden zijn ter te volgen en zich hl de armen Ie warpah van de wiliiiderkun 1 die toch volgen zijn eigen bekenten voor hem allee wad Erich had uitvtnohten gemaakt Eiudolljk tuen In het geheel niet meer hielp had h j den ouden aonderilng onoinwinden zijn poeitle kenbaar gemaakt had hem verMd iiat zijn vader een arme met veel kinderen getsegende volkskKhoolooderw jzer wa en dal hij van toelagen onder het protectoraat van den predikant pbilologle Auiteerde en met deze bekentenis had hij het tiiissidoel bereikt van hetgeen hij had verwacht Op zekeran dag ontving hij midden in den winter Mokier zal weer reedt lang In 4jn kliri In de Rjjnpfalz van een Bank In MUnchen de nsededeeling dat op zijn naam door een heer die niet genoond wilde wordm een zeer nnemenriwaardlg kapitaal wa gedeponeerd wSarvan de rente Ier zQner baschikktng Mond voor de stodle aan de Acad iite voor Kunsten te Mnchen en dal hem na den dood van den Khenker volgeM te larimlaire heaohtkking zou worden gitbetaaU Eridi wa geen oogtsriillk IntwlJwl dtee zoogenaamde aohmker Het verioreh Paradijs Naar het Ihiltnii VAn EDWARD STPILGEBAUBIl Met aotorlMitie bewnkt door P WBSSïajIiKK VAN ROÖSUM dat een wreed noodlot den oude tot een zonderling en mfiMnthroop hae moeten meken 11 Zijn enkele toehoorders waren de ataapdronken naohtkellner die den laateen trein uit de Mad moeat alwuhten en de portier aan wien het bewaken van hét botel in dennaotal wa toevertrouwd i nad t de nielodieên die Molker alle uit het hoofd kende hij speelde in het donker en muxiek had hij niet noodl waren weggeatorven JMgon hi eeiuaan faoogeten vergeseld van een boer die goed den weg kende siin zrwarftochten door de wouden van het gebergte Na érle vier uur kwam h terug DaniAoniig zijn middageten gereed dM hij alleen gebruikte om ton kort vooróat t4e dag begon te graawen nog voonlat een geit in het hotd waa opgestaan weer In zijn klai te verdwUnen Deze onéofauLdlgef niewiehenbater had Eridb Foiait toen h 4Jn eerste vacantia al student in ajjn ge lioorteplaat in het hui ilJn vadem en in Blaa geeelA p dbor Wel ia waar had hij het geheim del Mollier zoo an sdg olftwn te bewaren nooit uU Ben mond vemnni Uj had riechu van anderen gsboord dal de meD hsnhaat van Melker zijn grond had in droeve ervaringen die hij als jong nenech met een a jner beate vrienden had opgedaan dSe hem zijn verioofiie had weggekaapi en met haar wa getrouwd en dat zijn kmidj roer ni nietnatuur des amart nooit geheel te boven we gcliomsi Maar hoe het dan ook nrnHit zijn op de naehtelijke wandelingen door de romantlMhe ba iben van zljngeboorteplaata ontiriool het hart van den oude zich voor de ziel van den jongeman En ook Erich liet nadat hij eenmsal vertrouwen had opgevat en nmielijden voelde zijn terughouding varen en vertelde van zijn trotsche kun lei nar iroomen fiedoorde armoede zijntf vader de plannen van oen predikant en zijn Verloving zouden vemiotigd worden moed en met den oude den me die den naclit tol dag maakte Cn de men Aen venneed had hij mede Ujden By vermoedde wei met recht En MlDlker het eenige en eetwsi Dfe kind van zeer rijke onder wien vriend hem zijn bmid had ontmnnen vreemd gebleven aan djn Jeugdig ge len die voor nieband had te zorgen jaf jjjn jiei i de iMw de M stille wandelingen zijner eewEs ne voor hem lot mg geworden nachten nw het vuur zijner J og 9ge berie