Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1916

59e laargaog So 13179 In e o klein gezin in DEN HAAO vraagt men tegen I Novcoibcr een Inulniii werkiiieisje en een TWEEDE MEISJE tegen hoog loon Brieven aan Mevbouw JESSÜRUN Loniie do Coligoy plein 14 DEN HAAG U JUFFROUW Voor kantoorwerkzaamheden gevraagd een juffrouw Bekendheid mot moderne talen trekt tot aanbeveling Bnaven onder no 2890 burean Ooadache Courant Uarkt 31 ORQELBESPEUMO in de Ned Herv Kerk teHAASiaacHT op Zondag 3 September 1916 desavonds 6 uur door Cathanna van Oudhtutden met welwillende medewerking van Mej B v d TogI acoomp en den Heer P G Boofl viool Programma tevens bewtji van toegang k 20 CMt verkrijgbaar bg den heer JOH SCHEER a a avonda a n dekerk 12 De Oorlog Aan het WesteUJk Front Het Franache i oiinuniniqué van 31 Aug Inldt Ldng het grootate deel van het Iroot veriiep de nacht kalroi n Lotharingen trachtten de Duitaohera gislerm tegen het vallen van den avond in bet Parro boacb een overrompeling te bewerkatelllgen Zil drongen een etuk Franitfche loopgraaf binnen maar een tegenaanval verjoeg hen onverwijld Het Ëugelaohe conanuniqué van 31 Aug luidt Wij nanien zuidelijk van Martiapuich twee officieren en 134 aoldbten der Beierache kriJgMnacht gevangen Het is opmerkelijk dat ze bereid bleken zich over te geven in plaata van naar hun liniee terug te kaeien Ean Dnitaohe loopgraaf verloren Het Duitsohe oommnniqoé van 31 Augustus luidt In het trontgedeelte aan waerszgdan van Armenti Bs ontwikkelde levenüm aitUlsriaaotie In aaaslniting aan sterke arUllerie voorbereiding opgerukte varkenninga afdaelingen der gaalUaarden daar a BIOSCOOP GOUDA VOORUIT mat TWU swMM liM DEmEDEiEn Aangrgpend drama in 3 deelen lorlje siMlDrei KIncht in S deelen In de hoofdrol Prince Laohan van begintot eind 30 Oiiile FranKhe steden Zeer interessante opname in natunriyke klenren Bemind door liJn dienstmaagd Hnmoristiioh I f wi airaBd UUR Za a s T UUH tWOIIK nUJZM pstrotüllea tan N van Atraoht in de Engelaahe loc graven een aantal gevangenen Ajin weeiasyden van de Somma biytt het vuurgevecht seer zwaar Mals nader gemeld wordt ging gisterochtend ten Z van Martinpuicb een in de richting der Engelsche stelling Toomitgaaohoven loopgraaf verloren In het Maaagebied Kalmte afgezien van bandgranaatgeveohten bij Flsury Aan het Oostelijk Fnmi Het UuBiaiaGbe conanunlqué van 31 A ug lul Aan iiBt Iront bewesten da Slochod vlei de vijand glateranochtend onae gtdlingen ten N van bet d rp SJelendn aan Wij fnuikten alle aanvallen met aware verlleeen voor de tegeaf nderd In K richting van Kowel grepen bij Valllak twee vijandelijke vliegtuigen eesi tneetei der oiusen aan 01t werd omlaag gedreven en viel In onze linitB Ce vlieg iier verloor daarbij het leven Het Russierlfe comsminiqué van Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 13 AUGUSTUS 1016 Ter dmkkara A BRINKMAN 4 ZOON Uark 31 Sonda VERKRUQBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 lo voor het binnenland Kraehtena Mialtterieel Bealnit ingaande 18 Aug 1816 25 PRUS 10 CENT Een vertrouwd adres E voor het maken en stollecren S van MEUBELEN Is b g Nu IIE88IIIG Peperstnutt 24 h Ooiida H Billfike pissen prima mat H riaal KaparaUe aao alle mea Het verloren Paradijs Naar het Duitoch v n EDWARD STULGEBAUBR Het autorimtle bewerkt door J P WESSïlIjINK VANBOaSUM 13 M ar Ik heb toch eiken dag behoorlijk hout en koten neergelegd ni Jnheer antwoordde de hoaplta bijna beleedigd En de andere heeren hebben mijn atelier en bovenal het wateriicfat geroenid U nmet de gorctjnen alleen flink open0chuiven en in een andere streek zal het nu ook niet veel lichter en wanner zijn Voor mIJ miirtïchien niet dacht Erich nu plotading Ten slotte heeft de ouds vrouw gelljc Want nifjz dt ral ik toch in elite treek der aarde moeten meeaemien ging hem nu weer door het hoofd Wat wae deze eenvoudige oude vrouw uit het volk toch eigenlijk vanatandig I Maar zijn lippen wilden ht niet nitapreken en daarom zeidea zij In Rome of Napels ol ook aas dh Riviera zal Ik wel nwer licht en zon en warmte vinden JuHronw dan hier in dat nare Mtinchen Dat taat toch In elken Baedeker te lazen dat juiat liUnehen in den winter zoo n alecht FirmaC SMITS SchoenliaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgsrioht 1879 HET ADRES VOOR EDMEEN Bewaar de eieren In GARIIIITOL Daarin bl vca ie meer dan een jaip lang goed Pakjes i 20 cents voldoende voor 100 eren bg 10 jOITOII COOPS Mb Tul I I Vrcdcsbcw iag l e Neulraka cunlerenUe He boduui von den Ned AbÜOorluigiiraad veraoekt het volgende te inetden D NeBtralcn cooIerentie üc inde FehruKri Ie Btaokbotn fat bijeen geweo zal roet 1 SeptomlxT haar huofifeetel iia r Oravenhagc vorplaatMn De werkzAuniieden der Confereiitie te Sloekhohi waaraan vonrldnreiirt bekende vr i vrlenden oH AmerikR Denemarken Neiterland Nctorweffon Kwelden en Switzerland b jbe decégenanHtn sija van veelii di0en aard g ewe Ht M 4 een groot aantal leaO nen Van brteekenU uit oowel ooriofCVoeriHKle Altt onófjditie lamïen Ie de nwgeliJkbHd beeproken een vrede te helpen bevortleren die aan allp volkeren een vrije poliUefce en onomtache ontwikkeling venaécerend en gepaard gnande met de eeheppin eener internationale re t rde do kenmerken van ihiurzaamheld lou in 7 lch dragen Vererhllleiirte leden dor loirferentie en op vei ook der Conferentie tevens cenige liekende geleerden en vólkefvertegenwoordtgerB uit oiMdjdlge land ni hebben met gelijk deel eenigen U d In oorlogvoerende lanneii vertoefd en daar met penmnen van Invloed een onderhoud gdiai NaaM d te vertrouwelijke etappen ter bewonlerlng van eenJ oedigen en dmirzoimen vrede U IndlroPt in leKfl rlehllng gewerkt ïoorde vcreprelding op groot whaal van vredealiterflluur waarbij aan veraoenenile uitlatingen uit de oorlogvo rende landen hekendh 4 i werd gegeven zooabf o a ook door hel bullenlandMeh orgaan van den NederlandUrhen AnllOorl 8adr Ie Jdovellaa de Holland gdartiledt Ook Ie In een groot aantal eitemplaren oen manltnk vtintpnAd waarin de Oon eren le uiting gaf aan haar iniKieht w ke vredf voorwaarden uit een oogpunt van waart orgen voor lie dtHirraaniheid van den komeniien vrede wenirheiijk ehljnen te zi n Aan de d jor den N A O R he tuurde Ootitrale OrgamlMtie voor een Dinipzainen Vrede U een ruime inibeidie verleend ter bevordering van de door leze organisatie aangevangen Htudie van de internationale hervormingen Ie Ier vermildlnti van toekotnirtlge oorlogen aanbeveling veriMenen Op vemnhlUencte wijzen I een kraohllge actie gevoerd ter ondemlDuning van het denkbeeld ener o llelee4e ennferenlte van verlegenwoonllgare van onzljelge regoeringen In nel belang van een duurznmen vrede De AuguiMuAbciooglngen dte in Denemarken Nederland NoorweRen Zweden en üwfWerland gehouden zijn en ten deele oek rito bevor dering van dwen wcnÉefa ten doel hadden zijn voor een groot deel door den eteun dei Neutralen conferentie TOOgellJk geworden Nadat de Conferentie aldue gedurende ongeveer zeven maandenvoortihirend bijeen geweeet la werd het Ihana In het belang van hjl werk w n ehelljk geacht den arbeid nlotin Aén plaat voort te zetten dooh door drie vorwhilllende foch voort iurend met olkand r In voeling ataande bureaux voort U netton N de leden lier Oonferentie met elkander in lchlen volkomen verlrouw ltn geraaït Ie mn dergrtijke dwentralWallc n geillk gBWo rden Mot Ingangi van Soptennber ziiillen bureaux te Bern i 1ravenh ige en Stockholm gevaaligd zijn waan oor uit dan aard der zaak de mogelijkheid op zegenrijke aanraking met pereonen uit de ovingvoeremle landen belangrijk verhoogd wordt Op ultdrnkkelijk verroek van n heer Ford zal gelijk reed In den aanvang van iMt berichl vwinelil de hootitoetel van Stockholm naar it lravonhage worden veriilaatat nwl het oog op de hitzondere ptaatff dte Nederland op intemat lnnaal geblei inneemt De ali gemeen Dperetarla der Neutralenrenn ferontie de heer Ijoul P Lofliner uit Chicago wordt reodW In het begin deaer weHc in Den Haag ver WBCAI De Neutralen conferentie en de Neiterlawlhche AntiOorlog RaaoT die roede flluAr de reorganifliatle der Conferentie In Mei bij lal van gelogenhwlen met elkander hebben aaniengewerkl hopen irtlre unenwerking Ml ook die ronferentl te Oravenhane goveetigd wordt op niet minder krachtige wtlre voort te zetten Advertentiên DUITSCH Doitsche Taal en Genversatie Handelscorrespondentie OpluMlat VMT Praotilk examens MNlMr krM Oh LAFEBCR 15 tMTMT ItaHMh K r ö Hoatmansgracht IB OOUDA SCHOOLBOEKEN Anc benoodigde Studieboeken Atlassen Woordenboeken en Teekenbenoodigdheden voor R N B aymnasiiim en Haiul lsour us warden voor zoover niet voorhanden in den kortst mogelijkentijd geleverd door 11 fint i WUmillll hmfllolhiMlïaDMissliaplijkMeiiis Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10780 AM Schrlfteiyke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C F 8CH0CH Prol Dr H D 1 BODBNITBW Dr H C PRINSEN OBeRUdS Jhr Mr L H VAN LBNNBP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeten wy 129 schrlfteiyke Cursussen ala volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden popalaire leergang en examen cnnns Handelsrekenen HandeUcorrespondentie Nwlerlandsch Fransdi Dnitaoh Engelsch Zweedsoh Rnssisch Spaansch Maloisoh Handel ceoht Handelsaardrijltskonde Handelsk ennis Warenkennis de T shniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage HtenograSe Sohoonsohrijven Machinesohr ven N B SpeeUle leersaasaa voor de praktlfk dipleau s B Talen 24 cursussen Fransch Duitsoh Engelsch Italiaansch Spaansoh Deenaoh Noorsoh Zweodsch Ra8siBoh Maleisoh Latijn Grieksoh Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Litetatnurgesohiedenis N B Btliondera Cnrsassea voor kat Staataeiamaa Oude Talea A an B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTechniek Lijnteekenen Meten en Teekenen VakDuitsoh Vak Engelsch D Ontwikkeling en Bewhaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beaohaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Aesthetioa Muziek Mnziel esohiedenis Harmonieleer Bübeikennia Gezondheidsleer en SexueeleHygiëne Schriiven condor fouten een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwya FrBbelan Slttid Spelleiden Dammen Schaken Fotografoeren VM M CarSBSsaa HarhaUafsoadarwlla ea U U O omvattaa alle laf Bck VWtaa E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen ÏVansoh Duitsoh Engelsch Wiskunde f Opleiding voor een M O II cursussen Nederiandsch Fransoh A Dnitach A En lach A Geschiedenis Aardrgksknode Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wiaknnde Boekhouden Schoonschrrjven Q Cursussen voor de Vrouw S cursussen De Techniek van het Hnishouden Kookkunst en Voedingsleer linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en Ooa tsntnnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrflkaknnde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies by de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor da hier ganoamda ambten of baroapan tehaaleof partllale oplaldlat Saraamerali sa Adsplraat Commlaa P en T Rlikavamkarlafahaak Rllkapostspaarbaak Spoorwefea Oe maaataAdmlalstratls MlaUtarlaa Rlikiwatarataat aaz Vaq het onderstaande neme men goede nota Do Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f6 por kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toegezonden ledere lee bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnssohon docent en cursist Leergangen voor beginners eeniganns Bevorderden en meergevorderden Speoiale ropetitie onraussen De amen cmussen worden geaohuden vaa de populaire leergangen die men uit lisfbebbery volgt Agesoheiden van de afdeeling Schriftelgke Cursussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Bcrocpskeuie leder dia aich voor onae ichrlltall ka Cursussan of voer onaa Banapaalvlaaea laUrasaaart vrata londar lUh ook maar aaBlgaalBa ta varMadaa eaa iratla pniapactiu dat alle verdere bljioadaHiedaa kant 166 JOH OdBEL Jr Dire Pa W J v ZANEN 20 0 Haven Atelier voor Is Moderne Portret Fotpgralle s Bestel Uw Drukwerk bij s A Brinkman Zoon ffitte Bioscoops VRIJDAQ an volgende dagen De enorme succeslllm PIO PATIM REDDER DES VADERLANDS QROOT ooiieesDiiiMii 40 in 5 deelen Gespeeld door de beroemde artlsten van de KonlnklQke Schouwburg te Kopenhagen In de hoofdrol de Heer VALDEMAN PSILANDEH Vanaf heden vertooning van de beroemde Engelsche legerfilm I Deze Hhn bestaat uit 10 DEELEN waarvan er wekeIQks 1 deel vertoond zal worden Openliare Verkoopi g TE GOUDA op Donderdagen 7 en 14 September 1916 s morgens II ure in het Hotel DE ZALM ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN tam De oniangi nienw geboairde loownanswoDiDg E 117 met STALLING HOOIBERG verdere betimmeringen enz en eenige perceden best Wei en Hooiiand enz te zamea groot B 22 I2 Haklarm aan het Jaagpad en de Winterd K naby Gouda te Waddinxveen Te aanvaarden het kind 1 December 1916 de woning 1 Mei 1917 In 3 pdrceelen en bg oombinatia Broeder bn billetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd 40 Dienstaanbiedmgen hebben in de ïoudsche Courant § V DaeadvertMlien kostu sImM kIJ TtDraitMaling 1 6 regels f 0 35 voor elke ngi meer 6 oenta Opgaaf oitalnitend aan het Bureau HiïsTEniiiEirtMiiiiiiTiiBl te ROTTERDAM Telef 2305 Hoogstraat 237 Lavering van alle geneesmiddelen Hulsapotheken Boekwerken voor leeken L Verzending per bode of perpost m steeds omgaande 1 g A a E3 T33 A 31 Aug St JanAerii T our 0 gelcoQcert I Sept Gebouw Bouw en Woni toez 2 unr Voagsia Onderttan con iid ie Armfflizoilg Beleefd veisoeksa wtj erasald ttW Mdedsdlat ta MfHi tvaogaa verfadvlatao aona teB vsnaaka Ulktt dn CBS an tmt daa la aaaa afsaaa EteotriSohe DmUnrii A BEINKMAN ZOtMJ Qoo Vrijdag 1 September 1910 KHmSGHË OOIMIVT iena w s © xl A d ve3rfc©aa tï©TDl©Ld ttoox Q o va d su © xj 03aQJstx©lc©aa Verschijnt dagelij ke i A a behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewQsnummer f O W Elke regel meer Ó 10 B drie achtereenvolgenda plaaiaingen worden deze tegen twee berêkeBd Dieiutaanbiedingsn per pUaUing van I regels 0 36 bf vooruUbeUliog elke regel meer 6 ets Raclames fO lt per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Inten 82 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Idem traneo per post l SO Met Gedliistreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Biuead HaaxT 31 by onze Agenten den Boeknandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 ïïitgeren A BRUUUlAI EH ZOOH uiiiuUKt igntiiil t ia gittteO eiuuludug iio jVitiU4tus pltAbug uiigeaprokeu ue beiaugitjKiite ziuiHlailo uu de proclamatie g ricut tot het volk en net leger luidt VViJ scharen ona aan de zijde der geailioaruen legere out met bun hulp M lodtrlogem vaa den Maeedoniacbsn grond en bat overig Uriekeulaml ta verdrijveu Wy verzoeken de Urleken lu het buitenlamt aiw evenzeer huu teun te gevan iu dezen UJd van bevrijding welke wij met moed undernemeu zeker dat wij er toe zullen bijdragen aan one vaderland spoedig de plaata te geven welke vreennle begeerten en belangen het heoben onthouden Macedonië ie d landstreek van Griekenland waarin de hoofdplaats Saloniki welke streek thans boietls door troepen dar gaallieerden Hadl De beteekenia van de onalhankelijkheiibverklarlag Toen dt H ureldoorlog uitbrak dachten do iiulguarscbe tftaatatiedeu dat de gelegenheid geétomeu was urn bun grondgebied uit te breiden ten nadeele van bun b ren Den aien December 1914 verklaarde de Bulgaarsche miuUiter prevddent Hado awof aan astk eorreêpondant van de iMily ObronMat Bulgarije moet Seiea Drama en Kavalia hebben m a v het moest aen baiangrljk attik van Ortekaoh Macedonië dat ca XO OOü Uriekaohe inwon rs telt en bijna geen Uidgaren Het is van buitengewone beteokenbt en zeer vruchtbaar en ook In Htrategiach opzicht ia bet niet zonder belang in verband met zi a ligging ten opzichte van Salouikl Sedert de ontwikkeling van bet Bulgaarse offensief In MaoedoniS co het geleidelijk zonder Slag of stolt oitruimen van de Uacadonlscbe staden door da Oritkacba troepen op beiel van bun regcering waa er glatlng ontetaan ondor de bevolking die een ingekankerden baat koestert tegen de Bulgaren Met hart en zM la zIj h Entente toegedaan en de slappe houding der Qrleksche regeering heeft haar dusdaidg geblnderd dat zij nu maar op eigen neutje probeert den aartsvijand van baar grond M te verdrijven Daar kwam dsn nog bi de Invloed van buiten want ook buiten Griekenland zijn Grieksohe cultuurelementen gevestigd zoodat men zelfs van een Trieksch wezen buiten Oriekenland kan Spreken en ook deze wnren zeer ontevreden en hielden niet 31 Aug luidt Wij beantwoordden Turkacho aanvallen Woetelijk van SJoemjs ar ten koste van ernstige verliezen vooj de tegenpartij die veel lijken vóór onze posities liet liggen In de ridiUng van Diarbekir blijven wij voortgang naiken Op het Vanmeer beifchoot on r tfchip met auceea een Turkaoh bivoaue bij het dorp Tonkba Hevige geachutgaTeobten Hat Dn it scha commiuiqaé van 31 Augaatda luidt Ten W van Siga aan hetbraggehoofd Dnnaburg in de bocht van de Stoobad tan Z O van Kovel ten Z W van Loetsk en in enkele sectoren van het leger van Von Bothmer hadden levendige gesohntgeveohten plaats In de Karpathen hebben de DuitBohers bn de beatorming van dan Koekoel eén oflioier en 199 man gevangen gemaakt Ruaaiaoha tegenaanvallen werden hier afgeslagen BS het doorzetten van da aanvallen da militaire werken van Loetsk en Jbroaiyn schoten Duitsohe vliegers drie Ruaaiaake vliegtuigen near een ander ia op 29 dezer by Liatopady aan da Bweains buiten geveoht ge up met do Grieksche regeering haar ontevredenheid e kenneu te geven met bet toelaten der Bulgaren op het grondgebial tat ten koste van zooveel bloed verworven wacï Wel had de re eering Ie Sofia beloofd de Ma cenlonlsche steden onder Griekach b wind te talen en te dien opzidita geen annexatleplannen te Hcoeatertn maar wafehrborgen werden daar absoluut niet voorgegeven aoodat da gisting voortdurend toenam Hel be riobt dat de koidng van Griekenland gevlucht zou zijn het imige waar zijn ol niet karaktiriseerend voor de modlijke Situatie waarin dese zich bevindt br bet in leder geval Officieel heeft Griekenland zich niet aan de zitde der Entente geschaard het zs er iin de wrange vruchten van plukken Niet alleen dat de ontzettende strijd op het en grondgfdiled wordt uitgevochten ener enorme verwoestingen worden aang richt terwijl zijn leger gedemobiliseerd mag toezien maar tevenSheell het neutraal blijven aanleiding gegeven tot het uiteenvallen van de staatseenheid en gaat de innpulS nu van het volk zelf uit om zich te scharen aan die z Jd waarin het krachtens zijn trailitiea en bewhaving b oort te Maan De iriekMlie vrljheidkoorlng legen de Turken In d twintiger jaren van de 19e eeuw heelt eens geheel Euro pa In beroering gebracht Do Grieken hebben dMIJ db on lank lui rcaclionnairen geest die toen in Europa heersohte hun vriJheidSplannan doorgezet en verwezenlijkt Zouden zij nu kunnen blijven toezien nu dexe opnieuw bedreigd worden door de bondgenootcn der Turken en wellicht ook door de Ttirken zelve Y De Invloed van Venizeias wordt voortdurend grootor Reeds In de parlemeniszltting van A October 1815 hetrft deze op het eriuKIgo gevaar gewezen wanneer Bulgarije zijn grondgebied ging ultbreidon aan wcjko zijde ook Ttatiflltde gevaar waardoir ook Roemenie XMl biitrelgd gevoelde en ifcit ook aanleiding gaf tot de Interventie van laatstgenoemd rijk Minister Theolokis verklaarde toen en ook Gounaris was het daarmede eena dat Griekenland Iets onvoorzlcMIgü ilMd met zich de vlJandiAhap iter Oentralen op den hals te halen Ihana Is aluldell aan het Ucbl getreden boe weinig dozen don wa en volksgeest kenden De Kanwr waa toen op de hand van VenlzeloB en de bHoonIng vo ir baar blinding was dat zij naar buis werd g z indcn go gewonden onder de bevulkiiig weinig schade Aan het Roemeenscli4 iNtenr PtonL Het OostenriJkaVbe conaiaintqué van 91 Aug hitdt Op de hoogten ten O van i nkules zijn Roemeen eho aauvailen afgeslagen De in bet Cslk geba e ten Z van bet Qyergyo gebM gte vechtende troepen der monarchie nanten op do hoogten ten W van 0 ik aaar la nieuwe Stellingen tn Overigens aan het Hongaarsche front geen belangrijke wijziging In den toestand Op het Ruelslache front ontwikkelden de Russen op t Jke plaataen verhoogde bedrijvigheid der artillerie Ocmengd Oorioinieaws Afbreken der Bulgaaneh Roemeen sche betnkkilfen z Blökans een Wolff tstsgram uit BarIgn d d 31 Aug heed het Bulgaarsche gssantschap aldaar nit Sofia bet bericht ontvangen dat de Koemeensohe geiant te Sofia jÉitaiavond zgn passen vroeg en dw daarmee van qoemeenache z de Si diplomatieke betrekkingen tosschanl Bnlgarge en Roemenie sedert gisteravond half zeven zyn afgabraksn Front Dro tAmÊt quu van di Aug luiui la üet uüV eii i uHlnaUai eu het Asticu dai iieooeu oe Italianen kleine aanvatien afgealagen uoatenrijkscfa geacbut van alle kalibei conceutreerue gisteren een nevig vuur op üe uieuwo italiaauache metlingen op den caurioi van waar de Italianen het dal lietieersohen dat de verbindiQgaliJnen tueHCbèu t avalese en de lloven AviMo Defaeerscht Ue Italianen hietden atevig ataod ia de veroverde iiniea welke zlJ nu snel veraterkeu Het Drawa dal en de atatiosg Toblauco en Sillio warden opnieuw door bet Juiste Italiaanache vuur getroffen BI Goerz en in Carso arbeidden de Ooetèurijkdrs aan verdedigin aiwarken welko ziJ door bevig geschutvuur en door bet werpen van bontoen be schermen Qisteren eloegen de Italianen een Oosteorijkschen aanval af bl Tivol ten O van de atad Ooflteurijkacèe vliegtuigen wierpen talrijke bonsnen op de Marano lagune een vrouw werd gedood en eem k j J Konstantyn Uit Athene wordt gemeld Te Kawalla zgn da Oomitadji s beer en maeater Er heersoht een schrikbewind Veel inwoners namen de wgk naar Thasos waar ze steun vonden Voorts werd gisteren te Saloniki een groota batooging gehouden tot ronwEetoon om en ten einde te proteateeron tegan da besetting vanKawalla a tortan door de Bulgaren Laaos een seer bekend advocaat verwekte een donderend handgaklap Men besloot opnisnw daartegen by den Koning verset aan te taekansn De ouallfap keIi ikheid van O r t e k S c h H a c e d o n 1 Een HavaaLtelegraat uit BalonikI d d 31 Aug meldt Zoo juist heeft zich de Cooauisaia voor Nationale Verdediging in Macedonië gèvonnd op Initiatie van de voornaamste aanvoerders van het leger en de leiders der liberale parüj De comtods beeft de onalbaokelljkbeld geproclameerd van Uriekach Macedonië Dazc verliiarlng iter on Feuilleton ver gereed l ij maakte geen tegouwerpingmi meer ZIJ sdbeen In te zien dat bIJ dezen zonderling elke poging hes van gedachten te doen veranderen vergeels zou zijn Alleen de vraag die baar reeds op de lippen had gexfweefd bracht zQ aarzelend uit ot mijnheer Forst bet toestond dat zi kamer en atelier indien het zich voordeed gedurende aijn alwozlgbtid verhuurde En hij gaf baar het onhoffelijke antwoord Handel geheel naar uw goedvinden juffrouw al verbood Ik bet u dan zoudl u het zaakje toch verhuren maar zorg er voor dat ik bij nHJn teru onst niets van mijn elgendomnmi mta Juffrouw Oberzbnnier bromde zooleta bIJ zi h zelf als onbeaohaamd maar Forst abhonk haar verder geen aandacht neer HIJ zocht zijn acbet en bij elkaar on zl i schiMergerel en bestelde tagm negen uur een droSehke want te half tien verirok de Sneltrein Berlin Rome welken hij na verandering zijner retaroulc wilde nemen van het hoofdMation te Mtlnchon Procie op tijd reed dedroachke voor De koetsier prevelde iets In zijn baard wat Forst niet goed kon venteen Iets wal hem eigenlijk ook buitengewoon weinig intores erde n l dbt een de i dor Dachaoemtraase voor voertuigen gesloten wa en hlJ daarom een kleinen omweg m a maken Het rijtuig bad de slaapkamer om te doen wat fag haar bad verzocht en bet meert noodzakelijke uit latafel ea kleerkast bijeen te pakken ZIJ wist er goed den weg In Wat zijn linnengoed en kleeren Ijetrolt wa Ertch Korrd uiterst gariakkelljk en zonder Juffrouw Oberziininer die reeds sedert nauinden allee voor bemin orde bracht zou hij niet balt klaar zijn gekomen Intuenhen ging Erieb op pad HIJ kwam nog Juist butijd aan de Hank De bureau s werden om zaa uur gesloten het was kwart voor zes toen hij de wachtkanasr bionnnt ng Veel menachen waren er op dat miiklaguur niet pfl werd spoebg geholpen en reedia na tien minuten kon hij zich zijn porteleuttle gevuld nfet Itallaan he bankblijetton naar het centraal fttation begeven om daar de noodige inlirbiingen in te winnen omtrent bet vertrek van den nachttrein Verona VenatitS vla Brenner i Innabruek Neen UJ hield het niet langer In UUnehen uit Hij moest weg hlJ wilde een anderen hemel voor dezen noordelijken van Deoemfcer inrallen want hier drukte hem allea Daar aan hel Strand van de blauwe kHddellandtorfie zee zou het bem gelukken daar 7 on M de kracht vinden die hem bier vcSSrgoed ontzegd Sereen Toen hij na twee uren weer tfaule kwam was Juffrouw OVierzInaner zoo het einde der Nyn denburgerstrasse bereikt In den Lowenbraukeider scheen bot vanavond weer levendig toa te gaan Daar verdrongen de niensicben zdcfa Een biercoltcert of een dergelijke dwaaeheiili dacfat Forst Nu gine bet rijtuig door do ProPtfleeün en reed rocïit do Brlonnerstraase lu en over de KouJgHplatz Helltta ging bet plotseling door het hoofd van Erich Ginds boven In do villa haars vadera zat zij en bad er geen vermoeden van dat hij op dit oo enbllk iim haar om den hoog in de wolken awwveniden prits toch nog Ie verkrijgen Mlliu hcn voor we ken misIKhlen wel voor maanden dn rug toekeerde Toon de droi hke hot hek van de villa SUiIhauer voorbijreed leunde Erich ver nlt het raampje llat wa hem alsol hIJ ikm koetsier moest zeggen weer terug te koeren atsol plotseling onelcbtljare draden hebr aan München deze plaate van zijn z wakte en zijn lijden vasthielden Maar hij beheerachte zich Vooruit uSnk bet In zijn binnenste voorult Mom het eln boe het wil t MiwKCpg MÜf ffij achterom wa het 3jr B4ftowonden fantaalo Of wa bet weriielljkheld Het Scheen h n toe ateof m n boven In do aerate verdieping der villa de gordUnenroonichtlg terzijde schoof Wordt verrolgU kllmaat heeft en dat het hier iu den zomer zouter ophoudeai regent HIJ wtm werketijk woedend op München En daarom hield lUJ vol bij zijn eenmiaal opgevat beeluit niettegenMaaode hij voelde dat juKrouw Ooerainaner zeer goed meende en juiste tegenwerpingen maakte en seida kortaf wilt u voor oSj het allemoodigate aaA kleeren en linnengoed inpakken ik ga nog van avond op reis I Voor Schetsen en Dohitderbenowfigdbeden zorg tk natuurlijk zelf Ik ga nu luar de Bank tm naar het station Als Ik uit de Stad ter igiceer zeg ik precies hoe laat de trffln naar Verona vannalRht vertrekt Juffrouw OberziuJmer zelde geen woord meer Slechts één vraag brandde haar oog op de lippen Hoe lang mijnikeer wel dacht weg te blljren en of zij de katoer en bet atelier gedurende zijn afwesii eld mocht verhuren want er was sleede veel navraag naar haar woning door de jongolloden die de Acadtomie bezochten Zij was betrouwbaar en netjes sdj zette uitneniend koffie en hinderde haar heeren niet a een nvodel kwam en men zich onbeleafmerd aan zijn werk en lijn studie wilde wijden Een medMIJdenoe Uik wierp zij nog op haar jeugdigen huurt r die zeker pl l zou krijgen van zajn haastig besluit Daarna ging zij naar