Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1916

il Dii m ïl liMnnicUiip tHEillliiitliii DIT HET MaOAZIJ VAN H KAVËN8WAAY ZONEN GORXirCSMM Base THEEËN worden afgeleverd in verzegelde p jes van vyf twee en een half en een Neat ons met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaaad Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz WEET © E L Het Saaden Hert zioh thans f gewezen exploitant van HAtel dat de gevesilgc Weste Wagensti aat 92 Rottepdam 8e hnis vanaf de Hoogstraat HOtel Retiaurant HET GOODEN HOOFD Degelgke diners den geheelen dag verkrijgbaar vanaf 0 80 Logies met nitgebreid ontbot vanaf f 1 25 TELEFOoa iwas 30 AinheveUnd S ULSTRA MOONEN Rotterdamscliellriiit Zaiiilbanile Baggepondeppieming DireoteiiPi H OJI8TERMANS Hzn SL ft lotterilaiii MAASIUIDE 66 S iaal adres voot het leveren van grèote kwantums ZAND voor ophooging van Terreinen enz 50 Draagt uw WERKMANSKLEEDING uit DEKLEINE WINST Electrotechnisch Installatie Bureau I LloM I s Adr de Groot Kleiweg 79 or r£ Pi Gouda KAUiMERGEL uit de Groeve St JOZEF te Heer L atnkken en gemalen Koolaupe kalk minstens 90 pCt PRUSOPOAVE PER SPOOR EN PER SCHIP VERSTREKTHET Vepl OopkiintooPw il llllei gelgn ewe St Jox f Gpeningea lloopdephaven Nzi S TELEFOON 73 40 Telegramadres Ealkieriel Pa W J V ZANEN 20 0 Maveil Atelier vjbr Modarne Portret Fotografie tt Abonneert Ü op AGENTEN GEVRAAGD Het Stenografisch Yersllaii van het Veriianilelile in den Gemeenlepaad wan Goiida Bevat ALLE bij den Baad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discutsies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg voomitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BBItlEMAN i Zi Harkt 31 eollDA DAMES Het adres ooi lessen in i Kantmaken FiUgrainwerk 14 Mej TIE EMA FLUWEELEN SINGEL 14 MUaHTHMCH aiMTIS Piaao en Oroelhanilel U ÏIII DEN HAAG Wagenstraat 115 Telef 823 beriohten da ontvangst van een lirffliie eoUectie Piano s en Orgels in diverse houtsoorten en prijzen van af f 125 voorradig aamakke jke betalingsconditie in overleg met den kooper franco levering met garantie Reiskosten bg eveutneele koop worden vergoed 30 Zeer mooie soBede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels ScbUderyen TheetafeIs Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerMbedstellen Kapokmatrassen Slmpliomermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rligbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 S lkast f20 Stiiltalel f 9 60 Splegds f 5 60 f 7 50 enz 20 SUnimifttt itniliiliuillleStldibit Retterdani ProBi toriJ MA RKT 6 Sanatogen Cresco S H VAN LOON Mdspsii ïlns m MeMi is Kramiue Hang 74 ROTTERDAM P VISSER Zeer mooie soHede Meubelen 2 Crapeauds ronde armen 4 rugbeUeede St latOelen 1 Tafel f 55 Verder TheetafeH 10 Loeren Fauteails f 7 50 Kasten 117 50 gOSdkoope Stoelen vanaf 113 de zes stuks Vouwstoelen vanaf f 3 50 open Theetafels 14 25 Schuiftafels f 13 50 20 u WOLFF C TaShDAbTsSpTEMBER a 8 OPENING VAN HET NIEUW INGERICHTE MAOAZUN VAN THOmjIS ft STRUUCK Botepsloot 14 II ReMpdam Uitgebreidei keuze ia SnieiieiiiiidsselappeD ii feikeiiliiiiioolUeD teiren concurreerende Driizen 30 tegen concurreerende prezen 0ERPO5T 5IBARe Bestel thqns Uw DRUKWERKEN want de prijzen yan papier en enveloppen blijven stijgen == DOE UW VOORDEEL == Wij leveren U keurij uitgevoerd werk tot billijken prijs Drukkerii A Brinkman Zoon Mnii oflioUijlie FÉiÉeii jemGjilliillloriiierfeiir opaERicHT tra Voedert uw Vee met de nutverfi munra LIJNZAAÜROERE merk 3TER en W L Vgi en SOYABDOMEMK0EKEM merii W L Adverteert in dit Blad ElectriBohe Dndtker A BSJNEHAN ZOON Gonda nitanntesde door hoog eiwit en Te ebalte an groote voedingswaarde BereIHploma PaHi 1900 Seaen OouOen Medaille fiOllCIIEiieiHUIT ZATEBpAG 2 SEPT i9l6 Tweede Blad De Ooriog OVERZICHT U u e iw E n 1 e H o n g a r y e i e t o t a n I NMtegemttaaade van bet begin ii den Kuiopeeecbe ooriüf Hoe aieaili zich gw ai maakte om an r tcud ilieel te osiwii oiettAgen taande in de lafttete maanden di tó k bleek 4at een goedig in njp vlct te wachten js toch de ooiiouavèrklaring aan üostenrijlt nog aU e n feiKterMag uit een heideren e nW gekomen Veel ilnlAie er op dat Eoen eni6 zoo lang mogelijk tracStte munt te tflaau uit den toestand Het blee leveoemWdelen afln de Centrales leveren terwlj bel muidtie van de Geallieerden kreeg het sloot nog ontraefen ai voor de toekomst en Meld middderwJil besprekingen nM denijlr litairen attaché vsn Kusland Wel nlnnqer 0 b k lif worden onder welken druk dit land heeft gestaftn eu hoe e Jijn is geireeet die gevolgd werdl NatunilIJk Idjn de Centralen woe den H ben zlJ zich indtertl d op zeer nAerpete lo tü legen Italië uitgelaten ïat zoo Snood t bondgenoot hsp in den steek liet thaim worden de fiolen fks toom over HoemenlB iiitg Btart Vooral in Hongarije geeft men Juldbeel zijn nii oegen te kennen Hefgeen te begrijpen W dit land dbt tot nog toe h mee t de dupe i van dion oorlog kri t er oen krachHgen vijand bij Het zal een nadeel zijn iir dubbden zin de ItrrenAnSdkMen leveirantie houdt op en een gethiefaten aanwas van den vijand ie er bi gekomen De bladen der Geallieerden zeggen het onom wanden dat net de berflMing die Roemenië namt het program der economi oonJerentle W volvoen Militair is BoeDi ni eeln met te on denAitiatten kracht Het beschikt onmiddellijk ovw een leger van een klein h n millloen enldhten en het Is niet flieeht vooriten van nninitle Rdedti düidej deed het zijn aanvalIM Op de kaarten Vindt men den Roo te Torenpas ten Znltten van Herman tadt aangiflgeven niet bezuiden BraFl o ol Kronstadt Voort zon een BoeineenMch let errkorpi oo eilJk van Bii rltz de Hongaaraehe grena over gerukt en op een Oe enrljkdbhe krUgumiaohl gestooten ilJn Die stad ligt bij het punt waar d Boekowlna Zevenburgen en Roemenië tezamen komen De soldlaten uit dit land zullen daarbij van den Borgo paa en verder waarschijnlijk van het rivierdal gebruik malken hetg en In dat van Je Szam uitloopt Behalve de genoenwJe vindt men nog lange de grenS van Sevenburgen de Torz hurgor Ton en CMtosi paislBen Aangegeven InmIiddelH isl re epn RuSSWch leger Roemenië ingerukt om naar Bul garije op te trAkken In Athene heeft de besliBBIng n van Roemenia zeer veel opzien gebaard Be gebeele drleksehe gren aldus i eld Havaa bespreekt het besluit van de regeering te BoökitfeBt betBeen ze een t n nig als een verbij FErHiLETON Jlvondldokj door PHBD C BUJElfl De avondteon scheen op het kleine kerkje en overtoog het torcnhaaalje met een gulden gloed dïit het h goud opglansde vanaf de hooge toren waarvan slechts de spits nog beschenen werd om hef fel gouden haantic tot een rood gouden voetstuk te dienon en van uit dema roode lucht waarin ten Westen de avondeter reeds prijkte Voor het geedoten raam van het hui ie aan de overzijde zat een oud dame met een vrlendöijl doch was bleek gelaat en keek naar dO schoonheid e de ondergaande zon kwistig verspreidde en scheen Ie wachten op lete dat van uit de kerk aan de overzijde moest komen En zachtjei ruischen vanal toren die thans reeds geheel donker werd de eerste tonen van een eenvotdlg doch schoon klokkenspel Haar gebeele lange leven sinds zij als bruid het huisde waarin zij than woonde was binnen getreden had de lieve oude dame om tdeaen tijd voor bet venster gezeten kijkend naar de stralen van de ondergaande zon en luisterend naar het avondklokje oat jaar In jaar nlt eiken Zondagavond zoo vredig luidde Met weemoed dacht zij terug a n de tijaen wafrin dat klokje enwhet sein waS voor haren geliefden man om zich ter kerke te begeven teneinde zijn plicht als predikant van f erródfen lag vaar de LMutacbe zaak tbenllouwt Oiialhankelijke bladen vergelijken het door acht van de door iiratiaaa gevoerde politiek met dat jdei veracbilleode kabinettan die aiuds rVeniZbloS val te Athene achtereenvolgen op het kuesen kwamen In Ikj ingien die den Dutechwe effii goed hart toedragen kam men zich zijn lonbMetteBte niet ontveiiuea Terwtjl aldius lop den Balkan het heksenvuur weer eem Olnk oplaait ls er ao een oorlog erklanng voar jdeu dag gekonwo ItaliS en Duilsdlilaad fitfjn nu oUicaeel in oorlog Tot nog toe geschiedde het Atechts oUticletw maar sedert Italië deel neemt laan den strijd bij tialottdtl is detoeiatand van oorlog delinitiéf gewor den Voor dea teitetaiken hMxMaod beteeIJkent d tee nieuwe oorio Aneiklanng In ons vorig ovemicht bespraken wij de oppositie in het Hongaarsctie parlement Alles duidde er op dat deoe zoo goed als besworen was Wel verre daarvan stak dj in de A ergaderlngen die verleden week wor den gdionden hét hoofd weer dlreigend op Eén en twintig interpellaties z gehouden waarbij de stemifliing verre van Sehitterend was Het dipiomatieke gekonkel werd op zeer scherpe wijze gecntiSeerd Speciaal tea aa zi n vaal de houding der regeering tegenover Itah waiS men heel rteeht te ajireken Graal Karolyi d leader der nieuwe oppositiepartij beeft een fette rede gehouden omdat hij een nauwere aaAsluiting van Hionjfarlje bij de mlddenBuro pee he mogendtietjen voor het Koninkrijk niel wecuKbelilk ebt n naar llongarije S volledige onafhankelijkheid streeft Hij laakte ten zeerate hot oHenaief der mönjarchie in Trentino dat tot ded terugslag leidde en het Italiaan fae offensieÏF aan deXSon zo meer kans van Slagien bood Uoor dit overhaaste offemlef had de monarchie van het RusBji e front troepen moeten onttrekken hetgeen den ongninMIgten militairen toestand van thans in de hand gewerkt herft Tisza verzektTde d t het offensle In jTrentino indfen het gelslaagd ware van groot politiek b ng had kunnen zijn men denke MeditB aan een OoutennJkSehen opmairseh in de vlakte van Veneti doch dat hot eOn vol fltrekt militaire aangelegenheid waé Het is met den S 4ioonen blnnenilandaï hen vrede in Hongarije gedaan Het vblk IS alles behalve gediend van de germanophieie politiek der regeering en het Ie hert slecht te spreken over de wtjBS waarop DultsohIMI voev zijn bondgenoot zor Terwijl de aandacht weer eew geheet op Roemeni ie gevestigld gaat de Strijd aan alle fronten ongestoord door In het westen i er een toestand van evenwicht in het oosten aehijnt het offensief dor Rueten tot slaan geferacht te zijn do Italianen heAiben een klein voordeel behaald op den Balkan trokken de Bulgaren verder In e etad Kawalla bevindt zieb een GriekSohe bezetting ijdie tot du ver nog niet tot vertrekken i geA mtoKer Wellicht dat de Bnlgaj en niet voorneniens Jn de jalad te bezetten hetzij omdeGriekische gevoeI niet al te zeer te kwet en hetzi om dat de stad van tde AegedSehe Zee kan worden beschoten en zij $ üM niet veilig zijn Dit laaiBte ig waarschilnlljk de voornamiWIo r d i Dow het vorder opdringen op en linkervleugel pogen dj dus het front der Geallieerijilen van uit de flank te bedreigen dal dorpje te vervuilen En zij dacht aan de tijden dat zij hem vergwieHeiid naar bare plaSs ilbegaf aL Uj den kansel beklom cAn te hoor n oaar 4ljn stem die de menigte zoo wist te boeleD £ n dacht aan zijn woorden lUe zoowel haar als de andere ksikbe rzoekers troost en opbeuring badden verscbalt O welk een gelukkigen ti d had zij als de ecb eaoote van den algemeen geliefdem en geerden predikaat beleeifd Vooral toen hen een zoon geboren was op wien al bun hoop gevestigd wais Die zoon had bun hoop niet teleurgeateldi en was een geacht en rechtschapen man gsworolen doch vele jaren geleden waö hij naar Amerika vertrokken en sleobi door zijn brieven vernam zij hoe hij als z4a vader algemeen geacht en bemind werd door allen die roet hem in aanraking kwAmom Hoe eervol de positie ook wa die den on zoo ver weg ten deel was gevallen hoe gelukkig hij ook leefde aan de zijde van de vrouw die hij aldaar lief gekregen had en getrouwd toch bleet de verre aiatand tu cben hem en zijn oudere als een Schaduw over hun wederSlidMA geluk hangen Kalm n omverwaeht aa de oude predikant gestorven zonder dat het ziekbed zijn naderend einde bad aangekondigd en toen de zoon in z ne g oorteplaa s terugkwam was zijne vader reeds lang begraven Tasnaen met zijn moeder treurde b4 over dit veriiag doch al De GealUeerden hebbon echter hun boofdtaiacht nog met ingezet daar bet BulgaarScbe slalbericht slechts van gevechten met de Eugielsche cavalerie leiding maakt Op den rechtervleugel hebben do Sesrviërs eenige teflenaanvalleu gedaan op de vooruitgeschoven BulgaaKfche pos ten Voorlbopig dienen wi de ontwikkeling af te wa iite WeHicht heelt Roemenië nu Indtrect op dit punt ook Invloed UU de latere benshten blijkt dalIdit inderdaad het gwal is I Au tiet Westellk Front Het Fransche èomnmsiqu van 1 B ft luidt Aan het Sumure ïront heoreohte levendigheid der FrauMie artillerie M EbtréeS en Soryeaourt Tusschsn i Oise en de Aiane voerden wij een overhoed cfae beweging tegen een Duittmhe lüop raiaf vöér Noeuvron uit Wij brachten gevangenen mee terug In bet boseh van Aprémont mislukte een aanval door de DuiitScbera op beperkte Schaial bij CSloixSt Jean beproefd BeooflUea het Bods Ie Pre tre veiBÖkte het Franfeche Spervuur een overroirtpeling die de Duitsehers op touw hsMm g fee f In weerwil van iwi mist en den bewtnfcteu hemel aan nw groote deel van het front waM fc Fnansehe vliegenier bi zo saef Aan het Somknibiront zqn vier Duitache toestellen on ag glëïattgd Een ofear van it de ossild WIJtN nabtiheiè bè choten viel bij Malencourt te pletter Öif is de achtölê machine der Duitstehers dü tol nu t door adjudagt Dormo tot dalen werd gebraiit t s drie andere toestellen kwamen neer ten Z O van Péronne ten fJ O van guippes en U Rixftebourg aan de Oise Het eer viel emlatig getroffen in Daitstthe linie bet tweede ntoest laadsa vQI Franeeh afweergewhut het geraakt had het derde wegaiS gebrek a n don nnotor Van de bcAde laatste geraakten de m ttenden in onze gevangenschap Aan bet Ooste k Front Het Ru BiScfae comWuniquévan 1 Styt luidt Tx oBfl bet bombardsuaeiit vaneen atelUug bij het dorp Ijdioe ten Z 0 van Baranowil ii ferd de divLie con aandant gon aal Nitikin door een kogel m het oofd gedood Ten Z van het WjygonoSkojemeeïten Z van het Oehinski kanaal Schobthet Rusisi i e gesrtiut een togtuts neer dat na landing IKlWiii Mdevnurlintee onder vuur WcrtSgilnomenlen vertaandlde i Ia de richting van Wladimir WolynSki bil Lokatsgin en Swiniaeohl zijn verbitterde geve ten aaa den gang de bonc geno t tt doen verwoedde aanvallen Ten W van Nowo Alemnitej is eveneens de strijd aan den gang G durendte het gevecht vlogen vliegtuigen der bon enooten boven de RusjSiaohe limes e i dedlen steedB verkenningen De RuaisiBChe vlieger de onderofficier der kozakken PhlUppol virf met n waamesser de onderofficier Ohrloktle een vliegtuig aan dat een gilijvlucht maakte eb plotse llng viel Bij Galltaje in dO bunt van het dorp Horoianka wordt met vesbtttering eTo tan In de Kaopatben maakten de Ru sen zich bij den Tomoaüc beig meester van eeti heele reeks hoogten BIJ Dorna Wajra maakten dO Kus sen eenige vorderingen In het Westen spoedig riepen zijn plichten hem elde bij lijo vrouw en kind eu in zijn betrekking en de weduwe moest zijn troost verder ontberen Hij behoorde than den levenden toe DU alles waa thans reeds eenige jaren gleden en de wedue gevoelde haar eenzaamheid hoe langer hoe sterker en ofschoon aHe dorpelingen hun be t deden om de vrouw hunner vroegere leeraar zooveel mogelijk van diem te alJB voelde de weduwe vooral in den UaMtea tijd Iets akr behoorde oU den levenden niet langer meer toe Zij verlantgde naar haren mail tei 4 nji De zoon die Je gemoedBBtenHnlng van Hjn moeder uit hare brieven bemerkt had besjoot weer eens verlof te vragen en een poosje in hars nabijheid door te brengen Hij meende dat zij zich met haar kind bij zich biet meer zoo eenzaam zoi gevoelen en veertien dagen geleden we hij aangekomen In het eerst sdieen zij op te Ie ven doch ha r zoon bemerkte alras dal die opleving eloohtS kort zou duren en dat rijn moeder naar betere gewesten verlangde Het laatste avondrood verdween en één voor één begonnen de talrijke sterren te flonkeren Nog zat de weduwe peinzend bij bet raam toen haar zoon een flinke man met een prettig uiterlijk de kamer inkwam en zijn ATttfn om zijn moeder S hals sloeg Kom moeSertje zelde hij wat zit ü daar waer te pdneen Ze Schrok op en keerde zich om Gerard wat ga Je tooh op je va Op 31 AugiuStus hebben de Kussen Hu de streken waar gevechten wer ien geleverd tn het geheel 289 ofNficieren en Id öOl man onder wie 00 Duürschers gevangen genomen li kanonnen 55 maohlnegcfweren en 7 bommenwerpers buitgemaakt De Oostenriyiers in Oalici wankelen Het OoStenrijksche comurainiqué van 1 Sept luidt Op het Hongaarsche front bij Orrova en de Hercules werd de vijand ook gisteren afgeslaigen ËlderS kwam bH nergens tot eenis zinS ernstige Ijgev echten Na l Szeloen en Septi Ibzent Ojyorgy werdiea in overeen MeaianiiS met den algemecnen toeiBtand reed eergisteren ontruimd In de Boekowina en OosMjalicie gingen de Russen weder tot denaanvad over In de Karpaten en bij StaniSlau werden ze overal geëerd Benoorden de Dniester In den hoek waar de Zlota 14pa uitmondt bejsloeg het aanvarfront een breedte van K M Noordelj van Mariampol en bij Zwalaw gingen alle b ormin en te niet Bij Horozanka werden onze linies tot voorbij dieze plaats achterwaarts gedrongen Bij tZborow kwam een aanval door de 1 Russen met klem ondternoman door teen tegenaanval tot aan nadat er eemg pl tselijk succes mee wa beIhaald Het leger v n Boeifm Erroolli verI ijdelde een voorwaairtA he beweging libij Bereietriki De vijand drong op eenige plaatsen in de linies vaA kojtonel eneraal Tor ty nsky S troepen ijDuits be troepen verdreven hem weer daaruit waarbij hij twee oHIcieren en Mfl man aV ig angenen moest afstaan ZuldIweStelijk van Eadzowka iffiWlukte pen poging der RuaiSen om 01 ee slag toe te brengien 9B Aaw het ItaUaansche Frant Het OoStenrlJksche oonsnuniqué van 1 Sept luidt In het kustgebied besohobt de Italiaane he artillerie verschillende sectoren van ons front tualychen d b Monte Santo en Meare van tijd tot tijd met kracht Bezuiden Sallano m ten Westen van Sokvlcza greep de vijandelijke l infanterle ons aan Om vuur dreef den tegenstander weldra overal terug Aan het Zuidoostelijk front gellschiedde niets van belong Op den Belfcmi Turkse vertdaart den oorlog an RiMDicnU j Blijkens een officieel bericht uit B iKoaStantinopsl heeitdeTurksche Regeering aan Roemenië den oorlog verklaard BuIgarQe verklaart den ooriog i Uit S o f 1 d wordt d d 1 Sept gotseind Hedenmtongen 10 uur is do Ifoorlog aan Roemenie verklaard t e oorlogHvwktartng werd te Soffla met geestdrift ontvangen J De toMtaod In Griekenland p De koning afgetreden i ÜU Salonikl wiortt d d 80 jAug genwtd Uit Athene warden sensalioneele maar nist bevestigde beriohten ontvangen Koning Constantijn zo afigetreden aijn aimis blijft premier roet steun van Venezuelos De alge ineene mobllisatiQ zon opnieuw zijn gelast der gelijken nep zie uit Je krijgt precies dezelfde gitaalstrekken Na moeder al ik dan maar wat van zijn karakter ook heb Goddank wel jongen daarover heb ik niet te klagen Welaan moeder zorg aan maar dat Je gauw weer flink wordt dan begeef Je nog plezier aan mij Och klndllel antwoordde zij Ik fjben werkelijk boel gelukkig met Jouw ra ar toch Ik weel niet ik heb niei 90ovcel reebt meer op je Je hebt nu U een h is p zin en je moet daar weer naar terug keeren En als Je dan weer zoover weg bmt zal ik me weer zoo esnzaatm vo en zoo eenz aaii $ Och jongen ik miS je vader w o Maar moeder I Neen henrieh Jongen het is niet om je te beèfosven maar Ik nü ik jou weer geUen he gelukkigen bloeiend lui ben Ik geftieei tevreden gesteld en heb ik feitelijk met deze w r id afgedaan Het i me af en toe als ik het avondklokie van de kerk hoor net te moede als zat je vader weer voor het h ttisorgel dtoar in dien hoek zaoh eS te Speisn enta wachten tot het tijd ward om naar de kerk te gaan Hot zou n dan ook niets verwonderen wanneer ik hem dan als van oudtr zou hooren vrtigai Ben je klaar Llze en dat Ik hebv dan weer zou antwoorden Ik koin Bgtiert Gerard antwoordde niet doch gal zl n moodM een koS Hij begreep volkomen wat zij bedoelde Het garnizo en v n Salonikl geelt ad oh over Een Reuteivtelegraan d d 1 Sept uit S a 1 o n i k i nddt Bedenochteod oassingelden gemlarmeS en nationale vriJwlUlgerB de kazernes inde stad waarvan het garnizoen geweigerd Jjod met hen samen te wen ken zij smeden de waterleiding af en beletten den aanvoer van levettslmlddelen Tegen vier uur trachtte een zestigtal soldaten nlt te breken om levensmiddelen te halen er werden scjioten gewisseld en de troep moeSt naar de kazerne terug IVee soldaten en een gendarme werden geotaod twee vnjwillfeers gewondi Generaal Sarrail belette verder bloedlvargieten Het garnizoen nam zijn beuaddeljog aan en gaf zich aan de FranSpl over Op ale volgende voorwaarde De troepen zullen ontwapend worden en in het kamp van Zeitnullk buiten de stad woirdlBn getntemeerd de of ficleren behouden hun degen en geven hun eerewoord met revolutlonnairen geen genwene zaak te zullen maken De kazernes worden voorloopig door Fransche troepen bezet De bezetting van het tort van Klein Karaboeroeni werd ook omsingeld en gal zich dadelijk over na de overgave van de troepen te Salonikl Men verwacht dat het revolutjennaire condté het bestuur over dit daol van Macedonië zal aanvaarden i I Oemcngd Ooriogsniemrs De chef an den Bolgaarschen èl L Naar uit S 1 o n j k i gemeld wordt h de ohsf van den Bnlgaarsohwti Generalen SUf Sohostow aan bliniirj darm ontsteking ovatladen 5S BlnLga ep laaac Xfit dé Ubarala Unie Op 30 Septambar zal naar Ds Vaderlander meldt te Amsterdam een buitengewone vergadering vu de Liberale Üiiia gehouden woldan ter badisoosaiaeang van het Kagaaiingivooratel in zska art 192 dar Qrandwat Ipleidera zollan daarbij ijjn Prof dr B D Eardmana eo mr Th H De Ueastar Hat voorstal van bat hooidbestanr ten opziobta v B ut 192 is baliohaamd in da volgende motie De Liberale Urne in bait ggew uia vergadering bgeen te Amsterdam op 30 Sept 1916 gehoord da discnsiias Il in aanmarkiaK aemenda d groote 4telaBgeii welke voor het Nadedaods a volk betrokken Kgn bg het tot tand komen van de voorgastald gioudwetfbarzianiDg in aanmerking namande dat da financieale gelijkstelling van openbaar en b zondar onderwas aannemelijk moat orden geacht en dat de belangen van de openbare school genoegzaam kunnen worden beschermd op voorwaarde dat de regeling bij da wet ter oitwarkiag vaa h t voorgaatalde io art 192 vooraian op doeltreflanda wigsa gawhiadt opraakt bui wanaoh uit dat hat voorgaa Ida art 192 worda aangauomsB en spreekt tevens als hare maaning uit dat alle vrgzinuigen at van doordrongen behooren ta zijn dat het belaag van ds o abara sohool aisoht dat da aitwarkiug van dat artikel geaohiade ia dao gaast van daondarwjjavaarataUm der Staatsoommisaie Precies een week Jater zat de weduwe Weer voor het raam on stond Oeralrd naast baar te Rijken B ér het laatste zonnflgond Gerard ziHc ze ik heb in zèè lang het oi el njet gehoord probe jij er eens op te Spelen Zonder te antwoorden begaf Qe rord zich naar het oude hulaorgel en atoeg Instinctmatig de eerste aocoorden aan van de heilige Melodie die zijn vader zoo vaak Speelde Met een gelukkige glimdach leunde de weduwe achterover en genoot niet ge sloten oogei van de herinneringen die de tonen van het inj trunilent bij haar o wekte Weemoedig keek Gerard haar aan dooh spoelde weer door terwijl hlJ bedtucht hoe spoedig hij haar weOr mosLt aohlOTlaten eera aom en doelloos Werktuigelijk Spei ldehir door tot de melodie ten einde was Toen stond hij op en ging weer terug naar zijn mnedkn die in de leunstoel nog steed I met gaeloteu oogen achtarover geleund zat met een gllndaeb op het gelaat Ik kom Egbert zelde ze zacht enze glngl Moe r tartet Ge 4i bêai Sf moe der Doch si verroerdie zich niet Een Hemelieche gllmjach verheloierde haar gelaat terwi ze kalm Insliep In de armen van haar zoon vooreeuwig iBuiten n iSchte vanaf de kerktorenzacht het avondklokje dat haar geroepen had