Goudsche Courant, donderdag 7 september 1916

P 0 rf ts toan dr B jl r bS Wriun dsae SB ër Bl óSrtfelljk Minister ft durVea Jueu WaiU Ue Kdiuu V goefl naa van de polUielc die hi tevend hast Ala lenwml oTCr de polUiek veiu tat te apieken dan moet bij oiattr niuir imjn nnm erB ga n en iiiGoitotóiu met bij mij aankomml heeft de Koning eieo0 ondubb0lziDmg g 2 gd In het algeuueea moet mea toegeven dat de Koniag het tegeodeel van pro Duitwkr bt 11 epreekt ver de vrijheid tui het Eugelüthe leven zijn hefdv voor Engeilaiche geaeiUgt d MB bewoodeniig voor de opeu Dare aeholen en met rreogde deokf hij terug aan aja jaariljkecb incognito bezoek eau ItngelBiiid lijen Duittfch bericht loeldt daarentegen weer dftt de Koning tot des Uuitxchen gawnt gezegd zou hebben fireng mijn ager d 1 Keizer Wilhelm over dat ik liever van d troon ai zai zien dan tegen hen in het rtrijdperk treden Wat zich daar In Unek ilattd tegenwoordig achter de schennen a£a eelt zal wel lang in het duiater blijven In llncselaod gelooU men eta van n Koninga vlnAt naar LariiWa want de wereld kent hem ala een man van erkenden perauonlijken moed die de moeilijkheden oodW de oogen durft zien en er niet voor wegloopt Kn er la ook een raden voor liêm om tot een dergelijke daad over te gaan want hoewel hij zoo meeat Dhen in Engeland Jn vodk gednirenüe de laatste 18 maamden verkeerd geleid heelt deed b dU in de hdlige overtuiging de belangen van zijn volk te bevorderen De Koning ataat nog teed op eden voet met volk en leger Maar wMr zit de Koninu op hM oogenbllk De correapoodent van de l imee In Athene weet te meldten dat volgede een ter plaatse veirepr d bulletin de Koning het bed houden moet en d t zijn teniporatuur atijgendle U Eéi Ooatenrijiach telegrai van 2 September weet het aftreden van Zijje M icBtoit te melden o m de govolgoh van ècn geweldigen druk der üeoflieerd n denk aan d vloot in den Piracuö een tweede onbetwlatbaje uchendlng van de neutraliteit no 1 woa Saloniki niet mteer te beleven Van Engelacbe zijde hoopt men van ganachor harte voor het belaiffi van Grlekenl nd op een varzoeniiw tuatehen Koning Ki natatatljn en Vf nlzeloa Deze twee miannen hebbe vroeger uitatékend abm igewerkt e i kunnen hst atelllg nu nog Dan zcéi de wereld aan houwen een Vorft en een Minister een soldaat en ei ataatamun hun kraehten vereenigi de om het Grieksbhe volk uit toe and an ondroagll avernederii op te beuren door een nieuiwei oorlog nieuw bloedvergieten Wèt zal Qrlekenland a toekomBtlg lot teven dat van zijn vorSl zijn De fouten van den Daitwhen generalen ataf j Een HaTos telegrom nit Svi Yo c aan de Tel meldt d d 6 Sept Naar aanleiding Tan het in ongenade vallen Tan Ton Falkenhayn somt de Qlobe de Tier TO ynaamite foote die de Dnitiohe generale ataf linda het begin Tan den oorlog gemaaltt heeft op De eerate font aohr ft bit blad werd gemaakt bg den alag aan de Mame De Doitaohe generaala erken meohaniach Tolgens Taatgtroeste principes en zö werden Tetslagen door net initiatief en aanpairittgiTermogen Tan de Franiohe generaals De tweede font is dat men het Belgische leger uit Antwerpen heelt laten ontsnappen De derde font werd gemaakt gadncende den wedloaf naar de zee V die op den aUg aan de Mame volgde De Tierde font was tenslotte Ae aanval op Verdan De gOlobe besluit met te zeggen dat indien Duitsohland OTerwonnen wordt het dit niet oitsltiitend moit wyten aan de betera hulpbronnen Tiai den T and QrootTorst Kikolaj beTelhebber tegen de Balgaten Volgens de Rnssisohe bladen zal grootvorst Nikolai benoemd worden tot opperbevelhebber van het Soi isohe Balkanlager dat tegen de Balgaren zal strgden De bladen meldoB dat de benoeming ie er oogenblik ie wachten ia S Ixxxxegxla i d Voonitter Eente Kamer B Kon Beslnit ia benoemd tot Toonitter Tan de Eerste Kamer dor Staten Qeneraal gedurende de zitting die zal aauTangen op den derden Dinadag in September 1916 J J Q baron Van Voont tot Vootat lid Tan die Kamer Proléasoraten te Qent De Tel Terneemt dat aan dek heer dr E F Kossmann leeraar aan het gymaaiam te s GraTenhage en lector Toor de Doitaohe taal enletteiv wr kunde aan de Leidiche SwigeMihool door da Dniteeh gearing fO feasoraat te Gent is aangeboden Vermoedeljk sal Sf heer OMinan ket aannemen V dgens hetedUe blad wordt de hear André JoUiw piciMNC in de Kuiutgeechiadeail aan de TIaamMdie HoogeKhool Ooilogswioitbelaatiag Naar het U D verneemt al de oorlogiwinltbelMtiag n 400 millioen gulden opbrengen De invoer van bevroren vleeéoh Mr 1 J v Ueeuwen veWigt la inén üiftvoeir de aandacht p de factoreui welke na den oorlog oen invoer van bevroren vleesoh ten on ut zullen prikkelen Ëeu voornaipe oorzaak welke hier den afzet van hot Argentijn h vle Bch in d n wc g stond wa d t het goedkoope paardenvleeach aW volksvoedael een ruime aftrek had Terwijl in 191S lau nog geen A milUoen K U ArgenUjnaèh vleaooh w d gaira porteerd bedroeg den uitvoer van jachtpaarden uit Engeland jaarlijka 18 20 duizend stuks een slalcUgewicht van omlstreeka 7 rolllioenK G vertegenwoordigende Deze oudeEngelalche paarden vormden het groot ate contingent van de paarden welke hier ter alachtliank gingen Met het uitbr en van den oorlog ia echterde uitvoer van alle paarden nit Ei geland verboden Men aohijnt uu aah de overaijde van het Kanaal waar men vroegw algomeen paardenvleesdi al voedaet verameadde dit vleesch te hebben leeren waardeeren zoodat daar in het eigeji land een afzetgebied voor de oudto paarden 1 gevonden Waar de afkeer in Ingeland van paardenvleeöeh vrijwel geheel op vooroordeel berustte ia hetniet aan te n dat men er i den oorlog dto steaak van zal verliezen Te Verwachten ia dan ook dat de uitvoer van oud paardeb naar onA ladd zijn vroegere beteekeni niM zal herkrijgen Ten onzent zal dan echter de b hoefte aan goedkoop vloeach te atefker worden g ivoeld en zal al e aai leiding bestaan on den Invoer vah bevroren vleejeh met kracht ter hand te nemen De overheid zat dan eeh praktia en zin heblien te toonei bij het herzien d belemtaierende keéringtalvooreiohriften Het merkivaariMge ia in d en dtet men zich vo irbevroren vlee angWvallig vaalboudt aan d n eisbh dat dit op iswijze van verèdh vleeabh moet woeden giskeurd terwijl men deWplWheyi niet atelt voor do groote ho v lhélen spek en andecr gecon rve iV v1ee k h dat voornamelijk iilt NoorfAmerika wordt aangevoerd 1 In F rankrijk la nWn door den ooilog tot nveer praktla c e opvattingen gekomen en aohljnt DMa de belen merende keuringaelschen te hebb laten vallen Men heeft er blijkbaar ingeeien dat waar do ongeveer 600 0100 ton bevroren vleeBch jaarlijks in Engeland Ingevoerd aldaar zonder w hade vodn de volkaigezondheid werd genuttigd de Franse magen waarAshijnlijk hetzelfde kunnen vdrdragien De Scheepvaart en de Oorlog Het BS BieTanlz Abbey gaconke HetEni che sa RioTanlz Abbey Zaterdag van Rotterdam naai Huil vertrokken is zooals reeds kort gameid Zondagmiddag 2 uur onder de Engelsohe kast gezonken Het sa Rievaulx Abby voer in den geregelden dienst Rotterdam Hall waa 1166 brnto en 614 netto tons groot in 1908 gebouwd en bahoorde aoo de Hnll Netherlands S S Co Lid te Hull De Maaab verneemt nog dat bat sa Rievauls Abbey tege k met de aa Maacotte en Grenadier Zaterdagavond van Hoek van Holland naar Eneeland waa vertrokken u t aan de Engehohe kust tgn de schepen geoonvoyeerd door Engélaohe oorlogsohepen Toen dese hetoonvooi Terlaten hadden aohgnt TanDnitaobe oorlogaaohepen de aanTal te a s bagonnen De lading van de RieTanlz Abbey beatond Toomamelgk uit margarine De waarde Ton de Uasootte en BiaTaulz Abbey inoluaiet die dor ladingen wordt geaohat op 3 ii 4 millioen gnlden Het grootste gedeelte daarran u in Engeland gedekt Over het lol der opvarenden Teikeert men nog steeds m het oniekere Op de RieTaaht Abbey waren Tersoheidene pasaagiera op de Hasootte Toeren eenige Hollanden Uet apanning worden nadere berichten ingawadit Op het licht cblp Schouwenbank Een correspondent van de Tel te Vlislaingen chrijft Vertel toch eens goed hoe prachtig wij op t licht ohlp ËMiou wenbank ontvangen zijn t zoo druk t1 f § arend p JtJi fe Welk een heeirlijke rol hebben ze tijden dezen vreeaelijken oorlogMed verviir l de llcblsieli ea NoonMiinder en Mionwenbank Over M Noord Hinddr hebben we hle reed uitvoerig geopnkeb Onlaagi ontmoette ik den geiag voerder Tjn Schouwenbank HIJ waa aan wal geweest echter niettogewone Toeantie nu gstijfc iu Tredeat tijd maar ató ofMcier der idarine bij de knetwaeht Hij ng naar J eenzaioen poat In de Noowfcoe terug Het leven van de bemanning daar ia hetzelfde als op da Noord Hinder gHijk ik het reed heai kreet In dteen tijd heelt om et echter nog al afwUMling maar geen aangename t Gebeurt mieermalen dat t esduit ovea die zee relt en de gradaten an oen onitrek hullen en dan zet de bemanning EngelMie en Duitache tprpedobooten in actie Nu en d n duikt een onderzeetk bij bet Uchtacbip ep tlijneB dinjven in de nabijheid De n nen bieden t graotale gevaar 1 er veel telgen te doen Kunt ge uw ridiip beschermen vroeg ikaan den tzAgivoerder 3eatch0rmen neen Men heett wel aan aJweemetten gedadht maarde zioe zou ze toch vertireken en meevoeren Wij probeeren nogaJdikwljla met een g w er een mijn totzinken te brengen Kaken we ze opt juiijte punt wal mloeilijk i dan ontploft ze Maar ze kwetsen ook voldoende dJan zinkt ze toch t Is ook meaigimlaal gebeani d t men met boomen of riemen de mijnen uit de ofufdMIiJke nabijheid van t lichtschlp verwijderde Neen t itf niet aangienaam op de Schouwenjbank of de Noord Hlnder ter ruste t gaan met de gedachte dat er een miijn tegen t vaartuig ontploffen kan Men denkt en slpreekt te weinig over het gevaftr van neutralen die ook hun leiven wagen n t plichtBt evoel Schouwenbank i een baken op zee veel meer nog nu dan in gewonen tijd Mijnen drijven rond g aren dreigen en Irouw blijft t dohip er liggen al aaawijzing voor de koopvaerdenf dia toch ook hun weiic moeten voorltelten en ï aivond straatt Ie lantaarn het veilig licht uit bij mist waaraofauwt de huilende i enej Vreeaelijke tegenstelling tusaphen dette mna tregelen van veülg eid van men hen en vaortuj gert en dothelsche werktuigen o zettelijk uit iatrooid om boden levens te vornieiigen I Maaj SchoMwenbank i ook een bi i9ti voor aiwe hipbreukeiingen Oilaim tulgd n Scandinaviskibe zee Ue n van hun hartelijke ontvangst qaafde geredden van de ohn Wilson door een torp dk boot hier aan wai 5 n gebraicht Nu vertelden de Hollanders van de Zeearendl over da ellende in de slopen 1 1 ioog zee maar telkei weer braken e hun verhaal al om te getuigen van dte mlenschllelvende behandeling op Schouwenbank waar ze twaalf uren dte gasten waren t Ia of dto dlaar zoo irouw wakende zeerobben niet alleen hun goed hart willen toonen mnar ook hun verontwaardiging over het Soheodenvan de neutrale scheepvaart Jaariv jaar uit ligü z diiar van meaachen verlaten van huisielijk ievMi verstoken eenzaam op het zelfdeplaatsje op een suk hout ti chen wolken en water u levms te beveiligen En steeds weer ervaren ze hoe er onbarmlhartig met t ieven van mensichen wordt gespeeld Hun hart werd bdwogen torn de schipbieuhdingen Tan de Zeéarend aan boord hielpen klinnnen Ja hiolpen want de ongelukkigen waren afgemat uitgeput ziek En alle handen repten zich ooi een leger te bereidten kleeren te drogen te haiifgen en eten en drinken te gieven en allee ging uit t volle goede harte onder een bemoedigend en vriendeliJÏc woord En toen de Zeeland boot veiski een en de aohterblijTenden hun g tw vertrdikea zog naar VliatAngen naiar de stad waar de kereid vati t lichtachip thuis behooren waar vrouw en kindM en wonen toen was t hoezee voor Schouwenbank ruim verdiend Wie denkt eT aan de eenzanve wakera Zoo heden ook nu de zqe huilt en de wind giert en hooge golven over die lichtbaak slaan d Oost lndil De onlnitan in DjambL Officieel Van den gOBTer neurgeneroal Tan Nadarlands £ Indi werd een telegram ontTangen houdende dat ds resident Tan Djambi hem bericht heaft dat Uoeara Tambasi op twee deaer na een heng gevecht werd beaat Vermoed wordt dat da familie Tan den Torigen sultan da hand in da onioitan he De TeL vemaamt nit WdteTredan Haden yn ta Batavia de earsta brtiSitm gepnblioeerd OTer een em Sorakat lalam anhangat an onm troepen Cen SBen Aagdi M deden da opstandbUngen een beriga aauTal op het bst Hqaara Tawa Na een wracht mfcromnogglenbbonderbadan gmM worden lijn da innirgentan tarqggaalagea mat aebtorlatiog Tan 80 gtaneaveldon üit Soerabaja wor t aan de N B Ot geseind De toeatand in Djambi is nog kritiek De controleurs te Sonloengroen inlandsche gefimployeerden en de controleur te Uoeara Tambasi cfjn Termoord Cit Weltevreden wordt aan de Tel geseind De opstand breidt zich uit De controleur te Bangko heeft het toIgende telegram naar Bataria gezonden Alle maatregelen tor Terdediging zHn genomen Alles ia hier nog rustig Ik TToag Tersterking aan TOor Kerinfcie r Men Treest dat er aan naohtelöke aanTal op Hoearaboengo zal worden gedaan Gemengde Beriehten Da H B S quaeatie teOndBalJerland De nitalag Tan de Tarkieiing Tan den gemeenteraad Tan Ond Begerland heeft de Toorstandars Tan de BgksH B S niet ontmoedigd Daar 80 pCt Tan den hoofdelgken omslag door de Totiratanden wordt betaald meende men dat er npg wel een poging kcm worden gedaan om da beaoodigdegelden uit Trgwillige bedragen bgelkaar te krggen en die de regeering aan te bieden Het reaaltaat ia sohitterena Hoewel de in een Torgadaring van voorstanders benoemde oommiaale slechts eenige dagen werkte is bat reeds mogen gelukken ruim twee derden der benoodigda gelden bgeen te krggen De gameantaraden van Strgea NiauwBenerland Piershil au Goudswaard baalotan hat plan flnonoiaal te steunen N T d D De papiernbod In ItaliS i De Btgging der prijzen Ton het dMbladpapier op de geheale wereldmarl t Toelbaar treft Tooral het Italiaansohe dagbladpapiw Een groot ded van hit Ituiaanscha pa ier ward tót nog ttfe uit het buitenland ingevoerd en evenzoo bgna alle andere grondstoffen behalve zwavel Door den oorlop zgn de Toomden zeer geslonken en nieuwe grondstoffen komen slechts in zeer geringe hooTeelheden aan De pr s Tan het papier is dien tengeTol aprongsgewija gestegenf zoodat tarwgl bij den aauTang Tan den oorlog deae nog geen 30 lire per 100 K G bedroeg hij roor machine glad dagbladpapiar door de fabrikanten op 86 lire ia bepaald bg kleine hoBTaelheden echter op 90 lira per 100 K G Nbl V d B Ongeluk bg het TÜegen In het Tliagkamp te Soeaterberg ia bg het opstggen Tan een TÜegmachiae korporaal G die daarby be nlpzaam waa door de schroef geraakt zoodathg bewusteloos neerviel en per auto naar Utrecht moeet worden OTergabraoht N t d D GHst door de bakkers zelf Tarvoardlgd Naar da Tel Terneemt worden ta Rotterdam in de Bottardamsohe broojbakkerg Hotdgk proeren pnomw met een nieow soort giat die nit da broodproduoten zelTa TerToardii wordt en waardoor de bakkerijen onafhankelijk worden Tan de giatfabriaken te Delft en Schiedam De Nederlandsohe aiappendienst had reeds lang de moeUgkheden onder hat oog gezien dW li X lterTaardi en Tab brood in fDrlosatya met zioh zon brengen De Stalung Amsterdam gaiaoleard van Sohiadam en Delft zou niet aan giat kunnen komen waardoor het brood alecht verteerbaar zon worden De directie van da Hotdgl heeft nn een methode gaTonden die het mogelgk maakt dot iedere bakker zonder Ted moeite zgn eigen gist kan maken Na da proefnemingen sou deia methode ingevoerd worden voor militaire bakküyen Het ligt in de badoeling het toepassen der gistfabricoge in de bakkerg ook bjj da partiouliara bakkers aan ta moedigen Ovarraden Voor de B K ta Looaduinen is DinsdagaTond een ongaTeer SO jorig jongmraaoh door een loaaa sutdüile dar Weatlandaobe stoomtram oTefraden an gaheal Terplattod zoodat om te weten iBch ia hebin melkslgter dat hy eem am read nek lande B da Witbrug reed De pojpngan takoman ffiali bantotnuièag diehatonflAk met 1 imi aan liee Hm4 gauwa pao Tan hg aohter de tram maar wer3 toen door aan Tolgmanhia gegrepen Da zakken met boodschappen in de numd op da flat4dngan tot Ojnohtift 1i iket Tereenbpng Toorh Eigen Inflp Den Sug Eet Tormelooa liohaam is doo4 mSitairen naar het l pnn hnisja gebracht Bedwelmd Hedeamorgan ia in Dan Haag aaa gameentewerkman Tiarmoadalgk doof bedwelmende gasaen in een put waarin hg werkte neergevalian Naar het Ziekenhnia OTargebracht is hg kort daarop oTerleden I an ca teo u TSïr Waar blijft de kunstfSestvoor de rogge De Telegraaf abhnjft De NederlandUche boeren hebben hunne belangen in aake kujMttuastV oürzianing toevertrouwd aan de Kuustmestcomlmissie Deze regeerlngBcoaï miissie heelt de taak aanvaard ta zorgen voor kunstmest voor het geheele land Wij hebben er meermaleo op gewezen olat het hier vooral liet be lang geldt der zand en veenhoereu Die kunnen aonder kunsltoneat niet meer boeren Vroegeir toen de uitge atrektheid bouwland nog beperkt wad en nien alles met stalmest kon bahandelen wm de prodtuctle op deze gronden nog zeer klein Heden 1 die productie vooral wat betreft aardappelen en rogge zeer groo Wi weten intusscheu dat er hier te laude nog nie voldoende rogge verbouwd wordt voor eigen voeding en het lag voor de hand dat dé regeering in de allereerste plaats zou zorgem voor kunétmedt voor den rogge bouw In die verwaditing zijn de boeren echter bitter teleurgleatekt De voorsiening is allertrenrig en heden nnissen de roggeverbouwersl bijna alled Om een juist in icht in dacekwe tie ia geven aan leeken is heinoodig even den normalen toestand ts bespreken M n zaait die roggie in Otetober tgfviabfm eft de bemesting bc taat gewoonlijk cit kalizouten en slakkeameel In het najaar en Chili alpetar in het voorjaar Ten Motte oogst men in Juli van bet volgende jaar Wij weten dat als één der dHegenoemde meststoffen ontbreekt eeniriM oogat verwacht mloet worden In Septemjber bemeai men diwge woonlijk met kolizout Het vorig seizoen iS deze mee of eerat 1 Maart beschikbaar gekomen oaNdat kunstmCÉCtcomtaiisIsie toen eerst voldoende overeenslemhning met het k lisyndioaat had verkregen Zijschdaarbij in hoofdtak slechts te denken aan den aardappelveirbouw dia kali pa in Februari etisicht Het gtf was moest dus overb0mest worden hetgeen in de meeste gevallen een miader resiuitaat geeft Dan wordt in Septemiber bemest met slakkenmeel Bijna nooit ge brulkt men per hoSphaat voor rog ge op lichte gronde omdbt dit ahd i it podt Uet vorig a zoen stelda dte comMSiJie geen slakkenmeel schikbaar en eyes het geheel telaM en veel te duur uperphoaiphaat M zeer natte weer heeft van dezen pho hor vHët uit laten spoelen Ook dus een roéea vopr kjein erea oogat Vervolgen wordt in Maart bemeat met Chili salpeter De kunstmeöUcon mi ie heeft deze meÏMof al veer ta laat kunnen geven en toen die eenmaal kwam beging zij de onvergeeflijke föüt die eerat in de NoordeliJ ke Provinciën beMihikbaar te stellen Op de mieeHte zandgrond dus voor de meeste rogge kwam deze mest dus te laat Bovendien wekte deze fout groot wantrouwen daar het rf on van een dter leden der con missie tevens lid eener kunStmedtfirma het eerst bediend waS En eindelijk legde de regeeriag beslag op de rogge voor f 13 per JOO K G gelijkeiijk over het geheeleland terwijl de pri het jaar te voren reeds f 11 50 was geweest en de kosten veel mem gestegen waren dan dat priJsVersbhil zou uitdrukkan En wat gebeurt er nu ditaeiooeu Zaaizaad wordt Tan Daltoehiand g o t o A dat geeft ontsteaanbig maar kan toch goed restates ge ven Kali js OT wederom voldbanda naar alle waarscbijnlijkheid maar daar hebben wtj i eto aan als de rest ontbreekt Over een week of vier wordt e rogge geaaaid I En nog wee men niets van phoaphorauur De cowmialsie heelt niet kunnen Tooitomen dat dat door a ocalatie en prQnpdTijving van HoUandaobe fabrikanteB en reodarS vijf maal zoo dnur zal as alt vro€ er dAt dtit eeer oovoldoende ssaf zijn en wetfero i ia den miiiwier gewewteütfltt vorm van a upe phuffph aat bsaühUcbaaj komt terif l een g nraa liajuledaar tegen rui mg met v voaüeir irH bet zoo zeer gewensfhte slakkeameel kon krijgen en men daarmede Waar blijlt êe kui iB tmeat i vraagt d roggevedrtK aw€ar Hi heeft biJ ie legeenng beetelct en een enkde die wat IngewiJd waa iu de eigenaardige reg eringH bemoe4ii kocht tegen te hoog n prija wat slakkenmeel iu deti vrijen hauael maar het iaeereQde l der twerëa hvelt nietö Iu delaa ouoBtandiighedea zal met ved ro£Ke g zaaid worden Het N Mfl i4 h Laodbottv Oomité een vertegenwoordigend lichaam der boeren 1K0 ia dd Latiidb uwniaatfichappijen georganiaeerd zijn beeft dan pok 0en mtftige itlaiaht mgealend bij óen miinisiter Of dit helpen zal Mistfchien he t é u d r Kavuvle d n wef wat veralaiu van dffeiéma tene en sal de imnoflter hem in die con ii tie beno men om te voorkomen d at Tden heM in de KAnWrrveirwijten gaat nmiken D landbouw 1 er ziich bij near lüaeAfia lc ggen rnind eir rogige uït te zaaien er U geen andere uitwegi 1 tV StJUlTS LOTERU i m Trailing T Donderdag Sapt tl van l XOm é J H fioon noma FrSzea Tan f 65 éM m 788 869 67 1397 1B81 1937 mi 2072 2384 3846 2494 2554 2582 3706 2819 3206 i460 3786 3896 4267 aOi 4401 46 7 4659 4667 5426 5935 6356 6533 665Ü 6611 6864 Sl4 f 7325 7915 8006 8036 8151 8418 8 59 8697 9136 9686 1 B72 MMK iqfêB 10465 10654 10662 UB67 10906 ICHfèB 11011 11384 11687 1 17SI8 iaM2 12826 13477 13972 13084 14109 14 36 14886 14516 14549 145 1 14809 15017 1505S 151113 15S85 16655 15861 17299 17897 17488 17577 17744 18115 18306 18590 18897 18886 18996 IfiftW 19168 19243 19287 19510 19938 20827 20415 30136 30677 30999 T 4e ItlasBe 3e li No 737 m z 7087 Stadsnieuws GOUDA 7 Sep 1816 Oa atfing betrekking Flantaoas 1 opzltfhter S a W a ifarÏT i flapi aan dan Baad By hiameTens BTergelegd adTiae stelt de Commiasie Tan byatand in het beheer der Qameantevarken Toor om na da plantaoen opzichter J D Boerkaat mat ingui Tan 1 September 1916 OTereenkomstig diens verzoek eerTOl is ontslagen in diens plaats geenjin r dan ntaoenopziahtai te bebaemen doch dan het werkliedenpersoneel te Tersterken met een hoofdtuinman Wy kunnen ons met dit Toorstel e i i met de daarTOor in het 4dTie8 Ter I melde raotioTen zeer goed Tereénigen dpalt aaogaaian Uw Baad de betmkk ng van plantsoenopziohter hij zgn jbaalnit Tan 27 Ootober 1911 haaft in Jtet lews tiaroaiwn behoaTan wjj daar TT0or dn naohtiging Wg nebben daarom de eer Uw Baad Toor ta atellen on moshtiging te Terlaanaa da do n Uw Baadb zijn besluit Tan 27 Oot ri er 1911 ingastal e atrekking Tan plantaoanopziohter taTona baUet mat het toezioht op da wegen en Toetpaden na 1 September 1S16 niet maar te doen velTaUaOt Inlijving lichting 1916 De Uini 4er van Üorlof heeft W paald dat ta de hierna Ie noemen djdvajkken van de UchtiD g 1916 zullen worden ingelijfd lo in het t vak van 3 5 Oct si de dieasl Kchtigen toegewezen aan het dierde bataljon van dk dekreganenten grenadieW jagers en Iqr lanteric mtet uitzondsriug van hed Me in het beeit zijn van het in art 70 oler MUitiewet bedoelde bewijs van vqorgtoefeBdlleid Deze laatsten woorden Z maanden lateir Jngelijtd b De thaiM nog nie4 opgeroepen dienütpli tigien d e aQn toegieweigeii hetzij aan de regimenten veld artillerie hetzij aan het kojp rijdende artillerie 2o in het tijdvak 16 30 Oat t de dienstplichtagoi toegewezen aan de regin eot n veating art en bestemd voor h laat t in te lijven gedfeelta 3o in het tijdvak 1 5 Nov da han8 ooginietopgaroepandienislPUCWgen toagawezfln aan de regimenteif huzaren Vrgzinaign militairen OistermiddagTergaderden te Botte dam eenige predikanten onder leiding Tan dr Ven IterKin uit DordraMi Om te komen tot lipriditing Tan en mmiti dat in ZnU HoUand1k a angan dar TigsiaBige aiüitairen zd l abaitigeB In iiat Toarloq oomüli I oitSohoon hoTsn ds Bruining em pred te Dordrecht en da Van Zanten Tan 9Hebl k paowIand De bedoeUng ia ▼ OOrtoopig nitnoodigiogen te richten tot Triyzinnigen in de proTincie zich bg hen aan te sluiten De majoor Teldprediker ds Tan de Ven woonde de Tergodering bg en sprak een inleidend woord waarin hij deed uitkomen hoe noodig het was Tooral lectuur en ontspanningsmiddelen Tan Tr zinnige zgda ta Tarmrelden Naar wij Tememen zal hat oomité ook Qooda tot het terrein zgner werkzaanüieden kiezan De openbare bewaarscholen Maar wij Tamemen zgn gisteren voaf de Ie October tn te openen 3de Opanbaia Bewaarschool aan de Lethmaetrtraat 133 learlingen ingasohroTen £ r kunnen dus terstond Tiar kloBsan gevamid worden Vaor da2de ad areB iat ohool aan de Hiènwe Hfren zgn 70 nieuwe leerlingen ingeschreTon er wachtten nog 15 op plaatsing er ia oTenwel alechts ruinxte Toor 42 zoodat er 43 moeten wachten tot Aprfl a Voor de 1ste C ienbare Bewaarsaboel aan daFatersteag zgn SO nieuwe leerUngen ing bhi Teo er wachten nog 31 er ia slechts plaats TOor 40 nieuwe zoodat er 41 teleurgesteld moeten worden Indien er een 4de Openbare Bewaaraohool waa zou die terstond door ruim 80 l ierlin en bezocht worden Tenoaindirifl Ó Ui Steenland hnitr van gerioleerden grond Kaar aatUaiding Tan het adrea dd 15 Aug j l van O T Steenland brooden banketbakker Kleiweg No 81 houdende het Tsrzoak den ochtarzgn perceel aan de Kleiwegstraat kadasiraal bajb pd i Saeüa B No 1628 gelegen gWoIeaKlen grond der Qameente Sectie B Ko 2151 in huur ta verkrijgen met het recht dat gedeelte zgl te overdekken achr Ten B en W aan den Raad Wg zgn met de Commissie Tan bgstand in het beheer der gemeentewerken wier adTiea wg hebban ingewonnen Ton meening dat tegen het in huur goTen Tan dien gerioleerden grond bezwaar bestaat en dat bet OTenmin wenaehe jk moat woeden geacht het raoht toa ta kennan van DTerïékking aanrazian dit toot de eigenaars en bnuera Tan mede aan de bedoelde zgl gelegen peroeelen waaronder et zgn die het recht Tan uitgang en overpad hebben hindarlgk zon zgn Zooala ook de Toomoemde Commiasie opmerkt heaft odrasaant ar TOor zgn bedrgf geen bepaalde behoefte aan aangezien hg met goedkeuring Tan Uwen Baad b besluit Tan 26 Februari 1915 no 139 Terlaand en wel bS wgze van uitzondering reeda een ander gedeelte der zgl overdekte waardoor toasohen zgne aan waerszgden daarran gelegen eigendommen Toldoendc gemeensimap ia Terkregen Op grond Tan het ToorgoandegeTan wij onder OTeriegging mede Tan het adTiea dd 26 Aagaatus 1916 no 402 der meergenoemde Commissie Uw Baad in OTWWsging op hat Terzoak afwgzend te bawfikken Venhöiartijtje Hed mji ddag tusbcheu 12 en 1 uur heeft op de Nieuwe M rkt een vechtpartijtje plaats g had tusfl obeu eenige varkenskoopM De vechtenden brachten elkander lichte verwondingen toe en dïukten ook een nwt in van het Bierhuia van v V aldaar Later werd de twist toch in zooverre bijgelegd dat gemeesiachappeUJk de ruit yr betaald De poliüe hield de vechtlustigen van elkaar en dreef de nieuwsjgle gen uiteen Militieplichtigen diamatlrAiyptttns 1916 tot de Landweer z n OTargagaan Lichting 1916c D A Anker A Bogaerdt O Tan den HauTel JL Tan Dai i J It Bioa an A O Uaat Lichtbg 1916d J Q ran lisapwen H Ondahoom M Tan den Hanval n A Brand Oudawator In de Uaagdag gehouden ladenTergadering der afdeeliog Onèewater en Omstreken van de Hollandsche Maataohappy Tan Ijandbonw werd tot Voorzittar gekozen de haar U J de lint en tót bestuurslid de heer J Hoogenboom Tot afj eTaardigde ter algemeene Tergadermg op 28 September te Amsterdami ward gekozen de haar H Anker an tot plaataaacTUjSNid afgaTOardigde de haar W a Oogter D X X i f B iOtf II De moord op den haar J Pb de Triea Qistaren werd da behandeling Toortgezet Tan de zaak tegen den Spanjaard Joaé Oereis Palmer geboren 26 JnU 1884 te Burriana Spanje koopman in vruchten wonende te Muroia die op 23 Uaart j l den heer J Ph de Vriea te Amsterdam doodte op diens kantoor aan de ITienwe Haereqgraoht 161 Qaeisóht werd 8 jaar garaigeni traf Gotida 7 Sept 1916 GBAKEN Da toestand ia nog steeds dezelfde Er is das nog geen notaering ta gtveu VzuuRZT Melkvee ggiedeainTaer Handel en prijien voomitgaande Vette varkens red anvoer haudfl matig 40 i 50 et per half K G Biggen voor Engeland geen aanvoer Magere Biggen goede lanToer handtl iets beter 1 40 ji 1 60 per week Vette Schapen geen aanvoer Lammeren geen aanvoer Nuchtere IUlrcren gea8e tsnv htndal vrijwel ƒ 10 i ƒ iJ A Grraskolveran goede wvoer handel vlug jo t f tao Fokkalveren ig t 30 Eieren red aanvoer handel vlug pei 100 stuks 9 k J 9 SS Boter weinig aanvoer Handel vlug Goebolet 1 70 k s Weiboier bsa i u i Kaasmarkt Aangevoerd aS partijen Goudache kaas ie soort f 62 a f 64 zwaarde f af se soott f gMtempefcle M S i Kt conditia Alias p r 50 ILO HUM vlug Qrocntenvelliag CoOp Tiilnier ver eilislo Oouda en Omstreken te Oouda VeuiQ van ti Sept op da MoutmianagTacht Andijvie p lilO f U 55 11 75 PrioiPediwaOoou n p pd 8J IIH et 4 Htantboonen p pd 4 fj et Tro boontjes p pd IjO ot Hn boouep Ie ort p pd 9 lij et id ld piUUO f2 9U ld 2e Soort p pdl 4 t et Proakbae ea p pd 9 iuy ck Duitache tkboonen p pi 8 b et Knolrapea p st ii 4 et iComikoinluilers groene leilpf5 75 f 7 75 id id S lUP f f 4 3B1 id gele B 1 Q J2 50 6 7 BloeiAoiol 1 sbèrt a at 8 U cl id 2e aoort p m 3Ji 6 Itoüde Kool p St 3 4 i 7 lï Si voye Kool p at 2 ct i WitI Kool p al S 6Ji H Kroibti j 10 bos 20 87 et Wortelen iy l o bos f 2 3Si f 5 10 Pssteldn p 10 pd 13 25 f3 75 Rabarber p bo XVt et Badi p 10 boa 6 8 et Bamenas p 10 bds 14 et Kropfala p 100 f 1 f 1 3 Spiuaaie p ICO pd f 3 5D Uien p pd 4 j Zuring p mandje 3 8 et Selderij p 10 boa 5 13 otti Piteraelie p 10 boa 2 9 et Peren p pd 6 15 et id p at ly cl Meloenen p St 36 cl Druiven witte p pd 1814 et Capucijnars p pd ly et Augurken p Ipl 41 90 Ot Perziken p at 2 9 ot Veilingsberioht dar OoffparatiaVa Tuinbouwveiling Niftuwerkerk a d IJsel en Omatroken ran Woensdag 6 Septambar Da pr ian waram Eng komkommen i 12 60 f 15 50 id Se aoort f 7 90 19 60 kl halve komkommera f 3 30 f 4 40 groen f elekomk f 3 50 4 50 per 100 komoramaraatek 9 11 oi per K O stokprinsessenboonen fl5 00 f2li0 stamprinceaaenboonOn f 16 40 17 40 Duitache atok prinoeosenb f 20 40 f 21 40jpronkboonen f 18 10 f 19 90 p 100 K Q angboonan f 18 50 f 19 p 100 K Q tomaten f 16 70 f 2a aoort f 15 20 f 15 60 per 100 pond aaroiakool binnenland f 6 20 f 8 80 zport i 6 60 f 9 60 rooda kool f 4 60 16 per 100 Da aanroer was heden 3087 atnka komkommers Ie soort 2349 2e soort 2160 pond tomaten 40 014 K G pronkboonen aktste Be Aanh we W UtlJS k Sept B Laktste Bejichteii WesKHikFnwt PABUS h Sept Het conanuniqui van gisterenavond llidt De aauva ten Zuiden van Somme werd hedenmiiddlag door onze troepen met succes hervat Eeoige DulteèhBÜoopgraiven ten Z O Tan Bedlcgr werden door eva Teroverd De Franachen mbakten zich meester van het grootste gedeelte van Bemy en drongen tot voorbij dit dorp vooruit Tu schen Venöandtovillers en Chilly wordt nog verwoed govochten De Franachen beaetten het n orMiJk deel van Vensiand tot aan den weg naar ËMree verseheidene Dniteche loopgraven tndMhen Chaulnaa en Chilly en bereikten den worn van Chaal nas Een groot aantal krijgisgavanga nan welrd qi g niaakt De Dultschera in Noord Fraokrijk van bet Noord r ranaobe f root worut geiueid aat aan het front ba uioen irmentières een nieuw Duitvh logertorps ia opgeouerKt dat vermoeOeiijK aan het uosterfront ia onttrolÊkeii ouor een hevig geacJiutvaur tiuchtéu de i uitaonet r bit luitialiaf Oer J ngedachen te breken Hunvoo naamste centrumi van artiUerieaetle 1 nog altijd Lens en de onmiddellijk Zuid en Noord aaosluitende loopgraven Lange dea weg van het volKoinen plat jeaicbülen dorp naar KIS hebben de Ouitachers iu de algeioopen owand getracht nieuwe ve aterkingen aan te leggen waarvan onderscheidene steunpuiUen uit beton zijn opgetrokken In deze atelliiigelL lagen steeds aansienlijke strijdkraclitea ten aanval of verdediging gereed Sedert en week hebben de Engetskjhen evenwel door stoute vIiegtoci ten geconstateerdi dat de bedoelde stellingen voor t meerenideel verlatefi zgn door infanterie Uachinegeiwee afdeelingen zajn daarin vooruitgeachoven De infanterie iS op de lijn LenSAvionrWillerval lm stellingen teruggetrokken het tusiachenligigende terrein ia tot een sterke hindernis gemaakt De DuitdoherS voeren versterkingen aan voor den slag tegen de geallieerde troepen aan de AncrjB en SonÉne Zij onttrekken daze aan Noordelijker giectoren vooral aan hst front in de beide Vlaanderenai Zell artillerie is van dat front en van bét terrein achter de lijn Armentièresi Atrecht weggevoerd naar het Zuiden Het Engelsdie geschut blijit hiertegen een ongteiwoon hooge bedrijvig beid bewaren Het houdt den tegeuatander vast en belemtnert hem aapzienlijk in zijne bewagingenL Be uitstekende geest die heer ht onder da Engeiacho troepen Meekt Soherp of tegen de klaarblijkelijke moedeloosi held aan Duitsiche Jde Het vertrouwen is bier ongealchokt vindt eiken dag nieuwen ateuu Iu parlieele gevechten behouden de Engelschen steeds dè overhand in hetver kennen van de vijandelijke planneai en werken zijn hunne vliqgers den tegenstander de baaal Sedert gisteren breidt zich het artilleriegerecht steeda heviger naar hal Noorden uit Succes der DiUtschert m Bulgann in RoeawttU ULBLIJN 7 Sept Officieel Dezagievierende Duitache en Bujgaarsobs tldbpèn heboeh de aterkst bevestigii plaats ïutrukan alorraendierhand genomen De buit bedraagt naar tot nu ti kou worden bericht ongeveer 30 000 gevangenen o w 2 genii raals en 400 andere otflciaren benevens ongeveer IjUt kanonnen De verliezen dto RwnfuiMa zi h zwaar Een aanval van sterke RusMaelils troepen bij Dobenkli is ofgealageil De vei erkte plaata Tutrukan Tuturkai ot Tartukoi is gelegen op de gren tuaschen Bumenie en Bujgari e tan ZuidHOoaten van Bidtareei aan de Donau Bed f Het prooe LleMtnecht Naar men ons uit Berlijn meldt hebbsn in jnet proces teg den afgevaardigde Liebkuecht op het laatste oogenbllk zoowel da Idvocaat fiacaal ab de beklaagde tegen hetvoi ais van bet Hoog Uilitau Qerechtal iof van 23 Augustus revisie aangdvraagd i Da advocoat tiaaaal hetf iaarmeii uit goede bron vemeemt van h rechtsimddel der revisie gebruik gemaakt daar wanneer de zaak door het militaire gerecht werd terug verwezen om nogmaals behandeld en atgedaan te worden de hoogere strajaanrraag van den auditeur militair zou kunnen word toegestaan De bekhiagd e qotkeul eraoUa vroeger ooriae arraad te hebben gdpleegd I Hat Serviaai pa wwt p nft i LONDEN 7 Sept Part Tel De Times venieeint uit Bome dateea groot aaatiAr SeWMha algaraard den via Bome naar Korfo vertrokken waar de SkoM gjI het 8 it vi ch Parlement lüHógaj uiting zal houden Uen verwacht dataag deze vergadering oqgereer 130 afgevaardigden zullen deelufpien DaServlörs vertrouwen er op dat hun land van den TiJand berrijd zal zg a vóór het einde van het jaar ak dan zal de nationale vergadWaJf woi den overgebracht naar MonaStir of Ooskoeb Neutraliteitsverklartag BBRiLIJN 7 Sept Do Nedterlon ache gezant Ie Berlijn heeft in opdracht va siyn regaering opalanw een verklaring afgvlt waarbij g noemde regeering nogImaaU de atrikta neutraliteit legenover de oortogivoaren de la nden waiarborgt e gfBttn te B lljn heeft eveneens in opdracht van zijn regnarhig eea nautralitaiiaverklaring aigd g De Koningin aan boord van een ondeirzeielboat H M de Koningin heeft gialerenndddag aan boord van de onderzees O S eenige monoeuvras bijgewoond Do 0 3 voerde verschillende oefeningen uit en is o a 2 keer ond rgeidoken Wethoudorsbenoeniing in don Haag De Haagsche gesneenteraad koos met se van de 42 uitgebrachte stemmen het KamerUd van Vuuren tot wethouder vacature de Wilde Op den heer Hoejenboa werden 16 stenig men uitgebracht De stuwflidoorawet Men meldt ons uit den Haag Binnen zeer korten tijd is de versWiljnlng te verwachten van de bealuiten betreffend de In werkingtredSng en de ullvoering van dte Stuwadoorswet van 16 October 1914 De conflicten aan de Hembrug Gisteren ontving de Voorzitter ran den Ministerraad de hear Oort ran der Iiittden in buitengewone audiëntie de heeren Schenk Nuy en Tiepen rertegenwoordigende het oomité ran samenwerkende Bgkswerkliedenorga piaatiea in rerband met da toestanden aan de Artillerie Inrichtingen de door den Uinister ran Oorlog in het leren garoapan Werklieden Compagnie en Hat door het Oomité aan dan Baad ran Uiniatara gezonden adres Het resoltaat der besprekingen ran ruim een uur was dat door den Minister werd beloofd de verschillende door het Comité ter sprake gebrachte wenschen en grieven zoo niet eerder dan toch in den eentrolgende Ministerraad ter sprake te zullen brengen Deze besprekingen rooruit loepen kon de Uiniater niet doch het Comité zou in alk geral met da erentneela besliaoingen ran den Miniatarraad in kennis worden gesteld Oorlogswinstbehuting Naar aanleiding ran het bericht in de bladen als zou de oorlogawinatbelasting 400 millioen opbrengen is het Corraspondentie bureau gemachtigd namens dan Ministar ran Finonoifo made ta dealen dat deze mededeeling gaheal uit de lucht gegrepen ia Aan ii Uiaistaiaa Tan Fina fin ia geen enjial c fer ran da opbrengst bekend Aangezien men pas begonnen ia de beacheiden byean ta brengen rolt er geen raming te maken Het eenige wat gezegd kan worden ia dat 160 millioen oorlogswinat ia gemaakt op de Landbouw orer 1915 Wegena sterke dagressiere tariefbelaating zal hierran waaracbynl k 10 o in de achatkist komen De opstand in Djambi WELTEVBEDEN 7 Sopt Part Tel Na een hevig gevecht werd Moeara Tombesie door de onzen herorerd Da rgand liet rgftig dooden aohter l Telegrafisch Weerbericht ran hat Eoninkiyk Materiologisob Instituut ta DE BILDT Hoogita barometerstand 771 6 te Qroningen Laagate barometerstand ta 761 ta Haparanda Verwachting tot den rolganden dagt Zwakke tot matige aanvankslgk noordelgka tot ooatelijko wind licht tot half bewolkt weinig of geen regen Zelfde temperatuur BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOBEN S September Pietertje Maria d t J Vermeer bn T Verhoef Heika Alida d T P A Vingerling en G Haan 4 Imka Frédériqne d r J H OosUngh en J J ioetach Adriana d t L Gibbon en C Gondrioan 6 Johanna Helena d r L Verjaal enA Schnliug Arie Andries z r Q W ran Maatingh an P ran den Bere GETBOUWD 6 Sept A H Bredere an J A Jaspera W de Kwant en A P ran Stigt W de Rngter en A Vermeulen OVBBLEDEN 6 Sept Kater G Schoatan 77 jr EEEU WUK GEBOBEN WSnandua Adrianns r H Groenen en A M Somer Pietje Adriana Margje d r 0 ran den Berg en A HeB GEHUWD N Perdgk met A r Wenareen pVBBLEDBN L W Verwoord eohtgen ran J Veraloot 72 j