Goudsche Courant, zaterdag 9 september 1916

Geeo fooien Eigen personeel HAtd Rcstaurant HET GOUDEN HOOFD Weste Wagenitraat 92 Sate hais Vanaf de Hoogatraat ROTTERDAM TBLBPOON I059S DagaohoteU f 0 50 Diner vanal f 0 80 Logies met ontbijt vanaf f 1 25 26 Aanbevelend S S IJLSTRA MOONEN Voorheen piolUat HMol Omtiên Hert ifc U zult alleen dan tevreden zijn over BW ELECTmSCH LICBT vranneer het aangelegd is door de Sliedrechlsche s Handelsmaatschappij Vertetenwoordiler te HAASTRECHT to W 9TIJNIS DEKLEINE WINST Korte Ti endeweg GOUDA IJZERSTERK zijn onze Braifle en Blauwe Kielen KotterilaiiisclieGnfltsZanillianilel Baggepondepneming DIreoteHPi H OASTERMJIIIS Hxb speciaal adres voor het leveren van groote kwantums Z A N O Voor ophoogingivan Terreineii enz so r oERP05T 5 ËAE aouuL Etectrotechnisch Installatie Bureau Adr de Groot Kleiweg 79 SjSr Goinia Wewii sIoiiiiiUijte FMeo pii illiiWoriiii m 0P9ERICHT irM Voedert uw Vee met de autvere murwe LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 en 80YAB00IIEHK0CKEN merk W L tTitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote ToedingewMrde MereDtptotna Parift 1900 Segen Oouden Medaülea DAMES Het adras woor lessen in Brandschilderen len Metaalplastiek MeJ TIESEMA FLUWEELEN SINGEL 14 16 mLIOHTIMEH aiUTI OORLOO SIOAREN Doot tijdsomstandigheden gedwongen Tensenden wij op proef 100 prima KNAXJES 100 BORNEO S 100 SUMATRA S i f 6 75 franco onder rembonrs Wederrerkooper rabat 9 Sigarenfabriek JAVA Nijmegen ONTVANGEN 15 Parhimeriën van L T PIVER Paris ESSENCE LOTION POMPEIA FLORAMIJE AZUREA iQERBERA DUTLDEJOt Coinr DrogisteriJMARKT 8 Kamfer Naphtaline Naphtalineballen S H VAN LOON WOiLFF k C FirmaC SMITS ScbenliaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREElV I Homoeopatische Apotheek I Wed Bnlterman Cohen ROTTERDAM Hoogstraat 237 Telef 2305 kil t Stadhuli Iieveriog van alle Homoeopa tiKtaeenAllopatlschegeneesmid delen HulMtpotheken Boekwer kea voor leeken L Verxending per bode of pet post steeds omgaande 15 1 Eenve rtronw dadres E voor het maken en stofleeren g van MEUBELEN Is bQ g N HESSING S Peperstraat 24 Oouda f BUlgke prgaen i ima materiaal Bapkratie aan alle m a Provinciale Bond van Rundvee Fokve reenigingen i n Zuid Holland Fbkveedag op Woensdag 13 September a 8 op het terrein Woudenstein te Rotterdam Het terrein geopend s morgens 10 uur Ingeschreven 365 stukg ron vee Toegangsprijs BO oenis HET BESTUUR Fa W J V ZANEN 20 0 Haven AteUw Toor tl Moderne Portret Fotografie n Electrotechnisch Bureau J F W TURION ilSI il Aaeleo m Licht ea XriE liiiitilliities Bdeefd amOevOend J F W TURION Voor HAASTRECHT zldi te vervoegen bU = A DUIJM j i Bestel tbans uw DRy INWERKEN waat de prijZen van papier en enveloppen blijven stijgen = DOE uw VOOROEELt = f V Wij leveren U keari uitgevoerd werk totbiUijken prijs Drukkerg A Brinkman Zoon L N I JAK0B8 ZOON Schiedam 43 55 Overschiesche straat 43 55 FABRICEEREN SPEQAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTEIS BORSTELWERK en BEZEMS voor hnishoading en indnatrie ook Stootzakken Reddingsboeien en Zwemtfordels a tea dienste der Scheepvaart BEPARATIE INRIOHTING VOOR MA0HINEB0R8TEL8 ENZ IMPORTEDRS VAN ZWEEDSOHE TEER EN ARCHANGEL PEK tyif lUIEL II IHLTEIill UIIHyilill El M lEUHE ItlEiniltnUlH Abonneert U op j Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in dm Qemee nterned van Boude Bevat ALLE bg den Baad inkomende tnkksn de beediikkingen daarop en de Btenografiach opgenomen diaeoMiea allee böeen m boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit bhwl f 0J5 per kwartaal bj vooraitbotalingvoor nietabonni i f 0 50 pee kwartaal bg vooraitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de I Drukkerij A BMNKMAN Zn Markt 31 GOUDA ZATERDAG 9 BEPT 1916 Tweede Blad De OcM log OVERZICHT In tOoaten en ia tWeatea üii alle uaUumgeaeUUen heat Urieüanlanil ateeota getracht er nel lyjno van te Balen iniimwji lirt lux nu zien m ileu UTjü te mengen zoudra het meenoe dat ej nwht viel te alaan uit de oneemgfaeid die nu eens hier dan weer daar tot het wapffligewelil a nleitfiug gal In de tnans neamdieiMle criau werkt eeu kraehuge mBcbt m de richting van outhuudlnir mettegenMaande mdüBohien uinmier aulke groole belangen voor dat land op net apel hebbeu gestaan Jjo ürittoche konin leid deze nieuwe taktiek ten aanelen van het buitenlandaohe beleid Dat hij daarmede voor hem perjoonlijk hooff spel eeit 18 te begr en Hij zet zjyn kroon en troon op pel en de kaa iezeer groot dat hij die ten gunete van zqn laualiereiatieb zal upo eren Inmiidel8 ia het met de onafhaokelijkheid van Griekenland vrijwel gedaan Het laatrte restje daarvan 1 thans verdwenen aedetrt de Entente een nota tot de Grietalciie regeering heejt ge3 richt die nog verder gaat dan een ultimatuml Op een ultiniatuin imaners vraagt men een antwoord hetzij danintoedtemmendlen of in weigerendeu zia Maar van deze Entente nota egi Keuter dat n ar aanleAdSu daarvan geen tegenwerping oï toesteidniing ver waclit wordt Deze nota ie due niets andere dan een bevel Ën wat een bevel I GeHwht wonK dat poet en telegrafie onder toezicht raillen wor den gesteld van de Emteete en dat ariak he onderdanen zullen worden geetralt voor daden tegen de beUngen der Bnteute Ër staat in het telegtrana niet door wie deze Grieken zullen worden geatraft Maar hetlaat zich hooren dat zij niet door een Gndtecho rechtbank doch door laiiténtereehfcipraak zullen wiordengevonnisd Van het Grlekacbe volk zal wel gezegd kunfien worden diet het vurig Ëntente ezind w Sr zijn partijen doch die van VeniieloB d Ententegezinde i stellig in de meerderheid De Duiteohe geaant ie gievlucht vele Üuitsbhars werdto gevangen genomen en geetadlg wint de macht der Entente veld De d ruk die uitgeoelMid vowk wordt alfeeda grooter Vele transport tfchepen zijn j vóór de Piraeus verdohemen en een dubbelen druk wondt dtae uitgeoefend die de regeering tot deden moet brenr gen Opstootjes hebhen wel eens plaats doch Sarrail weet de baas te woirden FETILLETON Valsoh alapnia door FRED C BHEiNff Twee jonge lieden die in hun vacatie een voetreis dbor Bohem deden hadden gedurende die reis een merkwaardig avontuur waarvan het wel de moeite waard is het hier na te vartelleu Het waren twee jongelieden die gedureodie het geheele jaar op een duf kantoor grootondeel een zittend leven le ddieo uaar er echter in hun vak des zonïers een periode van absolute stilstand van zaken vti0 kregen zij een vaoantie van 14 dagen gedurende wïlke ze besloten op reis te gaan Het plan waa ooffsproniteiijk geweest een reisie e maken in DuitBChy land doch langzaaoiï aan v aa daaruit geboren een voetreis m het gebergte en nader oiaechreven in bet Hoheme teneiade eens een flinke lichaancbeweging Ie nemen Dus zooah gezegd oauilen zijden wandelistal op stapten in ten trein en hereikten na eenigen tijd het gebergte waar de wandeltocht aanving De beide staolslnienstohen ontdekten weldra dat ze in hun rugizakken allerlei artikelen meevoerden die slechts noodelooze ballaat waren en daarentegen vele onmieAMUe zaaen vergeten hadden Weldra bemerkten ze dat een stukje zeep en een handdoek hen meer dienst zouden doen d in een blikje verdluurzaarode levensmfddelen want wanneer zij een of ander plaatsje bereikten zagen zij er venuoeld bestoven en onfrisdi na de lange wandeling uit als een paar rooverö Voortaan namen ij zich voor om wanneer zij een plaatsje bereikten zich eerdt wat te gaan opfrisi hen met het water uit een beekje en hunne kleeren wat af te borstelen teneinde ale fatsoenlijke maosehenhon intrede te doen H Ze sweaden d n 0€ l d heel wat ondervinding opgedaan Ie hebben Liat öe tjineübcne overheid uen tVutgaanschen troepen vooral in net Uosten klakkeloos lieele streken en plaatsen van haar laiut lUb iorten van Kawalla met het oorlogstuig heelt prqsgegeven moet voor net ingrijpen van ée t ntente de onnnddeiUjVe aanleadinig z n geweest Zeker lijn daaraan diptomaueke onderhandelingen te Athene vooraigegaan üet zich zelfstandig verklaren van MacedOme waaraan de üntente wel niet vjij van liulp zal geweest jn is het beg n geweest van de vermeerdering van rten druk op Gnekenland Eet comité onder leiding van hooge milltaiiren n leiders van Venixeloj partij heeft de aaak m Macedonië geleia Het riep de onafhankelijkheid van Grieksdh acedonié oit natuurh k onder bescherming van de daar gelegenie troepen der geallieerden Daïtrtoe behooren waar achijniijk ook de genoemde hooge officieren Zonder onWegen schaart het oondté zidi aan hun kant om de Bulgaren en DuitsK ieiis uit Griekenland te werpen Het Gneksche garnizoen gaf zidi over aan de Frangcheu en werd ontwapend en opgeborgen Zal met det al Griekenland te luat komen om voordeel te trekken van dm toestand t Merkwaardig B hetgeen ten aanzien van Koemenie s ingrijpen in het PongaaiBfche Magnatenrhuii liJ gesproken Daaruit blijkt at Roemenie nog niet te laat kwam maar toch beter had gedaan met ie4s vroeger te komen Op het verwijt va een afgevaardigde dat men niet behoorlijk gereed was gewe om een RoemeenBchen aanval in Zevenburgen af te staan antwoordde Tisea dat men te zeer In beslag werd genomen door het Rusals ihe offensief dan dat men voor een voldoende verdediging in Zevenburgen had kunnen zorgen Zoo blijkt dn dat dit Rui ieche oHeneief hooldzakehjk met het oog op Roemenie la begonnen en dbt Roemenie op een reeds lang te voren bepaald oogenblik den atnjd heeft geopend De Rusben werken met de Koemenen samen en gezien het feit dat dit van af de eerste minuut na de Oorlogsverklaring aan Oostennjk Hongarije ia geschied weten zij dat alles naar een zeer deugdelijk opgesteld plan gesohledt In de streek iwaar Zevenburgen die Ëoekowina en Galici elkaar raken viel dadelijk hat samenwerken te conMftteeren Men heeft het ook kunncoi be ieuren aan de slagen die het Rusttksdhe leger telkens op de troepen van aartshertog Karttl doet neerdalen 2ij trachten hun linie westwaarts te schuiven in de richting van l enilierg endus naar de Hongaanalche grend Het gaat niet snel maar het dliurt onafgebroken voort Weliswaar staal hiertegenover dat de Bulgaren en DuitacherS in de Dobroedzja zijil opgerukt doch tot een treilen kwam het daar niet Terwi l dit alles in het verre Oosten geschiedt al aat d stnjd in het Westen niet sÜl Hier zijn de En toen ze eemge dagen voor hun terugreis plotseling opmerkten dat dit met zoo was Ze wairea dea morgens om half zeven op weg getogen en hamlen uitgerelcmid des avom om ziela uur een groot dorp te bereiken dat veel door toeristen bezocht werd Ze hadden momüvoorraad meegenomen daar zij niet wijten of aij voor het dorp nog een toeristen hotel of ieta dergelijk ontmoeten zouden W elgemopd hadden ze zioh op weg begeven en genoten met volle teugien van hunne wandeling dioor die choone streek Tot hun groote verwondering bemerkten ze onutreekd vijf uur dat hun kaart onjuiste aangevingen deed en dat ze al sinds een uur lang een open weg wandelde terwijl op de kaart donkergroene arceeling aanr duidde dat het een boachwag moest zijn Ook waren sdj langs enge en dikwijle gevaarlijke bergpaasen gekomffli waarvan de kaart mets verraeldkfe Het was zies uur toen zij nog steedËi denzelfden weg bewandelden terwijl de kaart hardnej kig volhield dat het een boachweg was fToen kwamen zij op het denkbeeld om hun eompajs eens te onderzoeken en weldra werden ze het eens dat niet de kaart maapr zijzolven jjich vergist moest hebben want ook het commas wees een geSieel anderere richting aan dan zij verwAcht hadden Ze liepen nog eenigM tijd tioor totdat zij eindlijk tot de overtLiging kwamen dat ze wel degelijk Verdhvaald wairen De jongste van de twee vond het geval niet onn rdig en meende dat zulk een avontuur wel interressant war Do oudste deelde deze meening volstrekt niet en voelde zi niets op zijn gemak De nacht in deepen lucht door te brenglen zonder voedsel Bt heen hem niet zeer aank kkelijk toe Zwijgend atonden de vrienden een poos rond te kijken doch genoten niet bijster veel van het achoone paIwrama Plotseling echter rekte Mn de hand uit en wees op een hosch dat vlak onder hen Scheen te liggen gelscb Fraaïchen anteceuz ggehik aan de winnende hand Ook hier gaat de itmd met rukken tK nneite te elooven dat op deoe wijze net groote doel de ventri Dg van de Duitsohera uit België en NoordsB rankrijk is te bereiken Echter wordt er van de zijde der geallieerden steeds op gewezen dat Bien niet ahïuS moet redeueeren als ter verovering van enkele tientallen dorpen en eenige kilometers terrein zoo veel tiji verstrijkt zoo veel mannen moeten worden opgeofferd hoe krijgen we de DuiIBchers dan ooit nit Frankrijk en Beigi Imnieis tot nu toe ging in den sector der Britten de atnjd heuvelopwaarts Bijna is tlianB de kruin der hoogvlakte bij MaurepBs bereikt Reed kijken de daar staande soldaten op Courcelette ecte neer Eens van die natuurlijke hindemlasen bevrijd hoopt men sneller op te awhlfiten Ontegenaeggelljk gaa het in die richting maar men moet de neutraliteit der bdllgerenten beBltten om te kunnen gelooven en vertrouwen dat het eihdttoel binnen afzienbaren tijd Is te bereiken Bij Verdun is de kans wisselvallig Do DnitBchei gaan niet noemenswaardig vooruit op het ééne pont en de Framschen evenmin op het andere Ons dunkt dat de kanëdnt Verdun zal vallen veel geringer is dan al ettetijke malen het ffeval wae Dat beteekent dan wel een verbetering van den toestand der Franechen Maar dj djn er nog bij lange na niet Aan bet WestaQk Froat Het Franaohe oonunnnifné van 8 Sept loidt Op het Somme front ontwikkelde de Fransohe artillerie bg venohillende eotoren ten Noorden der rivier een levendige aotie Ten Zuiden van de Soame deden in den af geloopen nsoht de Duitichen tegenaanvallen op de itaUiagen welke Qe Ennaehen veroverden van Berny tot Ohanlnee zonder ander resnltaat voor hen dan dat zij zware verliezen leden Alleen tuasohen Vermandovillen en Cfaaolnea ondtmamen de Dnitsohers niet minder dan vier massaaanvallen elk voorafgegaan door een ontzettende kanonnade Op allelpnnten wisten de ïVansohen himne winsten ten volle te behooden terwgl 200 kr gsgevangenen konden gevoegd warden by de 400 reeda gister eermelde In deHUde atiMk ep dw rechteroever van de Maaa téiac hen Brie VauzChapitre en Ohenois nuiakten de Fftuuonen eenige vorderingen Een aanval met granaten der Doitaohera op de nieuwe atelUngen der FmMehen hg Vanz Chapitre mialnkte door bet ipervonr van de Franaohen De naoht verliep voor het overige deel van het front kabn Het Engelaohe oommnniqui van 8 Sept Inidt Een verklaring was onnoodig Dat moest het boeoh zijn dat op de kaart aangegeven gtitond Weldra waren de vrienden op weg naaj het bosch en een uurtje later bereikten e het werkeiijt juist op den tijd dat zij gedacht hajdden hnn hotel te kunnen bereiken Er was echter niets aan te doen en blijde dat ze de goede weg weer hadden gevonden stapten zij verder ofschoon de vermoeienis zich terdege begon te doen gevoelen Toen zij echter een uur verder waren was het hun totaal onmogelijk ook maar óén stap te doen en doodmoe vleidden ze zich een oogenblikje neer on uit te rusten tioe de honger hen ook voortdreef Zij troostten zich met het denkbeeld van een goed diner en een goed bed zoodra zij aangekomen zouden zijn dkjch temidden van die heerlijke verwachtingen bemerkten ze dat de lucht betrokken wu Een onweersbui was te voojaien en die zou hen overvallen juist op de open weg In bet bodch blijven schuilen leek de eenige uitweg ofschoon die ook niet eng aanlokkelijk was daar bet onweer dat nog niet eens losgebarsten wals wie weet hoe lang kon duren en hen wel eens verhinderen kon om voor middernacht nog het dorp te bereiken zoodat zij dan geen huisvesting en vooral geen voedsel om dien tijd zouden vinden Dooirloopen dus en het er op wagen I En met bekwame spoed zetten ze hun wandeling voort Binnen een kwartier brak de regen los en viel in dikke druppels naar beneden Een onweersbui in de bergen i nog iets anders dan in hun geboorteHtadt Dat ondervonden zij bitter en ze hadden werkelijk geen drooge draad meer aan t lijf Als de nood echter het hoogst U daar zag de jongste reiziger rook i e uit een der achooneteenea opsteeg en tien müialen later klopten zij aan do deur van een armoedig en verdacht uitziend huisje i vroegen te mogen schuilen Ze werden binnen gelaten en bevonden zlicli bij eoüge lieden die naar bon ZnH Ooateljjk van Ginohy en nabg Richebonrg Lsvone namen wn de vgandelgke loopgraven en braouten den vgand ernstige verliesen toe Hindenbnrg Hindenburg toeft op t oogenblik volgens de correspondent der Kdln Ztg die het meldt voor t eerst aan het Weatelgk front In het groote hoofdkwartier werd hij bg aankomst door den loonprina ontvangen Aan het OosteUlk Front Het Rnasiaohe oommimiquévan 8 Sept laidt Na voorbei dende aotie der artillerie deden de Dnitschers herhaaldelijk aanvallen op onze troepen die giater een klein deel der vgandelnke atellingen op den jrsohteroever dar Dwina ton Noorden van Dwinak beietten dooh zq werden door ons vnnr tatuggealagen Na een heftig gesohatvnni en nadat met bommen én mrjnenwerpera waa gewerkt viel de vg nd ome tellingen in de banrt der boerdern Welitak naby Kovel aan dooh werd door ona vnnr teruggeworpen In de nabyheid der rivier Onita Upa zetten we ona offenaief voort De vyand biedt hardnekkigen tegenstand onze troepen met feaohnt beItokend van nit lyn ateUing op den rechteroever wasrop hg sioh onder ons opdringen had teruggetrokken Het Ooatencfikaohe oommnniqué van 8 Sc t laidt In de Karpathen en Oost Galioië dnnrt de hevige atrgd onverminderd voort In het byzonder wordt ten Oosten van Halioz met groote verl ittering geatreden Hier herhaalde de vyand tot driemaal toe sgn vmohtelooze atormaanvaUeo Alle atellingen sgn in ona beslt gebleven I I Aan het Rocmeensch Oostenr Front Het Oostenrükaohe oommuniqné van 8 Sent luidt Aan beide zgden van den weg van Petroaeny naar Hataseg wordt ainda ster geattbden Ten Westen van Zcikazereda werden onze troepen tegenover een aanval van een veel talryker ati dauuiht ternggetrokken naar het Hargitgsbergte Aa het KankaiiadM ifont De bloedige geveohtsn op het Ki Oghnot front doren voort Aan het Servische Front De artiUerie Een Havaatelegrsm nit Parija d d 8 Sept meldt Op het Znid Ooateiyk front hevige artilleriegevechten bg de Stroema evenals in de atreek der Belea bergen en het Doiranmeer Be küleubrauders waren iJeze mannen die er allerongunstigst uUzaj zetten de uitgehongerde reizigers een maal voor waaraan deze zich met gretigheid te goed deden hoe eenvoudig het ook waa Het onweer nam intusschen in hevigheid toe en Mn der inaiuien beweerde üat dit wel tot middernacht kon aanhouden Verslagen keken de beide reizigers elkander aan Waar moesten zo dan de nacht doorbrengen Ben der kolenbrandleni scheen de gedechten der twee vrleiwlen te raden Het was een oude man met een loerende uiWlmkking in zijn oogen die hier in huls de baas scheen te Zijn Ha keek de vrienden door en door aan en het aciieen de oudste toe dat hij de banknoten die hij in zijn portefeuille had door zijn jas heenzag De oude kolenbrander fluisiterde even met de anderen die bevestigend knikten toen rak hij roet diepe zware atenll Als wij U er mee van dienst kunnen zijn dan kunnen wl boven wel een zolderkamerllje voor U beiden ontruimen De jongste iler twee vrienden nam het voorstel dankbaar aan d h de oudste kon 4jn achterdocht niet zoo dadelijk overwinnen Hij wantrouwde het verhaal der kolenbrandler dttt het onweer zoo lang en zoo hevig aan zou houden Intlen hif het vooiistel niet aannam zou hij dien nacht geen onderkomen vinden dat atond vaat Hij nam daarom dankbaar het voorsta aan De reizigena bleven nog een poosje zitten praten met hun giastbeeren De jongste reizigar vormde doorzijn vroolijkheld een conlraat met zijn makker Se de aohijnbare vertrouwelijkheid van hun gaatheerenniet beviel Omstredia eit uur begaven zij zich naar hun kamertje en legden rich ter ruste De jonnate sliep weldra in doch zijn Icameraad lag nog lang wakker en luisterde naar het geruisch van den regen en naar het gedempte geluid van de stonlDND d r tiekkelgk kalm op het overige SerTiaohe front Een vgandelgk vüegtoeatel werd ten Zuidwesten van het Doiranmeer tot dalen genoopt In de vlammen gehuld viel het toeatel achter de linie der Geallieerden KrygsverrlchUngen ter Zee Een Wolff telegram nit Berlgn meldt Den 6en September deden onze marine vUestnigen bg Aienabnrg op het eiland Oeael een aanval met bommen op de vgandelgke vloot Een vgandelgk vlieger werd bg Zevel gedwongen te dalen In den naoht van 6 op 7 September bestrooide een onzer marine vliegtuigen het RossiaChe vliegatation Rnnoe in de Golf van Riga rgkelijk met bommen au had daarmede goed anooea Den 7ett S tember beaohoot een Uuaaiaohe kanonneerboot de kasten van NoordKoerland zonder anooea De vgand werd achtervolgd door marine vkegtoigen die hem met bommen aanvielen Oemengd Ooriogsaicuws H o e m e n i ë De gebroediers Bratianu Het Koemenie van he i kan men B hri t dr beo l derer in het non iageul een trust van de gebi oeüen liratianu Jouel Viuttlla on Dinuj no dnen Zg heboen de zaak van hun vader Joan Bratianu overgeuunen wiens standbeeld op een derachoonBio pleinen van BodtartMt pnjkl Zij rcgeeren het land met bmiulp der liberalen De Brallauu s richtten heel Itoeuieuie in Zij hebben de NationaleBank en de beide banken voor stedelijk en plattelandlach oredietin bunhanden ay beboerschon de scheepvaart en cootroleeren handel en landbouw I Viatllla Bratianu is volgens dw schrijver buiten kijl de knapste en vlgtigste van de broeders Jonel is geen vriend van werken maar hij heeft zijn ideetin Vintilla s ideaal is iiationiillaeoring van de Koemeenfche industrie de verdrijving van de V reenwleiingen uit do olievelden en uit iioomeensclie fabrieken Hij ontkent uiet diat de vreenidtellngeu veel deden voor de opheffing van Koemenië dooh hij meent dat men het AU eelt wel k n en op moet paaae oJet door vreenadelingen te wonlen uitgebuit r Op het terra van zijn witte hufa heb ik gaat Lederer voort dikwijls met Vimtilia Bratianu uitvoerig ov r oeconomlsche en politieke quaesties gesproken Hij lijkt sprekend op zijn broeder Jonal en door zi korte zwarte baaid ioopan eenige zilveren haren Hij heeft ook donkere oogen van een zeldfeainen glaiia onder de Ooatersch moede oogleden maar Vin koleabranders die nog beueden waren Plotseling stolde hem het bloed in de adoren i uidelijk had hij de oude kolenbrander hooren zeggen Moeten zij er allebei aan of zullen we een in het leven laten y Snij ze maar allebei d keel of was het antwoord De arme jongen wist van schrik niet wat te doen nu zijn alchleniocht op zulk een vreoselijke wijf e bewaarheid werd Hi wilde n makker roepen doch de kracht om op Ie staan begaf hem Ken nieuwe siddering doorvoer zijn leden llij had d trap onder sluipende voetstappen hooren kraken Eeu licht drong dtoor de reet van de deur die peena oiiJioorbaar werd geopend Op handen en voeten krcipend kwam iemand naar binnen De reiziger voelde bet hart in zijn keel kloppen De gedtantc stond op en ward gevolgd dtoor een ander cilie een lantaarn boven ssijn hoofd hield J e eerste dl de oude kolenbrander bleek te zijn liep rogelrecïht op het bed van dên dependen reiziger san Ais door een panische dirik bevangen wilde de andere opspringen doch Ie kracht daartoe o ntbrakTiem Een groot mea glinsterde in de handen van den ouden kolenbrander die thans het bed genaderd waa Hij richtte zich op kiemde bet nwa vast in de hand en sneed een stuk af van een der worsten die aan de balken hingen Toen gingen beiden weer even voorzichtig weg als zij gekomen waren Den volgenden morgen vonden onze reiziger een uitstekend ontbiil klaar staan met twee gabradten kuikentjes die ter hunner eer den vorigen avond geslacht waren tóen zij reeds te bed lagen vertelde de vriendell k kolenbrander