Goudsche Courant, woensdag 13 september 1916

Vo 13189 De Ooriog Aan bet Wcateiyk Front Het Kraneche oomnamiquévan 12 Sept luidt BeEuidnii de branie is een aanval door de Duitaobersop een Fraiwohe loopgraal ten O van Bellojy en Santerre oademoinen met gemak afgeslagen Een kleine afdeeling r oiBfln wist een Duitflche loepgraal Zuidelijk van Berny s kerkhof te bezetten In den nacht van 10 op II dezer bonA ard0erde ee Franabh luchlAnaldeel troepenk wartierea e RemoQcourt het Station van Mete Salblons en mUitsire werkplaatsen te Dillingen Een Fransv h vliegenier velde een Dmlach toestel Dit viel beoosten Rancoort aan het SonHmefront met onweerstaanbare macht boeiden de au me vrouw uil het volk die de mooie trekken van markiezin Sambarese droeg met de in lompon gehulde zuigeling op den arm de man met het ziwarle verwarde baar en de fonkelende dogen waarin dehaat laaide van een geheele verstoolene klasse en eindellji de onverschillige eakelljk handelende deurwaorder die het paar met hel kind met een onnavolgbare minachtende beweging der hand de raat opjoeg en hen daar mede overleverde aan den jamlner en de dleodle van den daklooze Het Verloren ParadJJ evehalB hetdbor Brich zelf oolworpene zooals hlJ nu voelde er conveinliltjneele Ichllderij heette ook dit werk Een grbot sociaal schilderl met een door en f door modern oniterwerp zooals men het wel van den drager van de Melltta prijs mocht verwachten zoo was het daf lijk door het hoofd van Erich gega en de onbekorfde schepper van de gedachte voor dit ondervol schilderij wa een door den dood grteekende alen de aarde van de Riviera naar allo waarsohljnlljkheld over eenige weken voor altijd zou bedekken I Bij den eersten blik op het nog onvoltooide schilderij had h n alleen daze toe gedachte roet dnlaang grepen En wat verder had Qullltó 1 HedeTiÜEsehool voor Gonda en onliggende plaatsen Aaaaaaletea bl da varaoalflM voor Mbdo vakacholaa to a aravaahas Goedgekeurd bg Kon B al 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Oestumièr Ooii m mi § M HbmUi INT iim iMk II INM HRfr DUMi UNKIBB Plaataing van leerlingen Dinadag en Donderdag aan de School Oouwe 109 ao Dir Oansea v HEYZELENDOOiW Advertentiêii Qeboien r ANTHONIA CATHARINA dochter van C BROER öz en M W BROER Bsanii Boikoop 9 September 16 9 P OOHK VoorwUlena 16a beitecdt de hoogiie prga voor 6 Oude flesschen Eerste kwaliteit luDil en Mvt m t tegen uiterst lagen prijs 14 Aanbevelend M J UERZUL KLEIWEG 36 Telefoon 379 Dienstaanbiedingen hebben in de Qwdsclie Courant aMmia Hteetê Deie uivertentien kostCD slechte kij Tooraltbelallig 1 6 regel 0 86 voor elke regel meer 6 oenti Opguf oittlnitend aan hetBorean FirmaC SMITS Sclioeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgetioht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN r HiiwonlInniiÉip tlEHIiiilln DIT HXT IllaAim VAK NRAVENSWAAY ZONEN DeM THEEËN worden t afgeleverd in verzegelde pakje van vigf turn en M en em Ned oim met vermelding van Nom mer en Prgi vooruen van nevenataand Merk vol gen de Wet gedeponeerd Zioh tot de nitvoering van geëerde ordera aan bevelend j a Biji voorheen 3 BREEBAABT Lu Ml Zeer mooie aolledeiaenbaleaala Tafela Stoelen Kaaten Spiegels Schilderden TheeUlels Bullatten StQlaneublemen ten in leer en peluch Beekenkasten Tweepenoont onbeala pen Veerenbeditellen Kapokmatrasien Slaapkamcrmenbelen eni ena allea apotgoedkoop Rugbekleede Leeritodea vanaf 117 60 Styikaat f20 St ltafel f 9 60 Spiegelt f 6 60 f 7 60 enz 20 nnnUTM ImiliiiiiUliitcUi kill Rotl Ml m Fijne Likeuren WUNAilDFOCKniK Amstardam Verkrqgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 WIJ ZIJN IN STAAT doordat wij over een groote voorraad motoren en materialenbeschikken U een aanbieding te doen die alle anderen in deschaduw stelt it Sliedrechlsche Handelsmaatscl appil I Vertctfanwoorditfer r STIJNIS fliMstniehl Hnren lol FiMÉil m ViliiKeliaiplijk linns 1 Keizersgracht 153 Amsterdam TeL latere Noord 10789 I Aid Sebriftamke Cursussan I CURATORIUMl I Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H D J BODBNSTEIN I Dr H C PRINtBN OBBRUOS Ar Mr L H VAN LBNNBP Onder leiding van bekaadq Leeraars organiaeeren mg 129 I schriftelQke Cursussen ala volgt verdeeld I A Handelswetenschappen 32 cursussen I Boekhonden populaire leergang en ezamen cmraoa Handels I rekenen Handelsoorreapondentie Nederlandach Franaoh Duitach I Engelsch Zweedaoh RnssiMih Spaanscb Maleisch Handelarecht I Handalaaardrqkaknnde Handelakennis Warenkennia de Techniek I der Adminiab atie de Techniek der Bedrjfareclame de Techniek I der Etalage Stenografie Schooaaohrgven Maohineaohriiven I NA Spw lid toertaagm voer da nraktllk dlpfcmia t I B Talen 24 cttrs ssen 1 Franaoh Daitach £ngel ch Italiaansch SpaBnaeli Deenach I Noorsoh Zweedach Ras8iBch MaleiBoh Ijatijn öriekaoh Esperanto I bovendien een Gorsaa in de Algemeene literatanrgeeobiedenia I N B BMuadar Cwanaaea voor kei StaatuxanMnODdaTduAnB 1 C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen I Wiakunde Soheikond Weer en Sterrenkunde Werktnig I kunde Electro Teohniek lijnteekenen Meten en Teekenen 1 Vak Duitach Vak Engelach I D Ontwikkeling en Besckavipg 30 cursulken I Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beaokaving Psycho I I logie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetori a d I I kunst om zioh uit te drukken Aeathetica Mnziek Maziekgeaohie I I denia Harmonieleer BHbelkennis Oezondheidaleer en Sexueele 1 Hygiëne Sohrijven zonder fouten een goode SWl do Verbetering I I van het Handschrift ving en goed Rekenen Bibliotheekwezen 1 I Journaliatiek Herhalinga Onder ija Uitgebreid Lager Onderw a I I Fröbelen Slbid Spelleiden Dammen Schakan Eotografeeren 1 I HM D Camaaao Herhallaiaondarwlla b U L O omvittoa II I I Bck vakkaa I I E Opleiding voor een actfe O 4 curaussen I I Franaoh Dnitach Engelaoh Wiskunde J I F Opieidlttg voor een M O 11 cursussen I I Nederlandaoh Franaoh A Dnitach A EngeknhA Qeachie I denit Aardrnkalcunde Staatamriciiting Staathniahondknnde Wia I I kunde Boekhonden Schoonaohrgven 1 I O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen 1 I De Techniek van het Hniahonden Kookknnrt en Voedinga 1 I leer Linnennaaien Kind rklaejing Coatnumknippen en Coa 1 I tnumnaaien j I a Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen I Poatale Aardrgkaknnde Opleiding HulptelégTafiat en Kan I toorbediende P en T Opleiding Kommiea by de Belaatingen I Opleiding Handel Opleiding Te £mek I N B Behalve vpor de kier taa eii da ambten el beroepen abeel ol I putliel optaldla Saniam rilf aAd plraat Comml eP nT I Rllkavanekeriasabaak Hllkapeatapaailniak Spoorwosaa Oe I OMente Admtalatratl Mlnletariee RUkawatMataat eaa I Van het onderstaande neme men goede note I De Csraaaaen doren minstens 3 maanden hoogatena 3 jaar I Normaal Isegeld f 5 per kwartaal I Wekelttka wordt den leerling een lea toegezonden ledere I lea bevat de atot voor de wauc die in de eeratvdgende lea I eventueel wordt uitgewerkt Fenoonl k oontaot tnaachen docent I en onraiat I Xieergangen voor beginners eSnigazinB gevorderden en meerI gevorderden Speoiale iepetitie oamasen De examen cunuaaen I worden geacheiden van de popolaire leergangen die men uit I liefhebberij volgt I Agesoheiden van de af dealing Schrifteiyke Cnrausaen ia aan I het Bureau een afdeeling verftonden voor Adviezen Inzake I Beroepskeuze lodar dl lek voor onu schrlttelllk ConuH ol voor oaie B I roepaadvlaaea Intarewaart vriw soBd r alch ook maar Moifaalaa te varbladea oaa ratl pro pKtiis dat aOe verdere bl oad rk d a I bevat I 166 JOH OdBEL Jr Pir iBSWi sbniii FÉAtai nwiillifmnnr l OFOKBICIHT irM Voedert nw Vee met de Maliwre uanaw LUINZAADKOEKEN merk STER ea W L W 011 SOVJUIOOIIHilCOEKn nierh W L Uitmuitende door hoog eiwit en vstgehalte en groots roediagswaarde MertIHploma farii 1900 Seat fiFoaaelm tteOoltt Bestel tbiutt uw DRUKWERKEN want de pt kéti van papier en enveloppen blijven stijgen a = DOE UW VOORDEEL a Wij leveien V lianrig uitaavoerd weilt totbilliiken prijë I DrukkatS lAja 9rinkman Zoon N I JAKOfiS ZOON Schiedam 43 55 Orenelilesohe straat 43 55 FABRICEEREN SPECIAAL Vejrf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS BN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALER BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hniahondisg tit indutttrie ook Stootsaldken Reddingdboeien en Zwemaordcb s ten dienste der Scheepvaart n 40 KBPARATIE INRICanNQ VOOR MACHXNEB0B8TEL8 BRZ IMPORTEURS VAN ZWEED80HE TEER EN ABOHANGELKEK I LOOPT MW KAM WEG WET MW BiHiimiEL H mm mmu mmm mmmmj KÖKO SffHAAR KOKO DOET nCT HAAI OIOEIIN OAAT HET UITVALLEN TEOBN VEKSTKIKT DE WOITUS HtLOCR ALS KIISTAL BBVAT OEEN KLBDISTOr OLIE Or VET VEaniSSCHEND VOOI DE HOOrDHOm oor arr vamvam van mr Daoaur or ooirTzin muai w ara fc v a a e i DEPOTHOUDËRSi Gleada V ANTON COOTS Wijdstrsat 29 Schoonhoven y i e v ZK8SEN Krimpen a d Uud A tiROENKVSLD Lnz Zegwasra A OOSTEBUNO M Eenver tronw dadres B voor het maken en stofleeien g van MEUBELEN Is fe a N HES8IIIG S Peperstraat 24 t Gouda Nieuwe Kaasprijzen mOAANDE 13 AUGUSTUS 19 Ter druUkern A BRINKMAN A ZOON Markt dl Gouda VERKRUGBAAR BUlnke prezen prima materiaal Sapualie aan aUo meubelen 14 Nieuwe Tabellen I voor de PrijzeB van Kaas mot atttik van HEERENIII aukkel toch niet langer met een bot aoheermea In enkele aeconden maakt n het zelf aanhoudend Aet een Soc cesApparaat vl macherp Ook voor Chirurgiache inatmmenten Pr8atl 60 n b f 1 66 Rtma A QUANT Kleiweg 30 o voce hat binnenland Kraohteni UiniateriaelBealuit ingaaa de 18 Ang 1916 36 1 PRQS 10 C ENT BKBTKHAN ZOOÜ Oeo 55e laargaog Woensdag 13 September 1916 fiOUMHE GOIIRANT IsTie uL ws © an d Trertexj tieTol © voox GI o ULd st © aa 03acLstx©lc©XL en PRUS 0EH ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummsr t O U Elke regel meer O iO BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tearen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaataing van 1 5 r gels f 0 S5 by vooruilbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 15 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks AI u behalve Zon en Feestda n f l K I BO Per kwartaal Mem franco per post Het GelUustreerd Zondagsbkd Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Markt 31 by onze Agenten den Bo handel en de Postkantoren PRUS VAN HET ABONNEMENT üitgevera A BBIBIHAH EH ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 83 de beneden Stoohod trachtt e de tegenparty ia gaalolt n ggalwrnii nnie linies te et lijten Ona vmr weerde ze al haar tajzonder ijware verliezen berokkenend Het Duitsiche cooSUuniquévan 12 Sept lul Front Leopold van Beieren Ten Noorden van Shara Tsjerwit werd een Ruaaiaohe aanval roet terke troepenmdoht met aware verliezen gebroken dloor de DuitdchOnetenrijluKhe versperringen Front AartahertoK Karl In de Karpathen werden aanvallen in de omgeving van Bawle Loedowa bij de Cimlwroslawa en bij de Kapoel afgeslagen Bij een tegenaanval aan de CMmwroslawawk w d n 170 gevangenen gemaakt Aan het Italiaansche fronti Het OoBtenriJksehe oomanuniqué van 12 Sept luidt Aan het front twafchm de daieu van do Etsch en de Aatach herhaalden de Italianen hun aanvallen op den sector van den Monte Spil en dten Monte Majo Onder gevoelige verliepen werden ze overal atgewerad In de kuetetreek deed op de Karet de afftUlerie zich krachtiger gelden Aan het Zuidooatelijk front veranderde er voor de Ooetenr Hong troepen nietd Aan het Roemeensch Oostenr Front Het Hoemeentfche comanuniqué van 12 Sept luidt Noordelijk en Noordweetelijk front De Hongaren blijven terugtrekken ten W van do bovendalen van de Maros n de Alt Zuiddijc Inont De vaart voor koopvaaralljachepen der Mlddén Stateir op den Donau Iri geheel ga tramd In de Dobroedtaja dtoren de krijgsbedrijven voort Bij luchtaanvallen van vliegtuigen der Middem Staten werden bonanen geworpen op de stud Piatra Neamtz waardoor een girijsaard werd gedood en twee klivdleren ernatig werden gewoikl Aan het Z Oostel Pront Het Franeche comtiauniquévan 12 Sept luidt Aan de Stroema leverden de Engelachen levendige gevechten waarbij ze het dorp Novoljen stormenderhand veroverdenTen Z van het Dotranniieer woedt de artillerieBtrijd voort Batterijen der Gealheerden bombardeerden Bulglaarsohe versterkingen in den i ector van Wachukovo bewtWen de Wardar doel De voedingBuweillikheden in Duitfich land De verklaringen van den Dultschen levenaroidUelMirdlctator von Batocki over den economéschen toestand ooeant de Vorw rts een bevoordeeUng van de groot grondbezitters en een voortzetting van t werk van Detbrück Hot wo geen toeval aluuS genoemd blad dat julet bij het binnenkomen van den ooget toen de beslissende maatregelen moesten genomen worden vofir het volgende jaar von Oldenbiirg Janu hao zijn opgewonden brief schreef aan den DuitSchen Ijudwlrtschaflslrat waarvan de groadgedBt hte luidt Doe geld In mijn zak Von Oldenburg wenSoht dat de productie door nog hoogere prl zen zou aangemoedigd worden eu dat rieteekent een elndelooze schroei De boeien hieven hierover een gejuich aauj Hiertegen waagt von Balooki bet niet op te treden met de eenlg werkende middelen n l daden Allo vercrdeningen van Delbrück hebben de agrarllM niet gehinderd en ook von liKiocki zal hun geen kwaad doen Het groote gevaar waar rij zoo bevreesd voor zijn zal niet komen n l de prod ctledwang De tot nog toe gevolgde methode de productie te regelen allew door maalmumprijzen l zoo n jannrterlljke mMukkIng gebleken dat de agrariërs met angst en vreaze tueaieu hoe de verontwaardiging hierover in nietagrarlsnb kringen atMda ta neemt Von Batockl preekt van aijn groote verantvroordèlIjkheldL Ongellwl leld V deze groot maar deS te noodzakelijker IS het dat hIJ niet allerlei verklaringen op papier aflegt maar door dad wat tot Stand brengt Productie dwang zou het eenige middel tot verbetering zijn dW ie zelfs in OoSlenri k In epaat Tel In Griekenland Een part Tel tal uit Lona o meldt d d 12 September De Timeal verneemt lit Athene Daar de Grieksclie autoriteiten voor ongeregeldheden bevreesd waren hadden zij 12U soldaten In de nabijheid van de Franscho legatie gepos Serd Het feit dar de aanvallera zeer Snel te werk gingen zon de ooraaak zijn dat zij niet gearresteerd werden Niettemin zijn de cofnÉonndeerende officier en de 130 solititen In hechtenis gesteld De GrIekSohe regMring heelt alle eiscben der geallieerden in verband met dit incident Ingewilligd de bonden van reeervl ten worden ontbon tirflend Een krachtige aanval van de verbonden troepen ten Noorden van Majada beantwoordde ten volle aan ztjn doel Over een lengjte van 8 K M en ter diepte vaa 800 meter ongeveer werdeji allo Bulgearsche loopgraven vermieieMerd Ook namen ze vijanden gevangen Westelijk van het OstrowQ meer was het Serviiwhe gïWAnt druk In de weer In don ouKtrek vatn Banika ten Z W van het meer leidden botsingen op kleine abhaaj tot eenige voordwlen voor de Geallieerden Ons vuur fnuikte een aanval der Bulgaren Deze leden emAlge verlie7en Majada ligt bij de Wardar tm Z van Govgeli Aan Mk Batkaa Pront Het D u i 1 8 o h o con i niqué van 12 Sept luidt De onfler opperbevel van veldmaaroehalk Mackensen staande DuiJrieh Bulgttardche troepen zetten hun oprabr h in de Dotiroedsjavoort Aan het Macedoni front loveniSge srtilleriegewechten In he Wardargebled en voor de Bulgaawcho troepen lCceB rolle gevochten aan de Stroema den en de plaatsen waar zuj bijeenkomen gesloten Het orgaan van v ejiizelos de Klrlx veroordeelt het idee om een burgeroorlog uit te lokken terwijl de erfvijand op Grieksch grondgebied staat en de wenaichen van de liberale politiek weldra In vervulling zullen gaan MinUtercrlsle in Griekenland Het groote nieuws uit Giiekeitland IS het uftreueu van arniu die net iwer van het chip van staat dal smOe twee jaar been en weer geworpen worut op de ongewisse uaren niet langer kan ol wil In handen nouden Of Veni elos ue regeeriug zal overnemeu eu diM de Entonle volkomen het spel gewonnen heeft daa wel uf bet attreuoii een zrwouking In de richting van Ooenula en dus van de centrale mogenuheden is meldt Heuler er niet bij Het Duit ohe comlnranlquévan 12 Sept luidt Op het front van kroonprina Ruprecht van Beieren werden aan beide oevera van de Somme de vijandelijke aanvalspogingen over het geheel door onö apervuur verijdeld Bij het Fouream en Leme boesh trachtten de En chen tevergeefs in een gevecht met handigranaten terrein te winnen Het dorp Ginchyviei giaterenocfatend vroeg in handen van den vijand Het arMUerie gevecht wordt met hevigheid voortgeiet Aan het OoatelQk Front Het Ruüieche contouniquévan 12 Sept luidt Bij de rivier Bely Casereraoste bezetten wij versheiden hoogten De vijand trachtte vergeeld ze te henwaHen In de WoudkarpatCn bezetten onze troepen bij den berg Kapul den gehee4en keten NoordMiJk daarvan den vijand achtervodgend bemaichtig den vil den Kapul Wij namen 13 officieren en 900 eoddaten gevangen en telden on in hel bezit van 7 machinegeweren 3 houwitser en eeu eoeklicht Het Oogfenrijkrtohe conSnuoiqué van 12 Sept luidt Aan hel Hongaarache front trad geen wijalglng in Front aarlahertog Karel In de Karpathen honden de gevechten aan Alle aanvallen die ite vijand tegen onze atellingjen iienoordön het dal van de gjond Biatritza en van de boven Cravenvog inaieMe loopen op aiet uit Front Leopold van Beieren Aan Gemengd OorlogMieaws In DuitaiohlSnd Herkeuringen in Dtühlrbland Aan de Tel wordt 4kui de grena gemeld Er wordt thans op het oogenbllk door het DultSche legerbeatuur hard gedcanipt en gewerkt om de gelederen aan het front aan te vullen Dat blijkt afdoende uit de vele herkeuringen ilie langi de grens gehouden wordjeu Zooale wij reeds gemeld hebben worden de meeate voorheen afgekeurde mannen thans goedgekeurd Daardoor wordt eenlgermate verklaard hoe bij enkele oppervlakkig ziende lieden hier do meening heersoht alwl Duitsohland nog reservee genoeg heeft Het gehalte van deao reaerves is niet Schitterend nu zij bestaat uit meestal zwakke en ziekelijke mannen VanoehleDd vernamen wij nog het volgende Een jongmemtch te Zuilbrich was reedB vijfmaal voor den dienst algekeurd en jawel enkele dagen geleden moe hij zich voor de zesde maal aan keuring onderwerpen en werd hij goedgekeurd Nauwelijks was de jongeman op atrsat of hij maakte zich utt de voeten naar ons land Men ziet het gaat er thans om een numerieke macht te heAiben bet overige la bijzaak Het nieuws komt vrij onverwacht In de laatste dagen toch scheen koning Conetanlljn dte ook dtior zl weigering om afgevaardigden van de liberale intervenllonistlscbe partij ie ontvangen on bij zijn begroetlngftre de tot de 150 te Salonlki algieeetla Griekaehe officieren zijn Duitach gezindheld uiet ond r stoelen of bankenV stak al zijtt vertrouwen op oen ouden diplomaat Zaïmis die aan t hoofd van een vrijwel kleurloos kabinet jitond te hetiben gestold Bovendien scheen er loenadorlnfe tusachen Venlzeloai die door den koning gemachtigd was om ingevai van een oorlogeverklaring van Griekenland van de Enteiile mogendhoden do grootst mogelijke cMnfiensaties at te troggelen en den ndnisier preeldent te komen In eik geval i hijnt do £ on van Venizelos steedtf nooger boven de kim te komen Zooals uit I arljs gtateren nog granen werd werden de betrekkingen lusMchea ten oudiiHiiMer Skoeloedls en VenIzeloS hoe langer hoe hartelijker zoodat zelfs de mogelijkheid werd bespraken van een mtnisterie waarin beioen zitting zouden heiiben leger aarige Feuilleton ouvergetehlke kamer van het Hotel de la I aii te San Bem te vertoeven waar hfj eena komende van Rome In zijn gloefendevereering voor de markiezin Sambreae gelukkig waa geweest En deze kamer wa vrij Geen vonder I Nieanand In het hotel wilde dette kamer hebben slechte hem don huiverende dien d adem d 8 dooda had aangeraakt waa zij Hef Ze lag op het Zuiden en overdag stroomde het ongetemperde zonlicht door de zee weerkaatst dloor de wtjdgoopende veniters drong het geraas van de aankomende en vertrekkende treinen het geschreeuw der facchini en beamfctcn omhqog van het juist onder de ramieu llggeaidetation Maar al de nacht en de koude kwmm dan waa het voor hem In dece kamfer tpo behagelijk alê in geen ander van het groote hotel Want door dan nwnr van deze kanwrging echooieteen van de groote keuken en aJ hij de magere bloedaimie hand tegen dazen munr legde troomide door zijn geheele laam een levengevende warmte ij altijd en overal vergeeM zocht hij gevoeld dien winter toen het eerst van Rome naar waa gerdsd Erich had ilijk berdd vMdaard de kanaast te nSM Ze was daarom ook goedkoop en loou oaonaieerlljc voor den wlen hij ittu gcaag aanbood Venizelos aan de regoerlng zou onvermljdelijt ooriog betoekcnen zegt een ander bericht eveneens uit Parij Dltzalfde bericht legt er echter tevens den nadruk op dot de Entente In zichzeif verdeeld Is over de vraag of Grlekeche lnte ventle nog wel gewensoht la Het eenige voordeel dat de Entente nog zou kunnen plukken van een Griok he tusschenkomet OU zijn dat Sarrall do zekerhein zou hebben dUt zijn lei niet in den rug zou wwrden vallen en dat men de zee om Ofiekenland van dte onderzeeörs der een uit belangstelling ia voor zijn lot èn voor ajn kunstvolle schqipingen Reeds den derden dag waarop zi t te zoanen te San Ran vertoefden was de geroeontfohappelijkc arbeid dter beide jonge Heden biggonnen Zwijgend had guUltz de koorden van het groote eichllderij losgemaakt dat de huisknecht van bet Hotel de la Palx onverschilllt met de overige bagage In de kamer had neergezet Een ezel was spoedig opgesteld en au Stond het begonnen kunstwerk in het licht van deze niet te temperen zen en trok de blikken vaa Erich onophoudelijk aan De doodelijk zieke ginds In den hoogen leunlngistjpel die in elkaar zinkende hooge en Indrukwekkende gestalte die nu nog maar de schaduw waS van wat In de volhelr van laijn bedriegelijke jeugd en gezondheid moest zijn geweest wa naar het Schilderij te oordeelen een geniaal talent een door Ood begenadigd kunstenaar Slechts een ding ontbrak hem wat Erich juist Inl oge mate bezat de door de udia op de academie verkregen technidt In dit opzicht was Qidlitz een aietlant dat zag de kenner bij den eersten blik op het schilderij Maar slechts in at opzicht alleen Zijn geweldige fantasie Jijoe geniale opvatting van het onderwerp de epte van zijn gevo dat deze man aan de doode stof ondanks zIJd algen wxffStervend Het verloren Paradijs Naar het DuiUch van EDWARD STILQEBAÜER Uet autorisatie bewerkt door J F WESSELINK VANEOesUM Het waal zoo iele geweest ala een laatst aanvatten van 1 Mjn llehaamaen wilskracht een plotseling opflikkeren van het naderende einde dathem in Ttrol aangegrepen n naar het Kulden had gedreven in dit wondervoll oord waar hij zich wilde neerleggen en de oogen voor altijd sluitw 1 1 11 De directeur van het Hotel Pair waaain veel levemli den verblyt hieiden dat in aavalaUJd weerklonk van laefaen danaien en zkigen naar ongaarne opgenomen en na beda £l te hebben dat hij reed vaak In vroegere jaren een etamgaet van hot hotel wa gawee en nadat Quilitz de verzekering had geren dat hij zoodra het hechter met hou mocht worden het Dult che aiekenhuia zon opmelcen Met een Mil hoofdknikken had Quilitz overal In loegMtemd iSechls aan wenScifa had haar heheerscht nog eenmaal in He leven gaf cat waren agenSohappen de In zoo büzondere hannonle vereenlgd Enioh zoover hij zich kou herinneren nog nooit lj een modern s liilder te mmm had gCElen Urenlang tond hij in verbazing Voor het begonnen ohlldenj en meende elk oogenbllk weer nieuwe voortreffelijkheden te hebben ontdekt En dan weer een bUk op den doodUeks in den leuoingstoel De woorden van Qoethe uit den epiloog bij Schillers Glocke kwamen hem bij het zien van dezen man die hem de Voorzienigheid ais een wonder midden op zijn leveosiweg had geworpen in da gedachte Hij gebruikte de bloemen van het hoogste streven Het leven zelf aan dit beeld vin het loven I En op aandringen en verzoek van den zieke zelf begon nu de gemeenschappelijke arbeid van de twee Het werk moeSt voltooid worden terwIUe van het werk en niet terwille van den kunrtenaar Want het noodlot zelf deed mfj u In dit laatste tijdperk van mijn leven en lijden vinden zoo had Qolllls op bijna plaehtigen toon tot Eridh gemgd Een door de avonden beschenen i raat Ie Rome vormde het tooneej 1 vciüh aeweld van dit gro emaatauhaippeiljte schil verder Wat tijd In Qardone gebegd Wordt verroijja iteri op wdk voorgrond drie tigu I der ren de blikken van den toeschouwer