Goudsche Courant, woensdag 13 september 1916

55e jaargang No 13188 7et 2lj weten zeer wel hoe nijpend hel in DuiUUhland geateld la Tot zoover de mededeeliugen van deze liedm i De feiten kwwmen volkomen overeen met hetgeen aan Schrijver dezes ilie ld het begin der vorige we nog door West DuitschlaiKl trok vertela werd door en vrouw met drie kinderen die aan het grenaWatlon mee reisde Ze kwam gelijk oomiddellijk een haar Spraak Ie hooren waS uit AmrtM dam en ging zooala ze mededeelde terug naar huls Ze woonde thans met baar man en drie kinderen bij Bochum waar haair man elnds 5 jaren werUzaam was op een hoogoven Xk was zoo vertdde d vqouw in drie jaar niet naar mCn familie geweest want als men met kinderen iulk een relS nuaakt dM koSt heel wat geld maar nu heb Ik gezegd ik hou t niet langer uit M n moeder v iont in Amsterdam en daar ben ik nu 1 weken thuis gaweeSI maar je moet nu eonmaal loch ook weer terug hèl Hoe ia het vroegen we at spoedig ginds met de voeding geateld Nu mijnheer zeide de vrouw wij wonen al lang In DuilSchland maar zóó als het nu de laatste roaanilen gaat dat k toch waaraohtig niet uit te houden M n mai Is op een fabriek en m hebben we nog het eluk dat we bulten wonen en een ninken tuin hebban daamm wlld m n man ook niet weg Maar de kinderen en Ik waren er z66 Slecht aan toe dat we het niet langer konden uithouden M n nuan waa vroeger llink en gezet maar nu is hij totaal afgevallen We zullen zien hoe lang we nog kunmen blijven Waaraan bobt u de ergste behoefte In uw gozliii Natuurlijk aan vet Iemand die in Holland g woon huishouding doet kan zich niet voorstellen wat het is ora eiken middag maar weer te moeten eten groenten boonen aardappelen zonder veL Het Is alslof men nooit rechte voldoening heelt van z n voedsel maar dan ook het gebrek aay melk Ik mag bjj ons één halve liter melk gebruiken per dag Nooit kunnen de kinderen due een kopje of glaasje meik krijgen terwijl u ziet dat zo het zoo noooig hebben Nu ik In Am erdam geweest ben besef ik het drukkende van dezen toestand nog meer dan vroeger Zo konden het mij ook wel aanzienj dat we te kort komen In een derde geval maakte Schrijver deizes kannU met een vrouw en drlo kinderen Hollandtfche van geboorte die in thittSobland was getrouwd Haar toealand was van oien aard geworden dal zij bijznndere verpleging noodSg heeft evenals d kinderen Ze kreeg verg unninff om naar Holland te gaan miei de kinderen on he t nu bij oen familielid aan l en Linker Ma8a ever alhier onderdak gevonden De man 49 jaar heeft evenwel dal verlof niet bekomen an IS nog ginetl De hulp aan land enooten die in dwe dagan DultSohland verlaten om aan den enonomUchcn druk te ontkomen IS dan ook wl l alleefeinS gerechtvaardigd en goed besteed uit linf e SetaÉri Hoé Sociëteit ONS OENOEOEN linElllIKi TIIIEELEEZEUtlir Directie CORN v d VELDE Zonda 17 September 1916 Een enkele voorsteUing De Oorlog Am bet Weitetyk Front Het Franeche comlmunique van 11 Sept luidt Bezuiden de Somtne deden de Ihiitschera in den uaiiht een reeics aanvallen op veriSchiUende punten van het nieuwe tront der Fjanschen van Bemy af tot dte streek Zui i elijk van Chaulnol Vijf aanvallen waarvan eenige met het werpen van brandende vloelatoïfwi gepaard gingen werden afge agen Het artilleriean nilachinegeweervuur der onzen heeft den DuiUfhere ernstige verliezen berokkend hen naar de Adyertentiên Do Heor en Mevrouw HOOÖSTRA Kloppkbt berioliten de g boorte van een dochter FRAN ISB Zierikaee 12 IX 1916 7 öoboron ANTHONIA CATHARINA doohter van O BROER Os s V W BROER Bn KB Boskoop 9 September 16 9 Het verloren Paradijs Naar het Ehiitwh v n EDWARD SVIIiGEBAUËR Uet autoriHatie bewerkt door J P WEB8BUINK VAN ROBSUH PUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Handelseorrespondentie JIet dchUdBTiJ is onvoltooid gebleiven met de blDe t awine dia mi gindLi in Salo trof was m jn aohepping nwW voor altijd weg Maar het werk zeit voor zoover men daarvan kan sprafcoi ate p ik al en talisman een laaMte tuninnering aan haar en het beetje geluk dat ik in mijn levm heb ondervond i ala mijn verloren Faradi met mij rond InMen u mfj naar San Remo wilt vergezellen dan zult u dit ihlMeriJ dit lagnwnt van een faiklerij zien dat de lrooin van eea leven e § het geittk van twee ten dtoode epgeoohreven joi e ntenlMMnkindsren jm geweeLt Want d markiezin geloofde aan dit dcfailderij zij ge fde aan ona geluk en ons geaond wordm als dit Schilderij voitooid zou zijn ZiJ was een vrome katholieke ea zooale die allen een beetje gelooveod aan wondeiren a daarom beweerde zij dat den volta Ier van dit Schilderij het gatuk aeaM zou toelackeB Dat PpaoUlk xaiiMns Oh lAFEBER ItoHaak M O rft OOUbA Houtmutgracht 19 Eerste kwaUteit luid eiiKiyeeseli tegen niterst lagen prijs 14 Ajmbevdend M J VERZUL KLEIWEO 36 TddMn 31 HoibuidiGhe arbeidengezlnnen Dttlitchbuid At Een RotterilaBiuer chrijlt N H X liet U opmerkelijk dat juiat den laatMon lijd terwijl toch volgen vele mede i ellngeu van LhiitAehe zijde de vuedingiftoestanften than gujurtiger zoudon zi dan b v een laar geleden zooveel HoUaiidacho arbeiden gezinnen uit Uuitschland terugkeeren zoodat het Koninkliik Nationaal SteunoDmité zich herhaaldelijk genoodzaakt ziet aan deze gcelnnen hulp te vertM3h f fen totdtU ztj in o lawt wed r een beslaan gevonden hebben Ter beooraeeling van d n economiachen toestand in West Dultachlaod i hel volgende wetiicïht de vermelding waard Dezer dagen nneldde zich ajhier Iemand om ondersteuning aan wlen deze dBn ook verstrekt la geworden die 12 jaar lang aW tf ker op een irnjn Ifl werkzaa n geweest HIJ wa zoo deelden hij en zijn vrouw die belden een gunMigen en betrouwbaren ImJruk maakten gedurende al dten tijd tegen een goed loon bl duzelfde mijn gebleven en zijn ge ïln met 5 kindeiren waarvan do oudste een zoon Ihanir voor den landatormdienm in aanmerking komt had zich reed g eel aan de nieuwe omgeving gewend Zijn loon bediroeg in d laatuteii tijd 4 nmrk KO per dag hetwelk men voor zijn werk wijl hij ateedh bovengrorattKb werkte een goed loon kou noemen hetwelk nog werd aangevuld door ïordlenaten van do kinnaren Maar oo verzekerden oue beiden langBameihand ia het er onmogelijK meer uit Ie lutuden Uu man uie vroegvr llink en gezond wa en er blozuAd uit ïjug ii itu geheel IngeV uiten on verzwakt zoooal zijn lumllie die bent einuu enkele jaren niet liuft gezien er van watt get ohrokkcni 0 vrouw vertelde oiu Ik huu er reeda heel tang up uan Eedrongeu om maar weer naar tlüllaiul terug te keoren maar m n man wUde niet Hij zei telken waar moet Ik in ttollaiid met ujii groot ge ln heen k heb hier nu eennwai werk laai vM nog maar wachten Maar uueermulen m hij huilende nAür fiijn werk gegaan ala hij zag dat ik mijn parile brood en een deel van dal der kinderen uok nog aan hem gegeven had omdat bij bij zijn zijn zware werkzaani eden het ander niet kon uithouden Want dan wlHt hij wel dat wij geen brood zouden krijgen en ik honger leed Maar hij moeat zwaar wea keii en hij kon het loch niet zouder eten c oen Maa r het werd t alotte ondragelijk om te leven dooo dlen wij al reedd In maanden tijde geen vet ot aipek konden bekomeik biel u toch voor één maal per weeic kregen we een hal pond vlceie en eemnaal per week 75 gram boter En dat voor zeven menschen I Vet konden we iu t geheel niet bekomen melk om den anüeren dag een halve liter Hoe kan een vrouw dan hnishoudlnff doen t öken dag hoorde Ik de kinderen weer nioe ik heb honger en wanneer een nvoeder dttaraan met vcddoen kan 1 dht op den duur om krankzinnig te worden Maar oo vroeg Ik hoe redden zich dan de Ihiltfliehe goalnnen Ze moeten wel zegt de vrouw en ze hebben zooveel over voor t vatfcirlanrt dal w alle wel willen lieden alii er maar volgefaouden wordt in den oorlog Er waren bij odü In do buurt gezinnen waarin twee of drie tonen verminkt en ongdukkig uit den oorlog waren teruggekomen maar wanneer er dan fiieohttf 6én bij wad roet het ijtcren kruiii dan beteckende al het andere niet Kunnen die mannein dan wel het werken volhouden De n n antwoordt De beeten gaan naar het front en de anderen zijn ouderen van degen en gWnterneerden en He wiwelen ook 2t ó dlkwljb dat men denkt menigeen houdt het niet vol Maar zoo vooipde de vrouw er bij voor on was het niet meer om uit te boud i Wanneer men van weck tot week u n kinderen en n man ziel achteruitgaan zonder uitzicht dat hel amders zal worden ja terwijl het zeif voortdurend erger en erger wordt De meesten uit Holland die In iinhrort woonden zijn nu weer naair on land teruggekeerd We weten zelf niet hoe het nu met one zal gaan maar nu wij hier zijn bij onae familie die het ook maar niet voor iop eppen hebben zeggen we toch tegen elkaar Wat zijn we blij dat we hier lijn t t Ia hier in vergelijking met giM nog een land van beioftc En wal zegt m n ginds over dit vertrek der Hollandera Men U daiarover niet M g te prekeo leiihi d vrouw want vooral in den laaieten tijd wa men zeer gebeten op die HollaudeM Maar we hebben nog van 31 AugUKtu tot 8 Septetnber op onze passen moeten wachten Toen we over de grens gtn en zelden de militairen Dat te zeker w g n de yo Hngalmldd len HUES IS lUUl BEHALVE het stoomen n warweiii dat in vergelijking tot de waarde der goederen zelfs haal gaadkaap isl Aflevering ala niauw en voldoende aan de hoogste eischen Gegarandeerd ONschadelijke bewerking NIET DUUR ROUWGOEDEREN BINNEN 24 UUR GEREED DE PELIKAAN Stoom Wasscherij Ververij en Chemische Wasseherij GOUDA Kantoor Telefoon 196 a avonds No 476 74 Winkel MARKT 41 Tel No 263 Bestel thans Uw DRUKWERKEN want de prijzen van papier en enveloppen blijven stijgen I DOE UW VOORDEEL = Wq leveren U keurig uitgevoerd werk tot biUüken prul DmkkMÜ s V A Brinkman Zoon Mwii toÉklijte Falirielieii jemigil Ie Vonnemiir jpoERioHT iras Voedert sw Fe met de uivere murtre LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L 28 an SOVABOONENKOEKEN mark W L nitmnnteade door boog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde ArwINtrfoma ParU 1900 Sea n Gouden MedailU N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Ovenohiesolie straat 43 55 FABI CEE1 N SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR SCHILDERS EN SCHEEPSOEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor haiahonding en indnatrie ook Stootsaidcen Reddingslioeien en Zwemgordels K ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MACHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSCHÊ TEER EN ARCHANGEL PEK tINTUlUl M miTBEII ElilllUlllil UU mu XIEIRtmniHI Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het VaHiaNdaMa in den Gamaantaraad aa Oauda Bevat ALLE b den Raad inkomende itokken de beuhikkingen daarop en de atenografiacli opgenomen diaonmiea alle byeen in iMeMorBiaal ABONNEMENTSPRIJS voor abonni i op dit blad f 935 per kwartaal b $ vooraitbetaUng voor nietaboooé i t OkM per kwartaal by voomitbetaling V AboraamcntcB worden aangenomea door de Dndckerij A BRINKMAN Zi Marlit 31 eOUDA Drama in 5 bedryven o 6 Tafereelen naar het Franaoh van BONIS CHARANCLE door HENRY VAN DAELE i ri zen der plaatsen Stalles Loge I 1 Balooo eente deel f 0 75 Balcon tweede deel f O JO Galarg f 0 30 allea verhoogd met 5 procent aoteararechten Leden der Sociëteit gewone redactie Plaatsbeaprekiug Zondag van 10 12 en 2 4 nor 33 Aanvang 8 uur OORLOO SIOAREN Door tydsomatandigheden gedwongen venenden wy op proef too prima KNAKJES 100 BORNEO S 100 SUMATRA S k t 6 76 franco onder rembours Wederverkoopera rabat 9 Sigarenfabriek JAVA Ngmegen Mill Ml Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kastoi Spiegels Schilderijen Theetalels Buffetten Styiameublefflen lels Buffetten Styiameublefflentea In leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onlMSlapen Veerenbedstcllen Kapokmatrassen Siaapkamermeubelen enx ena allea apotgoedkoop Rngbekieede Leerstoelen vanaf f17 60 stqikast f20 styi tatel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz 20 llliniUT44l InnWsiiliiiliUli tak Rattardam liiiirttTinKUip IIEmilillH ÜIT HET MiOASUH VAM N RAVENSWAAY ZONEN aOBIlfCBMM Deze THEEËN worden j afgeleverd in verzegelde pujea van vyf twee m ten half en een Nèd om met vermelding van Nommer en Prya vooraien van nevenataand Merk volgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde ordera aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART L Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter dmkkern A BRINKMAN ZOON Markt 31 aooda VERKRUGBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 voor het binnenland Krachtena Miniaterieel Beelnit ingaande 13 Aug 1916 25 PRUS 10 CENT £ J3t SSl Tr £ 17 Sept Nieuwe S oi w urg 8 uur Hotterd ToonselgttselBchap Blanke Slavinnen BataM nraodkaa wü lerafOl ttl a n iitol l lBt 1 a Jï aa OB tM Ma la aai Bkctiiwhe Drukkari BRINKMAN A ZOON Qooda Dinsdag 12 September 1016 mrnm godraivt Ti© va 3 s © li d v ©xt©aa ti© bl© d voox Q o vxcLsu © aa Oaacxstx©lc©an Verschijnt dagelijks Al i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DERADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regel met bewijsnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende pbutaingen worden dece tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 reph f 0 85 by voomitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Mét Geïllustreerd Zondagsblad Idem ihinco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread MuiKT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Uitffeven A BBUrXMAH EN ZOON Telflfoon Interc 82 Telefoon Interc 82 en rntnigen dat er iets bgzonders gaandia was Ook het wegvoeren van noornveegaf aanleiding tot gesprekken Beden Zondag zonden zn aonter het resultaat van al die bedrgvigheid gewaar worden Sedert eenigen tgd werd de wacht nabg de grena dagelgks bezet door andere manschappen uit het garnizoen Stabroek Ook beden zou dit wedorofai plaats vinden doch op het aangegeven aar waren wel aanwezig de vaoht doch nienwe manschappen Itwamen er niet De commandant en Feldwebel nam atsoheid van de eigenaresse die gedurende de twee jaren haar htua beachikbaar had moeten atellen voor de Doitsche wacht en Mi dat wanneer er niet binnen twee aar een andare wacht aankwam het voor het laatst zon lyn dat hier eane wacht geplaatst werd De dear werd gesloten en de stukken meegenomen De patrouilles die zich even nadien kwamen malden troffen hnnne kameraden niet meer aan Zy stompten nog met hnnne geweerkolven op de daar doch trokken ook weldra ai Een niu latar kwam een onder fioier met een soldaat om de telefoon af te breken de Duitsche vlag die aan on grens steeds had gewapperd neer te balen Toen dit plaats igojHd was c aane groots msnigta aanwenig die luid appandiBaerde Men begrijpt de woede deaer Doitsohars doch met minder de vreugde der bewoners van Belgische Putte om na twee jaar van hen verlost te worden Ten slotte kwam nog een wagen de waohthuisjes werden er opgeladen en daarmede was alles af loopen De bewoners tassohen de deotrisohe draden waarheen de Duitaohara ter voorkoming van desertie banner mannen dezen maatregel namen hebben het na voor onze grenswacht niet gemakkeiyker gemaakt daar deze niet mag toelaten dat de Putache bevolking evenals vroeger heen en weer kan gaan 0 L is bet echter onmogelijk streng aan deze orde de hand te honden daar de dorpen aan elkander z jn gebouwd en er een middel moet worden gevonden deze menschen eenvoadig tydelgk ala neutraal terrein te doen besohoawen Menige pint werd op dezen terugtocht heden gedronken en lang en druk wordt deze maatregel door de Belgen beeproken aaBBBBBI a BBBB 1 voiii lelde dit plan De Russen loden als gewoonlijk zware verliezwi In d Rarpatfaen Itf h toestand in het slgameen onverandor Het OoStenrljkaohe conmu niqué van 11 Sept Wat Benoorden Orsiowa wezen wij tekens vijandelijke aanvallen af Ten Westen van bat Osmmo en Csikbekken hébben wij ui rontiet achterwaarts gee oven Front aartshertog Kar Krachtige aanvallen door de tegenpartij Noor deUJk van bet dal der gouden Bisitrltaa en Falailowa gedaan blevenvruchtdoo Front Leopold van Beieren Aan de beneden Stodiod heriiaalden de RuHSen hun hevige aanVallen die In het spervuur of vóór opze loopgraven ineeniKakten Aui het ItaiiaMKhe front De Italianen vorderen au het Treotino frant Het Italiaanaohe eommtmiiué van 11 Sept Inidt Tnaachen het vallaraa on den oorsprong van de Poaina beak pamen infanterietroepen van ons nadat gescbntvunr hnn den weg bad gebaand waarbn een dikke mist avaowel een beletsel had gevormd stormenderhand een sterke sobana in het lano dal Ze rondde het veroverde loiMcraafgebied ttiasohen de bergen Spil Ih Como at Wj maakten eveneens tenN vanden Paanbiotop en op de hellingen be ziiiden d n Oomo del Coston vorde ringen lïangs de raat van het front weerde zjoh ds artillerie De onze vernielde militaire bewaarplaataen bij Santilario de vgandelöke vnorden eenige granaten op CApril Cords voie dal en Oortinampozzo Boit dal af zonder nadeel te berokkenen £ en Oostenr ksoh vlisgtaig liet bommen op Sondrio vallen zonder managen of bonwwerken te treffen De ItaUanen benken op het Trentino front Het Oostenrykaohe oommnniqné van 11 Sept zegt Aan het front tnaaohen de dalen van de £ tsch en de Aataoh waren de Italianen leVandiger iili de weer Onae hoogtestellingen m dis streek waren gisteren aan een geducht artillerie en mqnenvanr blootgesteld In den sector van den StM en Testi bergen werd de aanval van verscheiden vgandel jke bataljona afgealagen By de Paaobio drong de tegenatander op twee plaatsen in onze liniSn binnen Met tegenaanvallen werd hj er dadeiyk nitge worpen 68 gevangenen bleven in wze handen Ook aan den Monte Majo mialnkte een vnandelgke aanval Aan het Zuidweatelnk dêsl van het front hield de artiUeiiestrgd aan meestal met matige kracht Aan de Vojnsa was hst stil Am het Bnlgmanche Front Een HavasHelegram uit l arijed i il Sept meldt ËngekKhe troepen staken ter hoogte van Orljak de Stroema onder net vuur van den vij over en grepen op den bnker oever de dorpen Novotjen en Karadjakeui aan De vijand verdedigt zich lier verwoed Vaa de streek WesteIQk van de Wardbr tot aan het Dol rfinmeer bonibairdeerde de artillerie dbr Geallieerden de Hulgaanwhe stelItngen fel Batterijen der tagenstanders werden met gued gevolg getroffen Aan het front van het Servische It r wordt opnieuw bet terugtrekken van Bulgaareoho voorposten RE N18GEV1 G INRICHTINGEN welke Gevaar Schade Hinder kunnen varaarzaken BUHGEMEESTEB au WETHOÜDEKS van GOUDA Gelet op de artt 6 en derwet Brengen tsi algetneete Jiennla dat op de Secretarie ter visie la gelegd een veraoelc met bijlagen van 1 CoopuraUevD KaaaproducentenVareeni ine tot Bxport van volVette Goudache Kaa ouoler Bi Mmerk te Gouda OU verguunin tut oprichting van een kaaapaidniia imarin een lift zal worden aaogebracbt eu een eleotromotoi van 12 P K geplaatst in het perceel gelegen aan de Wachtelatraat Nod 5 56 alUer kadaAraal bekend Socöe E No 98 94 95 749 en 760 Dat op mnadag den 26 Sept 1916 dw uuolddagB ten V nre c het Raadhuia gelegenheid is om beswaren tegen de gaarraagde vergttunlog in te l rengeB au dat gedurende drie dagen v6ór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen sohri kan worden kennis genomen De aandacht woi t er opN eve ügd dat volgens de bestaande Goud alen 12 September 1916 Burgemeester en Wethoude voornoemd R L MARTENS De Secretaria J V HEÜ8DE loopgraven die ze zoo even hadden Verlaten doen aldeinzen o I 7 der Hin In dan nacht van 9 September wierpen tien rransche vliegtuestelten il bonnnen van groot kaliber üf militaire werkplaatsen van belangzuidelijk van brugge Uet bombarde ment van een hoogte tusBchen 40Ü en ttbo meier teweeggebractit beaniWooralde Uiu volle aan het doel i ieuzelfden nacht hebbeu vliegeniers van one 1 H bommen op kwartieren van troepen en nuuniÜe opelagElaateen ten N van Sonfcwpiy laten vallen Heftige ontploftingen werden waargenomen l iodel k beeft een Franschaualdeel de kazernes en het vliegkaïmp van Sanrbrug met 20 graaaten ïian groote onlplolflngsfcracht be stookt Ze werdm goed geonakt en veroo rzaakten dan ook sciiade van betet eoJj i Een vertraagd telegram uit Saloni kl geeft een uitvoerig verslag aan de Engolsphe pers van den liulgaarschen aanval op de Servisehe troepen die II 17 Augustu aanving en een we fc lang bij hst meer van üatrovo maaitde De verwoedheid der Bulgaroa vert het verslag o a were ge enaard door de taaie hardnekkigheid 1 Servlei SomtlJdls was alle gel kenis op een linie verloren in de wilde dwarrelin van wonStelende figuren aie niet alleen gebruik maak t n van de badonet maar zelis van Macedonische dolken een soort van Turksrhe yataghan Er was geen kAvestie van weteoSohap of bekwaambejd maar alleen van brute kracht ep vlugheid Dan weder gingen de tegenstanders terug om adem te ha1 en volgde er een verwoede strijd met geweervuur en bonmien De Serviërs in het bizünder toonden groote voorliefde voor bet gebruik van kleine handgranaten Ocmengd Oorloesnieuws In België De Doitaohera bg Pntte vertrokken De Tel achr ft Het was heden eene verluchting in de Belgiiohe grensgemeente Putte Reeds gisteren bleek door aanhoudend heen en weer rgden van ruitera Het Dnitsche comkouniqUiövan 11 Sept luidt I ront kroonprine RnpreCht van Bieren Op deu grooten i Dgeiedien aanval van 9 September volgden gisteren plaatselijke doch l achtig uitgevoerde stooten aan den straatweg fozlèira L e Sar en tegen het vak Ginchgri OombleB Zij werden al edageB Om Ginohy en ds streek ten 0 daarvan aijn sinds l enanoigen nieuwe gevechten aan dbn gang Bij IrfiDgueval en in het Leuzeboschje tuaschen Gincby en Combleail ziin in het gisteren gemelde handgemeen voomitgeBchoven loopgraven in Engelsche handen gebleven De Franschen dealen ten Z van de Somane vruchtelooae aanvallen bij Belloy en VermendioviUers De Duitschera heroverden eenige op S Seftemtoer door de Franaohen bezette huizen van Bemy en maakten meer dan 50 gtn angen i Am het Oorteiyk Frant Hel i u 1 1 s e u e ooimiiiiujuqué van 11 Sept luiot i ront l eopoiU van beleren Aan weerskanten van ötara iajerwisleje werden de JtuBBeii diewederom met sterke stn diuachten aanvielen evenals den vorlgW oBg Moedig atgeelagen y Fmiilleton Front Aartshertag ari De gevechten tnsschen de ülota Upa en de Dujeater van 7 en 8 September blijken Hussische pogingen om met gebruikmaking van hun terreinwinst op b Septomber in een snellen nastoot van Boerqtyn dKwc te breken en zich tegeiyk m het bezit van Kalitej Ie stellen De verdediging goed geleid en uitgevoerd dbor Bothmer waren haar eigen woorden I Als u er belang In stelt dan zal ik u in San Remo dit schilderij laten zien waaraan nog veel ontbreekt veel vooral het beste de kracht van zijn schepper de nu door den dood gebroken kracU I QuUitz woe Ook I iclh vond geen woord tot antwoord De meest tegenMriJdige gevoetena en gedachten doorkruidtsn z hoofd Eindelijk stond hij op Da bel van het hotel riqi voor hot diner i HOOPDOTim VI Mei de progno die UJ voor zich zelf had gcMeld bleek QulUtz gelijk te beliben Zijn longtuberonlo wat in haar laatste verwoestende stadium gdtomien Het was nog slecht een quaestie der naaste weken hoe en wanneer de catastrophe zou intreden 6f een laatste bloed owin een door de Bwakte der overblijtoelen van de longen in het leven geroepen verlanmlng van de hartspieren Af algeroe ne met koortaversrhijnflelen verbonden krachtejooeheld hem het lang verwachte einde zouden bezorgen Daarom had ook de Arecteor geneesbeer van het Sanatortmn Qulalaana in de abi ieid van Innsbruck aan 1 verlang D voktean Hij had hem op zijn vetsoak laten gaan en de toestemlming gegeven naar het Zuiden te reizen onidet het zpolets als d laatste wenach van den oagelukklgen mensch wa Itaiie en de kust vSn de MiddelandMbe zee nog eens te zien en onxtet er van d e reis toch van geen terugkeer sprake watf Met eeabewondering waaTdl e grootheid van ziel mot een heUlhallige gelatenheid had Ijuillitz zich neergelegd in zijn wreed noodlot dat hij helder en duidelijk voor oogen zag dat roet ien tfag onetwendbaar een Mhrede naderitwam Twee dagen was hij met Erich In Oanfcne gebleven Zij haddon een klein uitstapje naar Salo gemaakt Toen kon hij het niet langer uithouden aan de oevers van het lachende Gardameer Het mooie weer dW meer en bergen bij bun aankomst had verheerlijkt was gedurende den nacht ongnnütiger gewor Met eentonig geiruppol vid nu ook hier een koude winterregen neer en hulde nneer en oever In eenlreurlgen ondoordringbarqn grauwen nevd Het was een koude morgen waarop de twee op de ritoomiioot stapten n naar Desenzano te varen on van daar den Sneltrein naar Milaan te aaam Ertch had toegegeven aan den drang van zijneigen hart het verzoA van deteen vreemden ongelukkigen nlenwgewoimen vrieml en ten slotte aan de onbedwingbare nieuwsgierigheid hetaohllderij te zien waarvan daze hadver tdd Snel bewkiten bad hu hel biljet near Verona laten verloopen en was met Quilitz naar MHaon en vandaar nSar Genua gereisd En precies zooals de met Italiö bskeno e had voorspeld was het ook gegaan ïnjs in griJS badden dte wolken van don winter over de eentonige neersladuig stemmende LombardlBche vlakte nw haar eindeloozs rijstvelden en moerbeiboomsn gehanr gen Ei plotseling alsof er een won der was gaschleo wa toen zij de Liguriflcbo kusten naderden het weer veranderd Toen d trein den tunnel van Ronco had veriaten en de hoogten zichtbaar werden waarop Ofenua zich verheft brak de almachtige zon van de MidttellandMche zee door den dIcMen wolkensluleT dreef den nevel In groote flarden uiteen en de kunetwind greep oB nevelmas a en hing zo aW gescheurde lompen aan de hoogste rotsen der zeealpen Het eigenlijk Italië de met palmen begroeide kuStAreek voor welks de winter een vorwl dord rookie uit het Noordien boteekent straalde de twee na tegemoet Na een kort oponthoud In Oenna van welke stad Erich graag meer had gezteo maar QniUtz die zich voelde Uot het nu tijd wa met zijn dagen te woekeren tfrong en drong hadden zij op een zonnig helderen Decemberdiag lnden ieltrein gezeten die in razende vaart ov rotsen en klippen door tunnel en tunnel vlak langs do aaure kust oer zee van Genua naar Venllnilglla gaat Zonder oen woord te Spreken bad Qullltz door het raam naar do volheid van goud on blauw gwftaard en Erich bad het niet gewaa Ht plechtig 2AviJgen van den doodzieken vriend dtoor de oett of andere banale vraag te onnerbreken Slechts eens bad de ton doode op goechrovene de bieeke lippen geopend en de beide armen uitspreidend op pieohtigen toon bi zich zelf geeegd Dit is 00 relaiger de lliviera Breidt hier ds armen naar links en rechts Gij ziet van Niau tut aan HonHghera Het Paradijs van bet mcmschen geslacht En nu zaten zij sedert nagenoeg drie weken in het Hotel de la i alx in San Rem aan do westelijke bocht in de omniddollijke nabijheid van het station Want Quilitz biold van het leven en de bedrijvigheid dat Wj hier van nit het raam van zijn kamer kon zien zonder te behoeven op te staiui van zijn stoel of chaise longue tij gevoelde i£ch sledit Nadat hij het doel van n vurig verlangen die blauwe Mlddellandsche zee en de zonnige kusten eéndrfijk had bereikt ging het met zijn gezondhdd snel achtemlt ï Wordl vervolg