Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1916

Plo 13192 55e Jaargang PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Uem fkanco per poit Met Gedluatwerd Zondagsblad Hem franco r post AhoaBamanten worden dageUka aaoganomen aan ons u a i KaatT 31 by onze Agenten den BoAluuidel ea de Postkantoren TelefooiT Interc 82 l erste Blad BEmOHTa Nieuwe Abonne t al bMi BH fetaa ml Ml I Oa alMr IBIB waw ilaataaa pto Tl feeaaainaataiirlia Mtffl fl 8B pei dpi in aiidl R I Mi rafeallifeMin a l al l B 10 o n1 per k dtaBaliika Wi Ba IMlHrtftgol CMna AUe overgangen zijn geleidelijk In het raHwdienleveu en in de flatuur geacfaiedt eigenlijk nieta ploteeling Wat too e gebeuren acfaijnt ia toch al iacg n voortiereidiiig Maar wij worden die voorbereidbig bet iMgsame worden en verword vadal niet gewaar en zien alleen het slot van hel gebeuren dht wat het resultaat voor ünee oogen ineerzet Zoo meenffli we in allerlei gebeurtenislsen plotMiinge eo onvoonlnia uitbaratiugui pl oMeUnge verandering te zien Uaaj al hi dan alle overgai galeideUik tocb heMen we behoefte d t oveigaao van den eenen In den anderoi to tand te fixeeren er een bqnalcl oogenblik voor vast te 8 ellen wet dan veelal het oogmbUk der voleinding W dat wil zeggen dat oogenWlk waarop d nieuwe toestand W STIJINIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAM Uzerwaren Keukengerei H jwielen en ondordeelen Laadboiwgereedschappei en Werktuigen Feuilleton Het verloren Paradijs Naar het DultBCk Wa EDWAKD STILGEBJUJBB Het autorlaalie bowarict deor J P WES 8BLJNK V AN BOflStJM 96 Vol beiangsteiUng las hij het Uad ia bel hotel de thutaehe ILaixar waar hij zijn Intrek genomen had terwijl wooing atelMr in EHvinstraat weer in orde werd gebracht door juBrouw Oberzinaner dia van riin terugkeer was onderrichL Handelalraad Stadibauer bad zi zaak op de goede maaier aangevat Onder zijn voonsitterSdiap wafl in MUnchen een nieuwe vereemgiug opgericht lot bevordering oer aehllderkunst van tljdgenooten voor wi en eigen tentaonaUUiagstebosw ia de Ludwigstrasbe midden in hat drukke leven der BeienMa hoolÉlhd ter beschikking stond De medeffingeiw naar den Malilta prijs waren vwplicht daar voor het groote puUiek hun werken ten toon te stellen en pas na de élniUng der tentoondtelllng kwam de jury bijeea om haar oordeel te vell en Dit de gesloten mei een motto voorziene ooariagen dat te kiezen fc welk het motto van betachll Adverteert in dit Bla4 aS3 T3D 16 Sept Café Schaakbord If vergadoring AM Gouda Mcnarlual 17 Sept Nieuwe SdwnWburg 8 uM Rotlerd ToonoeteoMl ehap Blanw SlarinueD ao S ï t 7 uur CaM Haraamle I aenvergadering Holl m Landbouiw BdMM vmMlM wllfBW DEPÖTMOUDERSi ANTON COOPS Wgdatmat 29 K win A T ZESSEN aeatrlaoha DruHtarii A BRIMKMAN ft ZOON Q 68 Advertentiëo Nederlandsche HontenHeipdlen Maatschi ipij RO TTERDA M De DIEKTTIE bericht dat van af beden bd de Heeren OEBROEDERB OHABOT alhier betaalbaar sal z n een INTERIM DIVIDEND over hot boekjaar 1916 zdnde f 100 per Aandeel Coupon NO 13 15 BottordwB 16 September 1916 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant alee ë mmmw flgr D idTertentiei kostei iledti kIJ ToornltkeltllBg 1 8 regele t 036 voor elite regel meer 6 oente Opgaaf oiteloitend aan betBnraan Zeer mooie loUcde meubelen all Tateii Stoelen Kutcn Spiegeli ScbllderVcn Theetafel Buffetten StqiMieublementen In leer en pelucli Boekenkatten Tweepereoona onbealapen Vcerenbedatelien lUpokmetraiaen Slupkamermeubclen eni enz allea ipotgoedkoop Rttgbekleede Leerttoelea vanaf f 17 60 stttUuut fao stni tafd f 9 60 Spiegelt f5 60 f 7 60 eni 20 I liWnmiTM hn HkyiiSclli tafc HoltordaiH FirmaC SMITS SclioesliazLddl Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR Eenvertrottwdadres voor het maken en atoBeeren van MEUBELEN I b N HE88IIIG Pepentraat 24 i Gouda BUlnke prüien prima materiaal Heparafie aan alle meubelen I 1 § DUITSCH Dnitseke Taal ea Conversatie Handelseorrespondentie Oh LAFEBER iio h an srtr Jb i Nieuwe Rafllsprijzen INGAANDE 13 AUGUSTUS WW Ter drakkerü A BRINKMAN 4 ZOON Markt 81 Soada VOUCRUCffiAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas mat aftrek van 3Q voor het binnenland Krachten Mini t rieal B oit ingaande IB Aug 1916 PRUS 10 CENT Schrijfmachines 14001 Eerste Vitm Machines worden ver beneden de eri iMele pryran verkocht AUe Amerikaaniche meiken welke door den oorlog M naar hun laad van bettemmittg mochten gaan ij tBÉopei M nel ïolle larantro Wegen gebrek aan plaatarulmte In on Magazijn HOGENDORPSPLEWi 1 beeft de verkoop plaat gedurende ecalge weken m OLIENBAIINEVElTSTIIlllf 3 JD HUIS VANAF COOLSINGEL iw ROTTERDAM LOUIS LORJE teïef 8827 Geopend van S z gif Bestel th ns Uw DRUKWERKEN want de prijzctt van papier enveloppen blijven stijgen M 1 DOE uw VOORDEEL Wij laveren U keiir a uittfavoerd werk to billijken prij Dfokkeril A Brinkman Zoon Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aaa e k tae M de vanealtla Mo l vri Kliol U ê anynhf Goedgokenrd ba Kon BmI 26 Ang 11 No 45 Oplaidino lol Oootamlèro Ooupouso on lik mwitaW r llwi HNk tl l W f S LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAARr KOKO i HAAR KOKO DOET HCT haak okoeien oaat hit grrvALLiN txoiN viamairr m womta nUBU AM UISTAU BIVAT OECN KLBUISTOr OL OT VET vEirMtaoMEND vooa BB HoorniDio 00 air vamaas van b aeooisT or oovnm muiln 7 ft I M aaa w a y m Il II 1 1 r i j i g j BSCoMiwl Schoonhoven A GBO NEVEU I S a oostebung HaaUing van le l ngen Om dag S hrni M FiHÉil m IMappdJi liiii 1 Kel ia ngrac h t 153 Amsterdaoi TeL latere Noord 10780 Afd Schrtftellike Carauten I CURATORiUMi Mr Dr C P SCHOCH If H B J BOTBWBIN oJ IL C PW aSlOEBRUa r Mr L H VA LEWNBP Ond leiding van bekende Lceraar organiaeeren vq 120 dirmemke CnmuMen al volgt verdeeld A Handelawetcnichappen 32 curmuen Boekhouden populaire leergang en examen ouimi J I rekenen HandeUconwpondentie NedariandK h Fraraoh Dmt A 1 EngelMh Zweedaoh Hium eb Spaajuoh Maloiich Handetaredit HmdelaaardrSkrirande Handelikennii Warenkennii de Techniek der AdminiMntie de Techniek der Bednjfsreclame de Teohmek I dor Etalage Stenografie Soboonschnjven Maohinewihr ven N B Srectale lMrf ii M voor de prUtlJk dlrloBa B Talen 24 cursuuen I Fran ch DoitK h Engel oh It Iiaanioh Spaajuoh Doenwh Noon ch Zweed ch Ra iK h Malei h Latïn aiiekKai E e nto bovendien een C Exacte Wetenachappen en Techniek 16 cursu en 1 Wukunde Scheikando Weer en Storrenknnde Werktuig 1 kunde Electro Techniok mntoekenen Meten en Teekenen I Tak Ouiticb Vak Engelich I D OntwIkkeHng en Beadiavhig 30 cur a en I I Algemeene Ontwikkeling Algemeene Bewhaving Piycho I logieTsooiologie Logica deknnit van het denken Rhetonoa de I kunit om zich uit te drukken Ae th6tica Muaiek MoaielwMchia I denii Harmonieleer Bubalkennis Gezondbeidileer en Seioeele I Hygiene Sduijven zonder fouten oen goede Stnl de Verbetering f van het Handwihrift vlug en goed Rekenen BibliotheekwezMi I Jonrnaliitiek Herhaiingi Onderwg Uitgebreid Lager Ondenf i I Fröbelen Slöid Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren I N B D CanuMB HofUUaswadenrll a U U O omvattaaBOelaf I I Kh vakken I I E Opleiding voor een acte L O 4 cunimen I I Franioh DnitMh Eugelich Wiiknnde 1 I F Opleiding voor een M O II cainis en i 1 I Nederlandioh Fransoh A Duitaoh A EngdichA Oei e I I denii Aardrgkikunde Staatiinrichting Staathuiihoudkonde Wu II kunde Boekhouden Schooniohr ven I I O Cur u aen voor de Vronw 5 cunuMcn I I De Techniek van het Huiihonden Kookkunit en Voeding j I leer Unnennaaien Kinderkleeding Ooetuumknippen en O 1I tuumuaaien I I U Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cur ui en I PMtale Aardrgkikunde Opleidmg Hulptelegrafiit en Kan I toorbediende P en T Opleidmg Kommies bj de Belaatingen I Opleiding Handel Opleiding Techniek I N B Behalve voor de W r aoomde aaktoa of kera poa t l ol I partllalo opl ldlB S iiainnli aAd lr at oaimla P MiT I RI k v rMk riBi b nk Rljlapon paarkaak SpoorweioB Oo I MBt AdBlBlrtr tl MlabuilM Sllknratarataat ai I Van het ondentaande neme men goede nota I Do CuTBUUen duren miniteni 3 maanden hoogitani 3 jaar I Normaal iMgold f6 por kwartaal t j I Wekeliii wordt dm leerling een Ie toegeaonden leder I Ie bevat de itof voor de wedt die in de eerstvolgende Ie I eventueel wordt uitgewerkt Penoonlgk contact tuMchon docent en cuniit j i I Leergangen voor beginnen eemgiain gevorderden en meerI gevorderden Speciale repotitie onnuMOn De eiamen ounuMen worden geichoiden van de populaire leergangen die men mt liefhebbwii volgt I AgeSden van de afdeeUng Schriftelflke CunuMen ii a i het Bureau een afdeoling verbonden voor Advlefcn inxaae I Ud d5 riïii voor oase KkrlttelUke Caiaanoa of voor aai BeI rnï vImB latoraMMrt vr t Bd r atek ook mur Mateula I Cïïldïï iu 2it yr ipïSU dat ril v rd W ad i l Hoiiioeopatliche Apottieek I Wed Bnlterman Cohen ROTTERDAM Hoogktraat 237 Telet 2306 kl t Itadhals Levering van alle Homoeopa tieche en Allopatitche geneeamid delen 11ul apothek6i Boekwer ken voor leaken L Verzending per bode of per po t teedi omgaande lOSt I ai I 166 JOH OdBEL Jph Dir IniirilnnKlIipllEHIiMbi DTt sn Mioaaii vaa H RAVEN8WAAY ZONEN eOBISCSMM im mm m ttm tm U mm Deae THIXËN worden afgelevard in veraegalda piSjes van vyf turn m ten h tatm IM m met vermelding van Kommer ea Fr vooralen van nevanitaand Mark volgeni de Wet gedepoaaetd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbavehod J C BIJL TooriMaa J BBIEBAART ld i Zaterdag 16 Se lember 1915 fiOVDSOHË COÜRMT Verschuilt da lijks behalve Zton en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTI£N Van 1 6 gewooa ragei met bew ounuoer f M Elke regel meer 0 lÖ Uitreven A EVZOOS nj drie aehtereenvolgaDde plaatiiBgen worden dete tegen twee berekend DienstaanbiMlingen per daataing van 1 rwels f 0 36 by vooruit hetaUng elke ragel meer 6 cta Reciaiaa f O per regel Groote letter en raadaa naar piaataruimta Telefoon Intero 82 alt twee in den winter overgtpt n het langzame afsterven einde jk de stilte van den dood getiraoht h Maar de Iffite en de berlM bfehgen waaneer zij komen een verancMng die te duideU waarneenibaar W en te sterk lieh overal ook tn oaaSMenaidngen voelen laat dan dat we in onagao Hhe leven daarvan BIsI den invloed zouden ondervindna Immers de lente die het oieLwi leven brengt brengt ook dto hoop a de verwachting eu het veriaag 4 En oe herfst waarin langzaam de sAooae bloei van het leven wegsterft Iraigt ons d wefflnooi en atlllo berfiUng waar zy de eeuwigduremde wla Miing het nooit ophoiKAnde komen t gaan verkondigt maar daarnaast ook herinnert aan de onopboudel ka vernieuwing van alle leven Nu ia deze vroege beptErabardugien vap Ipuewjiija en zonwrweelue zooals Mm zomer ze ons maar weinig hra denken we toch onwitlekearig aan ket komen en gaan en hoe dit leveB een altuokluremle verandering is £ r zijn oogenbliliken dat we on nag ia den vollen zomer aanen Uaar veelal ook zien we in het korten 4er degen In de lichte heibitnevelinc aan de kin u n al de nadqrlMtJw d iK wiaterlijd En wanneer KnoÊ een geiend blad neenlwarrt lt voor onze voeten voelen we pioteeliiig dton eersten herlstkrulaer die door de volMbladerde boomen siddert eu worden we ons helder bewust van d onbaMeu ligheitf maar de MUwigheid toch van alle leven üe zioh in het rus telooa komen en gaan aoo duidelijk maniletteert U l Is ut we dewaardcbuwing verstaan Kn wie van on ouder wordt en de eerste jeogoiMtter den rug heelt ktaat onwillekeurig peinzenü stil op zijn levemaweg en kijkt achter zich naar wat voor Oij ging en vooruit op don we g die voor hem uilligt ülj opk hoort de stem van komen en van gaan die In zijn eigen leven spreekt l n bij wordt zich ptotseliog bewust dat hij het hüogtepmit is overgekionanen en de weg begint te daln Want bet gaal ous in ons leven als in de natuur om ons heen Uet kan nog zoo zomorsch aijn terwijl loch de aomer al voorbij ia Wij voelen om nog sterk als nooit en pralen nog in doB voUm bloei vaa ome levenakrachteo Zooals in Sq tember om ons heen zoo staat ook ons leven veelal nog in den vollea glans der zomerwealdB ook wanneer onze herfst nabij Is of begint W voelen ons soms nog als in detente eu vete verwamhtingm bkiesemien nog in one ziel Maar dan sta aait Soma op ons isvsisqiad ook eenverMhrom peU en vergeeld blaadje voor onaa voeten neer Ën plotseling krikken we op Wij denken aan het tal onzer jaren en we herinneren onS dat S leUher de herlsimaand is En al voelen we ons nog even sterk en vol levenen ued als voor jaren we xiju ma loch bewust dat de glans van dea zouMr te tanen begiut Ln in den blauwigen nevel der herfstiucbtsQ voorzisn we al de sluier die zich over d n sohoonen bb ei vaa ona leven preiden gaat Ëen vUi van weanoed doorhuivert onze ziel Kn terwijl we aaodbcbig de handen vouwen denken we dat ar eeu Ujd ia van komen en van gaan u zien speurend achter on naar het spooa dat wü nalieten op d t grootan weg van bet leven Hebben we gedaan wat we naiesteu doen a volbracht wat we ons eenmaal voorstelden t blechta weinigen zuilw volkomen tevreden zijn J teu ze dan benlenken dat ze nog niet aan het etwie zijn Niet alle vruobtcn rijpen in denzomer De beste en fijnste plukt men zeil eerst in den herfst l n al is September il herlstms vd de zouier bloeit daarin soms sdioontf Ji§S dan in Juni of Juli We behoeven olet op d kalender te leven al dom we bat geiiaikk lijk kin al voorvoeleu we dau lu dezen tijd al den herlst oe herlstighmd is er loch nog niet Zouden wij dan niet zonder bekunaoering van de zomeraohheid der dagen gmielsn 1 Niet ieder jaar komt den herM op denzelidvn bjiil al beet Sevtamber de UerfiXmaaud Zoo komt ook niet voor ieder ineuseb de beitst van zijn leven op deiizeltdeu lijd al oeu de vijftiger jaren er oaa aan denken Zoolang we dl krachf hebben werken we en leven we na den zomer even goed als we op zijn zomeracfa genieten en leven blijvRt al kondigt da kalender de hsrisi aan Dat ffaieeren ia maar een menacbeItjk ultvinlaei De werkelijke herfstbegint ais het Xwwi Is uitgebloeid Maar ntelleniln is liel goed Icii In Septamber da nadering van de herfstbuien te berinneren Er moet misschien nog eeu rijke oogst worden binnengehaald K Brieven uit de Hofstad ÜOOJiXXVI Vechten tegen de Bierkade k sen uitdrakklng die door geheel ons vaderland in zwang Is Zij dlsariieihebbenj iu hebben om den oorsprong daarvan na te snuHelen l n tot de conclusie gekomen dat dece uitdrukking uit den tlaag afkouMtig Is Kr beaiiaat hier een kade die naar den naam van Bierkade luistert I Waarom dctte kade met dazen alcohollschen naam werd garierd is naluirlijk niet meer na te speuren Het verhaal gaat dat de rijke ilagonaara zioh vroeger bij voorkeur vestigde op den Btarkade zoadat de uitdrukking vechten tegen den Bierkade zou lietedienen veohlea legen de overmacht van het geld v oigeos anderen zouien op de Bierkade voorname regw ringiq ar 0nen gawoond hebben loodat de strijd tegen detce kade beteekenen zou de strijd tegen bet gezag van machtige personen li is oiiS nimmer gebleken dat da Bierkade bij voorkeur de plaats was waar de elite zlcb vestigde en In de gescbiedenlsbladen hebben wij nimmer opgeteekend gevonden dat bepaalde bakende figuren ilaar resideerden Van andere ayde is een heel tegengestelde verklaring van da bewuste uitdrukking gegeven De bierkade zou met de llaagsche Bierkade niets te maken hebben en alleen do toevallige overeenkomst tusschen deze woorden heeft geleld tot het zoeken van Mn verband dat nimmer heeft bestaan De uitdrukking zou beteekenen vechten tegen de dwaze en donime beweringen van lamand die bov i djn bier is Deze verklarliu Is ml f ien Iets meer aannamelijk hoewel wij de JokMield ervan niet gaarne voor onee rekening zouden willen nemen Indien op eerste verklaring de aU een duidelijk van den vrnegeren te ondeiwcheidene volkomen aohUnt tennüiwie het eenJt voor onoe oog i treeol We moeten kuoiien onderacheiden ten einde te kunnen overzien 1 een duidell er beeld vaakst gehml iu zijD veranderde utterHIkkeid voor oogen te krijgen n daartoe moeten we obeiden afperken Indeelen In ons leven en in de natuur moeten we d besllete aeheidingen dMffpi die niet bestaan 2o maken we de kioarten de raasen de volken Zoo hebben we ook dejaargetijoen gemaakt Ën de telken teruglieereiide maar g lsideii ke veranr deringen in het uiterlijk aanstni der aaroe gevolgen van den veranderden ftand eter aarde ten opzichte van de zon hebben we op vier hoofdmomenten vastgestelu die wU lente zomer hertat en winter aocmen Ku voor ontf zelven voelen we die onderecfaeiding al een zeer wezenlijke zoodit we in een bepaalden tijd den ovwsang van het eene moaient m bet andere van den eenen toe tand in den anderen zeer besiist meenen waar te namen eo er betere oudereclieiding dim oveisang zeltti op een bepaalden dag stellen Overeenkomstig tUe va istelUng zijn we nu weer in een overgaug Ujd September is de herlstomand ea U September de dag die aomer en herfst sclieidi ua ook al is het dan ook nog het mqoifrte en heerlijkste omerweer we voelen oawillekeurlg den herfst naoteren ais we omA kalender raaulplegeu We worden ons bewust dat de bloei de volheid voorbij Is en het ataterven begint ha in dat bewuslaiijn zien we de werela en het leven andew leder ueuw jaargetilde brengt een veranderden kijk eu een anoler levensgevoel maar nooit is dat duidelijker merkbaar dan In de lente en de herfst Ce overgang van de lente in den zomer is haast oamerkbaar Uetuieu we leven dat in de lente uitbloeit groat tot voile kraobt en schoon beid op Maar wfj beniierken het niet wanneer dat moment van volle kraduteontwlkkeling is aaojgebroken Zoo i hst o k wanneer d beriflt denj droeg waarop de meerte stemmen waren gnomen l e temtfjn voor het zenden naar de teoloouEteiling die een gebeurtenu m de ImnetenaareÉxingeu van Müncheu kon worden sloot den een en deni9Men Maart Uat wa gerekead van het oogenblik w iarop Ji rich in MUnchen wa0 teruggsiceerd oog drie wekeu £ n alis een awaard vaa Damocles en als de dag deS oordeels ziweefde geduxende dcBe drie weken de nooiflottige een eu dertigMe Maart boven het hoofd van Erich Waarom dat wiet bq eigenlijk zelf niet Wat ging hem deze gweeie gosdüedenle elgienlife nog aan f E o eigen arbildënj had bij in Itaiig otet geacbapen bet werk van den gestorven vriend had bem zoo volkometa gevangen genomen dat bij zich zelf en zijn eigen plannen daardoor gdkeei had veigeten lilj was dur gelukkig te laat om dit jaar naar den pn mede te ngen Hij was woedend Zijn grillen zooals hij nu de belangalelling noemde welke hij voor hst adiUdêrlj van deeen Qutlita had gstoood badden beu weer effiW een mooie poets gespeeld En de prijs I e prijs van vijfduizend Mark die was het niet alieai die wasi In den grond van de itfk een bagat l zoo lang het kaplttal van Melker voor ham op de Duitaelie Bank was gedeponeerd zoolang dna aoaeleriiBg uit de bergen van zijn hand op deze teutounsteliiiig I tn och I i il Verloren l aradgs waarvan de grondgedachte het gsvsiciijk eigendom van den uu tot stol vorganeu quilitz was van wiens beMaan ulanaod iets wist dan de reeda lang geleden gestorven Harkieaiu Sambarese was het toch i et bet weik van zijn hand t Van ziju h a n d I Als door ph wisohe pijn getroflea verhief deae gedachte zich bii Ërlch 1 Uet werk van ztin hand en niet het werk van zijn geest van idjn talent niet h werk vaa zijn fantasie I in rusleioozen arbeid van weken en maanden ouder de oogai van dein gestorven vriend dien hij ten slotle om dezen prijs zou bedriegen ontstaan door zijn eigen handen en toch zijn werk niet I Be l ceving van een ander van een doode die eeuwig ak een Schaduw naairt dit schilderij zou lAaan die er toe geiHtpIreard was door een ongelukkige lieldB en een biind toeval een m er gewone gebeurtenis in K En bel scfaildöij blsei een woi volle schepping dat zooals hij vi moeddo neen zooals Itlj wist de overwloniug ln dezen wedstrijd zou behalen dat de sohefipiDg van zijn hand en niet van zijn geest was I Als hij deew vervlogen dagen van koortsachtig wsikn in dakamervan het holei Is San Remo levendig en dt ideli in de gedadite terujpiep zijn gebuortelaud nog de bescher mende hand over haai hield Maar Melitta I Waarop bad Malilta die bij nu seden weken die hij sedert maanden uet bad geden gedoeld I bu bij I lilj was naar Italië gereesd om ziju eigen werk te scheppen en had zich door een toeval by dezen Quilitz gevoegd was diraa vriend vertrouwde eo erfgenaimt geworden had zich geheel zonder verder nadenken zonder zich rekeuSchap te g v n van zijn dew en laten g maakt tot den uitvoerder van een vreemd werk waaraan hü nu met al ziJD vwels van zija ik hing en nu stond liij in waarheid met leege handen en Melitta waarvan hij wfast dat zij vrnwachtiugeu van hem koesterde zou de eerstvolgende weken vergedk ile zalen der tentoonetolUng doorzoeken Zij lu het BieUMerij ni 1 vinden dat van zijn band afkomstig was het reAiltaat der pn niitdeeling moeSt voor haar tn elk opzicht een ontgoocheling zijn Int en hij den prij niet kreeg sou zij het ten Slotte begrl en en verbeven maar als zij vernam dal hij met het voomitzMit waarop zij toch Mn toaapding had gemaakt het niet ens de modte waard had geacht aan de mededinging deel te nemen dan zou zij terecht uit deze onverschjliigheid een besluit kunnen nanen dat op eens al zijn trotsicfae v waobttaafen den bod n iurioeg Oeen achtlderü van als hij overwoog wat ar al van die Mudie wam tiet was ten slotte toch maar de studie van een dilettant goweast verwijderd was wat er ten Motte van datgene wal geweest was op het voltooide sobilderlj was overgebleven wat bij eigenlijk nwt zijn rgpe techniiti bad geschapen dan moest hij tot zhA zalf teggen dit achildiTij was zijn werkt Hn loch I Datgene waarop het niet alleen volgens zijn Inzicht waarop het ook volgens de overtuiging dar loongevanden moest aankomen ds Idee de omvlamoiende voi i het eerMe alles bevruchtende moment van alle artistiek werken de gecsteSconcepde van het ondei werp dat ww niet van hem dat was niet zijn werk Hij mocht bet draalen en wenden boe hij wilde eu al had hij tien Jaren inplaats van slechts twm maanden aan dit schilderij gewerkt het belangrijkste behoorde aan oen ander aan een doode die bon zijn vertrouwen had geschonken dien bij nu in zijn graf wilde bedriegen om dm rbem den naam de eer en den hBP ls eq j rt i l jen bedriegen I Wilde hij H indenhad Was hij dan werkeUJk reeds zoover dat hq vait besloten was rkm gestorvene wtenS laattte levensdagen bij door gemeen Schappelijken arbeid en vrienitocbap had verhelderd te misleiden IWordt verTol pl