Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1916

Ds toertand ill Ifoovd Djtai aic aa sÉig 1 Eendeel van de bevolking dfe aan da Toangkabivier woont en goed nrwapaad is moet in de richting vaa Banist ladragiri vattrokken zgn Hat Uad tfSuai Uarbg aan Da Soaagai Toan d stroomt ia bat N O deal wan I ambi zg mondt by Uoeara Toeagkal ta zee mt Aan dm b a wda n lo o p sohgnt deat rivier nogal sterk bevolkt te zgn Rengat ia da hcUdplaate vaa da afdeeling Indragiri dar reaidestia Bionw en Onderhoorigheden Zg ligt op gtootan afstand van het stroomgebied dar Soengai Toengkal en is vow aoovar wg aien konden nisi langs bgaonder gamakkel ka inndaar ta bereiken bM legen elkaar stoo 1 tot dr bondhig ten van ds u hrai hf woord werd goncht bewezen deidslijk dat hij wKttair ge eest Naar hij tfnutKl wa klj vanwege faa honger ar va doorgetS vier keer toe te rfjn h Ughaid ala da vorige daMB duurde ak atWHiia CieiasM MaealMA Aaaea en Sonme voort £ en iKiéBC van groèl EngatMba MtijdmackMa om da ten Z van TUtoval naar voraa gai oge D tacha Ah dalVlr BttlaTaarda traiHelw iotartarie aamUMb door a laar faMto troausrivcar voerbeiW IMdn blijUiaac eea daorbiaak tauobaii Rancoort en de Somme tan doet Zy miahiktM mat saer bloedige varUeaen De hoeve Le Priei ten W van Ranoooit ia door de Fianaoben becet Ten O Tan Bdloy en tan Z van Soyeoonrt a a aatael jka aanvijlan nfEeelagen Ia goedgadaafda iMfctcavaditeo ohotn kapitein Böhkdte an laitanant Wiotgan alk twaa vliagtaigaa naar fVoiit Dnitacha Kiooaprina Hadar wordt gameid dat op B Smtambar taa W van bat ravyo van BottvUle een deel der voonte Dnitache linie verloren ging In een harden dea na ta voottgauttaa ttród wardiaade Franachen et weer uitgeworpen Dea avonda werd een itarke Franiche aanval geheel geatnit aan het Doltaoba front ThiaomontrFlonry Awi het Balkan Pront In da Dobroedija en Uaoedonii Bet D o i 1 1 o h e commnniqni vaa 16 September luidt i Iiegergroep Mackanian De veelvouden troepen braken in nienwe aanvallen meermalen den tegenstand der Roemeniëti en Rnsien l wierpen hen terug op de algameana linie Cnagim Cara Omer Priaa Friedrioh Wilhelm v Heina ia by Cara Onnan gevallen Het aantal der bij de inleidende gevechten en de beatorming vap Tatrakan gemaakte gevangenen badraagt volgens de tot dnaver ingekomen berichten ongeveer 28 000 man Front in UaoedoniS Na bevigan itryd ging Uolkanidae ttan O van Fiorina vedoron In het Uoglena gebied werden aanvallen afgeslagen Ten O van de Wardar werden votatw baeiahtaa waa neaBadaB dia oit Engeland te Bergen cgn aangekontb thana een ongewoon dmk MbaapanaitTerkeer wordt ondertondan iimoknn baMna van KooidAankr m Zaid Engilaiid ItjMdEogelaad an de havaaa aoodaaig gevuld SMt atoonnchepan dat antral nt ina door da wacht ran patnmiBaicbapen aattfawaaaa woidan buiten de havens te ankeren Aangenen da Eagilieha aotorlteitaB boTODdieo met da grootste gebeimiiniygbeid optreden ia men van maenmg dat vela ttbip gebroikt worden voor bet warroar van gewonden en doeden vaa het twot in foordFnakrfk naar En g a la nd ii Ooe lw voordeel en koop Uw Karpetten Tapijten Vloerzeilen Linoleums Gordijnstoffen Tafelkleeden enz b de vanouds bekende goedkoopste en meest gesorteerde firma H H DE KLERK 11 ZONEN Hoofdmagazijn Goudsche Wagenstraat hoek Acht rklooster Magazijnen ACHTERKLOOSTER 85 91 93 1Q9 2e Magazijn Jonkerfransstraat 128 Uj de Wkelj iaelie MarktMÖondschesiiigel u fi ROTTERDAM Telef Interc 43ln en 8050 ChidankB de groote Mhaartchte in Goederen kunnen wij nog een ieder doen profiteeren van Die miiaiB voorraad t UJconder voordeeliie pryzen W ajn er io geslaagd door vroegtijdige reuBachtige inkoopen de nieuwste goederen U te kunnen aanbieden yer beneden de thans geldende briakaprijaan gÊAU verwond VfedMbewegiar Da iKigdlUiaid vaa nada In het Engelsche Tydschrift The Nation van 2 Septambar wordt m een hoofdartikd getiteld Hst begin van bat einde gaaduevsa over de mqi ykheid van vrede W at men wil ia volgens de Nation het volgende In het belang van den toekomstigen vrede van Europa moet gestreefd worden naar een vrede door onderhandelingen Ala Duitscbland wil toetreden jtot eeaig verbond daa moet de gelegenheid gegeven worden aan dit land om dit te doen Wanne het weigert dan zal zelfs de Torigate pacifist gereohtigd ayn san Vre verbond op te richten zonder Doitachland Oeiyktydig wordt gowaanchowd tegen de bewering als con men Enropa zoo willen reorganiaeeren dat aan ieder verlangen van ieder lid van da Entente loa worden voldaan tan koste van ieder lid van het Centrale verbond De redactie is van oordeel dat de Engelaobe staatalieden zich plechtig en dnideiyk tegen een dergelijk politiek hebben verklaard en de sympathie der neotralen en in het byzonder van Amerika hebben verkregen jnist omdat ly de slgemeene belangen van de beschaving hebben geplaatst boven die van zichzelf Als tot een tegenovergeetelde politiek zou worden overgegaan in de roes van militair snoces mogen wy een materieele overwinning behalen maar dan bereiden wn ons zelf een volledige zedelgke nederlaag Daarom zal gestreefd moeten worden naar een vredesovereenkomst die waar het beginselen treft rnim is van opzet en segrondvest ia op een nienwe internationale rechtsorde doohdieten aanaien van territoriale vragen een meer beperkten omvang heaft al wordt daarby ook rekening gehoadan met nationale verlangens en neigingen In deie richting wyst niet alleen het gevoel van eer maar ook de leaaen van de geschiedenis hetgeen meteen herinnering aan het Weapar Congias wordt toegelieht Bet artikal eindigt aldoa Indien de tegenwoordige worsteling op zulk een reusachtige schaal wordt voort f sael tot den hiatsten man en den aatsten oent dan gaat da wereld haar eigen ondergang tegemoet Staatamansknnst moet er daarom een grens aan stellen Maar wy gelooveo niet dat de Eoropeesohe staatsmanskanst zoodanig is dat zg geschikt is voor haar werk zonder de tasschenkomst van een kracht die oveieenkomstig de behoefte steeds meer geoompliceeid en sterker is geworden Deze kracht is de openbare meening Deze wordt niet goed geleid Zy werkt op seer verwarde wgae Maar ly kan opgevoed worden Het ia het eenige reohtotreeksoh verband tnssolwn hen die den oorlog maakten en hen die er door lyden en wanneer bet biykt dat zg niet voldoende of sleobt wordt geleid aal de vrede kort en niet goed zgn Wy hopen daarom dat deze openbare meening zoodra bet ware karakter van dit geweWge vraagstuk naar voren komt aal gericht Worden op de werkeiyke moeiiykbeid die ligt in bat voorkomen van oorlogen £ r aal W ons aangedrongen worden dit dosl langu den kont mogslijken weg te bereiken tan eenta door de Centrale Itogendhedea te vernietigen en ten tvMda door deie llogendneden nit te slnitan van de eoonomiaehe gameenscbap van Enropa Ook als dit tut militair oogpunt mogelgk zon ign te vetkrygea door overweldigende verlieaen dan gelooven wg nog attyd dat dece weg aon blqken dood te loopen Qaat man knip deaan weg voort men lal verarming en dood op agn weg ontmoeten Mwr geen eer geen aekarbeid voor de gabeela wneld niet eena veiligheid voor ons aalt Daaa kannen dleea bereikt worden door goeden wil en vnstaad an laten wg er aan toevoegen door de gematigdheid van EngelBcha taatamansknnde UIT HET LEVPJ v j iaBnna D PRE0IKE8 ffil HET LEO teveLoe lAXXXlX Waar ik taWde m nu brajg ben uver te VarieUen wia loe een geheel vreemde auresk Wat I ZooUnd nuoi en VTlendeU k en belangweltkond SomSatge plaatoen dragouallerw 8en zichtbaar de leekenen van haar faoogw teeltijd zonder dat zit den Indru wekken van gekomen te zijn tot haar ouden dag Ui gevoelt u we wat verraat met do Ireqi te rijden door eene utadepoort uitatehend onderhuuden in geeneu deele een boinwal maar dan toch niet meer dteueode vuor aMuiUng va den toegang van buiten alleen nog meer voortdurend dien lichtelijk belentmarendL Het ia u alttil met goed gevolg een dreigend govaar voorbijging wanmeer de heele trein erdoor bi gewrongen zonder de rteenen n ren aiui te raken ZulU n de eiDcbeo van het vlugge verkeer op den dnuj geen anderen toegangaiweg afdwingen Do Matige breedo gebouwen hebben tot woning gediend vooreen andere eboit menechen dan die ze Ihans nog enalgebraken vrU houden van atof en drukte Op geringen abtand van too n wélversorgd nttgAreld gedetikiAuk van vroegere welvaart vrucht van den beiangrijkMi handel toen de haven er nog waa fte nu geheel bt verdwenen Ugie fi bedrijvig stadje met nieuwerwettfche hutzen dat blijkbaar aan f opkomen I Een paair kilometer alcohtit behoeft ge nog af te leg en zie zoover uw oog reikt nlete dan vruohtkfn takkei die een achoooanoogot hiigsii W r wat verder je reine duinetreek dtet een dorpje hier e i daa j geniiaandere da andwegeli rijk Afwb tlng dlie genoeg nog vesoteerderd door een verblMeread aantal ai en en dyk Hier ia het bU infcM polderland met alle aohoonheid daaraan eigen In tweeërlei opzicht heerscht giroote weelde die ooluiddellijk olfvalt de varlichtiog en de middelen van verkeer Kik plaata heeft een eigen electridche centrale eb eene tramverblnUiog hetgeen meebrengt votgena het getuigenis vafi meuM h n niet ervaring duur op met altojil ochiHerend licht en zees ruMlg raaen vanwege de vele atopplaatben In t gen teillUig met verreweg de meeste tramlatiatBchappijen I In brabant rijn de rijtuigen hier ge rlofelijk en niet vuil wat nriauchleh de varklaiiog geelt van het veelvuldig gebruik dat men maakt van de liein natuurlijk nog verhoogd doo le aanwezigheid van een zeer groot 6 mBgd Berichtei Oesaift Een Nederlander wonende taHMna wenschte haar ons land temg te keeraa Hy bracht daarvoor zgn goederea ia een transportwagen en liet deaea vaa donanaafsluiting vooralen Onopgemerkt wist hg zioh zelf ook in daa wagen te doen opslniten waarmede hy Woensdag in Bentheim arriveerde En daar gMiearde wat gewooniyk niet geschiedt de wagen werd dooc de militaire stationswacht geopend ondersooht en daar vond taea den eigenaar der goederen ia len ledikant rustig tasschen eenige dekans liggen Hg meende zonder pas de grens teknnnan passeeren doch kwam bedrogen ait De politie arresteerde hen m hWd agn goederen aan HbU ERMkdmkkargett Naar aanleidiBg van het bericht van De Tyd betreffende het tot stand komen van een drakken federatie deelt de beer mr J A Veraart de ver troawensman van den Nederlandsohen i Bond van Boekdmkkergen mede dat er geen aprake van is dat de over eenkomst tasschen de Vereenigingen waarin de Nederlandsohe boekdrolie rijen ongeorganiseerd reeds is bereikt wel ayn de bestoren der drie ve eanigingen het hoofdbestuur vaa i den Nederlandschen Bond het bestaor der katholieke en het bestnar der Christelgke Vereenigingen het eens Seworden aan hnn vergaderingen van it najaar een overeenkomst aan tt bieden Voor den Nederlandsohen Bond zal eerst op den 80 Novendnr bljken of men de voorstellen van het hoofdbestuur aanvaardt Verder is de door het hoofdbestuur van den Nederlandachen Bond gekozen vorm niet een federatie maar een overeenkomst waarin wordt bepaald dat alle idgemeene bedröfsregeUngen tot stand komen door hoafdbestnnr en bondsvergaderingen van dea Nederlandsohen Bond waarin de confessieneele vereenigingen naar haar economische beteokenis invloed krggen De Mum tot stand gebrachte bedrgfsregeUngen binden de leden der drie vereenigingen terwgl aan het met eenige leden nit de confessioneele vereenigingen uitgebreide hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond de handhaving van deze bedryfsregelingtl geljk tot dosver blgft opgedragen De confesaioneele vereenigingen dw gen het belangrgkste deel van has oontribatis af aan de kas van dsa Nederlandschen Bond ter beetrydiif van de algemeene onkosten De v r troawaMWW t a dan Ned Bond h besohikbaar voor de leden der heios aonfaaaioneale vereenigingen Ue Mk onze afdeeling Meubelen Complete magazijnen ter nenbileering Engelsche atdeelingeo die zich in vooruitgeschoven Dnitsohe loopgraven hadden genesteld er weer nitgeworpen Friedrioh Wilhelm van HeaaBn waa gatwrea in 19a en officier bfj het 6e regiment Ublanan Qraweldaden in de Dobroedaja Bulgaren en Roemenen aitten elkaar io t naai over in de aoideiyke Dobroedaja begane wreedheden De loideTyke Dobroedaja OndBolgaatsch gebied wordt bewoond door een bevolking van Bnlgaaraehen oorsprong Reeds deaai dagen lanceerde de Bnlgaarsche atat in zgi offioieele belichten beschuldigingen tegen de Roemenen over weergalooje wreed1 heden in de streek waarait de oentralen hen verjoepn begaan Dorpen waren platgebraad bewonen weggealeept of op de gemeenste manier vermoord Sofia iet lyn veldtocht tegen dit optreden der Roemenen die hnn wreedheid trachten te bemantelen door gemohten omtrent een opatand tegen het Roemeensche gesag rond te strooien voort Bulgaarsohe vronwenvereenigingen hebben ronwbetoogingen op touw geaet in de kerken wolden diensten gehouden voor de aielsrnst der slachtoffers thans heeft de Bnigaarsche regeering liob tot de neutralen gewend met een aitnoodiging om deel te nemen aaneen internationaal ondenoek terwyi de geaant van den grootstan nentralao staat de Vereenigde SUten geinviteerd ia om aan het platgebrande verwoeste gebied een beaoekte biangan Een of eele nota ia aan deragearingen dar naatrala rijken gericht waarin l n de ooitogaaltspattingea der Roemenen wordt geprotestewdEen particulier bericht nlt de Bolgaarsdie hoofdstad deelt mee dat het BalgaarMhe Arolk algemeen om wraak roept de regeering aal dan ook onder bedreiging met reprasidUe niaatiegelen de Roemenen sommeeren de weggesleepte Bnlgaranvry te lataa De Agenoe ronmaina verwerpt de beaohnldiging ala laoganaohtig Het Roemeensohe nieawsagantedi verwgt den Balgaren dat ae haa gan graweldaden by aan aadar ia da sohoenen aoeken te aohaivan en herinnert eraan dat het gebied van rooven moorden en branden de Balgaanoha troepen in de jongste Balkanoorlogen hnn naam geveatigd hebben KitgtvarrieUingen Ier Zm I Drok adMepvaartraritaar Uit Kopanhagtn woidt aan da aantal naiitairen Inkwartiering behoort tot de ultizonderiDgea regel ie hui veetlng in uarakken naar mijn gevoelen vdel verlüeelijker Ik maakte mijne Opwachting btj den regimentakonanandant onder wiene troepen Ik een paar dagen zou blijvon werken Hij gat me aai stouds zijne voldoening te kennen dat een Veldpi odlker verscheen en verklaarde zich bereid allen mogelljken steun te verlesaen getijk hij trouwent reedi had gedaan door eenig afdeellngen op de hoogte te stellen van mijne plannen die ik hem Mhnltelijk had merfilgedeetd Uijnerzijda kon ik deze waardeeriiig wel niet ander beantwoorden dan met dis verzekering dat Ik bereid waa ndjn bezoek te herhalen hoewel zijne menw hen niet geeteld aijn onder de vorzori ing van een Veldpradiker bij de troepen te velde In h t eene kaotonnement ontmoette ik de mAnnen in hun kantine in een ander in de kerk omdat het weer leer ongunatig wae la een derde onder den blooten hemel Zoo bewerkte Ik nog een zeslal plaat Isn Ergena wan Ik avonds In de kantine Daar trad eetwklaps een clabje soldaten binnen nwl een burger in zijn mkhlBn Allen waren bHIkbaar In kwrige ontroering Weldra vant op t onverwacht wert Ik g neiif d in wat ben zoo bezig hield vernam Ik dat de borger was een Julitaangekomen DnlMobmiatalr die zijn r meat had veriaten en de Kedarlaodscbe grens opgeaocht wat hem boven Torwa hUng waa gelakt Geen eofcd epoor wak aehtei iiil ven van ilJn aoldatenkleedlng nija papieren had hij weggegooid ilJn ownkMelltjk aannemen van flowia nu het V rhand l Advertentiën VRAAGT I 9 Een onderwyaeres meubileerde Zit en Slaapkamer met PENSION Brieven onder hW H IGO bar Ooadaoha Confant OoMk Adverteert in dit Bltd HET GOEDKOOPSTE ADRES voor ELECTRISCHE LICHT en KRACHTINSTALLATIES is POLAK DE Rif WE TELEF 60 OFFERTEN GRATIS GOUDA Br watten Windsels Verbandgaas b iinu Weijer ei HohOmm Apotheek OoHwc I3S GOUDA TA mI Oost lüdii De onlnstan iir DjambL Man seint tiit Soerabaja aan N R Crt d d gisteren De toaatand in Djambi anutig Mat varsohaidena ia d talaf onisoba gamaamotiap yit broken nog uUM w r n de uiWiruttKÜig ui waui up bet ji genJUiK kan waarlijk oiet gwigil woniea Mt 4e UleriiMi oe reedb ugen uulM aert vormt tin ee 4l Me l il pakbuLiLeu Ma ütt eea zaKwi aatat de f waar ttnu waarde wat de reetl sagwi iXakm tMOert inwDM bet luiltig ootuiM l beurtachipperii oie tf vroeger bun aaiilegpiuatwn haddeoi iiaur del aakbaveii iiiuetfUNi varliuUAu ibawt boort loze kaje tot bet ouüe v rvailea 4 ei onmr iad nul i t avond of te morgeu wel on l r en huner van dea looper vetdwijnm tiegrarbt zal oji den hur wal het let vaa alle gracbten in de NederlaudiKbe groote atodeii inoeten uwtergaan en n t gedempt worden Nad rtaitd wan eenmaal hét waterland blJ ultnemeoA held docb bet ia dU wat de atedeu betrult niet meer Het verroer per fault te verdwwaeo ËCTtlid lelde den Haag tal van grachten die alle verdweoen üttn t u gelukiiig gevolg van de voornailige grachten ia het dat den Haag tbaui verarhillende breede utrateu bezit dto In tegun IMtlne van de oude nauwe lop en i waaruit de bInueuHtad ia laineng leid thaw zeer geadliikte verkeerewegen vorjnen Vachten legen de bierkade oinof die nitdrufcking terug te konen Dat de beteekenia ervan deovenmtcbtaelrljd tegen b t gesa nog ItljdibeMaat ondervond een der bouwgrondmaaté appijHi tegen wie dezer dagen een onHigonlngwwet i ingwUenil Wl habbfm ile eeeahledeol van hel voorplein bU het Vredeapalel al eeiw verteld Om aan alle ruaile een einde te maken U tbane een wet ontwerp lagfldleud strekkende otb de goineente in hel onaanvecbtbaar heïll te telUn van de betwletf terreinen Vlak naaat en jprenzemt aan het root voorplein van bet Vredwfpalefe atona hel i A ürf van te ooi train der tl H U van da Aunk l aulowitaelraat naar het Haa he Mation IVoor bel elation ligt eea pleislie Dm llaa waa overeen known t M jiWuitje lou worden aaiMiailotm aan het groote plein In waohtln van de te luiten delintUeve overeenJtoniet niet de 11 S M had de geiiioenli hot rPL bl eekregen de aaiKtttllIng reeikr tut ataul te brettgrn InBilddel waa le H S M zoo onwelwillend o n dit terrein aan een bouw ondmaaUIrbappIJ te verkoopen die op baar beurt nM geneigd bleek ép overeenkunMt door te zetten In den narht liet liJ de traal opbreken en den ouden toeetandherateilen De eBieeate op haar beurt liet de kaa niet van haar brooll eten en heretelde weer den nieuwen toMtand Een procea kon niet ult bleven Oitukklg U de rljkswetg var tu echeu belde gekomen en wordt IhaniT voorgeateld om het botwiate terrein Ie nnlcl enen Dan bi alle oiieenlgheid van do haaii Hoe meer wl dergelijke kweiAlefe beüeiiH hoe ii eer wi lot de overtuiging komen dal er aan ouae wetgeving toch IcW zeer belangrilks hapert Om geineAlebeiituur heelt ocA voortdureiiden mrlld te voeren lege de peculaUevc bouwgrowl nlaatBchappljen D e Iralchten zich overal in Ie boren net geen ander doel dan om Irak de gamoento te villen i odra doze de lerroiiMsu nuodig heeft Zoo b maatKbappiJ ia meeatal een aaakjë van eim paar avonturlerei die allerlei kleiive BlgeniJuiilnien bij elkaar weten te broimqn tot een geheel dat dan voor hoogeu i rija van de hand wordt gedaan C p die wijze wordt de ganeenie natuurlijk altist weerde dupe Zll kan niet gaan aperuleeren en gronden gaan auikoopen die zi weUlcbt noodig al hebben al doet den Haag dit reed cooveeL mogelijk Het ware te wenalciien dat op de e at andere wijae paal en perk werd get leid aan hel onaoclaal b driji van do tfpaculantxu opdat niet lelkene grooter bedraged npodig zijn ilan billijk m redellji W Moo vergete niet dat de dUJglng van d waarde het gevolg bi van de ultbri4ding der gwinoente on dat dan op deze wUüO de gemeente adl hot ataohtoHor wordt van haar aanwa WIJ hebben In deao buitoogiBwone lljdaoniietandlghvden geleerd dat voel van regeering 9wege mogelijk ia waaraan iwen vroeger niet had Airven denken Wellleht al de ervaring in dele tijdeo opgedaan aawarken in nonnale tliil i en cal men aandurven waarvoor men vroeger terug ehrok De geiKoente trljdl legen de bierkade tn den ouden alu d woorda wanneer aij tracht de macht te veroveien iip de apeculatieve bouwgTOodmaateldlapplIen Der gemeente de overwliuiing Ijl bezorgen onder abnormaal honge kotten ril He taak van do regeerlnaftemoellng OAOBNA De Oorloge Am het WMt k Froo l Bat D n i t s oh e oommuaiqaé van I IB Sept loidt I IVont na flapraoht Kat diadida DAMESir Hebt U de ooUeetia BONTEN = m FIRMA TOEMAN IV Hoogstraat 294 bij t Viadnet Rotterdam al naian wy kannen U aanraden in Uw eigen belaag voor ü i ergens anders gaat koopen cttft onze collecUe B te komen bezichtigen en U wordt dan vanzelf kooper door de enorme versdieidenheid en byzonder lage pryzeh Voor het Winterseizoen wËzen wK ü ook op onaeredlaohtige Borteering Kanten aumede Z dc zoowel TaffetU 100 cJI breed als Japansche waschecbte ZQde Ryke keuze in FInweelefi alle kwaliteiten Versiert Uw hnis met oifte Prachtklecdjea handgewerkte en andere schitterende Patronen wy kannen een ieder kooper naar zgn verlangen voldoen NolivraHté afdeelIngen in LingcnCo Kouten Handtchoenen enz enzi De naam Toemaii zegt alles en is U een waarborg voorkeus keur en spotpryzen 80 Aanbevelend Fimn F ft J TOEMAJS ROTTBRDAM s QRAVGNHAaB AIHSTERDAM Heefstraat 94 gpalatraat 66 Kalvarstraat is TaM 8910 Telel ltat Maori Avnil areata aortaarlat la haaagewarku BCHTB as = BRDMBIJCHB KANT a MOTIBVBM 11 Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de besoliikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles byeen in boektonnaM ABOSNEHBNT PRUB voor sbonné s op dit blad f 0 23 per kwartaal by voomitbetaliag voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling HT Ab M nieiitea woffftn uammNa door de a Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UDA PIANOLA Wegens sterfgeval TE KOOP aan aoo goed b nienwe PIJUIOIJI met 29 rollen Adres te bevragen Bareaa Oondsobe Coarant Uarkt 12 Openbare Irijiilliie Ifrkiïiiilt dp Woenidag 20 S ftember 1010 des morgens ten 10 ure in het jtS hnis van de Wed Bi ii E k trecht ten overstaan Van J VAN DERLEEDïaft a d IJasel van het Heerenhnis B Nr 96 waarin beneden 3 kamen keuken en kelder enljoven 4 kantars dienstbodenkamei en yliering voorts koetshuis en paardenstal schuur of bergplaats groeten toin met vraahtboomen te JHIaasti oht aan de dorpstraat strekkende van daar tot halver IJssel beleed oost Movronw LE FEVRBDEMOSTIGNY BisDOM VAW Vli t en west den Heer 3 ZUIDERVLIET groot 14 aren 96 centiaren 37 Verhaard tot 31 Januari 1917 met recht van optie voor Mn jaar aan den Beer ö V W Baaoli VAN HEMERT TOT DINOSHOF voor f 400 per jaar Te bezichtigen Maandag en Dinsdag 18 en 19 September 1916 tnssehen das voormiddaga 10 en 12 are Nadere inlichtingen geeft de Notaris Koairt Uw II Wl OAREL KROPHIJIM Fa E ySSELSTIII BlaywiW Üoyili Boawd het staedt moeieiykar wordt diverse artikelen Lnxe zoowel als huishoudeiyke in voldoende mate te bekomen en pr liverh00gill en van 100 tot 400 procent byna tagid worden M ven w nog tIMd voortgMui tegaa oiW hilii irijzeii li jiéoibii Wil etatoarm hadan aan PRAOHT OOLLEOTIK Celluloid T iilet Aitikelen C Damet n KindettMtohea PortciiMniiiHMa fartefeuiilM 1 Kaurcnkokert ene ens ZIE DE ETALAÖES Aanbmimd F Ga IJ88EL8TIJNy 00 mjBPH INT 22 Ontvangen groote kouae Linoleums en Zeilen Groote voorraad ¥ pis Beige Axiiim8 ei en Koehaarkarpettena M Aanbevelend B W VAN DE PAVOORDf t Ekotriiohe Maubelmakerit Behaatfaiü i I Stoffeerderii en Beddenmakcrij t M Tel 200 Lange Tiendeweg i0 l2 Abonneert ü op dit Blad