Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1916

POMPEÏA FLORAMIJE tQERBERA AZUREa BILTÜEJim Mnr Eenvertronwdadres Hel gezelligste uitstapje is naar het EleetriscH Muziek Zalen vol Orkestrions Piano s en Antomaten Geplaatst het 20 nieuwste Strljk Orkestrion Trekweg69 DENHAAG ewilg in Nederland G V d LELY Drogis terij WA HKT B Likdoomzalf Likdoompleister Likdoomtinctuur S H VAN LOON isen ter opleiding voor een acte lj 0 f 6 26 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze condition be ONTVANGEN 16 ParfumeriSn van L T PIVER Paris ESSENCE LOTION te isicamaw HEERENIII 0 sukkel tooh niet langer iMt een botsoheennes Zn enkele seconden maaktn bet self aanhoudend met een Suc cesApparaat vlgmscherp Ook voorChirurgische inatmmenten Prgstl 60 n b f 1 66 Firma A QUANT Kleiweg 1 i 1 1 t 77 tjNi oS c ve lS Vl ft i 1 f ZIS w St iHhui5stecq Rw9Ic2 IF OTTERDAM t TELEFOON 382 m j S m IPHËPtiil OORLOO SIOAREN Dooi ttjdsomBtandigheden gedwongen verzenden wij op proef 100 prima KNAKJES 100 BORNEO S 100 SUMATRA S k t 6 2Kfranco ónder rembonrt wederverkoopers rabat 9 Sigarenfabriek JAVA Nijmegen 23 13 1 WOLFF C Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllder en Theetafels Buffetten Styiameublementen in leer en fjduch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen KappkmatroBsen Slaapkamermeube til enz enz alles spotgoedkoop ugbekteede Leerstoelen vanaff 17 60 Stgikast f20 Stflltaf el f 9 0 Spiegels f 6 50 f 7 50 enz 20 SimSIUlTUb BtfUiiMsnablIiltSclililadg Rotterdam Ter drukkerij A BRINKMAN ZOON Markt 31 9ooda VERKimOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 o voor het binnenland Krachtens Ministerieel Beslait ingaande 13 Ang 1916 26 PRIJS 10 CENT m JEKLEINE WINST TaliloDa lalaraoinniunaal SM Sfxciale inriohtinf tot het vervaarditen van 3 werbflsgoeilsfeii h bedrijfsUeedino age prazoD va e prgzen i uitsluitend è contantsollede goederen prima afwerking Electrotechnisch Installatie Bureau w Hdr de Groot Kleiweg 79 cZz i J Tni Gouda Pa W J V ZANEN 20 0 H vm 1 At ll r voor i SS Moderne Portret Fotografie ü fa 91 1 RotteÉmscliellriiit iZaiiillianilel Baggepondepneming Direoteuri H OASTERMJiNS Ncl lotterdain MUSIMDE S6 TÉlooiTtiM Tel idrts Speciaal adres voor het leveren van groote kwantums w m 2 A M Q voor ophooging van Terreinen enz so Adverteert in dit Blad SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende schpiftelijke oupsiissen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Hk d soorrespondentie Ned Fr D E 3p a Hal Boekhouden enz Handelakennis de Techniek der Adtninistratie de Techniek der Bedrgfareclame de Techniek van In en Verkoop Bedrqfsleei organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzeketingawetensohap Statistiek B Haadelseoonomie Sohoonschryven Machinesohrijven Handelsstenografie en vele andere vakken TALEN Nederlandsoh Fransch Dnitaoh Engelsoh Italisansoh Spaansoh Deenseh Noorsch Zweedsoh Rasaiso i MMwsch Latijn Orielsch Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Cosmografie Werktnigkunde Electro tetshnid Teekenen Oraphostatica Vak Duitsch Yak Engelsch Bedrffs en Arbeidswetgeving ONTWIKKEÈING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psychologie Logica da kunst van het danken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Stadie techniek Energetioa Sociologie Staatsinrichting Slaathuishoud kunde Geschiedenis Aardr kskunde Aesthetica Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelep Orgelspelen Bijbelkennis Bibliotheekwezen Joamalistiek Gezondheiilsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ongelukkeu Peispectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch spreken Verbetering van spraaJigebreken Schrijven zonder Fouten een Goede St l Handsohriftverbetering Vlug en goM rdcenen Herhalingsonderwijs TT L O Fröbelen Slöjd Spelleiden Fotograieeren t CUBSUSSEIÏ VOOR DE VROüW De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingileer Linnennaaien Kinde klee ing Oostunmknippen en Costuumnaaien Volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken I OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle acten L O voor alle acten M O en voor alle Praktijkdiploma s Notariaat Mr la de Vechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consul Foster en en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrjfsloider Accountant BoekhouderCorrespondent Handelscorrespondenl Administrateur Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Harconist verder voor Reservekader M 0 L O d7ploma einddiploma H B S 3 c einddiploma H B S 6 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rqksverzekeringbank Fostspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamant T H S MilitaiieAcademie enz METHODE i Wekolps wordt den cursist een les toegezonden in het algemeen veWchillende opgaven voor de volgende week bevattende la den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogelijk hetgeen b v het geval zal egn bg het maken van opstellen vrije vertalingen of teekeningen dan wordt de individtiSele correctie toegepast de leerlingen zenden hnn wesk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen vowzien retourneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cui sist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar Er zijn leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de versohillende examens bestaan spedale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leerlangen die men uit Uefhebberg kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIËNi Het normaal lesgeld is f 6 per kwartaal voor de cursussen voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goe duidend jlager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers öf hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis broohure RESULTATEN Een aauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der cursisten die met schrittel ke toestemming van de Directie van het Bureau of van hnn leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als ds cursisten werkelijk gewerkt hadden voor hun examen slaagde Wij geven onderwas per brief in alle vakken en wg leiden op voor alle examens man klopt dus lummer bg ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE I Wg hebbeu een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algeaueen mondeling op verzoek echter ook sohrifteiyk gegeven Wg staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en z n derhalve in staat ieder met raad en dsad bg te staan Weet een jongmensch niet wat hij worden moet dan wende hg zioh zonder schroom tot ons bureau wg zullen hem zeggen in welke richting hij zich verder moet bewegen ook in verband met de finandëele omstandighedan NADERE INLICHTINGEN Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze af deelingen Sohri t lgke Cursussen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze interessante gratis brochure Ons adres is Keizersgracht 163 Leliegracht 30 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den seoretaris i eren werkdag 10 la j 2 6 Zaterdags alleen 10 12 iS4 LEERAARS 339 CURSUSSEN RUIM öooo LEERLINQEN 2B6 1 ÖERP05T 5I AR aouDik Bestel thans Uw DRUKWERKEN voor het maken en stolleeren van MEUBELEN is bQ N HESSING Peporstraat 24 Oouda Billnke prgnn prima materiaal Reparatie aan alle meubelen 14 want de pri Zen van papier en enyeloppen blijven stijgen DOE uw VOORDEELI == Wij leveran U keurig vkitYottd weift tot Inllüken prijs SrukkMH A Brinkman Zoon Bnrean tot Publiciteit van Wetenscliappelijit Nieuws V ZATERDAG 16 SEPT 1916 Tweede Blad De Ooriog OVERZICHT Op d hi Balkan Het 4 moeililk uit te maken of Boenwnie tot op heden in het voordeel dan wel in het nadeel ie Er won op twee punten ge8tre Jen p het ééne behaalde ie Eoamenen onmi keubaro sücceeben op bet andere aiju zij aan de verlieaeniïe hand Nu Is het die vraag of dit laatste opweegt tegen het eerste het zij nu hetzi met betrekking tot de aanstaande eiuccedE en op het andere punt Het valt niet andera aan te neuien dan olat de Roemenen hebben voorzieu hoe de etrijd omiiiiddeU k na hun meedkjen aan den krijg zich zou ontwikkelen en het lijkt dudwel atóof het Msjppe verdedigtein tegenover d tt iavai der Bul reu een punt van het Roeoneenedhe progxam 18 Dat nu Juiat maakt den toestane voor den leek miudér bogrtjpeiIvk De Koemeneu zalf outirteken geen licht over daze vreanïdBoortige en avoutuurll e veldtochten waarvan de ééa even veel nadeel br gt als de andere voordeel In Ooetenrijk jubelt men over de inneming van de iivente versterkte plaateen in de I o broeid a en men stelt het daar voor alsof alle plannen van de Roemeneu reetdd aijn verijdeld Zoover ia het gtelliff nog niet Het is een taktiek der Cenlralen om nietteg en sandé één punt tawaar te verd refu heeft van hun vijand toch allee op allèS te zetten oml op een ander punt eenige voordeeleu te behalen Men jubelt dan over het laatalB en vergeet licht het eerste Of de RoeBMenen deze taktiek thana ook oepaös n Op het weatelijk front zien wij geregeld hetzelfde De DuitsBhere la teiu bij Verdun niet lo al krijgen zij Staan de Somlmle geregeld klop ffln enbuj g is ni aan het wwtelijk Iröat en in de nog niet geheel onlnucfiterde Duitacie ziel zal de hoop vcrle endigen diat het daar nu slpoedjg boter zal gaan De J buitenstaanders denken daar wellidit endtere over Maft moet in dezen oorlog de beteeksnia van één man niet overschatten Hindenburg is de populaire n an geworden oMdet bet het leger dat hij IMdde gelukte dten vijand te verdirijven van het eenige Stukje Duitstoh grondgebied dat hiJ bezet had Nu de RusMsOhe Strijdmacht weer even krachtig is geworden en het duick li k blijkt dtot een tijdelijke mn nitienood groMer vijand voor de Russen was dan Hindenburg in zijn ééntje taant de glorie van den overwinnaar niet onbodlenkdijk t Zijn geen strategen die dozen oorlof voeren t zijn le ingenieurs de techniek van het oaiiogsteateriaaj ie de hoofdtaak En terwij in allo landen de beste veraaTfeij zich met meer vredelievende werkzaamheden bezighielden dan met oorlogSmaterlaal abrioage was dat in Duitsohland jute andersom Daar is t girooto talent op technisch g bie gedurende n halve eeuw gesteld ten dienste van het krijgSbed riJf Slechts langlzamerhand heeft de Entente deze nflsBlag ingehaaldl vandaar dat thane eerst goed de oojlog is uitgebarsten Inmiddels is dndaiijk ook beweging gekomen in de troepen die zich reelta zoo lang te Salonlki hebben genesteld Aan Sarrail was reeds meermalen zijn dralen verweten Hij zal wel 200 verstondSg zijn geweest om zich daarvan niet aan te trekken Thans sdiijnt hij tot de overtuiging te zijn gekioinen dat het onder zijn basÈherroinig staande stuk van Griekenland moet wonden uitgebreid En wel ten nadeele der Bulgaren in het straks aangedluide gebied Noordtelijk van het Tachlno meer is een Britsoh dWaOhoment de Stroema overgetrokken waarna het den vijand uit eenige dorpen heeft gejaagd De Fransohen behaalden ten W van Wardar eenige voordeelen De Bulgaren zullen het hierdtoor wel ger kr en Zij hebben inWschleu wel wat te vroeg gejubeld toen zij tusBChen Slroema en Mesta oprukkend d kust der Bgejalohe Zee bij Kawalla bezetten Toen tooh ondervonden iflj al weinig tegenstand van de daar ter plaatse aanwezige troepen der Geallieerdlen Do Engelecben ontruimden zelfs gedeeltelijk hun stellingen vóór de kon der Bulgaren en zij lieten zich zonder veel tegenstand naar den westelijken oever van de Stroesna werpen TlhanB zijn de BngelSohen weer de Stroen overgetrokken waarna aij op dm ooetelijken oever verschillende loopspraven veroverden Aangezien op dit punt de Strijd nog in het eerJte Stadium iS dient al weer te warden afgewaaht Het lan zaaon in boeien gekluisterde Griekenland maakt weer een nieuwe fase van misère door Het Kabinet Zaimds heeft outejag genomen men Op 22 Juni aanvaardde ZainuS de portefeuille met de belofte tegenover de Entente een welwillende neutraliteit te zullen handhaven Ook werd tpeu op weoSch van Engeland enz het Grlek ohe leger gedemobiliseerd en zei het Eaibinet toe in overeensteuntaing met de wenschen van het parlement te zullen regeeren benevens in plaats van de bestaande eene politie met goedkeuring van de Entente M gendhe kn Samen te stellen Huu verlanglijE heelt later eenige malen uitbreiding ondergaan Zaimls heeft ze alle iogewilli Behalve president van den Ministerraad be hatrtigde hij ook de buiteniandsche belangen En thans Wie heeft lust de taak op ch te nesnen na de mslukte pogiiigen van DragoemiS Goenaris Skóeloedis en Zaimie Onwillekeurig gaat he oog weer naar den slimtmeu Venlzelos Zal hij f Eu zoo ja wat dan de Koning De hopaloaze verdeeldheid In het land zelf maakt zijn poeitie al zeer zwak De roep om wraak tegen dên erfvijand die Macedonië bezette wordt sterker Hava beriditte dat kolonel Mazarathi die met kolonel Zenibraelcabl de revolutionaire beweging in het leger heelt aangesticht een open brief richtte tot den koning om hem te beaweren Macsdlonië te verdedigen j Wii zullen zoo luidt het met eraphaSe wij zullen den wil dter natie doen eerbiedigen zonder voor eenige moeili heid uU den weg te g aan Wij vreezen God sledita en ons geweten Onee Regeering deugt niet Wij hebben het tijdl p afgewacht dat nieuwe manoen aanljiet roer komen om luidkeels van on wanhoop kond te doen Latsu wij dlaarheen Suilen waar de plicht onB roept Laat ons met Chriatodöeloff en omze dappere krijgslieden den erfvijand verjagen en opnieuw aan het vadferland een bevrijd Macedonië toevoegen Dan zullen wij onS terugtrekken De wil der natie I Wat iS die volkswil in Griekenland Wie zal het ultleggenu Is het schieten op hetFran sche geeantschap8 ebouw ook eene uiting van dien volkalwil En toch zijn er die zeggen dat dee gebeurtenis de naaste aanleiding waS tot de twee feiten van bdleejkeniS het ontslag van Zaimis en aïS marach der Entente troepen InMaSiflènie Volgenö Reuter was het schieten eene aanslag van Athene op de Gealiieerden en was het een uiting van een zeer verdtehte beweging tegen deze Of waS het alleen miaar een aanleiding voor de Entente om Griekenland de d lmeichroeven nog iets vaster aan te draaien en npg iets verder te gaan met de langaam maar gestage overweldigiiig van Mt land f Aan het Westeigk Front De Franschen vóór Ranconrt Het Fransche commonipné van 16 Sept luidt Wa hebben gisteren stormenderhand alle Duitsohe loopgraven Zoidelgk van Ranoourt genomen en afdeelingen tot san den rand van het dorp voomitgeschoven Des nachts vielen de Duitsohers opnienw beoosten Clery aan Hun pogih n ondergingen een bloedige mislukking vooral aan den Zuidelijken nitlooper van hoogte 76 waar de Dnitsoliers zwaar gehavend werden ZniSelgk van de Somme weerden de Fransohen ten N van Bomey met gemak een granaataanval af Een onverhoedsche stoot tegen een Duitsohe loopgraaf Autreohe toegebracht stelde de Fransohen in staat den Duitsohers eenige verliezen te berokkenen en gevangenen mede te voeren ASn den rechteroever van deUaas trachtten de Dnitschers tweemaal de Pransohe linies Westelgk van den weg naar het fort van Vanx aan te vallen Ons vuur wierp hen telkens terug Aan het OostelUk Front Het Dnitsche commnniqné van 16 Sept luidt Front Leopold van Beieren Gken gebeurtenissen PrOnt aartshortog Karl Aan de Narajofka en ten O daarvan hadden ondernemingen van Dnitsche en Turksche afdeelingen succes In de Earoathen werden op de westelgke helling van de Oimbroilawade in de Dnitsche linie gedrongen Rossen weer teruggeworpen Eveneens S in de gisteren vermeide gevechten ten W van den Kapoel een in Russische handen gevallen gedeelte eener stelling heroverd In Zevenbnrgen sgn de Dnitsche en Oostenr ksch Hongaarsche troepen ten Z O van Hötzing Habszeg in gnn Ugen Btrgd gewikkeld Aan het Itallaansche Front eJ Italianen vallen met SucceS aan Het ItaliaanSche comknuniqyé van lö Sept luidt Ti alsohen den oorsprong van w FMÉÜteda n dft strei Vandi becdi en het Fliijplw dal Schrij den onze aanvallen d streicken tot uitbreiding van ons gebied op tiea Noordoostelijken kam van de Casrlol voorspoedig voorwaarts ondanks u e oDgelijkheio van het terrein en den taaien tegenstand dien vijand biedt Op de Lagazuoi hielid Ve vijandelijke artlUenie gisteren die Stdllngeu die wij onlangs hadttenr vjroverd onder een hevig vuur aou aan onB krachtig verzet te wrlnen Onae kanonnen en Mortieren waren doeltreffend tegen de vijandelijke linicL bewoeten Gorl en op de Karet aan het werk Vanmiddag bestorindeu onze troepen de Ooïsten njkSche poSjtlea in den stroomenden regen en vermeeeterdeb verschelden versterkte linieS Wy namen 2117 tegenstanders on fer wie 71 officieren gevangen en bamachtigldai eenige machinegeweren en mlortieren In een sohitterend lui tgevecht boven de golf van Panzano heeft een Smaldeel vliegtuigen van one twee vijandelijke geveld De Italianen rukken bezuiden Gorz op Het OoStenriJkSche conHnuniqué van 15 Sept luidt De Italianen begonnen een nieuw olfenfelef Voorloopt spanden ze hun krachten voomaimeli c tegm deKaiathoogtvlakte in Daar wwd het airtillerie en mijnenvuur tot den hoogfrten graad opgedireven S Middags gingen aan het heeie front tusischen de Wippaoh en de zee sterke vijandelijke infanterieiafdeelingen in rij na rij tot den aanval over Daarop ontsponnen zioh felle gevechten Wist de vijand al bier en daar in onze voflrate loopgraven binncsi te dringen en zioh op eenige plaatsen daar te handhaven zijn eerste stormloop moet niettemi n als mislukt word n beschouwd Noordelijk van de WIppaeh tot in de streek van Plava was het kanonvuur eveneens zeer levendig zonder dat het daar tot infanteriegeveohten van eenige beteekenis kwem Aam het front van het Fl ebnLi d l houdt de geSdhutstrlJd p s yeiSohelden aanvallen van ïtatiaan he bataljons tegen den FasBaner bergkam werden algeweord i een diergelljken aanval ten W vail de Cimia di Valma iore maakten imxe troepen 60 AlpenSoldaten krijsgevangen Aan het Zuidoostelijc front is de toöïtaind onveranderd Aan het Balkan Front De DobroedsJB voor soover den Bulgaren ontnomen wai Bolgauwli Uit Sofia wordt d d T4 September gemeld Aan het Donou front beschoot de vijand tevergeefsoh Klodowe en Vavidoveni Zwakke vijandelgke afdeelingen poogden vruchteloos bij Kostol naar den rechteroever over te steken Ze werden verjaagd In de DobroedsJB wordt de opmarsch voortgeset De stryd die zich b het OlinamW aan BoemeniS s vroegere grens heeft ontsponnen ontwikkelt sich te onsen gnnsle Wij maakten tot dusver 21 snelvuurkanonnen buit De vijand werd onder groote verliezen ternggeworpen Aan de Zwarte Zeekant is het rustig Aan het Z Oo8iel Front De Geallieerden drijven de Bulgaren terug Uit Parijs wordt gamBld Van de Stroama tot het Dwiranmeer blijft het kanon aan t woord bier en daar met groote hevigheid Bij den BeleSberg aan dten linkeroever van de Wardar waren do EngelsBhe troepen in een Scherp gevecht gewikkeld meitde Btilgaren die dOor Dnitsche infanterie werdten ondersteund Het gevecht eindigde in het voordeel van oe Britten Atsjikowo is stomvenderhand vermeesterd evdheenS twee tellingen ten N van die plaats waarin de Eng lsöhen zioh stevig hebben genebteld Eeo honderdtal gevangenen en een dozijn mitrailleurs bleven in handen der Engelschen Aan dten rechter Wordaroever namen wij d vijandelijke loopgraven over een front van ISpO en ter diepte van zoowat 800 meter Oostelijk van de QzemA Franetehen en RuSSen hebben den linkervleugel d Geallioeraen geheelen al van benden BulgaarSehe comitadüi s bevrijd die tot Kajani zuidelijk van het Ostrowo meer over ongeveer 60 K M aMano wao en komen aanziwermen Gemengd Oorio euws In BelgiS De Dnitschers en de Belgisehe bank De correspondent der N R Crt te Havre seint dat de Belgische minister van Financiën in een openbaar gemaakte nota protesteert tegen de beslaf legging door de Dnitschers op de fondsen van de Banene Nationale Do ophooping van kapitaal bg deze bank verklaart de minister uit de beletselen die de Duitsohers aan het zaken doen in den weg hebben ge 1 legd De nota veroordeelt de handeliwgie ten slotte aU opliohting Volgens een bericht dat het Belg Dagblad voor eenige dagen over deze aak gat zon het in beuag genomen bedrag 600 000 000 fr zgn welke in de Nationale Bank waren binnengekomen als gevolg van het intrekken van het moratorium Die som beloven de Dnitschers twee jaai na den oorlog terug te geven met vergoeding van 4 pGt rente TJlt ± e I=©rs Laöt raaj Co De VacberlaBdier fliohri It intL T aanl€ddiiig van de beiioemiing vaa dien heer bcbiuk van d r Lo f aia lid van die Comluidsi e van Jfii jftamt in ake de UisCribuUewet schrijft itHet Huiafgiezln het volgendie fraaifii Voor de Kamerledien i aan dergelijke bonoemingen het profijt verooud en van een aardügen toeailagi en voor Minister Poetuiua het profijt dat de KamerLeden dlie heam op de vingem umesten kijken en henv narijden allicht zeer clemient in hun oordeel en critiek ajullen aijn lËQ als of dat nog niet nmoi genoeg w diraait een aad r katholiek blad De Geldierlandter er dei volgende christelijke punt aan 4 aa rin ligt een erodtige befiichuldiging opgeelotfen Er wordt al geidonilpeld dat Minister PoflUiiuua zich aelf J voordeelen weet te verschaffen waffbij de profijtjee der door hem beworrechte Kamerleden maar bagatelKmi zijn Moet meu nu aannemen dat hij zieh het atiUawifeen der Kamerleden oveir dat édgienraak apekken zou koopen door hen buitenkansUM to te B toppen Het ia niet te geIgPven I Hoe I ministers en volksfrertegenwoordigere in het onï lAjn rechtschapenheid bero mkj Ned erlaüd zyjuden zich niet ontzaen van de sichaaraichte der levensimdddelen dus va d en nped dtee volktf partij tetrekken ten eigen bate I Zulk eenanoode verdenking miogen zij niet opzich laten ruften en daarom mag verwacht worolen dat zij in heiligeverontwaardiging die eirgerlijke blaam van zich ïaulïen afwerpen door ze ten aanhioore van het heele land m iklare uiteenzetting te jchaade te maken y Wij vreetueni oiat fc ze vunzige ït ter naar laMeraara giöwtoonte inizulk een bestudeerden vorm iÉ g ikleed dat de Jusititie er geen vat op heelt wij rfignaleeren aiiö deze gore taal oMsr niet Wii voegjen er deopma kiqg aan toe dIat wie ten aainhoore van het heele land inigieUcht wil worden over de 26 hofsteden mislBichien is dit getal aan de bittertafds wel reedal 36 geworden die Minister Po t thuma onrOchi matilg verkregen zou hebben twee midtteilefn daartoe ten zijnen dSenete heeft Hij kan in de eeiwte plaalsi openlijk en onoirtwoaden den Minder bei hti l N van eigenxak aipekkerij waartgfö id nïoed den twee aioribeniten die mei aan het woord zijn bl kbaai J Ml ontbroken Hij kan dn de tMbtté plaats den mannen van aijne ptfrttj in het Parlemient verzoeken een voorstel te doen onï eon onderzoek In te stellen naar de gedtragin ii van Minister Pofithuma Van het feweedie middel hdbben dieze laateraarö natuurlijk afgezien omidat zij even goed ate wij weten dat ée gansiche Kaoïer overtuigd ia van de onkreukbare eerlijkheid van den Minister van Landbouw Handel en Nijverheid Vandfear dat deze bladen waren aangewezen op laster in een vorm die hen buiten de hanoen van do juaititie hield Het zijn ondertusBchen achoone vruchten van den gemeen8chappeHjken wortel d 8 gflloofo die onsi hier worden aangeboden En van d katholieite Kamerfractie mag zeker gevergd worden d at ze öf dteze lastertaal zal deöavoueeren öf dat ze een voorstel zal do€m omi ee ie parlementaire enquête in te stellen naar wat er over Minister Poelthuma g e m o mip e 1 d wordt Wol of Jijde Het winterseizoen b looftvan ethijnbare buitensporigheid te zullen worden InÉwers we zullen meer nog dan verleden jaar veretohillende genree fluweel velvM en zijde voor blou0e0 en costuines zien verwerken En deze stoffen h e4 ben nu eenmaal de reputatie en ook het voorkomen van zweir luxueus te Sin In werkelijkheid v4 dit niet zoo tenminste niet in d eize abnomnale tijden Allerlei redenen hebben er toe medegewerkt de verhoudingen te ontwrichten en de dingen andere te doen € htjnen dan ze in werkelijkheid zi De wollen stoffen dijn nu een0 met öpron en dian weer langö lijnen van geleidelijkheid qötegen tot prijzen Ke mten niet atSe s dan al fantami ch kwalifiöee kan Daareur tegen Ijn fluweel tf zijde moer onder het bereik ook v n de beéchdden beurzen gebleven zoodat nren gemiddeld voor een fluweelen tailleursco tuum minder betaait dan voor een laiien dito Voor sajAea uAJaanseostuujitt zijn er aardig nieufwe patronen in aonkere tinten van gebrooheerdte taffetae Zeer modern is een groote mbee masfsehicn een of twee nuance d nkerder dan de grondtoom Ook effen tafzijde in zwart prune en marin blauw is laeer en vog ue en kan bij niet te groote kioudte onder een warmen mantel izeer ed den gdieeden winter dborgedragen worden Voor avondtoiletten öchijnt eöen taffetaa gecombineerd Oiiet tulle goudof zilverborduureel chiffon en bontrandje het allernieuwtse te zljn Ook voor avondmantelB kiest men veel tE etafi in levendage wanne tinten Deze dunne zijoe wordt dan met zwanendons gevoerd DeBTgelijke avondmantele worden in oapevlorml geknipt m t een rondom iiig edLaatden capuchon k la ManoQ iJelaicout Voor wiandelcoötuum en viöitetoiletten zal natuurlijk fluweel een zeer groote rol pelen nu elegance en eoonomae elkaar eens voor een enkelen keer de tiand reiken De me verschillencie dee ins en genres komen in aanmerking Daar ie in d e allereerste plaate het nwoie soupele velours ohiffon met zijn praditigen zójdeachtigen giant zoo uatnvuntend geschikt voor gekleede toiletten Toch voor de ultra wiide rokken liefst nog door een nuoderoe crinoline al is deze dan ook wat beseheidener dan hare vooi ngster in de dagen onfser grootnioedere leent leae stof zioh iet zoo goed doch zij drapeert onnavolgbaar mooi de goedgevormlde gestalte van een vrouw die een artistietk kleed boven allee stelt en zich boven ntodlecapricesi verheven acht Vooir tailleiu ostuun ie er natuurlijk effen fluweel en velveteen i het practisbhe zoogienaamude jageffsifluweel of mtameheBter in alle mogelijke kleuren en tinten Behalve zjwart en bruin voor fluweel s eedla zeer courante kleuren vinden we ee n diep donker wijnrood donker paaris lavendel lila donkergroen goudkleur loodgrijs donkerblauw zoodat iemand al een zeer lastig teint mtoet hebben om niet iet te vinden wat haar goed kleurt Ban is er alleraardigst gebloenwl velveteen zeer practied voor hulsjaponnen De grondtoon er van ig £ wart en het is bezaaid met klnjne üeW Qfm Kven wil ik Sf S gm f h t nK g f aft kaandéhe fluweel dof eenigslzius op vilt gelijkend maar aangenaam zacht en soepel om aan te voelen Er zijn mooie artistieke tinten in en het lijkt niij bij uitstek g ecblkt voor manteloostuuiry De Bngelstehe gemêleerde stolfen zu len veel voor strenge tailleurs en voor mantels verwerkt worifen Eenvaudige morgen blousee in het bekende ovorhaiiwhiiodel met platten overgeslagen kraag wprden voornamelijk van wit flanel of van vyella vervaardigd dit laatste in frtascbo lichte tintje zeoht lila licbtgrijp kleine rose en hemelsblauwe ruitje zooal we ook de jurkjes van onze kleuters kiezen l eze Engelsiche stof ie voor kinderjurkepu en eenvoudige biousles wel de meest ideale dracht Er zijn trouwens ook aardige deesins voor n eor gekleede blouse en vopr peignoir Natuurlijk komt zijdte ook In aanmerking voor blouses In overtiemds vorm of meer gekleed modellen Crèpe do chine crópa met eore dunne wollen créipe als dal te krijgen is zijn wel de meest geeöhikte Btoffen voor gekleede blouseö B 1 o t S 0 ö Daze stehijnen weer oenigsizina een hoofdrol te gaan stielen nu ole rokken met een vlug open jakje aangeknipt oj afzonderlijk nog in d e mode blijven Een aardige blouse onder zoo nrok roet jakje geelt het geheeje cachet Het allernieuwste mlodtel vande gekleede blouse is er een metbeogen boord en versierd mei een twee of oHe kltinc pelerineH Ze taan heel vlug ze hebben ietsaparta voor wie ze dragen kan Maarwie iJoor moeder natuur bededd ia mot flinke breede schondersi wie een beetje gevuld if wie een hals heeftdie iels te kort is mag er voorzichag mee wazen Dan miiisten ze bunsffect niet alleen geheel en al maar ze maken het figuur zelfc wanstalrtSd o Om geheel en al modieus te zün behoeft mien trouwens volstrekt niet ta wanhpop naar die pelerine blou te gnjpen Er zijn allerliefste eenvoudige mtodellen m StuartkraÏÏ I S nnig geopend of inet een Marie Antolnette fichu die uitstekend kleedto hI 2L S hlffon hï i translparant vsn kllLrd De mouwen zijn meest alle lanic vele me nauweluHenaen hoogen tot aan den elleboog reikendlen maiihet