Goudsche Courant, maandag 18 september 1916

mr immr tw iiae Hiitarg ang Sociëteit ONS QENOEOEN ROïïEBiiiseïliiiseiELseiir Directie CORN v d VELDE Zondag 17 September 1916 Een enkele voorstelUng Drama in B bedrgven of 6 Tafereelen naar het Fransoh van BONIS OHARANOLE door HENRY VAN DAELE Prezen der plaatsen StallesLoge f 1 Balcon eerste deel f 0 75 Baloontweededeelf 0J50 Ualerij f 0 30 alles verhoogd met 5 procent anteorsrechten Leden der Sociëteit gewone redactie Plaatabeepreking Zondag van 10 12 en 2 4 nar 33 Aanvang 8 uur Telephoon et Qouda Aangesloten Tel no BOB Pa H ZWARTJES Co Aardewerk en Bloempotten fas brikanten Drapïerstraat 16 ail TI akaaaaaaalarrlla blijft 11 25 par dria maandan af bii valMUIkaalia balallai 10 oant p r waak ia kaxaralat aa dH blad gaaobladt dMaülk daar daaa laapara la OMMte MaUump atalHiik aak la da buactaalUVina alMvcha Kaalwlik ahaMnrana aaadaakark Mmaadaabadi l la ê gaanwrta wkaabauplwihap AaMarbraah daa Haaa l i abU e b aa Mfk aa la HaaalraeM aa la da am a lag aalMna aaadapak aaa aaz Oaaaimiatia laai aa aaagada m é a aa bal Baraaa aa dH blad Mi a ataataa aa daar da laapara Electrotechnisch Bureau J F W TUR ION Aaaleo van Licht en Xfaclit Installaties Seleefd aanimeknd I J F W TURIOII 40 De Oorlog A n hei Wetteigk Pront H t Fratk cfke CQfflliiuiiüqa6 va tö Sept luidt Noor ietlik van de Sommie braohtea de FranBcheu hun ntoowe tellingen in orde luen aanval dM or de Uuibdobenl beooafeeb Jiery gedaam ia mèaiukt £ en aantal gavaag n t ondier wie twee officierraf bleef in haoden dier Franschen iJefzulden die SonAoe werd een iXitbIiAk aaavaiapoiging ten O vcm üerny veoeend venjdield ZüJ Duittfche vliegtuigen moesten t i gevolge van luchtgevechteo tintredkierd In hna linieal dialen Twee waapncBUerd werdcnii gedood ËAn Fninsich lucfitaimaideel heett lOS bomraien geworpen op militaire inrichtingen van Pon Faverger va BotliettyviUe Hei tatlon van ConHaos Wafl het dkiehrit van 174 booikDen Het Frandche cocEknuiriqué van 17 Sept luidt B halve de vrij leveadlg arüllerieBtriid op hiet Sonïroeteont eaa in d rectoren vati Berny en Verman d ovillera wordt geen enltele belangrijke gclrtrurtentó gedurende dMi nacht op het gebeefd front 30 Het verloren Paradijs Naar het Duitoch vit EDWABD arnLGEBAUBK Mei ontorlsiitte bewedii door J f WÏ SiïiUNK VANROeeUM 01 apoeWe hij sleehlö nietdez h Bi aaitlokltènde gedaehte met behulp van dat hlldlenj waarvan elkfl treek JJ ie perneed zooaU hij zich nu harinoeroe zijn tjgai werk wa4 waar hem geen atoom ter grondgedachte van toebehoorde dan hoogBten prijs te verwerven tldb in het beiJt van een poslHe van een naara ddeheto net toékwamrai Ie plaatatep om na heredkt te hebben te vrouw te varovepete dSe zou maken diBt hij dO r d beilttenae kringen van Möni h B zou wxirdten opgenomen Hij knarste op d tSftdan als hy eraan dacht dat het doorvoeren van dit plan voor Ieder fatsoenlij oenkead en voejend inen h eernrig een dSng oer inoBogeliJlclveii moest zijp dathS ii koirtelljken Üjd In ItaUë aandeden arbdd flen hi aa begon tehai ten had verspIlA En steeds weer werd hii tot t SfehlUerii getrokken waaraan hij in cBje dagen nu hu 2l n ateUsr en zijn Uroiylng In daEl Adverteert in dit Blad EXPOSITIE DB HEKFST m NOUmUTt S Gostumes Tailleur Maatels Aanlieveltnd D NoUris R W H PITLO ML te Gouda zal op DONDERmta DAG 21 SEPTEMBER 1916 hn inzet en op DONDERDAG 28 SEPTEMBER d a v by afslag telkens des voormiddags te elf Uur in het Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda publiek verkoopen 5 4364 H A WEILAND gelegen in de onmiddelijke nabijheid van Gouda in de Voorwillens zich uitstrekkende van de Voorwillena tot den Goejanverwellendgk en begrensd door de eigendommen van de Heeren Teekena en Erberveld Het land zeer geschikt voor kweekerg is verhuurd tot eind October 1917 aan den Heer G Hondyk Te veilen in 6 peroeelen gecombineerd en in massa Aanvaarding en betaling der koopsommen op den 9 November 1916 Nadere inlichtingen verstrekt genoemde notaris 30 PETERHOF KREMLIN EN ALEXmiDRE BIJ C A 8GH0LIEN L TIENDEWEG 63 w Ie Oualileit = m Westlandsche blauwe Kasdruiiieii 38 ot per B ona Extra kwaliteit 40 et pep 8 ena Aanbevelend 21 Lange Tiendeweg 27 OOUDA Telel 313 P ROND Pz ZEUGESTRAAT 9 10 GOUDA geeft met deze kennis dat weder zijn geëtaleerd in zijne magazi en het nieuwste op het gebied van verwarming als gegaten en gasliigan iMohslai psli ol umkiiGheiSt kaohaUplatani enz eoiE liulhaapden van de beste fabrikanten als JAN JAAR8MA E M JAARSMA FmZIA Gloria Vulkachels en Vulhaarden welke in de GOUDSCHE COURANT van 9 September door WILLY omschreven en zoo gunstig beoordeeld werden enz enz Proapectua en geVIluatreenle beekjea worden op aanvraag gratis verstrekt Wij honden ons beleefd voor Uw bezoek aanbevolen 120 P ROND Pz VOORRADIO eenc groote serteering Najaars en Winterhoeden Voiles en verdere nouveauté s EXPOSITIE eener groote sorteering MODELHOEDEN H vanat MAANDAO 2 OCTOBER Voor HAASTRECHT zich te vervoecen by = A DUIJM = Tevens berichten wy hiermede de ontvangst der STALEN STOFFEN FLUWEEL VYELLE s ZIJDE etc voor costumes rokken blouses mantelcostnmes mantelc Alles naar verkiezing gemaakt geleverd of per M verkrijgbaar i Gez V ÖANTZIG OOUDA 42 HEDEN EXPOSITIE VAN DB HOOGSTRAAT II Aanbcvelendt 50 GOUDA Wed KINT VAN dam Wiiditraat 6 CHR KEET Markt 3 en 4 ii Telaf intero 44S KOOPT NU UW Wollen Dekens Door vroegtydigen Inkoop kunnen wy de dekensMl nog verkoopen tegen pryzen welke met het oogop de abnormale duurte van de wol 60 ze r laag zijn Groote sorteering Lage prijzen M Zie Etalages ii MAATKNIPPEN voor Dames en Jonge Dames Qrondig onderrioht in het knippen en maken van Japonnen Mantelcostames en Ondergoed bij Mej TIESEMA InllGlitingen gratil Ü Fluwcelen Sinfd 14 60IIDSGHË VOIRMT Verschijnjt dagelijks i lAl behalve on eii Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Vao 1 5 gewone regels met bewyanummer f 0 55 I Élke regel meer OilO 6 y drie achtereenvolgende plaataingen rordea deze teven twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbemiug elke regel meer 6 ets Recl4mes jTO ïS per regel Groote letterseen randen n r ptaatsiuimte PRÜS VAN HET ABONNEMENT Pct kwartaal f 26 Idam franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post AbODOemeaten worden dagelüks aangenomen aan ons Bureaa Ubki 3t bü on Agenten oef Boekhandel n ée Postkantoren Telefoon Intere 82 ▼ en A BBIHXK H EIT ZQOl 11 III j tm Telefoon Intero 82 m Aan het Maeedcmieeha front geen gebliurteiuSsan van bt ondere betee keniS Op zichzelf Staande aanvallen aan het Moghena lront en ten p W van T linoBijeo werden afgeslagen Ka ala werd van zee uff beschot Het BulglaarScha coirakniuniqué vao 15 Sept iBldti Tem W en Z W van het OsltswïMnaar wocdl heftig gevochten De aanweeighedd vanaanzienli e strijdkrachten werd vastgesteld waaronder Russische regimenten De gevschtm wordesi aan weerSzijden m et groote hevigiheid gevoerd Mat tegenaanvallen sloegen w$j alle aanvallen af waarbij wij dte tegenpartij ematlg havenden Aan den linker Wardar oever was het gesohutvtiur fel Bij Tuff werden de Engelschen die In een onizer loopgraven waren binnengedrongen daar haaSilg uit gejaagd Aan het Flanina en Stroama front gaven de kanonnen maar ziwak vuur Aan het Roemeenicb Front Een groote stag in dte Dobroedsja Uit Sbfia wordt d d 15 Sept gemeld Aan den DooAU oevar heersoht ruSt De vesting van Toetrakan ward door de vijandelijke artillerie zonder eenig resultaat beschoten Aan het Dobroedsja front haddan onze troepen hevige gevechten te le Fiere en ten Westen Tai Lca Boeit wordt nog gestreden Ten Noorden van Ovillera bdiaalden wij bij een aanval eenige voordeel l Ten Zuiden der SomftiB werden geen bepaalde aanvallen ged n De arüUeri rijd ward opk hier niet onderbroiten Aan het OostelQI Front Het Dultsche coatoibniqué van 17 Sept luidt Front Leopodd vanBeiem Over het gikeeie frontten Zuiden van Pinalk dead zich deRuSsL iche artillerie sterker gelden Te Weeten van Lwk deed de vijand s ochtentds s mtoiigjB en tegenden avond een aanval 0ver een on g T er twee K M branie Unie opZaturoy en op PuSts rlr De onder opperbevel van g B8raal Von Ter tyansbi staa nda Irof en van generaal Von ider Marwlte sloegen den in vele golven opriilrliWwIen vijand gedeeltelijk met onteagviUke verllazan ai t Op het front van Boetioi Em lli warden tusMien de Serelh en de Strypa ien Noorden van Zhorow even eenS krachtige aanvaUsn op de Dultsche Unie den kop iagadrukt Op het front van Aarbshevt g Kerel ging de vi nd met sterke AiMferachten bij en ten Oosten van de N n ka tot den aanval over Vcnkiwidene malen liep hij te vergeet storm ten slotte drukte hij het ito over BERICHT Nieywe Abonné s M zioh op éH hlwl Ml lagaaa I Ootolnr WK woor mlintwi dria aiaaadaa vlHaa ahaaaavaa airt aagaa da Wl dlMi datum laraohlj tuig binnen uje Fransfche limos biJ Blacbed neerg chotenu Een tweede DuittA fa vliegtuig w0r l blj B loy tot Uien gebracht Bevestig wordt dat het Ouitacbe vlieg tulg cËat dioor ad dant haBoïr nvet mitrailLeur vuur werd Qebchoten ten Joord en van ouaumont te platter govaiUen ie OU is het acbtate vliegtuig dat iSner Lenoir is neerge choten Eveneen wordt bevestig ê l adJiM ant Donne den l ien Sept zijn ti ndie vliegtuig tot dalen hee gebracht In den oaoht vau 1 5 op 16 Sept wierpen twee Frandcibe vliegtuigen granaten op het station van ïtal hein in don nacht van 16 op 17 Sept op het Nation en dv vheghal len van Tprgnler en op het station van Abbeucourt Denoedfden nacht wierpen oje Fran he booiiAiardenieiUeskbdertf 72 granaten op dte stations van IViiiWl Ëpehy Atnies en d n 0poorweg van St Quentin lu liet Stieiatial werden de hevige gevechten voortgezet op den Branheuvel ten Zuiden van Barul Mare welke herhaaldelijk van bezitter verwlsBtelde en ten slotte in ons bezit bleef Wij namen 76 man gevangen Op het Zuidelijk front hjield het ar tillerledual langs den Donau aap Onze batterijen brachten bij de monding van de Lom twéé schepen met naunitle lot zinken Aan hei Macedonische Pront op Een Keuter telegram uit Saloniki maldt Adn het htroama kont staken jbewegeli detachementen den stroom over en vielen Dlzamdmiat en Koma ja aan Daarbij geraakten er te en standers in gevangenaohap Aan het iDoiran front houdt de artillerie de vijandelijke stelling onophoudelijk onjdter vuur MigiverrichtlBgen ter Zee Uet Sagelsehie cominuniqié van lö Üvfit luidt i Wij hebben in Jien afgeloo ten naobt ItXKl yards ioopgra eQ ten Z U van Ulliepval veroverd Hierbij Inbegrepen het sterk verdedigde werK bekeod onder den naaw van bet Wowierwerk In dea mlorgen deden w eea aanval op een fsont van b mglen van ai het BouleauxboBch tot teu Moorden van Albert Het bosoh vao Bapaumehab ben w i reeds op 2 tot éXO jiarda ganader £ le a nvM keeft eaaganstig verloop Wiji heibbaa een gro ot aantal gevangenen gemaakt Het E n gi e 1 S o h e oonammiqué van 17 Sept luidt Gisteren breidden wij onze terreinwinst in de na bijtaeid van Couroeieite met 1000 yards uit Bij Thiepval venfleesterden vrtj een vijandelijke Versterking de DouattloopgraaJ genaamd over een front van één in De vijand liet een voorraad geweren en uitrustingen achter WIJ veroverden tevens een krachtig verdedigd werk bij de Mouquethoeve en namen een aantal vijanden gerangtn i Het D a 1 1S c h e oonfnunlqué van 17 Sept luidt BIJ het leger van Albrécht van Wurtetnberg en op den noordelijken vleugel van het leger van Ilupprecht v n Beieren huirde de levendige geiveohtewerkzaamteld voort De slag aan de Somtoe houdt aan Ten Noorden der rivier werden alle aanvallen gedteelteli k reeds door het Spervuur bloodte afgeslagen Om kleine stellingen bij Courcelette Uit Barli n wordt gemield Gedurende die maand Augustus werden 126 IviJandMiJke handélsvaartuigen totaal 170 779 bruto registerton door onlei zeet der Centrale Mogendheden of door majnen tot zinken gebradit Voorla wardlen S5 neutrale handels shepen totaal 38 568 bruto registerton wegen het vervoeren van oonjtrabanda naar den vijand ot zinken Jgebraeht guinea m l la TaiJjaotdeuvan T Mn aB da v r alilg4a Ti annMt p Qemengil Oorlogsnieaws Stanistau werd een RuMSctha aanval na een I r handgeineen aïgestagao In te Karpathen wierp Se vl iul te vergeefs dichte stomcolonnea op ome stellingen aan b e zijdknder LudovA HU iverd hier zoowel als op de grenefetkogten tas WeLten van Schyroth an tea ZuliWesten van Doroa atla bloedig atgeélagen Aan het Bnlgaaridie Front Het Dultsche comimuniqué van 16 Septi luidt In Zevenborgen trokken de Roemman boven Fogara overde Alt Vijaadelijke a deetlngen dieten Noord Weaten van Fogara over de rivltt waran getn kken werden aangevallen en teruggeworpen terwijl pogingen om maar Mroe atwMarts over te stekel Terljdeld wardlen Ten Zuid Oosten van Hotzlng werd n Roemeeosiclia Stallltigen genomen an tegenaanvallen algertagen Het DuItiScha coidmuniqué van 17 Sapt luidl LeKergro Hactcensen In de Dobroedt a wordt da vervolging van de Koeineniëm en de Bussen voortgezet kb Strijdkrachten bestaande uit Rttseisoha Roemeensche en ServIAïhe troepen Eeu groote slag op de linie AliotoParachivi Abtaat Miusübelyl Kara Omer eindigde den 14oÖn deaer met de v riktmNn vernietiging van dan vijand De vijand die op de giansche linie wijkt werd door onze troepen krach tig vervolgd Het aantal gevangenen wordt thanS vastgasteld Aan deze gevechten namen deel de 2e 5e en 19e Roemeansk he divisie en 61 Rusalache cavalerle dlvUieë Het aantal gSvanganen d t In Toetrakan gamaakt werd Is tot dushrerre vaiitgastald op 462 offlciaren en Sfe OOB seldaten t Aan het Roemcensch Oostenr Front Het Roemeanscne comimuniqué vap 17 Sept uit Boekarest luidt Hongaaraldie front In het Noo rden en het Noord Westen duurt de opnuarsteh onzer troepen voort Zij bezetten ut gevechten Hombrodi Almul Cohalm Kochalom en Fagaras namen 10 officieren en 900 soldkiten gevangen en n aakten oorlogsl materiaal bult In Griekenland De houding va het nieuwe Kabinet Een Seutertelegram alt Athene imeldt Een otfloieele mededeeling verklaart dat het nl c we Kabinet jeen politiek Kabinet Is Samengesteld uit leden die de elechen welke In de nota der Entente van 21 Juni Iwaron vervat in d nzelfden geest zullen opvatten iis het Kabinet Za Imls dit heeft gedaan iSix LXX9nlan d Opening van de zitting der Staten Generaal Progrtuntaitt voor de opening vande zitting der Staten Generaial te stGravenhage op DlnAteg 19 September Giöteren werd een Dwitateh vlieg F itilleton Des middags te twaalf uur zullen de leden der Statelx 7aderaal iriol begeven naar de Mdnlerzaai op kat Blöbei iof en in Weïfeenigde vergaidorlng te z unen komen onder lïd ding van deft door Hare Majesttrlt de Koningin bemoeniNlen v ¥ r Itter van ae Eerste Kamer virastrasse had betrokken telken weer Iets td verbeteren en te oorrigeeren vond en het tijdstip der tentoomitelJung kweum steeds nader en nwter I Zelfa de eenvoucS juffrouw OberaïMner had hem op zekeren dag tot vertwijfeling gebracjit Ze was voor het iehlldBrlj blijven Staan had de handen boven het hoofd meengestagen en gezegd M r aoo n sehilderij heeft mijn hefcr Forst nog nooit geSchilderdl zoo n ehilderij Het was Kijn ëchilderij natuurlijk stehllderIJ reed In den mond van deze eenvoudige vrouw Geen gedachte er aan dat het zija obilderij niet zijn kon bIJ niemand ook hij die daar niet f En daarna had Juffrouw Obenrirom vervolgd AfaBhuweilijk IS het het treft iemand jn het hart zooals de arme menflichen me het kind het huis uit moeten dkit kirifet ifen pri de groote oudfeB medhille krijgt het schilderij le 11 het na r het Qlaa Palaet zendt Mijniieer Forst HIJ had het itlet nit kuwien houden Met feen paar ruwe woorden hij legen iJb gwede juffrouw Ober WWr uHgevareti jBerooel u met OW huishouden van schilderen heeft B niet bet m B e verstand hadThU tage haar gBzegd En af had zeer beleedigd gedMn en gezegd Zoo heel onontwikkeld als zii er uitzag was zij toch niet bij het laven van haar man was zij altijd met hcan naar de taBtoonsteliing gegaan eo haar man was oppaatier geweest in da ndauwe Pinapolhaek en had zear veel van schilderen en van atehlldeiijen éfl van hen die soilks sdUIderijen in h m iseilm copièeren geweten Hij haa haar ajnvarontdcbiildiglng gemaakt voor lajn grolheid naar dat dit schilderij niet zijn SchildariJ tenimaste niet geheel het zijne was had hij haar niet gezagid £ n toen vielen hem eenige wioorden van den jongen Dumas In die een in Parijs gezegd mnet hebban dat hij dk laatste akte van zijn nlenwe stuk altijd aan iijn hodplta voorlas en dat dl akte nooit goed as geweest aid de vrouw niet In tranen was uitgebarsten Ten slotte had ook deae juffrouw Oberziratoer voor de uitwerking van ifit schlld J voor d uitwerking van de stof ze3cer 23ulk eenen blik En juist het onderwerp was niet van hem zelf juist dit waarop het toch aaokvom beoorde hetm niet juist dat behoorde eenander I Nu was hij reedS acht dagien In Muncfaen en nog ajtijd was er niets gebeurd Slapeloos waran aijn nachteoj rusteloos zijn dagen terwHkiTan dit siciiilderij dikt a s een mene takel op een gniotan asal In zijn atelier m stond Eiken d g werkte hij opnieuw aan het tot geheel voltooide schilderij alsof hij zich door deae teere en zooals hl vo de geheel overbodige correcties het edgendbrn verschaffen kon van de artistieke schepping die stukje voor stukje meer eigen maakte Hij zag nleojand geen mensch alat aans den brle enbeetellar of het meis dat het wasthgoed bracht ontving hij in ajiio atelier en toch Stond dé kast waarin het waaohgoed bewaard werd In hel vertrek Hij wlldle geen ultnoenen dter bewondering ver dit schilderij hooren dat zooals hi wist de blikken van alle roeneidien ook die vail oe eenvoudigste en nuchterste lot zich trok alsof het een tooverkraehl beaat 1 SooaS wasi hlJ op het pjnt hel schilderij dat hem aolke kweklingen hezorgde te vemieügen Hg wilde het dborSniJdén dit attek mocat in hel vnuir t Bet niet meer zien er niet mwr aan dienken dat wa ia menig nur der bezoeking zijn eenige wenst I Maar dan Kon hi i dSji dit Schilderij waarop hij al zijn liefde al djn eigen zorg besteed had wel geheel verg t i En wie gaf hem het reoht dier vernietiging van het werk van een ander t toch in t g eel zijn eigen niet waaf Was dat bilna niet erger dan dal andere dkit hij miseiohlen van plan wesn Bchlen miis hlen I Nog wist hij zalf mei Afg hij het MiIlderIJ wegval ais hij het uit zijn oogen verW ar de opdaA hij nAoit meer nooit mett lu deze vera oeking kwUB f En M litta en de prijs en de tijd en dj kracht ea zijn geheede belang hij In deze wekeju terwille yan scnilderij waarvan hom toreen gloed de toebehoorde had opgeofferd 1 Waarom had hij het niet In San Hern mogen laten waarom was het niet inet db andere eigendenanen van iten doode naar de poUtle en ikama in handen van den broer vbn den geetorvena naar Pomlmeren vertrokken Inplaats dat het nu hier lit Munchen tot zijn kwelling op deni ezel van zijn atelier stond V J O en wat wilde had tój bevolen WoTdl Tarrolgid