Goudsche Courant, maandag 25 september 1916

ala volgt nr J 7 tr i S 0 9 W Jaatfn 10 87 U S t DpUMa 10 46 9 4 A ftS 10 40 V W Mobyuar 10 63 30 O Jan Helthniiian 10 68 48 7 W Molenaar 11 6 66 8 11 11 66 9 10 l d Hot£nan 11 11 66 11 16 0 U C lLHoHhayeen 11 17 18 la e 11 38 36 I attHoomen van de Prina Hen drik werd de t mtaclie torpeOohoot £ e baar begeleidde doer drie vijan Ook deze schijnt iont te hebben gierokaa en naar JMtMIaad nitgaweken te tijn D ak la bans verder in endevMMk bU de poWIe teD tm Wïike ee pantoaan vta NttwMi die bii de laak betrokken ohfer irla geno nale B naar DeveMn heeft jsedegnenat ter confrontatte en verder veriioor De in bcalag genomen mbbar is voerloopig in het poliliebureau te NDingen opgealagen doeh aal wal medlg weer naar Deventer worden temggebracht lijk dat dit zal geacbWdtn HM r kent veeleer bij de verüobuüeiide partijen dUmaal op een groot debat betreUende de buUenlandaciM en bltiienlaniUA be politiek vooral ook aopena voetUngBiiaaeBtiei ook ia de openiMre ziltiltg van den In parlemeBlaire en dlpl kringen loapl het gemcht van aen op handen ilin aftreden van Staahi MrelarLs Vod lagow Zonder ditgerndii tegen te pMcen uonnt de cor reepondent het voorbarig daar Von Jagow nog teeda hM oobegrenad vertroawaa mm ém m$ittumtUm geniet S TX X t allen Hcfcl werd iMdudtgi en dri leden vaa haar bnaraninf gewond werden Oe Mtpadoboot blaaf onbeachadigdl D Prinif Henditk aelto haar reu v o t Uit LAwVm woidl aan ds N Ct nog gemdd De PriiM Heodidk is bedenochtaod te Oravetoend aangekom De heer A Nolen uit den Haag vertelde aan een corraapoudent van het Echangebupean Wij bevonden aw niet ver van de Nederlandeobe territoriale wateren toen wlj 6 ol 7 torpedobooten zagen Wij wisten toen nog njet ol dit Dultscbe waren totdai wij bevel kregen om te toppen en er Uult he zeelieden en olficleren aan boord kwamen die de paspoorten onderaochten en on naar beneden zonden De Duib che offidsren vroegen oornidL drilijk naar hut no 7 waar zich een Frawch Heler in bevend Nadat wij langen lijd beneden gebleven wanen kregen de danw bevel naar boven te gaan aa wardaD de heeren naar ean ander gedeelte van bet dak gesteurd waar leder ondervraagd werd Het kctte den heer Nolen eeoige moeite de DuiWcbe olticier teovertuigen dat hij geen Belg was Hierop werd waderom bevolen naar beneden te gaan beiialve de kapitein en de hotmee Ier De Dnit chara behandelden ons met onderscheiding behalve ia Mn geval Terwijl de Prins Hendrik doorew DuitMiie torpedoboot begeleid werd werden er uit ee FranSoh vliegtuig biMnmen geworpwi naar de torpedoboot Echter Is er één bom op 4e brug van dte Prins Hendrik terecht gekomen waardoor aan den binnenwand eea acteur veroorzaakt ene Hollander aan dan neual gewend werd teeda jul oobegrenad i Jan lÜMuMiattta In Griekenland d 0Ml ladil Onnut ia Djambi OilioieeL Een tweede com ia van f dang naar de afdee Kninl gMondea Oe reiidant van DjauM whde dat dril brigadea intutteria n twee biüadaa onrapande ta Ifoeaip Tabo iga aang en daar veedingamiiüden heb MB aaagefacadrt Of ioeeL Dea Slea Septnnlier wttd Tia Soeagei FeBpeh Kering Bit Bangt taiegtaflMdi bnicht oatnagan dat iildaacallas matig waa BS Baagfco maan dan ISea en den iMa aaBTalIm mn de taadelingen ndagea aoadtr veriiaien aan onae Da bariolitMTag ta Soetahaja van het HU maUt ü Sap mlx 9 nur TOotm Visdag werd ar in da atad Djambi alarm geaiagea hatfaen eali paniek wtocaukt D Europaanea coohten beaoharmkiK id da Unfiog Het ckitaoh iaat dat tkA ntai booiW bevoad van di Jion uj Segentea becette de op Sarf g mwcn en df vegen De rebaUen aqn tbt in deaabyheid van deatad Een teiegram nu 11 ni 36 min vaa nwwBldan batWhtaann hiidi Op aard vaa dan bg aro i MUui andant Boitei Maandatf twae oouMgaiëo van lat 16 bataHaé aaai DMlbi verttakken De opatand br dt zioh in denabf kaid n de stad oa bedeakelqke wgae VolniM Mttehten nil IMI ttW Batani Hara hebben op 30 Septem r 900 matandelingan Uoearo Tabo aaagavaliaii Bet noatkantooc ii verbrand Te Banako ia het raatig De aanvallen in de omattekaa w den honder aiiieaan atgïalajea Drie btigadaa tanteriik onder beval fvaBkaiMa ViiOMÓal Qnnfm ÈmmiSuéM im gwapeade Do e aaanvoeid door oommaad M Ot aj ta Hoaaro Tabo aangekenwk l en l art telegramuit Londen meldt dd H Sept Tldéwel de berichten die hier uH salonlki MitneakooMn nog steedu niet recht duidelijk zijn schijnt de aankooM van Veniaeioa te Salonlki tooh een voldongen lelt Hij zou d i JUen dezer reedj hetiueiyk daar zijn aavgekomen Indien dit bericht beveatigi wordt beteekeut het een dubbele Uriit eb MtMtiek n i pro Kntente in Macwfo nie dat zich onafhankeH k zou verklaren doch aicfa oa den oorlog weer met Oriekeniand zou verbinden an onguiiMIg voor de Entente in Ou Griekenland Toch heeft zich ook daar reed eau deel van de bevolking o a ook la Epiros bij de revolutionaire bawegiilg aangesloten In Kocanl gingen de prefect vifo politie en th mililaire gouverneur tot de revolutionairen over en stelde den Grlekwhe autoriteiten in arrest Onder lie bevolking van Athene begiat het te roeren Geruchten doen de rond volgeaa welke Koning KonslantUn zich bi zijn slot te lalol verSlerkL Hij zon daar twee loopgravenüneS halben doen aanleggen On inlaoterie en cavalerlfhtrijdkra bten met artillerie heb M i geconceil eerd IntuUKben UHkt hel dat de taleute een itubbelzlnnlge politiek vande nieuwe Grlakscbe Regearlw nlftzal gedoogen doch InIwenM allelwhen dut haar beiderbeid worftvemchalt nopens de gedragslijn darKegeprlog Deebetreffendle voorwaarden heelt de Eptente der Regeeringdoen toekomen Vafc het antwooin van Griekenland aal verdere vef houding tuSachen Athene en de Eitlente afhangen Ala eerate Oriekacbe aoncerttfawacht mm een mutatie In bet Kinet Kajogeropoulo i 4 STAAtS LOTERU ffya TtekUng van Uaandag Sept Prija van I lODp 6180 1I0S91 18484 2I 1 1061i 14261 15758 10792 1 18 1366 9844 12404 san 2876 4879 48861 5260 66rre 76 7746 aoSB 11615 13774 13 1 157TJ2 16159 19S9 ft iÊH vaa f 70 Stti 401 640 704 164 t U6 47 IM 09 IPU iLlil 1411 VHM vm 14SÜ 14 4 15 26f ifet leus iiua sum AW4 jsiski xm mi umi itii 2548 n71 2020 292 lUBtt 8Ub 1 15 S176 28 i 293 3464 3li89 8504 ueUl 8662 3698 3718 il m6 it 8U 4153 1174 4459 4588 4687 4 T7 4b l 4 1 4914 ma 5286 5037 5 7i 5508 5ti 4 5829 5886 5900 6311 814 böUa b8CJI 6988 7088 7170 7258 T 75öt va u 7594 7675 7749 7776 71 7B98 UÜ2 8897 8485 8487 8488 8531 8650 8798 8854 8888 8905 taa 9149 9184 9438 9438 9459 961 9556 9620 9840 9851 99 3 10137 lOll 1U2U 1Ü535 10555 10870 10657 II 11196 U324 11368 11492 11609 11 U625 11684 11789 lli864 12179 122 1 1 9470 12474 12656 12658 13042 13047 18U8 latlDl 18aS 13345 134 1 13548 ia 8 18694 13767 13781 14001 14013 14M8 M l SU 14450 14478 14M8 14606 14tBl 14764 14767 148119 14878 14906 14J7I 15009 15018 15074 15101 15132 1 1J5I 10299 ISUUS 1649Ö 15570 15680 15691 15911 15989 164a7 16545 16647 16680 16795 16843 17088 17 108 17tt l 172 17354 17470 17556 175W 17689 17691 17812 17826 17997 18006 18ee6 1847 18582 18605 18853 U M 1 H 19274 19377 18435 19611 196 4 19022 1963 19780 19847 19884 20187 20010 20639 20689 J0a69 20667 20804 20866 KMea ItOO aoo 100 SImXi TOiCr liftaociU I olaaaor Toamaar f Ka tiMii ttjd geladen ean osarktie ta hibban ondargaan oTerli toren nog onvenraobt prof dr iCl 0 J Voamaer booglearaar ia da toSiégie vargeiykands anatomie en pbyri logie aaa i nnivenitait ta Leideil WtUoDtwaiy tagen baan pdrtJTiiig Door dan haar Spiekman ii d votgaade vraag gerioht tot dea Ifiniatat vaa Jnatitie Ia bianenkort to wachton da iadi ning Tan een wat on rarp tot batons geling van de trUleksimga aa barnaaide opdryTing dar woningbano waaraan in toaaamaada mato eea graat deel dar bevolking niet ileobta ui da groolato ateden dooh ook op andera plaatien ondarwoipaa ii Mdendetot ondngaliik wriuradingaa Da Hiniatn van Jnatitie gaf t mlgenda aatwooid Een wataontvarp aooali door dat baar Spiakinan bodoald beeft k D artament van Jnstitia laeda vsrlatoa de Uiniatar lal aooveal mogal k bevordaran dat het de Kamer ipoadi btnikt OOUOA 36 Sept 1916 De heer A P A da Vlieger oommice 2e klasale wordt met 1 ücto ber van hier naar WadAnxvean ver plaatst Wedvlncht Foatdaivan De Peatdoiven vereeniging De Zwaluw hiaid glataren e h wedvlucht van uit Deventer abtand 101 JUt De dttivea bataOte lara kcAÉao Te rtjg jaiea diaatl Naar wg vernemen aal C J vaa dar Want op Woentdag 27 Septaatbar den dag herdenken waarop h vooi 40 jaren in dienat trad van 4 Kon Stearine Kaaraenikhriek Qonda eednrande 40 jarea waa hj d ar varicaaam waarva de laatste jana als opaichter i f Vaar 1 vMfiemM aal de haar L IZiebtb arts alhier ikh veatigen te Bergambabht ia de plaats van Dr raoÉl die dia gemend gaat verlaten ICataitudiveteeBigingen Cte het bareao van den Bgk Nö Wdaeiwndent te a Oravephage baaA m varipideriac glaata gehad aaa alfeatnaardigdaB van middsMtaadsvaraeaigiagen nit en Haag Delft Leid t an Oooda araario tot oprichting vaa een oeahiaal bnraan vaa adviea Lvaof den middenstand op administra tie tediBiaoh aiijaridiach gebied ia 7 350 576 813 950 llSl Ï51 Si Tlnobtoord Eda Kaar bet Hbid verneemt ii voor loopig afgenen van da opheffing vaa hat Vlaohtoord te Ede an overdracht aan bat Dapartamant vaa Oarh g voor hoiswatlBg Tan militaiiao Vooraarat toeh snllaa da koaton am da vlocbl oorden to Nnnapaet an ta TJdaa ia ta riobton voor de oatvaagst van da tbuii in Ede TecU jvaada vlnebtaUagtt bnitongewvon hoog aya tan garoun taa da abnonnals dnnita van Tenobulehda materialan ipaoiaal vaa bat bont i Ia da tweede jdaati wordtin ataada toeaaooaanda mato opneming in aaa vlnobtooid Taraoebt voor amlaatigoi nit bat bojtealand komenda Kadai landan Hat Iaat ich aaaaiaa dat voor dit dod maar rnimto baasbikbaar al gaataU moatan wordaa dan ia twee Tiaohtoordaa mogelijk ii De Tubantla Oflrteel J Het MInlatCTle van Bultenlandeiohe Zaken deelt het vpigeidda raeda Daar da xien wl e der Nederiaad ohe r igeering nopens de oorzaak vkn den ondvgnng van het stoonaa p Tubantla aooat bekend i nietovereenatoida aael ds éMdIiv der Dnit 187 360 189 381 661 878 è42 475 736 917 301 Ml 788 941 1078 1086 1414 Mil 848 866 852 1082 1086 1147 1192 1303 1414 1416 1451 145e 1496 1620 1571 1637 1647 1618 1663 1668 1671 1679 1707 1728 1749 1798 1881 18M 1947 1948 2080 30l Vm 3149 2214 2221 2240 2367 2297 9387 2866 2400 2417 2423 2477 aM7 2573 26 H 28M 83 i69 2 8tl mf SlA X 2 2919 2973 3978 980 3096 S031 9083 3066 3067 SUS S115 9175 3188 8187 3226 3231 8886 8774 3341 8354 3877 3400 H801 8520 9624 3668 9660 8668 94 3706 3768 78 3778 3807 3837 3655 3906 S8S5 3972 3986 4002 40 4005 4ffl8 4028 1 4048 4076 4126 4164 4389 42 431 4264 4360 4292 4280 4300 4398 4386 4401 4463 4515 4522 4592 4594 460S 4817 4 S9 4713 4757 4778 4787 48S1 4851 4360 4884 4886 4912 4913 4922 4945 4967 496S 5008 5 n9 50B1 6080 080 Sim 5163 5138 5141 5188 5196 8932 6396 S3 0 5378 5382 5413 6443 5608 5526 550 5593 6620 5645 6880 5731 5756 5767 5825 6860 68S8 lie 4 6I916 6We WX 6041 6068 GOSl 8114 60116 8130 8147 8224 387 e 6388 6 1 6873 m 6478 6668 561 6 N 6iS4 6700 67W 735 6772 6773 6833 6840 6877 6918 Tot leden va het vootloiqi beatnor werden benoemd de heered A J HolUmd UideB C C Kroaa OoMa L F Ifaailtei Sm Ba kiilp gWl t iet er Te w rd uit Zijn oogen zijn onruaüg en veraul de n nd i 01ib weg lljk op mn waanUge wijia naar beneden gebogen de lippen op elkaar g enA Hi vra t hem iet nuaar de ander acbudt alecbta met kat hoofd en maakt teckena met de handen Hij ziet wat den naui ontbreekt en geeft baDI papier en potlood D Hohrljlt dBi Ik nioeat de velokflliken halen over de dekkliw Toa kwam a D 88 5 C M granaat twee man dood twee Ewaar gewond Ik Ueel dool u kan niet pralcen Verder vertelt hij dan Ue sw ar V f ewonceu werden la teittao gelegd an verpleegd tot zij vervoerd knnaea worden Do gewonden die loopen kunnen trekken In troepen naar da hoepitaaltrelnen Langizaain tappaa zij vooruit in hun met modder ea bloed be lekte kleeren Velen binken mal wit verbonden voeten met moeite op tokken voort De geheele troep m ala beapikkeld met de plekken xan bet verband Als men dan denkt hoe ezc jonge mannen uitgetrokken zijn I Het aaogrijpeiuMe ia echter itohtille aa eeuvüuUige heldeuiniued waarmede ótxe rnaiuit U hun pijn dragen Dapper waren zij voor dton vijand uu zgn zij bet weer tegenover hunne wouoien Nooit hoor Ik aen klacM nuolt een woord van ongeduld bat u ute f ieder Ijn leed klein voelt worden In deaen grooten atroom van Jijden Zelto taat men er bij en meu acfaaomt zioh bUna over zljngwondheld en aiju bede ledematen üea zou willen belpen en men kan niet ik zie aen swaar gewonde Sao mao van meer dan veetUg jaar mat roadblonde baard en waageri gealcht dat reeda door den duod getaekend Wjnt Sedert vier d gon Uglbljmat konrwarhtig hijgende lippen en zooder Iwwuaaijn onder een tent Al Ik door da tent g en heii aanzie worden IJn lippen ploteeling atll De vlpgen v n aUn handen ohuiven In elkaar en de oogen op nen ziob Het zijn blauwe wUttereid ougeu De mtn boglnt te Uddea ünze Vader HIJ preekt mH heldere duidelijke gevoelige Men Ün roerd booren Vl toe De gowondep lu de tent lichten de hootden op vouwen de banden I Met ben hi het uit zegt er eeij Da dokter die bij on 1 knikt Ata het gebed ten einde la trijkt bij don gewonde over het voorhooM Toen Ik van dece plek weg gingIn de beete zon van den Augutflbtmlddag ap mïj bot weet van het voorhoofd veegde ontmoeAe mij ean aoldaat die langzaaim en niet moeite f een baukenstok geleumJV voorHU kwaijk Vt aolibiat leek oen wawtelende nardklorap zoo Mk wa zjjn veracbeurdtiunifonn met leem en of bedekt Qetbrulngabrande gecicbt wa nat vanhel sweat i Waar komt ga vandaan r iVan gind hij wijst met djn alolt in de riebtlng vanwaar hiet geifonder van rulfelvuur komt Aan hol trillen van zijn lippen en aan def koortaglaiM In zijn oogen xle Ik dk opwinding die nog In hen woelt ZIjt gij gewnncjr Ik wa bedolven vertelt Je B an Vijl uren h 4 Ik In het donker gelegen ah In een graf Mijn llrhaam lat tot aan de borat In de aardei Bitvaa me wa en klein hol met een beette zwarte lucht die Ik ademen kon Kameraden heiiban m er uit gehaald Ik was bijna dood Nu zi Ik de zon weer Hij ging verder moelzaaiii met awaren sleependen tred Maar het baetallrht van r zon atrsalda aar an bem heen iMser mamnen voor het legHr Er la than gt het HUd in Engeland een connnlaBie benoemd die tol taak aal hebben na te gaan op welke wijae nieuwe mnnnen voor den legerdienat besdilkbaar zullen kunnan worden geateld Detie Man power difctrlbutloa board I aamengësleld uit de heeren Aueten ChaiMbwIaln m nl ter van Indi voorzitter Vlaoount Mlddleton ondervoorzitter Ar Ihur Balfour oud lndnetrleel Oeorga N Barna en Stephen Wal arbelderaledwi van het Lagerhiul De Ponanhaile al moeten overwegen welke wijzigingen kunnen worden gebracht in het baataande itelael van vrlJJlelllngen en welke maatregelen noodig zullen aijn ugfl de nu nog in burgerlijke dienaten en bedrijven en In de oorlogsindustrie werkaame mannen van mllitalreu leeftijd aooveel magelUk voor den mllllalren dieMi beWihlkbaar ta krijgen In DnltSobland De Berlijn ehe oorre ndent van de JColni ebe VolkMeltung seint De KijkakansPlier lal waat bUnli Donderdag a s lijn reedB aangekondigde groole i edB bauden ibe afiraker der partijen zullen eeht r denkelijk niet onmiddellijk na de rede het woord namen clooh eentden volgenden dag ol mMchian eent na de besprekingen in decontniaWe In regeeringArlngen betoond de wenSch dat de paitQen zirh ook dllmaal tot prograiiy T TklarInget zoudea bepeiten Het M nJlel waaiM n regeenngen daarover voortgeiwte geaaclitltliivfaMi een afdoend raiultaat opleverde luitt de sili rqjaHni aan de Ditfl rda k t iniiden van de te oadEfwerpra aan een taiWnatUiuale eaanniiMe van enquête ovareenkoutMte de bepahagm van bel teMiravenage op 18 October 1907 gaaluteii ékiróng voor da vradattaveada beiMhtin van intenaUlunale gewhillen De uiiacfie regeering keettdat veorjtel aanvaard doch acht betniat megelijkèel internationaal onderzoek te lioeii ptaatff hebben voordat de vrede 1 gwluteii Met hetdenkbaeU da na bat 4aiten van denvrede tot d badoetde aaqaete wordeovcr a aan heeft da Kciderjandacherain ilng ieh vereenigd Cfhfc MMtrfgtlwi Da aardappelvootzicniag iaNederhtod bon SlaUalsche Be wijdteenbeMdl wing aan jie aardappelvoorOami hier ia ande Hat blad wljater op dat usb voor groote aaOMll halen itaut l ij het beantwoorden vande vraag of voldoende aardappelenauuwwig zlJD In normale tijdanwordt hier veel meer aangeplant danvoor de bhmenlaodkÉJhe oon unptlenoodig U Dit jaar Is de aanplantkleiner dan gewoonlijk 181 5 U A tegen H VM H A in 18151 enbeveodlen de apbrengst per H A geringer wageqia ongunatig weder an onvoldoenu meststotfen Bovendienzal de oav ldoaode aai eer vanbroodkoren en voedergraan tot gevolg het ben dat men zoowei voormenschelljk Ha dierlijk vosdiel deaardappelenvoorradén sterker aal moéten aanspreken Ten slotte zal dekawt op wlBStgevenden eiport ivdien tegen het volgend voorjaar blij tdat Voldoende voorraden aanwezttzijn eenerzljdï voor de boeren eanrem Vornwn tegen een te royaal o gaan m t déaarolappi voorradto oocbaan den anderen kant een ktuu tmftlge sehaatsebte van aanbod eo geVolg prftÉrerhefHng fn de bandkunnen werkm i In tegvMMIIng met conmmpUt aardappelen n fabrleksaardappeltti op ruimer kaal aangeplant naib lijk SSO M H A t a 33 334 H J verleden jaar en M aM H A Iw jaar geleden Een deel hiervan Is ook voor mendoheMJk gebruik g hlisihikt en dU opende icb de gelegeil beid a er rB r ta vorm dOlir èn vportjihoüd dat geencei Ilumptl aalititipeleh verwerkt wo den de MMefcen Morhieptg toe i staaiL KJn IJlUoan H K te vamiali i tegeii ia 8 wUUoan H L verlede i i i 1 V 11 sjn atu UtMiMiea de moeiiykheld te mis im d ci raagt a voldoend asrtii pslen anweaig ilja vergroot in het feit dat ge n vertrouwbere productie en aoMumptle alatlstlek beStaai Volgen eeq opgave van de burg njeesters bedraagt de opbrengnt per H A over Vastatetling der voorraden en a dere regelen krachtens de dlïtrlbiiti wet ware dafhalvs wenaidieU g weeWt Dc SdMtimwrt co de Oorlof Viar liobtan ia dea grond geboord De mitaiBTOilB 6 aar vaa Hoek vaa HtdlandTarttokkaailaapbootaa Gkn aaa en laawaiaae ontdaBMghNiba Uchtan Maria RouJia lioht tevreden en nog aan vierdea Uobtat op ileeptoaw keardea londar deaaia den Watorww tang De vierliobtoif ÜB 6 bnitea bat vnoiwihip Uaaa met bommen en handgranaten tot aiakan gebntoht De Vtitm Hendrik opgebracht Wolff s Bureau Seint alt Berlijn d a M Sept aan het HbM bet volgende omtrent hel aanhouden en opbrengen van de ZeelaQd boot De Nederland che mallboot Prina Hendrik vn de lijn VlisMngen Londen werd Zatardagmoigen acht uur op haar weg naar de Theo monding door onie niarlnef rljdkrachten voor de Vlaantsohekust aan g4 uudêii endoorxochi Een groot aantal Ruuische en Fraasohe krÜgagevanr genen die uit de DaUache kampen waren gevlqebt beneven EngelaiAe soldaten die ia Nadsriand geM neerd waren gewsaat en kiaarUI lijk veriol kaddtn kragen werdea in veraakeme bawnriog g e nu uw n DIt zdfde ge da dde mal eenige vijaade lijke koerlanf en baaoe landingen Ta twaalf gitr das ntddag van denceUdaa dkg werd het loam cblp met al iUb t t onaüdge buiden be hoorende paiMiglui baaavan vrouwen an kindmn aUaai da poat ureder vrii gdaten door aan fer Dultscbe toipedobooten ligeloodM B j iüWX 6933 6836 7lbd 1 7224 723 261 faaü 7311 78Ö8 7457 75 lij 7jgjaanJjttl ibdO 7659 7 60 7661 75 ti 77lJ 7718 Ti A 775 UlOt U394 13744 xmm 18971 18897 18998 m 141817 Mm m 14347 14879 14427 a446l 14634 i 836 ViA 7839 ÏBB6 7 04 7SIW 79a4 7941 ikM 79b9 8037 062 8UI8 S138 8I44ifa45 ait 5 8t i 7 H69 8898 eau 833 8itu7 88 5 8aH2 8405 tMtll 8442 8454 m M 185 8M7 8748 Vl M 8871 88 81121 9013 9085 90 3 9liC 9140 9180 l f iIU 4 9260 9267 9319 UÖ65 9371937 9453 9495 9577 965 9666 971 9 61 9 55 9869 9H8U 9882 9934 99669993 Klirï lOUbl 10143 10185 Wm VJLA IjUOU 1U067 10374 10808 lOjM 10421 1U1B3 10503 10548 1 0573 1059S 10601 11I658 10664 10666 11X118 10720 10735 mrt57 un77 10783 10795 1080110866 10019 1M 5 11009 11054 ll l n 1 1171 112 i 111275 1UI41 11462 115UU 11513 11527 U61 11671 11688 11725 1182U U8B5 Ut ll Mi2 11 68 f 1886 11921 11956 120KlaWl 12U79 12WÖ ISCÖl 12083 12W 12104 121U9 1 2110 l il68 13195 iS 12240 KES86 12294 12B05 12864 13 1237b 12416 X HeiA 12544 l j588 UHOO ia 0 l 649 12686 laJIW 12762 1281 12836 12B52 12846 12884 12 7 12876 lJ9i i 12t 16 l MU 12841 ltiUEt7 13071 1JU81 131 17 13I 1 l aa8 18d44 1335113368 13435 18446 13458 134 7 135 h185bl 13626 187 3 x m 4 Hiwa 13960 14101 14154 14 1 142r S t4a67 11837 244U7 14400 144U 14410 14482 14535 14574 14578 1 14641 14666 14684 14 771 1 14843 14862 14868 14i878 14tlU 15001 130U3 löuai 16331 15347 1 15407 15441 15451 15476 15488 15569 15593 15U 15b 7 15Ï24 1577 15799 15876 15VUII 15904 15985 1597 IMUb 16046 16053 16UH5 16004 16006 160 6157 vmm 16184 10381 10396 16 18 16323 IbSa 1682S 16348 16851 1649B 16521 lb524 1651 16542 16582 I6M1 16645 16669 16670 16706 16 718 16742 16788 1B771 I680e 16816 16832 16885 1700 17035 17055 iTlll 17117 17123 17198 172U1 1734S 17289 17836 17360 174m 1741S 17430 17454 17 7 17510 1752B rm 17602 17630 17632 17676 177U 17786 17716 17753 17781 17797 178 17855 17807 17873 1 U09 18018 181 16217 18297 18337 16341 18392 18404 18431 1M34 15445 18461 184 18490 18504 18539 18553 1£560 1868 18627 18633 18 45 18669 18686 18690 18700 18743 18791 18826 18887 18653 18880 16 90 18931 19012 19034 19079 i9106 19110 19145 19157 19206 192Ü7 19259 19351 18433 1949 5 18497 19515 19634 ItOM 1 6 5 1 672 19676 1973f 19745 198Ï6 19856 19860 1 8 3 19881 19951 19983 19880 2B015 20017 20088 20051 20054 aotmt aoi38 30145 2 m 20157 20 2 28196 3aÜ7 308 R 20319 20809 20957 20862 20$70 20874 20444 20450 2D458 3M74 20491 20641 20597 20027 20645 20673 20886 30710 20731 20747 20770 2Ü6S7 3IOOa 5e klasse 4e Ujat No 14381 I UU üenwigde JBeriehlei m t no 14230 1100 Middagmalen tegen den kostenden Prijs Naar da i K CL vemeenit be Klaat te tlotterdam het plan goed I Koope middagmalen be bikbaar lal e1elleI tagen den kostenden prijs Het initiatief daartoe la gsnomea door de aid hotterdam van de Ned Vereenlgiug van Huisvrouwen kiettl ge jafOtt g 4eden richtte dene ver j eenigiag aldaar de Joeperatleve Heo I keu op die blijkbaar aan een ba hoefte voldoet Voor velen edi u dece middagmalen te duur eajdaar met de algenneene atijgtng vaai de prijzen der levensmiddelen bet dezen wlnt r zeker voor menige hul moeder een harde dobber aal wor j den haar geain goed en geedkoop ta voeden heelt oe vere nlgiDg gdmasDd te moeten trachten bay daarin ta j gemout te koniau 224 404 688 677 107 De bèdaeUng i doce n kUBgmai a beachlkbaar te stallsn voor pi a iVI cU per liter en daar eeu geoin vaa 4 personen zeker voldoende heeJlaia 3 L zal het middagmaal op 15eiBl de pantoon benAenct kunnen wtadai Voor deaen prijs hoopt de T r eraiiging te beginnen met 2 Ott ean voedzaam en goed loeberelil maal te kinnen verschaffen dat Kr vooritoiaing van expedittekostea aaa de l eqken moet warden afgsbaald Het iB geen llefohdigbeid de hikomsfen moeten de kotten dekk maair daarbij is de Installatie bnitw rekening gelalen De kwlen vaa deze eeri e hoogst eenvoudige ia j talUlte in de Nieuwe RubenMMSl no 3 zijn bestreden nit gUten 1 hel goede doel verzatoeld Het 11 1 én de bedoHing wanneer deae gositkoope keuken opneemt niet alleen la het Oosten dor stad n iar la v r nfciUende wijien dfergolijke heokeaf op te richten Ean afootaudi e te Otatrsnt den te WhiteWwi W gekomen Fransichim oBlcisr Mtdl M aan het HMd dat bet de 34 arl e kfpltein Sqgibert Wdarte waa 1M aar aan de U adsre mllHalniMlKxil te 3 it OST Op 2B AugnsCnS W14 wa Wl ket Belgische plaataje Etke nial T r van Arion kriïBXgovaiigen gemaakt en Sad tuj niet gcgonaL Reed in e inaand Januari 1 15 had hij ean e BiitfeareD van e hmg overdetNOs 5 7 Un n waehthabhaodan otütair aangehouden H j wert toen naar Toicau temgrievoerd en wet naar het Bru l Met eenige BisiMevangenen officieren van ver ch nde m naliteitea beraamde hij een aisnw oBtïiiK tingllilaii hetwdk we echter niet aadnr BiUeu aanduiden Een geleden waren do voorbenidingea voUeoid en verlieten 19 apciaren Fran ohen EneeWMn an Rtaaea hel kamp AUeeogeBa de Mpiteln koos de riehtli n ar o land de anderen aelten koera naar Zw tseriand Denemarken en Borfaod ffleehts voor 14 dtgen ievenSmidiMen kon Ui madenteeb t den overigen tijd moo Ulj rii vbeden met rauwe aardappeien wortels en rapen Eeu aardige outmoeti had hij onderweg oog met twee Franscfae krijg tgerangsnaa die bera voor drie dragen van mondvoorraad vooraagen De meeste rivieren mpe hijalnweinaiende passeeren o a s Elbe en Saai Driauaal kwam bij een nachtwacht met diens hond tegen doch telkens diende han het geluk Dlcbt hij Vleden een DuitaKbe greqeplaats koorde hij een Duilsohen Sohildwacht op Ml M i laad wenW roepen Ook toen onteprong hij 4 n daiwi In bet gehed bad bij gedurende deaen toelit van 36 dagnt dwandtor Uuilscblantj somlUte door hal gebergte een alsland van 609 K M Braa4 S Zaterdagavond brandde de boerderij bewoond aoor den heer J l buit geiegeu san den Uweg te Haar lamoermeer tot den grond b De bewonen lagen rooiil te bed en werden gewekt door liet knetteren der viaai iieB I kondan hè tamauwernood redden Alles wat zkib in t groote gebouw een oud Moordliollahdscfi gebüuw bevond giag verloren ook 3 H A kanarMaaad lien de braadapuit op het temin kwam tiel er niets meer te redden Zeven buizen vernield sain Vrijdagavond is de gemeente edrecbt door een swaren biandtel lérd Zev bttixeu werdin asch gelegd Omtrent bet begin vaa den bralid ïerwnmt da ïeL t evenroW balikcht brand werd ontdekt in d arbMdoïSwoBihg van Sink DU hteis bevindt dif in een arbeidetawaiUnr gencfliUplea in wijk B De halten lijn aile met riet gedekt en uith e nchte materie opgetrokken Daa B geaovar staan hulsen van da heeMa h N de Jong en H Veriiaaite Nalanrigk had de vlam vrij spel ia de lichte huiaea In een oog enk kwam hij naar buitsn anepoe dig daarna brandde bet perceel van Vink als een lakkei De rietdaken van de belendende perceelen werden aangetast Huizenhoog sloegen de vlamimen oP en de vrijwillige brandweer die onder leiding van den opperbraudueester HijSdijk binnen Hen minuten water gat stond voor een awaar werk Met acht stralen op de waterleiding werd de etrijci aangevanr llfan Da wind wa ehlsr gunstig So ht de beide hulzen van De Jong en van Haafte gespaard bleven Oa balt negen was het gevaar voor Éltbreiülng geweken De oven hui eq liggen echter in puin Zes der lamiUea waren olscbabn laag verzekerd De weduwe Kaljt ls niet venutcerd De beerenhuizen k gen een weinig schade doordat de verf door de hitte blakerde Den getaeelen nacht wen nog op de ruines water gegeven en wenjen de ntiren waarvan nog enkele Monden ontvergeiiaald Se BabbeidMMal Hetreilenoe denrubberdietotal waarvan w j ateToag met een enkel wod melding maakten dat de SleepenOrma Van Wezel ta Nümcgen Dina g van uit Dorenter wa gebeld pi abiaar eeu vracht voor NljilMKea Ite koann kalati De partij rubMcgnM 870 KX varpakt in 14 sakkab tn begaande uit bossen donna eUstiakdraden werd Dlnaikgluicht te Daventer geiaden en met mn wagen v a genoemde firma ovargAraciit natr Nijaiegen De militaire post aan de Olettmig te Lent Het de vracht zobder onoeraoek paasasran en de nihher w d voor da baUt uitgeladen bi hnlse van nfceren B in de Molap traal te Nt ii gen die een kanier verhuurd had aan den thans voottvlucbtlgen DuUscher K Aldaar itgq rubber tan deele readto In kMu partljlies verpakt door de foüia gevonden De ander heUt K ondir gebiadil in de woning van den vVder van genoemden B in de Qra scfae dwarsstraat en werd daareven ew In herfag genegien Btlndvï E moet nog een tweede Dnibkber zich Will noemend hootdKbaldlge xtju gen In ai e gemeente do melk alleveren eenigaBins hooger gesteld wordt dan zulks in het vorig winterseizoen bet geval was a l wanneer de betrokken malkinriehtingen kunnen aantoonen dat eene veigueding van ten hoogste 3 cent voor behandeling en bezorging dH melk voor hare bedrijven In verband met de eischen harer afnemers onvoldoende is Deze prijSrerhoogiug komt ten laste van de verbruikers omdat zij een gevolg la van de vele en bi aondere wenachen inzake da meikbezorging AHeen In illt lai Me geval ondergaat dus In hel komend winteraelloen de nielkpr i eenige verhooging ala regel blijft bij g ii k aan den wlnkelprlja Van hel vorige jaar OoalBot Traa port rbeiden Naaf wij verBemen lijn de voorIraaMan doof de Vereeaiging van 98 dsoke WdMtgeven in de U Vrydag gehoadea Tirgaaering gestald door de afd Ooo van dea Nedari Boad van XAhtportarbeiders niet aan nomea en ia het wedt dan oak mat Ott moet tbaaa ia da hadoeling vaa het beatahr van de Vereeaiging van w imt nie weikgevesB linien tegen a a YrSdtg opniavw een iMenvargadeling ayeeo t reepen in wtlke vergadsiiag een bealnit aal wordan ganamen over het laten komen van arbeidakr hten tflt andere gemeenten om hietait een eato ploet fan arbeiden ta VWDBB iMke dieut van de v teeni vat Ooudaehe Werk A Höner Den aM r A na ut Leiden J C fotSutti kMuh A T Voaknil Ddft terw den BfikaMÏTarheidaoonsident venoeht werd da vtrgaderiogen te lelden totdat de vooraitter benoemd ia De itatoisD eo het lagUment warden vaatgaatdU 1 Beafeten werd lï Oetober eder een verndering te Meggen waar o a het definitieTe baataar aal watdaagakoaen Da oontribotia dor Itdw van aangealoten v naai ag bedraagt 30 oent per jaar N £ öL Kwade p tkt lMtiag van iuS ehl De Ooma natlaaaa det Koaiagia in de provlwsiea Habbo tot de Borgemeeatars bat vèrao gerioht telken jare voor des aanvang dir titeing van een kenri gsrAd tot ndetiodi van ingaaohieVenen voor an militi liohting of v er ete laMitormiMrklaaae deer lÉiddet vaB faabai enniageviag aan te aklm aBvaapet oonlgka ktta ue i ea aaa iadet die voor de kilitie of landstorm wordt T iÜ 8 iMtdrtormpUltSm lich er wel voor maatMwahkt nd met tnnohenpersonèn b verfaiadiay ta stellea om or d diaaat ttgh keurd te worden asaaat indian 8 $ iadardaad ongetebWIaiinde aikatoiag ook aodttr de taéyiékiMiN d darden Hm pb t bfb De Kino Koningin Tieekauwmm Om Rietvoom Oada mmota bMaagataUiagMtdeelaama had giateroÉ het door db Hea gaUareVareenigitttf de Kletvoorn nitgeaohreven naUSnale vttcfaconooata Dlaata in de omtW kts Van Reenw k Reeda heel vroe an de de4neman in optootf oader mniiek van gJoUana naar Ofijaata van beatemmlng Sr wataÉaM daalaemers waarvan tt VOOI jfk i pdedingenae vereenigingen vifthten en de reit a a Uleeaitaandedi Daa atiddagi om ong Hw twee n kwamen de viawiheia tdtr groote belang ia optotBt oMt koime vaandeb tat de B van JnUaaa der hna cilAlokkal eaM de Unie avond waa het aldaar nfltnitai ftqaan beatwéaa ttft 9 voor de winnend vareen e U latdalllet en oaftveti mtfiHBda Het Necieriandicb Üperette ieaelucbap onder directie v h Vigeveno was giaterenavond in 4en Nieuwen bououwburg met de iUno Koningin Al meer hadden wij d e aJleraardlgHle operette mét haar Ittchuge leuke wilbles van OkowskX in het Dul h gehoerd gisteren ia het Hollandech r 11 bet moet una Tan het hart dat de llollandsche vertffing nltt is djtt wat de Duitache ajierat$fi i Het versohU is dlkw fs at ia F04 t aBea klinkt zoo heel aodeta zao vm a l vau ue uA r gemaakte wopfd I Voor de opvoering Bie s dan lof op één groote vl na i Vigeveno kon niet itageD j ÉM JF was zwaar verki lf Zlln ongesteldheid d k im N8k j a n bet geheel fi i il k aith actie weer veel goe4 en ttleet aid ar J Ua li tingen dik wlft oaoBgaUMlt H i fl Bopbie yau Dilk r M de da tttel rol vap de Jt ni l BtM l u PW ftFOSJT Voetbal leebU enkele N V B wacatrlt den Wkrden gkteren gespeeld t wA 2 8 V V 0 1 li K S ikO V uvcurgiu l 1 nü 8 Volltdmb h a i Ie kl jtuui MuV V N A U 1 2 a ilMh de compeOtie Blauw Wit U V V 1 1 A F C AJM 1 5 Hpartaaa O l D i C IVIl 4 Ajax L V K A 1 2 lD V C 1 1 Voetbal Aond hoveo Soada 2 2 Gonda 3 2bhappdUjk 1 OMli la 2 O U 3Zwtdawan Ie H U B ii Uaariau 2ae Id l Viotrii L V 30 klj K S ikO V Lycur 0 0 van CluUerbiiok wh ktaöig M Ifiwierf can oatPMiM a I ku Jok 1 baar actie met Iiriterfanak MMIdr I van Dijk in Aob il MUiil aAtU leraardigst éa aadaet Ui iMMI W a worde Andwé van Dijk W enlgi hij heMt het pobU d ln doen lachen Niet minder Ksrel Stoetteia da alotterrol vanBUDfi aaa aardige rol die bij tjtoete lii goede handen was Oe Annie Clutlerbuok vanmej Veewijzer kon oiw iaMc wet bakeren al houideu wij liever haar zang dan baar declaia 4e HeMe de VoS is hier bekend gendeg om te weten dat de door hem te vervallen rol ingoo e banden is Een goed oroheatje ïjïaa aanweaig waaidoor de aardige CU al overbekeufc IHtajas tot hun reaht kviamen Het gebttl Vas een aardige opvoering 4 0 0 De zaal wa JaiMiier genoeg nle$zuo bijzonder goed beaat OUicicel De mei wl in den kont iidett winter in den regel niet duurder aan de oOnMmeuten geleverd Worden oan sulka 4n den vorigen inter gtaichiedkta i Wél is waar aal den melkveehouLdw dta eoaaa mKiiw Ik tarrnt p rbaaa met de hoogere producU koeten 2 cent per Jjter meer ultbetaaM worden dan wlks in deu vorigen winter het geti wag maar de hiervoor baOooitWe toeBtag aal ia de é e e jdaats larfraden mMwult bgdrugen dia gelt vlii wvrdaa van de bereidera van vtlMHMIlMidte jnelfcproducenten en van rgarine zoolang de opbrengst daier producten blijft boven de bedragen van een daarvoor ep ta mafein d i fca ai Zoodra dit niet meer het geval IS ol voor zooverre dei MJiragen onvoll doende sljn geschiedt de betaling van den teeelag vojgeos de bepalingen van oa DistribB ewet 1916 l w 9 10 deoif het BOk en 1 W oor do Ten gMo e deaer regeKAg ta de kostprijs van de consumptieroelk yoor da sl larr en e natklMMiliBgen niet hooger dta in het verlge winterseizoen De Biyterï en da meiklnrichtlngen mogen voor bahnnMing reiniging etc en tbuiabeaorglar tea hoogste S cent per Liter rAaaen Van dit bedrag kan ndg boontmi cent vergoed warden op MKAde wijae en t It dezeltde middelen iLI de oaaUg dieaan de melkveehonder uUgekeerd wor In bijzondere gerVallen kandeBttr SohoonltoVensclie Sportclub Gmida ir 0 6 dooi Il heelt het elcoen Ingezet met een JWrige overwinning op de tMioanhoveMBbe oTtoliih Vooral vóór do ruit was jouda overwegend iaj a lailM r i da n riioada Ak Sporialub tobde venklarikkelljk en was absoluut ongevaai voor de goede verdedlgiag van iouda Met 4 O werd van doel verwUleld In het laatste Sedeetle van den wedKrijd gal depbrlelub beter partij en was het doel van Gouda enkele malen ernstig In gevaar De llnktirvlengcl van de Sportclub speelde nu beter met den rechter was het mütkre De verdediging der l ortclub was ook niet hart Mt naa de fca l ver d ea g s r was eig onzeker Het elftal der Schoon bovenaan beaiond voor bel meerendoel uit tweed alilalleni die veel ta langnaam warea X Op bel Sportterrtln peelceo tMym pU 2 en 3 vrienMappelijk legende Zwajowen 1 en 2 De Zwaluwen moesten bolde wedatrijdbn verlleuen n ar gaaiee de afflallaa van Ulympia die voor het Seizoen heel wat beloved ia deze nederlaag zoo groot f nlcl en eerder voor de jonge vereen een goode leering geweest De Zwaluwen waarvan alleen het Ie elftal geplaatst la In den G V B 2e kl kan met haar eerste mst in de Ie klasse g aatst worden en zal er nog niet ews een Slecht tiguur 4aan Athletisji De nroninger Hulzltaga liep gisteren de maralhon loop ia 2 u 44 min eh 98 üc JMARKTB£RIOHï£N Rotterdimaehe Veeraiarkt 25 Sept Aanvoer 489 vette runderen 100 yette en graskalveien 1767 Schapen ol laiianeren 1246 vaikena l rijzen Vette koeien l kw 11 26 2e kW 11 15 3e kw f 1 05 oaben ie f 1 24 2e f 1 10 Se 10 95 kalveren lo 11 50 2e 11 3P 3e 11 06 schapen Ie f 0 70 2e f 0 66 3e f 0 60 laniiUeren Ie f 0 80 2e f 0 78 varken Ie 11 02 2e f 0 96 3e f 0 90 licht soort f 0 76 10 80 Allo hanilel matig OrocntenvenfaiK Nieatre Ttiliitenvereenl ilnf Oonda Groetatenveiliug van 25 Sept Dloamkool p at 6 20 ct Roode Kool p kt 4 9 ct Savoole Kool p at 3 12 ol Groene Kool p at 25H ct Witte Kool p St 4 9 cl Snijboonen p pd 8 15 ct ld p UX 12 13 80 Pronkboonen p pd 9i 11 ct Spersieboonen p ri 8 13 ct ld p lOOO 10 60 I Stamixionen p pd 6 10 ct Andijvie p 100 bo f 1 0 12 60 Komkcffianere groen p st 4 liet Prei p 10 bos 20 85 ct Uien p 100 pd f3 f3 80 Spinazie p mand 10 60 11 Postelein p mand f 0 40 II Zuring p mand 15 20 c Wortelen p 100 bos I 3 f 4 50 Kroten p 10 bos 20 40 ct Rabarber p 10 boS 20 et Augurkenp rtjandje 40 80 ct j Seldnle p 10 boa 15 25 ct KMimuIrt OUDEWATER 5 Sept Aangevoerd 48 pat ai6o taakt weseadê pim leSeo K O GoadKrhe kiai ie wort f 68 k I fo ld twaarden t id Htoort I ot 167 mat R knaark f6 k 1 75 met conditie AUaa per 50 K G Handel 1 Laatste Berichten Am het We teq k Pront PARUS 26 dept Omcieel Behalve artUleriednela aan de Sosune en aan de Maaa valt nieta balangryka ta veimd den Twee Frantohe vliegmachines hebben 13 bommen geworpen op Eaaen en jn daarna na een tooht van 600 mylea ongedeerd teram ekeerd Een Zeppelin ii boven Calaia vertdhenen doch moeit aonder bommen te hebben geworpen voor de hevige beaohietiag vluditen Zeven vUegnaaeUnea hebben 60 bpmnutf gewdkpen op de fabrieken te Bombaoh en Thieaen LONDEN 26 Sept Ofadeel Ten sniden van Anore werden drie vijandelpe aanvallen ten weiten Leiboeufi met hevige verliezen afgeilagen Op vanohiUende punten haersoht groote artiUwiebedrgvigheid In een Inditgeveoht van gisteren werden 6 vijandelyke maobinea vernield en 3 beaohadigd VyiEngelnbe vliegtnigan worden vermiit Engeliohe vliegers hebben 6 binnmenaanvallen gedaan op vyandeiyn verbindingen en hieraan eraitige aohade toegebracht KrygiverrichUniefl ter Zee LONDEN 25 Sept In de Nooidaee t a 12 trawlers alkonutig nit Orimiby h den grond geboord De bemanningen werden gmed De Prini Hendrik Naar wy vernemen sal i t het geboorde met het a a Prins Henditt van de Mjj Zeeland een ambteijk onderzoek worden ingesteld dat tronwens gebruikeiyk is met voorvallen ter aee waarbg een Nederlaadsoh chip betrokken ia j Terdronkao Qiatermorgen werd door den schipper C M van het aakachip Dora liggende in de Uaashaven t Kotterdam opaporing veraooht van yn vronw die in een roeiboot naar een ander schip waa gevaren Het Igk der vronw is in den namiddag uit da Maaahaven VpimlA Geen t lg ë W Een 16 jarige knaap wonende naby Olanerbrog wilde nit stroopen gaan Hy nam ajin geweer om op een haasje te mikken doch plotading ging het iohot af en de jongen werd doodoiyk getroffen Teiegralsdi Weerberielt van het Koninkiyk Ueteriologii t Xnatitnnt te DS BSLDT Terwaditing tet den volgenden dag Zwakke tot matige meest oostelyke tot luideiyke wind nevelig tot halfbewolkt waarsohgniyk droog weer hap op aofatroiat la het ooetan overdag aeUde temperatuur