Goudsche Courant, dinsdag 26 september 1916

55e Jaargang No 13201 Nieuwe Kaasprijzen mOAANDE 13 AUGUSTUS I9IS Tm dmkkerd A BRINKMAN ZOON Markt 81 Gonda VBRKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrdt van 30 o voor het binnenUnd Krachten Minuteneal Beriut ingaaade 13 Ang 1916 26 PRUS 10 CENT BERICHT Nieuwe Alionné s iHnrlInriKliliillEIIIitilta niT axT Maoaeuk vaic N BAVEN8WAAY ZONEN QORiyCHaM Den THÜEËN worden afadtveid ui vaneaalde puja van vyf tum m éoi half mtmNtd mw met vermelding van Nowmer en Prqa voorditn van nevenataand Merk volgen de Wet gedeponee Zuh tot de aitvoenii g Vin g rde oMenr aai J O BIJL moAum 3 BRSEBAARI Xk mi l i l I I I I lil Mta baartMlM a M rfer a taa ItantPwMMlM Dijk ta ItaMirMM mm te IMKICBTINQEN welke Qevaar Schad ai Hinder kunnen verooi BÜRGEMEiSTEK en WETHOU DEUS vaa GOUDA Oelet op de aiit 6 eo 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene koinla dat op de Secretarie ter vlei ii gelegd en venoelt met bijlagen van W Wulllraat to Gouda WH ver guonine tot bet oprichten eener werk plaatif tot vervaardiging van Moeien waarin ia venKhillende benoodlgde werUuigen gedreven zullen worden door een electromlotor van Z TL in het perceel gelegen aan de Haam No 183 kadeetraal bekend Sectie D No 2801 Dat op Dinsdag den 10 Oct 1916 dee namidilaga ten ure op het Raadhuis gelegenheid i om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedu rende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gomwute van de ter zaice Ingekomen Kbrifturen kan worden kennia genomen De aandacht wordt er op geveetigd dat volgens de bestaande Juri prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn EeEvertroiiwdadres voOT bet makm n stoihen I van MEUBEUEN If bQ I N MESSING I Peperstraat 24 Ooada Billnke prgcen piima materiaal Rapaiatie aan alle mMI belas U HEERÉHIII nkkel toch met langer met een bot Bcheermea In enkele seconden maakt a het zelf aanhondend met een Soccct Apparaat vlgmacherp Ook voor Chirorguohe mstmmenteo FrnsflBO n b f 1 66 Firma A QUANT Kbfang II III I 11 ir iiifi Het verloren Paradijs Naar bet Dultsch van EDWARD BTILGEBAUBR Met antorimtie bowmltt door J P WBeSïUilNK VAN B096UM i liM Likeui ein WUNJIIIIIFOOIUIIK llmatardaai VerkrQgbaar 10 Fipma A DAM 3 Hij moert ze alleen veroveren neon tot het martelaarSohlap tot aeifver loochening wa hij toch niet geborenl Hi aon voor de julyleden treden zooal hy dacht Art het behoord en de prijs de roem de vrouw iHo bem geld en een posUle aanbracht waren hem Het mlttladigen moed zooslS bij bet self innerlijk voelde Eoi hij zich naar den voorzitter van de juiy begeven en plechtig het Verloren Paradtj bet zijne noemen het werk van zijn banden en tf neen neen it a voWrekt voor den rechterstori van zijn eigen geweten nic4 te loochenen niet bet wrak van zijn fantasie en van zijn dche ipenden geest I Van den ol in s hi atelier waar op hij oM den brief van proleMsor ZimnKr In de band Ead zitten pein zen sprong hij nu op Hij droeg na zijn ganakkelijk fluweelen buiqe dat Uj ook deecen morgen volgen gewoonte bad aangetrokkeii Zoo kon 27 Sept m uur Het Sobaakbord Ledenvorgad Burgerplicht 2 Oct Soc de Réunie 8 u Al vergadering vereenlging De A baohlHMiooI 2 Oct 2 nor Gebouw Bouw en Woningtoezicht OnderstandttMnnilaeie Anoeiaarg B wmfca wt fert M UW ilMlIng Ie MfM eatvmaai vw v giArlw OTt raaatol ta en tM ta la lut t mM ta BrMMm Dmfckwti A BIUNKMAM ft ZOON OMda De veWghcId der wesen van SalonUd In de 1 Mtt I ariitien aohnjlt eeu medewerker over de Toiilglieia der wegon voornanielijit voor uet Iraiw port van teveiwttutoiielea uv welke wi ie zoo vraagt hij üch af kan uten ïic verzeaereu van de veiligheid op uc wegen waarlangs n ar bet froiu vaif de Vardar levennniitMBlea en venKerkia gen gevoero worden e Vau UarwjIUe lot aan Salonikiluiv ten de Oulttfcbe tulkbooten op onze trannporUï hepen Maar toch irimle bet Frame van de l rovooce bebuen wij niet hooren preken over het tor pedeoren van itobepen met voorraden voor het oostelijk leger blndu dien tijd beiialve In UctoMr 1015 toen on e mhepen beütookt werden deor de vijandelijke oiiderzee ra kunnen wij allo bewegingen van de tna sctae de bervkune eu de Uuwiwbe tronen voorbereiden zonder dat er efwrtlge verllezai te betreuren zijn Alff do l ulb Lhera hun duikbooien teeda sterker en loriKbar maken dan atellen wij daar tegenover ovae ver dediglngrHirfdUclen die van dag tot dag machtiger worden eik onze grorito waakzaamheid om aan huu aanolagtn te untkomRii Urn de veiligheid der wegen naar Saloniki te veraokeren moeten wy drie dingen in het oog houden Allereer niueten wij de Lhepen van den vljfuid vernlciigen dat bt natuurlijk o beMe manier om zo on ebadelijk te maken Oaae tegeiMtau dor verkeer n In onaaBerheid betref lende onze iivethode van vernieling ZIJ weten dat ze hovjg door on oeMhüteu worden maar ze weten niet waar zich oiue acbl ien beviiioeu en boe ze bewapend zijn lo vergeeta trachten islj tr achter te konMm van waaruit onae mijnen In zee gelaten worden fcr zal eeu avond kaoieu waarop een hunner dulkbooteir niet terugkeert In d baal van Cattar geduixinde eenlge dagon zal men te vergeeta dachten In den oen of anderen hoek van d JUldttellandwhe Zet üi bet cblp genomen uiamand zal ooit weten wat er van gewiir deu 1 WU zullen geen nauwkonrl ge aanduidingen geven welke de aan dacht van den vijand trdikeu Laat bet genoeg zijn te weten dat wij op methodteche en op gelukkige w ze de vijandelijke di lkbüüton vervolgen Het tweede doel ID de aanvallen van den vijand te veriMlJden WIJ wor den voortdurend door een ultuteken deu verkenning dienM Ingelicht omtrent de bewegingen der vljapdclljke onderzeeerf cii zoo zorgen wij er voor dat oiueo traiw optorbepen niet Is olen muil van don woll loopea Dan hebben wij itog het middel nm bet vertrek van onize booton geheiin te houden en hen een oiigowoneii weg te laten volgim erna Dot nacbtH varen de traiwporten roet alle vnren gedoofd zoodM ie volkomen onaicflit baar blijven In t kort wanneer de winter of de kortheid der dagen of wel do toeeland der aee on gunMIg zijn ia de gelegenheid voor de Oo tenrijksch Duit ho dulkbooten oi ons aan b vallen al neer gerin bnala zij otm aanvallen bm beaiaat er v or de Ueallieorden nog oe mogelijkheid zich te verdedigen Wil een duik boot torpedooren dan ïHJn er ver oholdene oirtstandl h ton noodig welke zl b Me Jii zelden vereenigen Een belangrijk Irinajiort Ki altijd ver gozeliv van een couvooi en aü zloh aan den horizon maar een puntje van een perUcoop vertoont dan worden er onmlddelHjk op goed geluk op den belager torpedo g a C8chaten Zoo word 11 elk geval elke aanval voorkomen al de duikboot al nlot in den grond geboord wordt Tegen bet ge hijtvunr hebben wij nog an dere vorweermlddWen Onze trans portuciiepen zijn bewapend en kan nen het vuur van dien aanValler Owa beantwoorden AU deze ote kogels rond zich ziet neervallen ho dt hij gewoonlijk niit langer aan want hl loopt gevaar getroffen en In den grond geboord te werden Hij ver laat zoo nel h j kan de plaatï waar hij goirignaleerd i geworden want lil allo punten van den horizon ko Bini de patrouille der Geallieerden nietten om bem de volle laag te geven Daaron zijn bot slecht kleine on gewapende schepen die sinds eenl gen tijd do tropeeSn uHonken vau de DulWohe ond zeevloot Zonder te willen bewere latonie traneportechepen volkomen voor el ken aanslag gevrijwaard zij en dat we gieen enkel veirllM meer be treuren zullen hebben bewij t het voorgaancte toob dkt wlJ niet bevreesd behoeven te zijn wat betreft het verroeren van troepen M materlut naar Balonlki Hoe geraarlijk ook de weg blijff vrij Advertentiën OEVRAAffl Koo ipoedig mogelqk an aankomend Hootdraaiersksecbt Taat werk 11 Eleotruofae Hontdraaiari B HARKIIAK Spaiwater 20 Rotterdam TE HUUR QEVRAAOD EEN WOONIIIliS Indien mogelttk gemeubileerd en oaffliddeliyk te betrekken Brieven letter E aan bet bnrean QoadMshe Oonrant Harkt 31 10 LAMSVLEESCII Dagelijks versch verkrijgbaar bij 1 W IIIIIKEL GOUWE OORLOO SIOAREN Door tijdsomatandigheden gedwongen verzenden wy op proef 100 prima KNAKJES 100 BORNEO S 100 SUMATRA S i f 626 franco onder remboara Wederverkoopen rabat 9 Sigarenfabriek JAVA Ngmegen Anton Coops Droglat Wqdatraat 29 Tel 328 u Sanatolen Enertfeeni Haematofen Dienstaanbiedingen hebban m da aoudsche Courant ttmeé Nceea Dmc idTertraliéi kastti ileekti kIJ mrultkeltllig 1 6 regeli f 0 36 voor ellc ragel meer 6 oantf Opgaaf nitaluitend aan h t Bnrean hddn IhHhIII Zeer mooie oliede aieabelen aU Tafelt Stoelen Kaïtan Spiegela SchUderQcn Thectatelt Buffetten St jlanieablementen In leer ea pelneh Boekenkasten Tweepersooni oabeal PMI Vecrenbeditellen Ki Mkmatnuaen Slaapkame m iei i b lea eni anc allea apotgoadkoop RagbcUeede Leeritodcn vanaf f 17 60 Stnikait f20 StHItafel f 9 60 Spiegeto f 6 60 f 760 eu 20 tmmUTMk hmkiiiidlliikili M Roltenlaiii FirmaC SMITS Schoenliandel Kleiweg 48 Gouda Opgwkdtt 1879 HET IDBES VOOB lEDEBEM Nflderiandscha Staafsapoorwegen ei I DttNSTREGELING aanvangMule I OCTOBER IIIIO 11S5 1143 112 IIW 915 9M 9 1000 1020 100 9M 935 928 41 9S5 1013 1130 1142 1157 121S HM 1123 11 IMS lB2S 61 S3 vil Schoonhoven f A iBerKambwjht V Stofwnk A Oottda V De nren tniichen 5 69 avonda en 6 00 a morgen ga door ondentiaping der minntancgfert aangedmdDe treinen stoppen op t dig verfoek te Dm HenC Ammnatol Hoiaweg Eoolwgk Beijerwheweg StoUwgkeninu en Kamemelkaloot 76 Belangrijk Bericht D E G R A C I E U S E i DAMES ABONNEERT D THANS OP DE GRACIRFSR SET BESTE EN MOOIHTl DAMES EN MODE TUDSOBRIFT MET WT aftAÏEIS GEKNIPTE PATRONEN VAN ALLE AFBEELDINGEN PpUs alaohts f I S7V par kwartaal Hit aerite nummer van hat nianwe kwartaal 1 metry ekenzein NUAiSa m WINTERMODES voor damei ao kinderen vetachgnt binoMi enkel dagen 80 handel en dooi da TTitgeerfater L 1 mm HTiEfEiMUTKiimj b imn D E G R A C I E u E j Najaars en Wintermodes 1916 ELEGTRISCH LICHT Laat U aansluiten bij het Gemeente net Vraagt GRATIS inUchtingen Plannen en begrootingen lieitÉÉi tiliiiiiiill SCHUIMIUIN Hoogstraat B 261 HAASTRECHT I III III iinillii I I I III I MerdamscheGriiitsZaiiilliaDilel Baggeponderaaming Dlraalauri H OJkSTERMJkHS Han stfLoL wai mmi Et Speciaal adres vdor hvt hltetm ti groote kwantums ZAim voor ophooging van Terreinm oiz 5 Tel KMwcg OMda j3S3iTI3 i lesaiii sIfÉldijlie Fakriekiii pediilliiliierfwr UPGEStlCHT WM Voed rt iw Tte met de iKvmv mmm LMNZAADKOËKEN 98 merk STEB en W L a SOTABOOaEIMIOEKEH marfc W L OitMBtead door kMg tirit ea vatgehalta ea groote f oediagfwurd BNw JMpioM PttriS IMOl amimk mmIm Jf ladilM Adverteert in dit Blad Woensdag 27 September 1910 ïeVL wr © ean A d v©art©ia ti© bl© d voor G omcLsl © aa OaacLètre Keao Verschijttt dagelijks lA behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN atT ABONNEMENT ri ffi 1 88 fte kwartaal Idem frtnco per post Mrt GeiUustrwitd Zondagsblad Idem hinco per post Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ons Buread Mabkt si by onze Agenten dkn Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËNVan 1 6 gewone regab met bew4Janummer f 0 G6 Elke regel meer O 10 B drie achtereenvolgende pUatsiagen worden deze teven twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f O 3S by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Redames f O 15 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte üitgeTers A BMMDMJI EH ZOOH y die niet overeenkomaüg art 7 der Hinderwet voor bet aemeentebeatuur ol JTelefoon latere 82 Triefoon Intero 8St Het Engelsche avondconsnuni qué luidt De Engrf bett beMlte Tblepval en dB hoogs heuvelkelwiiostelijkiibarvan ben ven de Zolli re ute De laatste BUcceASen der geallieer aen worden ala buiteg awoon gewichtig beschouwd De FraiiWhen voor Ocodiles Het Pransche cSwuuniqué van h Sept luidt i 1 en Noorden der Sopane hebben de transche troepen i tot aan den zoom van treglcourt genaderd wa ren het dorp gedarsMe den nacht in zijn geÉieel venaeQi erd De voor hoede d r b iaoBclieB drong tot op het kerkhof van Conddes door ter wijl andere erkeD ingsttfdeelmgen den Zuidelijken zoom van dit ciorp bereikten ten deaur detaohoraenten verimesterde een loopgraaf ten Zuid westen van Coffnbiee In nam een Duit che compagnie gevangen m Op andere punten van het front sloegen de Franaidien de Dultache tegenaanvailen op ds nieuwe Fran sche loopgraven tusw i dei weg van BUhune en de Sod n f Het aantal ongewonde inanscBlippen dal gisteren gevangen werd genomen bedraagt thans 1 D Op den rechter Maaaoever deden de Duliache gis teren tegen S uur a avonib tusIKhen t wertt Tbiauimnt en leury eene hevige aanval Het Frsnsclie er Vuur en bet vuur dw nidtraiireuses brachten den vljan TMtomen tot taan die ernstige vortlazen leed De Eng l ebe la Coroblea Het J ngelsciie consnuali iiè van M Bept luiut ije krijgsverrlchungen van gisteren hadden een volécomen tmoces Keeuif zajn meer dan Ijuu gevangenen geteiu terwijl er nog meer aanKomon islrijk oork gsu aterlaal werd bsitgeiii akt ued nni bt en hedenochtend maak ten wy verdere vorderingen luschea Ui e boeuf en üregicourt werd een krachtige redout vonneesterd Wij drongen Oomblw vanuit het Westen Dinnen en overwonnen detf vijandelijken tegeiistaw De vijandelijKe verliezen zijn zeer ernstig Het Dultache comtniulqui van m Sefit luidt i egngiraep Kuprecht van beieren De UjOgelscne en ïi ran ache inlanterle ging gisteren op den vierden dag van dB groote worsteling van het geschut tuswhen de Ancre en dB Sonnns tot eeu gezaoienUjken aanval over De des middags begonnen Btnjd woedde roet dozeifde verbittering ook de nachts voort TuBSchen de Anore en Baucourt lAbbajre werd de atorm In het Duit sche vuur gsstult of kwam bloedig voor de DuitsBhe linies tot aan De resultaten welke de tegenStan ders ten O van Baucourt 1 Abbaye en door bet in bezit nemen van de in de Unie Gueudebourg Gueu ecourt ten N O van Fier Bouchavcsnee liggende dorpen hebben behaald wor den eritend Véér alles echter moe ten de heldhaftige troepen worrjnt her dacht die hier het hoofd biedBn aan groote samenwerkende Hkigelsob Franscbe strijdmachten i een mnsanal gebruik van materiaad door de oor logs Indtuatne van de gansche we reld in een arbeid van veie nwan den gereedgemaakt Bij BouohaveSneS en verder zuidelijk tot de Sonitne nüMukte de dik wijlft herhaalde stormloop der Fran tichen onder de zwaarerte offers voor hen Aan het Oottaiyk Front Éu 1 1 s c n e Lonsuuniqué van luidt rront ijeopolü van ü en zewmaal heruaalüe I van terke Ulissischo strijd 1 bi Manajüf nii ukte voIkov er de Woedlgeie verliezen Ku Misch reu enrVllegtuig is oeny ten W van Ivrewo na een hankieikklg gevecht door een LiuilWobe vlieger iieorgeaoboten in dienzelfdten streek werd ook eeu Rus sische eendekker in een luchtgereLht uverwonueu l ront Aartsiiettüg Kari in het Loedowa vak wederom hevige Rus siiche aanvallen Verder zuidelijk plaat lljke aanvallen afgeslagen Ooilogsterrein in Zevenburgen BH Hermannatadt maken de Dultache troepen bij hun aanval vorderingen Booroeensobe etrijdiirachteii hebben aan weeraiijdett van de kan llnle Sizunbik Vulkaan pa de grensiKio en genomen De bezettingen van de pasijcii zelven hebbun alle aanvallen af geslagen Zij zi n vanuw op bevel teruggetrokkëa De Roemenen komen weer opzetten Het O o s t e n r ij k s o h e cuuunu niquS van A Sept luiut Hoiigaarsche Irout De Vulkaaupas eu de Szurdukpas werden voor een wljdeu orovaltende beweging van ster ke Koemeensefae Htrijdkraoliten uptruluKl Bij Nagg y4£iibeu Hermannstailt ontwikkelen zich nieuwe gevechten waar deOostenr iioiigaarsch DuiliiChe troepen aanvalien doen Op htt een ot meer zijner leden aijn ver schenen ten einde hunne beswaren mondeling tos te Uchtan Gouda den 36 Sepleniwr 1916 Burgemeester en Welboud sj voornoemd B L MARTENS De Secretaris J j HEU8DE sunisnlge punten een troffen plaats 1 en zuiden van bzt veU Udvarhelz sloeg het Kroatische landweerbatalion vjr haideiio aanvallen van over nsichligde aldeelingen in verbitterde gevechten af Do Oorlog Aan Het WMteigk Front Hut üingelsciie consnuniqué van jö bept luliK l n dulden van cle Ancre beoliën wij met mioces overal de vijatuielijke tellingen aan gevallen Wi beetondden een front vaa96W M ter diepte van ruin 1600 M tu uchen LaeÉAm en Martiupuich De versterkte dorpen Morval n LeS Doeufe zijn genomen eveoaie verachsi dene linies loopgraven Het dorp Uorvai ligt op de hoog ten ten N van Combleb on vormde met aijn ooderaardlAihe steengroeven loopgraveb en dru erapernngen een geduchte vesting Bet bezit vaadezs twee dorpen is van groot n titalr belang en snijdt de verbindingen van den vijand met OonAlee zoo goedi aU al Een groot aantal gevangenen machinegeweren en amter oorlog nlate rleel U genomen en Jen vijand zijn zware verlleaen toegebracht Onze verlieeten zijn tol d1i ver betrekkelijk klein in vergelijking tot die bereikte reauitatoi Zeg vijandelijke vliegtuigen zijn glfrteren in luchlgevechten veniietigd ten nïinBte drie aiukre nijn in beachadigden t 0 Btand naar den grond toe gecireven Drie aiKtere van onze vliegtuigen worden vermist SucMwen dw OealUcwden De alag aan de Sonsne Uet 1 ranache avomtcoiisnunlijué van ab Sept luidt Lm lag beaoorden de Sonsne la hervat De Geallieerden breidden hun wiuWeu aaomarKeliik uit g namen bet geheeie oKirp hetwelk vol Igken lag van DulteUierS De l raunhen namen het kleine bo h benoorden i reglcourt en nainen groote gedeelten van het uitgestrekte terrein tusBchen dat boach en bet boaohvauSt Vaaat oostelijlf van de weg naar Bethune D b prl blijfll f 1 28 par dria maandant M Mi ahaiakMh batailim 10 oaat pmr waak D H feta iMahtoMi liiln r Mw l M r ta aMlUMih MMWilh Mkta i lM lM KMl l k l iront Aartshertog Karel Bij den DrielariBenhoek ten Zotdwesten van Dorna Wotra werden RusBlscb Roeineern6 che aanvallen varijdeid In den ZuidOost hoetc van GalloW set de vijand zijn aanvallen vm onvsraader de heftigheid voort Alle inspanning stuitte af op den tegenstand onzer in het Ludowa gebied strijdende troepen Front Leopold van Beieren Ook gUtesen liepen ton Noordwesten van Petepelnlll talrijke aanvallen te pleiterjr ij Watyn ten Oosten van SwI niiichy werd een Bua Scb Farnian vliegtuig door onze vliegers op de vlucht gejaagd Aan het Itallaantch Front Onderhandellngett over oen plaatselijken wapen lstand liet Oosten 1 ijKScne coaimu nlque van Jti bept lukit uet Zuidelijk deel van bet Karbtplstcau sionu bij tussononpoozen on der een sterk vijaodelijic vuur Op het Astico iront besinotmi üe Italianen t werk Uo acdo en den Gardenai scotor De ter redkUng van de op den Oinionetop beuulveu manscuappei aangeiiodeu wapi ulillstaud werd door uen vijand algtstlaewfc 0 de M parlementaire gewisselde uotss luluden woordelijk Cossnandant der K K Oostennjkuch Hougaarsche strljdMfrai h ten in het 1 oibczza y lie gebied Aan den conSnaiioant der tegenover taande Koninklijke itallaanSLhe troe pe Onder de puiiihoopon dor door ons opgeblazen Monte t Imono bevindt zlcb nog een groot aantal levende italioaiische sül lateu die om buip roepen Wij zijn berold hun te helpen en ze uit hun holen te be vrijden indien UB Itailaaiisi ho artil ierle heden £ Sept lUlb luaschou twee uur a mldiiatfs en even uur s avonof het vuur op den Muntu Clmone staakt Uet spreekt van ell dat olt oOk voor de italiaatiscbe bat torijeu In het Astico dai geldt even lalc ulo op dl hoogten ten Westtn en ten Oosten deeer rivier Gedurtiide dezen tijd zuuuen de Italiaanschu patrouilles tusB hcn de Aetito en di Kiü l roddto zloh niet bulten fauniiL veraterkingfliinie mogen bewegen In het tegeiKivergosteldo geval staken wij onze hulp en verklaren de geschut pauze voor atgeflioten Indien ue Kon itaiiaaiisehe comnieudaiit hierop nüt Fauillaton naar MiUnohen was gekoinen die ook als de anderen van zijn roen bad gehoord en bet Verloren i aradijs bad gezien 1 Door een toeval ei tuch ook niet u or oen toeval 1 Ze wist toch ze hioeiit toch weten dat hij in MUncheu verbiiji hield Misschien had lüj alleen om zijnentwll leze betrekking bij een blinde dam in MUncbeu aangenomen omdat die betrekking lu München was en omdat ioij iMfftt daar hoopte te vinden Hij baalde de kaart uit den zak van 7 ii bula en bekeek die lang en op lettend £ r wes een rouwrand om Ze olroeg bet eenvoudig opschrift Elsa Braun en daar onder heel klein geschreven MUnchen NpMenburgerstrasse 124 Elaa Braun I In meer dan drie laar bad hl baar niet gezien Ze moest na drie en i wintig jaar ijn en zoo mogeüjk dan waS zij in deze jaren nog mooier geworden I Wel is waar eergisteren op de ten tcoDstelling toen de avondsi eanering reeos In de ual neerdaalde had bij niet al te veel van haar gezien Het was echts een oogenbltk een paar korte minuten geweest we4ke hij haar gesproken had En toch I Haar groote donkerbruine oogen die hem aU jongeling in vlam hadden gezet waren gelijk gebleven Vol en weel derig moest ook nu nog haar kaslanjebrnln haar golven dat hij sIS verliefde lésasa van twee en twintig laren loo graag om 4Ju handen wond ab zij in bet bosch van zijn geboorteland op de bank onder de ge rocbtsbeuk zaten en plannen voor de toekomst smeedden DeMijd bad hij zich aU student In ailen ernst met haar verloofd En zij bed bem de heilige belofte gedaan op hem te zul len wachten tot hij het staatsexamen in de pbilologie had afgelegd En In een klein hubije ia een klein stadje hadden zij zich deaHljds in lichte toekometdroomen van deae echte Jeugdlieide die geen gehulchel kent gezien Iltj het geluk uit hare en zij den lust van het leven uit zijne had ontvangende En toen was alles op eens zoo geheel anders geworden Zijn studie beviel hem niet hij ban talent voor Schilderen de liefde tot de kunSt in zich gevoeld en deloe komatplannen die hij te zanten met Elaa had beraaznd Ie zij elkaar zoo heerlijk hadUen voorgaSpiegeldl schenen hem op eens dood daar hij plot seting den glans van den roem in een groote Stad aan de rfjde vaneen elegante door de uitgaande wereld vertroeteldte en benijde vrouw als een wonoerlijk phantoom voor zijn benevelde oogen zag opdoemen Mol ker de onderling uit zijn gtkoorteplaats bad hem de midelen tot tu deeren aan de academie te MUnrhen veradiaft en Elsa weende In stilte want ondanks alle verzeicering n van zijn onwankelbare Irouw had zl ticb gijvotld wttt uioeet komen wat zou komen wat ook werkelijk kwam want zij wos niet d vrouw voor eeu groot en beroemd meester zov ais Erich er éen wilde worden Ddor trouwe pllohwbctrachting als onder wijzersvrouw zou zij in staat ilju gewee t bem een paiadijs van liefde en tevredenheid op aarde te schop pen de wegfcn lu de gouden zon van den roem kon zij met bem niet bewandelen dat had zij hem zocht weenend oadniiks alle kussro en eeden duidelijk goinaakt doBlijda toen hij voor het eerst naar MUnchen was gegaan en zij aan het kleine i tion van bun dorpje aCsebeid van el kaar badden genomen En werkelijk duurde bet ook geen verreljaars of daar kwam zijn af sohei rlel een zeer lange een zeer verstandige briei Inplaats van het eenvoudige papier waarop hij haar anders schreef In de univeraileltsls ren ra diat zij omdat het van hem kwam zoo graag zog was een modem geparfumeerd en aanstellerig papier gekomen De brieven waren daardoor omvangrijker en dikker moar steed farmer aan gedachten en gevoelen totdat zij eiwtelijk zijn laatste In haar bevendie handen hield fWordt vwTolgl hij onmogelijk naar den prole sor gaan OlMioon hij gewoonlijk op het gebied van toilet nog de echte mon d€T Heaaiscbe bergen van zijn geboorteland was en tniet nauw nam en in dit buis wie weet boe dikwijls door de straten van Mttn cben en nog een der laatste dagen naar de tentoonsteiung in de Ludwigstrasae was gegaan Zooaia hij altijd deed al Ei zich verkleedde greep hij om dB voorwerpen die hij bij zich droeg op te ruimen in den zak van aijn buis Wat was dat Juist het kaartje hel kaartje van BIn dat imt hem eergisteren had gegeven en dat hij ileor de ver sehillende gebearteniaSen van gisteren en heden esl had vergeten I Ook de ontnioeUng die bem toob op bek eerste oogenblik voor zich zeM en voor Elaa heel oijnlijk waS geiweest was hem door de gedachte aan het schilderij san zijn roen aan den prijs aan Melltta gejieej ontgaan I Elsa Elaa Braun Het kind van de bergen van zijn geboorteland de trouwe speelgenoote uit zijn onbezorgde en reine klnoSheld de grfiej de de verloofde van de latere dagen van zijn jengd die bij om zijn toekomst om zijn kmisl om zijn posi tie in de wsreid schandelijk had verlaten I Elsa vsn wie UJ eens had gedacht dat zij zijn alle was die zich bHJkbaar In kaar lot bad geschikt SB die sn door een toeval