Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1916

55e Jaargang No 13203 Itot Zondagsblad De nitgeversfiima mat wie door de nitgeveia van dit blad een overeenkomst is aangagaaa waardoor het Geïllustreerd Weekblad Pak m e m e e aan de abonni s op dit blad kon worden geleverd als Zondagsblad voor den zeer seringen pr s van 36 cent per kwartad hebben zieh genoodraakt gaaien door da enorme styging hunner kosten den prqs van hun weeklad te verhoo en Als gevolg hiervan zgn wg genoodsaakt met ingang van het nieuwe kwartaal de pr s vjui ons Zondagsblad te brengen op 60 oent per drie maanden of bg wekelqksche betdlag op 4 oent per nummer Nieuwe abonneoaatea vangaa aaa Mt No 27 Froefnummars worden op aanvrage gratis toagesonden DE UITGEVERS i om dfarUm nt TWEXDK KAIIE roB wet eraloiÉ4 f Koloniale K aa J Het ia be liiH liet Ü7 tegen 10 stemBwn 1 8 du a w slg I nam de Tweede Kwner VoorzHtem voorstel aan om 17 October aJ de Urondwetelierziening in openbare behandeling te nwpn eerst artikel HO Kintrecht en to 1 2 OnderwllJi Ueelemaal glad en londer bezwaren ie biertoe niet beelüten 13e Vooraitter wilde de algqaeene beschouwingen over de kie O I en oncnrvijBbeRieohig tegdt c Btmi ouden waanloor de houding der Uegeering in haar geheel kon besproken wtonfen en dttbbete beachbowingen zouden uitgee jmard worcee i e heer Otto daarentegen wilde eerat arHkd 80 aidoeo opdat het volk gelegenhjeid zou krijgen zioh over de ooderwfjeiqcaeatie kAk nog niet lang aa de orde i beraden üok de hee IVteman Had bezwaar beide onder milTSCH Diiitst Tul en Coiirersatie Handelseorrei ndentie Het verloren ParadiJ Naar het OoUadi van EDWARD 8TIL0EBAUBR Uet aniorlaatle bewsikt door J P WBB BEL 1NK V AN ROflBÜM Ret U heden reeds op aller lippen Het la het geniale werk het Verloren Paruft van onzen beeten vriend onaen waarden gaot Ertofa FoH U staat m l toe dat ik aUer eors don ioogen ddiiklef gelukwenrtt w nl iulM door dé goloKkig keuze van dtt nderwerp en pas in detweedte plaats dods n volmuiit techniek haeb U getoood lat zijn chepplqg zioh ver verMt boven datgjetie wat wij tegenwoordig helaas niet als doorSnee maar reede als zeer aitirtiek unelsn aanmerken De heer Eifch Forst de schilder van het Verloren i arady W naar dtt ne Lichtlderi Ie oordeden zoo iets als de ware sdÜWer van onaen veelbewogesi en bonten tegenwoorolgen lijd Hij leidt ons Op zijn meeMerlijk ontworpen en oi4ierUi ielijk afgewerkt whilderij midden In den heelan strijd van omen tij Uat is zijn eigenjtike 1 groote zijn gepreoen verdlensi BH het noeMIn van een Praotyk xamens k pmr bpM Oh LAFEBER is iMswar OaHaoli M O C l lontmansKracht 19 OOUM i Oct S c de Réunie 8 u Alg vergadering verepniglng De An baohMe ool 2 Oct 2 uur Gebouw Boow eo Woningtoezicht Onderetandliooiiiailssie Arinenaorg VBTswIna w K lé tljdif I magm ontvaafsn vaa nniekdijkhf as k SK BtoatriadHt OisUnrii k UBOUUM k SOW Qeuda Advertentiën QEVB4A3I m 1 Nov ean DIENSTMEISJE Zich aan te melden Schriftaiyk by Mevr HOOYKAAH Snelbnokrtr 3 Rotterdam rnbchtingen te verknjgea by Mevr WORST LaaK Boikoop 3 Botkoop 10 Terstond gevraagd op een kantoor hier ter itede en JelHiiiseli ol JohgÉni niet jonger dan IG jaar die eenige adminiitratieve kenn bexit 13 Typewriten itrekt tot aanbeveling Aanbiedingen onder No 2900 Ba reau Oosdtobe Coorant Harkt 81 Te Leiden OEVHAAaD een bekwaam Suikerwerker ballenkoker Briaveo onder No MC f knrean LËIDSCHE OOUBANT Steeniohniir 15 10 CoyriDteBliezofgors gevraagd Zich aan te melden touohen 9 6 uur aan het Bureaa van de OondKhe Courant Harkt 81 10 Er biedt zldi mui een Juffrouw tot hnip in de hniibonding liefat in gegoeden tand P O v g g v 8 Brieven aan UKJ A QOEBEL Wyk 8 n 9 OUDSHOORN a d RIJN MMm en ipslokirs OEVRAAOD Adrw KOOLTEERFABRIEK KIUHI EN a d IJSSEU 8 Energiek Jongmenscb Dnitaoher die aicD gaarne a fblaemenkwaeker wil veati en VRAAGT daarvoor lief van partionlier f BOe top laan Prieven onder lett A E a h bureau Goadtobe Courant Oouda 8 BH akte den 6 Juli 1916 go wyiigd by akte van den 31 JuA 3 a v beiden voor den ondergeteeken den notaris verleden is opgericlit de NAAMU OZE VENNOOTSCHAP iiinmmlra i gavditigd te OOUDA Op de aktenb d4 koninklijke bewilliging verleend b tJealnit van 17 Aignstus 1910 dK 91 O Gemelde akten en k ninklUke be williging ïyn opgenomen in het byvoegsel tot de Nederlan iebe Staat courant van 25 September 1616 n 225 B W H VplC te Notaris LAMSYLEESGI Dagelijks versch verkrijgbaar bij I W JIMIIEL G OUWE V HEEBÈNIII nkel tooh niet langer mei een bot Ubemmtm In enkele seconden maakt n het ell aanhoudend met een Si p GC ApparMt viymscherp Ook voor iruc ebe inatmmenten FryB 1 60 n b fl 66 firma A QUANT Dienstaanbiedingen hebben in de hudsclie Courant P Dnc idTertrillti ktttM litélto kij mrnitketillig 1 6 regels f 036 voor Ika regsi meer 6 oente Opgaaf uitelnitend aan hat Bureau IniffflTimttliillEUIilillii DIT IR yUatZUM VAK M BAVEN8WAAY ZONEN aOBIKCBXM Deze THEEËN worde afgeleverd in vercegelde pakjes van vijt W en e n half en een iVeii otu met vermelding van Nommer enl njs voonien van nevenslaand Uerk volgens df Vet gedeponeerd Zich tot de nitvoeriag van geëerde orden aanbevelend J C BTJt voorheen J BREEBAART Li Nieuwe Kaasprijzen INOAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter dnikkery A BRINKUAN ZOON Harkt 31 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prqzen van Kaas met aftrek van 30 voor het binnenland Kraohten Uinisterieel Besluit ingaan de 18 Aug 1916 25 PRUS 10 CENT Ëenvertronwdadres voor het nudien eir itoffeeren vwi MEUBELEN li bQ N HESSINa PepentnuU 24 i CiOHd Biliyke pryien prima materiaal ReparaÜe aan alle mec beien 14 FirmaC SMITS Sclioenliaiidel Kleiweg 48 fiouda Opgadobt I879 HET ADRES VOOR IEDEREEN lÉen iDlÉilll Zeer mooie loliadc moibeleoals Tafels Stoelen Kaïteii Spiegili Schildei ea Thect feli BullMteii Sti lefflenM awn ten In leer en petuch Boelieniiatten Tw epenoons gfcf pcn Veerenbëdftellcn Kiiioltmatrateen Slaapliamemeiibeleg ena ena alles spoteMdkoop iigl eUeede Leeratociéit vanaff 17 60 Stflikut f20 SUPt fell9 507Spic e l f 7liO en 20 UNI IUT44k lin4AidytokMtk l ottonlani F ne Likeuren IfUIIJIIID FOCKIII f Nmatordain VericrVfbur 10 Teiat Firaie A KIciwec Oonda SCHraFTELUKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraaim bij hef H O worden o m de volgende eohriftelijke oui sussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Handelsoonespondentie Ned Fr D E Sp en Mal Boekhoudesi eni Haedelakennis de Techniek d Admiabtratu de Techniek der Bedrgfaredame de Techniek van In en Verkoop Bednjfsleer organisatie en tatiek OMbelegging de Techniek der Etalage Verzekeringswetanschap Statistiek en Handelseoonomie Sehooniohiyvea MaBhinéechryven HandalsitaBOgn en vela andere Tnkkeo TALEN Nedarlaadaoh Fransch Duitaoh Engelioh Itaüaanach Spauuoh Daenaob Noorfob Zwaadioh Bnaelscb Haleisch Latqn Giiaksch Eeperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktnigknnde Electro techniek Teekenen Graphoetatiea Vak Dnitaoh Vak Engdaoh Bedryfa en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beaobaving Psyohologie Logioa de Inmat van het danken Rhetorioa de kunst om neb uit te drukken Stnoie tewniek Eaergetica SooioloKie 9taat iariohting Staathniahondkunda Geaohiedanis Aardrgkakunde Aesthetica SohUdarkniist MuaiAgaeeh i ed e nis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bgbelkennis Bibliotheekwaen Journalistiek Geaondheidaleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ongelukken Perspectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch spreken Verbetering van spraakgebreken hrijven zonder Fouten een Goeide Stijl Handscbriftverbetering Vlug en goed rekenen Herhalingsonderwgs 17 L O Fröbelen Slujd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE VROU De Teohniek van het Hnishouden Kookkunst en Voedingsleer LinOeBnaaian KinderUaading Ooatmun knippen Ooatnumnaaien volledige opleiding voor hoisvionw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding vow ailc aotan L O voor alle acten M O en voor alle Praktgkdiploma s Notariaat Mr in de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijur Oonsnl Poatergen en Telegrafie Belastipgen Politie Keoringadienst Handel Teohniek opleiding voor Bedrffsleider Accoaotant BoekhonderOorrespondent Handelscorrenoadant Administratnr Seoretaris Redactanr Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservekadar M tr L O diploma einddiploma H B S 3 e einddiploma H B S 5 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig oplichter Bouwkundig teakenaar Gezel en lir Tipiinerman en Schilder voor Werktuigkandige en Opaiohtar Waterstaat verder geheele opleiding Kijksverzekeringbank Postipaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexatians T H 8 Uilitaire Academie eni METHODE I Wekeiyks wordt den ooMial een les tomeaondan in bat algemeen vencliitteode opgaven voor de volgende weck bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de coilactiave correctie piet mogelijk hetgeen b v het geval aal agii bg het maken van opstellen vrge vertalingen of teekeningen dan wordt de IndividuKele correctie taegepast de leerlingen zenden hnn werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen atellen Er bestaat peraoonlijk contact tuuchco docent en euniat en de teerling werkt onder de peraoonUJke leiding van den leeraar Er z n leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschilunde examens bestaan tpeciale cureuaien zoodat de leerling geen baHaat behoeft in te laden Bgcondere leerlangen die men nit liefhabbery kan volgen worden eveBeens georganiseerd CONDITIÉNi Het normaal lesgeld is f 6 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding vooï een aote L O f 6 25 voor een acte M O f 10 yer kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditlSn beduidend lager zijn dan die van alle andere Inriclitingcn welke onder leiding van bfvoegdedocenten achrtftell ite curaiuaen or j ani eeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan dievan de inriclitingen voor briefonditrwija die met lialf of onbevoegde laerkracliten werlcen endie niet den moed hebben de namen liunnar medewarlcera óf han bevoegdheid beliend te maken Naam en adres van onze leeraara hnn kwaliteit en hun bevoegdhrid vindt men in onae gratis brochure RESULTATEN I Een oaawkenrige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der curtlaten die met schriftelgke toeetem ming van de Directie van het Bureau of van hun leeraar examen deden welke toestemming were gegeven als de cursisten werkelijk gewerkt hadden voor bun examen alaagda Wy geven onderwgs per bri l lie vakicen en wy leiden op voor alle examen men klopt dus nftnmer bg ons tevergeefs aan I I BEROEPSKEUZE I wy hebben een speciale afdbeling voor adviezen il udce bcroepf Iceuze Daaa adviezen worden i het algemeen mondeling op verzoek eobter ook schriftelgk gegeven Wy staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied n agn derhalve in staat i er met raad en daad by i staan Weet een jongmensoh niet wat hy worden moet dan wende hy zioh zonder schroom tot ons bureau wg zullen hem zeggen in welke richting hy zich vardar moet bewegen ook in verband met de flaanoiSele omstandigheden NADERE INUCHTINOEN Voor nadere inlichtingen zocnrti wat betreft onze atdeelingen Schriftelijke Cnnussen als onze afdeeling Adviezen inzake Bero skeuxe vrage men aan onze intereeaante eratia brochure Ons adres istKeizersgracht 153 Leliegracht 80 Amsterdam Tel Noord 10789 3036 Spreekuur van den secretaris lederen werkdag 10 W j 2 6 ji Zaterdag alleen 10 w 4 LEERAARS a 9 CURSUSSEN RUIM 6000 LEBBUNOEMi PMÏÏ SIk Bnrean tot Pvblieiteit van Wetensdwppelijk Nieuws ELBCTRISCH LICHT I at U aansluiten bq het Gemeente net j Vraagt GRATIS inlichtingen Plannen en begrootingen Elii tniticliiiiuliBiifugA MlllHI HöS traat B 261 HAASTRE AN BrOMMESTUN SINK OPOEaiEHT irM I Toedett w V Bet de snottere tntsn OrlEntTID k LU ZAADKOEREN nerk 3Tfir ca W L SS m SOVABOIHiaKOnKlEH wm W L Oitoutaade door hoog eiwit es vetgehalte en groote roediagiwaarda JÊt Biiaoma PartJ 1900 Itainit Oowla JfadoWM ll leT s ftool voor Gouda ei ooliggeide plaatsei Aaacaatotea kl e vereeal la voer Mode vakwholea te cOlraveahace Goedgekeurd by Kon Beel 26 Aug 11 No 46 0 M ldlag tol OastaMMp Ooummm LMtraras M miNÉH to Ép pM h km Bi 1 HMMl Ph og Tan leerlingen Dinidag ea Oend pjh aan de Sehool Ooowc 100 ao Dir Dmn V HETZELENDOORIt Zaterdag 30 September 1916 lOIinSdBIl OIRANT qUe CL WTS eaa d ©xt©XLti©TDlsud ttoox Q o ULd éu © aa Oaaa str©3K©a a Verschijnt dagelijkB kAi behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels met Jwwysnunimer f O tS Elke regel meer 0 10 Bi drie achtereenvolgende plaatsingen worden d e tegen twee berekend DiensUanbiedingen per plaatsing van 1 rcsela f 0 35 by vmniitpbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O f5 per regel Groote letters en randen naar pUalsruimte PRIJS VAN HBT ABONNEMENT ftt kwartaal f l K Idem franco per poet t W Met Geïllustreerd Zondagiblad Idem franco per poal y Abonnementen worden dagelijki aangenomen aan ona Bureaa IbaxT SI by onze Agenten dea Bodthandei en de Poatkantoren Telefoon Intero 82 EVZOOV Telefoon latere 82 üitgevew A BRIWK AI ield te tot b t besluiten tot hit aaoi men der regeert ng weldra versohiltende aulonofne gebiedudeelen in tontel len iloo Spoedig als dat kan zullen verddiCllende goqsisilen ingesteld worden op Java ook op Madura Atjeh en Uorneo De ataalkundigtrijpe wil men zoo veel inbgetijk doen deelnemen In de locale en geweMelijke raden Alle bewoners ook de Inlanders aal men iiuMen zij aan bepaaide eisicheii voldoen hel kieerecht geven Hel gevolg zal dan zijn dat niet bepaalde groepen maar het geheele district aan de verkiezing deelneemt En wal hel vrouwenkie reoht aangaat de Minister achlte 1 van groot gewicht voor de geiieeie IndlAdie maatschappij dat do Koloniale Kaad tot stand komt daaroio wil hij deelcerata overwegen en ooncessies doen Daarom wil Spr het aniendement üogaardt tot ulladbakelllig van de vrouw bij het klaarecnt ovemeniea maar daartegenover de bepaling opnemen dal bij algemeene verordening het f rouwenkieSrechl kan wonden ingevoerd ijpr zal dan met zulk een verordening wachten totdat de zaak hier In het Parlement bU de Urondwetslierziening geheel algciiandelr Is iNa repltëken warden de beraadstagingeu tal a s Dinsdag vartraatfl werpen beoorden apart behandeld worden samenlioppeluiij zou z i geen bekorting wel verwarring geven De heer Troelalra nieagde tlch na langen Ë d eer aea aan een K merdkcuavie deeinemetul in de quaeetie Hli lell zou zulk een voordel niet gedaan lubben maar tdj nam aan dat de Vooiratter ddl gedaan had om zoo veel iaigeli k kana op bevrediging te krijgen Een geeat van wetferzltdMii vertrouwen was noodig en daarom achtte hij verwerping van a Voonsüter voomle verkeerd Ue tot bet besluiten tot hH aangaan van geldleeningen bdialve t plaatsen van chatkistpapier au het haleenen van prosneawn De dtscussiai e i vrijwel advieeerend karakter zol n dragen mogen openbaar zljo teéaQ de voorzitter of VQf leden ds niet wlUeu en last nol least vretwen zUu verkies kiesen benoen iaar De practijk zal noslen uitwiisen ol dit nieuwe coliego tan veel of weinig bdang voor Indlê lal z u VooralHiog valt o i daarom weinig te eggen De een prtM het ontwerp als iets xeer belangi P S de heer Knobel bi v de andtT oordeelt er vrij laabuktnkend over Hgllijk de heer Hendel Van KacMi vooral van ftotirevolutionaire zijil haell men vooral tegen de verktMhaarheld van vrouwen in den Kol Raad beawaar de brave heer ScheoMi vreesde er teila ontaarding vaa de vrouw door £ n verder had nsa oogal belzwaar tegen oe lyrk l ai fc lsrfaaid van oneervol ontsiagen asnfcteBaren Oo beer Fook leekeode lereoht het voordeel van den K K doordat door den K R vertcgeuwaonjigers van as lodlsciie bevelKlog la het openbaar aullen spreken l tll de regeering haar hslsid hsbbssi te aiotiveeren Van groote waarde zal het ook voor de Hqgeeriiig zijn dat zij nu kan aantoonei waanepr et mMvattiog beslaat oolrent hi itaden en voomenMnw De HinlMer zette iflteen dat hel ontwerp natuurlijk niet volmaakt is maar hel stemt overeen niet den geest van den lijd De balde bevoegdlieden in de eemtaplaata advies te geven aan den U U en in de tweede plaats het petitierecht moeten voorioopig een surrogaat vormen voor de wetgevende bevoegdnftd voor weggevende bevut dheid zou een sameiMtelling volgens evenredige vertegenwuorrlging noodig lijn geweeet De AdinltKer meende daler gestreefd moet worden naar gemeen achappslijke behaudeting van gelijke belangen dan leert fflsn de mensrhen hun aandacht verder te doen gaau In die richUog zijn belangrijke oisatSfgeieu in voorberejiSsg ol worden overwegen Het ligt lo bet voorne Dit nunmier bestaat vit drie grooiiiig net zew goiiMig a pect vau een aanBg batig aaWii Eerste Blad partijeu zouden z i tijd genoeg hebben opi xielL over de onderwijilquae lie uit te eprekeo xJe Voorzitter oeed daarop nog uilkomen dat bij ziju tooratci had gedaan uit eigen beweging elecbis had hy de Kegeeriog gezegd wat hy voornemene wae te doen en de Kegeering had daarte gen geen beowaar Na eenige replieken die niete t i Boud m opleverden ging e Voorzitters voorstel er door Tegen fatemdeq idecbte de vrij litiertleta IJ ilsaien vlaher van IJ zendoom Drton Ueuaserain Knobel eo ter Hpill beneventf de unieliberalenOtto en Benkuao de antl revolulloaair brunanUuarp en de wlld Ctariet btstorieohe bichou van IJ eeiiuoade 7 Olttober gaat het gnete p Meke pel okM begiiuieo liidle krijgt een Koloniale Haad iaar l8 al jaren lang over gertacht geiqiroken geschreven ontwerpen lijn ineediend in kf 18113 toen in ÏMJ daarna in lt 13 m nu brengt het ontwerp PleiJle het tot penoaro bdhandeling De KiUoiiiale UaaO zo alti deze Mi nieter die wemcht aai uit 3 led bestaan een lidi vooraitler door de Kroon te benoemen 19 leden door den ti O aan te wl en waaronder 6 Inlanders en lü leden door de gewestelijke en locale raden te verkiezen te weten 10 iulaudem en 9 £ 1 ropeenen Uie heeren zulten verplicht ziju mede te werken tot het vaststellen der luüioshe begnioting en het alot dar rekening tot de bestemming van het voordeeligi ol bet dekken van hcA nadeelig saldo op den diwiet Natuurlijk stoiiKte dli tot grooto tevredenheid en ite burgerij vorwiwlilte terecht dat haar beetuur met veel heteid on overleg de Uiiaiit lön zou beheeren opdat tot in lengte van dagen van geen bela Ung verhoogiiig siirake zou behoeven te zijn IteiaaM is de burgerij in dit opzicht nogal bedrogien mlgakoniini l ai igSiani uin verminderde het saldo en de orisistoesland die in 11114 iS aangevangen heelt hel laatste restje opgeruund Reeds werd de belasting op de iuUleke vsrmakeliyihoden Ingesteld die indlrert een kwart iniUioen inde gemeentelijke sotaalkist brengt Brieven uit de Hofstad ci icxxxvii In het jaar W ü voerde den llaag zijn gemeentelijke inkon teitbelaailng in l ol dien Ujd bestond er oenSoort booluielijko uoMlag die alle gebreken be at aan deoe soort van belasting eigen Met dan na veel verzet werd dat stelsel loagielalen en kreeg de in komii Ujbelasting liaar oe lag hjioeidg bleek welk een vooruitgang ten aanzien van de billijkheid had plaats SevoDden Aan het icbadelijke stuk Kt geen enkele vrijgezel iadei ilaag zoo hij er althans geen eigen huUhouden op na hield een cent genKentebeiasti g betaalde werd een einde gemaakt Hel aantal van dctte uitverkorenon die naar het heette liuiirect bijdroegen was niet gering naar een nauwkeurige schatting bedroeg liet meer dan twintig duizend personen De opbrengst van de nieuwe belaMl ig vlet enorm mede on al npoodiK vertoonde de gemeoiUe bo a au hoeft bet dagdl üKh bastuur zich geiiootlzaakt gezien de nkomslonbela ing te herzien en wal dat bij een belasting bctoekent wtAeii wij allen van oude De schrtief wordt daarbij weer een agje aangedraniol Toch geschiak du thans met zeer veel overieg Men del tWecht in dat voorziohtighcld gebodeïi is De residentie hec l geen vaste bronnen van inkomen en zij nwi de toenam van hel bdaslbaar inkomen voomameUJt krijgen uil de vestiging van flnancieei draagk ichlige personen die in den Haag eeu atlraoUe vinden om hier i e dagen huns level te slijten te midden van de geneugten dezer groote stad lieedS werd in IDU de vrees geuit en de stunbere voorSpeilliig gconan dat I do rl kere bowouors zich liet aaoaolleu van de helastlngtfnhmet niet zouden welgevallen d nii een heeniionion zouden zoeken Natutriljk zidteii er w l pereo□en □ geweest zijn die om dozo nxleo den uaag bobbin verlaten Ijil te maken Is dit mmmer met zekerheid evenals ook iwuit zal aijn aan te geven hoevelen jljfi weerhouden van veatiging omdat do belastingen hior hoog heetm l én ding is echter goblekeii dat het vooral de middonkilasiie der bevolking IS waaronder gerekend worden zij die een irikouien lager dan vijftien miile hebben waardvior den Aagg zijn beiaiitbaar inkomen ziet toenemeo Deze onaitaiv ighoid dringt dubbel tol vooraichUgfacid ij dli oiuier de rijken zijn lu rangtjéhikkeu zullen zioh indteu zij mu allerlei i o tOiieii Jen llaag als woonplaats pro eri reu niet laten weerhowien ikior oen t onigsiXwi zwaanitore belasting De miiKleiinutlge eciiler zulten wd degelijk overwegen hoe de prijzen zijn in devorachillende sleden dis 4j zoor het vestigen van hun vorblljl in aanmerking laten komen Vrwral zal een horliaaldolljke verbüoging van de behis nAAO Het Verloren l aradi zou leomnd waarlQk duot sonrik bevangen Kunuea worden Wfe tiicfaKniet V e Uj dezen titel hoorde htt alleraiimC aan een of ander afgeaaagd ondisrwerp in den styi van l assé 1 Aan een bedreiging van hel eerste aenschenpsar na i zondeval y En wat heeit de heer Sricfa Forst van zijn onderwerp gesnaaict Ëen moderne dillderlj uit het hui flga sociale leveu dat iedere toeschouwer tot in hart en meren treft omdat hel zijn geoachte ontleent uit dedringonde en atrijdendc i ereld van het 1kden en wel op een mee eriijke manier Dat iS het wat de heer F or l geiieei a4 ezien van jn vokmaakte tecluuek zonder eenige concurrentie de eeö Sbe plaals oooler al de mede dinger onder al zijn ooiiega s dingend i r dm nelltta prijs heelt verzekerd t 8ts lHbauer hield even op Eridi school onrustig op zijn Aocl heen en weer Hij hao het hoofd gebogen en een gioeieode bios bedeMe plot SsUng zti gvisot Ala masIMekea trol deze loHpraak van den h indeisraad zijn hart Dat wal die roemtie de k uze van het onderwerp den sterken sodalen toon van het sciiild rij hetgeen volgens de woorden van den sticmer d e de roeenlng van de Jury weergaf de eigenlijke reden foor befcrooing was gOweMt Jolst dat was liet eigesKünn van d u gestorven IjuiUtz Ji t dat had hij zich tuegeeigaut en jukKdat waarom men heni roemde en prees was niet zijn weik Uij moest zich bedwingen zich alle mogelijke moeite geven om niet uit te scbreeuwen dat wal hesn op dit oogeiiblik hel uur van room van esgsnlijke zegepraal mout zijD de keel didit snoerde Dit eene lag hcsD onatgskroken op lippen UM oadmwp van hef schilderij is van UuiUla en niet van mij hier hebt ge uw kt uu weder kroon er den doooe ede laat mij laat ml a moei ik het met i ljn gcwetensruHt met ntia zeUrespecl koopen Maar het was te laat hij kon niet meer bij mocht nu lüet meer terug Een Idik op Mejltta die ham laiig lodadite hield heni van terug op te spriogen en nog op het laaltfte oogenbiik de waarheid te bekeooen vso alles atsland Ie aloen Ja de verachting en nMei ding in zekeren zin tenminste misleiding op lob Ie hebben genomen liever te venlragen dan dazen kut van den rossn dette kwelling van onverdiende lofspraken uit duen mond van anderen gedulilg te dragenl Hij wilde irêken bekennSn wUde hij bij kon bet ni I Een ijzeren hand de onoalige dwang der omstai dlgoeden die alle Ie zamen tegen hem fel Velde trokken hielden hem er vad lerug dwongm iem op zijn stoei hl blqreo legden zich met moordeiule klauwen om zijn keel verslikten hel woord in zijn mond het bevrijdende dat omboog wilde ktsnen uit zijn gefolterd hart I Ik beo de sf e per niet van dit idee Ik h b het Schilderij gOchlid dat is waar maar idee het onderwerp van hel hlkleri dal wal u allen zoo roerat wat gij allen eoo schitterend vindt IS mijn eigenniet Tout ik bel plan voraide VdHoren l aradlja te Schilde n was ik precies zoo conventioneel zij die gij nu veroordeelt bad k volstriAt geen origineel idee Deze gineele gedacnte deed de doode Ij aan de hand die ginds aan de auwe Hiddellaodsche zee in zijn stil grat rust x ie nlel meer kan komeo niet meer kan opstaan om vftor zicti en zijn werk tegen mij Ie getuigen I Zoo raasde en warrelde het in zi hoofd Maar hij zat als gevangen door oe woorden van Htsdlbaner en den zalig lachenden blik van Melltia en Hel alles zonder verweer over zicb heengaan £ n de handelsraa i vervolgde zijn lofrede waarin hij hom sleedtl weer om de keuM van zijn artistiek ondcrweip ai het geide der toekomst hukXgde en bartool mei een driemaal lang zal zij leven op Ertt Forrt en ijn Werk Het Verloren Paradijs Als In een oMora zat Erli4i Mar neder als hel geromanel van een ver wijdord üiiiweer waren de woorden van doze toespraak aan zijn oor voorbl gegaan Mij zelf klonk werktuigolljk met allen die ham geestttriltlg toedronken Hij went stiller en stiller en Mellttas gepmat werd nog aiadits met gedwongen opdwrkzaau beid gevglgdaen zoo Hep hdt Souper langzaam tfUi eindie lloen rae oe kolfle in een prai h tig a egeir wintertuin na de eetzaaiw ilro K van den haudebtraad had gedtend ontglipte Melitta met opzei eèn opmerking die l rich een weinig deed schrikken Met eoht vrouweH kon t t gebruikte zij het inewl doeltreffiiiule niiklel ziyi Schijnbare onveMbbtliigticlil on koelheid die z zioh in hel gehoel niet kon veriilaren te iloen verdiwijnen Ze prikkelde zijn naijver in de tollige overtuiging dbt alle ijiiHe mannen en taarti rekende sij oidc Brich zich hierlfc niet zoo licht zouden kunnen oavekken Geheel IfcloopS prak zij van oen prachtige ooniposilie op een ddr liederen van Heine weéke eon jonge oaieima die gedurende de atwozlgheld van Erich veel bij hen IB huis verkeerde aan haar had opgedragen Dadelijk loleterde Erich oplettend Welk lied van Heine T vroeg hij Wordt VOTolcd