Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1916

No l3iS05 EDgelSGlis Mod ei iJjimSlaapkanerei iaoliÉMei Gewalleeriie ei Doizei Dekeii Jae scbe MIsclieniieD limuDi jarpellen en EoriiijiÉiien Teie en Mrage Gord ei eei grooie parlij TaielUoeiljes De Goederen worden niet op zicht gezonden worden ook niet geruild i i De Magazijnen zijn geopend m 10 uur v m tot 5 uur n m f 100 i BEKENDMAKING ORA Nfi Wil ri BURGEMEESTER en WETHOUDERS dier Gameeite GOUDA ï brengen ter opehhftre kennisi dat J op 26 Septemibei J S 6 bij hep lel ingekomen een ver o è Bhrift v an Wil helnJuB Leonardua van Koodnmlen van beroep kellnM wonende te Gouda om Verlof voiif dön verkoop van alcohi lhoudenden dlranlt anderen dan derkii drank in voorlooal teit van het fffirceed kadifi raal bekend Gemeente Gouda Beetle O iAo 195Ï plasjteiky gemervt Mo jpB n gele gen aWji Aiitoni 8 ra4t al aar ÉiniS wekSi m de agleekenin ïlp er bekendttnaklng kan een vai verloIirUchrirtfllijk baawarfm ijij Hurir en Wethouders inbi engen Qani dWi n October 1916 Bter en Wethouder ieder De I0orlo Aan het Westelijk Front Het i rans ene cttirttaiuniqué vaji 2 Oct luidt leii Noordien der toonime stetdie eon beperkte onderneming do Franfltehen in sfaat e JJui stehe loopgraat ten Üoatein van Bouehaveauoï te vermeeelteraD en d Ai bi e vangenen te makeni Overal dcterai waö dö nacht kalm Adjudant Bloch heeft ten üoeten van Bapaiose een Ihiitffchen ballon cap tif neergieöchoten Utt is de vijfde ballon d ien dieze vnegemer omlaag 8choot Het Kngielsiche comknuniqué van 2 Oct luiüt llii veötigdien nu una froni ooaleli k van liiaucourt I hhaye ssulverden dte diaarop staande gebouwen van aen vijand en brachten a A € onize Imie naar een puni 1200 yardis noordelijk v n Courcelettc In de richting van d Hessischen Schans gaven wij die stelling van Regina op De Franöohen dtidient gelukkige tochten noordelijk van Reuville cft Vaast en ooateli van Laventil Het Dnitsohe commaniqae van 2 October Inidt Op het slagveld ten K van de Somme is het weer een groote gevecbtsdag geweest Op een front van Het verloren Paradijs Naar het DullBich van EDWARD STILGEBAUBR M t autorisatie bewerkt door I P WESSELINK VANEOSeUM Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant tleeOi êueeet Deze idTertenlieo kosten slechts bij Toorattbel liDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau 40 De partij die de beroemd geworden aehlilder dééd was een gobei rtenla voor ü e uitgaand © wereld van de Beier be hoofdstad De huweHjkE ei9 bracht het jonge ipaar naai Parijé Erloh die uitgenomen zijn verblijf in San Remo nog nooit in het baitenlanjd had vertoJM en daarom dte Fransfche taal moar zeer Onvolkoonen rak moeet ala zoo menig ander reed in dte i te weken van zijn huwelijk inzien dat li atectaté de Man van zijn vrouw wa gewordlem Sedert den dag van zijn verloving niet Melitta rn te het werk Beed als bruid ontpopte de uitverkorene zich voWrekt niet zoo ala hij het bij hun onderhoud op het bal ten hntee van den bandeldniad vMhaar haa veicvaoht Hl zsg eindlijk ht dht Mditto opwekkini tot artii iek cheppen die zinlk een Aepen indruk op hem had eetnaakt en hem feitHliJk uit zijn lethargie hadgfflwekt ge n andere bedbelin had dan ket Fijne Ukeunen WIJNAND FOCKINK Amsterdam Verkrygbaar 10 Firma Aa DAM Kleiweg Gouda Tel 87 Advertentiën Terstond gevraagd op een kantoor hier ter stede een Jmpml ol I mei joDg r dan 16 jaar die eenigeadpiinistratieve kennis bezit 13 Typavriten strekt tot aanbeveling Aanbiedingen onder No 2900 Bureau Qondsclie Oonrant Markt 81 Op een kantoor hier ter stede wordt gevrsagd een Boekhouder Tan practische bekwaamheid accuraat werker Brieven franco met opgaaf vantegenwoordige betrekking en verlangdsalaris onder No 2901 Bnrean öoudsche Conrant Markt 31 12 Er biedt zich aan een Juffrouw tot hulp in de bnisbonding befst in gegoeden stand P G v g g v 8 Brieven aan MEJ A GOEBEL Wgk 3 n 9 OUDSHOORN a d RIJN BEKENDMAKING Afbraak Afbraak Ondergeteekenden hebben aangekocht van den Heer JOH LEKKER KERKER het Terrein aan den sOravenweg 269 met alle Opstallenen aanwezige Afbraak voormalig terrein van wijlen den Heer J RIETMEIJER en bieden TE KOOP AANVele soorten Raam en Deurkozynen roet en zdnder spiegelglas marmerenSchoorsteenmantels en Tegels Planten Binten Dakpannen verschillend zerwerk een groote partg Koldersenz enz 20 AANBEVELEND VPJK S BW ülroDveer 4 RoUeniaiii Iele I23II voor Twee nette Burgerhuisjes breed 436 M diep 10 M zoo goed alsnieuw Te bevragen bij VROLIJK ROOB Strooveer 4 ROTTERDAM Telef 12318 10 FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiwegp 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IËDËREëIV Eenvertrouwdadres voor liet maken en stoffeeren van MEUBELEN h b j N HESSINGr Peperstraat 24 Couda sa Billyke prijzen prima materiaal ReparaÜo aan alle meubeien 14 ii w ni TB lil vordl Yerzoclil op I MERK li lillei UIT HET Magazijn van N RAVËNSWAAY ZONEN aOMIJfCB M Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een kalf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van oevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz t = FIRMA J H A GOGARN ROTTERDAM Groote Opruimiog a CoDtaat BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HAASTRECHT maken bekend dat inschrpp naar de geldleenifly PIANO S COooaaion Bernhardt f 190 6 j garantie Neumeyer f 310 i Kuhse f 4B0 S zoo goed als nieawr ROnIsch f 475 I D prljian zl a netto contant zonder kortlnf mmiliÉL e lümes fllilenliafie ell8lfa8l BOTlEiilM Tel 9901 y vanaf 2 OCTOBER tot 7 OCTOBER ten laste dier gemeente groot 7700 gulden met jaarlijkscheaflossingen van 500 gulden rentende ten hoogste 4I o d tol 10 October a bij hen worden ingewacht 24 20 BokKHOUDEN Opd j leiding van J HAGERS aooonnta it en Hoofdredacteur van Handemtadie J AMESZ leeraar M O eft H J BEKKERING Jb accoutttalt en oudleeraar eener H B S worden door het Kei érsgnach 153 e Leli achf f O Amsterdam 62 georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursi sêp in lij t Boekhouden uit Sneek di vobr et eörst bad gehad dan onzen jtïursüs lèfl Leergangen voor beginners 4 nig zins gevo i foden en meergevorderden Speciale Oursnssei voor de pil tgk diplopia kin voor de acte M Oi Eveneens popnjaire o fsos vo ïakenmenschlM Normaal lesgeld t 5 per kw aal Snelle jopleiding i Uitstëkendd jresaltaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Mddelbate iptade liauwelijks it jangaP SIEBÈSMA oor f et eörst examen deed en die geen eendere leiding nzen jbursds lifibet wonder dajb onze schHfiftelijke leergangen op dergelijke jwijs pppulAjnvorden en ast steeds meerdere can didaten voor de praotijk diploi a s BI vopr de aot el M O onze schriftelijke cursussen zelfs preiera ren ve monde inge lenen Belangstellenden vragen ons gratis prosbectud Jaanl Zij ve binde aich nierdoor tot niets I Mk § UédIII Zeer mciblesollede meubelenall Tafell Stoelen Kasten Spleixls Schilderden Tbeatafets Buffetten Sty lameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veeienbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermenbelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Styikast f20 Styitafel f 9 50 Spiegels f5 50 f 7 50 enz 20 SÉIISfUlT44li HingtalinaiiUdBScliliikadc Rqttepdam s MAAK RECLAME als hel tiiil is Wie tijdens dé Nederlandsche Winkelweek te GOUDA 9 I4 OCTOBER werkoopen wil adwerteere tiians in de HEERENIII snkkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden maakt u het zelf aanhoudend met een Suc cesApparaat vlijmAsherp Ook voor Chirurgische instrumenten Prijs f 1 50 n b f 1 66 Firm A QUANT Kleiweg Goudsche Courant met aparte editie i HAA8TRECHT8CHE COURANT 8V Wordt eiken avond per looper bezorgd in OOUDA BOSKOOP STOLWIfK ook inin de buurtschappen BEIERSCHE KOOLWIJK SCHONAUWEN BENEDENKERK BOVENKERK BENEDENHEUL In de buurtschap ACHTERBROEK gemeente BERKENWOUDE langsden HAASTRECHTSCHEN DIJK naar HAASTRECHT en In de omgevlng OOUDERAK enz enz De gemeente BERKENWOUDE Is met Ingang van heden mMe In de bezorgkringopgenomen 138 Nieuwe Kaasprijzen INGAANDE 13 AUGUSTUS 1916 Ter drukkerj A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda VERKRUOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaas met aftrek van 30 o o voor het binnenland Krachtens Ministerieel Besluit ingau de 13 Ang 1916 25 PRUS 10 CENT g0 Uitstekenila galaganhniil voor publioHait xoowal oop lly kringen d p tatfs bavolking on d industrial als voor da vaeiioudarsi ulwalbaraidarai groa nt a w kweakara liioamkwaakara ana onz TËL 82 MT Vraag onze billijke advertentie tarieven n Bupeaui Mapkt GOUDA ii ELECTRlSCH LICHT A a B3ïTID Laat U aansluiten bij het Gemeente net Vraagt GRATIS inlichtingen 2 üet Soc de Réunie 8 u Alg vergadteriiig vereeniging De Ai bach ta ch Dol 2 Oct 2 uur Gebouw Bouw on Woningtoezicht OndflretandlrtïonHnissle Armenaorg Oct Nieuwe Schouwburg B uur Ie Abonnaroent voorstelUng Die Haghe pelers Vrede op Aarde 9 14 Oct Nederlanctóche Winkelweek Beleefd TrauMke wl gMegM UJOf oMdsaMUng te mogeo fmtraocen vu vatglderlBgai neerteB varmakelljU den wi m dan du b fat f te varmeldeii Plannen en begrootingen ElecMchniscb Bureau A SCHIIIIMillHI Hoogstraat B 26P HAASTRECHT fewD sUiijke Mmïn peüigilliiVoimeer OPOEBIOIT trM Voedert BW Vee met ie tuivere murwe LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L 28 en SOrABOONEIIKOEKEII merk W L IleotriMit Druldiarl A BRINKMAN ZOON Goud üitmsntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde SeireIHtiotna Pary 1900 Segen Gouden MtdaiUes 55e Jaarg ang Dinsdag 3 October 1910 GOUDSCHE COIJMIVT Versctmnt dagelijks yiAim 1 behalve Zon eri Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT PRIJS DER ADVERTENTIËN t Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 611 Elke regel meer 0 10 Per kwartaal f 1 2 Idem franco per post i 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Gnoote letters en randen naar plaatsruimte Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaii Harkt 31 by onze i Agenten den Boekhinidel en d Postkantoren Telefoon latere 82 uitgevers A BBIMKH H EK ZOON Telefoon Interq 82 deno aanvallen der Bulgaren op de nieuwe 3Ü beptemiber door onze bondgenooten veroverae tellingen algeelagen Weggtemiaaid door het apervutr van dte miitrailleur dter Geallieerden verspreidden zich de aanvaller tal van dooden achterlatend Ten Oosten vffn de üzerna breiden de Servitjoff het belHaalde voordeel uit en kwajmen gisteren 2 K Mten Noorden v in de Kairaakcalanvooruit Behalve door de tierviörsi veroverde batterij werdlen 2 loopgraafkanonnen die u bij een hoftigen tegenaanval dter Bulgaren op 38 en 2 dezer hadkïen verloren op dten vijand heroverd Verder maakten de Servl i m deze atreek 50 nieuwe gevangenen Op den linkervleugel der Geallieerden artillerie vuur van afwiaöelende kracht zonder infanterie actie De op dit gedeslte v n het front heeretchende ind t verhinderdte de operatief Aan het Roemeensch Front Fransch oordieel over don iag bi Herman nstadit bit Parij wordt did 2 Oct gemelat kolonel Koueeiet atehrijift in tte l etlt Panaien Ue Duitaiche generale iJtaf zona tegien onze bondtgenooten de Koemienifr aan één zsjde Von Maokenaien m het veld die nreideclmger van Von üindenburg in populai iteit aan d © andere zijde v on Falkenhayn die öngetwi eld zeergesuA ïd revanche te neaaen op 4ft éohec bij Verdun De eerste heeft tot dusver geen opgang gemaakt de tweedie heelt zoo juiet een etioceö behaald dat ver afwijkt van datgene waarop hij relCende Von Falkenhayn was er in geölaagd e n vnj aanizienlijke legermaont op do been te brengen waarop hij in ZuidZevenbur gen een gioeden dilag wilde leveren De zaak liep mas Het Koenveenflfche leger rooOBt na drie dagen 0tri d op den Eoodön Torenpafli terugtrekken Dit voorval he t niet den minöten invloed op den toestand der andere legerkor palen dSe nog voortdiiend OostTranaöylvanib tetzet houdien met de stiefden Zekelj Udvarhely ögarae en Brasöo Wat betreft de poging der Bulgaren olm den Oonau bij üorabia bij den n ond der Alt pver te trekken zoo eindigde deze op bediroevende witee De l laden tftellen vast dat heb Uoemeenötohe legeer op 190 K M over de Roemleetiöche grens staat en dat de Rufliften dtenfflelfden diag waarop de DbitachOostenrijiier drieduizend man meer dan 20 K H iHusschen Thiepval en RaiicOuri n jde Ëngelschen en de FranBCben nadiat hna voorbereidend vaat tot die uiterste kracht was opgevoerq ten a it al opgerukt In vele gevallluif werden zij reeds door de DuiU ei coed geleide artillerie bloedig afgell gen Binnengedronge iJ afdeelingea legden het af in een ijrerbitterd gevecht op korten afstanofjugen de Daltache onwrikbare infantene Vlak ten N van de Somme is een gedeeltQUjb e aanyal van de Franschen geslagen l De slag dnarde s nachts voort en is nog in vollen g Ten Z van de i Somme ten deele levendige artitleriestrgd Legergroep vanilden Kroonprins Ten N Wan LelMesniI bracht een Daitscbe verkennersafdeeling na een geslaagde onderneijaing 1 dfioier en B man aan geveingenen mee De militaire inrichtingen van Calais zgn door een Doitsoh laohtsohip aangevallen Aan het Oosteiyk Front Het Daitsche commaniqae van van a October luidt Front Leopold vi n Beieren Ten Westen van Loetsk nam de vauraotie voortdurend toe Beginnende Rassische aanvallen werden tot staan gebracht in het Daitsche sper WOT Ook beproefder de Rusilsche artillerie door op haar eigen loopgraven gericht vuur de aanvallers voort te drijven maar si kon hierdoor den toestand niet veranderen 3 Womia begonnen kleine gevechten van man tegen man Ëen door luitenant generaal Melior aangevoerde tegenaanval leidde tot de herovering van de op 30 September door de Russen genomen stelling ten N van Oravberka De Russen lieten meer dan 1500 gevangenen in Duitsche handen Hun pogingen de Daitschers terug te werpen mislukten evenals hun nieuwe aanVallen aan beide zyden van den spoorweg Ërody Lemberg waar meer dan 200 gevangenen werden gemaakt Front Aartshertog Karl De stryd werd ten oosten van de Zlota Lipa voortgezet en ging om deelen van stellmgen die door de Russen waren veroverd In Zevenbergen wonnen de Roemeniërs aan beide zijden van de Or Kokil terrein en ten Nj van Orsowo hadden aanvallen van Daitscbland s bondgenooten succes In het Hotzingergebergte werden aanvallen aan beide zijden van het Strelldal afgeslageoi De Oboroca hoogte erd door deOostenrijkschHongaarM e troepengenomen Het KuSe isiche oöWftiniqué van 2 OctJJ luidt In de ötreek van de Narayövka on bij de Üoogten op i en rechteroever van de lotó Lipa duren ae har ekkige gflv echteb voort De vijamf tie tegona nfi hJten onAe nam werd door ond Vuur teruggeslagen leied zware verHozen en liptIGOÜ gevangenen Ooêténrijkers enten deele lurken en DuiWcheffBi inonze handen achter Aapi de ritza in de streek van Bogorodtchau vermeeHterden onze vSTTKennere twee vijandlelijkfl veldipoetenj fl eene versehaniaing en namen tögenfitanfi er gevangen In de Karpathen tojt aan de Koemeeneche gren werdleo uitsluitend bij het leger van generaal Le chita ky g dureiMie d e periode v n 19 tot 28 Sept 13 officieren on 26ö6 manÉtehappen gevangen geiioaifflïi De buit bedroeg in ifezelfde periode 4 kanonnen 13 Twitrailleurö 2 miftiwerpersi 1 bomwerper 75 tniunitie en handtgranaten kisten en veraoheid ene dlutzemfen geweren voor gtoote patronen Van het front in AnQ ië valt geen nieuwei te irteldeni 0 Aan het Balkan Pront Het Dnitsohe communiqué van 2 October luidt Leger Maokensen Ten Z van Boekuest Icregen de Roemeensche troepen vasten voet op den rechteroever van den Donan Ten Z W van Topraisar werden aanvallen van de Roemeniörs afgeslagen Macedonisch front Hevige gevechten op den Haimti ktspalan doren voort Ten N W van het Tahinosü tior werden aanvallen van op den Osistel ken oever van de Stroema aangerukte Ëngelsche afdeelingen afgeslagen Aan het Z Ooitel Front De Sertiërff by d Kaimakcailan Het Fran öche contouniquó van 2 Oct luidt Aan den linkeroever der btroema hebben de Engelaiche troepen veratehei gevaiigeni n ala eéu groote overwinning aankondigden i M tegenstander waaronder 160 crfticleren gevangen namen Wieaielvallige strijd in Zevenburgen en vV oliiymÖ Het Oootenryksic Ih H o n g eomBnuniqué van 2 Oct luidt Front tegen Hoememe In dteq eec tor van Oraova ontrukten óaze troepen den vijand eenig © hoogten ten Westen van Potrozeniy en namen den berg übocora in bflzit De lioanieenache t enaanvallen werdten afgeslagen Aan den Groeten Kokel moes ten onze vooi troepen uit özokoly Koroö tur terugtrekken gen net verleen n van dit Front Aartshertog Karel In de Karpathen heerscüt rust Ten Zuittooaten Van tirozany wordt omi het bezit van eenige loopgraaldeelen gestreden Jgi röomoemd f MARTENS 1 De Secretaris i i J V HElJSDE 4 Frairt Prina Leopold van Beieren Aan dted van Brooty naar Zloozow loopenden straatweg heroverden de Duitaifh OoetenrijkBlcto Hong arsche troepen terreiin waanbij 24 Kusei dhe officieren 2300 man werden ge vangen geiiomten en 11 machinegeweren werden buitgomiaakt Ook aati den spoorweg BrodyLiemiberg eindigden de Ruasiatehe aanvallen voor den tegen stander nvet een volledige mislukking Hij verloor S30O gevangenen In Wolhjyniè stond gisteren het leger van generaal Von Terstetyanslky den geheelen dag onder een 4 waar artillerievuur bon richtte dte vijand ajijn kanonnen tegen zl n eigten loopgraven om ijn inlanterie tot den aanval op te dTijiven hetgeen heral elöchts op enkele plaatcten gelukte Deze op zich zelf staande aanvallen weiden door onfl vuur teruggeworpen Heuenoehtend deed dte vijand sterke colonnes tegen onze stellingen ten Noordoosten van Wwinölohy oprukken Zij werdten dïor onize tegenaanvallen afgösilagen Gemengd Oorloi snleuws in i uit cblandl De Dui HChe minister van onderwijs heeft gelast den bouw van alle eeboolgebouwen te taken Men bo oogt djaarmoe ieder die i x wapena kan dragen maar vnJ van dienst werd gesteld onder de wapens te doen komen Een groot dteel van hen 16 Ui de oorlügöiindufltrie m den ruiinaten zin des woordö werkzaam en kan sleobtfi gemist worden wanneer plaatöVervangeie klaar staan Gliflteren werd de rijksvleesohkaart in Doitsohland van kracht De groote de Chaaflps hAy toe L ö Mongenö maakten Z13 toertjes in een auto of te paard in het J01 dhar werd in een modern reetaurant het degeuner gebruikt tenmwnete alJ zajn vrouw d © kleenm keröatehere d r elegante wereld niet moest bezoeken Na tafel waren aij dood niioe ruötten om daarna hun live o clock in een calé Jer Boulevardei te gebruiken waar een kapej epeelde dlineercBen in het hotel maakten groot toilet en reden s avonda naar de opera of dien een of Anderen enhouwimrg die iulat in de motie wad door een meuw stuk of oen groote a ter Daarna kTvamen de cAibareto en nacfatlok len a a de beurt Het werd een twee uur voordat men eindehjik ter raste ging Na d morgeiis thee te hetoben gefdronken op kt veranda van het hotel begon het leven van den vorigen lag weer van voren af aan Eridi verveelde zich Maar hij miste den moed om aan rijn vrouw die blikbaar plezier had in döze ievenaiwijze eerlijk zijn meening te zeggen En Melitta daartoe door het onibegrenfld crediet van haar vader in aat gesteld liet geen entkeiff harer begeerten onbevrecflgid De auto voop een toditje naar Versailles of voor het een of ander uitstapje in de mooie omigovinig van Parijs waö reedW beetrfd als Erich er eiijdtelijk eensi mödte w lde begijnen ter voltooiing van zijn Studie het Louvre of een tantooiwtelling der moderne s di lders te bezoekeni He Feuilleton nog Maai ala een dümttiie jongen zat hif in die sthouwlburgon waar hij steedb maar hier en daar een af gebroken zin veretoudl terwijl Melitta zich kostelijk anauateerde over do geeatigheden en verrukt was over de toiletten dter tooneelapeelstere die zij ala Ce openbaring van een hoogere wereld öleheen te bestohouwen Het was een ouUsettende toestandi dat Voelde hij reeds m die eerste weken ondanks allen hartstocht en verliefdheid waarmiede Melitta zich aan hem gaf en hij was miet giouüten Jsetenen aan zijn vrouw gedmieedl Nu reed wist hiJ dat hij nooit uit zich zelf de kracht zou vinden om te handelen En eiuictóiliik liep het Pargache aeizoen laniJzaain ten eindte Buiten te Lon eharapÉl reed mien omi den Grand Prix Deze heerlijke zomterdag was het toppunt van genot voor Melitta De stoet van elegante auto a en equi paiges het gewirwar van toiletten het geflirt der aanzienlijke wereld de betooverend © verschijning dter domimonae het binnenrijden van den Presidtent der Republiek met zijn gevblg de algenïeene opwimding waarin de groote ötrijd om den prijslvan honderddtulzend franco dh t allesi werkte bodwebnenn op Melitta zoodat zij geen acht Morg op het ernetiger wor dend gelaat van haar man fWordt vprvolgd mei hij waö nu toch beroeanid nu had hij het volgens Melllta met meer noüdig en uit ztwakte oan zich te verstrooien om tie etero van zijij geweten dat hem voor het bedmegen van zijn gestorven vriend en d e geliefde zajner jeugd aanklaagde tot zwijgen te brengen voegde hij zid in Parijff H t niet doen de zlrk diagelijkrf herhalende en In den grond toch dezelfde genieiingien de onmogelijkheid naar eigen welgevallen over zijn tijd te beaichikken het leven zoo te teven als hij dat nu eennvaal gewoon waal maakte hem zenuwachtig en ontatemdl En d an Hij kon zich in dit vreemde land niet thuiö voelen en om er zich m te leven daar liet Melitta helm den Üjri niet toe Als een klaterende bron atroomde de Fransje taal die zij reedë alsijong nïeisje op de kostöchool te Geneve had geleerd van haar lippen Over de vergeefsche poglnged van Erich zich voor de Pari zenaarö verstaanbaar te maken baratte zij in hfililer liachen uit wat henv nu sipot toescheen d en hij van week tot week meer ging haten Dit lachen beleodigde hanv in dit lachen lag ala het ware de kern van dte gtetoeele lovenfiopvatting van McUtta van haar geheele levetoalwijze dde voor hewi een vreelmdte wnfi waaraan hij wist dat hij zich ook in jaren niet ziou kunnen wennen En avondö aleepte rij hebi in die onuitstaanbare theater In de opera gii het deeinoodcï vervullen van dte voorwaard oinitot haar doel te geraken Het EÜiuihie dioohtertie van den h nidel8iraad wirt dat haar vadier nooit toeetemflning zou greven tot een huwelijk m et oen on bekeniolen ontoemiiddieilden kunstemiar En 2aJ was deeitijdö tot over de ooren verliefd op Elrioh i oreit Nu wad hij dtoor ayn Veirlfnren Paradijd © en beroeartdi een gezien een d oor alten erkend meester geworden De zon van ijn roem watt voor haar voikonmem voldoende en do geestelijke en artialiefee aansporing 8ie Erich m de ehoone uren van verwachting eer t van zijn verloofde d arnfl van zijn jonge vrouw had verwacht bleef weg Met de ruat van z geweten en ach nu wirft hij het reei met het offer ziener liefde en zijner vrije zedelijke perswonli heiid had uij zich zijn ffcMttereiMle posiitie gekocht die hem en zijn kinoteren in cle toekomöt voor zorgen behoeddie maar waardoor verfltikt weroi d en zin voor stillen arbeid waarvan hij eens giedtoomtf had hl de verwi ertfe jaren zijnetr jeugj aan de mjde van Elsi Br un in zij i vfediige tuöfe ohein de bergen gelegen geboorteplaats Die eer lontemaanaon welke hif door aJle vriencten benijd naaat Melitta in het höerrliik Parijsl doorbracht warende nizet van het ver ietre 4iiitterende en in dien gronö foch 7oo leege leven fer toekombt Zij logeercten In een dier eenflte hotels van