Goudsche Courant, donderdag 5 oktober 1916

55e Jaargang iVo 13208 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad T Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 bU onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Westelijk Front liet a raöfaohe oonHoiumqué van 5 Oct luwtt tie aacüt was over het geheele Irernl kaiint i ydleufl oai vürtlermg n tiai Ooetm van Morval idaakten wij giateren oegeo IhiitsChe kunonnea van 8 8 c M buit Uiwfauikai bet zeer aftecnte weer Wierp een i ranst e vlieger bommen op iijet viiegterrflin bij Coimar bij zijn terugkeer dAe kei nacbta plaats had wierp üij 90 granaten op te zoeikUchtea en del imtitaire gebouwen aan de haven van iTSStorugge Het D uiuitaohe o i4nluniquévan 5 Üot luKlt JjegeiTgroep Hupprectit van Beieren Op de Lagvelden tet N van die boinknie stijgt die aterlce bedinjviglieidi dietr airtillfiine vöór de inr fantene aaavaJlein éer tegieDfii ianid rei tot d grootste hevigiMdf Op de iffeeeie plaatoen bleef d ter bestorming aangötrötïen iniantorie der gieallieeraiMi reedö door het ihiitaehevuur werkelooiï Zoo w ird em Ji ngielaclie aanval volkoineni gie tuat tueBcfaen die Mouqu tioevfl en couroeleite Zoo kwadinea tutil ciiiea Couxcet e em bAucourt 1 Abbaye oprukkende i ingetfttehe mtanterie miet ïjware verliezen in eein iuunialglenieen den jcdierlaag leed Zoo nvieiluKte ook een voorbij de ïime HanooTirt BouioBfflVaöneB üitgeyoente Franöche aamval vpor de OultHffae linies 1 uB iien h régicourt eii Kancourt werd gistenonochtend hevig gevochten De Duitsohers verloren hier eemge loopgTaven Aan het Oosteiyk Front Het O u 1 1 fi o h e coaulniiuniqué van 5 Oot luidlt i ront pnna L eopold van beieren Aan het btochodtront eenige aamvaUen van zwakke iiussiBChe afdleeüngen Steeds weer herhaaldleo de Kufieenhun verwwedte aanvalleo ten W van l oeHak Zij hebben nJiet bereikt Telken werden hun aanvalsgolvenQioor artillerie mfanterio en luachinegeweervuur neerg£elcihio4en blelchtsten N vani Zo bUno drongen iswakkealdealingen m de ihiitA he stelling waAruit zg dBfdelijk weer wordeu verdreveia JDuiteKïhe vh era die ook in de vorige dagleot door gloecQgesilaagdie aanvallen kampen troepcnverzameiingen en a ioorweêwerken beelohadlgdien hebben gisteren door het werpen van talrijke bonibniefn op bi hel station Kozyötatje gelegeti etappewnrichtingen brand veroorzaakt Het verloren Paradijs Naar het IhiitaicJh v n EDWARD STIliGEBAUBR Met antorjsatie bewaiikt door J P WESSBIiINK VAN BOBSUM m Be tijd ging voorbij de zon nMgdk zich ten oiulergiang en op de lachende heuvelen rondonu het taeer van Oenève daaldte de herfat Het aeizoen in l vian ler BainB was nu ook voorbij Erioh en MeÜtta braken op Zij wilden die wondervolle dagen van i een beiooverend heetrlijke Septetnbermiaanid in Montreux dloorhrengen Duizemdto döniiven had olelze heuvels van de Lavaux tot diep m he igroene dal van da bruisende Rhone uitgie tort De tuinen van Mour treux bloeiden m een Schijnbaar onverwfllkbaren tooi van roaen en anJelien Zoo ergei dttn w hier in den gfeteegenden hoek van de tocht van Montreax de ScbeSdende zomer een toovenaar want hij verandert het blauwe meer en zfijn oevers in een pararijS Ia MeHitta si gebeele persoonlijkheid was een lich nelijke en gee teliike ver wHerlng gekomefo die van dag tot dtatg dwidehjer werd en die oolc Biet aani i ric ontging hocfwel 4ia 8TIIAT8 L0TERIJ V KI Tnkkiim v Woensdag 4 Oct Nutan a S 8 ai 34 IflU 12b 228 7 H ti77 2r s 285 Slib 382 9 44a 481 tl eio W 0 632 B 4 601 705 752 8Ü8 8ia 881 9H au 1001 1U6 106e 111 2 llöU 1193 ia4i 1277 1913 131 1367 laaS 1400 143 1447 1454 146U 149 1479 1564 l 7ü 1595 1642 1677 1710 1718 1721 1761 1768 1813 1840 1931 19M aoin 2102 2air aan ssas 2329 2362 40 2501 25 10 2526 2rj45 2734 2766 3815 2829 2856 2611 2979 3037 1059 3125 3I138 3141 3191 31 3215 3364 3266 8346 3378 3386 Xm 8407 3485 3522 8 568 3569 3579 ll 3675 3677 8682 8784 S757 3766 3900 3917 3952 8958 4066 4068 41S 8 4152 4168 4210 4226 4284 4242 4353 4392 4893 4405 4413 4442 4475 4482 4495 4618 4546 4575 4598 4G22 4662 4b91 4792 4838 4868 4924 4W9 4974 4975 4978 4988 5002 5062 5088 5ill4 51 5177 B198 5265 5271 5280 5890 5574 56B4 5690 5659 5688 5739 5741 5T 1 6881 5893 5W4 5949 5901 602 3 i 17 6198 8241 6256 i2 i 6295 0317 6 53 C394 6896 64 04 6429 6445 6449 I l5ii 6472 6887 6572 6629 6630 C615 Wi92 6689 6747 6756 6789 6801 6857 688 6888 6911 6912 6929 6945 6969 7U00 7044 7049 7118 7140 7144 7172 7190 7281 7388 7868 7369 7375 7434 7435 7462 7 465 7507 7561 7596 7608 7621 7629 7682 7688 7663 7700 7792 7794 7817 7866 7886 8039 8085 8109 8152 8156 8157 8164 8199 8277 82H4 8285 8361 8371 8425 8489 8512 8535 85 10 8589 8588 8924 8687 8651 8690 8720 8752 8780 8796 8797 8840 8846 8895 8961 8997 90W 9029 9084 9127 9130 9193 9235 9258 9800 9315 9 302 9335 9363 9366 9 399 9403 M51 9576 9601 9645 96 57 9706 9709 9715 9726 9735 9742 9749 980O 9814 9827 9912 9937 9981 10145 10169 10205 102Ö5 10229 10282 IflEBO 10087 lOSOp lOStM 10340 10343 1W28 lOtóO 104611 10469 10518 106410 10B77 10661 UX0i 10600 10594 10689 10634 10637 10640 10661 10691 10710 10710 10722 10728 10736 10808 10818 10Ba7 10853 10853 10677 10933 10965 11 062 11075 11098 11112 11140 11168 11284 112B9 11282 11322 11352 11889 11490 11465 11474 11479 11533 M688 11644 11098 11604 11637 11662 1W89 11708 11719 1172B 11768 11773 11934 120I1 12042 13058 12076 12112 12118 12138 121186 1220 2 12216 12265 12270 13 02 12S41 12866 12450 12530 12516 12561 12567 12 V2e 12571 12585 12638 12684 12690 12606 12705 1279 12806 12828 12827 12841 12848 12848 12884 12887 12891 12012 12955 12980 12982 12996 12999 18009 13063 18075 13105 13384 13381 l3am 1 34iüO 13430 13488 13464 13456 19555 13657 l iSHfi 18677 18679 1369S 13686 13791 1 3784 13803 18807 1 3808 18884 13959 13966 13981 imn 14017 14062 14008 14107 14138 1009 14all 14261 14310 14311 14S18 14851 14 11 14482 14428 144 34 14461 14477 14666 14614 14638 14685 14732 14707 14749 14917 14921 11935 14951 14963 1S968 14981 VHH i 15098 15116 16136 15327 15033 15298 16317 15824 16887 16868 15877 15390 1541 15430 154l66 15475 15485 15 M9 15535 15687 15598 1 56a5 16687 1 5690 157G7 15784 15807 15812 1 5839 15 9 15864 15980 15934 15947 15950 15988 15996 leaoi 16023 i6otM leoei 16095 iBios 16106 16108 16143 18186 16268 16277 16339 16872 16408 16480 16487 16199 16514 16534 16547 16615 16626 11 630 16642 16866 16 27 16769 10790 10891 16860 16894 16957 16981 16994 17032 17046 17069 17166 17203 172IM 17819 17356 17374 17378 17416 17421 174 57 17487 17523 17529 17 531 17 568 17022 17783 17760 17763 17769 17775 17809 17830 17971 18022 18065 18059 18075 18128 18187 18216 18354 18256 18327 18385 18889 18340 18342 183K3 18412 18422 18446 184 59 18479 18516 18584 18640 18855 18711 18726 187S3 18745 18754 187 57 18772 18785 18804 18817 18892 18893 18941 189 19006 19044 19053 19083 19096 19126 191 30 19143 10262 19206 19276 19903 193 19343 19392 194D0 19 05 19479 19572 19589 19938 19716 19762 19772 19788 19803 19996 20066 20142 20197 2 M 20218 20238 20046 20266 2D315 203 33 20343 20348 30417 20138 30436 20470 30601 30590 30808 20 10 206 20657 20659 30667 20075 20678 2I07DP 20741 207GO 3Qfn7 20886 20889 20920 20933 2Ö942 20981 20947 30971 30097 Adyertentiên Tentond gevraagd een net 6 DAGMEISJE Adres Harkt 31 1 NEERENIII 0 nkkel toch niet langet met een bot oheermes In enkele seconden maakt a het zelf aanbondend met een Snccct Apparaat Tlgmsoherp Ook voor CbiroTgisobe instrnmenten Pros f 1 60 n b f 1 66 Firma A QUANT KMweg = ïergeet vooral oiet = bij Uw bezoek aan onze Magazijnen ons nieuw model Demisaison King aan te passen m f Telefoon 2600 i Rotterdam Hoogstraat 327 333 Amsterdam Den Bosch Breda imr Zondags gealoten VH i ELECTRISCH LICHT Laat U aansluiten bij het Gehtteënte net Vraagt GRATIS inlitOitingen Plannen en begrootingen ElectrotetlnisGli Bureau nCÜM Hoogstraat B 261 HAASTRECHT Kijkspel Gouda Vooruit Qedarende de Kederlandaobe Winkelweek Praoht Progam met uitsluitend Nederlandache nummers zooals = DIAMANT Familie verhaal m 8 deelen In de hoofdrollen LOUIS BOUWMEESTER en Mevr E DE BOER Van Ruk en vele andere bekende HOtXiANDSOHE tooneelspelers Opname van de Rembrandtfabriek te Amsterdam Leider Jou QiLomtBinB Alkmaar en de kaasmarkt Eoht HoUandsohe tafereeltjes vaa typisch Hollandaoh bedrijf Een party schaak Vrooltjk nammer Zomerfeest In het Sportpark te Amsterdam Zeeraardigeopnam VISBchersavonturen Qroote kincbt 60 Gespeeld door Jjonis Davids Piet Kohier e a Abonneert U op Het Stefloyrafiscb Verslao Wm het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Ooude BeVat ALLE bij den Raad inkomende stakken de besofaikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alios bijeen in boekforraaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooiïitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bij voomitbetaling Wf Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 mVBA WITTE BIOSCOOP = VRIJDAO en volgende dagen Oroot EXTRA Programma Als bQitonder Hooldnummer HET REÜZENWERK ONDER DE OCEAAN I II I ii Enorm flimschouwspel in 5 deelen Orootsch z n de opnamen van deze fibn hetwelk een kijk geeft op de reeds zooveel jaren besproken plannen voor het bonwen van een tnnnel onder de Oceaan Dit enorme werk met een praohtiga intrige r k aan verrassingen talrgk aan groote sensatiën moet ieder zien Vooraf ENGELAND SLAOVAAKDIO 60 Nederlandsche Winkelweek met Etalage Wedstrijd van 9 14 October 1916 te tiouda In het bUzondep wordt de aandaoht gevestigd op onderstaande adressen s C A B Bantzintfer Markt Gouda Dames Heeren en Kinderen mode artikelen Buitengewoon groote keuze in pelterijen L van der Beek Laote Tieadeweg 45 Tel 238 Koloniale Waren en Comestibles J C den Boer Wz Groenefadaal 13 Tel 2S8 Kaas Boter Eieren en Fijne Vleesch aren Comestibles Dhikkerij A Brinkman Zoon Markt 31 Alle soorten fraai handelsdrukwerk Anton doopt Drogist Wijdstraat Drogerijen Chemiealiën Verbandstoffen S ft 8 van Dantcig Markt 43 Natuurwollen Ondergoederen vkn Jansen Tielanus Vriezenveen NEDERLANDSCHE INDUSTEIK J F Flux llllHIWlklllienilldnl wijdstraat 1 $ Tel 286 Ziet vooral met de wmkelweek onxe etalage Goudsohe Courattt Markt 31 Gouda biedt de meest doeltreffende reclamSj De Goudsohe Fruith ndel Lange Tiendeweg 27 Speciaal adres voor binnen en buitenlandsche vruchten De Goedkoope Winkel Kleiweg 1 hoek Turfmarkt Goedkoopste adres voor stet k schoeisel Zie de étalages Firma J F Herman ft Zoon Lange Tiendeweg 60 Eenige fabrikanten KËÏZERBIXTER Balt A de Jong Oosthaven 31 Tel 118 Parfumerieën Toilet artikelen Firma B de Jong TeJ 47 Gouwe 91 Behangers Stoffeerders Beddenmakers Verhuizingen Chr Keet Markt 3 en 4 Gouda Het beste adres voor Tapijten Bedden Dekens enz C C Krom Markt 2 hoek Kerksteeg Tel 113 Drogerijen Verfwaren Chemicaliën Vensterglas Glas assurantien Firma C Lourena Lange Tiendeweg 57 Handel in Wijnen Likeuren en Gedistilleerd B J van Maaren Westhaven 55 TeL Int 330 Gouda Bijwielen en onderdeelen Firma A P Martens ft Co Kleiweg 17 19 Mantels Mantel costumes Blousen Japonstoffen Utre tsoh Modehuis Korte Tiendeweg 3 Nieuwste Modellen Dames en Kinderbeeden Bontwerken Zie de étalage Firma B W van de Pavoordt Lange Tiendeweg 10 12 Electrische Meubelmakerij Stoffe rderij Beddenmakerij Bebangery Firma Wed A Pino Markt Specialiteit in Heeren en Kinderkleeding gemitakt efl ntar mM Firma C G van der Post Hbogstraat Tel 178 Sigaren en SigarettNl J C SIbbet Hoogstraat 7 Gouda Tel 423 Wit en Jaegiirgpederen en Flanellen J F W Turion Lange Tiendeweg 22 Struisvogel rijwielen Electrische Installatiesi Firma D G van Vreumiagen Wüdstraèt 20 Gouda Speciaal adres voor Handwei sigaren Firma Weiger HoaOamer Gouwe 135 Apotheek Chemicaliën Drogerijen VerbKDdstoffen Verpakte Geneesmiddelen H P van Wijngaarden Couiffc ur Kleiweg 77 Tel 463 Ie klasse Dames en Heerem 8lans ParimneriêB Toiletartikelen Firma G Ussdttijn nauwttnat r Specialiteit in Boldoot s Zeepen n Eai de Colo es 2iet étalages 1 Vrijdag 6 October 1916 fiOUDSGHE CODRANT Verschijnt dageUjks Aié behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN 1 S5 1 50 Van 1 5 gewone regels met bewysnummer n n Elke regel meer Telefoon Interc 82 BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by voormtbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte mtffeyers A BRINKMAN tS ZOON Legerf oep Maokenaen Aanvallen ten Oosten van den spoorweg Cara Orman Cobadinn zijn op 2 November afgeslagen Macedonië De hoogte vande idze Planina is door de geallieerden bezet Overigens is de toestand van Presbameer tot de oevers der Stroema onveranderd In een voortdurende stryd om den linkeroever van de Stroema ging het dorp Jenikof weer verloren in Armienie Onverwachte RusSiaiche aanval Het KualSische conKnuuniqué van 5 Oct luidt In de kuststreek ginig Ti onze elementen eaiflkiaps tot net offensietf over en maaJcten met behulp der vioot vorderingen op het breeoe front door de vermeeötenng eener sterke vijandelijke stelling op üc Karasurvu rivier len Weflten van Kalklt drongen onze vooruitgescihoven etameuiten de Itirk che voorposten terug brachten hun sgwa re verliöBen toe namen tegenstanders gevangen maakten wapenen en oAinitie buit Oemeagd Ooriogsnieuws Kiel het hart vaa ituaianid ben corresponueni van i iinee Eoelut uu ivieti uo ortnoooxen zien met liielde naar de staoi Kiet op de oude ii ozaKkenhoofdbtau als de Deiichunnlng van oen ölavisohen geest dBöienr tig lijdzaam allen vreenwen invloed weerstaanoe itwaislsoher nog dan Moskou aet treft den bezoeker ook allereerst als zoodanig ivn vervolgens memt hij op dat in tegenöteUing met de gewone outwlkkating van steden de anQSte en oudste wijk van Klef op de heuveils gelegen is terwijl de vlakte voornameiyk door die welgeetelden wordt bewoond Deze zeldtzamie bekoring van de zuiver KuSUisohe Stad ongevoelig zoowel voor het Dultache gn d t iedere wijk van i etrogiad heeit besmet ais or de germaanSche hamdeifaiinvloedeni die reeoLi betgonnen waren MoSkou van haar trotsbhe positie als geestelijke hoofid tadS éeel rijks te bei ooven moet al zeer sterk zijn geweest inde dagen vóór den oorlogi maar dit alled IS veranderd want Kiet ligt zeer dicht bij de vuu rlinie Maar ofschoon een raeedoogenloos vijand zoo dScht bi deze levensader van het ölavendom staat vertrouwt Ku laiUi tooh dat dit kleinood met zal wordeu onthealflgd want tusschen liuii tst hj ilt m de iy ho doijfl Op net uur dbt ik datschnjt m het waaisohijnli dut onze bondgenooten Cfe öern TB hun operatieeop den uitersten rechlBrvleugel aan dien voet dör KaintekOftlaiiivleugiel mart heert m colonnes in tte richUng van het ootiteliJk Kloel vai den t zernabocht naar Monaatir De loop der kri verricih ft u groot te vortrotiiwwtt fordten afgewacht I ijjMona UU l arijai worut cft j Oct gemeld Op het groobfaite oeel van net fiont bij öiiloniki heelt de uewegingffoorlog den ióop iavenMt jU vervangen iJ On aai narKeli ii e en zeer sneiie vordering werd geraaaAt in de richting vati Monafctir op een tront van 75 K M De voorhoede der ijiealii eerden is niu lo K M van Monastir welks ver decfiïg ingfihA erkra den driuc met zullen weerstaanw De Isorvier waren eergisteren lU K U van Monastir nun bonidgenooten M K M De venmeestenng van Jemikoiii en Reuter tetegraiqï uit loondenmeldt uit fcïaloniiki wordt gemeld De strijd bi JeniKol eósdigde in dea ochtend van Oct nWt een volkomen succeö Het geheele dorp is inona bemt De tfag vai 4 Oct wae aan het bevestigen oiJMor stelUagen beateed De viianideii k verliezen zijn zwaar Aan het ItaUaantche Front 6p het Karstplateau Het Oositenrjjksche coiomumqué van o Oct luidt Op bet Karstplateau is de artiUerie lag m vollen gan Op Sommiige plaateen poogdie die v jandie4i ke infanterie tot den aanval over te giaan On gesehutvuur onderdrukte diezea echter Aan het £ ieaiddai front dUren dö geöchutsgevechten voott de toestand bleet onveranderd Op den Monte UirnkMiie hebben omze troepen in het tijdvak van 2Ö öept tot 2 Oct vi iudiertig Itelianen uit de puinhoopen wcgg iiaald In het geheel zijft 482 gevangeneh binnengebracht en zeis iniachlnegeweren drie imjnwerpers en veel geweren buit gemaakt Vap het Zuidl Ooetelijk front In Albanië viel mets belangrijks voor Aan het Balkan Front In Macedoniö en d Dobroedsja Het Bnitsohe commimiqaé van 5 October meldt iioul AUit noitog Kaïl ueen gebeurtemfibeu van uijftoniüere bewekeni Zeveaburgen len W vam i araja tsyn ettelijke itoeoieoniache aanvallen aigealagen üet nog op October bi liekok ten tot den aanval overgegane Koemeenaebe tweeue leiger is m het uA van de Alt achter de binca op aen terugtoolit Na vruohteiootze pogingen rijk aan verlleoeu in het rtoteanger geocpflgte aan weeirelkaiUien v an net btreiu dut trekken de lioeanenibrs op de gren hoogten terug inj Oraowa aan den Uonau wonpea de Roeinieiniér by een aanval terrein Het Ooöténrijkache oonümiuniqué van 5 Oct luidt Xn e atreefe van Orsiova zijn onze troepen in wBételij e nahting teruggodirongeto Ten Zuidien van i etro80D y wi kt de vijand naar de grendpiaateen uebil b ogaras voortdTingende verbonden tnjdikraditen aajL voorbij de stad verder voortgerukt Van ftet Zetvenburgi he Oo tlront valt behalve het afweren van een öterk a Koemeensdien aanval biji tiaovata nietsi te melden Het redultaat van het door d e nr tente i et den gewoijen ophet verkondigoJe voortdrlngen der Itoemeniërw ovM dien benedeur Donau is uit de beoieb en van dleiL geoeralen stal der Yerbondea luiers bekend Oe vijand verliet den Üuigiaaracbein bodem sneller dan hij hem vemniocht te bétred Maar opgevangen dtaadlooze Roemeenaohe benchteni bevestigen wafl bij het verloop diezer gebeurtenissen het vastberadfen ingrypen over Uo natflottilje van overwegende beteedienia Front Aartshertog Karel Geen belangiijike gieoeurleuisiBien Pront Leopold van Heieren in Wolh yiiuë bleven ook gusteren alle pogingen van den vijiandl onv de lime van ons vierde leger aan het wankelen te brengen geheel zonder reöuttaat De Russ Ëni led siware verliezen Aan die benedieu Stoehod ondernam de vijiand aiwakke aanvallen met hetzelM e ongunstige lesiultaat Aan het Z Oostel Front De tierviËirs naar Monastir De Fransiclie blaüeu leggen er met voldo tung den nadruk op dat de 8erviëre er aiOn op kunnen beroemen 230 vierk i SA van hun gronde gebied 7 dorpen en 4o h M gren len e te hebben heroverd Kit eu den koikeiiathüiuim etaau de gaideö en dae wankelen met nu het oog van geheel het tand op hen geveaiigd is IntusBchen heelt de naburigheid van den rook der slagtveiden ife aloude bevalligheïd van Kiet aangetast en er wi nu weinig beHanglstelling voor bedteïvaartgaTigeiis als de straten en pleinen weergalmen van ftCn zïwaren tred der gewapende mannen oprukker naar het tront of al de tramlwaigen en hosipitaleii vod gewonden zijn ode uit de loopgraven terugkeeran en voornamelijk worden opgewekt door het zien van de eindelooze rijen Oostenrljksdie gevangenen die zelven onmiskentbaar dolblij zijn dat zij voor gloed van de ellende af zijni Kiet m van een stad van religuiön en he ligdIou uon iii korten tijdi een uepot van knjgflibehoetten geworden De SterkHte indruk noaakt de stad wellicht op dengene die naar vesting wallen voor het eer t ziet uit dew trein die over de DndeStor Drug rolt Hier xiet hij n binnenlamtech Gibraltar dat in de oude Üjden van het Kozakkenkoningsohap memgen aanval van de norden der omringende vlakten moet hebben weerstaan Hier is verScholm in KlèTnRnfl lan d het hart van eer Ki dat om zijn bestaan vecht thans niet alleen maar met vastoeraden bondgenooten in het westen Hier iS het ware hart van Rusland ant deteie oorlog iS intens godsdienstig in ieder geval wat f den moe0t iek den KUABSst hen boer betreft welke stand de n ee te aüachtoffers levert zooais nieimand kan betwijfelen die de kerken van Kieï gevuld ziet miet arane kerels die de knie bmgen en ftun Ikon kusBen alvorens ten strijde te trekken Hoe zal Hindenburg zich mannen versohalfen Y vraagt Uepington Kolonel RepingtAu herhaalt dat volgens zijn meeiung liindenburg zoowel naar evenredigheid van zyn vooriïeur als tengevolge van de noodzakeli kheid der ligging iuch tot het defensie in het Oosten zal bepalen en dat hij zal probeeren voldoende tl oepen te verzamelen om in het Westen f rTtpiiet üftöDgarfte hernemen terwijl hij den sti T t bizon meer naar de vestinggeOTelton van het Üuid Westen zal overbrengen Feuilleton die zioh toch eigenlijk maar weinig gelegen Jtet liggen aan zijn vrouw Xn Moutrerux raadpleeigd e zg voor het eerKt den dokteo Haar vermoeden dat ZIJ zich in g ecG ende omstanditghedieii bevond werd bevestigd Toen Ërich dieze medledleeling uit den mond van den dbkter vernam gleed leb dat op een glans van geluk geleed over zajn gelaat dat de laatste wedcen altijd zoo ernstig stond De gdbourtenas werd in het voorjaar verwacht MisiSchien braoht dit kina het geluk dat hij tot nu toe in zijn huwelijk met MeUtta niet had gevonden iOoo dbcht hij Zoo troostte hij zich HiJOllDiyxuK IV Bijna drie jaren waren voorbij gegaan Snds Erich Forst met zijne jongie vrouw van de ituw ijkSreis Iq München wea teruggckelrd in het prachtige oeroude park van de vüla Rosenhohe düe de handelsraad voor zijn eenjg doditertje had latffli bouwen sp de een kleaalief meisjje onoer de hoede van eea nurse die Melitta opzettelijk uit Engeland had iaten komen De Ëngeldche kinderjuffpouwwn Ttn ren zooalS zaj had gehoord h best betrouwbaar Diepd zomersiche stilte lag over ds goedverzorgde bloembeddieai en de Scbadawrijke boomen en de kleine die Sedtert een paar nuaanden begon te praten jubeldie in de blauwe zonr nig heldere lucht klapte m de ttan Wij staan nog nietj gaat kolonel Repmgton voort voor DuitSche totaal verslagen legens hun kwaliteit IS zeer verminderd maar het citfensief Is hun uig mbgelijk en het zou gevaartijk zijn de kanSen die hun overblijven te ondteiraiehatten ii en nieuw vijandleli logor van imnistend aOÜtlUO raaji sterk zou naoeten wor den en maajcte met iiaar schopje kleine heuveltjes van kieeel De nurse zat op een bank onder een jooden kastanjeboomi die reeds vrucht begon te zetten en donunedde een beetje in Het was een gcsnlakkelijke maar zeer vervelende taak die haar ten deel was gevallen dbg aan dag buiteh te zitten te luiSberein naar het brabbelen der kleine wier woorden slechts te ontraadseleo waren door het door lieide gescherpte oor der moeder en er voor te zorgien dat de melk de voorgeoehreven temperatui r had en de hoeve heid ndddageten voor haar beeliAernKlIing juist werd afgemeten Daar n derde op den breedem rih weg van het park het kiezel fonkelde er in de zon zoodat nticm er niet naar kon ki ken een zeer fatd oenlljk uitetende maar zeecr eenvoudig g€4ileede jonge dame De nurse keek op Gedurende haar driejarig verblik eerst in Mündien daarna hier op de RoSen3iohe had zij in den omgang met het dienstpersoneel van de huishouding in München en v n het Mot wel wat DuitSch geleerd Zij stond daarom op liep cie naderende dame tefgentoet en aei met sterk Bngelsch ftcoent Wat wilt hier V Mevroi w Forst is not at bonKi Wilt u mijnheer Forat sprekenV Ik Ike6 den poHief mijn kaartje naar het slot laten brengen J r ia mij gezegd dat mijnheer J or8t thuis IS ik wacht ol hij mij kan ontvangen zei de vreeinde Daarna voegde zij er dadelijk aan toe Is men rouw naar Mtlnt en gegaan of op reiS f Ik heb verzaumdl naar mievrouw te vragen daar ik imkjnheer If orst over een strikt persoonlijike aangelegenheid wilde spreken Dat iS zeker de kleine een allerlietet meieïe I Nog voor diat de nurse een goed antwoord had gevonden had de vreamiGie dlame het meiatie reeds op de annen genomen en gekust De kleine Mariette was een zeer ertrouwelijik kind Zij waS niet verwend door haac moeder zij had zi reeds vroeg aitn vreemde menschen moeten wennen Daarom kraaide zij ook uit volle borst toen de vreemde dame haar op den arm nam en brabbelde Spelen miet Manettai spelra Kiekdboe spelen met Marietta I Jou lirf lief srhepsiel e zed de vreemidfe Tranen kwaraeti bij deze woordfflt in baar mooie bruine ooge eh nu bemerkie de nurse pas dat de vreemde in den rouw was Maar zij wsst niet gloed hoe zaj zich dn het I uitBich zou aibdrukkesii I taroiii zd zij geem woord en wa tlij toen de dame het geOprek weer opvatte h nog eentf vroeg Is me vrouw dian op reis f rJai mistress i orst is gione gone for long time kre de vreeinuo uu tot haar verbazing ten antwoord bu oaar de EngelSche den indtuk kre dat Z ij met was verstaan voegdle zij er aan toe Mistress b orst tloet een kuur op een baSplaatsi initstresB Forst is to Mdaénibad zaj moet zeor nerveuS zajn zeggen de doktoren 1 En is mevrouw dan allang weg weg van haar man en dit olleiliefhte meiöije wilde de vi oomde nog zeggen nuaar zij slikte d cKen zin in Wat ging het ten Slotte de nurse aan die hier haar plioh te dtoen had en zich mot te bemioeien had met ate aangelegenheden van Haar heer en mevrouw Three months agot antwoordde de nurSe bijna drie maanden yr a mistrals Forat al weg gedu rende den winter waJ zij geheel ai leen ik Italiö geweOst ja ja te Napels Daar kwam een b edienidie uit het Slot de vreetmid © zeggen dat de heer Forst haar zou ootvangen In diep gepeins liep zij nu langs den weg door het park dïe naar het lot Hoöenhohe leddUe waarover mwi m München zooveel vertelde en dat inderdaad een dier sichoonate beizittingen aan het Htarentierger meer zooal niet va n gieheei Ober Beleren was rWordt vervolgd