Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1916

l 1 i = TV 1 N l X Ij M NEDERLANDSCHE WINKELWEEK ïL Zie deze week 155 onze speciale aanbieding ZydenenFluweelen Blouses n Eenheidsprijs f 6 90 Wrilducï van Néderlandsi e Inclustrie IISSI DONDERDAG 12 OCTOBER 18 MIIUKE nilillill Het Nederlsndscli Tooneel 2e Voorstelling in bet Abonnement Peioy DiïKiiiil Een jengdapel in 3 dryven van J HARTUIY MANNERS Aanvang 8 nor precies Entree voor H H Leden en hunne hniagenooten f 1 75 per persoon Ëntrée voor Niet Ledep en Vreemdelingen f 2 p petaoon Loge Stallea Balcon I ting der te beapreken plaatsen op Woensdagavond 8 nnr Entree voor de Galer zoowel voor Leden als Niet Laden 40 cent per persoon Kaarten zgn daarvoor teoekomen en plaatsen te bespreken JilO cent extra Woensdag 11 Octbbar des morgens 9 nor aan de Sociëteit Alle entreeprijzen warden verhoogd met 5 o Autenrsraohten Na afloop der voonUIIIng vertrakleaaextra trein naar Schooailoven en tasscKaoliggende plaatsen en een extra boot naarWaddlnglVMB en Boskoop 46 i Anton Coops ïlrogist Wgdstraat 7 Tel 328 EnMcnmatlUes Wljberttablettin Pomumittttabletten wandelen m iU nten ievolge weer meer ia awaoc gdiomea en uu waa het veW weer guiwtig voor de planten UeOMMieriJ om iMt te onlwlltkelea Natuorliik kan iltte liobt oTerdriA en worden doch gevaar dfiarvoor leldi in elk geval met tut de dwaaehtidec die bij awtere lle taebbenj D tjemakkeliik kunnen ontataait Indien fe padvluderl zich mocM inlaten met de botanie iM oat ateUlg een vei betering zlin nn date liMtelling d4e hoe lü er boe meer een militair om niet te leggen miUlHtrisUifeli Karditer begint te dragen Het aantal klnder otuba begint toe te nemen hetgeen ook aeer 1 toe te Juichen Het 1 een der belangrijk te vraagHtukken in een groote stad boe de jeugvt buiten de t hool uren zal worden bezig gsÉluuKlen JVel komen er ateed meer volki jp llterrei nen die een toeviucSitsoord vormen voor de epeelgrago Jflug doch er irt daarbij leiding iwodig wil het pel niet een voortdurend iartvaai en getwWt zi Gelukkig beginnen de on Jerwijzers eiiidélijk eeni wat meer In Ie zien dat bij hen de taak ruA on dit oP te loaHen ie hetiben zleb over bet algemeen caaraan weinig gelegen laten liggen Het aantal oliooluren is geleidelijk afgeknabbeld van één vrijen middag U het ailenge tot twee lelb drie omen aWiooiwanitelingen zijn ingesteld doch de uren bulten hool en bulten lied waren de kinderei aan hun lot ovengetaten De baldadigheid van de Jeugd nanf toe I van alle zijden werd aangedrongen op de middelen om deize te beetrijdten Hen heelt er veel over ge kiasgd eti beraadidaagd doch nim imer ia er op gewezen dbt van de paedagoge de actie laloe t uitgaan ook al omdat zlJ onmidUMIijk de goede uitwerking daarvan nmden owlervindn Noir la met veel gedttan maar het aehijnt one toe dat ar eenige verbetering in het zicht U Ëén d r middWen zou jrfjn dat de kindferon lie hebberij kregen in het botantóeeren ZIJ zouden ihui veel in d duinen en boaWcfaen vertoeven en tevens eemge kennia opdoen Indien het de naL luurhifrtorlafche vereenlglng mocht gelukken aleeds meer den luet te wekken tot het wandelen in d vrije na tuur dan zou dat rechUtreek in het beianK van de Jeugd zijn Het ie een der groote probr niea van d groote rfeden dé opvo d ng van do Jeugd WIJ meenen in die natuurliW torUohe vereenlglng een liohamu te l n dat en veredHendto invloed kan oefenen het heelt ond verheugduial de tentoooeteliing zooveel belangti elling heeft getrokken Behalve d tze deze op iMaétt reed loverwaard wa geeft dat enig vertrouwen in den vooruitgang van de beïehaving i ie vatt dergMÏJke vermaken die het nuttig met het aangename vereenityn fie duinen en de boaMohen zijn groot Dul enden kuniuen er dagielljk i geoleteo van al h t alcihaomri diatdaar Ie aan ouwe i valt HAIQËNAIAK Do Oorlog Am het WaridQk Front Hat Duitache oommnniqsé van 6 OotoUr luidt LegarSToep Bapreoht van Beieren Da artiUariealag tnawhen Aqore en Somma gaat haTig voort nadat drie Epgelaohe aaovallan dea morgana iga £ van tan O van da Anora ontwikkalden lioh levendiffo bandgranatenSavaohtao dia tot den avond voortaudaa Tnaichan Uotval an Bonohaveanes rakton dat middan iterka Franiche itrydmaohtan tot dan aanval op De troepen van da generaals Von BShn an Von Qamier iloegen den aanval at tOMOhen FrAgioonrt en Bonchaveanai na aeo hevig handgemeen bloedig af In bat byzonder onderaoheidden iiob hat 166a an het leSe regiment inteitarie T B Z van da Anora werden de vnorgevaohtan van tyd lot tgd aanmerkelyk levendig Het Engaliohe oommaniqné van 6 Oot luidt Ki wai aaniieniyke bedrgvigheid van da artiiraria ten Z van de Ancre Da Engeliohen brachten hun stellingen voornit tan N O van Ëauoonrt 2 j ondamamen goadseslaagde aanvallen by Loot an tan Z van Atreoht Am het Oodeqik Front Bet Dniticha oommnniqné van 6 Ootober Inidt Front Leopold van Baieren Aan het front tan W van Loetak bleven de nitcapotte Stinan giateren rtutig In da laatata dagen ign hier 6 ofnoiaran an 62 2 man gevang genomen en 8 mashinegawaran bnitgemaakt Tottohen de tpoorlgn van Brody an Zborof naar Lambarg werden de g vaobtan Iwendiger Op een atark Enjliaol VBBT volgden herhaalde kraoh J 111 1 11 tige aanvallen die b Wyaoko Doebie n Zarkof aan de Snreth door as nieawen tegenaanval va t Daitacfae bataljona werden temggaslagen 2 officieren en 120 man bleven m DoitBche handen Aan het front van het legot van Bothmer hervatten de Rnaaao dan stnjd aan weetkantan van de Zloti Lipa Oemengd OorloBsnIeuws De tweede verdedigingilaening in Frankrijk Bet wettontwerp inzake de tweede Verdedigingaleening is door den beer Ribit Uinlater van Financiën ingeleid met de volgende woorden Het oogenblik ia gekomen om een oproep op het land te doen voor de uitgifte van een tweede leeuing ten behoeve der nationale verdediging rentende 5 pCt Wg vragen IJ machtiging om renlegevende uit te geven geheel geluk aan die van de eetite emisiie in 1915 die door het publiek met voorliefde zijn genomen De koers van nitgifta waa 87f voor de omiddellyk geleverde aandeelen waarbq de ranto begint te loopen vanaf 16 Noveaber 1915 De koen heeft zich altyd kannen handhaven boven den koers van uitgifte Thans fr 90 voor voor de stokken waarvan de rente verschenen is op 16 Angnstua j l soodat zg drie procent gestegen is Dat komt omdat onmiddeliyk na de nitgifte in alle boeken van het land en in het land en in alle sooiale kringen zich een groote vraag naar de stukken heeft geopenbaard Er is geen enkele Frantohman die zich met veiplioht voelt om tenminste een deel van zgn bezit aan den Staat toe te vertrouwen ten einde bg te dragen tot de nationale verdediging Het vertrouwen van het land ia geen oogenblik verzwakt het is thans grooter dan ooit Niemand in Frankrgk en daarbuiten tw felt eraan dat de overwinning zeker is Bet gaat erom het we te volemdigen dat door Frankrjk en znn bondgeuooten is begonnen voor de zegepraal van bet recht en beschaving Het gaat arom een vrede te knggen Franbijk eii zooveel heldenmoed zooveel aan bet vaderland gebrachte offers waar De bona en obligaties der nationale Verdediging krachtens de wetten zelf die de uitgifte hebben mogeUjk ge tnaakt hg deze leening lo betaling worden aangenomen Vfii stellen U niet voor om ditInaal toe te temmen in een canversie In v f procent van de 3 pCt onafloabare rente waarvan de koers zich mat merkwaardige vastheid op de jpenrs handhaaft Wy vertrouwen oo eindigde de minister dat OS uw algoheele goedkeuring znlt willen hechten aan het retsontwerp hetwelk wy de eerheb ien aan aw oordeel te onderwerpen Izxsaezilaxxd I De verdrukking van den HoUandsohen handel Onder bovenstaand opschrift deelt Der Tag het volgende mede Engeland bereidt een menwen ingiypeoden aanahtg op den Nederjandsohen handel voor De N O T beeft Zaterdag een nieuwe door Engeland uitgevaardigde bepaling medegedeeld dat ieder BoUandsoh koopman handelaar of commissionnair die in directeof bestuursfuncties betrekkingen onderhoudt met eenige onderneming die op de zwarte Ijjat ia geplaatst eveneens op die lijst zal geplaatst worden Aangezien in het kleine Holland de leidende kooplieden an groot industrieelen buna uImi m batrdcking staan tot tairyke ondarnamingen als direotenr of oommis ria of iets dergelgks laat het zich denken dat al deze personen binnenkort op de Engelsche zwarte Ujst zullen komen en door Engeland van lederen toverzeesoben handel nitgeslotan zullen worden Den Bobryver ia reeds het geval bekend van een groothandelaar die in opdraoht van een belangrgke finoo in goed vertrouwen zekere artikelen baetêld had Hoewel de invoervergnnDingen verleend waren kon hg de levering van de bij de N O T opgeslagen artikelen niet verkrygen Nadat de onderhandelingen daarover vQf maanden gednnrd hadden werd hem eenige en geleden iwdegedeeld dat de K O T de artikelen niet afleveren mag aangeaien een van de leverende firma s in de toekokst pp de awarta l st loa gaplaatat warden Het betrof hier nog wel éen HoUandsoha firma die nog niet ehns op da ïwarto Ijst gepisiatst Waa Di voorbeeld bewgat vdlgens den eehrgver dat niet da zwarte Igst maar een bijzondere Igst die m Ijooden willekeorig gebonden wor de toeta iB voor bat al dan niet vrglaten den goederen Vaarscbynl k heeft zegi b t Ubld bet bovengaande betrekking op eea door de O T vercondwa mededeeling dat het in het Voornemen Ier Britsche Regeenng ligt om ieder op de Statestoiy liiat t plaatsen die van overzee aangevoelde goederen verkoopt of levert aan firma s welke reeds op deze IgSt staan Chef Post ïetegraaf en Iblefooodienst in Indiö Naar het Bat Nbld verneemt zal de heer G J C A Pop waarschijnlijk reeds eind 1916 ala chef van den post telegraaf en telefoondienat in Ned Indiè worden opgevolgd door den administrateur van den dienst C C P Vigeliua thona met verlof m Europa Staalabegrooting 1917 Het Corr bnrean meldt Als een staaltje van zeldzaam vinggen parlementairen arbeid moge vermeld worden dat waar gisteren de afdeelingen der Tweede Kamer begonnen zgn met het onderzoek der Staatsbegrootmg voor 1917 reeds hedenmiddag een der afdeelingen gereed is gekomen met de behandeling zoowel van de algemeene beschouwingen als van alle noofdstokken dier begrooting De bybehoorende wetsontwerpen moeten door deze afdeeling alleen nog wordan onderzocht Crillï Mutregelen Maiimnm prgzen turf Vanwege het minuterie van Landbouw Ngverheid eo Handel is de volgende cirbnlaire tot de burgemeesters gerioht In aansluiting aan myn oironlairefl d 25 Augustus j l No 64702 enNo 63164 afdeeUng Handel IgstenNo XXIX en XXX heb ik de eer n te berichten dat door mg nog devolgende maiimumturfprgzen zgn vastgesteld i j H n tijffpryzen op de veenplaatsen Fnesche tux £ Turfaooiten Baggelaar la Vee ifcrHan in Ter Idzard Oldeholtwoldo nKatwyk Maximumprijs loco schip op de veenplaata f 6 60 per 1000 stuks Ifaxunpm tarfprgzen in den Kleinhandel Overgsel en Frieshind Klemliandelprgs per 100 stuks Baggelaar Ie soort f 0 96 2e soort f086 3e foort f 0 76 PREDIKBEURTEN i ZONDAé 8 OCTOBER I OOUDA ilMiiomk aiataoha Kerk itf j u v m Bs H T A8SENDELFT W n v m Da H CANNEGIETER radiening Avondmaal n n m Seen dienst n n m Ds H CANNEGIETER Kark P sasvteaat 10u v m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL p u n m Ds J G DEUR LutlwrMha Kark 10 u v m Ds Th SOHARTEN BOSKOOP 10u v m Dr CD SAX Dokkum a Har Kerk 10 n v m Da OSKAM van Benthuizen 6 u n m Ds KALMAN van Oudshoorn MOORDRECHT Ha H pv Kark lÖ n v m Da J BEftDERSCHEE Em Ned Herv Fred Den Hoog STOLWUK ae Has Kark 10 u vm Ds F A FRANCE EvaaeallaatlaeekaHW Gouwweg 9 a n v m en 6 a nm Ds C BOÜTSHOORN Pred te Dordrecht HAASTRECHT d Har 10 u v m Ba ra l M waar Hork lO o 0 v m en 7 i u n m Ds B V HALSEMA OOUDA Woensdag 11 Ootober jMMkark 22 u m D J G DEUR Hnwelnksinzegening ark MMMta aat 8 o n m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL Bbyellezing Advertentiën Door het verbindend Worden der eenige nitcta nglijst ie bet faUliisoment van J BOEF werkman te RmowuK geëindigd 8 Mn F M B KORTENOEVER 6X 1916 Curator GEZOCHT een 7 ZITKAMER voor de avonduren Brieven met prijsopgaaf te zenden onder n 2903 burean Goudscho Courant Markt 31 OpenliarG Verkooping TE OOUDA op DONDERDAGEN 9 NOVEMBER 1816 bi opbod en 16 NOVEMBER 1916 bg verhooging combinatie en afatag des voormiddag 11 uren m het Hotel De Zalm ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J Koeman van 1 Eenige perceelen best wel en hoolluid te zemen groot rmm 5 hectaren met gebouw geschikt voor stalhng van 25 stuks vee 2 De HOFSTEDE genaamd Werkhoven met stallmg voor 25 stuks vee hooiberg schuur met stalling verdere betimmeringen en eenige perceelen best wei en hooiland groot ruim 18 hectaren Beide perceelen aaneen gelegen aan den Haaatrechtschen Dijk nabij Gouda te Haastrecht strekkende van halver IJssel tot de landscheiding van Stolwtjk Te aanvaarden perceel 1 tusBchen 26 December 1916 en 15 Januari 1917 naar keuze van denkooper bg de betaling der kooppenningen j perceel 2 het land tusschen 25 December 1916 en 15 Januari 1917 naar keuze van den kooper bg de betaling der kooppenningen de wonmg en erf 1 Mei 1917 of zooveel eerder els met den tegenwoordigen huurder kan worden overeengekomen Te bezichtigen alle werkdagen van 10 tot 8 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris goeman voornoemd 48 Idem Met Mam FLINKE BlJVEBl fïE Voor het verspW priiacouranten en den verhnf Groente Bloemen Landbo fraailn zoeken wg ijverige vertrouwde Affgeaten Mooie bgverdienste voor jhen die ind wintermaanden over een figen vnje tgd beschikken VoorwaarMen on alle gewensohte inhohtingen viSrkrngbaar bg STRUIK r C Zaadhai del lNKtalZEN ë 15 Sclioei Kleiweg GEjZ CLERCX HAN ï 39 ROTTERDAM I ONTVAVQBN de nieuwste modellen ïlAMES zEN mËEEHOEDEN Qroote keuze Voordeelige prijzen Modelhoedeti binnen te bezicbtlgen Een vertrouwd adres E voor het maken en stofleerm van MEUBELEfi is by s N HESSINGr S Peperstraat 24 Gouda S Billgke prijzen prima mat p jiaal Reparatie aan alle men M beien 14 A DEJONG Tel HO II Ie aualiteil Westlandsche blauwe Kasdroiïeo 39 et per 9 ons Extra kwaliteit 40 et per 5 ons Aanbevelend 21 Lange Tien eweg 27 OOUDA Telef 313 AboBfleert U op dit blad M m Wat da kaur ia op t gaud t DE KLEINE WINST ia anza naam voar Ui aan aaliditaitaaiaarbero ff TELEPH INTERC 384 Speciale inriehtbi tot het veirraardigei yan Werkmansgoederen en Bedrijf skleeding Laagst m prijs Hoogst in waarde 90 Door bij ons te koopen bevoordeelt gij niet alleen de Nederlandsche maar Jü wtegelijk de Goudsche Industrie Hftïl NIEUWE SGHACWBDRa Uliil 1 Wi KENNISGEVINÖ Htermedè heb ik de eer ü mede te deelen dat bet tot mgn ap t onmogelgk ii deel te nemen aan de NEDERLANDSCHE Winkelweek van 9 14 Ootober te Gonda daar al mgne artikelen van bnitenlandsch fabrikaat zijn Het ligt evenwel in mijne bedoeling ook dan een nitgezoohte étalage te maken ten einde mede te werken aan het anocea dezer reclame week H P VAN WIJKGAARDEN Gmffeur Kleiweg 77 Telef 463 i 1 GROOTE KEUZE BUITENOEWOON VOORDEELiOE PRI ZEN HUMES enIdeihoedek VINDT U BIJ 50 Ma I VAN DAM Mode Magazijn De Toekomst Jonkerfransstraat 74 Gondschewef 172 huil v al da aondiclieatr M li v af de aoudMhit Goudichewei 63 enr de Lange Waranda TIUF K27 ROTTERDAM i I BEKENDMAKIIIG Afbraak Afbraak QERP05T 5 6AR Ondergeteekenden hebben aangekooht van den Heer JOH LEKKKRKERKER het Terrein aan den 8Oravenweg 269 met alle Opstallen en aanwezige Afbraak voormalig torrein van wijlen den Heer J RIETMEIJBR en bieden TE KOOP AAN vele soorten Raam en Deurkozijnen met en zonder spiegelglas niamieren Schoorsteenmantels en Tegels Planken Binten Dakpannen verschillendIjzerwerk een groote pürtij Kolders enz enz 20 AANBEVELEND 1IIUJIIIIK llNinir4 MI iiETiW t2 ll MAATKNIPPEN voor Dames ea Jonge Dames Grondig onderricht in het knippen en maken van Japonnen Mian coatnmea en Ondergoed bü I Meje TIESEMA Inlichtingen gratis U Fluweelen Singel 1 i Verzuim niet de étalage te gaan bezichtigen bij Jk É Jil BIK HOEDEN EN PETTENMAOAZIIN i S a LANGE TIENDEWEG 52 taeD s UDijkii FaMeo pmigl lelomierY opGËBioHT ires Voedert uw Vee met do tutvere murwe LIJiNZAADROEKE merk STER en W L en 80YAB00IIEMK0EKEN merk W L UitmimteBde door hoog eiwit en vetgehadte en groote voedingswaKdet BerelHploma PnHd 1900 fegen Gouden MedaUleii V ERKOUDHHD EN HARE BESTRIJDING De tgd nodwt dat mpn allerwege hoestende en proestende mensohen ontmoet Ik ben verkouden zoo hoeren wij In een geneeskundig werk lazen wij eens een hoofdstuk Verkoudheid waann de snhryver aanving met te zeggen verkoudheid is een ongesteldheid die zoer dikwijls met den dood eindigt zeer zeker heeft menigeen de bittere gevolgen van een zoogenaamde verkoudheid moeten ondervinden Kouvatten kan in het begin zoo onschuldig lijken de oogen zyn s avonds at wateng of tranig men voelt vat prikkeling in de keel men hoest wat en is wat gloei rig en voelt zich over het geheel erg onaangenaam Het duurt soms zeer lang eer er eenige verbetering komt en m bet gunstigste geval nemen al die onaangenaamheden langzamerhand in hevigheid af en wordt men weer beter om zeer dikwijls weder spoedig daarop 0 ii tw verkouden te worden De verachillende ernstige on teldhedon die uit vor kondheid kunnen voortkomen zgn echter vele bdogtt ernstig wordt het als de slijmvliezen gaan ontsteken en bronchitis longontsteking of pleuris het gevolg zijn De arts heeft dan veel beleid en omzichtigheid m acht te nemen om de zieke op de juiste wijze te behandelen Gezien dus het gevaar waaraan men zich blootstelt door een verkoudheid te verwaarloozen is het voor ieder zaak gewone gevallen van verkoudheid onmiddellijk te bestreden Een krachtig middel hiertoe is de bekende Abdijsiroop die de verkoudheid dikwijl zelfs in étn nacht geneest waardoor het lichaam een betere jireeratand krg en men voor het vervolg niet zoo dadelijk vatbaar is De Abdgsiroop lost de vastzittende ahjm op en dpet deze pijnloos loskomen waarmede tegetyk de ziekteldemen worden verwijderd De hoest bedaart dan de borstbenanwdheid vermindert of verdwynt waardoor de nachtrust weder ongestoord zal kunnen zgn De Abdgsiroop wordt dan ook door velen geroemd by Asthma Bronchitis Influenza Heeschheid Keelpijn Slijm en Kinkhoest on mag in géén huiihonding ontbreken IC Prils per II vao aao gram f los van sée gram t a 03 vair loee gram 13 53 Alom verkrllgbaar Elscht ROODBN BAND net oaia hondtecksnlng L I AKKER Rotterdam