Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1916

milSlillECSfllUNT DOHDÊRDAQ 12 K T 1916 Upetar I e kl umniKSt coiUfuijMie maakt bekend tAt eüu aaovung aal uf ea gu aakt met de venKie iiig dar boatelde hili lAl eter Un behoeve van Ijeuiextiug vour deii m gBt laio li en wel tot eau hoevedheid van lu p t vaa wiae ikwr haai gaoDiMimrda aanvrags dat de fHjn door hwlellera hkrvuor te betalen w vadtgeeteidl op I 5 per I IU K U brula voor jwttJ in originèele zakken ranoo lange boord van het zeeeettip atuwloon voor rekening der ontvanBer tarwul bij levering aH de opali Jaat iai ler oonaiiMBle kse pnj zal ajjo vrijuit ëcfaaal aan net pakhuu dat d Be pnj stechte verhoogd mag worden met de werkelijk betaalde vervoerkosten en evenlueel nUuUoon daar alle providibn on eriioogiiigeu fli den pnja zijn begrepen dat bet malen slecht mag geschiedeo op ultdTukkeli vemek iler bestellers ikt het naallooB door den bestelIer aan den handelaar te berekenen ten hoogate la c nM por 100 K U mag be l rag n waarin de kosien van opzakken bagrepen zijn tarwijl gewichtsverlies op gemalen partijen in geen geval ten laste van den beatel Ier mag komed dat iJe nwnsteraame zal gewhieilen door de onmimdïtfio Mj ovBriadIng uit hot zeewihip of bij aflevering uit d i n islag laatoen terwijl de aldus genomen monSIBrs zullen worden onderzocht dtoor het llijks lamllbouwproel station te Maastricht dat een gctmlte aan atikatuf van l i pC t wordt gewaarborgdi dat de uitkom t van de analyse van het raonsier eener partQ bindend zal zijn ten aanzien van het giehalto der daaruit aan de besteller at te leveren hoeveeUledoi t ie contmiaMe door middM vaneen brialkaart aan lederen beJIellerkenni zal geven van dé betehlkbaarslelling dier voor hem bestemde hoeveelheid tjt j Tweede Blad fe VwbreMlaai v i kanuia over t t l ilaDd Meu ni l tt aan d iel iie VereeougiiiK tut verbrentinfl au k mda vaa neéerlanil in uea vreeiEkte véoH t t baar groot leedwezen van baar vnoraaamfiB om Ie Stockhota leKingm over NeilerlajiXt Ie Ktqn ttotuïea voorloopig a uen de UnSkrte MRoenag heelt geweigerd liea üfjrekeiu en t eMuuralecJeUt me over DuitsichlaLd wentictiten te r tetk doortocbt te verleeneo eu ue laewKeii lietïben m de egenwoonMge oiBAaiidiglieden en m dit jaargetijde eer beiprijpelljke beanmren tegen een reis over zee Het mooie mei zooveel zorg voorbereide plan moet dua worden ultgeeteld Uat ia wel te t etreuren het boAunr liatf zooatdmen weet uitlKSueiMte aiirefcer bereid gevonden e n verzaöieUng moderne Nederlaüdsehe literatuur dte aan de I oninkhjke Bibliotbeefe ani wonleo aangeboden waa bijeen in Zweden waar een Bbazienli k oooiité voor ontvang wa£l geivormd xa men de komst oneer lanclgeiiooten blijkbaar roet groote belangdteUin tegteniloet leden oter koninklijke faemlle hadden het voomennen te kennèki gegeven de voontractiten bij te wonen Het HeHtuur had die medewerking verkregen van mevrouw l op van R j n Nae f oudminiElter mr M W F Treub de arohltecten Jo l h J CuyperS n A W Weutimian n prol mr J A van Hamel die het woord souden hebben gevoerd doch wlen dit nu door de lAitiKhe t ge ring onnOg ijk ia gWlaaJit é CrMa Mmatrcgclen De prijebepating van varken In de Nieuwe Courant van Zaterdag veutigde dte heer A van Wijnen te 8tolwijk er dte aandladit op dat de op öeptenitier in de t taat ourant opgenomen oHicieete aankowliB i g nat wAelijkü U 4 13UIX varkena ten behoeve vanf die binneiüandache oottfura itie zoiden worden aan gekocht op een prijaibaeie van t l 2ü per K t slachtgewii ht reen even Ie voreD nm han i aar bekend moe zlji gewecat dioar op BenzelId dag eeu aantaP varken haödlelaar9 da boe ren iM obon a ereden en hun betfohikbare dlachtn pe varkens hebben aEgekocht l e N Crt oirong op een emfftig onderzoo naar dergelijke vertrouwen chokkende leilen aan en r k de hoop uit obt de mtni ter niet zoi nalaten aronitront het een en ander bekend te maken IW nog toe werd hierop niets vemomea dan een brijven in l e Telegiraat van Dinsdagavond waarin nM ontiek op d m genomen maatregel werd gazegK dat waar deae eenerjiljite te laat i gekomen annlerzijda het bericht van a Keptoraber te vroeg werd gepubliceerd en wel naar de correSprondsmt uit goede bron Temen tengevolge van een moavflretand Het laigl n 1 aanvanJteUjk In de bedoeling het bericht een lMn t g d a V bekend te mtiken dit in verband met het feit dkt d kleine JUO perdooen die ten befaoeve van het biuMnlandM gebruik inkoopen en JJonderdlagfj hun opdirachten ontvangen er rekeojng mee zoudon kunnen houdton bij het af luiten hunner contracten Nu het bericht Vrijdagavond gepubUeeord werrt was dü natuBrll k onmogwijk Ue gang van zeken echter iM een tjrpMWi bewiW van de ondoeltreBendlieid van den maalrogwl op dil Blonient de koo pera ajn op eenige oitBonderln jen na met rte dupe geworden van de onMJdlgé publiciteit JJe overgroote meeroerheid whijiil er g eien d vooruitzichten van de markt eenVoudlg oen rekening mee gebonden Ie hebben Naar aaaMdln van het artikel van den heer Van Wijnen In de N rt chrijft de ld Van een vergbwing der Varken vlees Vereeniging gWijk de lazender verondersteldlo dit iwu öjn begaan ie naar w l r plaatse verneoiet geen sprake Maar ook van onbenMieiAnheid of mJsbrulk van vertrouwen dioor anderen is veraioedelijk en sprake te handelaani hebben bedien wnarSchijnlijk tegen no lager prijzen kunnen koopen dan In einde en er en de heeren bezltfcnhan geeBt gamvg ora reedw toen te veroBden Ieo dat d irl i ia te a toekmn nog lager ood worden iJ vewnoeden in zijn waai latende komt liet on voor zegt deS owlerzotk door dta nnlster ais waarop Ij Mndmngen I door hao veriilaring niet overtwdlg I1 gemaakt Gemengde Beriehten Al te gveric Men chrMft oni uit Katw k Genlgen tijd geleden la hier aan veronhnmt gemaakt welke verbiedt het nch zonder noodzaak bevinden op hoeken van traten en hel leunen tegen deur en raauikozfjnen Te dezer lake u door de politie al menig proees reibaal opgemaakt en door den kantonrechter te Leiden jn al heel wat overtreder dezer vererdeainjten vtroordeMd Het wordt echter In den laatlten tijd den Ambten van het p M b i het kantongerecht te Leiden blijkbaar wat al te bar met de toepassing dezer verordening en daarom vroeg hg de vonge week en ook gisteren vrijspraak voor eenige beklaagdeji Een paar hadden staan luisteren naar een zangeree een ander had iamand op straat even staande gehouden om hem te becroeten en de hand te drukken en dadelijt was de politie er met een bekeuni b8 Dit aahtt de ambtmaar een kinderachtige handelwijze en een optreden van de poliBo tél plaats als KatwHk onwaardig Goede vangst Door de politie te s Gravenhage is aangMsnden zekeren D V een der twee verdachten van den inbraak de vorige week gepleegd m de villa van den heer Kretaehmar van Veen te Hilversum De aangehoudene die hier onder een valschen naam logeerde werd door de politie ook nog gezocht als de vemioedelijke dader van een onlangs te Arnhem gepleegden groeten inbraak In verband hiermede ia D V hedenmiddag door de politie ter confrontatie naar Arakera oyngebraoSt Dultsch spoorwegpersoneel Van dé Dultseh Bnbantadia grau wordt gemeld dat 80 van h t spoorwegpersoneel der Noord Brabantflch Duitsche spoorwegmaatschappijen N B D S wKkzaam op de lijn Wezel Boxtel naar het front moest vertrekken Voorts deelde men made dat op het Dmtsche gideelte van de Ufa Wetel Boxtel reeds vnpwelljk spoorwegpersoneel la dienst is gesteld Eikels en kaSlantes Ue Tel schrijft Vao alle kanten bereiken ontf berichten over de lorDie prijaeö die gemaakt Worden vo3r naar Duitsohlawl geleverde elKets cu kastanjes De l uilat e rogBering heeft zich geimast alle voortbrengselen dae als veevoeder ot als grondMol bij de olWabrikaiie kunnen dienen op te vorderen i meer nog zij heelt een Zentrale in het laven geroepen die belast is met de regeling van allee wat deze voortbreng ien j verband slaat Van de arme bevolking die in de nabijheid Van eiken en kastanjert w nt kan men met verlaogeni dat zij 7ieh het winstje zal laten ontdaan dat de verkoop van eikels en kastanje naar opbrengtf waar ilultechtawj een prijs van 25 pent per kilogram betaalt De NelerlawMche rcffeOnng echter vergete niet dïl de geallieerden wel eens aen evenredige hoeveelheill vee voeder ol groiKktolfen vo r oli bri catie konden gaan vasthouden wan neer aij niet tijdig een ande maakt dan ikelen ka tanje nitvoer naar Uuitschland Ontrouw hulp besteller aan eliai Door de politie 19 te raven I hage aangMumden en hulp beeteller Merlandsche Winkelweek GOUDAp 0 14 OCTOBER 1916 = Ëlk Oprecht Goumrenaar koope slechts SS Virwl Hamerzeep Virully Zeeppoeder Merki de Hamer Mefl ki Viruly Zeeppoeder f Merki de Hollandsohe WasOhvrouw Viruly Waschpoeders Menken i Savonine Saponol VIpulIne of Trinor Gouda oSchemer lichten Gouda Nachtiiohten Gouda Theelichten Gouda Kaarsen Eersl dan is hij zeiter van Goede Waar voor Weinig Geid srn aaas na stM nea tn 6st4 ms M 9 441 W08 5 87 HM 6774 67 7 8817 8887 808 UU t S4 942 S88S S8 9 9 t 018 0 088 O 096 U7 883 ï a 2 828 70 89S 421 47 4M 01 62 63 690 02 OS H 8 8 ai 712 718 37 862 878 92 S9S 841 968 9 4 7008 7034 7040 7187 7294 7299 7819 7848 7898 7417 7469 7488 1499 7601 7606 7688 T nu n 77 nta 777a 7 u 7 4 aia 7 4 T8 2 7 a 7 4 7874 7 a MMO 8074 97 8187 8190 8219 822 8286 8820 8332 8838 8860 8482 84M 8816 8626 868 8687 81 a aa aaaa a 8 a rat na 87i 872 74 8748 8768 87C4 8 11 88 2 8 20 8937 870 8986 9003 9106 808 a a 9276 9817 9MT 412 4S 84 8 8610 9804 6 9 0 9 60 9 61 712 9732 9768 9782 9819 9847 98 9878 9907 9811 9988 9839 10020 10088 lOOM 10068 10066 100T8 10101 10168 10188 10193 10194 10223 10227 10801 10310 10421 10438 10490 10601 10632 10633 10669 10643 10686 10686 10698 10861 10724 10770 10798 10814 10881 1083410847 10890 10892 10922 10936 1098 11082 11102 11108 11112 11126 11203 11211 11230 tl2 3 11318 11832 11888 1I 0 11423 11469 UI48 11674 11187 11888 11 T9 11 94 11 98 11706 11728 117S0 11788 11788 11797 11807 11808 11828 11S9S 11910 I19S2 11936 11934 11945 11969 11941 119 11974 11987 12031 12038 12101 12102 12120 12171 12180 12192 mi8 12301 12816 12417 12439 12478 12498 12603 12619 12676 12820 12 28 12880 12761 12761 12784 12788 12798 12814 12909 12919 13002 13062 13088 13188 13177 13232 13 238 13282 13312 18348 13349 13350 13370 18376 18382 13384 ISSSt 18404 13463 13480 13461 13462 13608 13618 136M 18694 18818 13622 13628 13671 13702 13722 13724 13738 13740 13771 13776 137S 13800 13802 18818 18823 13836 13869 13920 13871 13998 14eE4 14088 14074 14080 14097 14114 14122 14846 14279 14X21 14364 14408 14418 14433 14618 14629 14608 14618 14878 14784 14880 14889 14842 14887 14886 149K 14989 14982 14998 16016 15100 16140 15152 15156 16297 15336 15345 15360 16367 15358 16370 16374 16382 163S7 15398 15636 16808 16819 16498 16115 15731 15735 15804 1680 16819 16821 16836 15843 15866 15873 16876 16969 16010 18021 16037 18087 16118 1 187 18194 1 269 1 2 8 1 390 18421 16449 18 1 491 1661 1 623 18869 18681 18716 1672a 1 821 18824 18888 18887 1 879 1 8 9 16984 16944 16959 16982 1 9 8 17006 17081 17038 17042 17105 17126 17281 17284 17888 17441 17502 17637 17649 17691 17819 17661 17662 17671 17762 17770 17 86 17889 17849 17871 17905 17913 17998 18027 18043 18078 18125 18157 18218 18221 18222 18230 18280 18284 18293 18817 18378 18893 18413 18438 18486 18491 18538 18662 18803 18616 18716 1880 18811 18818 18828 18867 18 86 18944 19062 1 084 191U 19t6 19164 19148 19186 19183 19189 19228 19284 19272 19283 19282 19844 19867 19897 19401 19403 19421 19480 19488 19687 19801 19861 t 6 IM66 19477 1 727 49764 l es8 19887 188W 1 48 19894 19924 20002 10026 80081 20084 20122 20164 20167 20204 20262 20294 20311 20318 20828 20368 20346 20344 20884 20384 20408 20428 20499 20611 20523 20607 2088O 20727 20780 20801 20826 20872 20878 20905 20974 20980 aan het hooM paaataokMr Me varikicht nartH ach ii dienstbaarheid te hFbben Inilllg gemaakt aan dtetslal In iloii laiisien tijd m t oog al eens voorgekomen itat r brlta airaet g liiawaar li Cen inhoud enz wmtat venHiM Ue verdenking viel op den than gearre 4eer len hewnbte die meer iii cual balaa ms des nachie niet hst aMetii en an brieven UMit hield M politie en eagje In het zeil en toen in het laatst ifv vorige week de man ocMndi vra t het pamkaut r verliet word hij op straat opgewacht door een rectiercheur van poWtle dia hem naar h polillebureau geleidde waar MJ visitaiie eai brief Inhomlenite o a een ring welke bnef Ixfcoorde tot do g IMgMebe po welke door hem wMf atgestmpelit op hem gevomlen werd Do aan ehoiKleoe een 40 jarig on gehiiwit penuon is naar hel Huis van liewaring overgebracht I d Veilingibericht der Coöperatieve Tninbonwveiling Nieuwerlrark aid IJaal m Omatraken van Woanidaaa 11 Ootobtt Da pryian warw Eng komkommers f 15 70 f 16 id 2o toort f 7 80 f 13 10 kl halve komkommers f 6 80 f 7 70 groeogelekomk f 3 50 3 70 por 100 koatkommertitek 16 20 ot per K O stok prinsessenboonen f 17 f J tam prinoaasenboonen 1 17 Duitsohe atok priooenenboonen f 11 114 i pronkboonen f 85 70 f 27 60 nyboonen f allea per lOOK G tomaten f f 2esoort f f i per 100 K G aavoye kool voor bianenland f 4 70 f 480 dito export f roodekool voor binnenland f870 f 6 20 witte kool f5 70 f 10 60 alles per 100 Adyertentiêii Eao monument van Balgiteben dank DANKBETUIQlNa Hoewel de toegepaste middelen nietmeer mochten baten betuigen wnhiermede onzen bartelyken dank ooknamens de verdere fanilie aan alleswelke behulpzaam syn geweest bij katongdnk oni innig efd looliWJAOOBÜS overkomen fj Stolwyk 12 Oct 1916 ADK V KtüIJVE K T KLUtJTJE Vi Kamens da centrale comminie der rkicholen voor güntameerd Balgan heeft de heer Ojnir Btiyie lid van het Centraal Comlti de gemeente Amersfoort een gedsnkteeken aangeboden ala dankbetniging jegens de Hederlandaolie overheid m St naüe voor al hetgeen gedaan ii tot welzijn der geïnterneerden en hun gezinnen Dit monument zal bestaan in een bolvodère 12 bij 16 M te bonwen op Ml hoog pnnt mat open omgeving op den Amersfoortachen Berg nabij het Rgksopvoedingsgerttaht De Nationale Bankrereenigiq v h HOFFMAN Co VHAAGT ta BEDIENDE Deze belvedère tal omalmten een zaai met portrettan en beeldhonwverk De gevels van het bonw zullen in beeldwerk doen zien het lijden der Balgen en de hnlp door Nedorland geboden bekend met Boekhoaden kening Conrant Aanmelding aohriftelyk De opgang naar dit gabonir wordt aangelegd in mnnrwark en Uoemgarneering Dit monument al geheel ign het werk van de darinemen der Werkscholen leseÉM luniemiejsje 22 jaar ond P O ZOSKT an to trdiking als KINOEIUUPFR of ter Untie In de huiehoudlng Hoog alaris geen varaitchte Brieven on letter X aan MATHOTS Boekband lBtMkoop 10 Onder zeer groeten dank ii deae aanbieding door het gemaentebestnar van Amenfoort aanvaard Qsanenveld Bg da Cler predikant by de Waal ohe gemeente t Leiden is tb ni bericht gekomen dat zgn zoon dia KKial we reeds mededeelden aan het Somme front waa gewendi in en latarath is overleden TE HUUR GEVRAAGD met l November voor gaain londar kinderen O e uwngd Oorto g iii ii w Zwollen en h n g e 1 a it d UU Kopniliagen wordt d d 11 Ok gemeld Naar met zekerheid verluidt la do legeerlng van Zweden vuorneiuuns dl ie Verteffonwoordigera van de vooriiaamsto takken uer Zweedk ohe nijverheid naar J ngelaad te zeiuen om over oploaaing van dto moeilijkheden iBe de handen owilervlndl te ro en wdke uit de door do luiig i etien l egepaate blokkailo vo irtS iruitcn De broeder van don nitiUSi r van bulten laudiK he zaken Marou iV 9llenberg directeur van te KnS iilil Hanii wimlt alft lid dier alvaanliging gen em t Het Aftonbladct geelt den raad ze geen onbeperkte velmhoht te geven daar deze voor de Zwoedsche regee ring licht een bron van nieiwe ziwa righeden zou kunnen wnrdsii Ultimatum der Kntnnio aan irieiteii laul Keutar aUnl M 11 Oct uit Athene De traniA he VI ot ntin aiidant hce t een ulliiniatum overliandtgtf aan de iriokuielie reg ering wfuinn voor de veiligheid van de hiitento vloot de overgave wordt geMscht van ie ge heele tiriekskihe vloot me uitzondering van oe Aver f de Lemtios en de Kilkiii tegen 1 uur hadenmMdag Iflveneens wordt alsland 0eMadit van den Spoorweg van l lraeuS naar I risHa Nader Seint lleutn De mlnlator van Maiine heeJt verkkuird llat ds Bisrtwn mllm wnrden iiig owlllig t en dat de vloot nog voor d gfflleldo ern in verloepen Is ml worden uitgeleverd De jongeman eenig uon waa naifwalijks 20 jaar ond a iageaohnraala student aan de Teohaisohe Hoou school te Delft HbldJ Burgerwoning l BOVENHUIS Hunrptii f 8 i per week Brieven onderNo 2906 bnraan Gondschq Conrant Markt u liefst 4 f NIEUWE 8CH0UWBÜB GOUDA SOCIËTEIT ONS OE SOEGEy CONCERT MAANDAO 16 OCTOBER t i6 te geven door hot Utrechtseh Stedelijk Orchest Djreotenr de Heer Wotitcr Hut diennit r Entree voor Leden der Sociëteit hnnno Dames en Kinderen Lqge Stelles of Balcon f O 50 per persoon NietI edon Loge Stelles of Baloon f 0 76 per persoon Galory f 0 50 p por oon Militairen betalen lodenpryien Leerlingen der Stadsmnziekschool kannen een pertoonlHk bewgs van toegang bekomen van 1 0 50 voor Loga Stale of Baloon Flaatabespreking vanaf Zondag 15 October 1916 van s morgens 10 12 en 2 4 nar i f 0 10 per plaats Er zyn dan tevens plaatabewyaen te bekomen De zaaldenren binven gedurende denitvoering der Uuiiekstakken gesloten Aanvang 8 uur precle 84 HET BBSTÜtia Kan tpioaneervnde Dnitscfaer De reoherohe te Kotterdam dia giatermor en naby de aanlegplaata van de Batavierlyn aan de Boompjes surveilleerde pag daar een Dnitaoher dia op verdachte wgn aan de kade de daar liggende goederen opnam Uet het oog op de voorvallen van den laatston tijd is de politie bgzonder waakzaam De man werd mee naar het bureau genomen en bleek te cyn do Dttitache oolportaur C 8 wonende in een logement aan don Sohiedam chedyk Hoewel hy ontkende zich daar op te houden met het doel t piooneeren heeft men hem tooh in vooiloopiga bewaring teld Tel 4124 STIUITt UrrEIIU 6 1 1 Trekking v Woenadag U Oct NiatMk 11 16 17 76 81 119 12 18 168 246 44 2M 804 87 a I7 407 416 426 448 48 488 6a t 8 697 636 665 698 710 780 811 891 914 919 924 984 948 9 0 10 4 1139 1144 1168 1199 1342 1184 UOO 1304 1314 1316 1833 1844 18 a 1408 1422 14S 1468 1463 1487 1483 1484 1618 1684 1 4 1866 1 83 1761 176 UW 184 1 28 1972 2006 20 R OM I8 I 2U 2188 2172 2179 2208 2283 24 2281 2827 2828 2486 2e HM 2 a 2 47 2440 2 8 a7 g 2708 2731 2732 2788 2788 2804 2812 2884 29 988 8409 018 8092 8U 3121 8140 8t S 3184 8218 824 828 O 8277 t2 4 8 W 3S43 33M 8888 3370 3876 889 T 412 3413 S4S 8441 3442 8474 8484 8611 8815 8664 i 85 1 MU f 7 1 8 t4 44 3873 3890 3912 8916 8926 8 48 3 96 4001 4049 40 T 188 4186 42 6 4262 UU 4Sat 4324 4327 4838 487 4M0 442 4468 4494 4608 4644 401 4818 4777 4780 4789 4816 48 1 48 2 48M 49 8 888 6 6118 61 61 2 I M Eenige dagen i eden werd door mannen der geraeeatereiniging ta Oroningen in een beerput betlükje van een pasgeboren kind gevonden De moeder de ongehuwde dienitboda A D wonende in Nienw Bainsn vlnchtte en doolde drie dagen in en om Groningen rond Vervolgeni be af zy lich te voet naar NienwBninen alwaar ly DinadagmorgeB aankwam De gemeente veldwaditer arresteerde haar en leverde haar over aan de justitie in Oroningen Zn heeft bekend de moeder van het kind te zijn Uit de seotie op het lyk is gebleken dat het kind geleefd heeft ea door verstikking Is overleden MARKTBERICHTEN Victoriawater chetkundlg berdd Bronzouten Pleisters Ënergeen OrocntenveUing Ntamre Tuinler vef enlgliig Ootida Groentanveiling van 11 Oct Hoamkoal p st 4 12 et Roede kool p t 7 et Savoye koel p st 8 7 et Croau Kool p st 2 4 eti Witte Kool p st et Snijboonen p lOOO fS f 6 60 ProaUoonen p pd 11 12H et Spersiebooaan p pd 11 15H et ld p 1000 f 1 f 1 46 Stamboonen p pd 7 10 et nd j m mm m a ajim t3iu X i Tti VvtS verv gt Samttoge 18 p mand 10 20 et Wartalen p 100 bos y bö firma Weger en Hoefhamer Apotheek Qowkrc 139 OOWA Td 37 f3 60 f5 Kroten p 10 bos 20 40 ct Selderie p 10 bM 15 30 ct Knolselderie p es 8 10 ct Spruiten p sak f 0 6O fiiO Goudrciaetten p pd 14 10 ct SckSven p pd 7H 8 ct Zoete Appelen pd 4 8 et Peren p pd 7 1 et