Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1916

No I3S14 Vrydag 13 Oeiober ltfl6 ike Jaargang Hollandsch Aardewerk Plateelbakkerij ZUID HOLLAND = Dit niunmer bestaat uit twee bladen De Oorlog Aan het Wc tei ik Front Hei r raascbe üoiumuoiqué vaa 12 ixi lui flea Zuiden ler boittne en m WoSvre was le artilleriewerkz am böiil woderziiilB levenrtg Op Je reet van liet Imnt wa de oaclit betrek k ijk kalB hra limntkli lii btcAa ier bomtiar leerde geikirewie ten oaeht liet atfltlon ait Vi jneulleri ü r werilBh resultaten vatl Me t VoortwtUng van ten atnjd Het liuitNche conHuuuiquó vau U Uct liiiitt Legerj roep van l JMw Uuprecül Aan beide Ei tea van de boimuie werd de dla g voortgezet Op het gauacUe Iroot tu cli in do Aiv r en 8oia me otttwUtkeide de artillerie gro ite kracbt i e infauterie aaavallea Jer bngeluhen ten N O van Ihiepval alhinnte uit de Unie Le Sapskjiien decoart i nee oor on sper vuur mlftlukt legen dèn avond begonn l l t het froot Morval oucUa veHM nacbtig aanvallen die tut ia lie vroqg inbiKenureB wo rtd ur len op de atelliogen van het inta tene re inient Wi en het reBerve ln lantcrieroglraaiit 7 j Bij Sallly dNxrfde vijaiu jiesniaal een tornnaanval Al zi n int nning wa teverg efal On e tellingen blev jn geheel ir on betiit i eu Z van de bointii werd de tri d tu8i8k hen GonernMnt en Chaul IK voortgezet Veraohelden traneche aanvallen wmttm afgosfcigen Ueaul kerfabrlek van denemnont waarum zoo hevig gevochten w r f U in on bezit In het dorp Ablam urt kwam het tot verbittemle gevechten in hui zen Aan het Roemcensch Front Het i u 1 1 el c b e emnlinuiilqué van 12 Ooi lul In h MarosUal hielden die Koe menlëw voor dien onilvatteD ten aan val ijiet langer atand Uek nie T noonlolyk beginnen ziJ te wijken lj worden op het geheele oostelijk front V ervolgKk Hot twflede Uoenileeatohe le m fc op dfe grewwellingen teruggeworpen In rJe barglRevochten ter beidblaat G 1 m mi Boekhandel KLEIWEG 39 GOM En Ulljl Ca bannas WllHIUniL Hl L StEOlTEII LTiiiinigli3 GOini Dienstaanbiedingen hebb n in de oudscli9 Courant toMfa mi€ eê H Dne tdrerlf 11I611 kostn sleekto kIJ TMraitkoliliig 1 6 regeU f 0 86 voor elke regel meer 9 oenta Opgaat nitaloitend un hetBnreaa Ëenvertrouwdadres oor h t naken en toffeeren = van MEUBELEN ii bg a N IIE88ING B Peperetraat 24 Gouda gBilWke prt en pnma materiaal Repanne aan alle mes b aen ti Het verloren Paradijs Naar het DniMcii van EDWARD 8TILGEBAUBR Met autorisatie benrarict door J P WESSELiINK VAN ROSSÜM 49 Dftt eeoe lou ilJn van hot recht dat n aU man heelt te bi alea waar uw vrouw vorolljt zal houden gebruik te makea en haar te bevelen terug te keeren op de plaat waar haar plichten zii bij haar liek kiod Dat lal de eenige nBg ijkh J die Ik zie üf plaat t u op een ander etandpunt w yc ander f Op bet mijne op dat wat ik in znik een geval am mneown jBn wat aou uw etaw iunt In wik een geval zijUi dokter V Wrfk In zulk gwvaJ m n atandpunl iiQu lijn mijn beate n heer row f Ik atel voorop dat uw vrouw eeaielijk gezond is dal haar IMba J niet noaDMi0wwijd afciwelt aij ala duizend anderen meer voor haar geooegcu te UsriSnbad verbUjt houdt Klopt dkt nMiMer J jrat Dat klopt doklar 1 Nu mtjobae Fowt Voor eeoe zJ t K W VM DE PAVOORDT Kruideniera die Hun Eigen Belang en dat van Hun Klanten begrijpen = verkoopen uitsluitend == Viruly Zachte Zeep i Merk DE HAMER Si Viruly Zeeppoeder Merk De Hollandsche WaÉhVROUW m In t groot verkrijébaar bij RENEMAN VAN DER HEIJDEN Tel 265 Grossiers Gouda Ziet deze week de étalage bij INKTEN LAK H J VAN SCHALEN 80 BmAmP STOFFEERDER WIJDSTRAAT 21 BOEKHOUDEN n j IIAOERS soooiinUnt eii Hoofdredaotour van e v = AotA leerajr MO en H J BKKKERING Jb Moountant en ondleeraar eener H B 8 worden door hel lElEm nmaiq Onder leiding van J HandelMludie J ountant n ondl ta M rvÉileil ïaD Mnscliiippelijk iois Keiaentfraoht IP en Leliegracht 30 Amtterdam georganisoord voraohillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginner eenignam gevorderden en meergevorderden SpeoS omnuen voSr de praktSk d ploma en voor do aote MO I neen populaire onr n voor a enmon ohen Normaal Iwgeld f per kw rtid Snelle opleiding UiUtekondo resuluten Zoo l gdo Se r dagen voor de Middelbare acte do nauwel jk 17 jarig6 P BIMJ MA mt Sneek die voor het eerrt examen deed en die geen andere leiding had getü din onaen onr a I het wonder dat on e schnftelfake leergangen op dergelflke wgt populair worden en dat teed moerdMo coffin voor de praotijk diploma ot voor de aote M O on oh telnke oar u en lfa nrefereeren boven mondelinge le nl Bri ng W lenden vragen on gratli proipeotu aan Z j verbinden oh hierdoor tot met Nederlandsche Winkelweek met Etalage Wedstrijd van 9 14 October 191 6 te Gouda In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande adressen i C A B Bantzinger Markt Gouda Dames Heeren en Kinderen mode artikelen Buitengeweon groote keuze in pelterijen L van der Beek Lantfe Tiendewet 45 Tel 238 Koloniale W U en en Gomesttblea J C den Boer Ws Groenendaal 13 Tel 258 Kaas Boter Kieren en Fijne Vleeschwaren Comestible Dnikkerii A Brinkman Zoon Markt 31 Alle soorten fraai handelsdrukwerk Anton Coopt Drogist Wijdstraat DrOgenjen Chemicaliën Verbandstoffen S ft S van Dantzii Markt 43 Natuur wollen Ondergoederen vMi Jansen Tielanas Vnezenveen NEDERLANDSCHE INDUSTRIE T A van Eijk Tiendeweg Gouda Fijne Groenten m blik van de Heusdcnsche Conservenfabnek J P Flux JlllleillWllMWtlllI Wüditraat 19 Tel 286 Ziet vooral met de winkelweek onze etalage Goudiche Courant Markt 31 Gouda biedt de meest doeltreffende reclame De Goudaohe Fruithandel Lange Tiendeweg 27 Speciaal adres voor binnen en buitenlapdsche vruchten De GoeA ope Winkel Kleiweg 1 hoek Turfmarkt Goedkoopste adres voor sterk schoeisel Zie 4 étalages Firma J F Herman ft Zoon Lange Tiendeweg 60 Eenige tabnkanten KEIZEKBITTIIR Balt A de Jong Ootthaven 31 Tel U8 Parfnmerieën Toilet artikelen Firma B de Jong Tel 47 Gouwe 91 Behangers Stoffeerders Beddenmakers Verhuizingen Chr Keet Markt 3 en 4 Geuda Het beste adres voor Tapijten Bedden Dekens enz C C Krom Markt 2 hoek Kerksteeg Tel 113 Drogerijen Verfwaren Chemicaliën Vensterglas Glas assurantie Firma C Loureni Lange Tiendeweg 57 Handel in Wijnen Likeuren en GsdistiUeerd B J van Maaren Westhaven 55 Tel Int 330 Gouda Rijwielen en onderdeden Firma A P Martens ft Co Kleiweg 17 19 Mantels Mantel costumes Blousen Japonstoffen Utrechtsch Modehuis Korte Tiendeweg 3 Nieuwste Modellen Dames en Kmderhoeden Bontwerken Zie de étalage Firma aW van de Pavoordt Lange Tiendeweg 10 12 Electrisdie Meubelmakerij Stoffeerderij Beddenmakenj Behanger Firma Wed A Pino Markt Specialiteit in Heeren en Kinderkleeduig gemaakt en naar maat Firma C G van der Post Hoogstraat Tel 178 Sigaren en Sigaretten J jC Sibbes Hoogstraat 7 Gouda Tel 423 Wit en Jaegergoederen en ï lanellea J F W Turion Lange Tiendeweg 22 Struisvogel rijwielen Electrische Installatiefcif Firma O G van Vreumingen Wijdstraat 20 Gouda Speciaal adres voor Handwerksigaren Firma Weijer ft Hoeflumer Gouwe 135 Apotheek Chemicaliën Drogeryea Verbandstoffen Verpakte GeneésmiddeleB H P van Wüngaarden Coiffeur Kleiweg 77 Tel 463 Ie klas se Dames en Heerensalons ParfnmeriCn Toiletartikelei Firma G Usselstijn Blauwstraat Specialiteit in Boldoot s Zeepen en Eau de Colognes Ziet étalagBl Abonneert ü op dit Blad Zie onze étalages Un e Tlendeweg 10 12 mmsm contuvT lïTï © va xrs VerscMjnt dagelijks Ox stx@3s ®33 behalve 2lk n en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per poat Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post PRUS DER ADVERTENTIÊN f 1 iS 1 M Van 1 6 gewone r ls met bewysnununer f O B Elke regel meer 8 10 By drie achtereenvolgende niaabingen worden deze tegen twee berekend AlMHmemenIsn worden dagelUks aangenomen aan ons Mabkt 31 bi onze Agenten iea Boekhandel en de Poatki But adPostkantoren Eirzoos Dienstaanbiedingen per plaatsing van i 6 regels fO 3S bU vooruit betaling elke regel meer 6 ets ttedamea f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 UitgoTen A Telefoon Interc 82 Kto teg 3n zijn IH offKJwren en S9 nïan een 10 e M kanon machmegeweren veel munitie en geweren la banden der bomtg oooten gevallen itoeraeen che aanvallen aan ween kanten van ten Vulkaan pa zijn al geaUgên Aan het Zevenbarcsche Front Hel lerugtieicken der ituenienMïra Hel Ooatenri k che comnm olqu van 12 Oct lui a Aan den Vulkaan paa mwlukten de Koenieen he aanvallen in den 0ec tor van Braaso Krunatadt nneat de vijand op dto greoapa Beu terugwijkei jcdurfflute dte laalMe twee Ha tsii wer Jen bier 18 ofïieieren en t J J man achappun gevangen genomen on een znaar kanon vijI nau hllnegeweren er veel oorloganiateriaal builgeniaakt Ook in het Uoorgony gebergfo en aan beide zljifen van d boV 3 ik Maroe werd de Koemeenffche tegeiMtand gebroken Ooze troepen vervolgden d vijanc Ten Noordten Jer Zlota Lipa in Oo t islrae w rd e en KwMaehe aanval atgeaiagen Aan bet Z Oostel Front De liugelechen vóijr fteret Het ii ngelache caimnuniqué van 12 Oot luidi Op het Mrocuuo frunt zuiverde onze bergbrigaute de atroek tut aan de iiui tcnwi en van bere Zij frollou k atad kiAohtig d ior ii vgand ver sterkt aan Op het Doïran froDt dodim wij ver thve atrooptochton in de vijcUMtolijko loopgravcïi In den nacht vat UlOtt werden twee vooruitgö hoven po ten uiteengo £reven Kr werden verachei Jenc Bulgaren en Duitdchera gevan Ken genomen elf rGknwni Ik hei oAJ aa i bet hoofo fer beweging gpHteld In de overtui n te zulten irtagen i AteD wij onzen bondgenoot Servië holpen 1 Uiten wij etri ten aan de zijde der Mogendüeden die onue beacberniMera zijr ufit h vx iJe ol ver nH tr ut m iXt huop tmkuuKiu ibau vredeie Aluiteai mu eeu vwr tui au ueüuouen zv a va nit4 wtert üau eeuin eiKoar gvfiautft vluobtig unearvul ergeigk liet beiJkrag ükU de J iigel iciie re geering Uuina vau ue voltMved legMi woor ttfiing vroeg vna ile roiuie aoni vmi dUj uulliuen poqd aterling ui JtiuUJM 4 ÜU gmilvn l it EWfauiietje tiieUegeroketun ur iii t loopeixle boekjOkit dat 1 April btigi nt ftl L JO miti pund of ib AJÜ UjO UUU guUleu uitge g ven dB rniQe wonU het toUet uer uorlugfrnttgaveiN gt racbl op diSl iiidUiiüea pond ol 37 5H4 mllioea gut ilen ilict leger irf vaP gflitcheu premier leU woiiMm kicb do mum lie bti veL iHijgen de bund g iioot dure bugdaoct Op Ie millio n ppmt voor trokken j X fa v nx 1 April had t n getaml reSdtf l luilüoeo pond uU gete iid en ia t zotide tempo door gaande ziou niea wvUliak boven te 4 0 imthueii pond uit e1 u Aajuith moeude echter at dut geld zoo wel befiteod wad dot üec SOode zou sa n op toou p st te basiKMiiea Nadat het l gierhtiifl éo credleten ha l ingewilligd heett As premiereen overrzlobt van kti Xï Uy Atvtt tmvtaud gegevpu ilij deoili de r Oide lange do veri oUillen te fronten i r l ngelachen taan en IJdte vooraï it over de leaultalcil aan het wenieiiik tront be battkt Nim van beta oiiitblout lijkt otts zi nHBriieüieeliDg dai zedttAttAna nog plaats aan de zijde der luntente ïa voor j rieecenland Met nog naalri de verzekering te geven dat doorzeltcfl van Gieo oorlogdtiurijte pUofat M beMoot de l mgeltfïhe premier aljn redeL oy f iflorge hoeft enkele opinerkin gen nuoeien aniLtiooren van tien liberaal Hü4t naar aanieiiUng van tietinterview diat hi aan de American l ufutt hodt t i tAan De uriniaterantVoordidie tot hi niettf gedaan had éiü herhaleijb wat A uith roedM hadverzekerd en dat hij geen woord van7ijn verklarinf terugOAm KovenfSien wnren hd hoele ka4 inct hetoorlog ïfnnilté de mitlfttlre nuutgevereen tte bondigenooten bet volmaakt met hiTti oenc en von i en dezo dat 7ijiiinterview te rcvhter tl t wob ver Hfhenan i In Griekenlandl jjli kemi een iieuter t egram ver Mimi do i i ail hri aiulo uit Athene Lr w reedtJ ven atuivang gteinaakt UKl e uilli vtiuig vau ik tiweit btUü vloot Il erste Blad Naar verluiut zi de kleinere schepen naar de voorlooptge regeenti te balomM 1 geaoattesi S lrxxi exiland G C J Taulinga f Men meldt uit den Bomüi Gisterenmiddag is alhier op 61 JarlgMi leefmd plotseling overleden da heer G C J Twüitivs directeur van de Prov KrdBrabantache n Hertogenboeche courant D overledene waa een teer geacht Ingeiatene die sich vele vnenden had verworrot AU cbrUver en iddlder wa htj leer bekend In t n Jongellngajaren woonde de heer Teutingfl te Antwerpen Parija en Brusael waar hij zich in de tecken en caricatuurkunat bekwaamde Te Bniaiel richtte hQ Rieur lUurtri op fraarin hij teekende onder het pMudonJem Chui Later volgde hU s n vader op mIb leider der DosBche Courant Als litteratuur had da heer TeulingB vele verdiensten il n Gemt van der Waldjeii genoten in het Zuiden depopulaHteit van de Fatklandjea boven den MofrdlJk Hu wBfi de rake echeteer van het alledaagBche leventje en de gewone menachjes Ha hy levendig kon maken met een enkid woord De heer Teulings die en ala tcekenaar en ala itchrliver alt d onder een schuilnaam werkte zal in de kunst en courantenwereld zeer worden gemiit i e EWttarOere a bQ eb muiten oi twapend wonten en uit de goit van Keradaini vor r fck n Ue i ranscbe marine autoriteiten hebuett heduiMvond allt oorlogeiaitiiepen overgttnomen eou giMleelte tor benvaiaung had de t cbepen roede verlattii amteren Kijn nu aan wttl gegaan Incidental badkKn ïtet plante i Op de kleine hepen is aew t ran tKhc benmnning geplaatst leAtuene en l iraeua heerncbt geeu op twon denhe4d De irifjkflche oorlog tch to ii Ho thans Hl handen der l ntoitie o er Raan zijn de volgewle hatauiie Magaehlp inetffiKle lU lU ton gebouwd in l ió raara sflagaobip metende 5UÜ tün gobouwd in IrttM SpetHiul MagHciMp unstfBide VOtKV on giefeouwoJ in RiHö Hydra alagHChlp meimde 5Ü0 ton gebouwid ia IK M UelUi krubier metende JbUOt n gebouwd in JU 12 Kauomieorboüten Akte n Am brakla Salamiiiia en hyroei Mijnlr lgei Mïineinbaaia Aigl alia Naupbia lorpodoboothilepotoicSiup Kanaru iorpcKloialganHl AotoÉil l x a Bond van Nederlandidie Onderwijsa De Bond van Nederlandsche OnderwQü houdt Zondag Ifi October lUn 40 alg gaderlng te Utrecht De agenda vermeld da volganda motie van het Hoofdbestuur e algemeene vergadering ketmia genomen hebbende van het rapport der BevredigmgBctHnmiiiiie inzake keraiemng VMi art lOZ der grondwet en van het daaruit door de regecring overgenomen en bij de Tweede Kamer ingediende wetevooratel van oordeet dat algeheele financleele gcldkatelllng van openbaar en bUzonder onclcrwija het aantal bijzondere cholen in uer iter mate lal doen toenemen ten koate van de openbare dat dit ntet lal x n in het belang van ona volluonderwys noch In dat der ondarwtixen rekening houdende e ter met het feit dat de ontwikkeling onzer onderwijBwetgeving In de laatste Jaren noodzaketijk tot flnancicele gc1 jkKteliing leiden n oest en het overgrooto tltiel onzci politieke partyen zoowel uit bit 1 ij khei da redenen aJH uit overwegingen van practioch poliUeken aard daartoe echijnt te willen komen besluit lioewel noode zich bÜ dia geiykateiling neer te leggen doch draut het booftbëatuur op er b de Regeering en Volkavertegenwoordiging op aan te dringen dat in bedoeld wctsontwerf die wijzigingen worden aangebracht die zonder het oeglnh1 der gelijkatelling aan te taaten kunnoi dienen om te voorkomen dat het opentoaar tJerax 4 aiithir Keravn fi NMgenenj i flfl öfcodnni NtiJphkrotoetiÉia LoDiOhl A i l Niki Uoxa vele 17 torpediobooton en £ onderzeoifira Ue w4ie en waamver e bntentp geen boM ikking krijgt zijn de vol g ide GEMENGD OORLOOSNIEUWa Gnekenland in den Btri d D Daily Chronicle meldt uit Athene dat men leêds begonnen is met de beachikbaaratelling van de Gnekicfae vloot Het verluidt dat de kleinere schepen naar de voorloopige regeenng te Salomkl gezooden z n terwql de grootere achepen ontwapend zulten worden De Fransche manne autori teiten hebben de oorlogsschepen overgenomen nadat een gedeelte der bemanning de schepen had verlaten de overigen z n thans aan land gegaan Alles verliep nutig De kleine scheen ztin met Fransche mannen bemand Te Piraeus en te Athene is van eenige agitatie mets te merken In hngeland Weer 3MI0 miilnoen tngeieche oor logaeredietan Keu vred4 zou een oneervol vergelijk zijn Adquitb heeft nieuwe fredietcn gevraagd in bet l ugerhum en tegelijk Aventf panteerkruiaer nnetendc 10 LiH ton Ml gebouwd in l HU j enwkofli alDg efalp me eïide 1 UMIO ton a gebouwd in lilOö vroe 0r d Mla dsippl van de An erikaaifcKeho V loot Kilkiiiii Mog hip metende J llXK t n en geboöwd In l l 6 vroelger do taho van de Amenkaan0nhe vlo t Feuilleton moeder die haar eem uiet den dou4wonteleni kind in den eteolt laai en het aan vreenkte nienactaen overlaat ai zijn die menaohen nog zoote vertrouwen oimllat zij baar kuurmet mag omlerbreken heb ik aiaman alü dokter ala menabb alaeobtgenoot en vader maar eeu antwoord 1 Eh dat ia r tiaro I De plaats van een deeer leur is nog ateeda voor een ander vrij gekomen mijniieer t orat I Ik 4ank u dbkter I Dr i aukeirt vertrok Onder fe zorgvuldige verpleging van zuster Veronica beraiekie het kind Op een iiriooiezi najaararjag toen het weer gezond en vroolyk door de tuin Sprong vond Eilcb onder de doa l tijd ngen van bet MUnchener Jag blad bet benobt dal do ehnjver Keinhold Si uamano de echtgenoot van Elan ns tone en amaUg lijden wia gdatorve En hii zocht kuuid die de plaats van moeder Mj z aentg aan den dood ontrukt kind son innanien I HQOFuerruK vi Nadat hy Img mei ziob zelf had gaworatetd en toen do eenzaamheid van het prachtige slot hem gebed terneer lirukfe zoobt MJ j iaa op in haar eenvondiga woning in detlandBtnuMr te Mtlnehea Alle voorberauiiuieltu uui het huia buudlou op te bic co waren juiatge troffen toen hij bianen kwam vallen In do 0a4e ll o ktaiae fauiakamer waar zij oenei uaatM 1m i i iedienecht genoot mei baar avtUBeaÉ geiMorven kind had gerwuoodV had de deur waarder de niieubelea die verkocht zouden wK nkaLf bij flÜuBr laten zetten Nog voordat Kricb Llifa bad gezien yhi hij wat bier gjebeunle zei hem een inoerl e flUka óai bij juM op het rechte oogedUlk watf geko men De OchfUcrrÊftiaaiieltw die de deur voor hem opende z i hemi a er voor een kooper van bet een ol an der meubelMuk aan tiad hem kalm binnen laten gaan ep verder geen aandbctit geschoofem aan zijn viaa naar mevrouw blAi ticfaünemnnn Ën nu 9toni4 hij l0 mlduea van het opge tapelde balffraad van de gb Helde uit zij vroe jeugitf cti droomde van de boHyrhen tc gen de bergen van zijn gsdnxirteland en de banJc onder dien gereohfAeuk waar ziJ zi hun beddifr toekonwt zoo gebeel anders hadklen afgesehildertf l aar kwam El n zcH met betraande or gen in enuitig znrart weduwe gewaad dn dto kamer Ëncifa irad Jul8i naar de olVriJfUf van den geatorveo HdtUtHftnann gegaan HIJ hield een der vele boeken ia de baitd die klaar gelegd waren oni verkocht te wonion en Mond met den rug naar de deur gekeerd zoodtat hAOa heni bi baar binneuitoOMi niet bentende U bent zeker de oi quair die oiij gEi eren beeft getfcdireven klonk nu do eSara van Lhfa l r zijn veel boeken a waante in de blblintbeek vau mijn overleden man ik beb het bente en mo Wte liaar op de scUr f laU i neer egd baziit u bet alleg maar eeret heel ruMlg voor dat u ntij een b Hl duet iJe deemoedige toon waarop fciUm deze woord$m zacbl ea mot diepe ïoefheid had gcfl roken trof t eb diep Een die béslulen heeft afHcbeij te nemen van de vreugde de loveiia ging het bent eenflklape door bet hoofdi Llea mevrouw fsAam zet bij nu zacht en vendde ziob om B u het ntfjnheer J orfit Waarom komt u Juirt mtdden in mijn ellende AU een bitter verwijt klonk hem deze vraag m de ooron Het vlei hem modetl dadiplljk een aotwoorc le vinden Maar bij dwong zich tot kalmte Op zoi peloozen bijna vroo lijken toon ad hiJ nu eenvoudig Ik zal je tocii kunnen tietpen Elm al hth je ook ntfjn wUimtl die ie in d0z nioeielijke dagen va nut hart kunfien jdjn t rug g 0 nden I Zeg nietri moer kwam het eirmg bijna afwerend Tan haar lip VenJoielo te Salonikl l e bittiïmkhe bladen nieUten dut Salonikl niW vlaggcii i getotud tt r re van Veniielo iCe tiiiz nd be toogeri imohteii hein tit toen bij van af het btUkon van het geboviw voor bc ofdnSt der nitionale verdt I Iging de velg Mte wm rden p rak riekentaTHf ia in tweo kampcni vi r deekl die elkaar ilen rug toe keertn Wij ritiitt i on naar bet Noorden om het land te rodidien sij werken voor ztjn ondjengang t aten wi ilkm op onH pcii f let getd dat u hebt gncondeu zou al 1aa te rerJdingi vojj r oA zieker man dlenet doen Nadut van rod Hng geon eproke meer wa nadat Ik wlHt in afzielLbaren tijd nic m staat te nilteik zijn het geld torug te betels had ik geen reebt dit geld te behouden Mnar ik heb u nog m eene een toel aaitgrfjoden Wet ziet het er hier weinig oantrekk IJk voor een gmprfk uit Maar latwi wij op u jn eenige ffofa gaan i ittcDi die irtorgcpn ook onder dien hamer komt en vertel rij nrijnbeer torat wat u van bet alot Hi Henhob naar ml n zij het ook oektVüudig dan toch eend gelukkig tehuU In ie toch niet op uw gewonen we 9 liggende anKlMrac voerde y E veraoek hAOa een betfcfaeidea verzoek of neon dat zou te ve gezegd zijD een vraag een zeer be cheiffen vraag loen ik onlang het dfj daWieht van Ja mftn la wa de eerMe gedochte 4 bi mij opkwam wat ie wel voor plannen voor fet e komM zourtt hebbcti Vergeef miJ fclflh bet wa uit belanKMtellingi dat de vraa biJ ni J opkwwm Ik vroeg ïiilj at of le weor een betrekking W een bl indkt flam muf zoeken of zoo iet f eT zeker u heeft Juiat ged bt mijnheer J oret miijn nwn beeft u niefft kunnen nalaten HFortt Terrolffd