Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1916

de zal het altijd sUn Ue tenslotte eind ovarwinning Voet bebalen Het oftenalef der geallieerdeo De New Statesman zegt toft betrekking tot het offensief der a ai lieerden in Frankrijk dat ert rie mogelijkheden schijnen te zijn Jn de eerete plaats is er de mogelökheld van een plotatelinge en raimlpSpóedlge ineenBtorting van de moreelo k iateneeie weerhtandiskracbt van den vIj and Maar deze mogelijkheid ia op bet ooganblik met zeer waarschijn lijk In de tweede plaats is het mo gelijk dat het Somtawi otfenSiet dtoor zal gaan met kalme Successen en langlzaam maar gestadig de Duitf he linie in de onmidUellijke nabijhd der Somin taru pil drukken zondtrieta te verandtrsn aan de andere Men der linie In df darde plaats beeleat de nlogeli heid dat de op marSch der g lllearden voortdbrsnd sneller flal plaats hebben en soo a mg zal worden dat de Duitslisliera gedwongen zullen zijn om langlSeen zeer groot front terug te trekken en den gehaelan uitSpringenden hs moeten prijsgeven die het diolitSttot ParijL nadert Uaze darde mogel heie nu Schijnt d het meest vikar sohijidijk te kijn Het is van g en f root onnd Hellijk militair belanf de luitaichenf te dwingen hun ll iesan herrat dermate te verkorten In tegendeel is hot in het voorded 4er gaallieerden om de vijandelijke Hale tet honden op haar geheele lengte zooUuig als het kan Maar eet te rugtocht zou kanSen geven op sen befrakkelijk open gavaoht waarvoor de geallieerden no nooit de geink kige gelegenheid heibben gehad Sedert zij een numerieke meerdsAeid hebben verkregen en eveneens sou zulle een teniglocht groote en tWIekends politico gevolgen hebben snoweJH Parij als te Berlijn gwaigèn welks In het algemeen waarSchi nl zouddn opwegen tegtn de zuivet niiIttaire nadeelen die eraan zow verbonden zi meiu V a e o ruon a tul de V ai dar viel a tH ucele belaugn ke ge beul tenia voel tip te Kaïmaicaianboogteu tomtoiHKlen de üulgorenin den nacht van op 4 bept vier Uiual hun aSBvallan lüe tierviura wier pen de aanvailers in hun loopgraven terug en berokkenden hera warever liLzen Meer naar het Zuiden lu de Streek van Brod leed ile vgaodaijke aanval eveneens een volKomen échec Op den linkervieugol dtr UeaUieeiden woiut de artUleriedtnjdi levai dig voortgezet zonder dat de infanterie optrad Vliegtuigen der Geallieenlen wier pen vereoneldene bocOooien op Monastir waar een ontploffing werd vastgesteld Aan het Balkan Pront Hoemeensch frqnt Langs den jUonau hier en daar geweervuur tusschen de grensposten vak vedlerzijdieh artillerievuur tusschen de üorpea Madera en Kora ba Zwak artlHorievipw in d Dobroudaja In de Zwarte Zee werd de stad Mangolia gedureude 45 minuten door twee vijandelijkfl torpedlobooten besdhoten Veje hubiW Werden ver nield en een kind wofdi doed Hrllgtverrichtingen ter Zee Een Reuter telegram uit Valencia meldt da het bngelSche stoemechip Boddatn gezonken IS Gemengd Oortogsnieuws In Duji tsohlanil Pe Vorwilrla bespreekt de rede van ben HijkskaniaBlior en ia daarover met zeer tevreden Het f lau zjögt o ra De wachtenden en hoóenden belee d weer een ontgooliein g ij hopr den geen niouiwei aankondiging g en bevlij d woörA dom dechta wederom de bek ide MendingeB die iedereen die m polltiae belang stelt zpo vaak noord en m zijn bin nenflte met critiek Verwerkt heeti Wat de Rijkskanseliör zeide over mn oorlogLtoeatand eb de vertaïoedeiijki oorlogiSvooruttsdoliteii was reeds lang in alle bladen te lezen geweest en zelfs dtotgene dat nieuwe toonen acbeen aan te kondigen verdween naiiweli 1 vluchtig afiiigeduid dade ll k weer In de giSwotte rettioriek waaraan men langlzanilerhand net zoo geiend w l aan de bekende steed weer koerende wendingen der oor logelbencbten of de niet meer origi neele vernjaningen en raadgevingen van het Departement vatt LevenSmld delen Het overhoer oh de gevoel bij en na ale r voenn an Betluna Holweg waS en bleef dharomdatvan onbeviedlgdheid van ontgoocheling En wel bij alle ptrtjan bij de ver tegenwoordifters fer Reventlow nich ting evengoed als bl de beSltatS vrien den van den vrede e de aanbangeis van het beginsel der verzoening Ver der zegt het blad Het waS een rede waarvan de partijen met gtoed wis ten wat ze er van denken zouden kemiere Ine pi i u uiteen twee andere veialpaeten van den vijand war i en teru geelagen waarbij de liufeBen eenige tuentalien vi ndeu gevaiv gen namien en JÜ peweren en dUOO palronen buituoaaktea Aan de rest va nhet front mets van belang Een veiêslug bij Ueimanetadl Het OoatenrljksohHong conjaïunlqué vam 29 Öept luidt De KoameniSi lyi bij JUarmanstadt teruggeslagen iJe hoogten ten uiden en ten uldiKiosten der stadgeraakten nA hettige gevecliteu in hetbezit dor verbonden troepen Do lagie nog niet getdndJgd j In de Karpaihen wortt verder gestreden De toestand ie onveranderd Bij het IjCger van generaal i ielztiy anaky zijn eergisteren totaal 41 Kust öUtfche t Öicierea meer dan dOQOmanr ircbappen 38 maeblnegeweren en 2 kajionnen binnengebraciit ischc praat Het Itaiia uéicho coiOinuni que van bept luuil Uit net Adage dal wordt grootere werkzaajntieid van deh ïijano gemeld met patrouilles en met jyë ut dat WIJ kraciltig beantwooioiËn I bet AbUcojW duurt onze artillerie acUe op denj Monte CiettiMnie vport Aan de Doven V enoft Oifitarone Brentai poogden vijandWijke Stnjd kiiaqhtai gisterenflmddag ondei liegun atiguigl van den iiilist een bevigen veMaHöiugBaanVi op een der voor uitgeaehoven po leii terf Noorden van iw Gitcdmal te eoen Z4 werden Volkonien afgeelage beu zelfde lot viel eeft aaJwW vSi j dWaohfmenten ji ai ai jageïa pp on atet wl n blJ l unta l o a m teb deWüp de reet van hat trout 0TCde tufltfehenpoozen gevoerde amfleni te eer bi BjiJni Op den l 1 bendentfe poflnn n Het H o t nf j i otiominiqué tUtta Oil bet Kaiikp4tei tig Italiaan b werper ivuur op daarachter Op het FleimBi ebrsBervoefs Derde Blad De Oorlog A M TtlfaaAsch let itaiialnache Ue öor het ecl wij dle aftn n fjan 4 n afll Sch Ho ng laldt 5 cleeakr iab J ut en binnen atelliiig en de r toren I icbt deed de vijand giBtereninJiddüg onder dekkiiK van een mohten novel een aanval oP oen Canhno en den Ciim BuSa Olta dgcb werd afgeslagen De CiUnona tojp staat voortdurend onder iloht en zwaar artiliene vuur Desondanks badl onze reddingSOnder nenrni Jleofiil Het gelukte tuMen troepen onder groote imoeiiijkheden neg zeven Italianen die volkomen uitgepnt waren uil te graven Op het ZuidkO M elak front trad geen verandering in A B bat Z Oestcl Fn nt Bulgaarsicbo aanvallen Uit Parijs wordt ddl 29 Bept Ned Oo t lndlë B Inatn ia DJulM De correspondent van Je N B Qt fe Soerabaja seint dat de bariohtgsver m Djambi tw Da LaeMnotlar bet volgende seinde Os bevolking vu i BovanToeng kal neemt san den ttnd daal Onsa trotpsn bestaan nit 2 oompaplbSu v an b t 10 batsljon 6 brigades van Pandang Padang en 11 Dngades gewapende politie in t geheet 1909 mm Da dag die bestemd was voor het nitbreken van den c itond insLampongs was 12 October jUtengs bhjkt dat d Sarakat Islam da oorsaok fan dan opstand is ZIET DE ETALAGES ge b i ooild te SUB at de bewoners at wazijf want geen geluid treft ons oor Daar rijn wi onalchtbaial en gebjk geesten kunnen wij geruSt bin uen dringen De tooht blaast juist de tdeur voor ons open en een lioht straal valt in het donkere portaal op een klein Vandlbordje jnet de spreuk Wie hier als vnend naar binnen gaat ena Wij treden onhoorbaar de kamer binnen en treCfan et het mannetje weer aa dat zich haast om de deur ajchter on te Sluiten en atan het raam dtcht te doeo d t de tooht veroor zaakte Het is vrij donker in het vertrek dat slèt ts Idtoor é4n op een plat uitziend raam verlicht wordt Ten overvloede trekt de vinder van de portefeuille de dunne roode over gordijn nog wat meer voor liet raam zpodat slechts een flauw llcbt op de tafel valt die midden in het vertrek staat geflankeerd door t ee oiwerwalaehe Jtoalan j et een houten rug en waarvan de zlttiiig met ver Sleten rood trijp is overtrokken Het vertrek 1 overigens Schraal gemBUr beid en aleohtó een enkele groote kast breekt de eentonirgheiü van het goed koope behangsel Een naburige torenklok die wijmet aen künnanv heeft juht drieuurgespeld als de stehel ovbrgaat enzich een bezoeker aanmeldt Wijhboren hesni de trap opkomoi en dantreed h binueo Hat is een lang mngw Jongtnanieh 4wt versieten kleeren die volstrekt niet op het bazlF vta ech portefeuille met bankpapier wijzen oteidmon deeige naar blijkbaar getracht heeft zich het voorkomen en de manieren van een daadijr te geven getuige daarvan een wandelstok dSe hij achtieloos in a hand houdt en een roosje dat ijijn knoojislgatt alert Dit sijn oogen ech ter stihittert een vuur dbt van vele begeerten spreekt Gaat u uitten irijniheÉer zagt de oude kalm en bied ham een stoel bij d tafel Dank u het ong a mensdh vonwt j de baenen over dkasr l4 voeldfehij aich ve4kea i 0 zl nr gemak dboh zijn lideiljk zlchtbaro zenuwaehUg held Sprak dit tegen U komt voor dapoi tefauillal vroeg dezelfde lade in den grootan kast waaruit hij de portete t le faofl ika te vooisktbijn haalde wederom pra cla xuhi aan poitelauUla nemen en wec r juist zoo aia daar straks op de tafel uitpakte Indien we met gozfcn haddon dat de vongo bezoeljer deh net d por teieaille verwijderd had zooden ws Uweren dat dit dezaUdIs w S De mijnbeer in hst giQS gat oogeablikkell k een teeked Van herinr nering doph Het de portefewUle oVeri geus onaangeroerd ligjgen zonder er zooaia zijn voorgaogar met hongerige blikken onafgebroken naar te staren Integendeel bij bleef even kalm en ruStlg doorpraten Neemt u uw eigendom terug ofen heer zeida kleins mjOn Dank a Toer het vertrouwen dat u in nnj stelt antwoordde de andere en stak de portefeuille bedaard bi AIS Ik u oPIflprkzuean mag maken mljnliesr Ide de kMne man weer ik heb eenige onkoSte gehad U l pgrljpt advertentie ena liadeHjk baalde de andWe W portefeuille weer te vooralohijn en zocht ar In doch daar hel kleinste bankbil jet van f60 waS haalde hij zijn portefeuille Uit den zak en betaalde daaruit f 25 Toen hij vertrokken wa i liep de kleine man weder naar de kast en baalde een derde portefeniUa e voor schijn itt een oos die ar x ne ver scheidtene bevatte en legde die gereed voor een derdaa dngelukkigen verlletóer Ik zal u met de opSottlniing van deze bedriegers niet btstig vfillen die den kleinen n an ahn bolooiiingen en opkoetenvergoeding te zaman een bedrag van meer dan f lUO schonken y Het gezelligste uitstapje 18 naar het Eleotrisch Muziek = OAFÉ = Zalen vol Orkestnona Piano sen Antomaten Geplaatst het 30 nieuwste SirUk Oricestrion Trekw g69 DËIfHAAO Eenlg ia Nedetland G V d LELY y v4 MUkA wv i Zeer mooie soliede meubelenals Talels Stoelen Kasten Spiesels Schilderden Theetaleis Bttffettea StQlameubIemen leis Bttffettea StQlameubIementen in leer en peluch Boekenkasten TweepMsoons ont eslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slavpkafflcrmeubelen enz enz alles spoteoedkoop RugbeUeede Leerstoden vanaffi7 60 tStflika8t 120 styitafel f 9 50 Splegeto 6 60 f 7 50 ens 20 meitllUTM emiMiiillllMIltak Rottardam alen mdddag SlaehiS eenlée feiten zijn voldoende In baarheid had de kleine man in het geheel geen portefeuille on den dooh op ée nuafkt een Stelletje oude portafouilleS gekocht en die ge vuld met velletjes beHohreven papier vohicJie bankbiljetten HEEREMIII sukkel toch niet langer met een bot scheermes In enkele seconden nuudrt n het zeU aanhondend met n Sncces Apparaat vl mscherp Ook voor Chimrgisohe instrumenten Pri u b f 1 66 Firma A Q1 Kleiweg aan den eigenaar die tegen I over haiq zat Wie Si etSt ecbter o iM y nhaai CtJbCi to n 4 bdm Ttiefla epetaan en dt simiJM i Magazijnen voor In en Verkoop van ÜSi El WIKtUIHIITlllttll LANQE BAANSTRAAT 41 46 ROTTERDAM INKOOP TOT DKS HOOQSTÏK PBU8 Di9ILlJKS TF ONTBIEDEN TELEFOON 8 0 VERKOOP VAN HIECWB Pipi VU UIIIIDI lilIDWIDIMDIi ALLE BIJ ONB OEEOOHTE ENOEBBDiKTE tlfï M WllUUMIillTllilMlSII INVENTARISSEN WOUDEN ZOO NOODIQ PASKLAiB OEHAAXT EH GEPLAATST ZONDER EXTRA KOSTEN 22 LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND Nederlandsche Winkelweek en Etalage Wedstrijd vaiv 9 14 October 1916 Qpoote deelname in alle dealen der stad Het pabhek van Ooada en Omstreken wordt nitKenoodigdde winkels der deelnemers te bezoeken en de nitstallingente bezichtigen 40 De winkels zijn kenbaar aan een rond reclamebord voor de winkelramen lei MMIc eilslalliiiii s AVONDS MUZIEK DOOR VERSCHILLENDE MUZIEKCORPSEN ÉerdamsclteGriiitsZaiilllianilii Baggepondepnemings Dipeoteupi H OA8TERMAHS Hxn TIIÉOD 10943 MiilresiGlillTm RDtterilaiii MMSIUDE 66 Speciaal adres voor het lever ii van groote kwantums ZAND voor ophooging van Terreinen enz 50 Belangrijk Bericht D ë Gl R A I E U s E j DAMES ABONNEERT U THANS OP DE GRACIEÜSE HET BESTE KN MOOISTE PAMES EN MODE TIJDSCHRIFT MET G R A T I S GEKNIPTE PATRONEN VAN ALLE AFBEELDINGEN Prijs slechts f I 37V pap kwartaal Het eerste nammer van het meuwe kwartaal met r ke keuze m 2iAJAAR8 en VINTERUODES voor dames en kinderen versohgnt binnen enkele dagen 80 Abonnementen worden aangenomen in eiken Boekhandel en door de Uitgeefster 1 w wm DifEEis iiumiipru ie uii 1 D E G R A C I E U È 1 Ni L ijaars en Wintermodes 19 L6 MAATKNIPPÈN voor Dames en Jonge Dames Grondig onderricht in het knippen en maken van Japonnen Mantel oostames en Ondergoed bq Mej TIESEMA Inlichtingen gratis 24 Fluweelen Singel 14 ELECTRISCH LICHT Laat U aansluiten bi het Gemeente net Vraagt GRATIS inlichtingen Plannen en begrootingen ElecMcImiscli Bureau A SCIIVIMIINN Ho g8trut B 261 HAASTRECHT Groofsf Speciaolhuis voor Heeren en fUnderkl inj ROTTERDAM Hoek H eren tr i OPENING NAJAAREN WINTEI SEIZOEN I I I NIEUWE SrrOFFEN vooii KLEEDÏNG NAAR M kt ï NIEUWE COLLECTIES HEERENKLEEDiyG NIEUWE COLLEjCt E $ kinderkleed ng j I Ie onafgebroken stUging der grondstoHen heeft ook nt selsoen geen invloedlunnep uitoefenen op onze kleeding Vrocgtqdigc grafte inkoopen van stoffenen foumlturen stellen ons in staat ia elka afdeeHng caoraie coUectiea te brengen i onze bekende degeiqke kwaUteitm ca uiterst lagt priiicn 225 99 DEKLEINE WINST Korte Tiendeweg GOUDA Speoiaal adres toot EIGEN gemaakte Werkmansgoederen Fa W J V ZANEN 20 C Haven 9i Electrotechnisch Bureau J F W TUR ION Anlei Yae Licbt en U Installetiei Bsis winieHieiui J F W TURION JOU voor rnafieo QUAHT Wf VoM HAASnasCHT dch te gprocgto btj == A DUIilM = Aan het Westeiqk I ront Hat iranBoüe oomloniiÉluévan 89 bept luidt Op het Siw pB froat juaaltten die i ranaclie troepejif meuwe j vor niigeo tua 3heu Irégiefflbrt en jlorval De armienehstrijd l oedde Biet afwisselende hevigteid t Noor deu ea ten uldton mf n Op 38 Oept Viel een ehiao die door een l tuig wer aangevallen i van Reimgi Ie pWter E iükker dt ernstig weid Hortte bmuen zajn Uniee HM Enejelsone van 29 Segt luidt De fusUg op bet grootste dee jront De XAordelijk v gewonnen Melli gon W jkebomtbardeertl Onize JeehnBen waren werka fewabeii pedioute en de liraafd e e ii welke nog nd bte zijn Wij m ten Worgen een kraobtiig Ipevë 800 yardü Zuidlw f jl esarij ZüldKJWtelijk vl Onzd vllegenie jgen jenljiloikig alrtit een groit unjtie iawgaz 4 m de luclit vloWiljJa rook H i k s tot aOlOO vOiM Boe e I öo4yi èi ni et óo fyk bf iet terUl ten iri bejt j ïu dt BjasiiSolie f een aainval g achter Je vijandel U e k streek vati Hürd iy Zutfdl Wollen vailjj t m r n dSef jop verkillende orj werlien veijooraa k ngen ertibrastaeuran ie vijan f BovfeBiflAi w r p diitiQn9 deX ioi ag Rij oen ludhtg iveoIit dit toh durende dien aanval ontwikkelde W € r yjer DniiW ms iDirt omlailg i geeïhoten Een knfllaWell lucÉitfi ip viei na een geveclil nnei twee Albatros anachmee nader binnen de yijamdelljke linies Bovendien verloren ds B eisen no éNi ndere nuuAilnë In ïe lïUnrt van het Goelakof boakïh iwLChoot de vijan t hevig de Rutei toho loopgraven wtiarna Uj tot WL aanval overging Het hevige RusM ene matraiïleurvuur noodl aakte hem eehter haar z jn eHsfen loopgraven te Jduahten 3 Aan de BiStrltza in cje buurt van Bogorodslany dreven KuBBletehe ver FEriJULETON tOc INirlefeuille jaiEVOMfflW nrt toderen porteCauUle inbjoudandto bloknoot bank pajuer r ikenii ea enz op de atationöweg i lerug te begonnen Vaartstraat 51 lusiihein 9 erTl ur Een klein m nnefje met bleek gelaat het ha ir glad gestreken en In libel ai rt g klebd hteld een kranlln de haodieii n grinnUOe tegen bevsn geooenlde lvertentle De man aag er volrtrdit niet ver tiróOTrwiw kkend uit en al Ut mijn jortefeuilla verloren had zou ik met wenachen dat bij hïto vond uit vrees hetoi noMt weer in han Jen te krijgen Tooh had dit eifd niuuietje Ae advertentie waartegen hi zat te grinneken gaplaat Het Schijnt dus oat mijn wantrouwen aan zijn eer lijkheid imajilaatet ie t ehljo bedrieg En elM MMm M mannetje op het eerste gezicht iete afejootend heeft 3hijnt hij toch bij nader beSdhouwen een fataioenlijk ge peW te hebben I als een ar kantoorklerk dSe wd degelijk berelj iö liet gevonden voorwerp e8 i een kleine belooning tenw Ie geifen aan den ooiÖproi b fli dg illeen M kapaehtlgfi grijns om zo po d waarmede h j d adlv tentle beebhouwt schijnt ar Ichljil beattegt eti wat kan ienland voor oneerlijke bedo ngien hebben als hij leÉDamc zijii verloren poptefeniUe terug bezorgen wil Ii aten wif eéJiter tn en 8 en 5 uu terug komlen aik dto vwliener zli zal aanmeiden Me dunkt hel il ens dan gemakkelijk vallen e n eorfohisla te trokken ïet i bmtrt voor drie alSwlJeen staW donker trapje opgaan dal naar 06 eerste verdieping van No 51 in de Vaamstraat leidt Een versleten kokoflUoojfir d t de Ö 60 aU wij boven gekomen z n Staan wjilop en donker portaal Be bovenvardletiineien Sehljnen niet ii en program vol beparkiugeo terug houdeudluiid en Indien men met gelijken maatstaf Dultsfche verklaringen van vorantwoordeiijka en onverantwoordelijke doch invloednjke zijnen meten zoo souden DoiitSchland s vijanden zich er met hetzelfilö recht op kunnen beroepen ülat het juist DuilSchland is dat een verzoening op grond van verstano billijkheid en vergelijk van internationale behangen In den weg staat Zoo komt men in ieder geval geen stap verder indien men niet oen oorlog tot het bittere einde doch een Verzoening traAt te bereiken Niattw OorlogSroonster De hizondere oorloglScorree ondent van het Bmliner ragablatt aan het westelijk front Oeorg juerl gee een besthrljviiig van nieuwe JiiOgelaiche paniSer automobielen da thaq zoo veel besproKen tanks Hij bf Sdhnjft dit oorlogsimonster als volgt lien pantser automuobiel met twee to rentjes waarop twee kanonnen zoo genaamde zesponders staan en bo Vend en nog een machinegeweer De bemanning bestaat mt een officier een chauffeur met zijn meoanicien viér mbnnen die da kanonnen moeten bedienen en 1 manL die het ma chinegeweer hanteer Een j riScoop e vorattheldan kjjkgiazen maken het de bemauuiiig mogelijk uit het bln nenste van de automobiel dp omtrek te overzien De big Wllly zooalsde Engelsbhen dut nieuwe gavaarte nasmen loopt op een zooganaasnde rail zonder einde en kan daardoor zirfi zelf een Soort brug bestaande uit twee rails voorailSolinlven waardoor het miogelijk wordt dttt bij overlooj graven en kraters heensbh ft Uoyd George Aekjulth Bobertaon koning Oeorgeien verJcliillende Fransk e genaak wtren bij de proe tochtB l eBr VQildaan en naar men zegt hftben vijf torpadfebooten ijit nlau c oor logsnnddél begefRi toen het oVerhet kanaal gebracht werd In de prac W echter bleak het dat de Big Willy met meer te hanteeren was na het eerste rake kartet hol Dit gebeurde op 16 September NisJ al leen Is het de technielf die het s ic ces bezo rgt De stnjd der mnnnen nonchalante houding van het Jonge nieiuKb dat zoo net met da poriefauille vertrokken Was Hij uasu plaats op da t B aan boden stoel en begon onntaodig te vertellen op welke manier hij meende dat hij sljn portefahllle kwijt geraakt was het kleine mannetje lot ome giroqte verbazing lost het kleine mannetje hem kalm nUspfaken en vertelt niet olat Wj zoo juiet de portefeuille terug gegeven kseti aan iemaod die eneens beweerde het dinig verloren te hebban latagendieel door zijn houding doet hl het voorkomen alsof de awart jederen portefeuille de wij net zoo h b ben zien meenemen nog in de lade li t waaruit hij hetn toen gebaald heeft Het is aan vervalend geval miinheer zeide hij eindelijk u begrljttf dat Ik mij in zekeren ain veiiantweordeiijk gevoel voor de portefeuilleniet waar U neemt het me immeianiet kwalijk dat ik bet tag iedereen kan bier wel naar boven komen en beweren dat de portefeuillesüa eigendou IS U hebt volkomen geiiji mlfeh hernam de and zonder zijn beuiardheid te verliezen en als u aan ndj twijfelt kan ilt u dat niet enval duiden Echter vaezoek ik n een beslissing te namen dbor ik anders de kortste weg zal namen an het gaval bij da politie aanisven Deae zal het dunkt ffllj IM moeilijk vallen om de zaak op te loasen en mij in bet bazit van pijn eigendom te el len U bent dSn meteen van de last at en van da verantwoordelijkheid onMagen die u zoo avaar M t Ds toon van dto vreSmdefing was eCntgS nS Spottend obchoon niet on welwillend en hij Uaet in alle jop zichten een Jiaeir De andere zag dat hlJ zijn antwoord onhandig ftig lead had en begon Bi te verontschuldigen en zette het gosjiret voort oVer dspd teferflle die hij al weg gegeven had Na nog eanig gepraat aoiiter begon het kleine mannetje h ganvonnsnte Jawel mijnheer Ik heb n n portefeuille verloren Croddank ihit u hem gevonden hebt Al mijn geld ut er In Ik kwam van den trein en üinisgekomen bemerkte ik dat hij weg was Ik meende dat het m dten trein gebeurd was bn ik heb het reads daar aangegevJn maar Habt u ooi eenig bewljsl dat de portefeuille die Ik gevonden heb werkelijk dezelfde IS die u verloren hebt Neetnt u het me niet kwalijk maair n begrijpt Mijnheer het zon wel heel toeval Hg 4jn al er op Wn dag meerdere portefeuilles op den stationsweg ver loren zouden wordfen U kunt overi gans navragen dat Ik aangifte gedaan heb van hei verlies bij de apoorwegi mlaati abappij De andere stond op en haalde uit de groote kast de portefeuille die het voorwerp van het gesprek Litmaakte Hij legde ham op tafd en haalde de voorwerpen ar uit fle in ds Bdve tentie genoemd Stonden Het bedrag aan bankpavler was f 160 Herkent n daze f iqroag hij Zeer zeker antwbordde het jonge menScfa Mag ik u een belooning aanbieden l Oeh neen mijnheer alS u mdj alleen maar de kosten vergoeden wilt Ik hSb voor advertanticB en verdere naSpSuring ongeveer f 25 uifgagaven Het jonge mensk haalde zijn por temonnaie te voorsBhijn en bood den nder een bankbiljet van f25 aan Vtze stak het geld bij zich pakte to n te portafesiUe weer in en over haiidigde die aan zijn bazoekar wel ke hem haastig aanpakte bij zich tl X en raat grootan haast afscheid nan Een SpotachUge blik flikkerde In ae oogen van den kleinen mam toen bet Jonge menSoh vertrokken was Hij herstelole zloh echter dadelijk we dar en keek weer ernstig toen zich eer tweede bezoeker meidda Daze was een man van middelbar ren I iJdMn het grijs getjsad en met een gnristlg voorkomieij Zijn kalme filer en waardige houi ng sHaktSn eed groot vsnSSha in zijn vooidstl met de asnt wa btl0 glelmaaic